dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Shasta adhyaya

ಷಷ್ಠಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ದೇವಕಿ ನಂದನ ನಂದ ಕುಮಾರ ವೃಂದಾವನಾಂಚನ ಗೋಕುಲ ಚಂದ್ರ |
ಕಂದ ಫಲಾಶನ ಸುಂದರ ರೂಪ ನಂದಿತ ಗೋಕುಲ ವಂದಿತ ಪಾದ || ೧ ||

ಇಂದ್ರ ಸುತಾವಕ ನಂದಕ ಹಸ್ತ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಸುಂದರಿ ನಾಥ |
ಇಂದೀವರೋದರ ದಳ ನಯನ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಗೋವಿಂದ ವಂದೇ || ೨ ||

ಚಂದ್ರ ಶತಾನನ ಕುಂದ ಸುಹಾಸ ನಂದಿತ ದೈವತಾನಂದ ಸುಪೂರ್ಣ |
ಮತ್ಸ್ಯಕರೂಪ ಲಯೋದ ವಿಹಾರಿನ್ ವೇದ ವಿನೇತ್ರ ಚತುರ್ಮುಖ ವಂದ್ಯ || ೩ ||

ಕೂರ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ ಮಂದರ ಧಾರಿನ್ ಲೋಕ ವಿಧಾರಕ ದೇವ ವರೇಣ್ಯ |
ಸೂಕರ ರೂಪಕ ದಾನವ ಶತ್ರು ಭೂಮಿ ವಿಧಾರಕ ಯಜ್ಞ ವರಾಂಗ || ೪ ||

ದೇವ ನೃಸಿಂಹ ಹಿರಣ್ಯಕ ಶತ್ರೋ ಸರ್ವ ಭಯಾಂತಕ ದೈವತ ಬಂಧೋ |
ವಾಮನ ವಾಮನ ಮಾಣವ ವೇಷ ದೈತ್ಯ ಕುಲಾಂತಕ ಕಾರಣ ರೂಪ || ೫ ||

ರಾಮ ಭೃಗೂದ್ವಹ ಸೂರ್ಜಿತ ದೀಪ್ತೇ ಕ್ಷತ್ರ ಕುಲಾಂತಕ ಶಂಭು ವರೇಣ್ಯ |
ರಾಘವ ರಾಘವ ರಾಕ್ಷಸ ಶತ್ರೋ ಮಾರುತಿ ವಲ್ಲಭ ಜಾನಕಿ ಕಾಂತಾ || ೬ ||

ದೇವಕಿ ನಂದನ ಸುಂದರ ರೂಪ ರುಗ್ಮಿಣಿ ವಲ್ಲಭ ಪಾಂಡವ ಬಂಧೋ |
ದೈತ್ಯ ವಿಮೋಹಕ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾದೇ ದೇವ ಸುಭೋಧಕ ಬುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪ || ೭ ||

ದುಷ್ಟ ಕುಲಾಂತಕ ಕಲ್ಕಿ ಸ್ವರೂಪ ಧರ್ಮ ವಿವರ್ಧನ ಮೂಲ ಯುಗಾದೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ಮೂರ್ತೇ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣವ ನಿತ್ಯ ಸುಭೋಧ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರ ಕೃತಾ ಹರಿಗಾಥಾ |
ಪಾಪಹರಾ ಶುಭಾ ನಿತ್ಯ ಸುಖಾರ್ಥಾ || ೯ ||

||ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು
ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಷಷ್ಠ ಸ್ತೋತ್ರಮ್||

ShaShThaM stOtram.

dEvaki nandana nanda kumAra vRundAvanAncana gOkula candra |
kanda PalASana sundara rUpa nandita gOkula vandita pAda || 1 ||

indra sutAvaka nandaka hasta candana carcita sundari nAtha |
indIvarOdara daLa nayana mandara dhArin gOvinda vandE || 2 ||

candra SatAnana kunda suhAsa naMdita daivatAnanda supUrNa |
matsyakarUpa layOda vihArin vEda vinEtra caturmuKa vaMdya || 3 ||

kUrma svarUpaka maMdara dhArin lOka vidhAraka dEva varENya |
sUkara rUpaka dAnava Satru BUmi vidhAraka yaj~ja varAMga || 4 ||

dEva nRusiMha hiraNyaka SatrO sarva BayAntaka daivata baMdhO |
vAmana vAmana mANava vESha daitya kulAntaka kAraNa rUpa || 5 ||

rAma BRugUdvaha sUrjita dIptE kShatra kulAntaka SaMBu varENya |
rAGava rAGava rAkShasa SatrO mAruti vallaBa jAnaki kAntA || 6 ||

dEvaki nandana sundara rUpa rugmiNi vallaBa pAnDava bandhO |
daitya vimOhaka nitya suKAdE dEva suBOdhaka buddha svarUpa || 7 ||

duShTa kulAntaka kalki svarUpa dharma vivardhana mUla yugAdE |
nArAyaNAmala kAraNa mUrtE pUrNa guNArNava nitya suBOdha || 8 ||

AnaMdatIrtha munIMdra kRutA harigAthA |
pApaharA SuBA nitya suKArthA || 9 ||

||iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu
dvAdaSa stOtrEShu ShaShTha stOtram||

3 thoughts on “Dwadasa sthothra – Shasta adhyaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s