modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

ಶ್ರೀಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಸುಳಾದಿ / Sri Bhagavad Gita Stotra Suladhiರಾಗ ಕಲ್ಯಾಣಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

” ತಸ್ಮಾತ್ ತ್ವಮುತ್ತಿಷ್ಠ ಯಶೋ ಲಭಸ್ವ
ಜಿತ್ವಾ ಶತ್ರೂನ್ ಭುಂಕ್ಷ್ವಂ ರಾಜ್ಯಂ ಸಮೃದ್ಧಂ
ಮಯೈ ವೈತೇ ನಿಹತಾಃ ಪೂರ್ವಮೇವ 
ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರಂ ಭವ ಸವ್ಯಸಾಚಿನ್ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 33)
ಎನ್ನಿಂದ ಆದ ಕೃತ್ಯ ಅವಜ್ಞ ಮಾಡದಲೆ 
ಉತ್ತರವ ಪೇಳುವದು 
ಭಾವಾಭಿಜನ್ಯವಾದ ಅಹಂಕಾರವಾದರೂ 
ಶ್ರೀವರ ನಿನ್ನಿಂದೇ ಪುಟ್ಟಿತೆನಗೆ 
ಪಾವನ ಮಹಿಮ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಆವಪರಾಧ ಉಂಟು ತಿಳಿಸಿ ಪೇಳೋ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

” ದ್ರೋಣಂಚ ಭೀಷ್ಮಂಚ ಜಯದ್ರಥಂಚ 
ಕರ್ಣಂ ತಥಾನ್ಯಾನಪಿ ಯೋಧ ವೀರಾನ್ 
ಮಯಾ ಹತಾಂ ಸ್ತ್ವಂ ಜಹಿ ಮಾ ವ್ಯಥಿಷ್ಠಾ
ಯುದ್ಧ್ಯಸ್ವ ಜೇತಾऽಸಿ ರಣೇ ಸಪತ್ನಾನ್ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 34)
ಪ್ರಾಣನಾಥನೆ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಎನಗಾವದು ಕೃತ್ಯ ಇದರೊಳಗೆ ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ 

ವೀರನಾದವ ಒಂದು ಕರಗಸ ಕೈಯಲ್ಲಿ 
ಧರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹನನ ಮಾಡೆ
ಪರಿಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಘನತಿಯು ಪುರುಷಗಲ್ಲದೆ ಜಡ 
ಕರಗಸಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರುವದೆಂತೊ
ತುರಗ ಬಿಗಿದ ರಥ ಗಮನಾಗಮನದಿಂದ 
ಪರಿಖ್ಯಾತಾ ವೈದಿದ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು
ತುರಗ ಶ್ರೇಷ್ಠಕೆ ಹೊರತು ಜಡಕೆ ಬರುವದುಂಟೆ ಈ
ತೆರದಿ ಬರುವದಯ್ಯಾ ಎನಗೆ ಕೀರ್ತಿ
ಹರಿ ನೀ ವೊಲಿದು ಎನ್ನ ನಾಮ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ 
ಧರಣಿ ಭಾರವ ನಿಳುಹಿ ಮೆರೆದ ದೇವಾ 
” ಯ ಏನಂ ವೇತ್ತಿ ಹಂತಾರಂ ಯಶ್ಚೈನಂ ಮನ್ಯತೇ ಹತಂ 
ಉಭೌತೌ ನವಿಜಾನೀತೋ ನಾಯಂ ಹಂತಿ ನಹನ್ಯತೇ “
ಕರುಣಾನಿಧಿಯೇ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಹರಣ ಮಾಡುವ ಕರ್ತು ನೀನೆ ದೇವಾ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

” ನ ಜಾಯತೇ ಮ್ರಿಯತೇ ವಾ ಕದಾಚಿನ್ನಾ –
ಯಂ ಭೂತ್ವಾ ಭಾವಿತಾವಾ ನಭೂಯಃ 
ಅಜೋ ನಿತ್ಯಃ ಶಾಶ್ವತೋಽಯಂ ಪುರಾಣೋ 
ನಹನ್ಯತೆ ಹನ್ಯಮಾನೇ ಶರೀರೇ ” 
ವಿಜಯಸಾರಥಿ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ 
ಸೋಜಿಗವೇ ಸರಿ ಎನ್ನ ಅಪರಾಧವಾ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

” ಲೇಲೀಹ್ಯಸೇ ಗ್ರಸಮಾನಃ ಸಮಂತಾತ್ 
ಲೋಕಾನ್ ಸಮಗ್ರಾನ್ ವದನೈರ್ಜ್ವಲದ್ಭಿಃ
ತೇಜೋಭಿರಾಪೂರ್ಯ ಜಗತ್ ಸಮಗ್ರಂ 
ಭಾಸಸ್ತವೋಗ್ರಾಃ ಪ್ರತಪಂತಿ ವಿಷ್ಣೋ ” (ಅ 11 ಶ್ಲೋ 30)
ಬಾಲಾರ್ಕಕೋಟಿ ಪ್ರಭ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ 
ಆಲೋಚಿಸಿದರೂ ಎನಗಿಲ್ಲಪರಾಧವಾ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ಬ್ರಹ್ಮಸ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾನಾಮಾಸೌ ರುದ್ರಸ್ತು ರುದ್ರನಾಮಾ 
ಎಮ್ಮ ನಾಮವು ನೀನೇ ಗುರುವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ॥

rAga kalyANi

dhruvatALa

” tasmAt tvamuttiShTha yaSO laBasva
jitvA SatrUn BuMkShvaM rAjyaM samRuddhaM
mayai vaitE nihatAH pUrvamEva
nimitta mAtraM Bava savyasAcin ” (a 11 SlO 33)
enniMda Ada kRutya avaj~ja mADadale
uttarava pELuvadu
BAvABijanyavAda ahaMkAravAdarU
SrIvara ninniMdE puTTitenage
pAvana mahima guruvijayaviThThalarEyA
AvaparAdha uMTu tiLisi pELO || 1 ||

maTTatALa

” drONaMca BIShmaMca jayadrathaMca
karNaM tathAnyAnapi yOdha vIrAn
mayA hatAM stvaM jahi mA vyathiShThA
yuddhyasva jEtA&si raNE sapatnAn ” (a 11 SlO 34)
prANanAthane guruvijayaviThThalarEyA
enagAvadu kRutya idaroLage || 2 ||

triviDitALa

vIranAdava oMdu karagasa kaiyalli
dharisi SatrugaLannu hanana mADe
pariprAptavAda Ganatiyu puruShagallade jaDa
karagasake kIrti baruvadeMto
turaga bigida ratha gamanAgamanadiMda
pariKyAtA vaidida kIrtiyannu
turaga SrEShThake horatu jaDake baruvaduMTe I
teradi baruvadayyA enage kIrti
hari nI volidu enna nAma rUpava dharisi
dharaNi BArava niLuhi mereda dEvA
” ya EnaM vEtti haMtAraM yaScainaM manyatE hataM
uBautau navijAnItO nAyaM haMti nahanyatE “
karuNAnidhiyE guruvijayaviThThalarEyA
haraNa mADuva kartu nIne dEvA || 3 ||

aTTatALa

” na jAyatE mriyatE vA kadAcinnA –
yaM BUtvA BAvitAvA naBUyaH
ajO nityaH SASvatO&yaM purANO
nahanyate hanyamAnE SarIrE “
vijayasArathi guruvijayaviThThalarEya
sOjigavE sari enna aparAdhavA || 4 ||

AditALa

” lElIhyasE grasamAnaH samaMtAt
lOkAn samagrAn vadanairjvaladBiH
tEjOBirApUrya jagat samagraM
BAsastavOgrAH pratapaMti viShNO ” (a 11 SlO 30)
bAlArkakOTi praBa guruvijayaviThThalarEyA
AlOcisidarU enagillaparAdhavA || 5 ||

jate

brahmastu brahmAnAmAsau rudrastu rudranAmA
emma nAmavu nInE guruvijayaviThThalarEyA ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · Mukhya praana · sulaadhi

