dasara padagalu · kesava nama · laali · MADHWA

Keshavadhi moorthigala jogula pada

ಜೋ ಜೋ ಹರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಕ
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಸುರಕುಲ ಸನಕಾ
ದೀಜನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕನಕಾ
ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ ಪಾವನ್ನ ಪದಕ ||ಪ||

ಕೇಶಿಭಂಜನ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ವಂದಿತ ಪಾದ
ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ವಾತೇಶನ ಜನಕ
ಕೇಶರಿರುಹ ಮುಂಜಿಕೇಶನೆ ಕುಂಕುಮ
ಕೇಸರಿಭೂಷಣ ಕೇಶವ ಶೌರಿ|| 1||

ವಾರುಣಿ ಪತಿನುತ ವಾರುಣನ ಭಯ ನಿ
ವಾರಣಾ ವಾರಣಾಶಿ ಪುರದರಸೆ
ವಾರಣ ನಗರಿಯ ವಾರನಹತಪಲ್ಲ
ವಾರುಣಿ ಪಾಣಿಯೆ ನಾರಾಯಣನೆ ಜೋ ಜೋ|| 2||

ಮಾದೇವಿ ರಮಣ ಭೂಮಿದೇವಿ ಉದ್ಧಾರ
ಮಾಧುರ್ಯ ವಚನ ಉಮಾದೇವಿ ವಿನುತಾ
ಮಾಧಾರ ಮಹಶೂರ ಮತ್ಕುಲನೆ ಪ್ರೇ
ಮಾದವನನೆ ಹರಿ ಮಾಧವ ರಾಯಾ ||3||

ಗೋವಳಿ ಪರಿಪಾಲ ಗೋವಳೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ
ಗೋವುಗಳ ಕಾಯಿದ ಗೋವಳರಾಯಾ
ಗೋವರ್ಧನುದ್ಧಾರ ಗೋ ವಿಪ್ರ ಸಂರಕ್ಷ
ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ರಂಗ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ||4||

ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರ ಮದಗರ್ವ ಮರ್ದನ
ಮದನ ಜನಕ ನಿತ್ಯ ಮಧುರನ್ನ ಪಾನಾ
ಮಧುರಾಪುರ ಪಾಲ ಮದಗಜ ಹರಣಾ ಶಾ
ಮದವರ್ಣ ಶರೀರ ಮಧುಸೂದನನೆ ||5||

ಇಷ್ಟಭಕ್ತರ ಕುಲ ಇಷ್ಟದೈವವೆ ಸರ್ವ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುವ ಬಲಿಷ್ಟನು ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ವಶವಲ್ಲ
ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವನಾಟಕನೆ||6||

ಅಕ್ರಮದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಲಿ
ವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮಣಿ ಮಾಡೆ
ಶಕ್ರಮರ್ಚಿಸೆ ಅನುಕ್ರಮನಾಗಿ ಪ
ರಾಕ್ರಮದಲಿ ಬೆಳದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ||7||

ವಾಮಲೋಚನೆಯರ ವಾಮನ ಕೆಡಿಸಿದೆ
ವಾಮನವಾಶಿಷ್ಟವಾ ಮುನಿವಂದ್ಯ
ವಾಮನದಲಿ ದಾನವಾಮನ್ಯಗಳರನ್ನು ಅ
ವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸಿರಿವಾಮನನೆ ||8||

ಶ್ರೀಧರ ರಮಣನೆ ಶೃಂಗಾರ ವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೀಧನ ಸಂಪತ್ತಾಶ್ರಿತ ಜನರಿಗೆ
ಶ್ರೀಧೇನು ನೀನಯ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಉರಭೂಷಾ ಶ್ರೀಧರನಂತಾ ||9||

ಋಷಿಕೇಶನ ತಾತ ಋಷಿಜನ ಸಂಪ್ರೀತ
ಋಷಿಕುಲೋದ್ಭವ ಪುರುಷ ರಾಮ ಮಹಾ
ಋಷಿನಾಮಧೇಯನೆ ಋಷಿಪತ್ನಿ ಪಾಲನೆ
ಋಷಿಗಳ ಒಡೆಯನೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ದೇವ ||10||

ಪದುಮಜಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪದುಮೆ ಮಾತನು ಕೇಳಿ
ಪದುಮನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪದುಮಜನ ಪೆತ್ತ
ಪದುಮಾಸ್ಯ ಪದುಮಾಕ್ಷ ಪದುಮಕರನೆ ಪಾದ
ಪದುಮ ಮಿಗಲು ಕಾಂತಿ ಪದುಮನಾಭನೆ||11||

