kaveri · MADHWA · sthothra

Kaveri sthothra

ಮರುದ್ಧೃತೇ ಮಹಾಭಾಗೇ ಮಹಾದೇವಿ ಮನೋಹರೇ ।
ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಸ್ನಾಸ್ಥಿತಾಂ ಪುಣ್ಯವರ್ಧಿನಿ ॥ 1॥

ಸರ್ವಪಾಪಕ್ಷಯಕರೇ ಮಮ ಪಾಪಂ ವಿನಾಶಯ ।
ಕವೇರಕನ್ಯೇ ಕಾವೇರಿ ಸಮುದ್ರಮಹಿಷಿಪ್ರಿಯೇ ॥ 2॥

ದೇಹಿ ಮೇ ಭಕ್ತಿಮುಕ್ತಿ ತ್ವಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಸ್ವರೂಪಿಣಿ ।
ಸಿಂಧುವರ್ಯೇ ದಯಾಸಿಂಧೋ ಮಾಮುದ್ಧರ ದಯಾಂಬುಧೇ ॥ 3॥

ಸ್ತ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ಸುತಂ ದೇಹಿ ಶ್ರಿಯಂ ದೇಹಿ ತತಃ ಸ್ವಗಾ ।
ಆಯುಷ್ಯಂ ದೇಹಿ ಚಾರೋಗ್ಯಂ ಋಣಾನ್ಮುಕ್ತಂ ಕುರುಷ್ವ ಮಾಮ್ ॥ 4॥

ತಾಸಾಂ ಚ ಸರಿತಾಂ ಮಧ್ಯೇ ಸಹ್ಯಕನ್ಯಾಘನಾಶಿನಿ ।
ಕಾವೇರಿ ಲೋಕವಿಖ್ಯಾತಾ ಜನತಾಪನಿವಾರಿಣಿ ॥ 5॥

ಇತಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪುರಾಣೇ ಕಾವರೀ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ॥

Marud’dhr̥tē mahābhāgē mahādēvi manōharē।
sarvābhīṣṭapradē dēvi snāsthitāṁ puṇyavardhini॥ 1॥

sarvapāpakṣayakarē mama pāpaṁ vināśaya।
kavērakan’yē kāvēri samudramahiṣipriyē॥ 2॥

dēhi mē bhaktimukti tvaṁ sarvatīrthasvarūpiṇi।
sindhuvaryē dayāsindhō māmud’dhara dayāmbudhē॥ 3॥

striyaṁ dēhi sutaṁ dēhi śriyaṁ dēhi tataḥ svagā।
āyuṣyaṁ dēhi cārōgyaṁ r̥ṇānmuktaṁ kuruṣva mām॥ 4॥

tāsāṁ ca saritāṁ madhyē sahyakan’yāghanāśini।
kāvēri lōkavikhyātā janatāpanivāriṇi॥ 5॥

iti brahmāṇḍa purāṇē kāvarī prārthanā॥marud’dhr̥tē mahābhāgē mahādēvi manōharē।

kaveri · MADHWA · pushkara

Kaveri Pushkara

When?

Kaveri pushkara starts from 12th sep 2017(6.45 am) to 23rd sep 2017

What is Pushkara?

Pushkara is a rare event that occurs once in 12 years. The  rotation of Guru in different raashi every year is celebrated as pushkara in different rivers.

This year Guru enters Tula raasi and it is specially celebrated as kaveri(Dhakshina Ganga) pushkara

Benefits of doing snana in kaveri?

  1. To get rid of all sins
  2. To get rid of all dosha since births(jenma)
  3. To get the punya of taking bath in Ganga and all holy rivers
  4. It is believed even deva devathas are taking pushkara snana
  5. To get rid of guru chandala dosha

How to do Pushkara snana?