Shani vaara suladhi(Vayu devara prarthane)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಪವನರಾಯನೆ ನಮೊಪುನರಪಿ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸರಸಿರುಹಕೆಮಣಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ನೀನೆವೆ ಗತಿ ಎಂದುನಿನಗಿಂತ ಹಿತರಾರು ಜೀವನಕೆಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ್ನ ಆಜ್ಞದಿಂದಲಿ ಪರಮಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡದೆಅಣುರೂಪಗಳಿಂದ ನಿಂದು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಮನಸಿಜ ವೈರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲೊಶವೆಹೀನ ಮನಸಿನಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವ ನಾನುಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳ ವಿದಿತನೇನೊತನುವಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಕೋಟ್ಯಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಎನಿಪ ಸಾಸಿರ ರೂಪದಿಂದ ಸತಿಯ ಸಹಿತತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಕರ್ಮಅನುಸರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಗಳನೆ ಮಾಡಿಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನೆನಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ನೀನೆ ಇತ್ತುಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿ ರೂಪ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುಘನೀ ಭೂತವಾದ ಆನಂದದಿಂದವಿನಯದಿಂದಲ್ಲಿ ಪೊರೆವ ಉಪಕಾರವನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಪೆನೆ ಎಂದಿಗೆ ಗುಣನಿಧಿಯೆಇನ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಇನಿತು ನಿನ್ನೊಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಆವಕಾಲ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮಿನುಗುವ ಕಂಠದಲಿ ಎರಡು ದಳದ ಕಮಲಕರ್ಣಿಕಿ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸತಿ ಸಹಿತದಲಿದ್ದುವನಜಾಸನವಿಡಿದು ತೃಣಜೀವರ ತನಕತನುವಿನೊಳಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನುನೀವೆ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಘನತೆಯನೇ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲೆಮನುಜಾಧಮರಿಗೆ ಮಾಯವ ಮಸಗಿಸಿಕೊನೆ ಗುಣದವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳಿಂದದಣಿಸುವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಿ ಕಡೆಮೊದಲಿಲ್ಲದಲೆದನುಜ ಮರ್ದನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನಗಿತ್ತನು ಈ ಪರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ನಾಸಿಕ ಎಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ತಾನಧೋಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸುವಳು ನಿನ್ನಾಜ್ಞದೀನಾಸಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈಶನಾಜ್ಞದಿ ಊಧ್ರ್ವಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸಿ ಪೊರೆವಿ ಜೀವರನ್ನೂತಾಸಿಗೊಂಭೈನೂರು ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಾಸಿರದಾರು ಶತದಿನ ಬಂದಶಲಿಭೂ ಶಬ್ದದಿಂದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಆಶೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಿಗೆಲೇಸು ಮಿಶ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶವಾಸಗೈಸುವಿ ನೀನೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಈ ಸುಜ್ಞಾನ ವೆ ತಿಳಿದುಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರದ ಫಲವ ಶೇಷವೀವಕಾಶಿನಿಂದಲಿ ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುತದಂತೆವಾಸುದೇವನೆ ಇದಕೆ ತುಷ್ಟನಾಗೀಈ ಶರೀರದಿ ಪೊಳೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪರಿಹರಿಪಈ ಸಂಜ್ಞದಿಂದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲದಾಸರಾಗಿಹರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಡದೆಕ್ಲೇಶಾನಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಧೀನ ದೇಶ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಿಂದವೀವ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಪಂಚ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವ ಪುಷಗಳಿಂದಪಂಚರೂಪನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಪ ನಿನ್ನಪಂಚಮುಖ ಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು ನಿ-ಶ್ಚಂಚಲದಿ ಭಜಿಸುತಿರೆ ಅವರವರವಾಂಛಿತಗಳನಿತ್ತು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದ್ವಿ-ಪಂಚಕರಣಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿ ನೀನೆಪಂಚರೂಪಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗತನಾಗಿಪಂಚ ವ್ಯಾಪರಗಳು ಮಾಳ್ಪ ದೇವಪಂಚ ಪರ್ವದಲಿಪ್ಪ ಪಂಚ ಪಂಚಮರರೊಸಂಚರಿಸುವರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಲಿಪಂಚಭೇದಗಳರುಹಿ ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರ-ಪಂಚ ಸಲಹಿದ ವಿಮಲ ಉಪಕಾರಿಯೇ ನಿ-ಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರೀಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಎನ್ನ ಮನದಿ ನಿಲಿಸೊ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಳ ಅಷ್ಟವುಳ್ಳ ರಕ್ತಾಂಬುಜದ ಮಧ್ಯಪೊಳೆವ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಪಂಕಜದಲಿ ನಿಂದುಸಲೆ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಣಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಶ್ರೈಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗಿಸ್ಥಳವ ಸೇರಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಭಕತರ ಅಭಿಮಾನ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಘನ ಮಹಿಮಾಖಳ ದರ್ಪ ಭಂಜನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಒಲಿವ ನಿಮ್ಮಯ ಕೃಪೆಗೆ ವಿಮಲ ಚರಿತ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿಭಾಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಿನಾಗಭೂಷಣಾದಿ ಸುರರಿಗೆ ಜೀವನಸಾಗರ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗರಾಜನ ಅಂಗುಟದಿ ಮೀಟಿದ ಶಕ್ತಯುಗಾದಿ ಕೃತು ನಾಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಗವ ಪಾಲಿಸಿ ಭವದೂರೂ ಮಾಡೋದು ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಅಸುರರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತವರಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ದನುಜರಿಗುಣಿಸುವಿಈಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆಸು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಮೋದಗಳೀವಿ ನಿತ್ಯವಸುಧೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಕೋಟಿಯಸುಶರೀರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಾವರಣದಲ್ಲಿವಾಸವಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಬಿಸಜಜಾಂಡವನ್ನು ಪೊರೆವ ಕರುಣಿ ನೀನುಅಸಮನೆನಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯವಶವಾಗುವನು ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಆವಕಾಲಾ ||7||

ಜತೆ
ಹರಿಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆವಾಸನೆನಿಸುವಿಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಸುಪ್ರೀತ ಘನದೂತ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda pavanarāyane namopunarapi namō ninna pāda sarasiruhakemaṇidu bēḍikombe nīneve gati enduninaginta hitarāru jīvanakesanakādi vandyanna ājñadindali parama’aṇugaḷalli vyāptanāgi biḍade’aṇurūpagaḷinda nindu māḍida kr̥tyamanasija vairiyinda tiḷiyalośavehīna manasininda bad’dhanādava nānuguṇarūpa kriyagaḷa viditanēnotanuvinoḷage mūru kōṭyadhika eppatteraḍu’enipa sāsira rūpadinda satiya sahitatr̥ṇa modalāda jīva prakr̥ti kālakarma’anusaravāgi kriyagaḷane māḍi’animitya bāndhavanenisi sajjanarige jñāna bhaktyādigaḷu nīne ittumanadalli hari rūpa sandaruśanavittughanī bhūtavāda ānandadindavinayadindalli poreva upakāravanu smarisalāpene endige guṇanidhiye’ina kōṭi tēja guru vijaya viṭhṭhalarēya’initu ninnoḷu līle māḍuva āvakāla ||1||

maṭṭatāḷa
minuguva kaṇṭhadali eraḍu daḷada kamalakarṇiki madhyadali sati sahitadalidduvanajāsanaviḍidu tr̥ṇajīvara tanakatanuvinoḷage vihitavāda śabdagaḷannunīve māḍi avaravarige kīrtighanateyanē ittu kāṇisikoḷḷadalemanujādhamarige māyava masagisikone guṇadavaranna nitya duḥkhagaḷindadaṇisuvi prāntyadali kaḍemodalilladaledanuja mardana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninagittanu ī pariya svatantra mahimeyanu ||2||

rūpakatāḷa
nāsika eḍadalli bhārati tānadhōśvāsa biḍisuvaḷu ninnājñadīnāsika baladalli īśanājñadi ūdhrvaśvāsa biḍisi porevi jīvarannūtāsigombhainūru kramadinda ippattondusāsiradāru śatadina bandaśalibhū śabdadindalli hariyannē pūjisutta’āśīti nālku lakṣa jīvarigelēsu miśragaḷella adarante nirdēśavāsagaisuvi nīne prāntyadalli’ī sujñāna ve tiḷidupāsane māḷparigeśvāsa mantrada phalava śēṣavīvakāśinindali kōṭi dravya prāputadantevāsudēvane idake tuṣṭanāgī’ī śarīradi poḷedu klēśava pariharipa’ī san̄jñadindalli divijarelladāsarāgiharayyā ninna pādava biḍadeklēśānandagaḷella ninnādhīna dēśa kāla pūrṇa guru vijaya viṭhṭhalarēyabhāsura jñāna ninnindavīva ||3||

jhampitāḷa
pan̄ca dvāragaḷalli pan̄cava puṣagaḷindapan̄carūpana dhyāna māḷpa ninnapan̄camukha modalādamararellaru ni-ścan̄caladi bhajisutire avaravaravān̄chitagaḷanittu parama mukhya prāṇa dvi-pan̄cakaraṇake mukhya māni nīnepan̄carūpagaḷinda pan̄cāgnigatanāgipan̄ca vyāparagaḷu māḷpa dēvapan̄ca parvadalippa pan̄ca pan̄camararosan̄carisuvarayyā ninnindalipan̄cabhēdagaḷaruhi śud’dha śāstragaḷinda pra-pan̄ca salahida vimala upakāriyē ni-ṣkin̄cana prīya guru vijaya viṭhṭhalarēyanamin̄cinandadi enna manadi niliso ||4||

triviḍitāḷa
daḷa aṣṭavuḷḷa raktāmbujada madhyapoḷeva karṇikeyalli śōbhisuvamūlēśana pāda paṅkajadali nindusale bhakutiyinda bhajisuva ninna caraṇamūladalli jīva āśraisi ippanāgisthaḷava sēripa bhāra ninnadayyā’ollenendare biḍadu bhakatara abhimāna olidu pālisabēku ghana mahimākhaḷa darpa bhan̄jana guru vijaya viṭhṭhalarēya’oliva nim’maya kr̥pege vimala carita ||5||

aṭṭatāḷa
jāgr̥ti svapna suṣuptiyalli nīnejāgarūkanāgi jīvana pālisibhāgatrayadalli vibhāga māḍuvināgabhūṣaṇādi surarige jīvanasāgara modalāda sakalaralli vyāptanāgarājana aṅguṭadi mīṭida śaktayugādi kr̥tu nāma guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōgava pālisi bhavadūrū māḍōdu ||6||

āditāḷa
asurara puṇyavannu bhaktarigittavara’asamīcīna karma danujariguṇisuvi’īśane gatiyendu nere nambidavarigesu samīcīnavāda mōdagaḷīvi nityavasudheya bhāravannu dharisi trikōṭiyasuśarīragaḷinda bahirāvaraṇadallivāsavāgi sakala bhūta hr̥tkamaladalli nindubisajajāṇḍavannu poreva karuṇi nīnu’asamanenipa guru vijaya viṭhṭhalarēyavaśavāguvanu ninna karuṇadi āvakālā ||7||

jate
hariya vihārakke āvāsanenisuviguru vijaya viṭhṭhalanna suprīta ghanadūta ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · raghavendra · sulaadhi

