dasara padagalu · kesava nama · laali · MADHWA

Keshavadhi moorthigala jogula pada

ಜೋ ಜೋ ಹರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಕ
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಸುರಕುಲ ಸನಕಾ
ದೀಜನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕನಕಾ
ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ ಪಾವನ್ನ ಪದಕ ||ಪ||

ಕೇಶಿಭಂಜನ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ವಂದಿತ ಪಾದ
ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ವಾತೇಶನ ಜನಕ
ಕೇಶರಿರುಹ ಮುಂಜಿಕೇಶನೆ ಕುಂಕುಮ
ಕೇಸರಿಭೂಷಣ ಕೇಶವ ಶೌರಿ|| 1||

ವಾರುಣಿ ಪತಿನುತ ವಾರುಣನ ಭಯ ನಿ
ವಾರಣಾ ವಾರಣಾಶಿ ಪುರದರಸೆ
ವಾರಣ ನಗರಿಯ ವಾರನಹತಪಲ್ಲ
ವಾರುಣಿ ಪಾಣಿಯೆ ನಾರಾಯಣನೆ ಜೋ ಜೋ|| 2||

ಮಾದೇವಿ ರಮಣ ಭೂಮಿದೇವಿ ಉದ್ಧಾರ
ಮಾಧುರ್ಯ ವಚನ ಉಮಾದೇವಿ ವಿನುತಾ
ಮಾಧಾರ ಮಹಶೂರ ಮತ್ಕುಲನೆ ಪ್ರೇ
ಮಾದವನನೆ ಹರಿ ಮಾಧವ ರಾಯಾ ||3||

ಗೋವಳಿ ಪರಿಪಾಲ ಗೋವಳೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ
ಗೋವುಗಳ ಕಾಯಿದ ಗೋವಳರಾಯಾ
ಗೋವರ್ಧನುದ್ಧಾರ ಗೋ ವಿಪ್ರ ಸಂರಕ್ಷ
ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ರಂಗ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ||4||

ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರ ಮದಗರ್ವ ಮರ್ದನ
ಮದನ ಜನಕ ನಿತ್ಯ ಮಧುರನ್ನ ಪಾನಾ
ಮಧುರಾಪುರ ಪಾಲ ಮದಗಜ ಹರಣಾ ಶಾ
ಮದವರ್ಣ ಶರೀರ ಮಧುಸೂದನನೆ ||5||

ಇಷ್ಟಭಕ್ತರ ಕುಲ ಇಷ್ಟದೈವವೆ ಸರ್ವ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುವ ಬಲಿಷ್ಟನು ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ವಶವಲ್ಲ
ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವನಾಟಕನೆ||6||

ಅಕ್ರಮದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಲಿ
ವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮಣಿ ಮಾಡೆ
ಶಕ್ರಮರ್ಚಿಸೆ ಅನುಕ್ರಮನಾಗಿ ಪ
ರಾಕ್ರಮದಲಿ ಬೆಳದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ||7||

ವಾಮಲೋಚನೆಯರ ವಾಮನ ಕೆಡಿಸಿದೆ
ವಾಮನವಾಶಿಷ್ಟವಾ ಮುನಿವಂದ್ಯ
ವಾಮನದಲಿ ದಾನವಾಮನ್ಯಗಳರನ್ನು ಅ
ವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸಿರಿವಾಮನನೆ ||8||

ಶ್ರೀಧರ ರಮಣನೆ ಶೃಂಗಾರ ವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೀಧನ ಸಂಪತ್ತಾಶ್ರಿತ ಜನರಿಗೆ
ಶ್ರೀಧೇನು ನೀನಯ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಉರಭೂಷಾ ಶ್ರೀಧರನಂತಾ ||9||

ಋಷಿಕೇಶನ ತಾತ ಋಷಿಜನ ಸಂಪ್ರೀತ
ಋಷಿಕುಲೋದ್ಭವ ಪುರುಷ ರಾಮ ಮಹಾ
ಋಷಿನಾಮಧೇಯನೆ ಋಷಿಪತ್ನಿ ಪಾಲನೆ
ಋಷಿಗಳ ಒಡೆಯನೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ದೇವ ||10||

ಪದುಮಜಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪದುಮೆ ಮಾತನು ಕೇಳಿ
ಪದುಮನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪದುಮಜನ ಪೆತ್ತ
ಪದುಮಾಸ್ಯ ಪದುಮಾಕ್ಷ ಪದುಮಕರನೆ ಪಾದ
ಪದುಮ ಮಿಗಲು ಕಾಂತಿ ಪದುಮನಾಭನೆ||11||

ಧಾಮನಿಧಿಕುಲನು ಧಾಮನೆ ನಿರುತ ತ್ರಿ
ಧಾಮನಿವಾಸ ಸುಧಾಮನ ಮಿತ್ರ
ಧಾಮ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ಭಕ್ತ ಹೃದ್ವನಜ
ಧಾಮ ಮಧುಕರನೆ ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾ ||12||

ಶಂಖ ಸುರಾಹರಾ ನಿಃಶಂಕ ಚರಿತ
ಶಂಖಪಾಣಿ ಶಶಾಂಕ ಸುವದನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಸಂಕಲೆ ಹರಿಗಡಿದೆ
ಸಂಕರುಷಣನುವುಜ ಸಂಕರುಷಣನೆ ||13||

ಪ್ರದ್ಯೋತ ಶತತೇಜ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರುತಿ
ಪ್ರದ್ವೀಪ ವರ್ಣ ಸುಪ್ರದಾಯಕನೆ
ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಮಾಣ ವರಪ್ರದ ಸಿದ್ಧನೆ
ಪ್ರದ್ಯುಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಶ್ವ||14||

ವಾಸುವಾನುಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಂಡ್ರೀಕ
ವಾಸುದೇವನ ಶಮನಪುರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಮಾಡಿಸಿದಯ್ಯಾ ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ
ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ||15||

ಅನುಗಾಲವು ನಿನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ನಾನು
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎನ್ನನು ಸಾಕುವುದು
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೆ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು
ಅನುಪಮ ಚರಿತನೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಶಾ ||16||

ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾರಣ
ಪುರುಷೇಶ್ವರ ತತ್ಪುರುಷಾದಿ ಪುರುಷ
ಪುರುಷ ಬೀಜ ವೇದ ಪುರುಷ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ||17||

ಅಕ್ಷಯ ಬಲ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಕ
ಅಕ್ಷರಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀರ್ವಾಣಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರಿಯ ಶಾಖಾದಳವನ್ನು
ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದಧೋಕ್ಷಜ ಚಕ್ರಿ||18||

ನರಸಖ ನರಹರಿ ನಾರಾಯಣ ವಾ
ನರ ದಳನಾಯಕ ನಾರದ ವಿನುತ
ನರಕ ಉದ್ಧಾರಕ ನರಕಾಂತಕ ಕಿ
ನ್ನರ ಸುರನರೋರಗ ವೃಂದ ನರಸಿಂಹ ||19||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಸಚಲ ವಿಗ್ರಹನೆ
ಸಚ್ಚರಾಚರದೊಳೂ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪರಿಪೂರ್ತಿ
ಸಚ್ಚೂತ ಚುತಿ ದೂರ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಾ ||20||

ಜನನ ಮರಣ ನಾಶ ಜನನಾದಿಕರ್ತಾಂ
ಜನಸುತಗತಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಗಿರಿಧಾಮ
ಜನಕವರದ ಸಜ್ಜನರಘದಹನ ದು
ರ್ಜನರ ಕುಲರಾತಿ ಜನಾರ್ದನನೆ ||21||

