24 roopas · dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · pranesha dasaru

Thanthrasaroktha kesavadi chathurvimsadhi murthy lakshana

ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ಶಿರಿ |ನಿಲಿಯ ವಿಧಿಗೆ ತಾ ||
ವಲಿದು ಸರಿದ ನುಡಿ |ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ||ಪ||

ಮಾಧವನಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ತಿ ಬಹು |ಬೋಧರ ಉಕ್ತಿ ಮನಕೆ ತಂದೂ ||
ಶೋಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪದ್ಮಾದಿ ಗ- |ದಾದಿ ಅರ್ಧ ಸಾಂತರ ಕ್ರಮವೆಂಬುದು||1||

ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಕ್ರಮ |ಈಶ ಮಧುರಿಪುರ ಮಾಧವನೂ ||
ದೋಷಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ |ಭಾಸಿಸುತಿಹ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ ಎಂದು ||2||

ಸಂಕರುಷಣ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶ್ರೀಧರ |ಪಂಕಜನಾಭ ಕಂಜಾದಿ ಕ್ರಮಾ ||
ಬಿಂಕದ ದಾಮೋದರ ಪುರುಷೋತ್ಮ ಕ |ಳಂಕ ಹೃಷೀಕಪುಪೇಂದ್ರ ಗದಾದೆಂದು ||3||

ಮುನಿನುತ ವಾಸುದೇವ ಅಧೋಕ್ಷಜ |ಮನಸಿಜ ಪಿತ ನರಸಿಂಹ ಹರೀ ||
ಅನಘರ್ಧಕ್ರಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜನಾ- |ರ್ದನ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂತರಕ್ರಮ||4||

ನೀಲ ಘನಾಂಗನ ರವಿ ನಿಭ ಇಪ್ಪ |ತ್ನಾಲಕು ಮೂರುತಿ ಲಕ್ಷಣವೂ ||
ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಲಗೈ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಕಡಿ |ಕೇಳಿ ಶಂಖ ರವಿಗದ ಕಂಜ ಕೇಶವ ||5||

ಕಂಜಗದ ರವಿದರ ಧರ ನಾರಾಯಣ |ವೃಜನ ಹರವಿದರ ಪದ್ಮ ಗದಾ ||
ಭುಜ ಮಾಧವ ಗದ ಕಂಜಧರ ರವಿ ಭೂ |ಮಿಜ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಮೂರುತಿಯಂದು ||6||

ಪುಂಡರೀಕಧರ ರವಿಗದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರ- |ಚಂಡ ಶಂಖ ಕಂಜ ಗದ ಚಕ್ರಾ ||
ಅಂಡಜವಹ ಮಧುರಿಪು ಗದ ರವಿದರ |ಮಂಡಿತ ಪದ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ||7||

ಅರಿದರ ಕಂಜ ಸು ಕಂಬುವಾಮನ ಶ್ರೀ- |ಧರ ರವಿ ಗದಧರ ಪದ್ಮಯುತಾ ||
ವರ ಚಕ್ರ ಜಲಜದರ ಗದ ಹೃಷಿಕ ಪ- |ಪರ ಕಂಜ ರವಿಗದ ಶಂಖ ಪದುಮನಾಭಾ ||8||

ದರಗದ ರವಿ ಕಂಜ ದಾಮೋದರ ಸಂ- |ಕರುಷಣ ಶಂಖ ಕಂಜಾರಿ ಗದಾ ||
ಶರಧಿಜ ರವಿ ಪಂಕಜ ಗದ ಸಂತತ |ಧರಿಸಿಹ ಮಾಯಪ ವಾಸುದೇವನೆಂದು||9||

ದರ ಸುಗದ ನಳಿನ ಅರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು |ದುರುಳಹ ಗದ ಕಂಬು ಕಂಜಾರೀ ||
ಸುರಪನಿರುದ್ಧ ಕಮಲದರ ಗದ ರವಿ |ಧರಿಸಿಹ ಸರ್ವದ ಪುರುಷೋತ್ತುಮನೆಂದು||10||

ಗದ ಕಂಬುಚರಣ ಸರಸಿಜಧೋಕ್ಷಜ |ಪದುಮ ಗದದರ ರವಿ ನರಹರೀ ||
ಉದಜಾರಿದರ ಗದಾಚ್ಯುತ ರವಿದರ |ಗದ ಕಮಲಾಂಶ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭುವೆಂದು ||11||

ಗದ ಚಕ್ರ ವಿಷಜ ಶಂಖ ಉಪೇಂದ್ರನು |ಸುದರುಶನ ಕಂಜ ಗದದರ ಹರೀ ||
ಯದುಪತಿ ಕರ ನಾಲ್ಕರೊಳು ಗದ ಕಮಲ |ಸುದರುಶನ ವಿಧುಭ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂದು ||12||

ವರ ಗಾಯತ್ರೀ ವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿ- |ವರು ಸಾದರದಲಿ ಧೇನಿಪುದೂ ||
ನಿರುತ ಸುಕವಿಗಳ ಮತವಿದು ದಕ್ಷಿಣ |ವರ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ಸಂತೈಪನೂ ||13||

tiLivadu sajjanarU Siri |niliya vidhige tA ||
validu sarida nuDi |tiLivadu sajjanarU ||pa||

mAdhavanippatnAlku mUrti bahu |bOdhara ukti manake tandU ||
SOdhisi krama vyutkrama padmAdi ga- |dAdi ardha sAntara kramaveMbudu||1||

kESava viShNu gOvinda vAmana krama |ISa madhuripura mAdhavanU ||
dOShaha trivikrama nArAyaNa |BAsisutiha vyutkrama mUruti endu ||2||

sankaruShaNa aniruddhanu SrIdhara |pankajanABa kaMjAdi kramA ||
binkada dAmOdara puruShOtma ka |Lanka hRuShIkapupEMdra gadAdendu ||3||

muninuta vAsudEva adhOkShaja |manasija pita narasiMha harI ||
anaGardhakrama pradyumna janA- |rdana acyuta kRuShNanu sAntarakrama||4||

nIla GanAngana ravi niBa ippa |tnAlaku mUruti lakShaNavU ||
myAlina balagai modalu keLage kaDi |kELi SanKa ravigada kanja kESava ||5||

kanjagada ravidara dhara nArAyaNa |vRujana haravidara padma gadA ||
Buja mAdhava gada kanjadhara ravi BU |mija vallaBa gOviMda mUrutiyaMdu ||6||

punDarIkadhara ravigada viShNu pra- |canDa SanKa kanja gada cakrA ||
anDajavaha madhuripu gada ravidara |manDita padma trivikrama mUruti||7||

aridara kanja su kaMbuvAmana SrI- |dhara ravi gadadhara padmayutA ||
vara cakra jalajadara gada hRuShika pa- |para kanja ravigada SanKa padumanABA ||8||

daragada ravi kanja dAmOdara san- |karuShaNa SanKa kanjAri gadA ||
Saradhija ravi pankaja gada santata |dharisiha mAyapa vAsudEvanendu||9||

dara sugada naLina ari pradyumnanu |duruLaha gada kaMbu kanjArI ||
surapaniruddha kamaladara gada ravi |dharisiha sarvada puruShOttumanendu||10||

gada kaMbucaraNa sarasijadhOkShaja |paduma gadadara ravi naraharI ||
udajAridara gadAcyuta ravidara |gada kamalAMSa janArdana viBuvendu ||11||

gada cakra viShaja SanKa upEndranu |sudaruSana kanja gadadara harI ||
yadupati kara nAlkaroLu gada kamala |sudaruSana vidhuBa pAncajanyavendu ||12||

vara gAyatrI varNa mUrtigaLi- |varu sAdaradali dhEnipudU ||
niruta sukavigaLa matavidu dakShiNa |vara prANESa viThala saMtaipanU ||13||