  1. Take bath facing North or east direction
  2. Do sankalpa snana
  3. Do Dana after bath
  4. Do pithru karya(Whoever applicable)
dasara padagalu · kaveri · MADHWA

Dasara padagalu on Kaveri

ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಯ್ಯ ||ಪ||

ಕಾವೇರಿಯ ಭವಹಾರಿಯ |
ಮುಕ್ತಿಕಾರಿಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಯ್ಯ ||ಅ.ಪ||

ಮಾತೆಯ ನುತಜನಜಾತೆಯ ಹರಿಮನಃ |
ಪ್ರೀತೆಯ ಭುವನವಿಖ್ಯಾತೆಯ ||
ನೀತಿಯುನ್ನತಕರದಾತೆಯ ಶಿವನ ಸಂ-|
ಭೂತೆಯ ನೋಡುವ ಬನ್ನಿರಯ್ಯ ||1||

ಬಂದು ಸಕಲ ಮುನಿವೃಂದ ನೆರರೆಯೆ ವಿೂಯ-|
ಲಂದು ನಾರದಮುನಿ ಪೊಗಳುತಿರೆ ||
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ನೋಡಿದಡೆ ಮುಕುತಿಯಹು-|
ದೆಂದರೆ ಮುಳುಗಲದೇತಕಯ್ಯ?|| 2||

ಅರ್ಕಚಂದ್ರವಹ್ನಿಪುಷ್ಕರದೊಳು ಮಿಂದು |
ಚಕ್ರತೀರ್ಥದೊಳಗೋಲಾಡಿ ||
ಗಕ್ಕನೆ ಸದ್ಗತಿಯಹುದೆಂದು ಮನೆಗಳ |
ಕಕ್ಕುಲತೆಯ ಬಿಟ್ಟು ನಡೆಯಿರಯ್ಯ|| 3||

ಕಂಡರೆ ಸಕಲ ಪಾತಕ ಪರಿಹಾರ, ಪಡೆ-|
ದುಂಡರೆ ದುರಿತ-ದುರ್ಜನ ದೂರವು ||
ಕೊಂಡಾಡಿದವರಿಗನಂತ ಫಲವು ನೀ-|
ರುಂಡರೆ ಭವಬಂಧ ಮೋಕ್ಷವಯ್ಯ||4||

ಗಂಗೆ-ಯಮುನೆಗೆ ಹೋದಡೆ ಮೂರೈದುದಿ-|
ನಂಗಳಿಗಹುದು ಮುಕುತಿಯೆಂದಡೆ ||
ಹಿಂಗದೆ ಕಾವೇರಿಯ ನೋಡಿದಾಕ್ಷಣ ಪಾ-|
ಪಂಗಳಿರದೋಡಿ ಪೋಪುವಯ್ಯ ||5||

ಯಾಗಾದಿ ಸ್ವರ್ಗಯೋಗದಿ ಪೊಕ್ಕು ಕಾಶಿಯೊಳು |
ಆಗಲೆ ತನುವ ಬಿಡಲು ಮುಕುತಿ |
ಭೋಗಿ ಶಯನನ ದಿನದಲಿ ಕಾವೇರಿಗೆ |
ಹೋಗಿ ಮಿಂದವರಿಗಿದೇ ಗತಿಯಯ್ಯ ||6||

ಕಾವೇರಿಯ ಗಾಳಿ ಸೋಕಿದ ದೇಶದೊ-
ಳಾವಾವ ಮನುಜರು ಸುಕೃತಿಗಳೇ ||
ಕಾವೇರಿಯ ತೀರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಕ್ತಿ
ಆಹೋದು ಸಂದೇಃವಿಲ್ಲವಯ್ಯ||7||