Guru vaara suladhi/Rayaru suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮವನಜ ಪಾದಯುಗಕೆ ನಮೊ ನಮೊಜನುಮಾರಭ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಮಿಸದಲಿಪ್ಪಮನುಜನ ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆವನಧಿ ಪೋಲುವ ಕರುಣಿ ಗೋವತ್ಸ ನ್ಯಾಯದಿಂದನಿನಗೆ ನೀನೆ ಬಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳ ಮನನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಇನಕೋಟಿ ಭಾಸ ವೇದೇಶ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಮುನಿಗಳಿಂದಲಿ ಕೂಡಿ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುವಿನಯೋಕ್ತಿಗಳ ನುಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದಆನಂದವಾಯಿತು ಅಘದೂರನಾದೆನಿಂದುದನುಜಾರಿ ಭಕತರ ಮಣಿಯೇ ಗುಣಿಯೇಎಣೆಗಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆಅನುಪಮ ಮಹಿಮನೆ ಅನಿಳ ಪ್ರೀಯಾಗುಣ ಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮಘನವಾದ ಬಲದಿ ಎನಗೆ ಸುಳಿದನೆಂದು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುಖತೀರ್ಥರ ಮತವೆಂದೆಂಬ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿಖನಸಾಂಡದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆರೆಯೆಪಖರಹಿತವಾದ ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನಯಪಖ ಚಿನ್ಹಿಹ್ಯ (ಯ) ಜನಿತ ಮಾರುತನಿಂದಲಿ ಧ್ವಜವಪ್ರಕಟದಿ ಚರಿಸುವ ಯತ್ನದಂದದಿ ದುರುಳಸಕುಟಿಲರಾದಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮುಖ ಮಖರೆಲ್ಲ ಬರಲು ಅಮ(ವ)ಸ್ಥಿತ2 ನಿಶ್ಚಯದಿ (ಮುಖ್ಯ ಜನರು ಬರಲು)ಮಖಶತಜನೆನೆಪ ಜಯರಾಯಾಚಾರ್ಯಪ್ರಕಟ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬ ಪಾಶಗಳಿಂದಲ್ಲಿಯುಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಬಿಗಿದು ವೀರಧ್ವನಿಯ ಗೈಯೆಉಕುತಿಗೆ ನಿಲ್ಲದಲೆ ಮೊಲದಂತೆ ಜರಿದುದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನರಾಗೆತ್ಯಕತ ಲಜ್ಜೆಯಲಿಂದ ಹತವಾಶೇಷ್ಯಸಾಕುಂಠಿತವಾದ ಬಲವೀರ್ಯನು ಮೇರುಶಿಖರವೆತ್ತುವನೆಂಬೊ ಸಹಸದಂದದಲಿವಿಕಟ ಮತಿಯುಕ್ತ ದುರುಳರು ರೋಷದಲಿ ಕು-ಯುಕುತಿಗಳಿಂದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಬರಲುಲಕುಮಿಪತಿಯ ನೇಮ ತಿಳಿದ ಪ್ರೌಢ ನೀನುಈ ಖಂಡದಿ ಬಂದು ದ್ವಿಜನ್ಮವ ಧರಿಸಿಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಮೃತವನ್ನುತರ್ಕ ತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕ ಪರಿಮಳ ಮೊದಲಾದಮಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರಂಥವೆಂತೆಂಬ ವಜ್ರದಲಿ ದು-ರುಕುತಿಗಳೆಂಬಂಥ ಗಿರಿಗಳ ಛೇದಿಸಿಈ ಕುಂಭಿಣಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆರದೆಭಕುತರಾಗ್ರೇಸರನೆ ಭೂ ವಿಬುಧರ ಪ್ರೀಯಾನಖ ಶಿಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮಭಕುತಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಇತ್ತಿಹ ಕೀರ್ತಿಯನು ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಲಿಯುಗದಿ ಜನರು ಕಲ್ಮಷದಲಿಂದ ಬಲವಂತವಾದ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪಗಳನುವಿಲಯ1ಗೈಸುವ ಉಪಾಯವನರಿಯದೆಮಲಯುಕ್ತವಾದ ಭವ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವತ್ರ್ಮಾ2ವನ್ನು ತಿಳಿಯದಲೆ ದುಃಖ ಬಡುವ ಸುಜನಒಳಗೆ ತಾರಕನಾಗಿ ಈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿನಿಲಯವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಲ್ಲನಳಿನ ಸಂಭವ ಜನಕ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನಗೆ ಒಲಿದಿಪ್ಪಾಧಿಕಧಿಕವಾಗಿ ಬಿಡದೆ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಬಗಿನ ತೆರದಂತೆಯೋಚನೆ ಯಾತಕ್ಕೆನ್ನನು ಉದ್ಧರಿಪದಕ್ಕೆಊಚ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲವೀರ್ಯನು ನೀನುನೀಚವಾದ ದೇಹ ಧಾರಣವನು ಮಾಡಿ ಅ-ನೂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಂಗಳು ಆಚರಣೆಯ ಮಾಳ್ಪ ಅಧಮನಾದವ ನಾನುಸೂಚರಿತ್ರವಾದ ಶುಚಿಯಾದ ಮನುಜಂಗೆನೀಚ ಅಶುಚಿಯಾದ ನರನು ಅಧಿಕನೆಂದುಭೂ ಚಕ್ರದಲಿ ಅವರ ದೇಹ ತೆತ್ತವನಾಗಿಆಚರಿಸಿದೆ ಬಲು ಹೀನ ಕೃತ್ಯಂಗಳುಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಬಗು ನೋಡದಲೆಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಳ್ಪದುಮೋಚನೆ ಮಾಡುವದು ಭವ ಬಂಧದಲಿಂದಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗವೆ ಬೋಧಿಸು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಗೆ ವಶನಾಗಿಹರಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಿಂದುಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖವಿತ್ತುಪರಿ ಪರಿ ಕೀರ್ತಿಗಳು ತಂದೀವ ನಿಮಗೆಂದುಪರಮಾಪ್ತನಾಗಿ ತವಪಾದ ಸಾರಿದೆನುದೂರ ನೋಡದಲೆ ಕರುಣ ಮಾಡಿ ವೇಗಸುರರಿತ್ತ ಶಾಪದಿಂದ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಹೃ-ತ್ಸರಸಿಜದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಪೊಳೆವಂತೆ ಮಾಡುವದುಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾನಿಧೆ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನಶರಣರ ಅಭಿಮಾನಿ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣಮಣಿ ||5||

ಜತೆ
ಗುರುಕುಲ ತಿಲಕನೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಖ್ಯಸುರ ಕಲ್ಪತರು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರೀಯಾ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda guru rāghavēndra nim’mavanaja pādayugake namo namojanumārabhyavāgi abhinamisadalippamanujana aparādhaveṇisadalevanadhi pōluva karuṇi gōvatsa n’yāyadindaninage nīne bandu svapnadallisanakādi munigaḷa mananakke nilukada’inakōṭi bhāsa vēdēśa pramōda tīrthamunigaḷindali kūḍi sandaruśanavittuvinayōktigaḷa nuḍida kr̥tyadinda’ānandavāyitu aghadūranādenindudanujāri bhakatara maṇiyē guṇiyē’eṇegāṇe nim’ma karuṇā kaṭākṣa vīkṣaṇakke’anupama mahimane aniḷa prīyāguṇa gaṇa paripūrṇa guru vijaya viṭhṭhala nim’maghanavāda baladi enage suḷidanendu ||1||

maṭṭatāḷa
sukhatīrthara matavendemba dhvajavannu vikhanasāṇḍada madhya pratiyillade mereyepakharahitavāda pakṣiyu tannayapakha cinhihya (ya) janita mārutanindali dhvajavaprakaṭadi carisuva yatnadandadi duruḷasakuṭilarādi ā vidyāraṇyamukha makharella baralu ama(va)sthita2 niścayadi (mukhya janaru baralu)makhaśatajanenepa jayarāyācāryaprakaṭa granthagaḷemba pāśagaḷindalliyukutiyindali bigidu vīradhvaniya gaiye’ukutige nilladale moladante jaridudikku dikkinalli palāyanarāgetyakata lajjeyalinda hatavāśēṣyasākuṇṭhitavāda balavīryanu mēruśikharavettuvanembo sahasadandadalivikaṭa matiyukta duruḷaru rōṣadali ku-yukutigaḷindali san̄carisuta baralulakumipatiya nēma tiḷida prauḍha nīnu’ī khaṇḍadi bandu dvijanmava dharisiprakhyātavāda n’yāyāmr̥tavannutarka tāṇḍava candrika parimaḷa modalādamikkāda granthaventemba vajradali du-rukutigaḷembantha girigaḷa chēdisi’ī kumbhiṇi madhya pratiyillade meradebhakutarāgrēsarane bhū vibudhara prīyānakha śikha paripūrṇa guru vijaya viṭhṭhala nim’mabhakutige vaśanāgi ittiha kīrtiyanu ||2||

triviḍitāḷa
kaliyugadi janaru kalmaṣadalinda balavantavāda trividha tāpagaḷanuvilaya1gaisuva upāyavanariyademalayuktavāda bhava śaradhiyallineleyāgi magnarāgi nivr̥tti vatrmā2vannu tiḷiyadale duḥkha baḍuva sujana’oḷage tārakanāgi ī nadiya tīradallinilayavallade ninage an’ya kr̥tyagaḷillanaḷina sambhava janaka guru vijaya viṭhṭhala ninage olidippādhikadhikavāgi biḍade ||3||

aṭṭatāḷa
sūcane māḍida sobagina teradanteyōcane yātakkennanu ud’dharipadakke’ūca jñānānanda balavīryanu nīnunīcavāda dēha dhāraṇavanu māḍi a-nūcitavāgidda kāma krōdhaṅgaḷu ācaraṇeya māḷpa adhamanādava nānusūcaritravāda śuciyāda manujaṅgenīca aśuciyāda naranu adhikanendubhū cakradali avara dēha tettavanāgi’ācariside balu hīna kr̥tyaṅgaḷusūcane māḍiddu sobagu nōḍadaleyōcane māḍiddu sārthaka māḷpadumōcane māḍuvadu bhava bandhadalindaśrī cakrapāṇi guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōcane māḍuva yōgave bōdhisu ||4||

āditāḷa
pariśud’dhavāda ninna bhakutige vaśanāgihari tanna parivāra samētanāgi nindumore hokka janarige paripūrṇa sukhavittupari pari kīrtigaḷu tandīva nimagenduparamāptanāgi tavapāda sāridenudūra nōḍadale karuṇa māḍi vēgasuraritta śāpadinda kaḍige māḍi enna hr̥-tsarasijadalli hari poḷevante māḍuvaduparipūrṇa kr̥pānidhe guru vijaya viṭhṭhalannaśaraṇara abhimāni audārya guṇamaṇi ||5||

