MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi · viraata roopa

Aadhithya vara suladhi/virata roopa sulaadhi

ವಿರಾಟ ರೂಪ ಸುಳಾದಿ

ಧೃವತಾಳ

ಆಲಿಸಿ ಕೇಳುವುದು ಆದರದಿಂದಲಿ |
ಶ್ರೀ ಲಕುಮೀಶನ ಭಕುತರೆಲ್ಲ |
ಕಾಲ ದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಳೆನಿಪಳಿಗಾದರು |
ಶೀಲ ಮೂರುತಿ ಇಂದ ಸುಖವೆಂಬೋದೋ |
ಕೇಳಿಬಲ್ಲದ್ದೆಸರಿ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮುಖದಿಂದ |
ಆಲೋಚನೆ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಣಿಸಿಗುಣಿಸು |
ಮೂಲಜೀವರ ಸುಖಕೆ ಶ್ರೀಪತಿ ಆದ ಬಳಿಕ |
ಹಲವು ಬಗೆಯಲಿ ಹರಿಯ ಸಂಪಾದಿಸಿಸು |
ಇಳಿಯೋಳು ವಾಜಿಪೇಯ ಪೌಂಡರಿಕಾದಿ ಯಜ್ಞ |
ನಿರ್ಮಲವಾದ ಧ್ಯಾನ ಜಪ ನೇಮವೋ |
ಜಾಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಸಂಖ್ಯ ಮೀರಿದ ಮಹಾದಾನಾ |
ಕಾಲೋಚಿತವಾದ ಕರ್ಮ ಧ್ಯಾನ ಮೌನ |
ಜ್ವಾಲವಾದ ಕ್ರೂರ ತಪ ಹೋಮ ಸುರರರ್ಚನ |
ಸ್ಥೂಲ ಕರ್ಮಾಭಿಜಾತ ಪುಣ್ಯದಿಂದ |
ತ್ರಿಲೋಕಾಧಿಪತಿ ಸ್ಥಾನ ವೈದಿದ ನಂತರ |
ಇಳಿಯಬೇಕೊ ಧರಿಗೆ ಭೂಯೊಭೂಯೊ |
ಒಲಿಯನು ಇದಕ್ಕ ಜಲಜಾಯತೇಕ್ಷಣ |
ಒಲಿಸಬೇಕೆಂಬೋದು ಮನದಲ್ಲಿತ್ತೆ |
ಪೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಮಾಡದಲೆ |
ಸುಲಭವಾದ ಪಥಪಿಡಿಯೊ ಬೇಗ |
ನೀಲಾಂಬುದ ಶ್ಯಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಪಾಲಿಸುವನು ಇದಕೆ ಶ್ರುತಿಯೆ ಸಾಕ್ಷಿ || ೧ ||

ಮಟ್ಟತಾಳ

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಭಿಧಾನದಿ ಕರ್ಮ |
ದ್ವಿವಿಧವಾಗಿ ವುಂಟು ತಿಳಿವದು ಚೆನ್ನಾಗಿ |
ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮವನು ಸ್ವಪ್ನದಿ ಕಾಮಿಸದೆ |
ನಿವೃತ್ತಿ ಕರ್ಮದಲಿ ರತಿ‌ಉಳ್ಳವನಾಗಿ |
ದೇವ ಎನ್ನೋಳಗಿದ್ದು ಕಾಲಕರ್ಮಾನುಸಾರ |
ಆವಾವದು ಮಾಳ್ಪ ಮಾಡುವೆನದರಂತೆ |
ಆವ ಮಾಡಿಸದಿರಲು ನಾನ್ಯಾತಕೆ ಸಲ್ಲೆ |
ಕಾವಕೊಲ್ಲುವ ತಾನೆ ಅನ್ಯರು ಎನಗಿಲ್ಲ |
ಸರ್ವಾಧಿಷ್ಟಾನದಲಿ ಹರಿಯೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇದ್ದು |
ಶರ್ವಾದಿಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರವ ಗೈಸಿ |
ನಿರ್ವಾಹಕನಾಹ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಾನಾಗಿ |
ಓರ್ವನಾದರು ಶ್ವಾಸ ಬಿಡುವ ಸೇದಿಕೊಂಬ |
ಗರ್ವಿಗಳಿಲ್ಲವೊ ಈ ಪೃಥ್ವಿಮಧ್ಯ |
ಈ ವಿಧದಲಿ ತಿಳಿದು ಜೀವರ ಲಕ್ಷಣ |
ಸಾವಧಾನದಿ ಗುಣಿಸು ಹರಿ ಕತೃತ್ವವನು |
ದೇವದೇವ ಬಿಂಬ, ಜೀವನೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ |
ಭಾವಕೆಡದಂತೆ ಯೋಚಿಸು ಸರ್ವತ್ರ |
ಜೀವಭಿನ್ನಗುರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಸೇವಕರಭಿಮಾನ ಯೆಂದೆಂದಿಗೆ ಬಿಡನು || ೨ ||

