24 roopas · dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · pranesha dasaru

Thanthrasaroktha kesavadi chathurvimsadhi murthy lakshana

ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ಶಿರಿ |ನಿಲಿಯ ವಿಧಿಗೆ ತಾ ||
ವಲಿದು ಸರಿದ ನುಡಿ |ತಿಳಿವದು ಸಜ್ಜನರೂ ||ಪ||

ಮಾಧವನಿಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂರ್ತಿ ಬಹು |ಬೋಧರ ಉಕ್ತಿ ಮನಕೆ ತಂದೂ ||
ಶೋಧಿಸಿ ಕ್ರಮ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಪದ್ಮಾದಿ ಗ- |ದಾದಿ ಅರ್ಧ ಸಾಂತರ ಕ್ರಮವೆಂಬುದು||1||

ಕೇಶವ ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ ವಾಮನ ಕ್ರಮ |ಈಶ ಮಧುರಿಪುರ ಮಾಧವನೂ ||
ದೋಷಹ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಾರಾಯಣ |ಭಾಸಿಸುತಿಹ ವ್ಯುತ್ಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ ಎಂದು ||2||

ಸಂಕರುಷಣ ಅನಿರುದ್ಧನು ಶ್ರೀಧರ |ಪಂಕಜನಾಭ ಕಂಜಾದಿ ಕ್ರಮಾ ||
ಬಿಂಕದ ದಾಮೋದರ ಪುರುಷೋತ್ಮ ಕ |ಳಂಕ ಹೃಷೀಕಪುಪೇಂದ್ರ ಗದಾದೆಂದು ||3||

ಮುನಿನುತ ವಾಸುದೇವ ಅಧೋಕ್ಷಜ |ಮನಸಿಜ ಪಿತ ನರಸಿಂಹ ಹರೀ ||
ಅನಘರ್ಧಕ್ರಮ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜನಾ- |ರ್ದನ ಅಚ್ಯುತ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಂತರಕ್ರಮ||4||

ನೀಲ ಘನಾಂಗನ ರವಿ ನಿಭ ಇಪ್ಪ |ತ್ನಾಲಕು ಮೂರುತಿ ಲಕ್ಷಣವೂ ||
ಮ್ಯಾಲಿನ ಬಲಗೈ ಮೊದಲು ಕೆಳಗೆ ಕಡಿ |ಕೇಳಿ ಶಂಖ ರವಿಗದ ಕಂಜ ಕೇಶವ ||5||

ಕಂಜಗದ ರವಿದರ ಧರ ನಾರಾಯಣ |ವೃಜನ ಹರವಿದರ ಪದ್ಮ ಗದಾ ||
ಭುಜ ಮಾಧವ ಗದ ಕಂಜಧರ ರವಿ ಭೂ |ಮಿಜ ವಲ್ಲಭ ಗೋವಿಂದ ಮೂರುತಿಯಂದು ||6||

ಪುಂಡರೀಕಧರ ರವಿಗದ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರ- |ಚಂಡ ಶಂಖ ಕಂಜ ಗದ ಚಕ್ರಾ ||
ಅಂಡಜವಹ ಮಧುರಿಪು ಗದ ರವಿದರ |ಮಂಡಿತ ಪದ್ಮ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮೂರುತಿ||7||

ಅರಿದರ ಕಂಜ ಸು ಕಂಬುವಾಮನ ಶ್ರೀ- |ಧರ ರವಿ ಗದಧರ ಪದ್ಮಯುತಾ ||
ವರ ಚಕ್ರ ಜಲಜದರ ಗದ ಹೃಷಿಕ ಪ- |ಪರ ಕಂಜ ರವಿಗದ ಶಂಖ ಪದುಮನಾಭಾ ||8||

ದರಗದ ರವಿ ಕಂಜ ದಾಮೋದರ ಸಂ- |ಕರುಷಣ ಶಂಖ ಕಂಜಾರಿ ಗದಾ ||
ಶರಧಿಜ ರವಿ ಪಂಕಜ ಗದ ಸಂತತ |ಧರಿಸಿಹ ಮಾಯಪ ವಾಸುದೇವನೆಂದು||9||

ದರ ಸುಗದ ನಳಿನ ಅರಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು |ದುರುಳಹ ಗದ ಕಂಬು ಕಂಜಾರೀ ||
ಸುರಪನಿರುದ್ಧ ಕಮಲದರ ಗದ ರವಿ |ಧರಿಸಿಹ ಸರ್ವದ ಪುರುಷೋತ್ತುಮನೆಂದು||10||

ಗದ ಕಂಬುಚರಣ ಸರಸಿಜಧೋಕ್ಷಜ |ಪದುಮ ಗದದರ ರವಿ ನರಹರೀ ||
ಉದಜಾರಿದರ ಗದಾಚ್ಯುತ ರವಿದರ |ಗದ ಕಮಲಾಂಶ ಜನಾರ್ದನ ವಿಭುವೆಂದು ||11||

ಗದ ಚಕ್ರ ವಿಷಜ ಶಂಖ ಉಪೇಂದ್ರನು |ಸುದರುಶನ ಕಂಜ ಗದದರ ಹರೀ ||
ಯದುಪತಿ ಕರ ನಾಲ್ಕರೊಳು ಗದ ಕಮಲ |ಸುದರುಶನ ವಿಧುಭ ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂದು ||12||

ವರ ಗಾಯತ್ರೀ ವರ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಿ- |ವರು ಸಾದರದಲಿ ಧೇನಿಪುದೂ ||
ನಿರುತ ಸುಕವಿಗಳ ಮತವಿದು ದಕ್ಷಿಣ |ವರ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲ ಸಂತೈಪನೂ ||13||

tiLivadu sajjanarU Siri |niliya vidhige tA ||
validu sarida nuDi |tiLivadu sajjanarU ||pa||

mAdhavanippatnAlku mUrti bahu |bOdhara ukti manake tandU ||
SOdhisi krama vyutkrama padmAdi ga- |dAdi ardha sAntara kramaveMbudu||1||

kESava viShNu gOvinda vAmana krama |ISa madhuripura mAdhavanU ||
dOShaha trivikrama nArAyaNa |BAsisutiha vyutkrama mUruti endu ||2||

sankaruShaNa aniruddhanu SrIdhara |pankajanABa kaMjAdi kramA ||
binkada dAmOdara puruShOtma ka |Lanka hRuShIkapupEMdra gadAdendu ||3||

muninuta vAsudEva adhOkShaja |manasija pita narasiMha harI ||
anaGardhakrama pradyumna janA- |rdana acyuta kRuShNanu sAntarakrama||4||

nIla GanAngana ravi niBa ippa |tnAlaku mUruti lakShaNavU ||
myAlina balagai modalu keLage kaDi |kELi SanKa ravigada kanja kESava ||5||

kanjagada ravidara dhara nArAyaNa |vRujana haravidara padma gadA ||
Buja mAdhava gada kanjadhara ravi BU |mija vallaBa gOviMda mUrutiyaMdu ||6||

punDarIkadhara ravigada viShNu pra- |canDa SanKa kanja gada cakrA ||
anDajavaha madhuripu gada ravidara |manDita padma trivikrama mUruti||7||

aridara kanja su kaMbuvAmana SrI- |dhara ravi gadadhara padmayutA ||
vara cakra jalajadara gada hRuShika pa- |para kanja ravigada SanKa padumanABA ||8||

daragada ravi kanja dAmOdara san- |karuShaNa SanKa kanjAri gadA ||
Saradhija ravi pankaja gada santata |dharisiha mAyapa vAsudEvanendu||9||

dara sugada naLina ari pradyumnanu |duruLaha gada kaMbu kanjArI ||
surapaniruddha kamaladara gada ravi |dharisiha sarvada puruShOttumanendu||10||

gada kaMbucaraNa sarasijadhOkShaja |paduma gadadara ravi naraharI ||
udajAridara gadAcyuta ravidara |gada kamalAMSa janArdana viBuvendu ||11||

gada cakra viShaja SanKa upEndranu |sudaruSana kanja gadadara harI ||
yadupati kara nAlkaroLu gada kamala |sudaruSana vidhuBa pAncajanyavendu ||12||

vara gAyatrI varNa mUrtigaLi- |varu sAdaradali dhEnipudU ||
niruta sukavigaLa matavidu dakShiNa |vara prANESa viThala saMtaipanU ||13||

