aarathi · dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Aarathi haadu – Saraswathy

ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ವಾರಿಜಭವಮುಖಿಗೆ
ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತೀರೆ ||ಪ||

ಇಂದು ಬಿಂಬ ಸದೃಶ ವದನೆಗೆ ಲಾವಣ್ಯ ಖಣಿಗೆ
ಅಂದ ಕುಂಕುಮಭೂಷಿತ ಫಣೆಗೆ ಹರಿದ್ರ ಭೂಷೆಗೆ
ಸಂದ ಮೌಕ್ತಿಕ ಚಂಪಕ ನಾಸಿಕೆಗೆ ಚಂದ ಕರುಣಾಭರಣ ಭೂಷಿತೆಗೆ
ಕಂದರ್ಪ ಚಾಪ ಪರಿಭ್ರೂಲತೆಗೆ ಇಂದು ಛವಿಯ ಕಿರೀಟ ಭೃತೆಗೆ
ಹಿಂದೆ ಜೋಲ್ವ ಕನಕವೇಣಿಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ||1||

ಚಾರುವಸನ ಭೂಷಿತಾಂಗೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ಸುಕಾಂತೆಗೆ
ಹಾರಪದ ಶಮಿರೂಪ ಕಂಠೆಗೆ ಸುಕಂಬು ಶ್ರೀದೇವಿಗೆ
ಶೀರ ಕಟಿಯೊಳ್ನೆರೆವ ಮೇಖಲೆಗೆ ಸಾರ ವೇದಾಂಗ ಭೂತೆಗೆ
ಭಾರಿ ಭೂಷಣಯುಕ್ತ ವಾಣಿÉಗೆ ನೀರಜ ಪಲ್ಲವಗಾತ್ರೆಗೆ
ಸಾರಸಾಕ್ಷಿ ಶಿರಿವಂತೆಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ||2||

ಕರದಿ ವೀಣೆ ಧರಿಪ ದೇವಿಗೆ ಪಾವನ್ನಗಾತ್ರೆಗೆ|
ಧರೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನರಸಿಗೆ ಮಂಗಳ ವಾಣಿಗೆ
ಪರಿಪರಿಯಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೆಗೆ ಸರಸ ಕೋಮಲ ಪದ್ಮಪಾತೆಗೆ
ಮರಕತಭೂಷಣ ಭಾಸೆಗೆ ನಿರುತ ಜನಕೆ ವಿದ್ಯಪ್ರದೆಗೆ
ನರಸಿಂಹವಿಠ್ಠಲನ ಬಾಲೆಗೆ ಮಂಗಳಾರುತಿಯನೆತ್ತಿರೆ ||3||

mangaLArutiyanettIre vArijaBavamuKige
mangaLArutiyanettIre ||pa||

indu biMba sadRuSa vadanege lAvaNya KaNige
anda kuMkumaBUShita PaNege haridra BUShege
sanda mauktika caMpaka nAsikege canda karuNABaraNa BUShitege
kandarpa cApa pariBrUlatege indu Caviya kirITa BRutege
hinde jOlva kanakavENige mangaLArutiyanettire ||1||

cAruvasana BUShitAngege vidyutsukAntege
hArapada SaÀmirUpa kanThege sukaMbu SrIdEvige
SIra kaTiyoLnereva mEKalege sAra vEdAnga BUtege
BAri BUShaNayukta vANiÉge nIraja pallavagAtrege
sArasAkShi Sirivantege mangaLArutiyanettire||2||

karadi vINe dharipa dEvige pAvannagAtrege|
dhareya sRuShTikartanarasige mangaLa vANige
paripariyalankAra BUShitege sarasa kOmala padmapAtege
marakataBUShaNa BAsege niruta janake vidyapradege
narasiMhaviThThalana bAlege mangaLArutiyanettire ||3||

 

dasara padagalu · saraswathy · Vijaya dasaru

Saradambike nitya sarada

ಶಾರದಾಂಬಿಕೆ ನಿತ್ಯ ಶಾರದಾ ಕೊಡು ಎನಗೆ |
ಸಾರುವೆ ನಾ ನಿನ್ನ ||pa||

ಪುಂಡರೀಕ ನಯನೆ ಪುಂಡರೀಕನ ರಾಣಿ
ಪುಂಡರೀಕಗಮನೆ | ಪುಂಡರೀಕ ಚರ್ಮಾಂಬರ |
ಪುಂಡರೀಕನಾಥನುತೆ ಪುಂಡರೀಕವೆ ನಮಗೆ ||1||