 

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · mahipathi dasaru

Kesava nama – Mahipathi dasaru

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲಾ ಮನವೇ
ಅಂಜು ಭವಭಯದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು ||ಪ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ ಭಾ-
ವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನಿಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣುಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸು ಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು ||೧||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷ ಗತಿಯೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮಪಾತಕದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿಯೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು ||೨||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತ ಎನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನಲು
ಕರುಣದಿಂದಾಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು ||೩||

Mun̄jāne eddu muraharana smariselā manavē
an̄ju bhavabhayadurita hiṅgisuvanu ||pa||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu
nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |
mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhā-
visuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |
vāsaniya pūrisuva viṣṇuyendenalu tā
dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |
bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā
lēsu gaisuva januma vāmananenalu ||1||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā
haruṣa gatiyīva hr̥ṣikēśanenalu |
paramapātakadūra padmanābhendenalu
dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |
surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu
horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |
paripariya salahuva pradyumnanendenalu
arahu gatiyīva anirud’dhanenalu ||2||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā
tārisuva januma adhōkṣajenalu |
nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu
karuṇa daya bīruva acyuta enalu |
jarisuva durvyasana janārdanenalu
ūrjitāguvudu upēndra enalu |
taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhari enalu
karuṇadindāguva guru kr̥ṣṇanu ||3||

dasara padagalu · kesava nama · laali · MADHWA

Keshavadhi moorthigala jogula pada

ಜೋ ಜೋ ಹರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಕ
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಸುರಕುಲ ಸನಕಾ
ದೀಜನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕನಕಾ
ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ ಪಾವನ್ನ ಪದಕ ||ಪ||

ಕೇಶಿಭಂಜನ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ವಂದಿತ ಪಾದ
ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ವಾತೇಶನ ಜನಕ
ಕೇಶರಿರುಹ ಮುಂಜಿಕೇಶನೆ ಕುಂಕುಮ
ಕೇಸರಿಭೂಷಣ ಕೇಶವ ಶೌರಿ|| 1||

ವಾರುಣಿ ಪತಿನುತ ವಾರುಣನ ಭಯ ನಿ
ವಾರಣಾ ವಾರಣಾಶಿ ಪುರದರಸೆ
ವಾರಣ ನಗರಿಯ ವಾರನಹತಪಲ್ಲ
ವಾರುಣಿ ಪಾಣಿಯೆ ನಾರಾಯಣನೆ ಜೋ ಜೋ|| 2||

ಮಾದೇವಿ ರಮಣ ಭೂಮಿದೇವಿ ಉದ್ಧಾರ
ಮಾಧುರ್ಯ ವಚನ ಉಮಾದೇವಿ ವಿನುತಾ
ಮಾಧಾರ ಮಹಶೂರ ಮತ್ಕುಲನೆ ಪ್ರೇ
ಮಾದವನನೆ ಹರಿ ಮಾಧವ ರಾಯಾ ||3||

ಗೋವಳಿ ಪರಿಪಾಲ ಗೋವಳೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ
ಗೋವುಗಳ ಕಾಯಿದ ಗೋವಳರಾಯಾ
ಗೋವರ್ಧನುದ್ಧಾರ ಗೋ ವಿಪ್ರ ಸಂರಕ್ಷ
ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ರಂಗ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ||4||

ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರ ಮದಗರ್ವ ಮರ್ದನ
ಮದನ ಜನಕ ನಿತ್ಯ ಮಧುರನ್ನ ಪಾನಾ
ಮಧುರಾಪುರ ಪಾಲ ಮದಗಜ ಹರಣಾ ಶಾ
ಮದವರ್ಣ ಶರೀರ ಮಧುಸೂದನನೆ ||5||

ಇಷ್ಟಭಕ್ತರ ಕುಲ ಇಷ್ಟದೈವವೆ ಸರ್ವ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುವ ಬಲಿಷ್ಟನು ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ವಶವಲ್ಲ
ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವನಾಟಕನೆ||6||

ಅಕ್ರಮದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಲಿ
ವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮಣಿ ಮಾಡೆ
ಶಕ್ರಮರ್ಚಿಸೆ ಅನುಕ್ರಮನಾಗಿ ಪ
ರಾಕ್ರಮದಲಿ ಬೆಳದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ||7||

ವಾಮಲೋಚನೆಯರ ವಾಮನ ಕೆಡಿಸಿದೆ
ವಾಮನವಾಶಿಷ್ಟವಾ ಮುನಿವಂದ್ಯ
ವಾಮನದಲಿ ದಾನವಾಮನ್ಯಗಳರನ್ನು ಅ
ವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸಿರಿವಾಮನನೆ ||8||

ಶ್ರೀಧರ ರಮಣನೆ ಶೃಂಗಾರ ವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೀಧನ ಸಂಪತ್ತಾಶ್ರಿತ ಜನರಿಗೆ
ಶ್ರೀಧೇನು ನೀನಯ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಉರಭೂಷಾ ಶ್ರೀಧರನಂತಾ ||9||

ಋಷಿಕೇಶನ ತಾತ ಋಷಿಜನ ಸಂಪ್ರೀತ
ಋಷಿಕುಲೋದ್ಭವ ಪುರುಷ ರಾಮ ಮಹಾ
ಋಷಿನಾಮಧೇಯನೆ ಋಷಿಪತ್ನಿ ಪಾಲನೆ
ಋಷಿಗಳ ಒಡೆಯನೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ದೇವ ||10||

ಪದುಮಜಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪದುಮೆ ಮಾತನು ಕೇಳಿ
ಪದುಮನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪದುಮಜನ ಪೆತ್ತ
ಪದುಮಾಸ್ಯ ಪದುಮಾಕ್ಷ ಪದುಮಕರನೆ ಪಾದ
ಪದುಮ ಮಿಗಲು ಕಾಂತಿ ಪದುಮನಾಭನೆ||11||

ಧಾಮನಿಧಿಕುಲನು ಧಾಮನೆ ನಿರುತ ತ್ರಿ
ಧಾಮನಿವಾಸ ಸುಧಾಮನ ಮಿತ್ರ
ಧಾಮ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ಭಕ್ತ ಹೃದ್ವನಜ
ಧಾಮ ಮಧುಕರನೆ ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾ ||12||

ಶಂಖ ಸುರಾಹರಾ ನಿಃಶಂಕ ಚರಿತ
ಶಂಖಪಾಣಿ ಶಶಾಂಕ ಸುವದನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಸಂಕಲೆ ಹರಿಗಡಿದೆ
ಸಂಕರುಷಣನುವುಜ ಸಂಕರುಷಣನೆ ||13||

ಪ್ರದ್ಯೋತ ಶತತೇಜ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರುತಿ
ಪ್ರದ್ವೀಪ ವರ್ಣ ಸುಪ್ರದಾಯಕನೆ
ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಮಾಣ ವರಪ್ರದ ಸಿದ್ಧನೆ
ಪ್ರದ್ಯುಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಶ್ವ||14||

ವಾಸುವಾನುಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಂಡ್ರೀಕ
ವಾಸುದೇವನ ಶಮನಪುರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಮಾಡಿಸಿದಯ್ಯಾ ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ
ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ||15||

ಅನುಗಾಲವು ನಿನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ನಾನು
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎನ್ನನು ಸಾಕುವುದು
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೆ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು
ಅನುಪಮ ಚರಿತನೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಶಾ ||16||

ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾರಣ
ಪುರುಷೇಶ್ವರ ತತ್ಪುರುಷಾದಿ ಪುರುಷ
ಪುರುಷ ಬೀಜ ವೇದ ಪುರುಷ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ||17||

ಅಕ್ಷಯ ಬಲ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಕ
ಅಕ್ಷರಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀರ್ವಾಣಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರಿಯ ಶಾಖಾದಳವನ್ನು
ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದಧೋಕ್ಷಜ ಚಕ್ರಿ||18||

ನರಸಖ ನರಹರಿ ನಾರಾಯಣ ವಾ
ನರ ದಳನಾಯಕ ನಾರದ ವಿನುತ
ನರಕ ಉದ್ಧಾರಕ ನರಕಾಂತಕ ಕಿ
ನ್ನರ ಸುರನರೋರಗ ವೃಂದ ನರಸಿಂಹ ||19||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಸಚಲ ವಿಗ್ರಹನೆ
ಸಚ್ಚರಾಚರದೊಳೂ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪರಿಪೂರ್ತಿ
ಸಚ್ಚೂತ ಚುತಿ ದೂರ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಾ ||20||

ಜನನ ಮರಣ ನಾಶ ಜನನಾದಿಕರ್ತಾಂ
ಜನಸುತಗತಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಗಿರಿಧಾಮ
ಜನಕವರದ ಸಜ್ಜನರಘದಹನ ದು
ರ್ಜನರ ಕುಲರಾತಿ ಜನಾರ್ದನನೆ ||21||

ವೀಂದ್ರವಾಹನ ಮಹೇಂದ್ರಧಾರನೆ ಗ
ಜೇಂದ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಕ್ಷೇಂದ್ರನ ಸೀಳಿ ನಾ
ಗೇಂದ್ರ ಶಯನ ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ
ಇಂದ್ರಮಣಿ ನಿಭ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರಾ ||22||

ಹರಿ ಎನುತಾ ಹರಿ ಹರಿದು ಓಡಿ ಬರೆ
ಹರಿದು ಪೋಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಖಳನ
ಹರಿ ಹರಿಯು ನಲಿವನೆ ಹರಿರೂಪ ಪರಿ
ಹರಿನಾಮವೆ ಗತಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ||23||

ಕೃಷ್ಣದ್ವಯಪಾಯನ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮುನೇಶ
ಕೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಓಡಿಸಿದೆ
ಕೃಷ್ಣವತ್ರ್ಮನೆ ಸಂತುಷ್ಟೀಲಿ ಸುಖಬಡುವ
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲೇಶ ||24||

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಬೀಯ ಬೀಜವನು
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಕ್ತರ
ವರದ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಜೋ ಜೋ ||25||

jO jO hari jAhnavi janaka
mUjagatpati surakula sanakA
dIjana manOhara mANikya kanakA
vaijayanti hAra pAvanna padaka ||pa||

kESiBanjana vyOmakESa vandita pAda
klESanASana vAtESana janaka
kESariruha munjikESane kuMkuma
kEsariBUShaNa kESava Sauri|| 1||

vAruNi patinuta vAruNana Baya ni
vAraNA vAraNASi puradarase
vAraNa nagariya vAranahatapalla
vAruNi pANiye nArAyaNane jO jO|| 2||

mAdEvi ramaNa BUmidEvi uddhAra
mAdhurya vacana umAdEvi vinutA
mAdhAra mahaSUra matkulane prE
mAdavanane hari mAdhava rAyA ||3||

gOvaLi paripAla gOvaLErA priyA
gOvugaLa kAyida gOvaLarAyA
gOvardhanuddhAra gO vipra saMrakSha
gOvidAMpati ranga gOvinda nanda ||4||

madhukaiTaBAsura madagarva mardana
madana janaka nitya madhuranna pAnA
madhurApura pAla madagaja haraNA SA
madavarNa SarIra madhusUdanane ||5||

iShTaBaktara kula iShTadaivave sarva
iShTArtha koDuva baliShTanu ninna
iShTa aShTayeMdu tiLiyali vaSavalla
viShNu sarvOttama viSvanATakane||6||

akramadali svarga Akramisi bali
vikramanAgi kAlakramaNi mADe
Sakramarcise anukramanAgi pa
rAkramadali beLade trivikramane ||7||

vAmalOcaneyara vAmana keDiside
vAmanavASiShTavA munivaMdya
vAmanadali dAnavAmanyagaLarannu a
vamAna mADide sirivAmanane ||8||

SrIdhara ramaNane SRungAra vAridhi
SrIdhana saMpattASrita janarige
SrIdhEnu nInayyA SrI karuNAkara
SrIdEvi uraBUShA SrIdharanantA ||9||

RuShikESana tAta RuShijana saMprIta
RuShikulOdBava puruSha rAma mahA
RuShinAmadhEyane RuShipatni pAlane
RuShigaLa oDeyane hRuShikESa dEva ||10||

padumajAnDadalli padume mAtanu kELi
padumanABiyalli padumajana petta
padumAsya padumAkSha padumakarane pAda
paduma migalu kAnti padumanABane||11||

dhAmanidhikulanu dhAmane niruta tri
dhAmanivAsa sudhAmana mitra
dhAma puNyadhAma Bakta hRudvanaja
dhAma madhukarane dAmOdara dharmA ||12||

SanKa surAharA niHSaMka carita
SanKapANi SaSAnka suvadana
sanKyeyillade tAyi sankale harigaDide
sankaruShaNanuvuja sankaruShaNane ||13||

pradyOta SatatEja pradhAna mUruti
pradvIpa varNa supradAyakane
pradESa parimANa varaprada siddhane
pradyukta avyakta pradyumna viSva||14||

vAsuvAnuja SrInivAsa punDrIka
vAsudEvana Samanapuradalli
vAsamADisidayyA vAsavArcita SrI
vAsudEva vAsudEva ||15||

anugAlavu ninna anusariside nAnu
anukUlavAgi ennanu sAkuvudu
anumAnavyAtake animitta baMdhu
anupama caritane aniruddha SrISA ||16||

puruSha puruSha SrEShTha puruShArtha kAraNa
puruShESvara tatpuruShAdi puruSha
puruSha bIja vEda puruSha parama
puruSha puruSharu mOhisuva puruShOttamane ||17||

akShaya bala sahasrAkSha rakShaka
akSharapara brahma gIrvANadhyakSha
akShaya pAtriya SAKAdaLavannu
akShaya mADidadhOkShaja cakri||18||

narasaKa narahari nArAyaNa vA
nara daLanAyaka nArada vinuta
naraka uddhAraka narakAntaka ki
nnara suranarOraga vRunda narasiMha ||19||

saccidAnaMdAtma sacala vigrahane
saccarAcaradoLU guNaparipUrNa
sacCAstradali ninna sAmarthi paripUrti
saccUta cuti dUra cinmaya rUpA ||20||

janana maraNa nASa jananAdikartAM
janasutagati prEmAMjana giridhAma
janakavarada sajjanaraGadahana du
rjanara kularAti janArdanane ||21||

vIndravAhana mahEndradhArane ga
jEndranna biDisi nakShEndrana sILi nA
gEndra Sayana guNasAndra gOkula candra
indramaNi niBa rAmacandra upEndrA ||22||

hari enutA hari haridu ODi bare
haridu pOgi pariharisida KaLana
hari hariyu nalivane harirUpa pari
harinAmave gati hari sarvOttamA||23||

kRuShNadvayapAyana utkaøShTa munESa
kRuShTige banda kaShTa ODiside
kRuShNavatrmane saMtuShTIli suKabaDuva
kRuShNAvatAra kRuShNa kamalESa ||24||

ninna mahimeyannu baNNisalaLavilla
ninnoLage nInu bIya bIjavanu
enna pAlisuvudu vijayaviThThala prasanna Baktara
varada bAla gOpAla jO jO ||25||

