dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Dwadasa Adhyaya

ದ್ವಾದಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೧ ||

ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೨ ||

ಚಂದ್ರಕ ಮಂದಿರ ನಂದಕ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೩ ||

ಚಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೪ ||

ಮಂದಾರ ಸ್ಯಂದಕ ಸ್ಯಂದನ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೫ ||

ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೬ ||

ಮಂದಾರ ಸ್ಯಂದಿತ ಮಂದಿರ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೭ ||

ಮಂದಿರ ಸ್ಯಂದನ ಸ್ಯಂದಕ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೮ ||

ಇಂದಿರಾ ನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೯ ||

ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಂದನ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೧೦ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರತೇಷು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು||

dvAdaSaM stOtram
Ananda mukunda aravinda nayana |
AnandatIrtha parAnanda varada || 1 ||

sundari mandira gOvinda vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 2 ||

candraka mandira nandaka vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 3 ||

candra surEndra suvandita vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 4 ||

mandAra syandaka syandana vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 5 ||

vRundAraka vRunda suvandita vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 6 ||

mandAra syandita mandira vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 7 ||

mandira syandana syandaka vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 8 ||

indirA nandaka sundara vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 9 ||

Ananda candrikA spandana vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 10 ||

||iti SrI madAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viratEShu dvAdaSastOtrEShu||

One thought on “Dwadasa sthothra – Dwadasa Adhyaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s