dasara padagalu · gopichandana · MADHWA · pranesha dasaru

Gopichandana mudradarane mahathmya

Gopichandana mudradarane(Kannada PDF)

gOpicandana mudradhAraNa mahAtmiyanu |Apanitu barave kELvadu sujanaru||pa||

pUrvadali kailAsa SiKaradali indrAdi |gIrvANa sakala muni pramatharindA ||
pArvatISanu sEvegoLutiralu janaka daya |bIrvadake gauri patigintendaLU||1||

ele dEva nimminda lOkak~hitakaravAda |balu dharma gaupya vRuta kELdenIgA ||
tiLisuvadu Udhrva punDrada mudri mahime ene mu- |guLu nagiyinda satigintendanU |||2||

arasi kEL vipranAgali supanDitanAge |dharisadire gOpicandana mudriyA ||
sura GaTa samAna taddEhadaruSana pApa |taraNi biMbava nODi kaLiyabEkU ||3||

kOpiyAgaliyanAcAriyAgali sarva- |dA parara nindegaivavanAgalI ||
gOpicandana lipta gAtranAdana dOSha |lEpavillade muktanahanuBavadiM||4||

eMtu pELali Udhrva puMDra mahatmiyanu |aMtija lalATadali SOBisalkE ||
aMtaHkaruNa SuddhanavanE pUjyanu valiva |kaMtupita kulaSIlagaLaneNisadE ||5||

BAminiyu jnanadiM punDra dharisadale |hOmArthavAgi pAkava mADalU ||
A mahatpApavEnaMbe viShTasamAnna |I marmavariyadunDuvaga narakA||6||

hariya cakrAnkita virahita strI puruShAnga |sparuSavAyite daivavaSadindalI ||
aralava taDiyade Amalka gOmaya snAna |viracisuta SrISanGri pUjisuvadU ||7||

smaraNe mADade hariya ankitara hita dEha |jariye jAhnaviyalli naraka uMTU ||
ari SanKa dharisi kIkaTadalli mRutanAge |larivadu, prayAga mRutigatiyavanigE ||8||

putrahInage lOkavillaveMbuvadyAke |mitra kulajana mudre dharisutiralU ||
Satru samAnApahyaridu mudriyaniDade sva- |pitRugaLigaidisutiharu durgatI ||9||

Ava vipranu UdhrvapunDra virahitanAgi |BAvaSuddhadi SrAddha mADalavanA ||
jIvisuvadyAkeMdu Sapisi dvAdaSa varuSha |tAM vadanadOradhOharu pitRugaLU ||10||

Siradalli cakravire dEvarenisuvadu Buja |ariyuktavAgiralu dvijanenisuvA ||
virahithari pratimi pUjisalu viprage dAna |virase randhra kalaSadoLudakadante ||11||

yAga mADali mahaddAna bahu mADalI |yOga mADali vEda OdutiralI ||
nAgavaradana lAnCanava dharisadale kunni |BAgIrathiyoLaddi tegida teravU ||12||

nAmakarNupanayana AShADha kArtIka |SrI mAdhavana dinadi taptamudri ||
dhImaMtarAda gurugaLa kaiya dharisuvadu |nEmadiM panca saMskAradoLidU ||13||

eraDAru nAlku eraDU ondu punDragaLu |dharisuvadu nAlku varNavu kramAtU ||
aripramuKa pancamudriyoLu hinkArAdi |harirUpa pancaridu dharisabEkU ||14||

Saciye modalAda nirjarara henDaru punDra |Sucimanadi dharisi svapatigaLa sahitA ||
acalita sumAngalyayaidi sva sthaLadalli |mucukunda varadanArAdhisuvarU ||15||

I vacanakAva sthaLakAva nAmAva mu- |drAva mitiyAkAra mRudavellidU ||
Ava varNadalEnu AvaMguladalEnu |Ava mantradakenalu pELvanintU ||16||

kAminiye gOpicandana mardisuvadintu |vAmahastada madhya jalava dharisI ||
I mUru pAda gAyitriyiM mantrisuta |A mahA RukkathO dEvatiyiM||17||

taruvAya dharisuvadu punDragaLu kELelage |varapaNige Adiyali kESavallI ||
surapa nArAyaNudaradi hRudayadalli mA- |vara kanTha dESadalli gOviMdanU ||18||

balapASrvadali viShNu Bujadalli madhUsUda |sale balada kanThadali trIvikramA ||
lalanE kEL vAmapASrvake vAmanA Bujake |KaLaha SrIdhara kanThadali hRuShIkaSa ||19||

pRuShThadali kaMjanABa Siradi dAmOdaranu |iShTe dvAdaSanAma sitapakShakE ||
kRuShNapakShadoLivake saMkaruShaNAdi SrI |kRuShNa pariyanta tiLivaru sujanarU||20||