ತ್ರಿವಿದಿತಾಳ

ತನುವಿನೊಳಗೆ ಹೊರಗೆ ವಿಭಕ್ತ ಅವಿಭಕ್ತ |
ಅಣುಮಹದ್ರೂಪದಿ ಹರಿ ವಾಸವಕ್ಕು |
ವನಜ ಜಾಂಡಾಧಾರವಾಗಿಪ್ಪ ರೂಪವನ್ನು |
ಮನುಜರ ದೇಹಾಶ್ರಯ ವಾಗಿಪ್ಪದೊ |
ನೀನೊಲಿದು ಕೇಳುವದು ಇದನೇವೆ ಅವಿಭಕ್ತ |
ಘನರೂಪವೆಂಬೋರು ಜ್ಞಾನಿಗಳು |
ಮುನಿಗಳಮತವಿದು ಸಂದೇಹ ಬಡಸಲ್ಲ |
ಮನದಿ ಚಿಂತಿಸು ಈ ಶೂನ್ಯಾಭಿದನ ವ |
ದನದ ಮೇಲೆ ವದನ ಶ್ರೋತ್ರದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೋತ್ರ ನ |
ಯನದ ಮೇಲೆ ನಯನ ಈ ಕ್ರಮದಿಂದಲಿ |
ತನು ಸಮಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹರಿ ತನ್ನ ಅಂಗದಿಂದ |
ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ವಾಗಿಪ್ಪ |
ಕ್ಷೋಣಿವೊಳಗೆ ಈರೂಪ ಅನುಪೇಕ್ಷದಿಂದ |
ತನುವುನಿಲ್ಲದಯ್ಯಾ ವಿಧಿಗಾದರೂ |
ಇನಿತು ಸೊಬಗ ಪರಿಜ್ಞಾನರಹಿತಗಾಗಿ |
ವನಜ ಭವಾಂಡ ದಾನವಿತ್ತರೂನು |
ವನಜನಾಭಾನೊಮ್ಮೆ ದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡನಯ್ಯಾ |
ಅನುಮಾನ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶೃತ್ಯುಕ್ತವೊ |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಇದು ಸ್ಮರಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ |
ಜನುಮ ಜನುಮದ ಪಾಪ ಪ್ರಶಾಂತವೊ |
ಬಿನಗು ಮೈಲಿಗೆ ಯುಂತೆ ಸ್ಪ್ರುಷ್ಟಾಸ್ಪ್ರುಷ್ಟದಿಂದ |
ಅನುದಿನ ಪವಿತ್ರನು ಆಕೃತದಿಂದ |
ಋಣತ್ರಯದಿಂದಲಿ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಸತತ |
ದನುಜಾರಿ ಪುರವನ್ನೆ ಐದುವರೋಮಲಿನ |
ಮನುಜರ ಮನಸಿಗೆ ತೋರನೊಮ್ಮೆ |
ನೀನೆಗತಿ‌ಎಂದು ನಂಬಿದವರ |
ಮನಕೆ ಪೊಳೆವನು ಬಿಡದೆ ಮಾತರಿಶ್ವನ ದಯದಿ |
ಮನುಜಾ ತಿಳಿ ಇದನೆ ಭಕುತಿ‌ಇಂದ |
ಗುಣಗಣ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಜನನ ಮರಣಗಳಿಂದ ದೂರಮಾಳ್ಪ || ೩ ||

