dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Panchamo adhyaya

ಪಂಚಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್
ವಾಸುದೇವಾ ಪರಿಮೇಯ ಸುಧಾಮನ್ ಶುದ್ಧ ಸದೋದಿತ ಸುಂದರಿ ಕಾಂತ |
ಧರಾ ಧರ ಧಾರಿಣ ವೇಧುರಧರ್ತಃ ಸೌಧೃತಿ ದೀಧಿತಿ ವೇಧೃ ವಿಧಾತಃ || ೧ ||

ಅಧಿಕ ಬಂಧಂ ರಂಧಯ ಬೋಧಾಚ್ಚಿಂಧಿ ಪಿಧಾನಂ ಬಂಧುರ ಮದ್ದಾ|
ಕೆಶವ ಕೇಶವ ಶಾಸಕ ವಂದೇ ಪಾಶ ಧರಾರ್ಚಿತ ಶೂರ ವರೇಶ || ೨ ||

ನಾರಾಯಣಾಮಲ ಕಾರಣ ವಂದೇ ಕಾರಣ ಕಾರಣ ಪೂರ್ವ ವರೇಣ್ಯ |
ಮಾಧವ ಮಾಧವ ಸಾಧಕ ವಂದೇ ಬಾಧಕ ಭೋಧಕ ಶುದ್ಧ ಸಮಾಧೇ || ೩ ||

ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಪುರಂದರ ವಂದೇ ದೈವತ ಮೋದನ ವೇದಿತ ಪಾದ |
ವಿಷ್ಣೋ ಸೃಜಿಷ್ಣೋ ಗ್ರಸಿಷ್ಣೋ ವಿವಂದೇ ಕೃಷ್ಣ ಸದುಷ್ಣವಧಿಷ್ಣೋ ಸುಧೃಷ್ಣೋ|| ೪ ||

ಮಧುಸೂದನ ದಾನವ ಸಾದನ ವಂದೇ ದೈವತ ಮೋದನ ವೇದಿತ ಪಾದ |
ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ನಿಷ್ಕ್ರಮ ವಿಕ್ರಮ ವಂದೇ ಸುಕ್ರಮ ಸಂಕ್ರಮಹುಂಕೃತ ವಕ್ತ್ರ || ೫ ||

ವಾಮನ ವಾಮನ ಭಾಮನ ವಂದೇ ಸಾಮನ ಸೀಮನ ಶಾಮನ ಸಾನೋ |
ಶ್ರೀಧರ ಶ್ರೀಧರ ಶಂಧರ ವಂದೇ ಭೂಧರ ವಾರ್ಧರ ಕಂಧರ ಧಾರಿನ್ || ೬ ||

ಹೃಷಿಕೇಶ ಸುಕೇಶ ಪರೇಶ ವಿವಂದೇ ಶರಣೇಶ ಕಲೇಶ ಬಲೇಶ ಸುಖೇಶ |
ಪ್ದ್ಮನಾಭ ಶುಭೋದ್ಭವ ವಂದೇ ಸಂಭೃತ ಲೋಕ ಭರಾಭರ ಭೂರೆ |
ದಾಮೋದರ ದೂರ ತರಾಂತರ ವಂದೇ ದಾರಿತ ಪಾರಗಪಾರ ಪರಸ್ಮಾತ್ || ೭ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನೀಂದ್ರಕೃತಾ ಹರಿ ಗೀತಿರಿಯಂ ಪರಮಾದರತಃ |
ಪರಲೋಕ ವಿಲೋಕನ ಸೂರ್ಯ ನಿಭಾ ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿವರ್ಧನ ಶೌಂಡತಮಾ || ೮ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಪಂಚಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

pancamaM stOtram
vAsudEvA parimEya sudhAman Suddha sadOdita suMdari kAnta |
dharA dhara dhAriNa vEdhuradhartaH saudhRuti dIdhiti vEdhRu vidhAtaH || 1 ||

adhika bandhaM raMdhaya bOdhAccindhi pidhAnaM bandhura maddA|
keSava kESava SAsaka vaMdE pASa dharArcita SUra varESa || 2 ||

nArAyaNAmala kAraNa vandE kAraNa kAraNa pUrva varENya |
mAdhava mAdhava sAdhaka vandE bAdhaka BOdhaka Suddha samAdhE || 3 ||

gOvinda gOvinda puraMdara vandE daivata mOdana vEdita pAda |
viShNO sRujiShNO grasiShNO vivandE kRuShNa saduShNavadhiShNO sudhRuShNO|| 4 ||

madhusUdana dAnava sAdana vandE daivata mOdana vEdita pAda |
trivikrama niShkrama vikrama vandE sukrama sankramahunkRuta vaktra || 5 ||

vAmana vAmana BAmana vandE sAmana sImana SAmana sAnO |
SrIdhara SrIdhara Sandhara vandE BUdhara vArdhara kaMdhara dhArin || 6 ||

hRuShikESa sukESa parESa vivandE SaraNESa kalESa balESa suKESa |
pdmanABa SuBOdBava vandE saMBRuta lOka BarABara BUre |
dAmOdara dUra tarAntara vandE dArita pAragapAra parasmAt || 7 ||

AnandatIrtha munIndrakRutA hari gItiriyaM paramAdarataH |
paralOka vilOkana sUrya niBA hari Bakti vivardhana SauMDatamA || 8 ||

|| iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu pancama stOtram ||

One thought on “Dwadasa sthothra – Panchamo adhyaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s