jate
gurukula tilakane guru rāghavēndrākhyasura kalpataru guru vijaya viṭhṭhala prīyā ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Budhavara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯವ್ಯಾಕೊ ಎಲೆ ಎಲೆ ಆಪ್ತನಾದಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಾನು ದೂರಾದವನೇಘಟ್ಟಿ ಮನಸಿನವ ನೀನಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಎನ್ನ ಅ-ದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೊ ತಿಳಿಯದಯ್ಯಾಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಭಕುತ ವತ್ಸಲನೆಂಬೊಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಿರಿದು ಇಲ್ಲವೇನೋಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಸಂಗ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸದಲಿಪ್ಪ ಹೀನನೆಂದೂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದದುಷ್ಟ ನಡತಿಯಿಂದ ಬಂಧನಾಹಾಪ್ರೇಷ್ಟ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೆಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಭವದಲಿಂದನಿಷ್ಟವಾಗುವನೇನೊ ಅಭೀಷ್ಟವೈದುವನೆಂತುದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಜ ಭವಾದ್ಯರುಕಷ್ಟವೈದುವರು ನಿಜಸುಖವಿಲ್ಲದಲೆವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಇನಿತು ಇರಲೂಎಷ್ಟರವರಯ್ಯಾ ಮಿಕ್ಕಾದ ಭಕುತರೆಲ್ಲತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಒಲಿದುದುಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮ ನೂಕಿ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿಪುಷ್ಟಗೈಸು e್ಞÁನಾನಂದದಿಂದತಟ್ಟಲೀಸದೆ ಕಲಿ ಬಾಧೆ ಎಂದೆಂದಿಗೆಹೃಷ್ಟನಾಗು ಎನ್ನ ಸಾಧನಕ್ಕೆದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯಾಪೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಜಗವಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ ದೇವಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕಾಳಿ ಸರ್ಪನು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಗಿಯೆ ಅವನಕೀಳು ನಡತೆಯನ್ನ ನೋಡದೆ ಕರುಣದಲಿಮೇಲಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಿ ಮುದದಿಂದಫಾಲಲೋಚನ ಸುರಪ ಗುರು ಸತಿ ಭೃಗು ಭೀಷ್ಮಶೀಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷದಿಂದಕಾಲನಾಮಕ ನಿನ್ನ ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯಲಿವ್ಯಾಳೆ ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಅಪರಾಧವೆ ಮಾಡಿದರೂಪಾಲಿಸಿದೆ ಹೊರ್ತು ಪ್ರದ್ವೇಷವ ಮಾಡಿದಿಯಾಜಾಲ ಅಘವ ಮಾಡಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಎನಲುತಾಳುವರಲ್ಲದಲೆ ಛಿದ್ರಗಳೆಣಿಸುವರೆಮೂಲ ನೀನೆ ಸುಖ ದುಃಖಾ (ಖ) ನುಭವಕ್ಕೆಮೂರ್ಲೋಕಾಧಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನಆಳುಗಳಗೊಬ್ಬ ಅಧಮನು ನಾನೇವೆ|| 2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿದೇಶದವನಾಗಿ ಪಥದೊಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣಆದರ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಿಡಿಯಾಹೃದಯದೊಳು ಮರಿಯದೆ ಸ್ಮರಿಸುವನೊಮ್ಮಿಗನ್ನಪದುಮನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಭಿಡೆಯತನಕೆಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತಿದೆಉದದಿ ಪೋಲುವ ದಯ ಪೂರ್ಣನೆಂದುಸದಮಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧೇನಿಸಬೇಕೆಂತೊವಿದೂರನೆನಿಪ ದೋಷರಾಶಿಗಳಿಗೆಪದೋಪದಿಗೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ಅ-ವಧಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಹಂಗಿಸುವದುಮೋದವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತೋರುತಲಿದೆ ನಿನ್ನಚದುರತನಕೆ ನಾನು ಎದುರೇ ನೋಡಾಪದುಮ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರು ಸ್ವತಂತ್ರದಿಪದವಾಚಲಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರೇಹೃದಯದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹರಿ ನಿನ್ನಚೋದ್ಯ ನಡತೆ ನಡವದಾವ ಕಾಲಇದು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ `ಎಥಾ ದಾರುಮಯಿ’ಶುದ್ಧ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆಅದುಭೂತ ಬಿಂಬ ನೀನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ ನಿನಗೆ ನೀಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿಸದಿಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಎನಗೆಒದಗಲು ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆಅಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುವದೆಂತೋಉದರಗೋಸುಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಎನ್ನ ಬಳಲಿಪುದುಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಮಿಪೆಪದಕೆ ಬಿದ್ದವನ ಕೂಡ ಛಲವ್ಯಾತಕೊಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾಸದಾ ಕಾಲದಲಿ ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ಇಪ್ಪೆ ನೋಡಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಲವಂತವಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮವುತಲೆಬಾಗಿ ಉಣಬೇಕು ಉಣದಿದ್ದರೆ ಬಿಡದುಜಲಜನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿತೆಂದುತಿಳಿದು ಈ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರುತಲೆದೂಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕರನ್ನನಳಿನಾಕ್ಷ ನೀನೆವೆ ಘನ ಕರುಣವ ಮಾಡಿವಿಲಯಗೈಸುವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಾಪರಾಶಿಗಳನ್ನುಸಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತುಯೆಂದುಕುಲವ ಪಾವನ ನೀನೆ ಪೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬಳಲಿಪದಕ್ಕೆಮಲತ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಖಳದರ್ಪ ಭಂಜನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅನುಭವದಿಂದ ಇದು ತೀರಿಪೆನೆಂದೆನೆವನಜ ಭವ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಂದಾಹದಲ್ಲಸನಕಾದಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ನೀನೆವೆ ದಯದಿಂದಋಣವನ್ನು ತೀರಿಪುದು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಲೆತೃಣದಿಂದ ಸಾಸಿರ ಹಣವನ್ನು ತೀರಿದಂತೆಶಣಸಲಿ ಬೇಡ1 ಇನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮೊನೆ ಮಾಡಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಸುವುದುಚಿತವೆಮುನಿ ಮನಮಂದಿರ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನವನೆಂದರೆ ಎನಗಾವ ದೋಷ ಉಂಟು ||5||

ಜತೆ
ಅಹಿತ ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಭಕತರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
iṣṭu nirdayavyāko ele ele āptanādakr̥ṣṇa ninage nānu dūrādavanēghaṭṭi manasinava nīnalla endigū enna a-dr̥ṣṭa lakṣaṇavento tiḷiyadayyāsr̥ṣṭiyoḷage bhakuta vatsalanembośrēṣṭhavāda biridu illavēnōśiṣṭa janara saṅga varjitanāgi ninnamuṭṭi bhajisadalippa hīnanendūbiṭṭu nōḍidare mattiṣṭu adhikavādaduṣṭa naḍatiyinda bandhanāhāprēṣṭa yōgyavāda kālava nirīkṣise’eṣṭu kalpagaḷige bhavadalindaniṣṭavāguvanēno abhīṣṭavaiduvanentudr̥ṣṭili nōḍidare aja bhavādyarukaṣṭavaiduvaru nijasukhavilladaleviṣṇu ninnaya mahime initu iralū’eṣṭaravarayyā mikkāda bhakutarellatuṣṭanāgi ninage nīnē oliduduṣṭavāda karma nūki kaḍige māḍipuṣṭagaisu eñaÁnānandadindataṭṭalīsade kali bādhe endendigehr̥ṣṭanāgu enna sādhanakkediṭṭa mūruti guru vijaya viṭhṭhala rēyāpoṭṭiyoḷage jagaviṭṭu salahuva dēvā ||1||

maṭṭatāḷa
kāḷi sarpanu ninna kacci bigiye avanakīḷu naḍateyanna nōḍade karuṇadalimēlānugraha māḍidi mudadindaphālalōcana surapa guru sati bhr̥gu bhīṣmaśīla bhakutarella kali kalmaṣadindakālanāmaka ninna bandhaka śakutiyalivyāḷe vyāḷege aparādhave māḍidarūpāliside hortu pradvēṣava māḍidiyājāla aghava māḍi dēhi dēhi enalutāḷuvaralladale chidragaḷeṇisuvaremūla nīne sukha duḥkhā (kha) nubhavakkemūrlōkādhipa guru vijaya viṭhṭhala ninna’āḷugaḷagobba adhamanu nānēve|| 2||

triviḍitāḷa
vidēśadavanāgi pathadoḷu ondu kṣaṇa’ādara parasparavāgi bhiḍiyāhr̥dayadoḷu mariyade smarisuvanom’migannapadumanābhane ninna nirbhiḍeyatanake’ādi antyavilla āścarya tōrutide’udadi pōluva daya pūrṇanendusadamalavāgi ninna dhēnisabēkentovidūranenipa dōṣarāśigaḷigepadōpadige gurudrōha māḍidi endu a-vadhi illadale haṅgisuvadumōdavāgi ninage tōrutalide ninnacaduratanake nānu edurē nōḍāpaduma sambhava mukhya divijaru svatantradipadavācalaṇadalli samartharēhr̥dayadoḷage vāsavāgidda hari ninnacōdya naḍate naḍavadāva kāla’idu enna mātalla `ethā dārumayi’śud’dha bhāgavatōkti pramāṇadante’adubhūta bimba nīnu pratibimba jīva ninage nīmudadinda māḍisadippa kārya enage’odagalu pūrvōktavāda pramāṇagaḷige’adhikāra sid’dhānta baruvadentō’udaragōsugavāgi māḍidavanalla’udayāstamāna enna baḷalipudu’idu dharmavalla ninage karava mugidu namipepadake biddavana kūḍa chalavyātakobadiyalli ippa guru vijaya viṭhṭhalarēyāsadā kāladali nīne gati endu ippe nōḍā ||3||

aṭṭatāḷa
balavantavāgidda pūrvada karmavutalebāgi uṇabēku uṇadiddare biḍadujalajanābhane ninna saṅkalpa initendutiḷidu ī dēhada abhimānaviddarutaledūgi sum’mane iralāgi enninda’ollenendare biḍadu elli pokkarannanaḷinākṣa nīneve ghana karuṇava māḍivilayagaisuva upāyagaḷindalineleyāgi nintiddu pāparāśigaḷannusale indina dinakke sari hōyituyendukulava pāvana nīne pēḷida mātigehalavu bageyinda innu baḷalipadakkemalata mallara gaṇḍa guru vijaya viṭhṭhalarēyakhaḷadarpa bhan̄jana kr̥peyinda nōḍōdu ||4||

āditāḷa
anubhavadinda idu tīripenendenevanaja bhava kalpakke ennindāhadallasanakādi munivandya nīneve dayadinda’r̥ṇavannu tīripudu ālasya māḍadaletr̥ṇadinda sāsira haṇavannu tīridanteśaṇasali bēḍa1 innu aparādha mone māḍikṣaṇa kṣaṇake idu beḷḷisuvuducitavemuni manamandira guru vijaya viṭhṭhalarēyaninnavanendare enagāva dōṣa uṇṭu ||5||