ಆವಾವ ಜನ್ಮಕರ್ಮಂಗಳು ಸವೆವರೆ
ಕಾವೇರಿಯ ಕಾಡು ಸುಖಬಾಳಿರೈ ||
ಶ್ರೀವರ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಸೇವೆಯೊಳನುದಿನವಿಪ್ಪುದಯ್ಯ ||8||

nODuva bannirayya ||pa||

kAvEriya BavahAriya |
muktikAriya nODuva bannirayya ||a.pa||

mAteya nutajanajAteya harimanaH |
prIteya BuvanaviKyAteya ||
nItiyunnatakaradAteya Sivana saM-|
BUteya nODuva bannirayya ||1||

bandu sakala munivRuMda nerareye miyu-|
landu nAradamuni pogaLutire ||
sandEhavilla nODidaDe mukutiyahu-|
dendare muLugaladEtakayya?|| 2||

arkacandravahnipuShkaradoLu mindu |
cakratIrthadoLagOlADi ||
gakkane sadgatiyahudendu manegaLa |
kakkulateya biTTu naDeyirayya|| 3||

kanDare sakala pAtaka parihAra, paDe-|
dunDare durita-durjana dUravu ||
konDADidavarigananta Palavu nI-|
runDare Bavabandha mOkShavayya||4||

gange-yamunege hOdaDe mUraidudi-|
nangaLigahudu mukutiyeMdaDe ||
hingade kAvEriya nODidAkShaNa pA-|
pangaLiradODi pOpuvayya ||5||

yAgAdi svargayOgadi pokku kASiyoLu |
Agale tanuva biDalu mukuti |
BOgi Sayanana dinadali kAvErige |
hOgi mindavarigidE gatiyayya ||6||

kAvEriya gALi sOkida dESado-
LAvAva manujaru sukRutigaLE ||
kAvEriya tIravAsigaLige makti
AhOdu saMndEHvillavayya||7||

AvAva janmakarmangaLu savevare
kAvEriya kADu suKabALirai ||
SrIvara svAmi SrIpurandaraviThalana
sEveyoLanudinavippudayya ||8||

 


ಕಾವೇರಿ ತ್ರಿಭುವನಕಾಯೆ | ಸುರಮುನಿಗೇಯೆ |
ಕಾವೇರಿ | ಆವಾವ ಜನುಮಕೆ ಬಿಡದೆ ಎನ್ನನು ಕಾಯೆ ||[a||

ಅಜನನಂದನೆ ಚಂದ್ರವದಗೆ | ಚತುರಮಯೆ |
ಸುಜನರಿಗಾನಂದ ಸದಗೆ | ಧವಳಕಾಯೆ |
ಭಜಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಿನಗಿದನೆ |
ಸೃಜಿಸಿ ಕೊಡುವುದು |
ತ್ರಿಜಗದೊಳಗೆ ಹರಿ |
ನಿಜ ಭಕ್ತರಪಾದ | ರಜವಾಗಿ ಯಿಪ್ಪ ಸ |
ಹಜ ಮತಿಯನುದಿನ | ಕುಜನ ನಿವಾರೆ ||1||

ಕಲಿನಾಶ ಕಾರುಣ್ಯ ನಿಧಿಯೆ | ನಿರ್ಮಳಶೀಲೆ |
ಕಲಕಾಲಾ ಸುಜ್ಞಾನಾಂಬುಧಿಯೆ |
ತಲೆವಾಗಿ ನಮಿಸುವೆ |
ಹಲವು ಜನ್ಮಂಗಳ | ಒಳಗೊಳಗೆ ಬಿದ್ದು |
ಹಲಬುತಿಪ್ಪ ವ್ಯಾ |
ಕುಲವನು ಕಳೆದು ನಿ |
ಶ್ಚಲ ಮತದೊಳಗಿಡು ||2||