ಅಟ್ಟ ತಾಳ

ಈ ರೀತಿ ಇಂದಲಿ ದೇಹ ಧಾರಿಯ ರೂಪವ |
ಸಾರಿಸಾರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸು ಗುಪ್ತದಿ |
ಶಾರೀರ ಉಪಯೋಗವಾದ ವಿಷಯ ಜಾಲ |
ಹರಿಗೆ ಷೋಡಶ ಉಪಚಾರ ವೆಂದೆನ್ನು |
ಆರಾರು ಮಾಡುವ ವಂದನಾ ನಿಂದ್ಯೆಯು |
ಶ್ರೀರಮಣನಿಗಿದು ಬಲು ಸ್ತೋತ್ರವೆಂದೆನ್ನು |
ದಾರಾಪುತ್ರಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುವರ್ಗ |
ಪರಿಚಾರಕರೆನ್ನು ಘನ ಮಹಾಮಹಿಮಂಗೆ |
ಮೆರೆವದೆಲ್ಲವು ಹರಿ ಮೆರವುದೆಂದೆನ್ನು |
ನಿರುತದಲಿ ಇದು ಮರೆಯದೆ ಮನದೊಳು |
ಕರಚರಣಾದಿಯಾವದ್ದವಯವ ಚೇಷ್ಟೆಯಾ |
ಗುರುಮುಖದಲಿ ತಿಳಿದು ಯಜ್ಞಕ್ರಮದಿಂದ |
ನೀರಜನಾಭನಿಗರ್ಪಿಸು ಅವದಾನ ಪೂರ್ವಕ |
ಮಾರಜನಕ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಕರವ ಪಿಡಿವನು ಇದನೇವೆ ಕೈಕೊಂಡು || ೪ ||

ಆದಿತಾಳ

ಬೊಮ್ಮಾಂಡದೊಳಗಿದ್ದ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವಸ್ತುಗಳು |
ನಿಮ್ನವಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೂಷ್ಮವಾಗಿ ಉಂಟುಕೇಳು |
ಈಮ್ಮಹಾ ಲಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂದು |
ಸನ್ಮಾನ್ಯವಾಗಿಪ್ಪದೊ ಜಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ಆ ಮಹಾ ಮಹಿಮನಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನನ್ನು ಭಜಿಸಿ |
ಜನ್ಮವ ನೀಗುವದು ಅವ್ಯವಧಾನದಿಂದ ವೈ |
ಷಮ್ಯರಹಿತ ಗುರು ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ |
ಸಮ್ಮುಖನಾಗುವನು ಈಪರಿ ತಿಳಿದರೆ || ೫ ||

ಜತೆ

ಸಕಲ ಸಾಧನ ಮಧ್ಯ ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟವೆನಿಪದು |
ನಖಶಿಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರುವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ವೊಲಿವ || ೬ ||

Dhruva tala
Alisi keluvudu Adaradindali |
Sri lakumisana Bakutarella |
Kala desa vyaptalenipaligadaru |
Sila muruti inda sukavembodo |
Keliballaddesari Sruti smruti mukadinda |
Alochane idakkilla enisigunisu |
Mulajivara sukake sripati Ada balika |
Halavu bageyali hariya sampadisisu |
Iliyolu vajipeya paundarikadi yaj~ja |
Nirmalavada dhyana japa nemavo |
Jala nakshatra sankya mirida mahadana |
Kalochitavada karma dhyana mauna |
Jvalavada krura tapa homa surararcana |
Sthula karmabijata punyadinda |
Trilokadhipati sthana vaidida nantara |
Iliyabeko dharige buyobuyo |
Oliyanu idakka jalajayatekshana |
Olisabekembodu manadallitte |
Pelida matinalli sandeha madadale |
Sulabavada pathapidiyo bega |
Nilambuda Syama guru vijaya viththalareya |
Palisuvanu idake Srutiye sakshi || 1 ||

