dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra

 1. Dwadasa sthothra – Prathama adhyaya
 2. Dwadasa stothra – Dwiteeya adhyaya
 3. Dwadasa sthothra – Trutheeya adhyaya
 4. Dwadasa sthothra – chathurta adhyaya
 5. Dwadasa sthothra – Panchamo adhyaya
 6. Dwadasa sthothra – Shasta adhyaya
 7. Dwadasa sthothra – saptama adhyaya
 8. Dwadasa sthorhra – ashtama adhyaya 
 9. Dwadasa sthothra – Navama adhyaya
 10. Dwadasa sthothra – Dasama adhyaya
 11. Dwadasa sthothra – Ekadasa adhyaya
 12. Dwadasa sthothra – Dwadasa Adhyaya
dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Dwadasa Adhyaya

ದ್ವಾದಶಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಆನಂದ ಮುಕುಂದ ಅರವಿಂದ ನಯನ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೧ ||

ಸುಂದರಿ ಮಂದಿರ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೨ ||

ಚಂದ್ರಕ ಮಂದಿರ ನಂದಕ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೩ ||

ಚಂದ್ರ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೪ ||

ಮಂದಾರ ಸ್ಯಂದಕ ಸ್ಯಂದನ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೫ ||

ವೃಂದಾರಕ ವೃಂದ ಸುವಂದಿತ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೬ ||

ಮಂದಾರ ಸ್ಯಂದಿತ ಮಂದಿರ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೭ ||

ಮಂದಿರ ಸ್ಯಂದನ ಸ್ಯಂದಕ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೮ ||

ಇಂದಿರಾ ನಂದಕ ಸುಂದರ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೯ ||

ಆನಂದ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸ್ಪಂದನ ವಂದೇ |
ಆನಂದತೀರ್ಥ ಪರಾನಂದ ವರದ || ೧೦ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರತೇಷು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು||

dvAdaSaM stOtram
Ananda mukunda aravinda nayana |
AnandatIrtha parAnanda varada || 1 ||

sundari mandira gOvinda vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 2 ||

candraka mandira nandaka vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 3 ||

candra surEndra suvandita vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 4 ||

mandAra syandaka syandana vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 5 ||

vRundAraka vRunda suvandita vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 6 ||

mandAra syandita mandira vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 7 ||

mandira syandana syandaka vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 8 ||

indirA nandaka sundara vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 9 ||

Ananda candrikA spandana vande |
AnandatIrtha parAnanda varada || 10 ||

||iti SrI madAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viratEShu dvAdaSastOtrEShu||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Ekadasa adhyaya

ಏಕಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಉದೀರ್ಣ ಮಜರಂ ದಿವ್ಯ ಮಮೃತಸ್ಯಂದ್ಯಧೀಶಿತುಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವ ವೇದ ಪದೋದ್ಗೀತ ಮಿಂದಿರಾ ಧಾರ ಮುತ್ತಮಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವ ದೇವಾದಿ ದೇವಸ್ಯ ವಿದಾರಿತಮ ಹತ್ತಮಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೩ ||

ಉದಾರಮಾದರಾ ನ್ನಿತ್ಯಮನಿಂದ್ಯಂ ಸುಂದರೀ ಪತೇಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೪ ||

ಇಂದೀವರೋದರ ನಿಭಂ ಸುಪೂರ್ಣಂ ವಾದಿ ಮೋಹದಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೫ ||

ದಾತೃ ಸರ್ವಾಮರೈಸ್ವರ್ಯ ವಿಮುಕ್ತ್ಯಾದೇರಹೋ ವರಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೬ ||

ದೂರಾ ದ್ದೂರ ತರಂ ಯತ್ ತು ತದೇವಾಂತಿಕ ಮಂತಿಕಾತ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೭ ||

ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವ ಗುಣೈಕಾರ್ಣ ಮನಾದ್ಯಂತಂ ಸುರೇಶಿತುಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿನಾ ಹರೇನಂದ ರೂಪಿಣಃ |
ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಠನ್ನಾನಂದತಾಮಿಯಾತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಏಕಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

EkAdaSa stOtram

udIrNa majaraM divya mamRutasyandyadhISituH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 1 ||

sarva vEda padOdgIta mindirA dhAra muttamam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 2 ||

sarva dEvAdi dEvasya vidAritama hattamaH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 3 ||

udAramAdarA nnityamanindyaM suMdarI patEH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 4 ||

indIvarOdara niBaM supUrNaM vAdi mOhadam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 5 ||

dAtRu sarvAmaraisvarya vimuktyAdErahO varam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 6 ||

dUrA ddUra taraM yat tu tadEvAntika mantikAt |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 7 ||

pUrNa sarva guNaikArNa manAdyantaM surESituH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 8 ||

AnandatIrtha muninA harEnaMda rUpiNaH |
kRutaM stOtramidaM puNyaM paThannAnandatAmiyAt || 9 ||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu EkAdaSa stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Dasama adhyaya

ದಶಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ಅವನ ಶ್ರೀಪತಿ ರಪ್ರತಿ ರಧಿ ಕೇಶಾದಿ ಭವಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧ ||