jate
ahita māḍuvanalla bhakatara samūhakkelōhitākṣa guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Mangala vaara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಿತ್ರನು ಎಂದು ನಿನ್ನ ಮನದಿ ನಂಬಿದಕ್ಕೆಉತ್ತಮ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದಯ್ಯಾಶತ್ರುಗಳಂತೆ ನಿಂದು ಬಹಿರಂತರಂಗದಲ್ಲಿಕತ್ತಲೆ ಚರರಿಗೆ ಸಹಾಯಕನಾಗಿನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳುಣಿಸಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಗಿದರುನೇತ್ರ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡದಲೆ ಇರುವ ಬಗೆಯೋಮಿತ್ರರಲಕ್ಷಣವೆ ಅಥವಾ ಶತ್ರುತ್ವದ ಸೊಬಗೆ ಎತ್ತಣದೊ ಇದನು ತೋರದೆನಗೆಕರ್ತೃ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಎಂದೆಂದಿಗೆನಿಸ್ತ್ರೈಗುಣ್ಯ ನೆಂದು ಶ್ರುತಿ ಸಾರಿತು ಸ-ರ್ವತ್ರ ಸಮನಾದ ಹರಿ ನೀನು ಜೀವ ಕಾಲ ಪ್ರ-ಕೃತಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಸುಖ ದುಃಖ ಹೊತ್ತು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಂದು ತುತ್ತು ಮಾಡಿ ಉಣಿಸಿಕೀತ್ರ್ಯಾಪಕೀರ್ತಿಗಳ ಜಾದಿಗಳಿಗೆಇತ್ತು ಪೊರೆವಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನಗೆಯುಕ್ತವಾಗದಯ್ಯಾ ದೋಷವನ್ನುಈ ತೆರವಾದ ಬಗೆಯಿಂದ ಎನ್ನ ಕರ್ಮದಂತೆ ದು-ಷ್ಕøತ್ಯಗಳುಂಬೆನೆಂದು ನಿಶ್ಚೈಸುವೆ ಧಾ-ರಿತ್ರಿಯೊಳಗೆ ಅಶಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲಶಕ್ತರಾದವರೆಲ್ಲ ಆಶ್ರೈಸೆಅತ್ಯಭಿಮಾನದಿಂದ ಪೊರೆಯದಿರಲು ಆವ ಕೀರ್ತಿ ಐದುವನೆಂತು ಮಾನ್ಯನಾಗಿ ತಾ-ಪತ್ರಯ ಕಳಿಯದಿರೆ ಅನುಸಾರ ಮಾಳ್ಪದೇಕೆ (ದ್ಯಾಕೊ)ಕೃತ್ಯಾಭಿಮಾನಿಗಳ2 ಸುರರೊಡಿಯ ಮುಕ್ತಾಮುಕ್ತರಾಶ್ರಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಕ್ತವತ್ಸಲ ದೇವ ಮಹಾನುಭಾವಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅನಾದಿ ಕರ್ಮವನು ಅನುಭವ ಮಾಡುವದುಪ್ರಾಣಾದ್ಯಮರರಿಗೆ ತಪ್ಪುವದು ಎಂದುಜಾಣತನದಲಿಂದ ಜಾರಿ ಪೋಗುವದೊಳಿತೆಶ್ರೀನಾಥನ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾರಿದ ಜನಕೆ ಅನೇಕ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲೆವೇವಿನಾಶವಾಗುವದೆಂದು ಶೃತಿ ಸಾರುತಲಿದಕೋದೀನರಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿಪರು ಸುರರೆಲ್ಲ ಎನಗಿದ್ದ ಕರ್ಮವನು ಕ್ಷೀಣವೈದಿಸದಿರಲುವಿನಯದಿಂದಲಿ ನಿನಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬುವದೇಕೆ (ದ್ಯಾಕೆ)ಪ್ರಾಣನಾಥ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ಪ್ರೀಣ ನಾಗುತಿರಲು ನಿಲ್ಲುವದೆ ದೋಷ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವೆಂಕಟನೆಂಬೊ ನಾಮ ವ್ಯವಹಾರ ತೋರುತಿದೆಪಂಕಜಾಕ್ಷನೆ ಇನಿತು ನಡತಿಯಿಂದ“ಯತ ತೋಪಿ ಹರೆಃ ಪದ ಸಂಸ್ಮರಣೆ ಸಕಲಂ ಹ್ಯಗಮಾಶುಲಯಂ ವ್ರಜತಿ’’ಎಂಬೋ ಉಕ್ತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬಾರದೇನೊ ಈ ತೆರ ನುಡಿದರೆಶಂಕರ2ನೆಂಬೊ ನಾಮ ನುಡಿಯಲ್ಯಾಕೆ ನಿಖಿಳಾಘ ವಿನಾಶಕನೆಂಬೊದೇನೋಮಂಕು ಜನರ ಪಾಪ ಕಳೆಯದಿರೆ“ಯಂಕಾಮಯೆ ತಂತು ಮುಗ್ರಂ ತೃಣೋಮಿ’’ ಎಂಬಬಿಂಕದ ಉಕುತಿಗೆ ಘನ್ನತ್ಯಾಕೆ ಸಂಕಟ ಹರ ಗುರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನಗ-ಲಂಕಾರವಾಗದಯ್ಯಾ ಇನಿತು ನೋಡೆ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವ ಕ್ಷೀಣವೈದಸದಿರಲುನಾಡೊಳಗೆ ಪುಟ್ಟಿ ಅನುಭವಿಸಲೆ ಎನ್ನಯೂಢವಾದ ಕಲ್ಪ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿದರುಗಾಢವಾದ ಕರ್ಮ ನಾಶವಾಗದು ಕೇಳೊಈಡು ಇಲ್ಲದಿಪ್ಪ ಸೌಖ್ಯದಾಯ ಮುಕ್ತಿಪ್ರೌಢರಾದವರಿಗೆ ದುರ್ಲಭವೆ ಸರಿ ರೂಢಿಯ ಜನಕಿನ್ನು ಪೇಳುವದ್ಯಾತಕೆಗೂಢ ಕರುಣಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಎಂಬೊರೂಢಿಯ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಎನ್ನಲ್ಯಾಕೆ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಹರಿ ಎನೆ ಹರಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಲುಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಪಾಪ ಪರಿಹಾರವಾಗುವವುಅನುನಯದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಚ್ಯುತನೆಂದು ನೆನೆಯೆಮನದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ನೀನು ಆನಂದ ಬಡಿಸುವಿಘನ ಮಹಿಮನೆ ನಿನ್ನ ಮೂರನೆ ಖ್ಯಾತಿ ನೆನೆಯೆಅನಾದಿಯಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರತಿಬಂಧ ದೂರ ಮಾಡಿಆನಂದಪ್ರದವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಐದಿಸುವ ಚಿನುಮಯನೆ ನಿನ್ನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬಾರಿ ನೆನೆಯೆಋಣವನ್ನೆ ತೀರೆಸುವೆ ಉಪಾಯವಿಲ್ಲ ನಿನಗೆಅನುಮಾನ ಇದಕಿಲ್ಲ ಬಲಿಯೇ ಇದಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಇನಿತು ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮøತಿ ವರಲುತಿರೆಎನಗಿದ್ದ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡದಿರಲುಘನವಾದ ಮಹಿಮೆಯು ಲೌಕಿಕವಾಗದೇನೊಸನಕಾದಿ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಮನಕ್ಕೆ ತಂದುಕೋ ಎನ್ನ ಬಿನ್ನಪವ ||5||

ಜತೆ
ಭಕುತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರಿದೆ ಸಥೆಯಿಂದಲಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದೆಉಕುತಿ ಲಾಲಿಸು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
mitranu endu ninna manadi nambidakke’uttama upakāra māḍidayyāśatrugaḷante nindu bahirantaraṅgadallikattale cararige sahāyakanāginitya duḥkhagaḷuṇisi eṣṭu kūgidarunētra dr̥ṣṭili nōḍadale iruva bageyōmitraralakṣaṇave athavā śatrutvada sobage ettaṇado idanu tōradenagekartr̥ ninnalli dōṣa endendigenistraiguṇya nendu śruti sāritu sa-rvatra samanāda hari nīnu jīva kāla pra-kr̥ti anusarisi sukha duḥkha hottu hottige tandu tuttu māḍi uṇisikītryāpakīrtigaḷa jādigaḷige’ittu porevi emba kāraṇadinda ninageyuktavāgadayyā dōṣavannu’ī teravāda bageyinda enna karmadante du-ṣkaøtyagaḷumbenendu niścaisuve dhā-ritriyoḷage aśaktarādavarellaśaktarādavarella āśraise’atyabhimānadinda poreyadiralu āva kīrti aiduvanentu mān’yanāgi tā-patraya kaḷiyadire anusāra māḷpadēke (dyāko)kr̥tyābhimānigaḷa2 suraroḍiya muktāmuktarāśraya guru vijaya viṭhṭhalarēyabhaktavatsala dēva mahānubhāvā ||1||

maṭṭatāḷa
anādi karmavanu anubhava māḍuvaduprāṇādyamararige tappuvadu endujāṇatanadalinda jāri pōguvadoḷiteśrīnāthana ninna pāda sārida janake anēka janmada pāpa takṣaṇadallevēvināśavāguvadendu śr̥ti sārutalidakōdīnarāgi ninna stutiparu surarella enagidda karmavanu kṣīṇavaidisadiraluvinayadindali ninage bēḍikombuvadēke (dyāke)prāṇanātha guru vijaya viṭhṭhalarēyā prīṇa nāgutiralu nilluvade dōṣa ||2||

triviḍitāḷa
veṅkaṭanembo nāma vyavahāra tōrutidepaṅkajākṣane initu naḍatiyinda“yata tōpi hareḥ pada sansmaraṇe sakalaṁ hyagamāśulayaṁ vrajati’’embō uktige kaḷaṅka bāradēno ī tera nuḍidareśaṅkara2nembo nāma nuḍiyalyāke nikhiḷāgha vināśakanembodēnōmaṅku janara pāpa kaḷeyadire“yaṅkāmaye tantu mugraṁ tr̥ṇōmi’’ embabiṅkada ukutige ghannatyāke saṅkaṭa hara gura vijaya viṭhṭhala ninnaga-laṅkāravāgadayyā initu nōḍe ||3||

aṭṭatāḷa
māḍida karmava kṣīṇavaidasadiralunāḍoḷage puṭṭi anubhavisale ennayūḍhavāda kalpa tirugi tirugidarugāḍhavāda karma nāśavāgadu kēḷo’īḍu illadippa saukhyadāya muktiprauḍharādavarige durlabhave sari rūḍhiya janakinnu pēḷuvadyātakegūḍha karuṇi guru vijaya viṭhṭhala emborūḍhiya sari matte yōga ennalyāke ||4||