ಧಾಮನಿಧಿಕುಲನು ಧಾಮನೆ ನಿರುತ ತ್ರಿ
ಧಾಮನಿವಾಸ ಸುಧಾಮನ ಮಿತ್ರ
ಧಾಮ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ಭಕ್ತ ಹೃದ್ವನಜ
ಧಾಮ ಮಧುಕರನೆ ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾ ||12||

ಶಂಖ ಸುರಾಹರಾ ನಿಃಶಂಕ ಚರಿತ
ಶಂಖಪಾಣಿ ಶಶಾಂಕ ಸುವದನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಸಂಕಲೆ ಹರಿಗಡಿದೆ
ಸಂಕರುಷಣನುವುಜ ಸಂಕರುಷಣನೆ ||13||

ಪ್ರದ್ಯೋತ ಶತತೇಜ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರುತಿ
ಪ್ರದ್ವೀಪ ವರ್ಣ ಸುಪ್ರದಾಯಕನೆ
ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಮಾಣ ವರಪ್ರದ ಸಿದ್ಧನೆ
ಪ್ರದ್ಯುಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಶ್ವ||14||

ವಾಸುವಾನುಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಂಡ್ರೀಕ
ವಾಸುದೇವನ ಶಮನಪುರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಮಾಡಿಸಿದಯ್ಯಾ ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ
ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ||15||

ಅನುಗಾಲವು ನಿನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ನಾನು
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎನ್ನನು ಸಾಕುವುದು
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೆ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು
ಅನುಪಮ ಚರಿತನೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಶಾ ||16||

ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾರಣ
ಪುರುಷೇಶ್ವರ ತತ್ಪುರುಷಾದಿ ಪುರುಷ
ಪುರುಷ ಬೀಜ ವೇದ ಪುರುಷ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ||17||

ಅಕ್ಷಯ ಬಲ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಕ
ಅಕ್ಷರಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀರ್ವಾಣಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರಿಯ ಶಾಖಾದಳವನ್ನು
ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದಧೋಕ್ಷಜ ಚಕ್ರಿ||18||

ನರಸಖ ನರಹರಿ ನಾರಾಯಣ ವಾ
ನರ ದಳನಾಯಕ ನಾರದ ವಿನುತ
ನರಕ ಉದ್ಧಾರಕ ನರಕಾಂತಕ ಕಿ
ನ್ನರ ಸುರನರೋರಗ ವೃಂದ ನರಸಿಂಹ ||19||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಸಚಲ ವಿಗ್ರಹನೆ
ಸಚ್ಚರಾಚರದೊಳೂ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪರಿಪೂರ್ತಿ
ಸಚ್ಚೂತ ಚುತಿ ದೂರ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಾ ||20||

ಜನನ ಮರಣ ನಾಶ ಜನನಾದಿಕರ್ತಾಂ
ಜನಸುತಗತಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಗಿರಿಧಾಮ
ಜನಕವರದ ಸಜ್ಜನರಘದಹನ ದು
ರ್ಜನರ ಕುಲರಾತಿ ಜನಾರ್ದನನೆ ||21||

ವೀಂದ್ರವಾಹನ ಮಹೇಂದ್ರಧಾರನೆ ಗ
ಜೇಂದ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಕ್ಷೇಂದ್ರನ ಸೀಳಿ ನಾ
ಗೇಂದ್ರ ಶಯನ ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ
ಇಂದ್ರಮಣಿ ನಿಭ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರಾ ||22||

ಹರಿ ಎನುತಾ ಹರಿ ಹರಿದು ಓಡಿ ಬರೆ
ಹರಿದು ಪೋಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಖಳನ
ಹರಿ ಹರಿಯು ನಲಿವನೆ ಹರಿರೂಪ ಪರಿ
ಹರಿನಾಮವೆ ಗತಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ||23||

ಕೃಷ್ಣದ್ವಯಪಾಯನ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮುನೇಶ
ಕೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಓಡಿಸಿದೆ
ಕೃಷ್ಣವತ್ರ್ಮನೆ ಸಂತುಷ್ಟೀಲಿ ಸುಖಬಡುವ
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲೇಶ ||24||