ವೀಂದ್ರವಾಹನ ಮಹೇಂದ್ರಧಾರನೆ ಗ
ಜೇಂದ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಕ್ಷೇಂದ್ರನ ಸೀಳಿ ನಾ
ಗೇಂದ್ರ ಶಯನ ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ
ಇಂದ್ರಮಣಿ ನಿಭ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರಾ ||22||

ಹರಿ ಎನುತಾ ಹರಿ ಹರಿದು ಓಡಿ ಬರೆ
ಹರಿದು ಪೋಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಖಳನ
ಹರಿ ಹರಿಯು ನಲಿವನೆ ಹರಿರೂಪ ಪರಿ
ಹರಿನಾಮವೆ ಗತಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ||23||

ಕೃಷ್ಣದ್ವಯಪಾಯನ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮುನೇಶ
ಕೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಓಡಿಸಿದೆ
ಕೃಷ್ಣವತ್ರ್ಮನೆ ಸಂತುಷ್ಟೀಲಿ ಸುಖಬಡುವ
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲೇಶ ||24||

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಬೀಯ ಬೀಜವನು
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಕ್ತರ
ವರದ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಜೋ ಜೋ ||25||

jO jO hari jAhnavi janaka
mUjagatpati surakula sanakA
dIjana manOhara mANikya kanakA
vaijayanti hAra pAvanna padaka ||pa||

kESiBanjana vyOmakESa vandita pAda
klESanASana vAtESana janaka
kESariruha munjikESane kuMkuma
kEsariBUShaNa kESava Sauri|| 1||

vAruNi patinuta vAruNana Baya ni
vAraNA vAraNASi puradarase
vAraNa nagariya vAranahatapalla
vAruNi pANiye nArAyaNane jO jO|| 2||

mAdEvi ramaNa BUmidEvi uddhAra
mAdhurya vacana umAdEvi vinutA
mAdhAra mahaSUra matkulane prE
mAdavanane hari mAdhava rAyA ||3||

gOvaLi paripAla gOvaLErA priyA
gOvugaLa kAyida gOvaLarAyA
gOvardhanuddhAra gO vipra saMrakSha
gOvidAMpati ranga gOvinda nanda ||4||

madhukaiTaBAsura madagarva mardana
madana janaka nitya madhuranna pAnA
madhurApura pAla madagaja haraNA SA
madavarNa SarIra madhusUdanane ||5||

iShTaBaktara kula iShTadaivave sarva
iShTArtha koDuva baliShTanu ninna
iShTa aShTayeMdu tiLiyali vaSavalla
viShNu sarvOttama viSvanATakane||6||

akramadali svarga Akramisi bali
vikramanAgi kAlakramaNi mADe
Sakramarcise anukramanAgi pa
rAkramadali beLade trivikramane ||7||

vAmalOcaneyara vAmana keDiside
vAmanavASiShTavA munivaMdya
vAmanadali dAnavAmanyagaLarannu a
vamAna mADide sirivAmanane ||8||

SrIdhara ramaNane SRungAra vAridhi
SrIdhana saMpattASrita janarige
SrIdhEnu nInayyA SrI karuNAkara
SrIdEvi uraBUShA SrIdharanantA ||9||

RuShikESana tAta RuShijana saMprIta
RuShikulOdBava puruSha rAma mahA
RuShinAmadhEyane RuShipatni pAlane
RuShigaLa oDeyane hRuShikESa dEva ||10||

padumajAnDadalli padume mAtanu kELi
padumanABiyalli padumajana petta
padumAsya padumAkSha padumakarane pAda
paduma migalu kAnti padumanABane||11||

dhAmanidhikulanu dhAmane niruta tri
dhAmanivAsa sudhAmana mitra
dhAma puNyadhAma Bakta hRudvanaja
dhAma madhukarane dAmOdara dharmA ||12||