 

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · mahipathi dasaru

Kesava nama – Mahipathi dasaru

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಮುರಹರನ ಸ್ಮರಿಸೆಲಾ ಮನವೇ
ಅಂಜು ಭವಭಯದುರಿತ ಹಿಂಗಿಸುವನು ||ಪ||

ಕೇಶವೆಂದೆನಲು ತಾ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹರಿಸುವನು
ನಾಶಗೈಸುವ ಭವ ನಾರಾಯಣೆನಲು |
ಮೀಸಲು ಮನದಲೊಮ್ಮೆ ಮಾಧವೆಂದೆನಲು ತಾ ಭಾ-
ವಿಸುವ ಹೃದಯದೊಳು ಗೋವಿಂದನು |
ವಾಸನಿಯ ಪೂರಿಸುವ ವಿಷ್ಣುಯೆಂದೆನಲು ತಾ
ದೋಷ ಛೇದಿಸುವ ಮಧುಸೂದನನೆನಲು |
ಭಾಷೆ ಪಾಲಿಸುವ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ಲೇಸು ಗೈಸುವ ಜನುಮ ವಾಮನನೆನಲು ||೧||

ಸಿರಿ ಸಕಲ ಪದವೀವ ಶ್ರೀಧರನೆಂದೆನಲು ತಾ
ಹರುಷ ಗತಿಯೀವ ಹೃಷಿಕೇಶನೆನಲು |
ಪರಮಪಾತಕದೂರ ಪದ್ಮನಾಭೆಂದೆನಲು
ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನ ದಾಮೋದರೆನಲು |
ಸುರಿಸುವ ಅಮೃತ ಸಂಕರುಷಣೆಂದೆನಲು
ಹೊರೆವ ಧರೆಯೊಳು ವಾಸುದೇವನೆನಲು |
ಪರಿಪರಿಯ ಸಲಹುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನೆಂದೆನಲು
ಅರಹು ಗತಿಯೀವ ಅನಿರುದ್ಧನೆನಲು ||೨||

ಪೂರಿಸುವ ಭಾವ ಪುರುಷೋತ್ತಮೆಂದೆನಲು ತಾ
ತಾರಿಸುವ ಜನುಮ ಅಧೋಕ್ಷಜೆನಲು |
ನರ ಜನ್ಮುದ್ಧರಿಸುವ ನಾರಸಿಂಹೆಂದೆನಲು
ಕರುಣ ದಯ ಬೀರುವ ಅಚ್ಯುತ ಎನಲು |
ಜರಿಸುವ ದುರ್ವ್ಯಸನ ಜನಾರ್ದನೆನಲು
ಊರ್ಜಿತಾಗುವುದು ಉಪೇಂದ್ರ ಎನಲು |
ತರಳ ಮಹಿಪತಿ ಪ್ರಾಣದೊಡೆಯ ಶ್ರೀಹರಿ ಎನಲು
ಕರುಣದಿಂದಾಗುವ ಗುರು ಕೃಷ್ಣನು ||೩||

Mun̄jāne eddu muraharana smariselā manavē
an̄ju bhavabhayadurita hiṅgisuvanu ||pa||

kēśavendenalu tā klēśa pariharisuvanu
nāśagaisuva bhava nārāyaṇenalu |
mīsalu manadalom’me mādhavendenalu tā bhā-
visuva hr̥dayadoḷu gōvindanu |
vāsaniya pūrisuva viṣṇuyendenalu tā
dōṣa chēdisuva madhusūdananenalu |
bhāṣe pālisuva trivikramendenalu tā
lēsu gaisuva januma vāmananenalu ||1||

siri sakala padavīva śrīdharanendenalu tā
haruṣa gatiyīva hr̥ṣikēśanenalu |
paramapātakadūra padmanābhendenalu
dāridryabhan̄jana dāmōdarenalu |
surisuva amr̥ta saṅkaruṣaṇendenalu
horeva dhareyoḷu vāsudēvanenalu |
paripariya salahuva pradyumnanendenalu
arahu gatiyīva anirud’dhanenalu ||2||

pūrisuva bhāva puruṣōttamendenalu tā
tārisuva januma adhōkṣajenalu |
nara janmud’dharisuva nārasinhendenalu
karuṇa daya bīruva acyuta enalu |
jarisuva durvyasana janārdanenalu
ūrjitāguvudu upēndra enalu |
taraḷa mahipati prāṇadoḍeya śrīhari enalu
karuṇadindāguva guru kr̥ṣṇanu ||3||

dasara padagalu · kesava nama · laali · MADHWA

Keshavadhi moorthigala jogula pada

ಜೋ ಜೋ ಹರಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಕ
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಸುರಕುಲ ಸನಕಾ
ದೀಜನ ಮನೋಹರ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕನಕಾ
ವೈಜಯಂತಿ ಹಾರ ಪಾವನ್ನ ಪದಕ ||ಪ||

ಕೇಶಿಭಂಜನ ವ್ಯೋಮಕೇಶ ವಂದಿತ ಪಾದ
ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ವಾತೇಶನ ಜನಕ
ಕೇಶರಿರುಹ ಮುಂಜಿಕೇಶನೆ ಕುಂಕುಮ
ಕೇಸರಿಭೂಷಣ ಕೇಶವ ಶೌರಿ|| 1||

ವಾರುಣಿ ಪತಿನುತ ವಾರುಣನ ಭಯ ನಿ
ವಾರಣಾ ವಾರಣಾಶಿ ಪುರದರಸೆ
ವಾರಣ ನಗರಿಯ ವಾರನಹತಪಲ್ಲ
ವಾರುಣಿ ಪಾಣಿಯೆ ನಾರಾಯಣನೆ ಜೋ ಜೋ|| 2||

ಮಾದೇವಿ ರಮಣ ಭೂಮಿದೇವಿ ಉದ್ಧಾರ
ಮಾಧುರ್ಯ ವಚನ ಉಮಾದೇವಿ ವಿನುತಾ
ಮಾಧಾರ ಮಹಶೂರ ಮತ್ಕುಲನೆ ಪ್ರೇ
ಮಾದವನನೆ ಹರಿ ಮಾಧವ ರಾಯಾ ||3||

ಗೋವಳಿ ಪರಿಪಾಲ ಗೋವಳೇರಾ ಪ್ರಿಯಾ
ಗೋವುಗಳ ಕಾಯಿದ ಗೋವಳರಾಯಾ
ಗೋವರ್ಧನುದ್ಧಾರ ಗೋ ವಿಪ್ರ ಸಂರಕ್ಷ
ಗೋವಿದಾಂಪತಿ ರಂಗ ಗೋವಿಂದ ನಂದ ||4||

ಮಧುಕೈಟಭಾಸುರ ಮದಗರ್ವ ಮರ್ದನ
ಮದನ ಜನಕ ನಿತ್ಯ ಮಧುರನ್ನ ಪಾನಾ
ಮಧುರಾಪುರ ಪಾಲ ಮದಗಜ ಹರಣಾ ಶಾ
ಮದವರ್ಣ ಶರೀರ ಮಧುಸೂದನನೆ ||5||