 

 


ಹಿಡಿ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ
ಕೊಡು ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣುನ್ನ
ಕಡಲಶÀಯನನಾದ ತಕ್ಕೊ ಮಧುಸೂದನನ
ಕಡುಬ್ಯಾಗದಲಿ ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಜೋ ಜೋ ||1||

ವಾಮನ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷಿಕೇಶÀನ
ಕಾಮಿಸಿ ನೀ ಕೊಳ್ಳೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ
ದಾಮೋದರ ಶ್ರೀ ಸಂಕರುಷಣನ
ಕೋಮಲಾಂಗಿ ತಾರೆ ವಾಸುದೇವನ್ನ ಜೋ ಜೋ ||2||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಮುದ್ದು ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಾರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತನ
ಸದ್ಯೋಜನಾದರ್ನ್ನ ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರನ್ನ
ಸದ್ಯ ತಾರ್ಹರಿ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಜೋ ಜೋ ||3||

hiDi kESava kRuShNa nArAyaNana
koDu mAdhava gOvinda viShNunna
kaDalaSaÀyananAda takko madhusUdanana
kaDubyAgadali tAre trivikramana jO jO ||1||

vAmana SrIdhara hRuShikESaÀna
kAmisi nI koLLe padmanABanna
dAmOdara SrI sankaruShaNana
kOmalAMgi tAre vAsudEvanna jO jO ||2||

pradyumna aniruddha puruShOttamana
muddu adhOkShaja nArasiMhAcyutana
sadyOjanAdarnna konDu upEndranna
sadya tArhari BImESakRuShNana jO jO ||3||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Krushna murari kesava murari

ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಕೇಶವ ಮುರಾರಿಅಚ್ಚುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ||pa||

ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿಭೂಸುರರಿಗ್ವೊರವನಿತ್ತ್ಯೋ ಕೇಶವ ಮುರಾರಿ ||1||

ನಾ ತಾಳಲಾರೆನೊ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯೆ ಕಾಯೊಅನಾಥರಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣನೆ ಮುರಾರಿ ||2||

ಮನಸು ನಿಲ್ಲದು ದೇವ ಮಾರನಟ್ಟುಳಿಗೆನ್ನಮನಕಾಗಿ ನೀನೆ ಬಾರೊ ಮಾಧವ ಮುರಾರಿ||3||

ಅನೇಕ ಗೋವ್ಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋಪಾಲಮೂರುತಿಗೋಪಿಯರರಸ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ ||4||

ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಮನ-ದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನೀವ ವಿಷ್ಣು ಮುರಾರಿ ||5||

ಮಧುರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಂದಿರಕಾಗಿ ಬಾರೊಮನಸಿಜನಯ್ಯ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರಿ ||6||

ತಿದ್ದಿದ ಕಸ್ತುರಿತಿಲಕ ತಿಗುರಿದ ಪರಿಮಳಗಂಧಮುದ್ದು ನಸುನಗೆಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮುರಾರಿ||7||

ಕಾಮಿನಿ ಅಗಲಿಬಂದು ಸೀಮೆನಾಳುವೆÀನೆಂದುನೇಮವಾಕ್ಯದಿ ನಿಂದ ವಾಮನ ಮುರಾರಿ ||8||

ಶ್ರೀಯರಸ ಮೇಳದಿ ರಮಿಸಿ ಬಹುಕಾಲದಿಸಿಂಧುಶಯನ ಶ್ರೀಧರನೆ ಮುರಾರಿ ||9||

ಋಷಿಗಳಿಗ್ವರವಿತ್ತು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಹರುಷವಾರಿಧಿ ಹೃಷಿಕೇಶ ಮುರಾರಿ ||10||

ಪಾವನ್ನ ಮೂರುತಿ ಪರಮದಯಾಳು ನೀನೆಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಮುರಾರಿ||11||

ದಾನವರ ಮರ್ದಿಸಿ ಸುಮನಸರಿಗೊಲಿದದಾನದತ್ತನೆ ದಾಮೋದರನೆ ಮುರಾರಿ ||12||

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲಿಸು ಶಂಖಚಕ್ರವ ಧÀರಿಸಿ ಅ-ಲಂಕಾರವಾದ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ಮುರಾರಿ ||13||

ಶೇಷಶಯನ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಪೋಷನೀ ಸಲವೊ ವಾಸುದೇವ ಮುರಾರಿ ||14||

ಇದ್ದ ಗೋಪೇರಮನೆಯ ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆದ್ದಪದ್ಮದಳಾಕ್ಷ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮುರಾರಿ ||15||

ಅನಿಮಿಷನಾಗಿ ಬಂದು ಯಾದವರನೆಲ್ಲ ಗೆಲಿದಆ ಮಹಾಮಹಿಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಮುರಾರಿ||16||

ಪುನಗು ಕಸ್ತೂರಿಗಂಧ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಪದಿಂದ ಪುಣ್ಯಮೂರುತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಮುರಾರಿ ||17||

ರಕ್ಷಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯದಿಂದಲಿರಕ್ಷಿಸೋ ಅವನಿ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮುರಾರಿ ||18||

ನಾನೇನ ಪೇಳಲಿ ನಗೆನಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಕ್ರೂರವಾಯಿತು ನಾರಸಿಂಹ ಮುರಾರಿ ||19||

ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸ್ವಾಮಿಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳ್ಯಾಕೊ ಅಚ್ಚುತ ಮುರಾರಿ ||20||

ಜಾಣತನದಿ ಪೋಗಿ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನುಒಡಗೂಡಿ ಆಡಿದ ಜನಾರ್ದನ ಮುರಾರಿ||21||

ಉಗುರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಸೀಳಿ ಉರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುರಾರಿ ||22||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷತನಯನಂದು ಕರೆಯೆ ಕಂಬದಿ ಬಂದಗರುವದಿಂದಲೆ ನರಹರಿಯೆ ಮುರಾರಿ ||23||

ಅಟ್ಟಡವಿಯ ತಪಸು ಎಷ್ಟುದಿನವೊ ಸ್ವಾಮಿಪಟ್ಟಣಕಾಗಿ ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣಮುರಾರಿ ||24||

ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಿದ ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ಸ್ವಾಮಿಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರೀಹಯವದನ ಮುರಾರಿ ||25||

Krushna murari kesava murari^^accutananta govinda murari||pa||

Veshadhariyagi bamdu asurara samharisibusurarigvoravanittyo kesava murari ||1||

Na talalareno lokadhipatiye kayo^^anatharakshaka narayanane murari ||2||

Manasu nilladu deva maranattuligennamanakagi nine baro madhava murari||3||

Aneka govgala kayda gopalamurutigopiyararasa govinda murari ||4||

Kattida kamaneya bittu kalaci mana-dishtarthavaniva vishnu murari ||5||

Madhuravakyagalimda mandirakagi baromanasijanayya madhusudana murari ||6||

Tiddida kasturitilaka tigurida parimalagandhamuddu nasunageya trivikrama murari||7||

Kamini agalibamdu simenaluveànemdunemavakyadi nimda vamana murari ||8||

Sriyarasa meladi ramisi bahukaladisindhusayana sridharane murari ||9||

Rushigaligvaravittu brundavanadalli ninduharushavaridhi hrushikesa murari ||10||

Pavanna muruti paramadayalu ninepaliso sripadmanaba murari||11||

Danavara mardisi sumanasarigolidadanadattane damodarane murari ||12||

Sankeyillade gelisu sankacakrava dhaàrisi a-lankaravada sankarshanane murari ||13||