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಬೀಯ ಬೀಜವನು
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಕ್ತರ
ವರದ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಜೋ ಜೋ ||25||

jO jO hari jAhnavi janaka
mUjagatpati surakula sanakA
dIjana manOhara mANikya kanakA
vaijayanti hAra pAvanna padaka ||pa||

kESiBanjana vyOmakESa vandita pAda
klESanASana vAtESana janaka
kESariruha munjikESane kuMkuma
kEsariBUShaNa kESava Sauri|| 1||

vAruNi patinuta vAruNana Baya ni
vAraNA vAraNASi puradarase
vAraNa nagariya vAranahatapalla
vAruNi pANiye nArAyaNane jO jO|| 2||

mAdEvi ramaNa BUmidEvi uddhAra
mAdhurya vacana umAdEvi vinutA
mAdhAra mahaSUra matkulane prE
mAdavanane hari mAdhava rAyA ||3||

gOvaLi paripAla gOvaLErA priyA
gOvugaLa kAyida gOvaLarAyA
gOvardhanuddhAra gO vipra saMrakSha
gOvidAMpati ranga gOvinda nanda ||4||

madhukaiTaBAsura madagarva mardana
madana janaka nitya madhuranna pAnA
madhurApura pAla madagaja haraNA SA
madavarNa SarIra madhusUdanane ||5||

iShTaBaktara kula iShTadaivave sarva
iShTArtha koDuva baliShTanu ninna
iShTa aShTayeMdu tiLiyali vaSavalla
viShNu sarvOttama viSvanATakane||6||

akramadali svarga Akramisi bali
vikramanAgi kAlakramaNi mADe
Sakramarcise anukramanAgi pa
rAkramadali beLade trivikramane ||7||

vAmalOcaneyara vAmana keDiside
vAmanavASiShTavA munivaMdya
vAmanadali dAnavAmanyagaLarannu a
vamAna mADide sirivAmanane ||8||

SrIdhara ramaNane SRungAra vAridhi
SrIdhana saMpattASrita janarige
SrIdhEnu nInayyA SrI karuNAkara
SrIdEvi uraBUShA SrIdharanantA ||9||

RuShikESana tAta RuShijana saMprIta
RuShikulOdBava puruSha rAma mahA
RuShinAmadhEyane RuShipatni pAlane
RuShigaLa oDeyane hRuShikESa dEva ||10||

padumajAnDadalli padume mAtanu kELi
padumanABiyalli padumajana petta
padumAsya padumAkSha padumakarane pAda
paduma migalu kAnti padumanABane||11||

dhAmanidhikulanu dhAmane niruta tri
dhAmanivAsa sudhAmana mitra
dhAma puNyadhAma Bakta hRudvanaja
dhAma madhukarane dAmOdara dharmA ||12||

SanKa surAharA niHSaMka carita
SanKapANi SaSAnka suvadana
sanKyeyillade tAyi sankale harigaDide
sankaruShaNanuvuja sankaruShaNane ||13||

pradyOta SatatEja pradhAna mUruti
pradvIpa varNa supradAyakane
pradESa parimANa varaprada siddhane
pradyukta avyakta pradyumna viSva||14||

vAsuvAnuja SrInivAsa punDrIka
vAsudEvana Samanapuradalli
vAsamADisidayyA vAsavArcita SrI
vAsudEva vAsudEva ||15||

anugAlavu ninna anusariside nAnu
anukUlavAgi ennanu sAkuvudu
anumAnavyAtake animitta baMdhu
anupama caritane aniruddha SrISA ||16||

puruSha puruSha SrEShTha puruShArtha kAraNa
puruShESvara tatpuruShAdi puruSha
puruSha bIja vEda puruSha parama
puruSha puruSharu mOhisuva puruShOttamane ||17||

akShaya bala sahasrAkSha rakShaka
akSharapara brahma gIrvANadhyakSha
akShaya pAtriya SAKAdaLavannu
akShaya mADidadhOkShaja cakri||18||

narasaKa narahari nArAyaNa vA
nara daLanAyaka nArada vinuta
naraka uddhAraka narakAntaka ki
nnara suranarOraga vRunda narasiMha ||19||

saccidAnaMdAtma sacala vigrahane
saccarAcaradoLU guNaparipUrNa
sacCAstradali ninna sAmarthi paripUrti
saccUta cuti dUra cinmaya rUpA ||20||

janana maraNa nASa jananAdikartAM
janasutagati prEmAMjana giridhAma
janakavarada sajjanaraGadahana du
rjanara kularAti janArdanane ||21||