āditāḷa
vinayadindali om’me hari ene hari endu smarisalujanma janmada pāpa parihāravāguvavu’anunayadi mattom’me acyutanendu neneyemanadalli tōri nīnu ānanda baḍisuvighana mahimane ninna mūrane khyāti neneye’anādiyinda banda pratibandha dūra māḍi’ānandapradavāda sthānavannu aidisuva cinumayane ninna nālkaneya bāri neneye’r̥ṇavanne tīresuve upāyavilla ninage’anumāna idakilla baliyē idake sākṣi’initu ninna mahime śruti smaøti varalutire’enagidda duṣkarma parihāra māḍadiralughanavāda mahimeyu laukikavāgadēnosanakādi muni vandya guru vijaya viṭhṭhalarēyamanakke tandukō enna binnapava ||5||

jate
bhakuti illade baride satheyindali binnaiside’ukuti lālisu guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Somavaara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆನಗೆ ನಿಖಿಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆನಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆನಗೆ ಶುಭ ದಿನವೆನಿಪದುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಪರಮ ಮಂಗಳವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಘನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ದೇಹ ಪಟುತ್ವ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಆರೋಗ್ಯವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಗಂಗಾದಿ ಸ್ನಾನ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಂಡದ್ದನೇಕ ಕೃತು ವಿಶೇಷ ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಷೋಡಶ ಮಹದಾನ ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಸಕಲ ವ್ರತವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಇಹಪರ ಸೌಖ್ಯವೆಲ್ಲನಿನ್ನ ಕಂಡದ್ದೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿಜವಿದುಅನ್ಯಥವಿದಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದವೆ ಸಾಕ್ಷಿಪನ್ನಗಶಯನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಇಷ್ಟ ಎನಗೆ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದ ದಿನ ಅಶುಭ ದುರ್ದಿನನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಡವಿಯ ರೋದನ ನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಭಕ್ತಿ ರೋಗಿಷ್ಟನ ಶಕುತಿನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಸುಖ ತ್ರೈತಾಪ1ದ ದುಃಖನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಸ್ನಾನ ಬಧಿರ ಕೇಳುವ ಗಾನನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಜಪ ಚಂಡಾರ್ಕನ ತಾಪನಿನ್ನ ಕಾಣದ ತಪ ನಿರ್ಗತ ಪ್ರತಾಪನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಆಚಾರ ಬಾಧಿಪ ಗ್ರಹಚಾರನಿನ್ನ ಕಾಣದ ನರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ವಾನರನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಕರ್ಮ ಅರಿಯದಿಪ್ಪ ಮರ್ಮನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಗತವಾದ ಧಾನ್ಯನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಯಾತ್ರಾ ಅಂಧಕನ ನೇತ್ರಾನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಪಾತ್ರಾ ಕಾಣದಿಪ್ಪ ನೇತ್ರಾನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಂದೆ ಪರಿಪರಿ ಸಾಧನ ಅನ್ನಂತ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಸುಖ ಸ್ವರುಶಚಿನ್ಮಯ ಮೂರುತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಂಡವ ಸಕಲ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದವನಿನ್ನ ಕಂಡವನು ನಿರ್ಮಲನುನಿನ್ನ ಕಂಡವಗುಂಟೆ ಕಲಿಕೃತ ಅಘವನ್ನುನಿನ್ನ ಕಂಡವನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾನಿನ್ನ ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುರರು ಉಂಟುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವ ದೇಹ ಸುಕ್ಷೇತ್ರವೊನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವ ತನುವು ಪಾವನವೆನಿಪುದುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ವಿಮಲ ಕೀರ್ತಿನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವ ನರಗೆ ನರಕದ ಭಯ ಉಂಟೆ ?ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೋಉನ್ನತ ಮಹಿಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೇ ನಿಖಿಳ ಸುಖವೋ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ನಿನ್ನನು ಕಾಣದೆ ಧನ್ಯನಾಗೆನೆಂಬೋದುಖಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲವುಉನ್ನತ ಗುಣ ನಾರಿ ಪತಿಯುಕ್ತಳಾಗಲುಸನ್ಮಾನ್ಯಳೆನಿಪಳು ಸಂತತ ಸುಖದಿ ಅನಂತ ರೂಪನ್ನ ಕಾಂಬುವ ಜನರೆಲ್ಲಚಿನ್ಮಯನೆನಿಸಿ ಶುಭದಿ ಶೋಭಿಸುವರುಪನ್ನಗಾರಿ ವಾಹನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನಿಂದ ಭಕುತ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ದಾರಿದ್ರನೋ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಫಲವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವಗೆ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲಅನಾದಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಿತ್ಯಜನ್ಮವು ಒದಗಲು ಅವಗಿಲ್ಲ ಲೇಪವುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವನ್ನ ಸುರರೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಪರುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಷಡುರಸ ಭೋಜನಉನ್ನತ ಭಕ್ತ1ನಿಗೆ ಅನ್ನವನೀವೆನೆನಿಪಅನ್ನಮಯ ದೇವ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವಂತೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗುವದು ||5||

ಜತೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ನಿತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯವೊ ದೇವಾ ಪ್ರ-ಸನ್ನನಾಗುವುದು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
ninna kāmbuvadenage nikhiḷa saubhāgya prāptininna kāmbuvadenage nityānandaninna kāmbuvadenage śubha dinavenipaduninna kāmbuvade parama maṅgaḷavōninna kāmbuvade ghanna yaśas’su enageninna kāmbuvade nityōtsavaninna kāmbuvade dēha paṭutva enageninna kāmbuvade niścintavōninna kāmbuvade parama pavitra enageninna kāmbuvade ārōgyavōninna kāmbuvade gaṅgādi snāna enageninna kaṇḍaddanēka kr̥tu viśēṣa ninna kāmbuvade ṣōḍaśa mahadāna ninna kāmbuvade sakala vratavōninna kāmbuvade śaurya dhairyaninna kāmbuvade ihapara saukhyavellaninna kaṇḍadde mukti nijavidu’an’yathavidakilla ninna pādave sākṣipannagaśayana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninna kāmbuvade iṣṭa enage ||1||

maṭṭatāḷa
ninna kāṇada dina aśubha durdinaninna kāṇada jñāna aḍaviya rōdana ninna kāṇada bhakti rōgiṣṭana śakutininna kāṇada sukha traitāpa1da duḥkhaninna kāṇada snāna badhira kēḷuva gānaninna kāṇada japa caṇḍārkana tāpaninna kāṇada tapa nirgata pratāpaninna kāṇada ācāra bādhipa grahacāraninna kāṇada nara krimi kīṭa vānaraninna kāṇada karma ariyadippa marmaninna kāṇada puṇya gatavāda dhān’yaninna kāṇada yātrā andhakana nētrāninna kāṇada pātrā kāṇadippa nētrāninna kāṇade bande paripari sādhana annanta māḍidaru avarigilla sukha svaruśacinmaya mūruti guru vijaya viṭhṭhala rēyaninna kāmbuvadella karmakke sādhaka ||2||

triviḍi tāḷa
ninna kaṇḍava sakala sādhana māḍidavaninna kaṇḍavanu nirmalanuninna kaṇḍavaguṇṭe kalikr̥ta aghavannuninna kaṇḍavane jīvanmuktāninna kaṇḍavaralli sakala suraru uṇṭuninna kāmbuva dēha sukṣētravoninna kāmbuva tanuvu pāvanavenipuduninna kāmbuvade vimala kīrtininna kāmbuva narage narakada bhaya uṇṭe?Ninna kāmbuvade mān’yateyō’unnata mahima guru vijaya viṭhṭhala rēyaninna kāmbuvadē nikhiḷa sukhavō ||3||

aṭṭatāḷa
ninnanu kāṇade dhan’yanāgenembōdukhinna mātallade sam’matavallavu’unnata guṇa nāri patiyuktaḷāgalusanmān’yaḷenipaḷu santata sukhadi ananta rūpanna kāmbuva janarellacinmayanenisi śubhadi śōbhisuvarupannagāri vāhana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninninda bhakuta vicchinna dāridranō ||4||

āditāḷa
ninna kāmbuvade janmakke saphalavōninna kāmbuvage punarapi janmavilla’anādi prārabdha sambandha nimityajanmavu odagalu avagilla lēpavuninna kāmbuvanna surarella manniparuninna kāmbuvade ṣaḍurasa bhōjana’unnata bhakta1nige annavanīvenenipa’annamaya dēva guru vijaya viṭhṭhalarēyaninna kāmbuvante abhimukhanāguvadu ||5||

jate
ninna kāmbuvade nityaiśvaryavo dēvā pra-sannanāguvudu guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

MADHWA · Mahalakshmi · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Shukravara suladhi/Ramaa suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಂದುಮುಖಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸಂದರುಶನದಿಂದಾ
ನಂದವಾಯಿತು ಅರವಿಂದನಯನೆ
ಅಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದಾಭರಣದಿಂದ
ಸುಂದರವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು
ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದುದರಿಂದ
ಬೆಂದು ಪೋದೆವೆನ್ನ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪ
ಇಂದಿರೇ ಈ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿದಳು
ಬಂಧುನೆನಿಪ ಲೋಕ ಗುರು ಸತಿಯೊ
ಕಂದುಕಂಧರನಾದ ದೇವನ್ನ ರಾಣಿಯೊ
ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಜನರೋರ್ವಳೊ
ಮಂದಾಕಿನಿಯೊ ಇದರೊಳೊಂದರಿಯೇ ಕರುಣ
ಸಿಂಧುವೆ ನಿನ್ನ ಪದಕೆ ನಮೊ ನಮೊ
ಮಂದರ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು
ವೊಂದಿಪ್ಪ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನ
ಅಂದವಾದ ರೂಪ ಶ್ರೀಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು
ವಂದಿಸಿ ವರಗಳು ಬೇಡಲಿಲ್ಲಇಂದಿರೆ ರಮಣನ
ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯುಮಂದನಾದವ ನಾನು ಮೀರುವೆನೇ
ಕಂದನ ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೇ ನೀನು
ಅಂದ ವಚನವನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ
ಬಂಧುನೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಎಂದೆಂದಗಲದಿಪ್ಪ ವರವ ನೀಡು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಎನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನೈದಿ
ಪಾಣಿದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವೇಣು ಸ್ಪರಶ ಮಾಡಿ
ಏನು ಬೇಡುವೆ ಬೇಡು ನೀಡುವೆನೆಂತೆಂದು
ವಾಣಿಯಿಂದಲಿ ನುಡಿದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದಕೆ
ಮಾನುಷನ್ನ ಜನಿತ ಅಜ್ಞಾನ ದಿಂದ
ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯೆ ನಿನ್ನ ಪದದ್ವಂದ್ವಕೆ ನಮಿಸಿ
ಮಾನಸಿನಾಪೇಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಸಿ
ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುಯೆಂದು ವರಗಳ ಬೇಡದಲೆ
ಹೀನ ಮನೋಭಾವ ಮಾಡಿದೆ ಹೇ ಜನನಿ
ಧೇನುವಿಗೆ ವತ್ಸ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ
ತಾನೆಣಿಸಿ ಅದರ ಸಾಕದೆ ಬಿಡುವದೆ
ಮಾನ ನಿಧಿಯೆ ಎನ್ನ ಅನುಚಿತವೆಣಿಸದಲೆ
ಏನು ಬೇಡಿದ ವರವ ನೀಡುವೆನೆಂತೆಂದ
ವಾಣಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಅವ್ಯವಧಾನದಲಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧನ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತು
ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಬಂದು ಒದಗುತಿರೆ
ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೊದಿಲ್ಲ
ಬಿನ್ನಪವನು ಉಂಟು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು
ಅನಂತ ಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮನಾದ ಪುರುಷನೋರ್ವ
ಕ್ಷಣವಗಲದಿಪ್ಪ ಆಪ್ತನಾದವನೆನಿಸಿ
ಎನ್ನ ವಿರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೋಡಲಾರೆನೆಂದು ನುಡಿದವನ್ನ
ಎನ್ನ ದುರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಗಲಿ ನಾನಾ
ಬನ್ನ ಬಡುತಲಿಪ್ಪೆ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಯುಗವಾಗಿ
ಮನ್ನಿಸಿ ಮನಕ ತಂದು ಪೂರ್ವದಂತೆ
ಮನ್ಮನದಲಿ ತೋರೊ ವ್ಯವಧಾನ ಮಾಡದಲೆ
ಇನ್ನಿದೆ ಬೇಡುವೆನೇ ಜನ್ನನೀಯೇ
ನಿನ್ನಿಂದ ನುಡಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಸಫಲ ಮಾಡಿ
ಮನ್ಮನೋರಥವನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡು ಆ
ಪನ್ನರ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಿರಿದು ನಿನಗೆ ಉಂಟು
ಸನ್ನುತಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಗುಣನಿಧಿಯೇ
ಪನ್ನಂಗತಲ್ಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠರೇಯ
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೊಹಿಪ ಸರ್ವಕಾಲ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕರಣಗಳಲಿ ಹರುಇ ವ್ಯಾಪಕನೆಂತೆಂಬ
ಪರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಪ್ಪ ನರ ನುಡಿದ ವಾಕ್ಯ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಮೊದಲಾದ ಸುರರು ಸಹಿತನಾದ
ಸಿರಿಪತಿ ವೊಹಿಸುವನೆಂದು ಪೇಳುತಲಿರೆ
ಕರಣಮಣನಿಗಳಾದ ಸುರರಿತ್ತ ವರಗಳ
ಹರಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡುವನೆಂಬದಚ್ಚರವೇನೊ
ಶರಣನ್ನ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ಕೊರತೆ ನಿನಗಾವುದು ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೆ ನಿನ್ನ
ಚರಣ ದ್ವಂದ್ವಕೆ ನಮಿಸಿ ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ
ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಈ ವರವನ್ನೆ ಪಾಲಿಸು
ಸುರಪಕ್ಷಪಾಲ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮ
ಕರವಶನಾಗಿಪ್ಪ ಆವಾವ ಕಾಲದಲಿ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಆವಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ
ಆವಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವರವು
ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ಜನುಮದಲೊಮ್ಮೆ ಘನ್ನ
ದೇವಿಯೋ ನಿನಪಾದ ಸಾರಿದವನಲ್ಲ
ಗೋವತ್ಸ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿನಗ ನೀನೆ ಬಂದು
ಆವದು ಬೇಡಿದ ವರಗಳನೀವೆನೆಂದು
ಸುವಾಣಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಆದರಿಸಿದಿ ನಿನ್ನ
ಔದಾರ್ಯತನಕಿನ್ನು ಆವದಾವದು ಸಮ
ಶ್ರೀ ವತ್ಸಲಾಂಛನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ನಿನ್ನಭಾವದಿಂದಲಿ ನೋಳ್ಪ ಭಾಗ್ಯವೇ ಪಾಲಿಸೇ ||5||