Seshasayana sadhu sajjanara poshani salavo vasudeva murari ||14||

Idda goperamaneya kaddu benneya meddapadmadalaksha pradyumna murari ||15||

Animishanagi bandu yadavaranella gelida^^A mahamahima aniruddha murari||16||

Punagu kasturigandha parimalapushpadinda punyamuruti purushottamane murari ||17||

Rakshiso ni enna akshayadindalirakshiso avani adhokshaja murari ||18||

Nanena pelali nagenageyalli akshikruravayitu narasimha murari ||19||

Meccide na ninna pakshivahana svamimuccumaregalyako accuta murari ||20||

Janatanadi pogi jarastriyarannu^^odagudi adida janardana murari||21||

Uguralli hiranyakana sili uradalli maleya dharisi^^ubballi mereda upendra murari ||22||

Hiranyakshatanayanandu kareye kambadi bandagaruvadinmdale narahariye murari ||23||

Attadaviya tapasu eshtudinavo svamipattanakagi baro krushnamurari ||24||

Ellara salahida pullalocana svamipaliso srihayavadana murari ||25||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Ranga baro narasinga baro

ರಂಗ ಬಾರೊ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೊ ||pa||

ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಕೋನೇರಿತಿಮ್ಮ ರಂಗ ಬಾರೊ ||ಅ.ಪ.||

ಸಾಸಿರ ಮೂರುತಿ ವಾಸವವಂದ್ಯನೆಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯನೆ
ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಡೆಯನೆ ನರಹರಿಕೇಶವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||1||

ವಾರಣವಂದ್ಯನೆ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪನೆಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಗಳುವಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಪೊಗಳುವ ನರಹರಿನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||2||

ಯಾದವಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳರಸನೆಭೇದಿಸಿ ದನುಜರ ಗೆಲಿದನೆಭೇದಿಸಿ
ದನುಜರ ಗೆಲಿದನೆ ನರಹರಿಮಾಧವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||3||

ದೇವೆಂದ್ರ ಮಳೆಗರೆಯೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯೆತ್ತಿಆ ಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆಮಾಡಿಆ
ಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆಮಾಡಿ ಕಾಯಿದನೆಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||4||

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ದುಷ್ಟಕಂಸನ ಗೆಲಿದು ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆನಿಸಿದ
ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನೆನಿಸಿದ ನರಹರಿವಿಷ್ಣುವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||5||

ಮಧುವೆಂಬೊ ದೈತ್ಯನ ಮುದದಿಂದ ಗೆಲಿದನೆವಿದುರನ ಮನೆಯಲಿ ನಲಿದುಂಡವಿದುರನ
ಮನೆಯಲಿ ನಲಿದುಂಡ ನರಹರಿಮಧುಸೂದನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||6||

ಚಕ್ರವ ಪಿಡಿದನೆ ಭೂಚಕ್ರವ ಗೆಲಿದನೆಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ ಮಧುರೆಗೆ ಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ
ಮಧುರೆಗೆ ಪೋದ ತ್ರಿ-ವಿಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||7|\

ಸಾಮವನೋದುತ್ತ ದಾನವ ಬೇಡುತ್ತನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ್ತನಾಮದ
ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ್ತ ನರಹರಿವಾಮನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||8||

ಶ್ರೀಧರ ಎಸಿಸಿದ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನಶ್ರೀಧರ ಗೋಪೀತನಯನೆ ಶ್ರೀಧರ
ಗೋಪೀತನಯನೆ ನರಹರಿಶ್ರೀಧರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||9||

ಋಷಿಜನ ವಂದ್ಯನೆ ಬಿಸಜನಾಭನೆ ದೇವಋಷಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಯವಋಷಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಅಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆಹೃಷಿಕೇಶನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||10||

ಪದುಮಸಂಭವಪಿತ ಪದುಮದಾಮೋದರದಿಂದಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ
[ಪದುಮ]ದಿಂದಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ ನರಹರಿಪದುಮನಾಭನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||11||

ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೊಗಳಲುಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೋನೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೋನೆ ನರಹರಿದಾಮೋದರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||12||

ಸಂಕಟಗಳ ತರಿವೋನೆ ಪಂಕಜನಾಭನೆಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸುರರಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಅಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿದಸಂಕರ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||13||

ವಸುದೇವತನಯನೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಗೆಲಿದನೆವಶವ ಮಾಡಿದೆಯೊ ತ್ರಿಪುರರವಶವ
ಮಾಡಿದೆಯೊ ತ್ರಿಪುರರ ನರಹರಿವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||14||

ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನು ಸಲಹಯ್ಯಹದ್ದುವಾಹನನಾದ ದೇವನೆಹದ್ದುವಾಹನನಾದ
ದೇವನೆ ನರಹರಿಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||15||

ವನಜಲೋಚನ ಹರಿ ವಿನಯ ಉಳ್ಳವನೆಧ್ವನಿಕೇಳಿ ಬಂದ ಕುಬುಜೆಯ
ಧ್ವನಿಕೇಳಿ ಬಂದ ಕುಬುಜೆಯ ನರಹರಿಅನಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||16||

ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವ ನಾರಿಗೆ ಇತ್ತನೆವೀರ ದಾನವರ ಗೆಲಿದನೆವೀರ ದಾನವರ
ಗೆಲಿದನೆ ನರಹರಿಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||17||

ಅಕ್ಷಯಪದವೀವ ಪಕ್ಷಿವಾಹನಸ್ವಾಮಿಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು ಭುವನವಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು
[ಭುವನವನಾಳಿದ] ನರಹರಿ ಅ-ಧೋಕ್ಷಜ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||18||

ನರಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಹಿರಣ್ಯನ ಮರ್ದಿಸಿಕರುಳ ಬಗೆದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕರುಳ
ಬಗೆದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಹರಿನರಸಿಂಹನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||19||

ಅಚ್ಚ್ಚುತಾನಂತನೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೆ[ಮಚ್ಚಾವತಾರದಿ] ನಲಿದನೆ[ಮಚ್ಚಾವತಾರದಿ]
ನಲಿದನೆ ನರಹರಿಅಚ್ಚುತ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||20||

ಜಾನಕಿರಮಣನೆ ದಾನವಾಂತಕನೆದೀನರಕ್ಷಕನೆ ಸಲಹಯ್ಯದೀನರಕ್ಷಕನೆ
ಸಲಹಯ್ಯ ನರಹರಿಜನಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||21||

ಅಪರಿಮಿತಮಹಿಮನೆ ವಿಪರೀತ ಚರಿತನೆ[ಗುಪಿತವೇಷಗಳ] ತಾಳಿದನೆ
ತಾಳಿದ ನರಹರಿಉಪೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||23||

ಹರನ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಮರಳಿ ಬೆನ್ನ್ಹತ್ತಲುತರುಣಿರೂಪವನು ತಾಳಿದನೆ
ತರುಣಿರೂಪವನು ತಾಳಿದ ನರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಹರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||23||

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲಿ ದುಷ್ಟರ ಗೆಲಿದನೆವೃಷ್ಣಿಯರ ಕುಲತಿಲಕನೆ ವೃಷ್ಣಿಯರ
ಕುಲತಿಲಕನೆ ನರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||24||