ಇಷ್ಟಭಕ್ತರ ಕುಲ ಇಷ್ಟದೈವವೆ ಸರ್ವ
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡುವ ಬಲಿಷ್ಟನು ನಿನ್ನ
ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟಯೆಂದು ತಿಳಿಯಲಿ ವಶವಲ್ಲ
ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ವಿಶ್ವನಾಟಕನೆ||6||

ಅಕ್ರಮದಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಬಲಿ
ವಿಕ್ರಮನಾಗಿ ಕಾಲಕ್ರಮಣಿ ಮಾಡೆ
ಶಕ್ರಮರ್ಚಿಸೆ ಅನುಕ್ರಮನಾಗಿ ಪ
ರಾಕ್ರಮದಲಿ ಬೆಳದೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನೆ ||7||

ವಾಮಲೋಚನೆಯರ ವಾಮನ ಕೆಡಿಸಿದೆ
ವಾಮನವಾಶಿಷ್ಟವಾ ಮುನಿವಂದ್ಯ
ವಾಮನದಲಿ ದಾನವಾಮನ್ಯಗಳರನ್ನು ಅ
ವಮಾನ ಮಾಡಿದೆ ಸಿರಿವಾಮನನೆ ||8||

ಶ್ರೀಧರ ರಮಣನೆ ಶೃಂಗಾರ ವಾರಿಧಿ
ಶ್ರೀಧನ ಸಂಪತ್ತಾಶ್ರಿತ ಜನರಿಗೆ
ಶ್ರೀಧೇನು ನೀನಯ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಕರುಣಾಕರ
ಶ್ರೀದೇವಿ ಉರಭೂಷಾ ಶ್ರೀಧರನಂತಾ ||9||

ಋಷಿಕೇಶನ ತಾತ ಋಷಿಜನ ಸಂಪ್ರೀತ
ಋಷಿಕುಲೋದ್ಭವ ಪುರುಷ ರಾಮ ಮಹಾ
ಋಷಿನಾಮಧೇಯನೆ ಋಷಿಪತ್ನಿ ಪಾಲನೆ
ಋಷಿಗಳ ಒಡೆಯನೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ದೇವ ||10||

ಪದುಮಜಾಂಡದಲ್ಲಿ ಪದುಮೆ ಮಾತನು ಕೇಳಿ
ಪದುಮನಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಪದುಮಜನ ಪೆತ್ತ
ಪದುಮಾಸ್ಯ ಪದುಮಾಕ್ಷ ಪದುಮಕರನೆ ಪಾದ
ಪದುಮ ಮಿಗಲು ಕಾಂತಿ ಪದುಮನಾಭನೆ||11||

ಧಾಮನಿಧಿಕುಲನು ಧಾಮನೆ ನಿರುತ ತ್ರಿ
ಧಾಮನಿವಾಸ ಸುಧಾಮನ ಮಿತ್ರ
ಧಾಮ ಪುಣ್ಯಧಾಮ ಭಕ್ತ ಹೃದ್ವನಜ
ಧಾಮ ಮಧುಕರನೆ ದಾಮೋದರ ಧರ್ಮಾ ||12||

ಶಂಖ ಸುರಾಹರಾ ನಿಃಶಂಕ ಚರಿತ
ಶಂಖಪಾಣಿ ಶಶಾಂಕ ಸುವದನ
ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ತಾಯಿ ಸಂಕಲೆ ಹರಿಗಡಿದೆ
ಸಂಕರುಷಣನುವುಜ ಸಂಕರುಷಣನೆ ||13||

ಪ್ರದ್ಯೋತ ಶತತೇಜ ಪ್ರಧಾನ ಮೂರುತಿ
ಪ್ರದ್ವೀಪ ವರ್ಣ ಸುಪ್ರದಾಯಕನೆ
ಪ್ರದೇಶ ಪರಿಮಾಣ ವರಪ್ರದ ಸಿದ್ಧನೆ
ಪ್ರದ್ಯುಕ್ತ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ವಿಶ್ವ||14||

ವಾಸುವಾನುಜ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪುಂಡ್ರೀಕ
ವಾಸುದೇವನ ಶಮನಪುರದಲ್ಲಿ
ವಾಸಮಾಡಿಸಿದಯ್ಯಾ ವಾಸವಾರ್ಚಿತ ಶ್ರೀ
ವಾಸುದೇವ ವಾಸುದೇವ ||15||

ಅನುಗಾಲವು ನಿನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿದೆ ನಾನು
ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಎನ್ನನು ಸಾಕುವುದು
ಅನುಮಾನವ್ಯಾತಕೆ ಅನಿಮಿತ್ತ ಬಂಧು
ಅನುಪಮ ಚರಿತನೆ ಅನಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಶಾ ||16||

ಪುರುಷ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕಾರಣ
ಪುರುಷೇಶ್ವರ ತತ್ಪುರುಷಾದಿ ಪುರುಷ
ಪುರುಷ ಬೀಜ ವೇದ ಪುರುಷ ಪರಮ
ಪುರುಷ ಪುರುಷರು ಮೋಹಿಸುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ||17||

ಅಕ್ಷಯ ಬಲ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಕ
ಅಕ್ಷರಪರ ಬ್ರಹ್ಮ ಗೀರ್ವಾಣಧ್ಯಕ್ಷ
ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರಿಯ ಶಾಖಾದಳವನ್ನು
ಅಕ್ಷಯ ಮಾಡಿದಧೋಕ್ಷಜ ಚಕ್ರಿ||18||

ನರಸಖ ನರಹರಿ ನಾರಾಯಣ ವಾ
ನರ ದಳನಾಯಕ ನಾರದ ವಿನುತ
ನರಕ ಉದ್ಧಾರಕ ನರಕಾಂತಕ ಕಿ
ನ್ನರ ಸುರನರೋರಗ ವೃಂದ ನರಸಿಂಹ ||19||

ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಸಚಲ ವಿಗ್ರಹನೆ
ಸಚ್ಚರಾಚರದೊಳೂ ಗುಣಪರಿಪೂರ್ಣ
ಸಚ್ಛಾಸ್ತ್ರದಲಿ ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥಿ ಪರಿಪೂರ್ತಿ
ಸಚ್ಚೂತ ಚುತಿ ದೂರ ಚಿನ್ಮಯ ರೂಪಾ ||20||

ಜನನ ಮರಣ ನಾಶ ಜನನಾದಿಕರ್ತಾಂ
ಜನಸುತಗತಿ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಗಿರಿಧಾಮ
ಜನಕವರದ ಸಜ್ಜನರಘದಹನ ದು
ರ್ಜನರ ಕುಲರಾತಿ ಜನಾರ್ದನನೆ ||21||

ವೀಂದ್ರವಾಹನ ಮಹೇಂದ್ರಧಾರನೆ ಗ
ಜೇಂದ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಕ್ಷೇಂದ್ರನ ಸೀಳಿ ನಾ
ಗೇಂದ್ರ ಶಯನ ಗುಣಸಾಂದ್ರ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ
ಇಂದ್ರಮಣಿ ನಿಭ ರಾಮಚಂದ್ರ ಉಪೇಂದ್ರಾ ||22||

ಹರಿ ಎನುತಾ ಹರಿ ಹರಿದು ಓಡಿ ಬರೆ
ಹರಿದು ಪೋಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿದ ಖಳನ
ಹರಿ ಹರಿಯು ನಲಿವನೆ ಹರಿರೂಪ ಪರಿ
ಹರಿನಾಮವೆ ಗತಿ ಹರಿ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ||23||