vIndravAhana mahEndradhArane ga
jEndranna biDisi nakShEndrana sILi nA
gEndra Sayana guNasAndra gOkula candra
indramaNi niBa rAmacandra upEndrA ||22||

hari enutA hari haridu ODi bare
haridu pOgi pariharisida KaLana
hari hariyu nalivane harirUpa pari
harinAmave gati hari sarvOttamA||23||

kRuShNadvayapAyana utkaøShTa munESa
kRuShTige banda kaShTa ODiside
kRuShNavatrmane saMtuShTIli suKabaDuva
kRuShNAvatAra kRuShNa kamalESa ||24||

ninna mahimeyannu baNNisalaLavilla
ninnoLage nInu bIya bIjavanu
enna pAlisuvudu vijayaviThThala prasanna Baktara
varada bAla gOpAla jO jO ||25||

 

 


ಹಿಡಿ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ
ಕೊಡು ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣುನ್ನ
ಕಡಲಶÀಯನನಾದ ತಕ್ಕೊ ಮಧುಸೂದನನ
ಕಡುಬ್ಯಾಗದಲಿ ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಜೋ ಜೋ ||1||

ವಾಮನ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷಿಕೇಶÀನ
ಕಾಮಿಸಿ ನೀ ಕೊಳ್ಳೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ
ದಾಮೋದರ ಶ್ರೀ ಸಂಕರುಷಣನ
ಕೋಮಲಾಂಗಿ ತಾರೆ ವಾಸುದೇವನ್ನ ಜೋ ಜೋ ||2||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಮುದ್ದು ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಾರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತನ
ಸದ್ಯೋಜನಾದರ್ನ್ನ ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರನ್ನ
ಸದ್ಯ ತಾರ್ಹರಿ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಜೋ ಜೋ ||3||

hiDi kESava kRuShNa nArAyaNana
koDu mAdhava gOvinda viShNunna
kaDalaSaÀyananAda takko madhusUdanana
kaDubyAgadali tAre trivikramana jO jO ||1||

vAmana SrIdhara hRuShikESaÀna
kAmisi nI koLLe padmanABanna
dAmOdara SrI sankaruShaNana
kOmalAMgi tAre vAsudEvanna jO jO ||2||

pradyumna aniruddha puruShOttamana
muddu adhOkShaja nArasiMhAcyutana
sadyOjanAdarnna konDu upEndranna
sadya tArhari BImESakRuShNana jO jO ||3||

dasara padagalu · laali · purandara dasaru

tugire rangana

ತೂಗಿರೆ ರಂಗನ ತೂಗಿರೆ ಕೃಷ್ಣನ
ತೂಗಿರೆ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತನ                      ||ಪ||

ತೂಗಿರೆ ವರಗಿರಿಯಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ
ತೂಗಿರೆ ಕಾವೇರಿ ರಂಗಯ್ಯನ                   ||ಅ.ಪ||

ನಾಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ನಾಗಕನ್ನಿಕೆಯರು ತೂಗಿರೇ
ನಾಗವೇಣಿಯರು ನೇಣು ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಬೇಗನೆ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ                        ||೧||

ಇಂದ್ರ ಲೋಕದಲ್ಲುಪೇಂದ್ರ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ಇಂದು ಮುಖಿಯರೆಲ್ಲ ತೂಗಿರೆ
ಇಂದ್ರ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಬಂದು
ಮುಕುಂದನ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ                  ||೨||

ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲೋಲ ಮಲಗ್ಯಾನೆ
ನೀಲ ಕುಂತಳೆಯರು ತೂಗಿರೆ
ವ್ಯಾಳ ಶಯನ ಹರಿ ಮಲಗು ಮಲಗು ಎಂದು
ಬಾಲ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯನ ತೂಗಿರೆ                        ||೩||

ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಸರ್ವೋತ್ತಮನೆಂದು
ಸೂಸುತ್ತ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೆ
ಲೇಸಾಗಿ ಮಡುವಿನೊಳು ಶೇಷನ ತುಳಿದಿಟ್ಟ
ದೋಷ ವಿದೂರನ ತೂಗಿರೆ                       ||೪||

ಅರಳೆಲೆ ಮಾಗಾಯಿ ಕೊರಳ ಮುತ್ತಿನಹಾರ
ತರಳನ ತೊಟ್ಟಿಲ ತೂಗಿರೇ
ಸಿರಿದೇವಿ ರಮಣನ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನೆ
ಕರುಣದಿ ಮಲಗೆಂದು ತೂಗಿರೆ                    ||೫||