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಮಂಗಳ ಪಾಡುವೆನುಅಪ್ಪ ಕೇಶವನ ಚರಿತೆಯನುಅಪ್ಪ
ಕೇಶವನ ಚರಿತೆಯನು ಪಾಡಲುಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಯವದನ||25||

Ranga baro narasinga baro ||pa||

Angajanayya koneritimma ranga baro ||a.pa.||

Sasira muruti vasavavandyanesasiranamadodeyane
Sasira namadodeyane naraharikesava namma manedaiva ||1||

Varanavandyane karunyarupanepuranagalalli pogaluvapuranagalalli
Pogaluva naraharinarayana namma manedaiva||2||

Yadavakuladalli sadhugalarasanebedisi danujara gelidanebedisi
Danujara gelidane naraharimadhava namma manedaiva ||3||

Devendra malegareye govardhana giriyetti^^A giriya srikrushna kodemadi^^A
Giriya srikrushna kodemadi kayidanegovinda namma manedaiva ||4||

Srushtige kartane dushtakamsana gelidu sishta paripalanenisida
Sishtaparipalanenisida naraharivishnuve namma manedaiva||5||

Madhuvembo daityana mudadinda gelidanevidurana maneyali nalidumdavidurana
Maneyali nalidumda naraharimadhusudana namma manedaiva ||6||

Cakrava pididane bucakrava gelidane^^akruranodane madhurege akruranodane
Madhurege poda tri-vikrama namma manedaiva||7||

Samavanodutta danava beduttanamada mahime pogaluttanamada
Mahime pogalutta naraharivamana namma manedaiva||8||

Sridhara esisida srivatsa lancanasridhara gopitanayane sridhara
Gopitanayane naraharisridhara namma manedaiva ||9||

Rushijana vandyane bisajanabane deva^^rushijanarigella abayava^^rushijanarigella
Abayava koduvonehrushikesane namma manedaiva||10||

Padumasambavapita padumadamodaradindabayava koduvone
[paduma]dindabayava koduvone naraharipadumanabane namma manedaiva ||11||

Namada mahimeya premadi pogalalukamitarthagala koduvone
Kamitarthagala koduvone naraharidamodara namma manedaiva ||12||

Sankatagala tarivone pankajanabanesankeyillade asurarasankeyillade
Asurara samharisidasankarshana namma manedaiva ||13||

Vasudevatanayane sisupalana gelidanevasava madideyo tripuraravasava
Madideyo tripurara naraharivasudeva namma manedaiva||14||

Suddhasvarupane Suddha Baktaranu salahayyahadduvahananada devanehadduvahananada
Devane naraharipradyumna namma manedaiva ||15||

Vanajalocana hari vinaya ullavanedhvanikeli banda kubujeya
Dhvanikeli bamda kubujeya narahari^^aniruddha namma manedaiva ||16||

Parijatada huva narige ittanevira danavara gelidanevira danavara
Gelidane naraharipurushottama namma manedaiva ||17||

Akshayapadaviva pakshivahanasvamikukshiyolirelu buvanavakukshiyolirelu
[buvanavanalida] narahari a-dhokshaja namma manedaiva||18||

Narakasurana kondu hiranyana mardisikarula bagedu vanamale hakikarula
Bagedu vanamale hakida harinarasimhane namma manedaiva||19||

Acccutanamtane saccidanandane[maccavataradi] nalidane[maccavataradi]
Nalidane narahari^^accuta namma manedaiva ||20||

Janakiramanane danavanakanedinarakshakane salahayyadinarakshakane
Salahayya naraharijanardana namma manedaiva ||21||

Aparimitamahimane viparita caritane[gupitaveshagala] talidane
Talida narahari^^upendra namma manedaiva ||23||

Harana basmasuranu marali bennhattalutarunirupavanu talidane
Tarunirupavanu talida narahari sri-hariye namma manedaiva ||23||

Krushnavataradali dushtara gelidanevrushniyara kulatilakane vrushniyara
Kulatilakane narahari sri-krushnane namma manedaiva ||24||

Ippattu nalku namangala paduvenu^^appa kesavana cariteyanu^^appa
Kesavana cariteyanu padalu^^oppisikolluva hayavadana||25||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · purandara dasaru

Kande na govindana(Kesava nama)

ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನಾ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ         ||ಪ||

ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ
ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಶ್ರೀಹೃಷೀಕೇಶನ
ಶೇಷಶಯನ ನಮ್ಮ ವಸುದೇವಸುತನ      ||೧||

ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಯಾದವಕುಲ ಜನ ಮುನಿವಂದ್ಯನ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯನ ಇಂದಿರಾರಮಣನ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದನ                ||೨||

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಶರಣಾಗತ ವಜ್ರಪಂಜರನ
ಕರುಣಾಕರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನು ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ          ||೩||

Kande na govindana
Pundarikaksha pandavapaksha krushnana ||pa||

Kesava narayana srikrushnana
Vasudeva acyutanantana
Sasira namada srihrushikesana
Seshasayana namma vasudevasutana ||1||

Madhava madhusudana trivikrama
Yadavakula jana munivandyana
Vedantavedyana indiraramanana
Adimuruti prahladavaradana ||2||

Purushottama narahari srikrushnana
Saranagata vajrapanjarana
Karunakara namma purandaravithalana
Nere nambidenu belura cennigana ||3||

aarathi · dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Aarathi yetthire kesava naarayanage

ಆರತಿಯೆತ್ತಿದರೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಗೆ ||ಪ||

ಶಾಶ್ವತವೀವ ಮಾಧವ
ವಾಸವವಂದ್ಯ ಗೋವಿಂದಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||ಅ.ಪ||

ದ್ವಾಪರ ರಹಿತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಪಾರ ಮಧುಸೂದನಗೆ
ಪಾಪರಹಿತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ||

ಸಾಧುಸೇವಿತ ವಾಮನಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷೀಕೇಶನಿಗೆ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪದ್ಮನಾಭಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ದÁಮೋದರ ವಾಲುಳ್ಳವಗೆ(?) ಪ್ರೇಮದಿ ಸಂಕರ್ಷಣಗೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೀವ ವಾಸುದೇವಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೆ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಅಧೋಕ್ಷಜಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ನರಸಿಂಹರೂಪನಾದವಗೆ ವರದ ಮೂರುತಿ ಅಚ್ಯುತಗೆ
ಅರಿಭಯಂಕರ ಜನಾರ್ದನಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ಉಪೇಂದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವಗೆ ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಗೋಪಾಲಮೂರುತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ಚತುರವಿಂಶತಿಮೂರುತಿಗಳಾ ಅತಿಶಯ ಧವಳವ ಪಾಡೆ
ಸತುಪುರುಷರಿಷ್ಟಾರ್ಥವೀವನು ಸಿರಿ ಹಯವದನ ||

Aratiyettidare kesava narayanage ||pa||

Sasvataviva madhava
Vasavavandya govindagaratiyanettidare ||a.pa||

Dvapara rahita srivishnuvige apara madhusudanage
Paparahita trivikramagaratiyanettidare||

Sadhusevita vamanage sridhara hrushikesanige
Adimuruti padmanabagaratiyanettidare ||

Daámodara valullavage(?) Premadi sankarshanage
Kamitarthavaniva vasudevagaratiyanettidare ||

Aniruddha purushottamage
Vinayadindali adhokshajagaratiyanettidare ||

Narasimharupanadavage varada muruti acyutage
Aribayankara janardanagaratiyanettidare ||

Upendranendenisi kondavage aparamahima sriharige
Gopalamuruti srikrushnagaratiyanettidare ||

Chaturavimsatimurutigala atisaya dhavalava pade
Satupurusharishtarthavivanu siri hayavadana ||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Keshava Jagadheesa Saasira baasura