ಜತೆ
ನಿನ್ನ ದರುಶನದಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವನು ನಾಶ
ಘನ್ನ ಇಷ್ಟ ರೂಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ||

dhruvatALa
indumuKiye ninna sandaruSanadindA
nandavAyitu aravindanayane
andige gejje modalAdABaraNadinda
sundaravAda rUpadinda bandu
mandahAsadinda mAtanADidudarinda
bendu pOdevenna trividha tApa
indirE I rUpadiMda tOridaLu
bandhunenipa lOka guru satiyo
kandukandharanAda dEvanna rANiyo
indrANi modalAda janarOrvaLo
mandAkiniyo idaroLondariyE karuNa
sindhuve ninna padake namo namo
mandarge yOgyavAda manuShya dEhavannu
vondippa kAraNadinda ninna
andavAda rUpa SrIyagaLannu tiLidu
vandisi varagaLu bEDalilla^^indire ramaNana
bandhaka SakutiyumandanAdava nAnu mIruvenE
kandana aparAdhaveNisadalE nInu
anda vacanavanne satya mADi
bandhunenisikoMba guru vijaya viThThalanna
endendagaladippa varava nIDu ||1||

maTTatALa
sAnurAgadi enna sAmIpyavanaidi
pANidvayadalli vENu sparaSa mADi
Enu bEDuve bEDu nIDuvenentendu
vANiyindali nuDidu anugrahisidudake
mAnuShanna janita aj~jAna dinda
j~jAnanidhiye ninna padadvandvake namisi
mAnasinApEkShe vivarisi binnaisi
pUrNa mADuyendu varagaLa bEDadale
hIna manOBAva mADide hE janani
dhEnuvige vatsa mADida apacAra
tAneNisi adara sAkade biDuvade
mAna nidhiye enna anucitaveNisadale
Enu bEDida varava nIDuvenentenda
vANi satya mADu avyavadhAnadali
j~jAnapUrNa guru vijaya viThThalarEya
prEraNeyindalli prArthisuvenu ninna ||2||

triviDitALa
ninnanugrahadinda dhana modalAda vastu
tanninda tAne bandu odagutire
innidakke nAnu ninna prArthipodilla
binnapavanu unTu grahisabEku
ananta janumada puNya praBAvadinda
Ganna mahimanAda puruShanOrva
kShaNavagaladippa AptanAdavanenisi
enna virahitavAda sthAnavannu
kaNNili nODalArenendu nuDidavanna
enna durBAgyadinda agali nAnA
banna baDutalippe nimiSha ondyugavAgi
mannisi manaka tandu pUrvadante
manmanadali tOro vyavadhAna mADadale
innide bEDuvenE jannanIyE
ninninda nuDidantha vAkya saPala mADi
manmanOrathavanu pUrNa mADu A
pannara rakShisuva biridu ninage unTu
sannutisi bEDikoMbe guNanidhiyE
pannangatalpa guru vijaya viThTharEya
ninna vAkyavohipa sarvakAla ||3||

aTTatALa
karaNagaLali haru^^i vyApakanenteMba
pariyannu tiLidippa nara nuDida vAkya
paramEShThi modalAda suraru sahitanAda
siripati vohisuvanendu pELutalire
karaNamaNanigaLAda suraritta varagaLa
hari satya mADuvaneMbadaccaravEno
SaraNanna manOratha pUrNa mADuvudakke
korate ninagAvudu kOmalAngiye ninna
caraNa dvaMdvake namisi SaragoDDi bEDuve
tvaritadindali I varavanne pAlisu
surapakShapAla guru vijaya viThThala nimma
karavaSanAgippa AvAva kAladali ||4||

AditALa
AvAva janmadalli arciside ninna
AvAva kAladalli anugrahisida varavu
I vidyamAnavAda janumadalomme Ganna
dEviyO ninapAda sAridavanalla
gOvatsa nyAyadinda ninaga nIne bandu
Avadu bEDida varagaLanIvenendu
suvANiyinda enna Adarisidi ninna
audAryatanakinnu AvadAvadu sama
SrI vatsalAnCana guru vijaya viThThala
ninnaBAvadindali nOLpa BAgyavE pAlisE ||5||

jate
ninna daruSanadinda aniShTavanu nASa
Ganna iShTa rUpa guru vijaya viThThala prApta ||

 

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi · viraata roopa

Aadhithya vara suladhi/virata roopa sulaadhi

ವಿರಾಟ ರೂಪ ಸುಳಾದಿ

ಧೃವತಾಳ

ಆಲಿಸಿ ಕೇಳುವುದು ಆದರದಿಂದಲಿ |
ಶ್ರೀ ಲಕುಮೀಶನ ಭಕುತರೆಲ್ಲ |
ಕಾಲ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಳೆನಿಪಳಿಗಾದರು |
ಶೀಲ ಮೂರುತಿ ಇಂದ ಸುಖವೆಂಬೋದೋ |
ಕೇಳಿಬಲ್ಲದ್ದೆಸರಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಖದಿಂದ |
ಆಲೋಚನೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಣಿಸಿಗುಣಿಸು |
ಮೂಲಜೀವರ ಸುಖಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಆದ ಬಳಿಕ |
ಹಲವು ಬಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಸು |
ಇಳಿಯೋಳು ವಾಜಿಪೇಯ ಪೌಂಡರಿಕಾದಿ ಯಜ್ಞ |
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ನೇಮವೋ |
ಜಾಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಖ್ಯ ಮೀರಿದ ಮಹಾದಾನಾ |
ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮೌನ |
ಜ್ವಾಲವಾದ ಕ್ರೂರ ತಪ ಹೋಮ ಸುರರರ್ಚನ |
ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮಾಭಿಜಾತ ಪುಣ್ಯದಿಂದ |
ತ್ರಿಲೋಕಾಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನ ವೈದಿದ ನಂತರ |
ಇಳಿಯಬೇಕೊ ಧರಿಗೆ ಭೂಯೊಭೂಯೊ |
ಒಲಿಯನು ಇದಕ್ಕ ಜಲಜಾಯತೇಕ್ಷಣ |
ಒಲಿಸಬೇಕೆಂಬೋದು ಮನದಲ್ಲಿತ್ತೆ |
ಪೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ |
ಸುಲಭವಾದ ಪಥಪಿಡಿಯೊ ಬೇಗ |
ನೀಲಾಂಬುದ ಶ್ಯಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಪಾಲಿಸುವನು ಇದಕೆ ಶ್ರುತಿಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಭಿಧಾನದಿ ಕರ್ಮ |
ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿ ವುಂಟು ತಿಳಿವದು ಚೆನ್ನಾಗಿ |
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮವನು ಸ್ವಪ್ನದಿ ಕಾಮಿಸದೆ |
ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮದಲಿ ರತಿ‌ಉಳ್ಳವನಾಗಿ |
ದೇವ ಎನ್ನೋಳಗಿದ್ದು ಕಾಲಕರ್ಮಾನುಸಾರ |
ಆವಾವದು ಮಾಳ್ಪ ಮಾಡುವೆನದರಂತೆ |
ಆವ ಮಾಡಿಸದಿರಲು ನಾನ್ಯಾತಕೆ ಸಲ್ಲೆ |
ಕಾವಕೊಲ್ಲುವ ತಾನೆ ಅನ್ಯರು ಎನಗಿಲ್ಲ |
ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನದಲಿ ಹರಿಯೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇದ್ದು |
ಶರ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವ ಗೈಸಿ |
ನಿರ್ವಾಹಕನಾಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾನಾಗಿ |
ಓರ್ವನಾದರು ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವ ಸೇದಿಕೊಂಬ |
ಗರ್ವಿಗಳಿಲ್ಲವೊ ಈ ಪೃಥ್ವಿಮಧ್ಯ |
ಈ ವಿಧದಲಿ ತಿಳಿದು ಜೀವರ ಲಕ್ಷಣ |
ಸಾವಧಾನದಿ ಗುಣಿಸು ಹರಿ ಕತೃತ್ವವನು |
ದೇವದೇವ ಬಿಂಬ, ಜೀವನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ |
ಭಾವಕೆಡದಂತೆ ಯೋಚಿಸು ಸರ್ವತ್ರ |
ಜೀವಭಿನ್ನಗುರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಸೇವಕರಭಿಮಾನ ಯೆಂದೆಂದಿಗೆ ಬಿಡನು || ೨ ||