ಕೃಷ್ಣದ್ವಯಪಾಯನ ಉತ್ಕøಷ್ಟ ಮುನೇಶ
ಕೃಷ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಷ್ಟ ಓಡಿಸಿದೆ
ಕೃಷ್ಣವತ್ರ್ಮನೆ ಸಂತುಷ್ಟೀಲಿ ಸುಖಬಡುವ
ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕೃಷ್ಣ ಕಮಲೇಶ ||24||

ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಬಣ್ಣಿಸಲಳವಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನೀನು ಬೀಯ ಬೀಜವನು
ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಸನ್ನ ಭಕ್ತರ
ವರದ ಬಾಲ ಗೋಪಾಲ ಜೋ ಜೋ ||25||

jO jO hari jAhnavi janaka
mUjagatpati surakula sanakA
dIjana manOhara mANikya kanakA
vaijayanti hAra pAvanna padaka ||pa||

kESiBanjana vyOmakESa vandita pAda
klESanASana vAtESana janaka
kESariruha munjikESane kuMkuma
kEsariBUShaNa kESava Sauri|| 1||

vAruNi patinuta vAruNana Baya ni
vAraNA vAraNASi puradarase
vAraNa nagariya vAranahatapalla
vAruNi pANiye nArAyaNane jO jO|| 2||

mAdEvi ramaNa BUmidEvi uddhAra
mAdhurya vacana umAdEvi vinutA
mAdhAra mahaSUra matkulane prE
mAdavanane hari mAdhava rAyA ||3||

gOvaLi paripAla gOvaLErA priyA
gOvugaLa kAyida gOvaLarAyA
gOvardhanuddhAra gO vipra saMrakSha
gOvidAMpati ranga gOvinda nanda ||4||

madhukaiTaBAsura madagarva mardana
madana janaka nitya madhuranna pAnA
madhurApura pAla madagaja haraNA SA
madavarNa SarIra madhusUdanane ||5||

iShTaBaktara kula iShTadaivave sarva
iShTArtha koDuva baliShTanu ninna
iShTa aShTayeMdu tiLiyali vaSavalla
viShNu sarvOttama viSvanATakane||6||

akramadali svarga Akramisi bali
vikramanAgi kAlakramaNi mADe
Sakramarcise anukramanAgi pa
rAkramadali beLade trivikramane ||7||

vAmalOcaneyara vAmana keDiside
vAmanavASiShTavA munivaMdya
vAmanadali dAnavAmanyagaLarannu a
vamAna mADide sirivAmanane ||8||

SrIdhara ramaNane SRungAra vAridhi
SrIdhana saMpattASrita janarige
SrIdhEnu nInayyA SrI karuNAkara
SrIdEvi uraBUShA SrIdharanantA ||9||

RuShikESana tAta RuShijana saMprIta
RuShikulOdBava puruSha rAma mahA
RuShinAmadhEyane RuShipatni pAlane
RuShigaLa oDeyane hRuShikESa dEva ||10||

padumajAnDadalli padume mAtanu kELi
padumanABiyalli padumajana petta
padumAsya padumAkSha padumakarane pAda
paduma migalu kAnti padumanABane||11||

dhAmanidhikulanu dhAmane niruta tri
dhAmanivAsa sudhAmana mitra
dhAma puNyadhAma Bakta hRudvanaja
dhAma madhukarane dAmOdara dharmA ||12||

SanKa surAharA niHSaMka carita
SanKapANi SaSAnka suvadana
sanKyeyillade tAyi sankale harigaDide
sankaruShaNanuvuja sankaruShaNane ||13||

pradyOta SatatEja pradhAna mUruti
pradvIpa varNa supradAyakane
pradESa parimANa varaprada siddhane
pradyukta avyakta pradyumna viSva||14||

vAsuvAnuja SrInivAsa punDrIka
vAsudEvana Samanapuradalli
vAsamADisidayyA vAsavArcita SrI
vAsudEva vAsudEva ||15||

anugAlavu ninna anusariside nAnu
anukUlavAgi ennanu sAkuvudu
anumAnavyAtake animitta baMdhu
anupama caritane aniruddha SrISA ||16||

puruSha puruSha SrEShTha puruShArtha kAraNa
puruShESvara tatpuruShAdi puruSha
puruSha bIja vEda puruSha parama
puruSha puruSharu mOhisuva puruShOttamane ||17||

akShaya bala sahasrAkSha rakShaka
akSharapara brahma gIrvANadhyakSha
akShaya pAtriya SAKAdaLavannu
akShaya mADidadhOkShaja cakri||18||

narasaKa narahari nArAyaNa vA
nara daLanAyaka nArada vinuta
naraka uddhAraka narakAntaka ki
nnara suranarOraga vRunda narasiMha ||19||

saccidAnaMdAtma sacala vigrahane
saccarAcaradoLU guNaparipUrNa
sacCAstradali ninna sAmarthi paripUrti
saccUta cuti dUra cinmaya rUpA ||20||

janana maraNa nASa jananAdikartAM
janasutagati prEmAMjana giridhAma
janakavarada sajjanaraGadahana du
rjanara kularAti janArdanane ||21||

vIndravAhana mahEndradhArane ga
jEndranna biDisi nakShEndrana sILi nA
gEndra Sayana guNasAndra gOkula candra
indramaNi niBa rAmacandra upEndrA ||22||

hari enutA hari haridu ODi bare
haridu pOgi pariharisida KaLana
hari hariyu nalivane harirUpa pari
harinAmave gati hari sarvOttamA||23||

kRuShNadvayapAyana utkaøShTa munESa
kRuShTige banda kaShTa ODiside
kRuShNavatrmane saMtuShTIli suKabaDuva
kRuShNAvatAra kRuShNa kamalESa ||24||

ninna mahimeyannu baNNisalaLavilla
ninnoLage nInu bIya bIjavanu
enna pAlisuvudu vijayaviThThala prasanna Baktara
varada bAla gOpAla jO jO ||25||

 

 


ಹಿಡಿ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣನ
ಕೊಡು ಮಾಧವ ಗೋವಿಂದ ವಿಷ್ಣುನ್ನ
ಕಡಲಶÀಯನನಾದ ತಕ್ಕೊ ಮಧುಸೂದನನ
ಕಡುಬ್ಯಾಗದಲಿ ತಾರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ಜೋ ಜೋ ||1||

ವಾಮನ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷಿಕೇಶÀನ
ಕಾಮಿಸಿ ನೀ ಕೊಳ್ಳೆ ಪದ್ಮನಾಭನ್ನ
ದಾಮೋದರ ಶ್ರೀ ಸಂಕರುಷಣನ
ಕೋಮಲಾಂಗಿ ತಾರೆ ವಾಸುದೇವನ್ನ ಜೋ ಜೋ ||2||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ
ಮುದ್ದು ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಾರಸಿಂಹಾಚ್ಯುತನ
ಸದ್ಯೋಜನಾದರ್ನ್ನ ಕೊಂಡು ಉಪೇಂದ್ರನ್ನ
ಸದ್ಯ ತಾರ್ಹರಿ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಜೋ ಜೋ ||3||

hiDi kESava kRuShNa nArAyaNana
koDu mAdhava gOvinda viShNunna
kaDalaSaÀyananAda takko madhusUdanana
kaDubyAgadali tAre trivikramana jO jO ||1||

vAmana SrIdhara hRuShikESaÀna
kAmisi nI koLLe padmanABanna
dAmOdara SrI sankaruShaNana
kOmalAMgi tAre vAsudEvanna jO jO ||2||

pradyumna aniruddha puruShOttamana
muddu adhOkShaja nArasiMhAcyutana
sadyOjanAdarnna konDu upEndranna
sadya tArhari BImESakRuShNana jO jO ||3||

24 roopas · dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Shri Keshava Pancha Ratna by vadirajaru

Shri Vadiraja theertharu has composed five keerthanas on Shri Keshavadi Chaturvimshati Moorthigalu. This keerthanas are collectively  known as “Shri Keshava Pancha Rathna”.