ಕೇಶವ ಜಗದೀಶ ಸಾಸಿರಭಾಸುರಕೋಟಿಸಂಕಾಶ
ವಾಸವಾದಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಸೀತಾಪತೆ ||1||

ನಾರಾಯಣ ಸಕಲವೇದಪಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ
ನಾರದಾದಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಸೀತಾಪತೆ ||2||

ಮಾಧವ ಮಂಗಳಗಾತ್ರ ವೇದವನ್ನೆ ಕದ್ದು ಒಯ್ದ
ಆ ಖಳನ ಕೊಂದೆ ಸೀತಾಪತೆ ||3||

ಗೋವಿಂದ ಗೋಕುಲಬಾಲ ಗೋಪಿಯರ ಮನೋಹರ
ಆದಿ ಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಸೀತಾಪತೆ ||4||

ವಿಷ್ಣುವೆ ಯತಿಗಳ ವಂದ್ಯ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿಯರ ನಾಥ
ದಿಟ್ಟ ವàರಾಹರೂಪನಾದ ಸೀತಾಪತೆ ||5||

ಮಧುಸೂಧನ ಮಾವನ ವೈರಿ ಯದುಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಲಕನಾದ
ಚೆಲುವನಾದ ಹರಿ ನೀನೆ ಸೀತಾಪತೆ ||6||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮರೂಪನಾಗಿ ತ್ರಿಜಗವನ್ನೆ ಪಾಲಿಸಿದ
ವಾಮನರೂಪಿ ನೀನೆ ಸೀತಾಪತೆ||7||

ವಾಮನರೂಪವ ತಾಳಿ ಆ ಮಹಾಬಲಿಯನ್ನೆ ತುಳಿದು
ನೇಮದಿ ಕ್ಷತ್ರೇರ ಕೊಂದ ಸೀತಾಪತೆ||8||

ಶ್ರೀಧರ ನೀನೆಂದೆನಿಸಿ ಶೋಷಿಸಿ ಖಳg àನೆಲ್ಲ
ಜಾನಕಿಯ ತàಂದ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||9||

ಹೃಷೀಕೇಶ ನೀನೆಂದು ಋಷಿಗಳು ಸ್ತುತಿಯ ಮಾಡಿ
ವಸುದೇವಸುತ ಕೃಷ್ಣ ಸೀತಾಪತೆ ||10||

ಪದ್ಮನಾಭನೆಂದು ವೇದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಪೊಗಳುತಿಧೆ
ಬುದ್ಧಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಸೀತಾಪತೆ ||11||
ದಾಮೋದರನೆಂದು ನಿಮ್ಮ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕರೆಯೆ
ಆ ಮಹಾ ಕಲ್ಕ್ಯ್ಕನಾದ ಸೀತಾಪತೆ||12||

ಸಂಕರುಷಣ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಕಿಂಕರರು ನಾವೆಲ್ಲರಯ್ಯ
ಪಂಕಜಾಸನವಂದ್ಯ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||13||

ವಾಸುದೇವ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಯ ಮಾಡುವೆನಯ್ಯ
ದೋಷರಾಶಿ ನಾಶಮಾಡು ಸೀತಾಪತೆ ||14||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದು ಸುರರು ಎದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಪೊಗಳುತ್ತಿರೆ
ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ ದೇವ ಸೀತಾಪತೆ ||15||

ಅನಿರುದ್ಧನೇ ಗತಿಯೆಂದು ಅನುದಿನ ನಿನ್ನ ಕರೆಯೆ
ಅನಿಮಿತ್ತಬಂಧು ಕೃಷ್ಣ ಸೀತಾಪತೆ ||16||

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪುಣ್ಯ ನಾಮ ಸ್ಮರಿಸುವ ಜನರ
ಮನೋಹರುಷ ನೀಡಿದ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||17||

ಅಧೋಕ್ಷಜ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಆಧಾರಭೂತನಾ ಗಿರುವೆ
ವೇದವೇದ್ಯರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||18||

ನಾರಸಿಂಹ ನರನಿಗೆ ವೇದ ಗೀತೆಗಳನೆಲ್ಲ
ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ಸೀತಾಪತೆ ||19||

ಅಚ್ಯುತ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಅತಿಶಯ ಯಾಗವ ಕಾಯ್ದ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||20||

ಜನಾರ್ದನರೂಪನಾಗಿ ಜಾನಕಿಯ ತಂದ
ಜಾಹ್ನವೀಜನಕ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||21||

ಉಪೇಂದ್ರನೆ ಉದ್ಧವಗೆ ಉಪದೇಶವನೆ ಮಾಡಿ
ಅಪರಿಮಿತಪದವಿ ಕೊಟ್ಟ ಸೀತಾಪತೆ ||22||

ಹರಿ ಹರಿಯೇ ರಕ್ಷಿಸೆಂದು ಹಲವು ಕಾಲ ತಪವ ಮಾಡಿ
ಚರಿಸುವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವಿತ್ತೆ ಸೀತಾಪತೆ ||23||

ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಮ ರಕ್ಷಿಸಯ್ಯ ಹಯವದನ
ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ರಾಮ ಸೀತಾಪತೆ ||24||


Kesava jagadisa sasirabasurakotisankasa
Vasavadigala vamdya sitapate ||1||

Narayana sakalavedaparayana krushna
Naradadigala vandya sitapate ||2||

Madhava mangalagatra vedavanne kaddu oyda
A kalana konde sitapate ||3||

Govinda gokulabala gopiyara manohara
Adi kurmavatara sitapate ||4||

Vishnuve yatigala vandya ashtalakshmiyara natha
Ditta vaàraharupanada sitapate ||5||

Madhusudhana mavana vairi yadukulakke tilakanada
Celuvanada hari nine sitapate ||6||

Trivikramarupanagi trijagavanne palisida
Vamanarupi nine sitapate||7||

Vamanarupava tali a mahabaliyanne tulidu
Nemadi kshatrera konda sitapate||8||

Sridhara ninemdenisi soshisi kalag ànella
Janakiya tanda rama sitapate ||9||

Hrushikesa ninendu rushigalu stutiya madi
Vasudevasuta krushna sitapate ||10||

Padmanabanendu veda siddhavagi pogalutidhe
Buddhavatara krushna sitapate ||11||

Damodaranendu nimma devategalella kareye
A maha kalkykanada sitapate||12||

Sankarushana deva nimma kimkararu navellarayya
Pankajasanavandya rama sitapate ||13||

Vasudeva nimma padakke vandaneya maduvenayya
Dosharasi nasamadu sitapate ||14||

Pradyumnanendu suraru eddu ninne pogaluttire
Uddhara madida deva sitapate ||15||

Aniruddhane gatiyendu anudina ninna kareye
Animittabandhu krushna sitapate ||16||

Purushottama punya nama smarisuva janara
Manoharusha nidida rama sitapate ||17||

Adhokshaja lokagalige adharabutana giruve
Vedavedyarama sitapate ||18||

Narasimha naranige veda gitegalanella
Bodhaneyannu madida sitapate ||19||

Acyuta visvamitra atisaya yagava kayda
Baktavatsala rama sitapate ||20||

Janardanarupanagi janakiya tanda
Jahnavijanaka rama sitapate ||21||

Upendrane uddhavage upadesavane madi
Aparimitapadavi kotta sitapate ||22||

Hari hariye rakshisendu halavu kala tapava madi
Charisuvarige mokshavitte sitapate ||23||