Tugire rangana tugire krushnana
Tugire achyuta anantana ||pa||

Tugire varagiriyappa timmappana
Tugire kaveri ramgayyana ||a.pa||

Nagalokadalli narayana malagyane
Nagakannikeyaru tugire
Nagaveniyaru nenu pididukonmdu
Begane tottila tugire ||1||

Indra lokadallupendra malagyane
Indu mukiyarella tugire
Indra kannikeyaru bandu
Mukumdana tottila tugire ||2||

Aladeleya mele srilola malagyane
Nila kuntaleyaru tugire
Vyala Sayana hari malagu malagu endu
Bala krushnayyana tugire ||3||

Sasira namada sarvottamanendu
Susutta tottila tugire
Lesagi maduvinolu seshana tuliditta
Dosha vidurana tugire ||4||

Aralele magayi korala muttinahara
Taralana tottila tugire
Siridevi ramanana purandara vithalane
Karunadi malagemdu tugire ||5||

dasara padagalu · laali · MADHWA · sripadarajaru

Laali Govinda laali

ಲಾಲಿ ಗೋವಿಂದ ಲಾಲಿ ಕೌಸಲ್ಯಬಾಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಾಲಿ ||PA||

ಲಾಲಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ಲಾಲಿ ಜಾನಕಿ-ರಮಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಲಾಲಿ ||a.pa||

ಕನಕರತ್ನಗÀಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಗಳನೆ ಹೂಡಿನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಸರಪಣಿಯ ಮಾಡಿ
ಅನೇಕ ಭೂಮಂಡಲವ ಹಗೆಯನು ಮಾಡಿಶ್ರೀಕಾಂತನುಯ್ಯಾಲೆಯನು ವಿರಚಿಸಿದರು||1||

ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದಪಚ್ಚೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ
ಅಚ್ಚುತಾನಂತನಿರಲು ತೂಗಿದರುಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಹರಿಯ ||2||

ಧರ್ಮಸ್ಥಾಪಕನು ಎಂದು ನಿರವಧಿಕನಿರ್ಮಲ ಚರಿತ್ರನೆಂದು
ಮರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುಕೂರ್ಮಾವತಾರ ಹರಿಯ ||3||

ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯರೆಲ್ಲರು ಜನವಶೀಕರ ದಿವ್ಯರೂಪನೆಂದು
ಪರಮ  ಹರುಷದಲಿ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುವರಹಾವತಾರ ಹರಿಯ||4||

ಕರಿಕುಂಭಗಳ ಪೋಲುವ ಕುಚದಲ್ಲಿಹಾರ ಪದಕವು ಹೊಳೆಯಲು
ವರ ವರ್ಣಿನಿಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುನರಸಿಂಹಾವತಾರ ಹರಿಯ ||5||

ಭಾನುಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ಯದುವಂಶಸೋಮನಿವನೆಂದು ಪೊಗಳಿ
ನೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುವಾಮನಾವತಾರ ಹರಿಯ||6||

ಸಾಮಜವರದನೆಂದು ಅತುಳ ಭೃಗು ರಾಮಾವತಾರವೆಂದು
ಶ್ರೀಮದಾನಂದ ಹರಿಯ ತೂಗಿದರುಪ್ರೇಮಾತಿರೇಕದಿಂದ||7||

ಕಾಮನಿಗೆ ಕಾಮನೆಂದು ಸುರಸಾರ್ವಭೌಮ ಗುಣಧಾಮನೆಂದು
ವಾಮನೇತ್ರೆಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುರಾಮಾವತಾರ ಹರಿಯ||8||

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕರ್ತ ನೆಂದು ಜಗದೊಳಗೆಶಿಷ್ಟ ಸಂತುಷ್ಟನೆಂದುದೃಷ್ಟಾಂತ
ರಹಿತನೆಂದು ತೂಗಿದರುಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಹರಿಯ ||9||

ವೃದ್ಧನಾರಿಯರೆಲ್ಲರು ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಿವನೆಂದು ಪೊಗಳಿ
ಬದ್ಧಾನುರಾಗದಿಂದ ತೂಗಿದರು ಬೌದ್ಧಾವತಾರ ಹರಿಯ ||10||