ಸುರ ವಂದ್ಯಾಧಿಪ ಸದ್ವರ ಭರಿತಾ ಶೇಷ ಗುಣಾಲವಮ್
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೨ ||

ಸಕಲ ಧ್ವಾಂತ ವಿನಾಶಕ ಪರಮಾನಂದ ಸುಧಾಹೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೩ ||

ತ್ರಿಜಗತ್ಪೋತ ಸದಾರ್ಚಿತ ಚರಣಾ ಶಾಪತಿ ಧಾತೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೪ ||

ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ವಿಧಾರಕ ಪರಿತೋ ದೇಹಿ ಸುಭಕ್ತಿಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೫ ||

ಶರಣಂ ಕಾರಣ ಭಾವನ ಭವ ಮೇ ತಾತ ಸದಾಽಲಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೬ ||

ಮರಣ ಪ್ರಾಣದ ಪಾಲಕ ಜಗದೀಶಾವ ಸುಭಕ್ತಿಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೭ ||

ತರುಣಾ ದಿತ್ಯ ಸವರ್ಣಕ ಚರಣಾಬ್ಜಾ ಮಲ ಕೀರ್ತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೮ ||
ಸಲಿಲಪ್ರೋತ್ಥ ಸರಾಗಕ ಮಣಿ ವರ್ಣೋಚ್ಚನ ಖಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೯ ||
ಖಜತೂಣೀ ನಿಭ ಪಾವನ ವರ ಜಂಘಾಮಿತ ಶಕ್ತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೦ ||

ಇಭ ಹಸ್ತಪ್ರಭ ಶೋಭನ ಪರಮೋರು ಸ್ಥರ ಮಾಲೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೧ ||

ಅಸನೋತ್ಫುಲ್ಲ ಸುಪುಷ್ಪಕ ಸಮವರ್ಣಾ ವರಣಾಂತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೨ ||

ಶತ ಮೋದೋದ್ಭವ ಸುಂದರ ವರ ಪದ್ಮೋತ್ಥಿತ ನಾಭೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೩ ||

ಜಗದಾ ಗೂಹಕ ಪಲ್ಲವ ಸಮ ಕುಕ್ಷೇ ಶರಣಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೪ ||

ಜಗದಂಬಾ ಮಲ ಸುಂದರ ಗೃಹವಕ್ಷೋ ವರ ಯೋಗಿನ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೫ ||

ದಿತಿಜಾಂತ ಪ್ರದ ಚಕ್ರದರ ಗದಾಯುಗ್ವರ ಬಾಹೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೬ ||

ಪರಮಜ್ಞಾನ ಮಹಾನಿಧಿ ವದನಶ್ರೀ ರಮಣೇಂದೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೭ ||

ನಿಖಿಲಾಘೌ ಘ ವಿನಾಶನ ಪರ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದ ದೃಷ್ಟೇ
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೮ ||

ಪರಮಾನಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಸುಮುನಿ ರಾಜೋ ಹರಿಗಾಥಾಮ್ |
ಕೃತವಾನ್ ನಿತ್ಯ ಸುಪೂರ್ಣಕ ಪರಮಾನಂದ ಪದೈಷೀ ||೧೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ದಶಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

daSamaM stOtram.

avana SrIpati raprati radhi kESAdi BavAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 1 ||

sura vandyAdhipa sadvara BaritA SESha guNAlavam
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 2 ||

sakala dhvAMta vinASaka paramAnaMda sudhAhO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 3 ||

trijagatpOta sadArcita caraNA SApati dhAtO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 4 ||

triguNAtIta vidhAraka paritO dEhi suBaktim |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 5 ||

SaraNaM kAraNa BAvana Bava mE tAta sadA&lam |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 6 ||

maraNa prANada pAlaka jagadISAva suBaktim |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 7 ||

taruNA ditya savarNaka caraNAbjA mala kIrtE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 8 ||

salilaprOttha sarAgaka maNi varNOccana KAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 9 ||

KajatUNI niBa pAvana vara jaMGAmita SaktE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 10 ||

iBa hastapraBa SOBana paramOru sthara mAlE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 11 ||

asanOtPulla supuShpaka samavarNA varaNAMtE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 12 ||

Sata mOdOdBava suMdara vara padmOtthita nABE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 13 ||

jagadA gUhaka pallava sama kukShE SaraNAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 14 ||

jagadaMbA mala sundara gRuhavakShO vara yOgin |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 15 ||

ditijAMta prada cakradara gadAyugvara bAhO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 16 ||

paramaj~jAna mahAnidhi vadanaSrI ramaNEMdO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 17 ||

niKilAGau Ga vinASana para sauKya prada dRuShTE
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 18 ||

paramAnanda sutIrtha sumuni rAjO harigAthAm |
kRutavAn nitya supUrNaka paramAnaMda padaiShI ||19||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu daSama stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Navama adhyaya

ನವಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಅತಿಮತ ತಮೋಗಿರಿ ಸಮಿತಿ ವಿಭೇದನ ಪಿತಾಮಹ ಭೂತಿದ ಗುಣ ಗಣ ನಿಲಯ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧ ||

ವಿಧಿಭವಮುಖಸುರ ಸತತಸುವಂದಿತ ರಮಾಮನೋವಲ್ಲಭ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್|
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೨ ||