 In the first song Sri vadirajaru invited all the 24 forms of Lords.

In the second and third song, Sri vadirajaru narrates the Karunya of Shri Lord in various avataras.

The fourth one is in Telugu folk song style, in which Vadirjaru  explain the benefit of chanting each name of the 24 forms of Lord.

In the last song, Sri Vadirajaru perform arathi to all 24 forms of Lord.

  1. Ranga baro narasinga baro
  2. Krushna murari kesava murari
  3. Keshava Jagadheesa Saasira baasura
  4. Gubbiyalo govinda govinda
  5. Aarathi yetthire kesava naarayanage
dasara padagalu · MADHWA · Vadirajaru

Gubbiyalo govinda govinda

ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾ |
ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾನೆಂದು ನೆನೆಯಿರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||ಪ||

ಕೇಶವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಕ್ಲೇಶ ಪರಿಹಾರವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ನಾರಾಯಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ನರಕಭಯವಿಲ್ಲವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೧||

ಮಾಧವನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಮನೋಭೀಷ್ಟ ಕೊಡುವೊನು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಗೋವಿಂದನ್ನ ದಯದಿಂದ ಘೋರದುರಿತ ನಾಶನವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೨||

ವಿಷ್ಣುಭಜನೆಯಿಲ್ಲದವಗೆ ವೈಷ್ಣವರ ಜನ್ಮವುಂಟೇ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಮಧುಸೂದನನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಅತಿಶಯವು ಇಹುದೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೩||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನ ನೆನೆದರೆ ಸಾವಿತ್ರಿಯಾಗಿಹರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ವಾಮನದೇವರು ನಮಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವೋರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೪||

ಶ್ರೀಧರನ್ನ ನೆನೆದರೆ ಸಿರಿ ನಮಗೆ ಒಲಿವಳೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಹೃಷೀಕೇಶನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಹೃದಯ ಪರಿಶುದ್ಧವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೫||

ಪದ್ಮನಾಭ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಲಿಸಿ ರಕ್ಷಿಪನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ದಾಮೋದರನ ನೆನೆದರೆ ಪಾಮರತ್ವ ಬಿಡಿಸುವನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೬||

ಸಂಕರ್ಷಣನ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ವಾಸುದೇವನ ದಯದಿಂದ ವಂಶ ಉದ್ಧಾರವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೭||

ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ ನೆನೆದರೆ ಭೂಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಫಲವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಅನಿರುದ್ಧನ ಸೇವಿಸೆ ಪುನೀತರಹೆವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೮||

ಪುರುಷೋತ್ತಮನ್ನ ಪುರಾಣಪುರುಷನೆಂದು ತಿಳಿಯಿರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಅಧೋಕ್ಷಜ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಾಧಾರವಾಗಿಹನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೯||

ನಾರಸಿಂಹದೇವರು ನಮ್ಮ ಕುಲದೈವವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಅಚ್ಯುತ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಕೂಡಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೧೦||

ಜನಾರ್ದನದೇವರು ಜಗಕೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಉಪೇಂದ್ರನು ನಮ್ಮ ಅಪರಾಧವ ಕ್ಷಮಿಸುವನೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೧೧||

ಹರಿನಾಮಾಮೃತಕೆ ಸರಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲವೊ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಂಗೇಶಯೆಂಬೊ ಸಿದ್ಧಕ್ರಿಯ ಬಲ್ಲರೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೧೨||

ಈ ಗುಬ್ಬಿ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಇಹ ಪರವು ಸಂತತವು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೋ
ಧರಣಿಯೊಳು ಆಚಂದ್ರಾರ್ಕ ತಾರಕವಾಗಿಹರು ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೧೩||

ಹಯವದನನ್ನ ಪಾದಧ್ಯಾನ ನಿತ್ಯ ಮರೆಯದೆ ನೀ ನೆನೆ ಮನವೆ
ನಮ್ಮ ಹಯವದನನ್ನ ಪಾದವೇ ನಿತ್ಯ ಮನವೆ ಗುಬ್ಬಿಯಾಳೊ ||೧೪ ||

Gubbiyalo govinda govinda |
Govinda govindanemdu neneyiro gubbiyalo ||pa||

Kesavanna nenedare klesa pariharavu gubbiyalo
Narayanana dhyanadinda narakabayavillavo gubbiyalo ||1||

Madhavanna nenedare manobishta koduvonu gubbiyalo
Govindanna dayadinda goradurita nasanavu gubbiyalo ||2||

Vishnubajaneyilladavage vaishnavara janmavunte gubbiyalo
Madhusudanana dhyanadinda atisayavu ihudo gubbiyalo ||3||

Trivikramana nenedare savitriyagiharo gubbiyalo
Vamanadevaru namage varagala koduvoru gubbiyalo ||4||

Sridharanna nenedare siri namage olivalo gubbiyalo
Hrushikesana dhyanadinda hrudaya parisuddhavo gubbiyalo ||5||

Padmanaba nammellara palisi rakshipano gubbiyalo
Damodarana nenedare pamaratva bidisuvano gubbiyalo ||6||

Sankarshanana dhyanadinda santana abivruddhiyu gubbiyalo
Vasudevana dayadinda vamsa uddharavo gubbiyalo ||7||

Pradyumnana nenedare bupradakshine Palavu gubbiyalo
Aniruddhana sevise punitarahevo gubbiyalo ||8||

Purushottamanna puranapurushanemdu tiliyiro gubbiyalo
Adhokshaja nammellarigadharavagihano gubbiyalo ||9||

Narasimhadevaru namma kuladaivavo gubbiyalo
Acyuta lakshmiya kudi saccidanamdano gubbiyalo ||10||

Janardanadevaru jagakella sreshtharo gubbiyalo
Upendranu namma aparadhava kshamisuvano gubbiyalo ||11||

Harinamamrutake sari dhareyolage illavo gubbiyalo
Srikrushna rangesayembo siddhakriya ballare gubbiyalo ||12||

I gubbi paduvarige iha paravu santatavu gubbiyalo
Dharaniyolu acandrarka tarakavagiharu gubbiyalo ||13||

Hayavadananna padadhyana nitya mareyade ni nene manave
Namma hayavadananna padave nitya manave gubbiyalo ||14 ||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Krushna murari kesava murari

ಕೃಷ್ಣ ಮುರಾರಿ ಕೇಶವ ಮುರಾರಿಅಚ್ಚುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ||pa||

ವೇಷಧಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಅಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿಭೂಸುರರಿಗ್ವೊರವನಿತ್ತ್ಯೋ ಕೇಶವ ಮುರಾರಿ ||1||

ನಾ ತಾಳಲಾರೆನೊ ಲೋಕಾಧಿಪತಿಯೆ ಕಾಯೊಅನಾಥರಕ್ಷಕ ನಾರಾಯಣನೆ ಮುರಾರಿ ||2||

ಮನಸು ನಿಲ್ಲದು ದೇವ ಮಾರನಟ್ಟುಳಿಗೆನ್ನಮನಕಾಗಿ ನೀನೆ ಬಾರೊ ಮಾಧವ ಮುರಾರಿ||3||

ಅನೇಕ ಗೋವ್ಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋಪಾಲಮೂರುತಿಗೋಪಿಯರರಸ ಗೋವಿಂದ ಮುರಾರಿ ||4||

ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಮನೆಯ ಬಿಟ್ಟು ಕಳಚಿ ಮನ-ದಿಷ್ಟಾರ್ಥವನೀವ ವಿಷ್ಣು ಮುರಾರಿ ||5||

ಮಧುರವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಮಂದಿರಕಾಗಿ ಬಾರೊಮನಸಿಜನಯ್ಯ ಮಧುಸೂದನ ಮುರಾರಿ ||6||

ತಿದ್ದಿದ ಕಸ್ತುರಿತಿಲಕ ತಿಗುರಿದ ಪರಿಮಳಗಂಧಮುದ್ದು ನಸುನಗೆಯ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮುರಾರಿ||7||

ಕಾಮಿನಿ ಅಗಲಿಬಂದು ಸೀಮೆನಾಳುವೆÀನೆಂದುನೇಮವಾಕ್ಯದಿ ನಿಂದ ವಾಮನ ಮುರಾರಿ ||8||

ಶ್ರೀಯರಸ ಮೇಳದಿ ರಮಿಸಿ ಬಹುಕಾಲದಿಸಿಂಧುಶಯನ ಶ್ರೀಧರನೆ ಮುರಾರಿ ||9||

ಋಷಿಗಳಿಗ್ವರವಿತ್ತು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಹರುಷವಾರಿಧಿ ಹೃಷಿಕೇಶ ಮುರಾರಿ ||10||

ಪಾವನ್ನ ಮೂರುತಿ ಪರಮದಯಾಳು ನೀನೆಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರೀಪದ್ಮನಾಭ ಮುರಾರಿ||11||

ದಾನವರ ಮರ್ದಿಸಿ ಸುಮನಸರಿಗೊಲಿದದಾನದತ್ತನೆ ದಾಮೋದರನೆ ಮುರಾರಿ ||12||

ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಗೆಲಿಸು ಶಂಖಚಕ್ರವ ಧÀರಿಸಿ ಅ-ಲಂಕಾರವಾದ ಸಂಕರ್ಷಣನೆ ಮುರಾರಿ ||13||

ಶೇಷಶಯನ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ ಪೋಷನೀ ಸಲವೊ ವಾಸುದೇವ ಮುರಾರಿ ||14||

ಇದ್ದ ಗೋಪೇರಮನೆಯ ಕದ್ದು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆದ್ದಪದ್ಮದಳಾಕ್ಷ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಮುರಾರಿ ||15||

ಅನಿಮಿಷನಾಗಿ ಬಂದು ಯಾದವರನೆಲ್ಲ ಗೆಲಿದಆ ಮಹಾಮಹಿಮ ಅನಿರುದ್ಧ ಮುರಾರಿ||16||

ಪುನಗು ಕಸ್ತೂರಿಗಂಧ ಪರಿಮಳಪುಷ್ಪದಿಂದ ಪುಣ್ಯಮೂರುತಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮನೆ ಮುರಾರಿ ||17||

ರಕ್ಷಿಸೋ ನೀ ಎನ್ನ ಅಕ್ಷಯದಿಂದಲಿರಕ್ಷಿಸೋ ಅವನಿ ಅಧೋಕ್ಷಜ ಮುರಾರಿ ||18||

ನಾನೇನ ಪೇಳಲಿ ನಗೆನಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿಕ್ರೂರವಾಯಿತು ನಾರಸಿಂಹ ಮುರಾರಿ ||19||

ಮೆಚ್ಚಿದೆ ನಾ ನಿನ್ನ ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಸ್ವಾಮಿಮುಚ್ಚುಮರೆಗಳ್ಯಾಕೊ ಅಚ್ಚುತ ಮುರಾರಿ ||20||

ಜಾಣತನದಿ ಪೋಗಿ ಜಾರಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನುಒಡಗೂಡಿ ಆಡಿದ ಜನಾರ್ದನ ಮುರಾರಿ||21||

ಉಗುರಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕನ ಸೀಳಿ ಉರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೆಯ ಧರಿಸಿಉಬ್ಬಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಉಪೇಂದ್ರ ಮುರಾರಿ ||22||

ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷತನಯನಂದು ಕರೆಯೆ ಕಂಬದಿ ಬಂದಗರುವದಿಂದಲೆ ನರಹರಿಯೆ ಮುರಾರಿ ||23||

ಅಟ್ಟಡವಿಯ ತಪಸು ಎಷ್ಟುದಿನವೊ ಸ್ವಾಮಿಪಟ್ಟಣಕಾಗಿ ಬಾರೊ ಕೃಷ್ಣಮುರಾರಿ ||24||

ಎಲ್ಲರ ಸಲಹಿದ ಫುಲ್ಲಲೋಚನ ಸ್ವಾಮಿಪಾಲಿಸೊ ಶ್ರೀಹಯವದನ ಮುರಾರಿ ||25||

Krushna murari kesava murari^^accutananta govinda murari||pa||

Veshadhariyagi bamdu asurara samharisibusurarigvoravanittyo kesava murari ||1||

Na talalareno lokadhipatiye kayo^^anatharakshaka narayanane murari ||2||

Manasu nilladu deva maranattuligennamanakagi nine baro madhava murari||3||

Aneka govgala kayda gopalamurutigopiyararasa govinda murari ||4||

Kattida kamaneya bittu kalaci mana-dishtarthavaniva vishnu murari ||5||

Madhuravakyagalimda mandirakagi baromanasijanayya madhusudana murari ||6||

Tiddida kasturitilaka tigurida parimalagandhamuddu nasunageya trivikrama murari||7||

Kamini agalibamdu simenaluveànemdunemavakyadi nimda vamana murari ||8||

Sriyarasa meladi ramisi bahukaladisindhusayana sridharane murari ||9||

Rushigaligvaravittu brundavanadalli ninduharushavaridhi hrushikesa murari ||10||

Pavanna muruti paramadayalu ninepaliso sripadmanaba murari||11||

Danavara mardisi sumanasarigolidadanadattane damodarane murari ||12||

Sankeyillade gelisu sankacakrava dhaàrisi a-lankaravada sankarshanane murari ||13||

Seshasayana sadhu sajjanara poshani salavo vasudeva murari ||14||

Idda goperamaneya kaddu benneya meddapadmadalaksha pradyumna murari ||15||

Animishanagi bandu yadavaranella gelida^^A mahamahima aniruddha murari||16||

Punagu kasturigandha parimalapushpadinda punyamuruti purushottamane murari ||17||

Rakshiso ni enna akshayadindalirakshiso avani adhokshaja murari ||18||

Nanena pelali nagenageyalli akshikruravayitu narasimha murari ||19||

Meccide na ninna pakshivahana svamimuccumaregalyako accuta murari ||20||

Janatanadi pogi jarastriyarannu^^odagudi adida janardana murari||21||

Uguralli hiranyakana sili uradalli maleya dharisi^^ubballi mereda upendra murari ||22||

Hiranyakshatanayanandu kareye kambadi bandagaruvadinmdale narahariye murari ||23||

Attadaviya tapasu eshtudinavo svamipattanakagi baro krushnamurari ||24||

Ellara salahida pullalocana svamipaliso srihayavadana murari ||25||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Ranga baro narasinga baro

ರಂಗ ಬಾರೊ ನರಸಿಂಗ ಬಾರೊ ||pa||

ಅಂಗಜನಯ್ಯ ಕೋನೇರಿತಿಮ್ಮ ರಂಗ ಬಾರೊ ||ಅ.ಪ.||

ಸಾಸಿರ ಮೂರುತಿ ವಾಸವವಂದ್ಯನೆಸಾಸಿರನಾಮದೊಡೆಯನೆ
ಸಾಸಿರ ನಾಮದೊಡೆಯನೆ ನರಹರಿಕೇಶವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||1||