ಥಳಥಳಾತ್ಕಾರದಿಂದ ರಂಜಿಸುವಮಲಯಜಲೇಪದಿಂದ
ಜಲಗಂಧಿಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುಕಲ್ಕ್ಯಾವತಾರ ಹರಿಯ ||11||

ಕನಕಮಯ ಖಚಿತವಾದ ತಲ್ಪದಲಿವನಜಭವ ಜನಕನಿರಲು
ವನಜನಾಭನ್ನ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುವನಿತಾಮಣಿಯರೆಲ್ಲರು ||12||

ಪದ್ಮರಾಗವ ಪೋಲುವ ಹರಿಪಾದಪದ್ಮವನು ತಮ್ಮ ಹೃದಯಪದ್ಮದಲಿ
ನಿಲಿಸಿ ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುಪದ್ಮಿನೀ ಭಾಮಿನಿಯರು ||13||

ಹಸ್ತಭೂಷಣ ಮೆರೆಯಲು ದಿವ್ಯತರಹಸ್ತಲಾಘವಗಳಿಂದಹಸ್ತಗಳ
ಪಿಡಿದುಕೊಂಡು ತೂಗಿದರುಹಸ್ತಿನೀ ಭಾಮಿನಿಯರು||14||

ಮತ್ತಗಜಗಾಮಿನಿಯರು ದಿವ್ಯತರಚಿತ್ರವಸ್ತ್ರಗಳನುಟ್ಟುಚಿತ್ತ
ಸಂತೋಷದಿಂದ ತೂಗಿದರುಚಿತ್ತಿನೀ ಭಾಮಿನಿಯರು ||15||

ಕಂಕಣಧ್ವನಿಗಳಿಂದ ರಂಜಿಸುವಕಿಂಕಿಣೀಸ್ವರಗಳಿಂದ
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುಶಂಕಿನೀ ಭಾಮಿನಿಯರು||16||

ಚೊಕ್ಕ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಕದಿಂ ರಂಜಿಸುವಮಕರಿಕಾಪತ್ರ ಬರೆದುಲಿ
ಕುಚಸ್ತನಿಯರು ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುಅಕಳಂಕಚರಿತ ಹರಿಯ||17||

ಆನಂದಸÀದನದೊಳಗೆ ಗೋಪಿಯರುಆ ನಂದಸುತನ ಕಂಡು
ಆನಂದ ಭರಿತರಾಗಿ ತೂಗಿದರುಆನಂದ ಭೈರವಿಯಿಂದ ||18||

ದೇವಾಧಿದೇವನೆಂದು ಈ ಶಿಶುವುಭಾವನಾತೀತನೆಂದುದೇವ
ಗಂಧರ್ವರ್ಪಾಡಿ ತೂಗಿದರುದೇವ ಗಾಂಧಾರದಿಂದ ||19||

ನೀಲಘನ ನೀಲ ಜೋ ಜೋ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜೋ ಜೋ
ಲೀಲಾವತಾರ ಜೋ ಜೋ ಪರಮಾತ್ಮಬಾಲಗೋಪಾಲ ಜೋ ಜೋ ||20||

ಇಂದುಧರಮಿತ್ರ ಜೋ ಜೋ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಇಂದು ರವಿ ನೇತ್ರ ಜೋ ಜೋ
ಇಂದುಕುಲ ಪುತ್ರ ಜೋ ಜೋ ಪರಮಾತ್ಮಇಂದಿರಾರಮಣ ಜೋ ಜೋ||21||

ತುಂಗ ಭವಭಂಗ ಜೋ ಜೋ ಪರಮಾತ್ಮರಂಗ ಕೃಪಾಂಗ ಜೋ ಜೋ
ಮಂಗಳಾಪಾಂಗ ಜೋ ಜೋ ಮೋಹನಾಂಗರಂಗವಿಠಲನೆ ಜೋ ಜೋ ||22||

Lali govinda lali | kausalya bala shrirama lali ||pa||

Lali munivandya lali | janaki ramana shrirama lali ||a.pa ||

Kanakaratnagalalli kalgalane hudi | nalku vedagalannu sarapaniya madi |
aneka bhoomandalava halageya maadi | shreekaantanuyyaaleyanu virachisidaru || 1 ||

Ashcaryajanakavagi nirmisida | pacceya tottilalli |
acyutanantaniralu tugidaru | matsyavatara hariya || 2 ||

Dharmasthapakanu endu | niravadhika nirmala charitanendu |
marma karmagala padi tugidaru | kurmavatara hariya || 3 ||