ಅಗಣಿತ ಗುಣಗಣಮಯ ಶರೀರಹೇ ವಿಗತ ಗುಣೇತರ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೩ ||

ಅಪರಿಮಿತಸುಖನಿಧಿ ವಿಮಲಸುದೇಹ ಹೇ ವಿಗತಸುಖೇತರ  ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೪ ||

ಪ್ರಚಲಿತಲಯ ಜಲವಿಹರಣ ಶಾಶ್ವತ ಸುಖಮಯ ಮೀನ ಹೇ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೫ ||

ಸುರದಿತಿಜಸುಬಲ ವಿಲುಲಿತ ಮಂದರಧರ ವರಕೂರ್ಮ ಹೇ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್|
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೬ ||

ಸಗಿರಿವರ ಧರಾತಲವಹ ಸುಸೂಕರ ಪರಮ ವಿಭೋಧ ಹೇ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್|
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೭ ||

ಅತಿಬಲ ದಿತಿಸುತ ಹೃದಯವಿಭೇದನ ಜಯ ನೃಹರೇಽಮಲ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೮ ||

ಬಲಿಮುಖದಿತಿಸುತ ವಿಜಯ ವಿನಾಶನ ಜಗದವ ನಾಜಿತಭವ ಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೯ ||

ಆವಿಜಿತಕುನೃಪತಿ ಸಮಿತಿ ವಿಖಂಡನ ರಮಾವರ ವೀರಪ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೦ ||

ಖರತರನಿಶಿಚರದಹನ ಪರಾಮೃತ ರಘುವರ ಮಾನದ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೧ ||

ಸುಲಲಿತತನುವರ ವರದ ಮಹಾಬಲ ಯದುವರ ಪಾರ್ಥಪ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾ ರಮಣ || ೧೨ ||

ದಿತಿಸುತಮೋಹನ ವಿಮಲವಿಬೋಧನ ಪರಗುಣ ಬುದ್ಧ ಹೇ ಭವಮಮ ಸರ್ಹಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕ ಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾ ರಮಣ || ೧೩ ||

ಕಲಿಮಲಹುತವಹ ಸುಭಗ ಮಹೋತ್ಸವ ಶರಣದ ಕಲ್ಕೀಶ(ಹೇ)ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೪ ||

ಅಖಿಲಜನಿವಿಲಯ ಪರಸುಖ ಕಾರಣ ಪರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭವಮಮ ಶರಣಮ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೫ ||

ಇತಿ ತವ ನುತಿವರಸತತರತೇರ್ಭವ ಸುಶರಣಮುರು ಸುಖತೀರ್ಥಮುನೇರ್ಭಗವನ್ |
ಶುಭತಮಕಥಾಶಯ ಪರಮ ಸದೋದಿತ ಜಗದೇಕಕಾರಣ ರಾಮ ರಮಾರಮಣ || ೧೬ ||

|| ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ನವಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

navamaM stOtram

atimata tamOgiri samiti viBEdana pitAmaha BUtida guNa gaNa nilaya |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 1 ||

vidhiBavamuKasura satatasuvandita ramAmanOvallaBa Bavamama SaraNam|
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 2 ||

agaNita guNagaNamaya SarIrahE vigata guNEtara Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 3 ||

aparimitasuKanidhi vimalasudEha hE vigatasuKEtara Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 4 ||

pracalitalaya jalaviharaNa SASvata suKamaya mIna hE Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 5 ||

suraditijasubala vilulita maMdaradhara varakUrma hE Bavamama SaraNam|
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 6 ||

sagirivara dharAtalavaha susUkara parama viBOdha hE Bavamama SaraNam|
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 7 ||

atibala ditisuta hRudayaviBEdana jaya nRuharE&mala Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 8 ||

balimuKaditisuta vijaya vinASana jagadava nAjitaBava mama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 9 ||

AvijitakunRupati samiti viKanDana ramAvara vIrapa Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 10 ||

KarataraniSicaradahana parAmRuta raGuvara mAnada Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEka kAraNa rAma ramAramaNa || 11 ||

sulalitatanuvara varada mahAbala yaduvara pArthapa Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEka kAraNa rAma ramA ramaNa || 12 ||

ditisutamOhana vimalavibOdhana paraguNa buddha hE Bavamama sarhaNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEka kAraNa rAma ramA ramaNa || 13 ||

kalimalahutavaha suBaga mahOtsava SaraNada kalkISa(hE)Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 14 ||

aKilajanivilaya parasuKa kAraNa para puruShOttama Bavamama SaraNam |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 15 ||

iti tava nutivarasatataratErBava suSaraNamuru suKatIrthamunErBagavan |
SuBatamakathASaya parama sadOdita jagadEkakAraNa rAma ramAramaNa || 16 ||

|| SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu navama stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – saptama adhyaya

ಸಪ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.
ವಿಶ್ವ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಲಯ ಸರ್ಗ ಮಹಾ ವಿಭೂತಿವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶ ನಿಯಮಾವೃತಿ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಾಃ |
ಯಸ್ಯಾ ಅಪಾಂಗಲವ ಮಾತ್ರತ ಊರ್ಜಿತಾ ಸಾ ಗೀರ್ವಾಣ ಸಂತತಿರಿಯಂ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ || ೧ ||

ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಶಕ್ರ ರವಿ ಧರ್ಮ ಶಶಾಂಕ ಪೂರ್ವಗೀರ್ವಾಣ ಸಂತತಿರಿಯಂ ಯದ ಪಾಂಗಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ ವಿಜಯಂ ವಿಸೃಜತ್ಯ ಚಿಂತ್ಯಾ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಸುಮತಿ ಪ್ರಚಯಾದ್ಯ ಶೇಷ-ಸನ್ಮಂಗಲಂ ವಿದಧತೇ ಯದಪಾಂಗಲೇಶಮ್
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ತತ್ಪ್ರಣ ತಸತ್ಪ್ರಣತಾ ಅಪೀಡ್ಯಾ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೩ ||

ಷಡ್ವರ್ಗ ನಿಗ್ರಹ ನಿರಸ್ತ ಸಮಸ್ತ ದೋಷಾ ದ್ಯಾಯಂತಿ ವಿಷ್ಣು ಮೃಷಯೋ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರೀತ್ಯ ಯಾನಪಿ ಸಮೇತ್ಯ ನ ಯಾತಿ ದುಃಖಂ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೪ ||

ಶೇಶಾಹಿ ವೈರಿ ಶಿವ ಶಕ್ರ ಮನು ಪ್ರಧಾನಚಿತ್ರೋರು ಕರ್ಮ ರಚನಂ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ವಿಶ್ವ ಮಖಿಲಂ ವಿದ ಧಾತಿ ಧಾತಾ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೫ ||

ಶಕ್ರೋಗ್ರ ದೀಧಿತಿ ಹಿಮಾಕರ ಸೂರ್ಯ ಸೂನುಪೂರ್ವಂ ನಿಹತ್ಯ ನಿಖಿಲಂ ಯದಪಾಂಗಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನೃತ್ಯತಿ ಶಿವಃ ಪ್ರಕಟೋರು ಶಕ್ತಿ | ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೬ ||

ತತ್ತ್ಪಾದ ಪಂಕಜ ಮಹಾ ಸನತಾ ಮವಾಪ ಶರ್ವಾದಿ ವಂದ್ಯ ಚರಣೋ ಯದಪಾಂಗಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ನಾಗಪತಿ ರನ್ಯಸುರೈರ್ದುರಾಪಾಂ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೭ ||

ನಾಗಾರಿ ರುದ್ರ ಬಲ ಪೌರುಷ ಆಪ ವಿಷ್ಣೋರ್ವಾಹತ್ವ ಮುತ್ತ ಮಜವೋ ಯದಪಾಂಗ ಲೇಶಮ್ |
ಆಶ್ರಿತ್ಯ ಶಕ್ರ ಮುಖ ದೇವಗಣೈರ ಚಿಂತ್ಯಂ ಶ್ರೀರ್ಯತ್ಕಟಾಕ್ಷ ಬಲವತ್ಯ ಜಿತಂ ನಮಾಮಿ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿ ಸನ್ಮುಖ ಪಂಕಜೋತ್ಥಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ರಮಾ ಹರಿ ಮನಃಪ್ರಿಯ ಮುತ್ತಮಾರ್ಥಮ್ |
ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತ್ಯ ಜಿತ ಮಾತ್ಮನಿ ಸನ್ನಿಧಾಯಯಃ ಸ್ತೋತ್ರ ಮೇತದಭಿಯಾತಿ ತಯೋರಭೀಷ್ಟಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಸಪ್ತಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

saptama stOtram.
viSva sthiti pralaya sarga mahA viBUtivRutti prakASa niyamAvRuti baMdha mOkShAH |
yasyA apAngalava mAtrata UrjitA sA gIrvANa santatiriyaM yadapAnga lESam || 1 ||

brahmESa Sakra ravi dharma SaSAnka pUrvagIrvANa santatiriyaM yada pAngalESam |
ASritya viSva vijayaM visRujatya cintyA SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 2 ||

dharmArtha kAma sumati pracayAdya SESha-sanmangalaM vidadhatE yadapAMgalESam
ASritya tatpraNa tasatpraNatA apIDyA SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 3 ||

ShaDvarga nigraha nirasta samasta dOShA dyAyanti viShNu mRuShayO yadapAnga lESam |
ASrItya yAnapi samEtya na yAti duHKaM SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 4 ||

SESAhi vairi Siva Sakra manu pradhAnacitrOru karma racanaM yadapAnga lESam |
ASritya viSva maKilaM vida dhAti dhAtA SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 5 ||

SakrOgra dIdhiti himAkara sUrya sUnupUrvaM nihatya niKilaM yadapAngalESam |
ASritya nRutyati SivaH prakaTOru Sakti | SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 6 ||

tattpAda pankaja mahA sanatA mavApa SarvAdi vaMdya caraNO yadapAngalESam |
ASritya nAgapati ranyasurairdurApAM SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 7 ||

nAgAri rudra bala pauruSha Apa viShNOrvAhatva mutta majavO yadapAnga lESam |
ASritya Sakra muKa dEvagaNaira cintyaM SrIryatkaTAkSha balavatya jitaM namAmi || 8 ||

AnandatIrtha muni sanmuKa pankajOtthaM sAkShAdramA hari manaHpriya muttamArtham |
BaktyA paThatya jita mAtmani sannidhAyayaH stOtra mEtadaBiyAti tayOraBIShTam || 9 ||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu saptama stOtram.