ವಾರಣವಂದ್ಯನೆ ಕಾರುಣ್ಯರೂಪನೆಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಗಳುವಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ
ಪೊಗಳುವ ನರಹರಿನಾರಾಯಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||2||

ಯಾದವಕುಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧುಗಳರಸನೆಭೇದಿಸಿ ದನುಜರ ಗೆಲಿದನೆಭೇದಿಸಿ
ದನುಜರ ಗೆಲಿದನೆ ನರಹರಿಮಾಧವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||3||

ದೇವೆಂದ್ರ ಮಳೆಗರೆಯೆ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಯೆತ್ತಿಆ ಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆಮಾಡಿಆ
ಗಿರಿಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೊಡೆಮಾಡಿ ಕಾಯಿದನೆಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||4||

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕರ್ತನೆ ದುಷ್ಟಕಂಸನ ಗೆಲಿದು ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆನಿಸಿದ
ಶಿಷ್ಟಪರಿಪಾಲನೆನಿಸಿದ ನರಹರಿವಿಷ್ಣುವೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||5||

ಮಧುವೆಂಬೊ ದೈತ್ಯನ ಮುದದಿಂದ ಗೆಲಿದನೆವಿದುರನ ಮನೆಯಲಿ ನಲಿದುಂಡವಿದುರನ
ಮನೆಯಲಿ ನಲಿದುಂಡ ನರಹರಿಮಧುಸೂದನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||6||

ಚಕ್ರವ ಪಿಡಿದನೆ ಭೂಚಕ್ರವ ಗೆಲಿದನೆಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ ಮಧುರೆಗೆ ಅಕ್ರೂರನೊಡನೆ
ಮಧುರೆಗೆ ಪೋದ ತ್ರಿ-ವಿಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||7|\

ಸಾಮವನೋದುತ್ತ ದಾನವ ಬೇಡುತ್ತನಾಮದ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ್ತನಾಮದ
ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳುತ್ತ ನರಹರಿವಾಮನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||8||

ಶ್ರೀಧರ ಎಸಿಸಿದ ಶ್ರೀವತ್ಸ ಲಾಂಛನಶ್ರೀಧರ ಗೋಪೀತನಯನೆ ಶ್ರೀಧರ
ಗೋಪೀತನಯನೆ ನರಹರಿಶ್ರೀಧರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||9||

ಋಷಿಜನ ವಂದ್ಯನೆ ಬಿಸಜನಾಭನೆ ದೇವಋಷಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಯವಋಷಿಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ಅಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆಹೃಷಿಕೇಶನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||10||

ಪದುಮಸಂಭವಪಿತ ಪದುಮದಾಮೋದರದಿಂದಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ
[ಪದುಮ]ದಿಂದಭಯವ ಕೊಡುವೋನೆ ನರಹರಿಪದುಮನಾಭನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||11||

ನಾಮದ ಮಹಿಮೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೊಗಳಲುಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೋನೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳ ಕೊಡುವೋನೆ ನರಹರಿದಾಮೋದರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||12||

ಸಂಕಟಗಳ ತರಿವೋನೆ ಪಂಕಜನಾಭನೆಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅಸುರರಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ
ಅಸುರರ ಸಂಹರಿಸಿದಸಂಕರ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||13||

ವಸುದೇವತನಯನೆ ಶಿಶುಪಾಲನ ಗೆಲಿದನೆವಶವ ಮಾಡಿದೆಯೊ ತ್ರಿಪುರರವಶವ
ಮಾಡಿದೆಯೊ ತ್ರಿಪುರರ ನರಹರಿವಾಸುದೇವ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||14||

ಶುದ್ಧಸ್ವರೂಪನೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನು ಸಲಹಯ್ಯಹದ್ದುವಾಹನನಾದ ದೇವನೆಹದ್ದುವಾಹನನಾದ
ದೇವನೆ ನರಹರಿಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||15||

ವನಜಲೋಚನ ಹರಿ ವಿನಯ ಉಳ್ಳವನೆಧ್ವನಿಕೇಳಿ ಬಂದ ಕುಬುಜೆಯ
ಧ್ವನಿಕೇಳಿ ಬಂದ ಕುಬುಜೆಯ ನರಹರಿಅನಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||16||

ಪಾರಿಜಾತದ ಹೂವ ನಾರಿಗೆ ಇತ್ತನೆವೀರ ದಾನವರ ಗೆಲಿದನೆವೀರ ದಾನವರ
ಗೆಲಿದನೆ ನರಹರಿಪುರುಷೋತ್ತಮ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||17||

ಅಕ್ಷಯಪದವೀವ ಪಕ್ಷಿವಾಹನಸ್ವಾಮಿಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು ಭುವನವಕುಕ್ಷಿಯೊಳೀರೇಳು
[ಭುವನವನಾಳಿದ] ನರಹರಿ ಅ-ಧೋಕ್ಷಜ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||18||

ನರಕಾಸುರನ ಕೊಂದು ಹಿರಣ್ಯನ ಮರ್ದಿಸಿಕರುಳ ಬಗೆದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿಕರುಳ
ಬಗೆದು ವನಮಾಲೆ ಹಾಕಿದ ಹರಿನರಸಿಂಹನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ||19||

ಅಚ್ಚ್ಚುತಾನಂತನೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನೆ[ಮಚ್ಚಾವತಾರದಿ] ನಲಿದನೆ[ಮಚ್ಚಾವತಾರದಿ]
ನಲಿದನೆ ನರಹರಿಅಚ್ಚುತ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||20||

ಜಾನಕಿರಮಣನೆ ದಾನವಾಂತಕನೆದೀನರಕ್ಷಕನೆ ಸಲಹಯ್ಯದೀನರಕ್ಷಕನೆ
ಸಲಹಯ್ಯ ನರಹರಿಜನಾರ್ದನ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||21||

ಅಪರಿಮಿತಮಹಿಮನೆ ವಿಪರೀತ ಚರಿತನೆ[ಗುಪಿತವೇಷಗಳ] ತಾಳಿದನೆ
ತಾಳಿದ ನರಹರಿಉಪೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||23||

ಹರನ ಭಸ್ಮಾಸುರನು ಮರಳಿ ಬೆನ್ನ್ಹತ್ತಲುತರುಣಿರೂಪವನು ತಾಳಿದನೆ
ತರುಣಿರೂಪವನು ತಾಳಿದ ನರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಹರಿಯೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||23||

ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದಲಿ ದುಷ್ಟರ ಗೆಲಿದನೆವೃಷ್ಣಿಯರ ಕುಲತಿಲಕನೆ ವೃಷ್ಣಿಯರ
ಕುಲತಿಲಕನೆ ನರಹರಿ ಶ್ರೀ-ಕೃಷ್ಣನೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದೈವ ||24||

ಇಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ನಾಮಂಗಳ ಪಾಡುವೆನುಅಪ್ಪ ಕೇಶವನ ಚರಿತೆಯನುಅಪ್ಪ
ಕೇಶವನ ಚರಿತೆಯನು ಪಾಡಲುಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಯವದನ||25||

Ranga baro narasinga baro ||pa||

Angajanayya koneritimma ranga baro ||a.pa.||

Sasira muruti vasavavandyanesasiranamadodeyane
Sasira namadodeyane naraharikesava namma manedaiva ||1||

Varanavandyane karunyarupanepuranagalalli pogaluvapuranagalalli
Pogaluva naraharinarayana namma manedaiva||2||

Yadavakuladalli sadhugalarasanebedisi danujara gelidanebedisi
Danujara gelidane naraharimadhava namma manedaiva ||3||