ನಿತ್ಯ ಉತ್ತಮ ಗುಣಸಮುದ್ರೇ |
ಸಿಂಹಜೆ ಮಾರುದೃತೆ ಎನಿಪ ಲೋಪಾಮುದ್ರೆ |
ಕವೇರಕನ್ಯೆ ……ಗಿತ್ತ ಪೊಳೆವ ಸೂಭದ್ರೆ |
ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಭೃತ್ಯನೆನೆಸಿಕೊಂಡು
ಸ್ರೌತ್ಯದಿಂದಲಿ ಬಲು |
ನೃತ್ಯಮಾಡುವ ಸಂ |ಪತ್ತನೆ ಕರುಣಿಸು ||3||

kAvEri triBuvanakAye | suramunigEye |
kAvEri | AvAva janumake biDade ennanu kAye ||[a||

ajananandane candravadage | caturamaye |
sujanarigAnanda sadage | dhavaLakAye |
Bajisi bEDuve ninagidane |
sRujisi koDuvudu |
trijagadoLage hari |
nija BaktarapAda | rajavAgi yippa sa |
haja matiyanudina | kujana nivAre ||1||

kalinASa kAruNya nidhiye | nirmaLaSIle |
kalakAlA suj~jAnAMbudhiye |
talevAgi namisuve |
halavu janmaMgaLa | oLagoLage biddu |
halabutippa vyA |
kulavanu kaLedu ni |
Scala matadoLagiDu ||2||

nitya uttama guNasamudrE |
siMhaje mArudRute enipa lOpAmudre |
kavErakanye ……gitta poLeva sUBadre |
satya saMkalpa SrI vijayaviThThalanna BRutyanenesikoMDu
srautyadiMdali balu |
nRutyamADuva saM |pattane karuNisu ||3||


ಕಾವೇರಿ ಜಲ ಸೋಕಿದಾ ವಾತ ಸಂಗದಿ
ಆವ ದೇಶವು ಧನ್ಯವೊ ||pa||

ಪಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಥಮ ಝಾವದಲಿ ಮಜ್ಜನವ
ಗೈವ ಸುಜನರೇ ಧನ್ಯರೋ||a.pa||

ಆದಿ ಮಧ್ಯಾಂತರಂಗರ ಸೇವೆಯನು ಮಾಡಿ
ಸಾಧಿಸಿದೆ ಮಾಂಗಲ್ಯವ
ಹೋದ ದೇಶದಿ ಹೊನ್ನು ಮಳೆಗರೆವ ನಿನ್ನ ಪರ
ಮಾದರದಿ ಸೇವಿಸುವರು ||1||

ಚೋಳ ಮಂಡಲಭಾಗ್ಯ ಪೇಳಸಾಧ್ಯವೆ ನಿನ್ನ
ಲಾಲನೆಯ ಪಡೆಯುತಿರಲು
ಕೇಳುವನು ನಿನ್ನಯ ಕೃಪಾಲವದಿ ತನು ಮನವ
ಕೀಳು ವಿಷಯಕೆ ಬಿಡದಿರು ||2||

ಪುಣ್ಯನದಿಗಳಲಿ ಬಲು ಗಣ್ಯಸ್ಥಾನವ ಪಡೆದು
ಮಾನ್ಯಳಾಗಿರುವೆ ಮಾತೆ
ನಿನ್ನ ತೀರದಲಿ ನೆಲಸಿಹ ಜನಕೆ ಪರಗತಿ ಪ್ರ
ಸನ್ನ ಮುಖಿ ನಿಶ್ಚಯವಿದು ||3||

kAvEri jala sOkidA vAta sangadi
Ava dESavu dhanyavo ||pa||

pAvanAtmaka prathama JAvadali majjanava
gaiva sujanarE dhanyarO||a.pa||

Adi madhyAntarangara sEveyanu mADi
sAdhiside mAngalyava
hOda dESadi honnu maLegareva ninna para
mAdaradi sEvisuvaru ||1||

cOLa manDalaBAgya pELasAdhyave ninna
lAlaneya paDeyutiralu
kELuvanu ninnaya kRupAlavadi tanu manava
kILu viShayake biDadiru ||2||

puNyanadigaLali balu gaNyasthAnava paDedu
mAnyaLAgiruve mAte
ninna tIradali nelasiha janake paragati pra
sanna muKi niScayavidu ||3||