SanKa surAharA niHSaMka carita
SanKapANi SaSAnka suvadana
sanKyeyillade tAyi sankale harigaDide
sankaruShaNanuvuja sankaruShaNane ||13||

pradyOta SatatEja pradhAna mUruti
pradvIpa varNa supradAyakane
pradESa parimANa varaprada siddhane
pradyukta avyakta pradyumna viSva||14||

vAsuvAnuja SrInivAsa punDrIka
vAsudEvana Samanapuradalli
vAsamADisidayyA vAsavArcita SrI
vAsudEva vAsudEva ||15||

anugAlavu ninna anusariside nAnu
anukUlavAgi ennanu sAkuvudu
anumAnavyAtake animitta baMdhu
anupama caritane aniruddha SrISA ||16||

puruSha puruSha SrEShTha puruShArtha kAraNa
puruShESvara tatpuruShAdi puruSha
puruSha bIja vEda puruSha parama
puruSha puruSharu mOhisuva puruShOttamane ||17||

akShaya bala sahasrAkSha rakShaka
akSharapara brahma gIrvANadhyakSha
akShaya pAtriya SAKAdaLavannu
akShaya mADidadhOkShaja cakri||18||

narasaKa narahari nArAyaNa vA
nara daLanAyaka nArada vinuta
naraka uddhAraka narakAntaka ki
nnara suranarOraga vRunda narasiMha ||19||

saccidAnaMdAtma sacala vigrahane
saccarAcaradoLU guNaparipUrNa
sacCAstradali ninna sAmarthi paripUrti
saccUta cuti dUra cinmaya rUpA ||20||

janana maraNa nASa jananAdikartAM
janasutagati prEmAMjana giridhAma
janakavarada sajjanaraGadahana du
rjanara kularAti janArdanane ||21||

vIndravAhana mahEndradhArane ga
jEndranna biDisi nakShEndrana sILi nA
gEndra Sayana guNasAndra gOkula candra
indramaNi niBa rAmacandra upEndrA ||22||

hari enutA hari haridu ODi bare
haridu pOgi pariharisida KaLana
hari hariyu nalivane harirUpa pari
harinAmave gati hari sarvOttamA||23||

kRuShNadvayapAyana utkaøShTa munESa
kRuShTige banda kaShTa ODiside
kRuShNavatrmane saMtuShTIli suKabaDuva
kRuShNAvatAra kRuShNa kamalESa ||24||

ninna mahimeyannu baNNisalaLavilla
ninnoLage nInu bIya bIjavanu
enna pAlisuvudu vijayaviThThala prasanna Baktara
varada bAla gOpAla jO jO ||25||

 

 


ಹಿಡಿ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ
ಕೊಡು ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣುನ್ನ
ಕಡಲಶÀಯನನಾದ ತಕ್ಕೊ ಮಧುಸೂದನನ
ಕಡುಬ್ಯಾಗದಲಿ ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಜೋ ಜೋ ||1||

ವಾಮನ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷಿಕೇಶÀನ
ಕಾಮಿಸಿ ನೀ ಕೊಳ್ಳೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ
ದಾಮೋದರ ಶ್ರೀ ಸಂಕರುಷಣನ
ಕೋಮಲಾಂಗಿ ತಾರೆ ವಾಸುದೇವನ್ನ ಜೋ ಜೋ ||2||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಮುದ್ದು ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಾರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತನ
ಸದ್ಯೋಜನಾದರ್ನ್ನ ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರನ್ನ
ಸದ್ಯ ತಾರ್ಹರಿ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಜೋ ಜೋ ||3||

hiDi kESava kRuShNa nArAyaNana
koDu mAdhava gOvinda viShNunna
kaDalaSaÀyananAda takko madhusUdanana
kaDubyAgadali tAre trivikramana jO jO ||1||

vAmana SrIdhara hRuShikESaÀna
kAmisi nI koLLe padmanABanna
dAmOdara SrI sankaruShaNana
kOmalAMgi tAre vAsudEvanna jO jO ||2||

pradyumna aniruddha puruShOttamana
muddu adhOkShaja nArasiMhAcyutana
sadyOjanAdarnna konDu upEndranna
sadya tArhari BImESakRuShNana jO jO ||3||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s