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Shasta adhyaya

ಷಷ್ಠಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ |
ಕಂದ ಫಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ ವಂದಿತ ಪಾದ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಸುತಾವಕ ನಂದಕ ಹಸ್ತ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಸುಂದರಿ ನಾಥ |
ಇಂದೀವರೋದರ ದಳ ನಯನ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ || ೨ ||

ಚಂದ್ರ ಶತಾನನ ಕುಂದ ಸುಹಾಸ ನಂದಿತ ದೈವತಾನಂದ ಸುಪೂರ್ಣ |
ಮತ್ಸ್ಯಕರೂಪ ಲಯೋದ ವಿಹಾರಿನ್ ವೇದ ವಿನೇತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖ ವಂದ್ಯ || ೩ ||

ಕೂರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಲೋಕ ವಿಧಾರಕ ದೇವ ವರೇಣ್ಯ |
ಸೂಕರ ರೂಪಕ ದಾನವ ಶತ್ರು ಭೂಮಿ ವಿಧಾರಕ ಯಜ್ಞ ವರಾಂಗ || ೪ ||

ದೇವ ನೃಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶತ್ರೋ ಸರ್ವ ಭಯಾಂತಕ ದೈವತ ಬಂಧೋ |
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾಣವ ವೇಷ ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ ಕಾರಣ ರೂಪ || ೫ ||

ರಾಮ ಭೃಗೂದ್ವಹ ಸೂರ್ಜಿತ ದೀಪ್ತೇ ಕ್ಷತ್ರ ಕುಲಾಂತಕ ಶಂಭು ವರೇಣ್ಯ |
ರಾಘವ ರಾಘವ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರೋ ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ಕಾಂತಾ || ೬ ||

ದೇವಕಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ರೂಪ ರುಗ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭ ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ |
ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೇ ದೇವ ಸುಭೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ || ೭ ||

ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಮೂಲ ಯುಗಾದೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಿತ್ಯ ಸುಭೋಧ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಾ ಹರಿಗಾಥಾ |
ಪಾಪಹರಾ ಶುಭಾ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾರ್ಥಾ || ೯ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು
ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಷಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

ShaShThaM stOtram.

dEvaki nandana nanda kumAra vRundAvanAncana gOkula candra |
kanda PalASana sundara rUpa nandita gOkula vandita pAda || 1 ||

indra sutAvaka nandaka hasta candana carcita sundari nAtha |
indIvarOdara daLa nayana mandara dhArin gOvinda vandE || 2 ||

candra SatAnana kunda suhAsa naMdita daivatAnanda supUrNa |
matsyakarUpa layOda vihArin vEda vinEtra caturmuKa vaMdya || 3 ||

kUrma svarUpaka maMdara dhArin lOka vidhAraka dEva varENya |
sUkara rUpaka dAnava Satru BUmi vidhAraka yaj~ja varAMga || 4 ||

dEva nRusiMha hiraNyaka SatrO sarva BayAntaka daivata baMdhO |
vAmana vAmana mANava vESha daitya kulAntaka kAraNa rUpa || 5 ||

rAma BRugUdvaha sUrjita dIptE kShatra kulAntaka SaMBu varENya |
rAGava rAGava rAkShasa SatrO mAruti vallaBa jAnaki kAntA || 6 ||

dEvaki nandana sundara rUpa rugmiNi vallaBa pAnDava bandhO |
daitya vimOhaka nitya suKAdE dEva suBOdhaka buddha svarUpa || 7 ||

duShTa kulAntaka kalki svarUpa dharma vivardhana mUla yugAdE |
nArAyaNAmala kAraNa mUrtE pUrNa guNArNava nitya suBOdha || 8 ||

AnaMdatIrtha munIMdra kRutA harigAthA |
pApaharA SuBA nitya suKArthA || 9 ||

||iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu
dvAdaSa stOtrEShu ShaShTha stOtram||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Panchamo adhyaya

ಪಂಚಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ವಾಸುದೇವಾ ಪರಿಮೇಯ ಸುಧಾಮನ್ ಶುದ್ಧ ಸದೋದಿತ ಸುಂದರಿ ಕಾಂತ |
ಧರಾ ಧರ ಧಾರಿಣ ವೇಧುರಧರ್ತಃ ಸೌಧೃತಿ ದೀಧಿತಿ ವೇಧೃ ವಿಧಾತಃ || ೧ ||

ಅಧಿಕ ಬಂಧಂ ರಂಧಯ ಬೋಧಾಚ್ಚಿಂಧಿ ಪಿಧಾನಂ ಬಂಧುರ ಮದ್ದಾ|
ಕೆಶವ ಕೇಶವ ಶಾಸಕ ವಂದೇ ಪಾಶ ಧರಾರ್ಚಿತ ಶೂರ ವರೇಶ || ೨ ||

ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ವಂದೇ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವ ವರೇಣ್ಯ |
ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಸಾಧಕ ವಂದೇ ಬಾಧಕ ಭೋಧಕ ಶುದ್ಧ ಸಮಾಧೇ || ೩ ||

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪುರಂದರ ವಂದೇ ದೈವತ ಮೋದನ ವೇದಿತ ಪಾದ |
ವಿಷ್ಣೋ ಸೃಜಿಷ್ಣೋ ಗ್ರಸಿಷ್ಣೋ ವಿವಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಸದುಷ್ಣವಧಿಷ್ಣೋ ಸುಧೃಷ್ಣೋ|| ೪ ||

ಮಧುಸೂದನ ದಾನವ ಸಾದನ ವಂದೇ ದೈವತ ಮೋದನ ವೇದಿತ ಪಾದ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿಷ್ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ ವಂದೇ ಸುಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮಹುಂಕೃತ ವಕ್ತ್ರ || ೫ ||

ವಾಮನ ವಾಮನ ಭಾಮನ ವಂದೇ ಸಾಮನ ಸೀಮನ ಶಾಮನ ಸಾನೋ |
ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಶಂಧರ ವಂದೇ ಭೂಧರ ವಾರ್ಧರ ಕಂಧರ ಧಾರಿನ್ || ೬ ||

ಹೃಷಿಕೇಶ ಸುಕೇಶ ಪರೇಶ ವಿವಂದೇ ಶರಣೇಶ ಕಲೇಶ ಬಲೇಶ ಸುಖೇಶ |
ಪ್ದ್ಮನಾಭ ಶುಭೋದ್ಭವ ವಂದೇ ಸಂಭೃತ ಲೋಕ ಭರಾಭರ ಭೂರೆ |
ದಾಮೋದರ ದೂರ ತರಾಂತರ ವಂದೇ ದಾರಿತ ಪಾರಗಪಾರ ಪರಸ್ಮಾತ್ || ೭ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರಕೃತಾ ಹರಿ ಗೀತಿರಿಯಂ ಪರಮಾದರತಃ |
ಪರಲೋಕ ವಿಲೋಕನ ಸೂರ್ಯ ನಿಭಾ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿವರ್ಧನ ಶೌಂಡತಮಾ || ೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಪಂಚಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

pancamaM stOtram
vAsudEvA parimEya sudhAman Suddha sadOdita suMdari kAnta |
dharA dhara dhAriNa vEdhuradhartaH saudhRuti dIdhiti vEdhRu vidhAtaH || 1 ||

adhika bandhaM raMdhaya bOdhAccindhi pidhAnaM bandhura maddA|
keSava kESava SAsaka vaMdE pASa dharArcita SUra varESa || 2 ||

nArAyaNAmala kAraNa vandE kAraNa kAraNa pUrva varENya |
mAdhava mAdhava sAdhaka vandE bAdhaka BOdhaka Suddha samAdhE || 3 ||

gOvinda gOvinda puraMdara vandE daivata mOdana vEdita pAda |
viShNO sRujiShNO grasiShNO vivandE kRuShNa saduShNavadhiShNO sudhRuShNO|| 4 ||

madhusUdana dAnava sAdana vandE daivata mOdana vEdita pAda |
trivikrama niShkrama vikrama vandE sukrama sankramahunkRuta vaktra || 5 ||

vAmana vAmana BAmana vandE sAmana sImana SAmana sAnO |
SrIdhara SrIdhara Sandhara vandE BUdhara vArdhara kaMdhara dhArin || 6 ||

hRuShikESa sukESa parESa vivandE SaraNESa kalESa balESa suKESa |
pdmanABa SuBOdBava vandE saMBRuta lOka BarABara BUre |
dAmOdara dUra tarAntara vandE dArita pAragapAra parasmAt || 7 ||

AnandatIrtha munIndrakRutA hari gItiriyaM paramAdarataH |
paralOka vilOkana sUrya niBA hari Bakti vivardhana SauMDatamA || 8 ||

|| iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu pancama stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – chathurta adhyaya

ಚತುರ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖಾಮಿತ ಬೋಧತನುಃ ಪರಶಕ್ತಿರನಂತ ಗುಣಃ ಪರಮಃ |
ಅಜರಾಮರಣಃ ಸಕಲಾರ್ತಿ ಹರಃ ಕಮಲಾಪತಿ ರೀಡ್ಯತಮೋಽವತು ನಃ || ೧ ||

ಯದಸುಪ್ತಿ ಗತೋಽಪಿ ಹರಿಃ ಸುಖವಾನ್ ಸುಖರೂಪಿಣ ಮಾಹುರತೋ ನಿಗಮಾಃ |
ಸ್ವಮತಿ ಪ್ರಭವಂ ಜಗದಸ್ಯ ಯತಃ ಪರ ಬೋಧ ತನುಂ ಚತತಃ ಖಪತಿಂ || ೨ ||

ಬಹು ಚಿತ್ರ ಜಗದ್ಬಹುಧಾ ಕರಣಾತ್ ಪರಶಕ್ತಿರ್ ಅನಂತಗುಣಃ ಪರಮಃ |
ಸುಖರೂಪ ಮಮುಷ್ಯ ಪದಂ ಪರಮಂ ಸ್ಮರತಸ್ತು ಭವಿಷ್ಯತಿ ತತ್ ಸತತಮ್ || ೩ ||