ಕಾವೇರಿ ಕಲುಪಾಪಹಾರಿ ಪಾವನ
ಶರೀರೆ ಶುಭತೋಷಕಾರಿ ||pa||

ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ರಂಗೇಶನಾಲಯಕೆ ನೀ
ನಾವರಣಳಾಗಿಪ್ಪೆ ವಿರಜೆಯಂತೇ
ದೇವ ಋಷಿ ಗಂಧರ್ವ ಪಿತೃಪ ನರವರರಿಂದ
ಸೇವನೀಯಳಾಗಿ ಸರ್ವಾರ್ಥ ಪೂರೈಪೆ ||1||

ಜಲಚರಾನ್ವೇಷಣ ಲುಬ್ಧ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ
ತುಲಸಿ ವೃಕ್ಷವನೆ ಕೊಡಿಸಿದ ಮಾತ್ರದೀ
ಕಲುಷರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಳೆದು ಮುಕ್ತಿಯನಿತ್ತೆ
ಸಲಿಲಮಂದಿರೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣಕೇನೆಂಬೆ ||2||

ರವಿ ತುಲಾರಾಶಿಗೈದಿದ ಸಮಯದೊಳಗೊಂದು
ದಿವಸ ಮಜ್ಜನ ಗೈವ ಮಾನವರಿಗೆ
ಪವನಾಂತರಾತ್ಮಕನ ಪಾದಕಮಲವ ತೋರಿ
ಭವಜ ರೋಗವ ಕಳೆದು ಭಾಗ್ಯವಂತರ ಮಾಳ್ಪೆ ||3||

ಶ್ರೀ ಪವನ ಶಿವರಿಂದ ತಾ ಪೂಜೆಗೊಳುತ ಬಹು
ರೂಪಗಳ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಾ ಪರ ಮನು
ವ್ಯಾಪಿಸಿಹ ನಿನ್ನೊಳದ್ಯಾಪಿ ಸ್ವರ್ಗಸ್ಥ ಜನ
ರೀ ಪೊಡವಿಯೊಳು ತವ ಸಮೀಪದಲಿ ಜನಿಸುವರು ||4||

ಮೂಢಮತಿ ನಾನು ಕೊಂಡಾಡ ಬಲ್ಲೆನೆ ನಿನ್ನ
ಬೇಡಿಕೊಂಡೆನು ಹೃದಯ ನೀಡದೊಳಗೇ
ಗೂಡ ಪದ ಶಯನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ನೋಡುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ ದಯ ಮಾಡು ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲಿ ಬ ||5||

kAvEri kalupApahAri pAvana
SarIre SuBatOShakAri ||pa||

SrI vAsudEva rangESanAlayake nI
nAvaraNaLAgippe virajeyaMtE
dEva RuShi gandharva pitRupa naravarariMda
sEvanIyaLAgi sarvArtha pUraipe ||1||

jalacarAnvEShaNa lubdha sAligrAma
tulasi vRukShavane koDisida mAtradI
kaluSharASigaLella kaLedu muktiyanitte
salilamandire ninna karuNakEneMbe ||2||

ravi tulArASigaidida samayadoLagondu
divasa majjana gaiva mAnavarige
pavanAntarAtmakana pAdakamalava tOri
Bavaja rOgava kaLedu BAgyavaMtara mALpe ||3||

SrI pavana Sivarinda tA pUjegoLuta bahu
rUpagaLa dharisikoMDA para manu
vyApisiha ninnoLadyApi svargastha jana
rI poDaviyoLu tava samIpadali janisuvaru ||4||

mUDhamati nAnu konDADa ballene ninna
bEDikonDenu hRudaya nIDadoLagE
gUDa pada Sayana jagannAtha viThThalananGri
nODuva sauBAgya daya mADu pratidinadalli ba ||5||