ಶುಚಿ ಶರೀರಳೆ ಎನ್ನ ಶುಚಿಯ ಮಾಡುವ ಈ |
ಶುಚಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಶುಚಿಯಾಗಿ ಮನದಲ್ಲಿ |
ಶುಚಿ ಜನ ಪೇಳುತಿದೆ | ಶುಚಿ ಮಾರ್ಗವನೆ ತೋರಿಸೆ ||2||

ಕೌಂಶಿಕ ವಾಣಿಯೆ ಕೌಂಶಿಕ ಬಿಂಬಸದನೆ |
ಕೌಂಶಿಕವೇಣಿ ಕರುಣಿ | ಕೌಂಶಿಕ ವಿಜಯ
ವಿಠ್ಠಲನಲ್ಲಿಕೌಂಶಿಕದವನ ಮಾಡು||3||

Saradambike nitya sarada kodu enage |
Saruve na ninna ||pa||

Pundarika nayane pundarikana rani
Pundarikagamane | pundarika carmambara |
Pundarikanathanute pundarikave namage ||1||

Suci sarirale enna Suciya maduva I |
Suciyolage ninna kirti suciyagi manadalli |
Suci jana pelutide | Suci margavane torise ||2||

Kaunsika vaniye kaunsika bimbasadane |
Kaunsikaveni karuni | kaunsika vijaya
Viththalanallikaunsikadavana madu||3||

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy · Vijaya dasaru

Saradeye karunavaridhiye

ಶಾರದೆಯೇ ಕರುಣಾವಾರಿಧಿಯೇ ||pa||

ಸಾರಾಂಶ ವಚನಕೊಟ್ಟು ಸಲಹು ಎನ್ನನು ತಾಯೆ ||a.pa||

ಚಂದ್ರ ಕಿರಣ ಪೋಲ್ವಳೆ ಜಗದಂಬೆ ನಾನು ನಿನ್ನ
ಕಂದ ಎನ್ನಮತಿಗೆ ಸಾಕಾರವಾಗಿರು ಎಂಬೆ ||1||

ಸರಸೀರುಹದಳ ನೇತ್ರೆ ಸಾಮಜಕ್ಕೆ ಸಮಯಾತ್ರೆ
ಪರಮಪಾವನ ಚರಿತ್ರೆ ನೀ ಗತಿ ಜಗಕೆ ಮಿತ್ರೆ ||2||

ಅಜನ ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿ ಅಬುಜ ಪಲ್ಲವ ಪಾಣಿ
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಸೊಸೆ ಮುದ್ದುವಾಣಿಯೆ ||3||

Saradeye karunavaridhiye ||pa||

Saramsa vacanakottu salahu ennanu taye ||a.pa||

Candra kirana polvale jagadambe nanu ninna
Kanda ennamatige sakaravagiru embe ||1||

Sarasiruhadala netre samajakke samayatre
Paramapavana caritre ni gati jagake mitre ||2||

Ajana pattada rani abuja pallava pani
Vijayaviththalana sose mudduvaniye ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mahipathi dasaru · saraswathy

Nine parama pavani niranjani

ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ನಿರಂಜಿನೀ
ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ||ಪ||

ಆ‌ದಿ ನಾರಾಯಣೀ ಸಾಧುಜನ ವಂದಿನೀ
ಸದಾನಂದರೂಪಿಣೀ ಸದ್ಗತಿ ಸುಖದಾಯಿನೀ ||೧||

ಲಕ್ಷುಮಿ ರೂಪಿಣೀ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಿಣೀ
ರಕ್ಷ ರಕ್ಷಾತ್ಮಿಣೀ ಅಕ್ಷಯ ಪದದಾಯಿನೀ ||೨||

ಅನಾಥರಕ್ಷಿಣೀ ದೀನೋದ್ಧಾರಿಣೀ
ಅನಂತಾನಂತ ಗುಣೀ ಮುನಿಜನಭೂಷಿಣೀ ||೩||

ದಾರಿದ್ರ್ಯಭಂಜನೀ ದುರಿತವಿಧ್ವಂಸಿನೀ
ಪರಮ ಸಂಜೀವಿನೀ ಸುರಮುನಿರಂಜನೀ ||೪||

ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಗುರುವಿಣೀ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದರೂಪಿಣೀ
ಮಹಿಪತಿ ಕುಲಸ್ವಾಮಿನೀ ನೀನೇ ಪರಮಪಾವನೀ ||೫||

Nine parama pavani niranjani ||pa||

Adi narayani sadhu jana vandini
Sadananda rupini sadgati suka dayini ||a.pa||

Lakshumi rupini sakshatkarini
Raksha rakshatmini akshaya pada dayini ||1||

Anatha rakshini dinoddharini
Anantananta guni munijana bushani ||2||

Daridra Banjani durita vidhvamsini
Parama sanjivini sura muni ranjani ||3||

Svami sri guruvini brahmananda rupini
Mahipati kula svamini parama pavani ||4||

dasara padagalu · saraswathy · sripadarajaru

nalidaade enna naalige

Nalidaade enna naalige mele shaaradaa devi |
kunidaade enna naalige mele || pa ||

