dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Ekadasa adhyaya

ಏಕಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್

ಉದೀರ್ಣ ಮಜರಂ ದಿವ್ಯ ಮಮೃತಸ್ಯಂದ್ಯಧೀಶಿತುಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವ ವೇದ ಪದೋದ್ಗೀತ ಮಿಂದಿರಾ ಧಾರ ಮುತ್ತಮಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೨ ||

ಸರ್ವ ದೇವಾದಿ ದೇವಸ್ಯ ವಿದಾರಿತಮ ಹತ್ತಮಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೩ ||

ಉದಾರಮಾದರಾ ನ್ನಿತ್ಯಮನಿಂದ್ಯಂ ಸುಂದರೀ ಪತೇಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೪ ||

ಇಂದೀವರೋದರ ನಿಭಂ ಸುಪೂರ್ಣಂ ವಾದಿ ಮೋಹದಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೫ ||

ದಾತೃ ಸರ್ವಾಮರೈಸ್ವರ್ಯ ವಿಮುಕ್ತ್ಯಾದೇರಹೋ ವರಮ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೬ ||

ದೂರಾ ದ್ದೂರ ತರಂ ಯತ್ ತು ತದೇವಾಂತಿಕ ಮಂತಿಕಾತ್ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೭ ||

ಪೂರ್ಣ ಸರ್ವ ಗುಣೈಕಾರ್ಣ ಮನಾದ್ಯಂತಂ ಸುರೇಶಿತುಃ |
ಆನಂದಸ್ಯ ಪದಂ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಾ ದ್ಯಭಿ ವಂದಿತಮ್ || ೮ ||

ಆನಂದತೀರ್ಥ ಮುನಿನಾ ಹರೇನಂದ ರೂಪಿಣಃ |
ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪಠನ್ನಾನಂದತಾಮಿಯಾತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ಏಕಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

EkAdaSa stOtram

udIrNa majaraM divya mamRutasyandyadhISituH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 1 ||

sarva vEda padOdgIta mindirA dhAra muttamam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 2 ||

sarva dEvAdi dEvasya vidAritama hattamaH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 3 ||

udAramAdarA nnityamanindyaM suMdarI patEH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 4 ||

indIvarOdara niBaM supUrNaM vAdi mOhadam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 5 ||

dAtRu sarvAmaraisvarya vimuktyAdErahO varam |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 6 ||

dUrA ddUra taraM yat tu tadEvAntika mantikAt |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 7 ||

pUrNa sarva guNaikArNa manAdyantaM surESituH |
Anandasya padaM vande brahmendra dyaBi vanditam || 8 ||

AnandatIrtha muninA harEnaMda rUpiNaH |
kRutaM stOtramidaM puNyaM paThannAnandatAmiyAt || 9 ||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu EkAdaSa stOtram ||

One thought on “Dwadasa sthothra – Ekadasa adhyaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s