ತ್ರಿವಿದಿತಾಳ

ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವಿಭಕ್ತ ಅವಿಭಕ್ತ |
ಅಣುಮಹದ್ರೂಪದಿ ಹರಿ ವಾಸವಕ್ಕು |
ವನಜ ಜಾಂಡಾಧಾರವಾಗಿಪ್ಪ ರೂಪವನ್ನು |
ಮನುಜರ ದೇಹಾಶ್ರಯ ವಾಗಿಪ್ಪದೊ |
ನೀನೊಲಿದು ಕೇಳುವದು ಇದನೇವೆ ಅವಿಭಕ್ತ |
ಘನರೂಪವೆಂಬೋರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು |
ಮುನಿಗಳಮತವಿದು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲ |
ಮನದಿ ಚಿಂತಿಸು ಈ ಶೂನ್ಯಾಭಿದನ ವ |
ದನದ ಮೇಲೆ ವದನ ಶ್ರೋತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೋತ್ರ ನ |
ಯನದ ಮೇಲೆ ನಯನ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಲಿ |
ತನು ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿ ತನ್ನ ಅಂಗದಿಂದ |
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ವಾಗಿಪ್ಪ |
ಕ್ಷೋಣಿವೊಳಗೆ ಈರೂಪ ಅನುಪೇಕ್ಷದಿಂದ |
ತನುವುನಿಲ್ಲದಯ್ಯಾ ವಿಧಿಗಾದರೂ |
ಇನಿತು ಸೊಬಗ ಪರಿಜ್ಞಾನರಹಿತಗಾಗಿ |
ವನಜ ಭವಾಂಡ ದಾನವಿತ್ತರೂನು |
ವನಜನಾಭಾನೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡನಯ್ಯಾ |
ಅನುಮಾನ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೃತ್ಯುಕ್ತವೊ |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಇದು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ |
ಜನುಮ ಜನುಮದ ಪಾಪ ಪ್ರಶಾಂತವೊ |
ಬಿನಗು ಮೈಲಿಗೆ ಯುಂತೆ ಸ್ಪ್ರುಷ್ಟಾಸ್ಪ್ರುಷ್ಟದಿಂದ |
ಅನುದಿನ ಪವಿತ್ರನು ಆಕೃತದಿಂದ |
ಋಣತ್ರಯದಿಂದಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಸತತ |
ದನುಜಾರಿ ಪುರವನ್ನೆ ಐದುವರೋಮಲಿನ |
ಮನುಜರ ಮನಸಿಗೆ ತೋರನೊಮ್ಮೆ |
ನೀನೆಗತಿ‌ಎಂದು ನಂಬಿದವರ |
ಮನಕೆ ಪೊಳೆವನು ಬಿಡದೆ ಮಾತರಿಶ್ವನ ದಯದಿ |
ಮನುಜಾ ತಿಳಿ ಇದನೆ ಭಕುತಿ‌ಇಂದ |
ಗುಣಗಣ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ದೂರಮಾಳ್ಪ || ೩ ||

ಅಟ್ಟ ತಾಳ

ಈ ರೀತಿ ಇಂದಲಿ ದೇಹ ಧಾರಿಯ ರೂಪವ |
ಸಾರಿಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸು ಗುಪ್ತದಿ |
ಶಾರೀರ ಉಪಯೋಗವಾದ ವಿಷಯ ಜಾಲ |
ಹರಿಗೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ವೆಂದೆನ್ನು |
ಆರಾರು ಮಾಡುವ ವಂದನಾ ನಿಂದ್ಯೆಯು |
ಶ್ರೀರಮಣನಿಗಿದು ಬಲು ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದೆನ್ನು |
ದಾರಾಪುತ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುವರ್ಗ |
ಪರಿಚಾರಕರೆನ್ನು ಘನ ಮಹಾಮಹಿಮಂಗೆ |
ಮೆರೆವದೆಲ್ಲವು ಹರಿ ಮೆರವುದೆಂದೆನ್ನು |
ನಿರುತದಲಿ ಇದು ಮರೆಯದೆ ಮನದೊಳು |
ಕರಚರಣಾದಿಯಾವದ್ದವಯವ ಚೇಷ್ಟೆಯಾ |
ಗುರುಮುಖದಲಿ ತಿಳಿದು ಯಜ್ಞಕ್ರಮದಿಂದ |
ನೀರಜನಾಭನಿಗರ್ಪಿಸು ಅವದಾನ ಪೂರ್ವಕ |
ಮಾರಜನಕ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಕರವ ಪಿಡಿವನು ಇದನೇವೆ ಕೈಕೊಂಡು || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ಬೊಮ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿದ್ದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳು |
ನಿಮ್ನವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಷ್ಮವಾಗಿ ಉಂಟುಕೇಳು |
ಈಮ್ಮಹಾ ಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು |
ಸನ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿಪ್ಪದೊ ಜಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ಆ ಮಹಾ ಮಹಿಮನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಭಜಿಸಿ |
ಜನ್ಮವ ನೀಗುವದು ಅವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ವೈ |
ಷಮ್ಯರಹಿತ ಗುರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಸಮ್ಮುಖನಾಗುವನು ಈಪರಿ ತಿಳಿದರೆ || ೫ ||

ಜತೆ

ಸಕಲ ಸಾಧನ ಮಧ್ಯ ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟವೆನಿಪದು |
ನಖಶಿಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರುವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವೊಲಿವ || ೬ ||

Dhruva tala
Alisi keluvudu Adaradindali |
Sri lakumisana Bakutarella |
Kala desa vyaptalenipaligadaru |
Sila muruti inda sukavembodo |
Keliballaddesari Sruti smruti mukadinda |
Alochane idakkilla enisigunisu |
Mulajivara sukake sripati Ada balika |
Halavu bageyali hariya sampadisisu |
Iliyolu vajipeya paundarikadi yaj~ja |
Nirmalavada dhyana japa nemavo |
Jala nakshatra sankya mirida mahadana |
Kalochitavada karma dhyana mauna |
Jvalavada krura tapa homa surararcana |
Sthula karmabijata punyadinda |
Trilokadhipati sthana vaidida nantara |
Iliyabeko dharige buyobuyo |
Oliyanu idakka jalajayatekshana |
Olisabekembodu manadallitte |
Pelida matinalli sandeha madadale |
Sulabavada pathapidiyo bega |
Nilambuda Syama guru vijaya viththalareya |
Palisuvanu idake Srutiye sakshi || 1 ||

Matta tala
Pravrutti nivrutti abidhanadi karma |
Dvividhavagi vuntu tilivadu cennagi |
Pravrutti karmavanu svapnadi kamisade |
Nivrutti karmadali rati^^ullavanagi |
Deva ennolagiddu kalakarmanusara |
Avavadu malpa maduvenadarante |
Ava madisadiralu nanyatake salle |
Kavakolluva tane anyaru enagilla |
Sarvadhishtanadali hariye vyapisi iddu |
Sarvadigalinda vyaparava gaisi |
Nirvahakanaha svatantra tanagi |
Orvanadaru svasa biduva sedikomba |
Garvigalillavo I pruthvimadhya |
I vidhadali tilidu jivara lakshana |
Savadhanadi gunisu hari katrutvavanu |
Devadeva bimba, jivane pratibimba |
Bavakedadante yocisu sarvatra |
Jivabinnaguru vijayaviththalareya |
Sevakarabimana yendendige bidanu || 2 ||

trividi tala
Tanuvinolage horage vibakta avibakta |
Anumahadrupadi hari vasavakku |
Vanaja jandadharavagippa rupavannu |
Manujara dehasraya vagippado |
Ninolidu keluvadu idaneve avibakta |
Ganarupavemboru j~janigalu |
Munigalamatavidu sandeha badasalla |
Manadi chintisu I sunyabidana va |
Danada mele vadana srotrada mele srotra na |
Yanada mele nayana I kramadindali |
Tanu samastadalli hari tanna angadinda |
Anusaravagi asraya vagippa |
Kshonivolage irupa anupekshadinda |
Tanuvunilladayya vidhigadaru |
Initu sobaga parij~janarahitagagi |
Vanaja bavanmda danavittarunu |
Vanajanabanomme drushtili nodanayya |
Anumana idakkilla srutyuktavo |
Vinayadindali idu smarisida janarige |
Januma janumada papa prasantavo |
Binagu mailige yunte sprushtasprushtadinda |
Anudina pavitranu akrutadinda |
Runatrayadindali muktanagi satata |
Danujari puravanne aiduvaromalina |
Manujara manasige toranomme |
Ninegati^^endu nambidavara |
Manake polevanu bidade matarisvana dayadi |
Manuja tili idane Bakuti^^inda |
Gunagana purna guru vijaya viththalareya |
Janana maranagalinda duramalpa || 3 ||

Atta tala
Iriti indali deha dhariya rupava |
Sarisarige tilidu pujisu guptadi |
Sarira upayogavada vishaya jala |
Harige shodasa upachara vendennu |
Araru maduva vandana nindyeyu |
Sriramananigidu balu stotravendennu |
Daraputradi samasta bandhuvarga |
Paricarakarennu Gana mahamahimange |
Merevadellavu hari meravudendennu |
Nirutadali idu mareyade manadolu |
Karacaranadiyavaddavayava cheshteya |
Gurumukadali tilidu yaj~jakramadinda |
Nirajanabanigarpisu avadana purvaka |
Marajanaka guru vijaya viththalareya |
Karava pidivanu idaneve kaikomdu || 4 ||

Adi tala
Bommandadolagidda sthulavada vastugalu |
Nimnavagi dehadalli sushmavagi untukelu |
Immaha lakshanadindale kshetravendu |
Sanmanyavagippado jadagala madhyadalli |
A maha mahimanada kshetraj~janannu Bajisi |
Janmava niguvadu avyavadhanadinda vai |
Shamyarahita guru vijayaviththalareya |
Sammukanaguvanu Ipari tilidare || 5 ||

Jate
Sakala sadhana madhya utkrushtavenipadu |
Nakasika paripurna guruvijaya viththala voliva || 6 ||