Ghilu ghilu ghilu gejjeya naada | poleva anmduge ruli paijanavitta putta paada |
sarasijodbhavana vadana nilayale karunadinda paripaalisu maate || 1 ||

Nasunage mukhavu naasaabharana | eseva kapola | hosa muttina chala tumbitta shravana |
tilakavoo hasana | shashi sooryara aabharana shobhitale | kusuma mudida moordhwajavullavale || 2 ||

Shrungaaravaada jade bhangaara | raaguti chouri | hongyaadige gonde muttina haara |
rangu manohara mandagamane aravinda nayane siri | rangaviththalana tore shubhaangi || 3 ||

dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA · saraswathy

Varava kodu enage vagdevi ninna

ವರವ ಕೊಡು ಎನಗೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ನಿನ್ನ
ಚರಣಕಮಲಂಗಳನ ದಯಮಾಡು ದೇವಿ            ||ಪ||

ಶಶಿ ಮುಖದ ನಸುನಗೆಯ ಬಾಲೆ
ಎಸೆವ ಕರ್ಣದ ಮುತ್ತಿನೋಲೆ
ನಸುನಗುವ ಸುಲಿಪಲ್ಲ ಗುಣಶೀಲೆ ದೇವಿ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷಿ ಎನ್ನ ಹೃದಯದೊಳು ನಿಂದು             ||೧||

ಇಂಪು ಸೊಂಪಿನ ಚಂದ್ರಬಿಂಬೆ
ಕೆಂಪು ತುಟಿಗಳ ನಾಸಿಕದ ರಂಭೆ
ಜೋಂಪು ಮದನನ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಗೊಂಬೆ ಒಳ್ಳೆ
ಸಂಪಿಗೆಯ ಮುಡಿಗಿಟ್ಟು ರಾಜಿಪ ಶಾರದಾಂಬೆ     ||೨||

ರವಿಕೋಟಿ ತೇಜಪ್ರಕಾಶೇ ಮಹಾ
ಕವಿಜನರ ಹ್ರಿತ್ಕಮಲ ವಾಸೇ
ಅವಿರಳಪುರಿಯ ಸಿರಿಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇ
ಶವನ ಸುತನಿಗೆ ಸನ್ನುತ ರಾಣಿವಾಸೆ                 ||೩||

Varava kodu enage vagdevi ninna
Charana kamalangala dayamadu devi || pallavi ||

Sasi mukada nasu nageya bale
Eseva karnada muttina Ole
Nasuva supalla gunasile devi
Bisajakshi enna hrudayadolu nindu || 1 ||

Impu sompina chandra bimbe
Kempu tuti nasikada rambe
Jompu madanana purna Sakti gombe
Sampigeya mudiditta vidya || 2 ||

Ravi koti teja prakase maha
Kavijana hritkamala vase
Avirala puri kagineleyadi
Kesavana sutanige sannuta ranivase || 3 ||

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Jaya jaya saraswathy jaya vara poorana mathi

Jaya jaya saraswathy jaya vara poorana mathi
trilokadhalli kyathi jaya sukheerthi

vidhya vara dhayini siddhige seekha mani
buddhi prakaashini sad bhushini||

karakamaladhalli veni surasa amrutha vaani
varavidhyadhalli dhaani supraveeni||

prasannavadhani vishwadhalli ne poorni
hamsavaahini poorni swasiddhini||

sadhaa sadhguru sthuthi odhaguvyange sukhirthi
idhe mahipathi kurthi bodhisu mathi||

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy · Vadirajaru

vani parama kalyani namo namo ajana

ವಾಣಿ ಪರಮಕಲ್ಯಾಣಿ ನಮೋ ನಮೋ ಅಜನರಾಣಿ ಪಂಕಜಪಾಣಿ ||pa||

ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆ ಅಂಬೆ ಭಕ್ತಜನಸುಖದಂಬೆಸುಳಿದಾಡು ಶುಭನಿತಂಬೆ ಅಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ
ಹೊಳೆ ಹೊಳೆವ ಮುಖ ಮುಕುರ ಬಿಂಬೆಇಳೆಯೊಳಗೆ ಸರಿಗಾಣೆ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪುತ್ಥಳಿಬೊಂಬೆ||1||

ಶರಣು ಶರಣೆಲೆ ದೇವಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾತ್ರದಿ ಕಾಯ್ವೆಚರಣದಂದುಗೆಯ ಠೀವಿ ನಳನಳಿಸುವಾ-
ಭರಣಗಳನಿಟ್ಟು ಸುಖವೀವಿಧರೆಯೊಳಗೆ ಹರಿಣಾಕ್ಷಿ ನೀ ಸಲಹೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ||2||