ಸ್ಮರಣೇ ಹಿ ಪರೇಶಿ ತುರಸ್ಯ ವಿಭೋರ್ ಮಲಿನಾನಿ ಮನಾಂಸಿ ಕುತಃ ಕರಣಮ್ |
ವಿಮಲಂ ಹಿ ಪದಂ ಪರಮಂ ಸ್ವರತಂ ತರುಣಾರ್ಕ ಸವರ್ಣ ಮಜಸ್ಯ ಹರೇಃ || ೪ ||

ವಿಮಲೈಃ ಶ್ರುತಿ ಶಾಣ ನಿಶಾತತಮೈಃ ಸುಮನೋಽ ಸಿಭಿರಾಶು ನಿಹತ್ಯ ಧೃಢಮ್ |
ಬಲಿಮಂ ನಿಜವೈರಿಣ ಮಾತ್ಮತಮೋ ಭಿದಮೀಶಮನಂತ ಮುಪಾಸ್ವ ಹರಿಮ್ || ೫ ||

ಸ ಹಿ ವಿಶ್ವಸೃಜೋ ವಿಭು ಶಂಭು ಪುರಂದರ ಸೂರ್ಯ ಮುಖಾನ ಪರಾನ್ ಅಮರಾನ್|
ಸೃಜತೀಡ್ಯ ತಮೋಽವತಿ ಹಂತಿ ನಿಜಂ ಪದ ಮಾಪಯತಿ ಪ್ರಣತಾನ್ ಸುಧಿಯಾ || ೬ ||

ಪರಮೋಽಪಿ ರಮೇಶಿ ತುರಸ್ಯ ಸಮೋ ನ ಹಿ ಕಶ್ಚಿದ ಭೂನ್ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಚ |
ಕ್ವಚಿದದ್ಯತನೋಽಪಿ ನ ಪೂರ್ಣಸದಾ ಗಣಿತೇಡ್ಯಗುಣಾನುಭವ ವೈಕತನೋಃ || ೭ ||

ಇತಿ ದೇವ ವರಸ್ಯ ಹರೇಃ ಸ್ತವನಂ ಕೃತವಾನ್ ಮುನಿರುತ್ತಮ ಮಾದರತಃ |
ಸುಖತೀರ್ಥ ಪದಾಭಿ ಹಿತಃ ಪಠತಸ್ತದಿದಂ ಭವತಿ ಧ್ರುವಮುಚ್ಚ ಸುಖಮ್ || ೮ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಶು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಚತುರ್ಥ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

caturtha stOtram
nijapUrNa suKAmita bOdhatanuH paraSaktiranaMta guNaH paramaH |
ajarAmaraNaH sakalArti haraH kamalApati rIDyatamO&vatu naH || 1 ||

yadasupti gatO&pi hariH suKavAn suKarUpiNa mAhuratO nigamAH |
svamati praBavaM jagadasya yataH para bOdha tanuM catataH KapatiM || 2 ||

bahu citra jagadbahudhA karaNAt paraSaktir anaMtaguNaH paramaH |
suKarUpa mamuShya padaM paramaM smaratastu BaviShyati tat satatam || 3 ||

smaraNE hi parESi turasya viBOr malinAni manAMsi kutaH karaNam |
vimalaM hi padaM paramaM svarataM taruNArka savarNa majasya harEH || 4 ||

vimalaiH Sruti SANa niSAtatamaiH sumanO& siBirASu nihatya dhRuDham |
balimaM nijavairiNa mAtmatamO BidamISamanaMta mupAsva harim || 5 ||

sa hi viSvasRujO viBu SaMBu purandara sUrya muKAna parAn amarAn|
sRujatIDya tamO&vati hanti nijaM pada mApayati praNatAn sudhiyA || 6 ||

paramO&pi ramESi turasya samO na hi kaScida BUnna BaviShyati ca |
kvacidadyatanO&pi na pUrNasadA gaNitEDyaguNAnuBava vaikatanOH || 7 ||

iti dEva varasya harEH stavanaM kRutavAn muniruttama mAdarataH |
suKatIrtha padABi hitaH paThatastadidaM Bavati dhruvamucca suKam || 8 ||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitESu dvAdaSa stOtrEShu caturtha stOtram ||

dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Trutheeya adhyaya

ತೃತೀಯಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ಕುರು ಭುಂಕ್ಷ್ವ ಚ ಕರ್ಮ ನಿಜಂ ನಿಯತಂ ಹರಿಪಾದ ವಿನಮ್ರ ಧಿಯಾ ಸತತಮ್ |
ಹರಿರೇವ ಪರೋ ಹರಿರೇವಗುರು ಹರಿರೇವ ಜಗತ್ಪಿತೃ ಮಾತೃಗತಿಃ || ೧ ||

ನತತೋಽಸ್ತೈ ಪರಂ ಜಗದೀಡ್ಯ ತಮಂ ಪರಮಾತ್ ಪರತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮತಃ |
ತದಲಂ ಬಹುಲೋಕ ವಿಚಿಂತನಯಾ ಪ್ರಣವಂ ಕುರು ಮಾನಸಮೀಶ ಪದೇ || ೨ ||

