kaveri · MADHWA · sthothra

Kaveri sthothra

ಮರುದ್ಧೃತೇ ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಹಾದೇವಿ ಮನೋಹರೇ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಸ್ನಾಸ್ಥಿತಾಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನಿ ॥ 1॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರೇ ಮಮ ಪಾಪಂ ವಿನಾಶಯ ।
ಕವೇರಕನ್ಯೇ ಕಾವೇರಿ ಸಮುದ್ರಮಹಿಷಿಪ್ರಿಯೇ ॥ 2॥

ದೇಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ ।
ಸಿಂಧುವರ್ಯೇ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಮಾಮುದ್ಧರ ದಯಾಂಬುಧೇ ॥ 3॥

ಸ್ತ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ತತಃ ಸ್ವಗಾ ।
ಆಯುಷ್ಯಂ ದೇಹಿ ಚಾರೋಗ್ಯಂ ಋಣಾನ್ಮುಕ್ತಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ತಾಸಾಂ ಚ ಸರಿತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಹ್ಯಕನ್ಯಾಘನಾಶಿನಿ ।
ಕಾವೇರಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತಾ ಜನತಾಪನಿವಾರಿಣಿ ॥ 5॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣೇ ಕಾವರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

Marud’dhr̥tē mahābhāgē mahādēvi manōharē।
sarvābhīṣṭapradē dēvi snāsthitāṁ puṇyavardhini॥ 1॥

sarvapāpakṣayakarē mama pāpaṁ vināśaya।
kavērakan’yē kāvēri samudramahiṣipriyē॥ 2॥

dēhi mē bhaktimukti tvaṁ sarvatīrthasvarūpiṇi।
sindhuvaryē dayāsindhō māmud’dhara dayāmbudhē॥ 3॥

striyaṁ dēhi sutaṁ dēhi śriyaṁ dēhi tataḥ svagā।
āyuṣyaṁ dēhi cārōgyaṁ r̥ṇānmuktaṁ kuruṣva mām॥ 4॥

tāsāṁ ca saritāṁ madhyē sahyakan’yāghanāśini।
kāvēri lōkavikhyātā janatāpanivāriṇi॥ 5॥

iti brahmāṇḍa purāṇē kāvarī prārthanā॥marud’dhr̥tē mahābhāgē mahādēvi manōharē।

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s