ಜಯಜಯತು ಜಗನ್ಮಾತೆ ಜಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತೆದಯಮಾಡು ಧವಳಗೀತೆ ಸತತ ಶ್ರೀ
ಹಯವದನ ಪದಕೆ ಪ್ರೀತೆ ಇಳೆಯೊಳಗೆನಯದಿ ಗೆಲಿಸೆನ್ನ ಮಾತೆ ವಿಧಿಕಾಂತೆ ||3||

vani parama kalyani namo namo ajana
rani pankaja paani

balire balire ambe baktha jana sukathambe
sulidhaadu subhanidhambe amma nimma
hole holeva muka mukuta bimbe
ileyolage sari kaane shaaradhambe putthali bombe||1||

sharanu sharanele devi smarana mathradhi kaiva
sharanudhanthugeya teevi nale nalesuva
baranagalaneetu sukha devi
dhareyolage harinaakshi ne salahe vaakdevi||2||

jaya jayathu jagannatha jagadholage pragyaathe
dayamaadu dhavala geethe sathatha sree
hayavadhana preethe ileyolage
nayadhi gelisenna mathe vidhi kaanthe

dasara padagalu · MADHWA · saraswathy

Paalisema muddu shaarade

ಪಾಲಿಸೆಮ್ಮ ಮುದ್ದು ಶಾರದೆ
ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯಲಿ ನಿಲ್ಲ ಬಾರದೆ                    ||ಪ||

ಲೋಲಲೋಚನೆ ತಾಯೆ
ನಿರುತ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ                                  ||ಅ.ಪ||

ಅಕ್ಷರಕ್ಷರ ವಿವೇಕವಾ ನಿನ್ನ ಕುಕ್ಷಿಯೊಳಿರೆ
ಏಳು ಲೋಕವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ರೂಪದಿಂದ
ಒಲಿದು ರಕ್ಷಿಸು ತಾಯೆ                                 ||೧||

ಶೃಂಗಾರಪುರ ನೆಲೆವಾಸಿನೀ ದೇವಿ
ಸಂಗೀತಗಾನ ವಿಲಾಸಿನೀ
ಮಂಗಳಗಾತ್ರೆ ತಾಯೆ ಭಳಿರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ರಾಣಿ    ||೨||

ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ದಯಾಮೂರುತಿ ನಿನ್ನ
ಚರಣವ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಕೀರುತಿ
ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ್ನ ಸ್ಮರಿಸುವೆ  ||೩||

Paalisema muddu shaarade – yenna naalige yalli nilla baarade

Lolalochane taaye niruta nambide ninna
Paalisema muddu shaarade – yenna nalige yalli nilla baarade ||1||

Shringaarapura nela vaasini –devi sangeeta gaana vilaasini
Mangala gaatre taaye balire brahmana raani||2||

Sarvaalankaara daya mooruti – ninna charanava stutisuve keeruti
Guru mooruti purandara vitthalana sthuthi sutha||3||

dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · saraswathy

Dayamaade dayamaade taaye vaakdevee

ದಯಮಾಡೆ ದಯಮಾಡೆ ತಾಯೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ||ಪ||

ದಯದಿಂದ ನೀನೆನ್ನ ನೋಡೆ ವಾಗ್ದೇವಿ ||ಅ.ಪ||

ಹಿತದಿ ಸನ್ಮತಿಯ ಶ್ರೀಮತಿದೇವಿ ನೀಡೆ
ವ್ರತತಿಜನೇತ್ರೆ ಭಾರತಿ ನೀ ದಯಮಾಡೆ ||೧|

ಸುಮುಖೀ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಬ್ಜದ್ರುಮಛಾಯಶ್ರಿತರ
ಸುಮತಿಗಳೊಳಗಿಟ್ಟು ಮಮತೆಯಿಂ ಸಲಹೆ||೨||

ಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನಂಘ್ರಿಗಳ ಸೇವೆಯೊಳು ಸು
ಗುಣೆ ಸನ್ಮತಿಕೊಟ್ಟು ಬೇಗನೆ ಸಲಹೆ||೩||

Dayamaade dayamaade taaye vaakdevee
Dayadinda neeyennaa node vaakdevee

Hitati sann mateeya shreematidevi nee ee DE
Vratadija netre bhaarati nee daya maade devee ||1||

Sumukeetva sharaannabja druma chaayaa shreekara
Sumatigala olagittu mamateyin salahe ||2||

Jagannaathavitthalana anghrigala seveyolu
Sugune sanmati ko ttu begane salahe ||3||