ಯತತೋಽಪಿ ಹರೇಃ ಪದ ಸಂಸ್ಮರಣೇ ಸಕಲಂ ಹ್ಯಘಮಾಶು ಲಯಂ ವ್ರಜತಿ |
ಸ್ಮರತಸ್ತು ವಿಮುಕ್ತಿ ಪದಂ ಪರಮಂ ಸ್ಪುಟ ಮೇಷ್ಯತಿ ತತ್ ಕಿಮ ಪಾಕ್ರಿಯತೇ || ೩ ||

ಶೃಣು ತಾಮಲ ಸತ್ಯವಚಃ ಪರಮಂ ಶಪಥೇರಿತ ಮುಚ್ಛ್ರಿತ ಬಾಹು ಯುಗಮ್ |
ನಹರೇಃ ಪರಮೋ ನಹರೇಃ ಸದೃಶಃ ಪರಮಃ ಸತುಸರ್ವ ಚಿದಾತ್ಮಗಣಾತ್ || ೪ ||

ಯದಿ ನಾಮ ಪರೋ ನ ಭವೇತ್ ಸ ಹರಿಃ ಕಥಮಸ್ಯ ವಶೇ ಜಗದೇತದಭೂತ್ |
ಯದಿ ನಾಮ ನ ತಸ್ಯ ವಶೇ ಸಕಲಂ ಕಥಮೇವ ತು ನಿತ್ಯ ಸುಖಂ ನ ಭವೇತ್ || ೫ ||

ನ ಚ ಕರ್ಮ ವಿಮಾಮಲ ಕಾಲಗುಣ ಪ್ರಭೃತೀಶಮ ಚಿತ್ತನು ತದ್ದಿ ಯತಃ |
ಚಿದಚಿತ್ತನು ಸರ್ವಮಸೌ ತು ಹರಿರ್ಯಮಯೇ ದಿತಿ ವೈದಿಕಮಸ್ತಿ ವಚಃ || ೬ ||

ವ್ಯವಹಾರಭಿದಾಽಪಿ ಗುರೋರ್ಜಗತಾಂ ನ ತು ಚಿತ್ತಗತಾ ಸಹಿ ಚೋದ್ಯಪರಮ್ |
ಬಹವಃ ಪುರುಷಾಃ ಪುರುಷಪ್ರವರೋ ಹರಿರಿತ್ಯವದತ್ ಸ್ವಯಮೇವ ಹರಿಃ || ೭ ||

ಚತುರಾನನ ಪೂರ್ವ ವಿಮುಕ್ತ ಗಣಾ ಹರಿಮೇತ್ಯ ತು ಪೂರ್ವ ವದೇವ ಸದಾ |
ನಿಯತೋಚ್ಚವಿನೀಚತ ಯೈವ ನಿಜಾಂ ಸ್ಥಿತಿಮಾಪುರಿತಿ ಸ್ಮ ಪರಂ ವಚನಮ್ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಸನ್ನಾಮ್ನಾ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾಭಿ ಧಾಯುಜಾ |
ಕೃತಂ ಹರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠತಃ ಪ್ರೀಯತೇ ಹರಿಃ || ೯ ||

||ಇತಿಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶಸ್ತೋತ್ರೇಷು ತೃತೀಯ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

tRutIyaM stOtram
kuru BuMkShva ca karma nijaM niyataM haripAda vinamra dhiyA satatam |
harirEva parO harirEvaguru harirEva jagatpitRu mAtRugatiH || 1 ||

natatO&stai paraM jagadIDya tamaM paramAt parataH puruShOttamataH |
tadalaM bahulOka vicintanayA praNavaM kuru mAnasamISa padE || 2 ||

yatatO&pi harEH pada saMsmaraNE sakalaM hyaGamASu layaM vrajati |
smaratastu vimukti padaM paramaM spuTa mEShyati tat kima pAkriyatE || 3 ||

SRuNu tAmala satyavacaH paramaM SapathErita mucCrita bAhu yugam |
naharEH paramO naharEH sadRuSaH paramaH satusarva cidAtmagaNAt || 4 ||

yadi nAma parO na BavEt sa hariH kathamasya vaSE jagadEtadaBUt |
yadi nAma na tasya vaSE sakalaM kathamEva tu nitya suKaM na BavEt || 5 ||

na ca karma vimAmala kAlaguNa praBRutISama cittanu taddi yataH |
cidacittanu sarvamasau tu hariryamayE diti vaidikamasti vacaH || 6 ||

vyavahAraBidA&pi gurOrjagatAM na tu cittagatA sahi cOdyaparam |
bahavaH puruShAH puruShapravarO harirityavadat svayamEva hariH || 7 ||

caturAnana pUrva vimukta gaNA harimEtya tu pUrva vadEva sadA |
niyatOccavinIcata yaiva nijAM sthitimApuriti sma paraM vacanam || 8 ||

AnandatIrtha sannAmnA pUrNa praj~jABi dhAyujA |
kRutaM haryaShTakaM BaktyA paThataH prIyatE hariH || 9 ||

||itiSrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSastOtrEShu tRutIya stOtram||