Matta tala
Pravrutti nivrutti abidhanadi karma |
Dvividhavagi vuntu tilivadu cennagi |
Pravrutti karmavanu svapnadi kamisade |
Nivrutti karmadali rati^^ullavanagi |
Deva ennolagiddu kalakarmanusara |
Avavadu malpa maduvenadarante |
Ava madisadiralu nanyatake salle |
Kavakolluva tane anyaru enagilla |
Sarvadhishtanadali hariye vyapisi iddu |
Sarvadigalinda vyaparava gaisi |
Nirvahakanaha svatantra tanagi |
Orvanadaru svasa biduva sedikomba |
Garvigalillavo I pruthvimadhya |
I vidhadali tilidu jivara lakshana |
Savadhanadi gunisu hari katrutvavanu |
Devadeva bimba, jivane pratibimba |
Bavakedadante yocisu sarvatra |
Jivabinnaguru vijayaviththalareya |
Sevakarabimana yendendige bidanu || 2 ||

trividi tala
Tanuvinolage horage vibakta avibakta |
Anumahadrupadi hari vasavakku |
Vanaja jandadharavagippa rupavannu |
Manujara dehasraya vagippado |
Ninolidu keluvadu idaneve avibakta |
Ganarupavemboru j~janigalu |
Munigalamatavidu sandeha badasalla |
Manadi chintisu I sunyabidana va |
Danada mele vadana srotrada mele srotra na |
Yanada mele nayana I kramadindali |
Tanu samastadalli hari tanna angadinda |
Anusaravagi asraya vagippa |
Kshonivolage irupa anupekshadinda |
Tanuvunilladayya vidhigadaru |
Initu sobaga parij~janarahitagagi |
Vanaja bavanmda danavittarunu |
Vanajanabanomme drushtili nodanayya |
Anumana idakkilla srutyuktavo |
Vinayadindali idu smarisida janarige |
Januma janumada papa prasantavo |
Binagu mailige yunte sprushtasprushtadinda |
Anudina pavitranu akrutadinda |
Runatrayadindali muktanagi satata |
Danujari puravanne aiduvaromalina |
Manujara manasige toranomme |
Ninegati^^endu nambidavara |
Manake polevanu bidade matarisvana dayadi |
Manuja tili idane Bakuti^^inda |
Gunagana purna guru vijaya viththalareya |
Janana maranagalinda duramalpa || 3 ||

Atta tala
Iriti indali deha dhariya rupava |
Sarisarige tilidu pujisu guptadi |
Sarira upayogavada vishaya jala |
Harige shodasa upachara vendennu |
Araru maduva vandana nindyeyu |
Sriramananigidu balu stotravendennu |
Daraputradi samasta bandhuvarga |
Paricarakarennu Gana mahamahimange |
Merevadellavu hari meravudendennu |
Nirutadali idu mareyade manadolu |
Karacaranadiyavaddavayava cheshteya |
Gurumukadali tilidu yaj~jakramadinda |
Nirajanabanigarpisu avadana purvaka |
Marajanaka guru vijaya viththalareya |
Karava pidivanu idaneve kaikomdu || 4 ||

Adi tala
Bommandadolagidda sthulavada vastugalu |
Nimnavagi dehadalli sushmavagi untukelu |
Immaha lakshanadindale kshetravendu |
Sanmanyavagippado jadagala madhyadalli |
A maha mahimanada kshetraj~janannu Bajisi |
Janmava niguvadu avyavadhanadinda vai |
Shamyarahita guru vijayaviththalareya |
Sammukanaguvanu Ipari tilidare || 5 ||

Jate
Sakala sadhana madhya utkrushtavenipadu |
Nakasika paripurna guruvijaya viththala voliva || 6 ||

4 thoughts on “Aadhithya vara suladhi/virata roopa sulaadhi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s