Sarasijakshiyarellaru | janavashikara divya rupanendu |
parama harushadali padi tugidaru | varahavatara hariya ||4||

Karu kumbhagala poluva | kucadalli hara padakavu holeyalu |
vara varniyaru padi tugidaru | narasimhavatara hariya || 5 ||

Bhamamaniyarellaro | yaduvamsha somanivanendu pogali |
nemadindali padi tugidaru | vamanavatara hariya || 6 ||

Samajavaradanendu | atula bhrugu ramavataranendu |
shrimadananda hariya tugidaru | prematirekadinda || 7 ||

Kamanige kamanendu | surasarva bhauma gunadhamanendu |
vamanetreyaru padi tugidaru | ramavatara hariya || 8 ||

Srushtiya kartanendu | jagadolage shishta santushtanendu |
drushtantarahitanendu tugidaru | krushnavatara hariya || 9 ||

Vruddha nariyarellaru | jagadolage prasiddha nivanendu pogali |
baddhanuragadinda tugidaru | bauddhavatara hariya || 10 ||

Thalathalatkaradinda | ranjisuva malayajalepadinda |
jalajagandhiyaru padi tugidaru | kalkyavatara hariya || 11 ||

Kanakamaya kacitavada | talpadali vanajabhava janakaniralu |
vanajanabhanna padi tugidaru | vanitamaniyarellaru || 12 ||

Padmaragava poluva | haripada padmavanu tamma hrudayaa |
padmadali nillisi padi tugidaru | padmini bhaminiyaru ||13||

Hastabhushana mereyalu | divyatara | hastalagavagalinda |
hastagala pididukondu tugidaru | hastini bhaminiyaru ||14||

Mattagajagaminiyaru | divyatara | citra vastragalanuttu |
citta santoshadimda tugidaru | cittini bhaminiyaru || 15 ||

Kankana dhvanigalinda | ramjisuva | kimkini svaragalinda |
pankajakshiyaru padi tugidaru | kinkini bhaminiyaru ||16||

Cokka kasturi pankadinda | ranjisuva | makarika patra baredu |
likucastaniyaru padi tugidaru | akalamka carita hariya || 17 ||

Pallavareyarellaroo  | I shishuvu | tulyavarjitanenutali |
sallulita ganadinda tugidaru | kalyani ragadinda || 18 ||

Ananda sadanadolage | gopiyaru | Anandasutana kandu |
anandabharitaragi tugidaru | Anandabhairaviyinda || 19 ||

Devadhidevanendoo | I shishuva | bhavanatitanendoo |
devagandharvaru padi tugidaru | devagandharadimda ||20||

Nila ghanalila jo jo | karunala bala | shrikrushna jo jo |
lilavatara jo jo | paramatma | balagopala jo jo || 21 ||

Indudhara mitra jo jo | shrikrushna | indu ravi netra jo jo |
indu kulaputra jo jo | paramatma | indiraramana jo jo || 22 ||

Tunga bhavabhanmga jo jo | paramatma | ranga krupanga jo jo |
mangalapanga jo jo | mohanna | rangaviththalane jo jo || 23 ||

dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA

Lali pavana charana lali agaharana

ಲಾಲಿ ಪಾವನ ಚರಣ ಲಾಲಿ ಅಘಹರಣ
ಲಾಲಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಲಲಿತ ಕಲ್ಯಾಣ                 ।।ಪ॥

ವನಜಾಕ್ಷ ಮಾಧವ ವಸುದೇವ ತನಯ
ಸನಕಾದಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ಸಾಧುಜನಪ್ರಿಯ
ಇನಕೋಟಿಶತತೇಜ ಮುನಿಕಲ್ಪ ಭೂಜ
ಕನಕಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ವೆಂಕಟರಾಯ ಜಜೀಯ          ।।೧।।

ಜಗದೇಕನಾಯಕ ಜಲಜದಳನೇತ್ರ
ಖಗರಾಜ ವಾಹನ ಕಲ್ಯಾಣ ಚರಿತ
ಸಗರತನಯಾರ್ಚಿತ ಸನಕಾದಿ ವಿನುತ
ರಘುವಂಶಕುತಿಲಕ ರಮಣೀಯಗಾತ್ರ                ।।೨।।

ನಂದಗೋಪ ಕುಮಾರ ನವನೀತ ಚೋರ
ಮಂದಾಕಿನೀ ಜನಕ ಮೋಹನಾಕಾರ
ಇಂದುಧರಸತಿ ವಿನುತ ವಿಶ್ವಸಂಚಾರ
ನಂದಗೋವಿಂದ ಮುಚುಕುಂದ ನುತಸಾರ          ।।೩।।