SailAgra valmISa Sindhu hari kShEtra nadi |kUla dvAraki nelada SrI tulasiyA ||
mUladalliha mRuttikAgaLintu supavitra |kELadaroLage gOpicandanadhikA ||21||

SAma SAntavu rakta rAja vaSa pIta SrI |A mahA viShNu priyakaravu SvEtA ||
I marmagaLa tiLidu punDradhAraNa mADe |BUmiyoLagavaru sajjanaru saKiyE ||22||

strI puruSharella dharisuvadu vivarava tiLidu |pApi hengasu avaLAdarannA ||
gOpicandana gadA PaNige dharisadalidda- |rA puruShanaLidu duHKava baDuvaLU||23||

sakala guNa tarjanadi madhyamadi jaÁna nA- |miSa sadAcAra kaniShThadali mOkShA ||
suKadi, vidhitilaka dakShiNadi uttaradi Siva |akaLanka hari madhya CidradallI ||24||

saCidra harimanenisuvadu SvAnAnGri sama |acCidra paNiyu I lOkadallI ||
tatsamAnadhamarilla punDradAkAra |matsaKiye kELAdaradali pELuvE ||25||

danDadAkAra haccuvadu PaNiyalli Kara |danDadantedige Bujadali bidirelI ||
punDarIkAkSha kELanya dIpAkRutiyu |panDitaru dharisuvaru nigamOktiyiM ||26||

vanitE kEL PaNi kanThadali nAlku pRuShTha tali |initarali pancAngulada parimitI ||
muni nEtra beraLaShTu kukShiyali mELoMdu |Gana udaradalli bAhugaLiGattU|| 27||

vakShadali aShTAMgulada pramANava dharisi |akShayAnandadiM nivryAjadiM ||
pakShivAhanAyudhava nAlkondu vivarava | mumukShugaLu tiLidu dharisuvaru intU ||28||

vallaBaye kELmudrigaLu Bangara |beLLi tAmravAdaru dorakada kAlakE ||
kallinavu kAShThadavu kabbiNadavAdarU |ballavaru mudadiMda dharisutiharU ||29||

udaradali mUru cakradaraDige dara vaMdu |padumadvaya madhyadali nAma nAlkU ||
idaraMte balakukShi bAhugaLig~haccuvadu |mudadindalari mAtra vaMdu koratI ||30||

dara eraDaraDi ondu ari eraDu gadi nAma |dharisuvadu nAlku eDakukShi BujakE ||
koraLige kapOlagaLigoMdoMdu haccuvadu |ari balaka eDaBAgadali SanKavU||31||

gade paNige hRudayadali ravi padma karadvayaka |madhusUdanAnkitavu sarva sthaLakE ||
idarante Acaripa sadvaiShNavara suKavu |adaneMtu varNisali vaSavallavU ||32||

Sara cApagaLanu mUdhrniyali KaDgavu carma |veraDu bala eDa stanadi kaustuBavanU ||uradalli dakShiNada stanadalli SrIvatsa |dharisuvadu Aru cihnagaLu satatA ||33||

lakShmIramaNana mudra punDra dharisida dvijana |kukShiyoLu kavaLa mAtranna koDalU ||akShayAguvadu Pala hinde mundELu kula |takShaNake SuciyAgi gati koDuvadU ||34||

hIna punDranu supanDitanAgiralu avana |Ananadi koTTanna aLuvadintU ||
Enu duShkarma odagito I oDeyaninda |I naShTanige koDisikonDenendu ||35||

pancaniSi badukuvade lEsUdhrva punDragaLu |pancamudriya dharisi hari BajisutA ||
vancisi mukuMdana tiraskarisi mudriya vi- |ranci kalpayuta jIvisalu vyarthA ||36||

elli SrI tulasivana padmavana vaiShNavaru |elli iharallE iha paramAtmanU ||
sollAlisidu hari nuDidihanA vaikunTha- |dallilla nenavaralliruvanendU ||37||

yaraDAru punDra SrI mudradhAraNa carita |smarisi kELidare icCArtha paDedU ||
muravairi lOkavaiduvaru SRuti siddhavidu |girije kELendu dhUrjaTa pELidA ||38||

Siva sakala SAstragaLa kaliki girijege pELda |vivararitu Acaripa BAgavatarA ||
BavaSaradhiyinda kaDigetti pAlisutihanu |kavigEya prANESa viThThala jasrA ||39||