dwadasa stothram · MADHWA · madhwacharyaru

Dwadasa sthothra – Dasama adhyaya

ದಶಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಮ್.

ಅವನ ಶ್ರೀಪತಿ ರಪ್ರತಿ ರಧಿ ಕೇಶಾದಿ ಭವಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧ ||

ಸುರ ವಂದ್ಯಾಧಿಪ ಸದ್ವರ ಭರಿತಾ ಶೇಷ ಗುಣಾಲವಮ್
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೨ ||

ಸಕಲ ಧ್ವಾಂತ ವಿನಾಶಕ ಪರಮಾನಂದ ಸುಧಾಹೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೩ ||

ತ್ರಿಜಗತ್ಪೋತ ಸದಾರ್ಚಿತ ಚರಣಾ ಶಾಪತಿ ಧಾತೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೪ ||

ತ್ರಿಗುಣಾತೀತ ವಿಧಾರಕ ಪರಿತೋ ದೇಹಿ ಸುಭಕ್ತಿಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೫ ||

ಶರಣಂ ಕಾರಣ ಭಾವನ ಭವ ಮೇ ತಾತ ಸದಾಽಲಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೬ ||

ಮರಣ ಪ್ರಾಣದ ಪಾಲಕ ಜಗದೀಶಾವ ಸುಭಕ್ತಿಮ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೭ ||

ತರುಣಾ ದಿತ್ಯ ಸವರ್ಣಕ ಚರಣಾಬ್ಜಾ ಮಲ ಕೀರ್ತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೮ ||
ಸಲಿಲಪ್ರೋತ್ಥ ಸರಾಗಕ ಮಣಿ ವರ್ಣೋಚ್ಚನ ಖಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೯ ||
ಖಜತೂಣೀ ನಿಭ ಪಾವನ ವರ ಜಂಘಾಮಿತ ಶಕ್ತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೦ ||

ಇಭ ಹಸ್ತಪ್ರಭ ಶೋಭನ ಪರಮೋರು ಸ್ಥರ ಮಾಲೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೧ ||

ಅಸನೋತ್ಫುಲ್ಲ ಸುಪುಷ್ಪಕ ಸಮವರ್ಣಾ ವರಣಾಂತೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೨ ||

ಶತ ಮೋದೋದ್ಭವ ಸುಂದರ ವರ ಪದ್ಮೋತ್ಥಿತ ನಾಭೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೩ ||

ಜಗದಾ ಗೂಹಕ ಪಲ್ಲವ ಸಮ ಕುಕ್ಷೇ ಶರಣಾದೇ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೪ ||

ಜಗದಂಬಾ ಮಲ ಸುಂದರ ಗೃಹವಕ್ಷೋ ವರ ಯೋಗಿನ್ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೫ ||

ದಿತಿಜಾಂತ ಪ್ರದ ಚಕ್ರದರ ಗದಾಯುಗ್ವರ ಬಾಹೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೬ ||

ಪರಮಜ್ಞಾನ ಮಹಾನಿಧಿ ವದನಶ್ರೀ ರಮಣೇಂದೋ |
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೭ ||

ನಿಖಿಲಾಘೌ ಘ ವಿನಾಶನ ಪರ ಸೌಖ್ಯ ಪ್ರದ ದೃಷ್ಟೇ
ಕರುಣಾ ಪೂರ್ಣ ವರಪ್ರದ ಚರಿತಂ ಜ್ಞಾಪಯ ಮೇ ತೇ || ೧೮ ||

ಪರಮಾನಂದ ಸುತೀರ್ಥ ಸುಮುನಿ ರಾಜೋ ಹರಿಗಾಥಾಮ್ |
ಕೃತವಾನ್ ನಿತ್ಯ ಸುಪೂರ್ಣಕ ಪರಮಾನಂದ ಪದೈಷೀ ||೧೯||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತೇಷು ದ್ವಾದಶ ಸ್ತೋತ್ರೇಷು ದಶಮ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ ||

daSamaM stOtram.

avana SrIpati raprati radhi kESAdi BavAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 1 ||

sura vandyAdhipa sadvara BaritA SESha guNAlavam
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 2 ||

sakala dhvAMta vinASaka paramAnaMda sudhAhO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 3 ||

trijagatpOta sadArcita caraNA SApati dhAtO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 4 ||

triguNAtIta vidhAraka paritO dEhi suBaktim |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 5 ||

SaraNaM kAraNa BAvana Bava mE tAta sadA&lam |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 6 ||

maraNa prANada pAlaka jagadISAva suBaktim |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 7 ||

taruNA ditya savarNaka caraNAbjA mala kIrtE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 8 ||

salilaprOttha sarAgaka maNi varNOccana KAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 9 ||

KajatUNI niBa pAvana vara jaMGAmita SaktE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 10 ||

iBa hastapraBa SOBana paramOru sthara mAlE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 11 ||

asanOtPulla supuShpaka samavarNA varaNAMtE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 12 ||

Sata mOdOdBava suMdara vara padmOtthita nABE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 13 ||

jagadA gUhaka pallava sama kukShE SaraNAdE |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 14 ||

jagadaMbA mala sundara gRuhavakShO vara yOgin |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 15 ||

ditijAMta prada cakradara gadAyugvara bAhO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 16 ||

paramaj~jAna mahAnidhi vadanaSrI ramaNEMdO |
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 17 ||

niKilAGau Ga vinASana para sauKya prada dRuShTE
karuNA pUrNa varaprada caritaM j~jApaya mE tE || 18 ||

paramAnanda sutIrtha sumuni rAjO harigAthAm |
kRutavAn nitya supUrNaka paramAnaMda padaiShI ||19||

iti SrImadAnandatIrtha BagavatpAdAcArya viracitEShu dvAdaSa stOtrEShu daSama stOtram ||

One thought on “Dwadasa sthothra – Dasama adhyaya

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s