Devendra malegareye govardhana giriyetti^^A giriya srikrushna kodemadi^^A
Giriya srikrushna kodemadi kayidanegovinda namma manedaiva ||4||

Srushtige kartane dushtakamsana gelidu sishta paripalanenisida
Sishtaparipalanenisida naraharivishnuve namma manedaiva||5||

Madhuvembo daityana mudadinda gelidanevidurana maneyali nalidumdavidurana
Maneyali nalidumda naraharimadhusudana namma manedaiva ||6||

Cakrava pididane bucakrava gelidane^^akruranodane madhurege akruranodane
Madhurege poda tri-vikrama namma manedaiva||7||

Samavanodutta danava beduttanamada mahime pogaluttanamada
Mahime pogalutta naraharivamana namma manedaiva||8||

Sridhara esisida srivatsa lancanasridhara gopitanayane sridhara
Gopitanayane naraharisridhara namma manedaiva ||9||

Rushijana vandyane bisajanabane deva^^rushijanarigella abayava^^rushijanarigella
Abayava koduvonehrushikesane namma manedaiva||10||

Padumasambavapita padumadamodaradindabayava koduvone
[paduma]dindabayava koduvone naraharipadumanabane namma manedaiva ||11||

Namada mahimeya premadi pogalalukamitarthagala koduvone
Kamitarthagala koduvone naraharidamodara namma manedaiva ||12||

Sankatagala tarivone pankajanabanesankeyillade asurarasankeyillade
Asurara samharisidasankarshana namma manedaiva ||13||

Vasudevatanayane sisupalana gelidanevasava madideyo tripuraravasava
Madideyo tripurara naraharivasudeva namma manedaiva||14||

Suddhasvarupane Suddha Baktaranu salahayyahadduvahananada devanehadduvahananada
Devane naraharipradyumna namma manedaiva ||15||

Vanajalocana hari vinaya ullavanedhvanikeli banda kubujeya
Dhvanikeli bamda kubujeya narahari^^aniruddha namma manedaiva ||16||

Parijatada huva narige ittanevira danavara gelidanevira danavara
Gelidane naraharipurushottama namma manedaiva ||17||

Akshayapadaviva pakshivahanasvamikukshiyolirelu buvanavakukshiyolirelu
[buvanavanalida] narahari a-dhokshaja namma manedaiva||18||

Narakasurana kondu hiranyana mardisikarula bagedu vanamale hakikarula
Bagedu vanamale hakida harinarasimhane namma manedaiva||19||

Acccutanamtane saccidanandane[maccavataradi] nalidane[maccavataradi]
Nalidane narahari^^accuta namma manedaiva ||20||

Janakiramanane danavanakanedinarakshakane salahayyadinarakshakane
Salahayya naraharijanardana namma manedaiva ||21||

Aparimitamahimane viparita caritane[gupitaveshagala] talidane
Talida narahari^^upendra namma manedaiva ||23||

Harana basmasuranu marali bennhattalutarunirupavanu talidane
Tarunirupavanu talida narahari sri-hariye namma manedaiva ||23||

Krushnavataradali dushtara gelidanevrushniyara kulatilakane vrushniyara
Kulatilakane narahari sri-krushnane namma manedaiva ||24||

Ippattu nalku namangala paduvenu^^appa kesavana cariteyanu^^appa
Kesavana cariteyanu padalu^^oppisikolluva hayavadana||25||

dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · purandara dasaru

Kande na govindana(Kesava nama)

ಕಂಡೆ ನಾ ಗೋವಿಂದನಾ
ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಪಾಂಡವಪಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನ         ||ಪ||

ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ವಾಸುದೇವ ಅಚ್ಯುತಾನಂತನ
ಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಶ್ರೀಹೃಷೀಕೇಶನ
ಶೇಷಶಯನ ನಮ್ಮ ವಸುದೇವಸುತನ      ||೧||

ಮಾಧವ ಮಧುಸೂದನ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಯಾದವಕುಲ ಜನ ಮುನಿವಂದ್ಯನ
ವೇದಾಂತವೇದ್ಯನ ಇಂದಿರಾರಮಣನ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದವರದನ                ||೨||

ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಹರಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ
ಶರಣಾಗತ ವಜ್ರಪಂಜರನ
ಕರುಣಾಕರ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ನೆರೆ ನಂಬಿದೆನು ಬೇಲೂರ ಚೆನ್ನಿಗನ          ||೩||

Kande na govindana
Pundarikaksha pandavapaksha krushnana ||pa||

Kesava narayana srikrushnana
Vasudeva acyutanantana
Sasira namada srihrushikesana
Seshasayana namma vasudevasutana ||1||

Madhava madhusudana trivikrama
Yadavakula jana munivandyana
Vedantavedyana indiraramanana
Adimuruti prahladavaradana ||2||

Purushottama narahari srikrushnana
Saranagata vajrapanjarana
Karunakara namma purandaravithalana
Nere nambidenu belura cennigana ||3||

aarathi · dasara padagalu · kesava nama · MADHWA · Vadirajaru

Aarathi yetthire kesava naarayanage

ಆರತಿಯೆತ್ತಿದರೆ ಕೇಶವ ನಾರಾಯಣಗೆ ||ಪ||

ಶಾಶ್ವತವೀವ ಮಾಧವ
ವಾಸವವಂದ್ಯ ಗೋವಿಂದಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||ಅ.ಪ||

ದ್ವಾಪರ ರಹಿತ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಪಾರ ಮಧುಸೂದನಗೆ
ಪಾಪರಹಿತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ||

ಸಾಧುಸೇವಿತ ವಾಮನಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಹೃಷೀಕೇಶನಿಗೆ
ಆದಿಮೂರುತಿ ಪದ್ಮನಾಭಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ದÁಮೋದರ ವಾಲುಳ್ಳವಗೆ(?) ಪ್ರೇಮದಿ ಸಂಕರ್ಷಣಗೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥವನೀವ ವಾಸುದೇವಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ಅನಿರುದ್ಧ ಪುರುಷೋತ್ತಮಗೆ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಅಧೋಕ್ಷಜಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ನರಸಿಂಹರೂಪನಾದವಗೆ ವರದ ಮೂರುತಿ ಅಚ್ಯುತಗೆ
ಅರಿಭಯಂಕರ ಜನಾರ್ದನಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ಉಪೇಂದ್ರನೆಂದೆನಿಸಿಕೊಂಡವಗೆ ಅಪಾರಮಹಿಮ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಗೋಪಾಲಮೂರುತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗಾರತಿಯನೆತ್ತಿದರೆ ||

ಚತುರವಿಂಶತಿಮೂರುತಿಗಳಾ ಅತಿಶಯ ಧವಳವ ಪಾಡೆ
ಸತುಪುರುಷರಿಷ್ಟಾರ್ಥವೀವನು ಸಿರಿ ಹಯವದನ ||

Aratiyettidare kesava narayanage ||pa||

Sasvataviva madhava
Vasavavandya govindagaratiyanettidare ||a.pa||

Dvapara rahita srivishnuvige apara madhusudanage
Paparahita trivikramagaratiyanettidare||

Sadhusevita vamanage sridhara hrushikesanige
Adimuruti padmanabagaratiyanettidare ||

Daámodara valullavage(?) Premadi sankarshanage
Kamitarthavaniva vasudevagaratiyanettidare ||

Aniruddha purushottamage
Vinayadindali adhokshajagaratiyanettidare ||

Narasimharupanadavage varada muruti acyutage
Aribayankara janardanagaratiyanettidare ||

Upendranendenisi kondavage aparamahima sriharige
Gopalamuruti srikrushnagaratiyanettidare ||

Chaturavimsatimurutigala atisaya dhavalava pade
Satupurusharishtarthavivanu siri hayavadana ||