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ವಿಷ್ಣುಪಾಹಿ ಪರಮೇಶ
ರಕ್ಷ ಕೌಸ್ತುಭಭೂಷ ವೈಕುಂಠವಾಸ
ಅಕ್ಷಯ ಫಲದಾಟ ಅಖಿಳ ಲೋಕೇಶ
ಲಕ್ಷಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷ್ಮಿಪ್ರಾಣೇಶ                      ।।೪।।

ನರಮೃಗಾಕಾರಿ ಹಿರಣ್ಯಕ ವೈರಿ
ಕರಿರಾಜ ರಕ್ಷಕ ಕಾರುಣ್ಯಮೂರ್ತಿ
ಹರಿ ಆದಿಕೇಶವ ಗುರು ಅಪ್ರಮೇಯ
ಶ್ರೀಧರ ಶೇಷಗಿರಿ ವರ ತಿಮ್ಮರಾಯ                  ।।೫।।

Lali pavana charana lali agaharana
Lali venkataramana lalita kalyana ||pa||

Vanajaksha madhava vasudeva tanaya
Sanakadi munivamdya sadhujanapriya
Inakotisatateja munikalpa buja
Kanakadri nilaya vemkataraya jajiya ||1||

Jagadekanayaka jalajadalanetra
Kagaraja vahana kalyana carita
Sagaratanayarchita sanakadi vinuta
Raguvamsakutilaka ramaniyagatra ||2||

Nandagopa kumara navanita cora
Mandakini janaka mohanakara
Indudharasati vinuta visvasanchara
Nandagovinda mucukunda nutasara ||3||

Pakshivahana vishnupahi paramesa
Raksha kaustubabusha vaikunthavasa
Akshaya paladata akila lokesa
Lakshana paripurna lakshmipranesa ||4||

Naramrugakari hiranyaka vairi
Kariraja rakshaka karunyamurti
Hari adikesava guru aprameya
Sridhara seshagiri vara timmaraya ||5||

 

dasara padagalu · DEVOTIONAL · hari · laali · MADHWA · purandara dasaru

Laali laali namma hariye laali

ಲಾಲಿ ಲಾಲಿ ನಮ್ಮ ಹರಿಯೆ ಲಾಲಿ                                  ||ಪ||

ಸುರ ನರರಿಗೆ ಒಲಿದು ಕರುಣವ ಬೀರುವ ದೊರೆಯೆ ಲಾಲಿ    ||ಅ.ಪ||

ರಾಮ ಲಾಲಿ ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಲಾಲಿ
ರಮಾ ಮನೋಹರ ಅಮಿತ ಸದ್ಗುಣ ಧಾಮ ಲಾಲಿ              ||೧||

ಕೃಷ್ಣ ಲಾಲಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ಲಾಲಿ
ದುಷ್ಟರ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರ ಪೊರೆವ ಸಂತುಷ್ಟ ಲಾಲಿ                   ||೨||

ರಂಗ ಲಾಲಿ ಮಂಗಳಾಂಗ ಲಾಲಿ
ಗಂಗೆಯ ಪಡೆದ ತುಂಗ ಮಹಿಮ ನರಸಿಂಗ ಲಾಲಿ              ||೩||

ನಂದ ಲಾಲಿ ಗೋಪಿ ಕಂದ ಲಾಲಿ
ಮಂದರ ಗಿರಿಧರ ಮಧುಸೂದನ ಮುಕುಂದ ಲಾಲಿ             ||೪||

ಶೂರ ಲಾಲಿ ರಣಧೀರ ಲಾಲಿ
ಮಾರನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ವರ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಲಾಲಿ               ||೫||

Laali laali namma hariye laali |
Suranararige olidu karuna biruva doreye laali ||

Raama laali megha shyaama laali |
Ramaa manohara amita sadguna dhaama laali || 1 ||

Krushna laali sarvotkrushta laali |
Dushtara shikshisi shishtara poreva samtushta laali || 2||

Ranga laali mangalaanga laali |
Gangeya padeda tunga mahima narasinga laali || 3 ||

Nanda laali gopi kanda laali |
Mandara giridhara madhusoodhana mukunda laali || 4 ||

Shoora laali ranadheera laali |
Maaranayya namma guru purundaravithala laali || 5 ||