Rakshisayya krushna rama rakshisayya hayavadana
Pakshivahana rama sitapate ||24||

kesava nama · MADHWA · Vijaya dasaru

Keshava naama by Vijaya dasaru

ಕಾಶಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಶವನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಕೇಶವನ ದಯದಿಂದ ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆಯ ಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಬದರಿಕಾಶ್ರಮ ಕಂಡೆ ನಾರಾಯಣ ದಯದಿಂದ ರಾಮರಾಮ

ಪ್ರಯಾಗ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧವನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಪ್ರಯಾಗ ನದಿ ಮಿಂದೆ ಮಾಧವನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗೋವಿಂದನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಗೋಕುಲವನು ಕಂಡೆ ಗೋವಿಂದನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಯದಿಂದ ರಾಮರಾಮ

ಮತ್ಸ್ಯತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂಧನನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಮತ್ಸ್ಯತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದೆ ಮಧುಸೂದನನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ತ್ರೀವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ದಯದಿ ತ್ರಿವೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇ ರಾಮರಾಮ

ವಾಮನ ನಮ್ಮನು ಒಲಿದು ಕಾಯುವನಂತೆ ರಾಮರಾಮ
ವಾಮನನ ದಯದಿ ಭೂವೈಕುಂಠವ ಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ಶ್ರೀಧರ ನಮ್ಮಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಶ್ರೀಧರನ ದಯದಿಂದ ಹೃದಯವಾಸನ ಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೃಷಿಕೇಶನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಹೃಷಿಕೇಶನ ದಯದಿ ಋಷಿಗಳಾಶ್ರಮಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ಪದ್ಮನಾಭದಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಪದ್ಮನಾಭನ ದಯದಿ ಪದ್ಮನಾಭವ ಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ಸಾಧುಬೃಂದದಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಸಾಧುಬೃಂದವ ಕಂಡೆ ದಾಮೋದರನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ಸಕಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಂಕರ್ಷಣನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಸಂಕರ್ಷಣನ ದಯದಿ ಸಕಲತೀರ್ಥದಿ ಮಿಂದೆ ರಾಮರಾಮ

ವಸುಧೇಯ ಮೇಲೆಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ವಾಸುದೇವನ ದಯದಿ ವಸುಧೆಯೆಲ್ಲವ ಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ವೃದ್ಧಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ದಯದಿ ವೃದ್ಧಗಂಗೆಯ ಕಂಡೆ ರಾಮರಾಮ

ಅಲಕನಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಅನಿರುದ್ಧನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಅಲಕನಂದನೆ ಮಿಂದೆ ಅನಿರುದ್ಧನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ಪುಣ್ಯಕ್ಶೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಪುಣ್ಯಕ್ಶೇತ್ರವ ಕಂಡೆ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ವೈತರಣಿಯಲ್ಲಿ ಅದೋಕ್ಷ್ನಜನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ವೈತರಣಿ ದಾಟಿದೆ ಅಧೋಕ್ಷಜನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ನಿರ್ಮಲಗಂಗೇಲಿ ನರಸಿಂಹನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ನಿರ್ಮಲಗಂಗೆಯ ಮಿಂದೆ ನರಸಿಂಹನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ವೈಕುಂಠಗಿರಿಯಲಿ ಅಚ್ಯುತನಿದ್ದಾನೆ-ರಾಮರಾಮ
ವೈಕುಂಠಗಿರಿ ಕಂಡೆ ಅಚ್ಯುತನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ಜಾಹ್ನವಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಜನಾರ್ದನನ ದಯದಿ ಜಾಹ್ನವಿಯಲಿ ಮಿಂದೆ ರಾಮರಾಮ

ಉಡುಪಿಕ್ಶೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉಪೇಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಉಡುಪಿಕ್ಷೇತ್ರವ ಕಂಡೆ ಉಪೇಂದ್ರನ ದಯದಿ ರಾಮರಾಮ

ಹರಿಯುವ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಹರಿಯಿದ್ದಾನೆ ರಾಮರಾಮ
ಹರಿಯ ದಯದಿಂದ ಹರಿವನದಿಯ ಮಿಂದೆ ರಾಮರಾಮ

ಕೃಷ್ಣಾಯೆಂದರೆ ಕಷ್ಟವು ಪರಿಹಾರ ರಾಮರಾಮ
ಕೃಷ್ಣನ ದಯದಿ ಸಕಲ ಕಷ್ಟಬಿಟ್ಟಿತು ರಾಮರಾಮ

ಭಕ್ತಿಲಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಾಮಪೇಳುವರಿಗೆ ರಾಮರಾಮ
ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿಯನೀವ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ ರಾಮರಾಮ


Kaasiya haadiyalli keshavaniddaane raamaraama
keshavana dayadinda kaashiyaatreya kande raamaraama

Badarikaashramadalli naaraayananiddaane raamaraama
badarikaashrama kande naaraayana dayadinda raamaraama

Prayaaga nadiyalli maadhavaniddaane raamaraama
prayaaga nadi minde maadhavana dayadi raamaraama

Gokuladalli shrigovindaniddaane raamaraama
gokulavanu kande govindana dayadi raamaraama

Vishnutirthadalli shrivishnuviddaane raamaraama
vishnutirthadi minde vishnuvina dayadinda raamaraama

Matsyatirthadalli madhusudhananiddaane raamaraama
matsyatirthadi minde madhusudanana dayadi raamaraama

Triveniyalli trivikramaniddaane raamaraama
trivikramana dayadi triveniyalli minde raamaraama

Vaamana nammanu olidu kaayuvanante raamaraama
vaamanana dayadi bhuvaikunthava kande raamaraama

Shridhara namma hrudayadalliddaane raamaraama
shridharana dayadinda hrudayavaasana kande raamaraama

Rushigalaashramadalli hrushikeshaniddaane raamaraama
hrushikeshana dayadi rushigalaashrama kande raamaraama

Padmanaabhadalli padmanaabhaniddaane raamaraama
padmanaabhana dayadi padmanaabhava kande raamaraama

Saadhubrumdadalli daamodaraniddaane raamaraama
saadhubrumdava kande daamodarana dayadi raamaraama

Sakalatirthadalli sankarshananiddaane raamaraama
samkarrshanana dayadi sakalatirthadi minde raamaraama

Vasudheya melella vaasudevaniddaane raamaraama
vaasudevana dayadi vasudheyellava kande raamaraama

Vruddhagangeyalli pradyumnaniddaane raamaraama
pradyumnana dayadi vruddhagamgeya kande raamaraama

Alakanamdaneyalli aniruddhaniddaane raamaraama
alakanamdane minde aniruddhana dayadi raamaraama

Punyakshetradalli purushottamaniddaane raamaraama
punyakshetrava kamde purushottamana dayadi raamaraama

Vaitaraniyalli adokshnajaniddaane raamaraama
vaitarani daatide adhokshajana dayadi raamaraama

Nirmalagangeli narasimhaniddaane raamaraama
nirmalagangeya minde narasimhana dayadi raamaraama

Vaikunthagiriyali achyutaniddaane-raamaraama
vaikunthagiri kande achyutana dayadi raamaraama

Jaahnaviyalli janaardananiddaane raamaraama
janaardanana dayadi jaahnaviyali minde raamaraama

Udupikshetradalli upendraniddaane raamaraama
udupikshetrava kande upendrana dayadi raamaraama

Hariyuva nadiyalli shri hariyiddaane raamaraama
hariya dayadinda harivanadiya minde raamaraama

Krushnaayemdare kashtavu parihaara raamaraama
krushnana dayadi sakala kashtabittitu raamaraama

Bhaktilippatnaalku naamapeluvarige raamaraama
bhukti muktiyaniva vijayaviththalareya raamaraama