dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Varamahalakshmi haadu

I am really sorry for posting this varalakshmi song late.
It’s never too late to start.

ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಪೇಳಿದರು|| 1||

ಕೈಲಾಸಶಿಖರ ಮೆರೆವುದು
ಮೇಲಾದ ರತ್ನಕಾಂತಿಗಳಿಂ||2||

ಜಂಬುಕೇತಕಿ ಪನಸ ಪುನ್ನಾಗ
ಸರ್ವಾತಿಶಯದಲಿ ತೋರುವದು|| 3||

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ವೆಂದಿಲ್ಲಿ
ಪದಧ್ಯಾನದಿ ಕುಳಿತಿಹರು|| 4||

ದಿವಿಜ ಅವನಿಧರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ
ಭುವನೋದರತ್ವದಿ ಭುವನಜನಾಭ ಶ್ರೀಧವನಂತೆ
ಗಿರಿಯು ಮೆರೆಯುವುದು||5||

ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ
ಸತಿ ನಮಿಸಿ ನುಡಿದಳು|| 6||

ನುಡಿಯ ಲಾಕ್ಷಣದಿ
ನಾಕರುಣಿಸುವೆ ಕೇಳೆಂದ||7||

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೃತವು
ದೊರೆವುದು ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯ|| 8||

ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸಿಯ ದಿನದಿ ಪೂಜಿಪದು
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾರಾಧಿಸುತಲಿ ||9||

ಪಕ್ವಾನ್ನ ಲೇಹ್ಯಾದಿ ನೈವೇದ್ಯ
ತತ್ತನ್ನಿಯಾಮಕರ ಚಿಂತಿಪುದು ||10||

ಕೃಪಾಪಯೋನಿಧೆಯ ಪೂಜಿಪುದು
ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಪೂಜಿಪರು ||11||

ಕಾಮಿತ ಪಡೆದವರ್ಯಾರು
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನು ಚನ್ನಾಗಿ||12||

ಮಡದಿ ತಾನಿರಲು
ಕರೆಯುವರೆಲ್ಲಾರು ಪುರದಿ ||13||

ವನಜನಾಭನ ಶೇವೆಯೆಂದು
ಗುಣದಿ ಭೂಷಿತಳು ||14||

ಬಂದಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿ ||15||

ನಿರ್ಮಿಸುವನು ಜಗವೆಲ್ಲ
ನೀ ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆ|| 16||

ಶ್ರಾವಣ ಹರುಷದಿಂದೆನ್ನಯ ವೃತವ
ವರಗಳನಿತ್ತಳು ದಯದಿ ||17||

ಸಂತೋಷದಲಿ ಪೇಳಲವರು
ಚಿಂತಿತ ಫಲವೀವುದೆಂದು||18||

ಸಿಂಗರಿಸಿದಳಾದಿನದಿ
ವಿಪ್ರಾಂಗನೆಯರನು ಕರೆದಳು ||19||

ಶಿರಿದೇವಿ ಪೂಜಾಸಾಧನವ
ನೆರೆದರಾ ದ್ವಿಜನಮಂದಿರದಿ|| 20||

ಕುಂಭಗಳಿಟ್ಟಘ್ರ್ಯಾದಿಗಳಿಂ
ಸುರರ ಸಮ್ಮುಖದಿ ||21||

ಇಂದಿರ ದೇವಿಗಾರುತಿಯ
ಬಂಧÀ£ವÀನÉ ಮಾಡುತಿಹರು ||22||

ಪೂಜಿಸುತಿರಲಾಗೃಹವು
ಸೋಜಿಗವಾಯ್ತು ನೋಳ್ಪರಿಗೆ ||23||

ಕೊರಳೊಳುನವರತ್ನಹಾರ
ಸಿರಿದೇವಿ ಕರುಣವಿದೆಂದು ||24||

ಇತ್ತರು ಬಾಗಿಣಗಳನು
ಪೋದರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ||25||

ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲರು ನಾವೆಂ
ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪದಾಗಮನ ||26||

ಪಾಲಿಸುವಳು ಸಿರಿಯೆಂದು
ಶಿವನು ಹೀಗೆಂದು ||27|

ಕಾಯಜ ಜನನಿಯ
ಕಾಯುವದೆಂದು ನೀ ತಿಳಿಯೆ|| 28||

ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿe್ಞÁನ
ವೈರಾಗ್ಯ ಇಳೆಯೊಳು ಕಾರ್ಪರ ನಿಲಯ ಶ್ರೀನರಹರಿ
ಒಲಿವನು ನಿರುತ ಪಠಿಸಲು||29||

Śaunakādi munigaḷige
sānurāgadali pēḷidaru|| 1||

kailāsaśikhara merevudu
mēlāda ratnakāntigaḷiṁ||2||

jambukētaki panasa punnāga
sarvātiśayadali tōruvadu|| 3||

sid’dhidāyaka vendilli
padadhyānadi kuḷitiharu|| 4||

divija avanidharāgraṇiyāgi
bhuvanōdaratvadi bhuvanajanābha śrīdhavanante
giriyu mereyuvudu||5||

pārvatiyoḍane
sati namisi nuḍidaḷu|| 6||

nuḍiya lākṣaṇadi
nākaruṇisuve kēḷenda||7||

varamahālakṣmiya vr̥tavu
dorevudu sakalasaubhāgya|| 8||

śrāvaṇa pūrṇa māsiya dinadi pūjipadu
viśvāsadindārādhisutali ||9||

pakvānna lēhyādi naivēdya
tattanniyāmakara cintipudu ||10||

kr̥pāpayōnidheya pūjipudu
bimbāparōkṣigaḷu pūjiparu ||11||

kāmita paḍedavaryāru
mahāmahimeyanu cannāgi||12||

maḍadi tāniralu
kareyuvarellāru puradi ||13||

vanajanābhana śēveyendu
guṇadi bhūṣitaḷu ||14||

bandaḷu varamahālakṣmi
parama sambhramadi ||15||

nirmisuvanu jagavella
nī karuṇisu māte|| 16||

śrāvaṇa haruṣadindennaya vr̥tava
varagaḷanittaḷu dayadi ||17||

santōṣadali pēḷalavaru
cintita phalavīvudendu||18||

siṅgarisidaḷādinadi
viprāṅganeyaranu karedaḷu ||19||

śiridēvi pūjāsādhanava
neredarā dvijanamandiradi|| 20||

kumbhagaḷiṭṭaghryādigaḷiṁ
surara sam’mukhadi ||21||

indira dēvigārutiya
bandhaÀ£vaÀnaÉ māḍutiharu ||22||

pūjisutiralāgr̥havu
sōjigavāytu nōḷparige ||23||

koraḷoḷunavaratnahāra
siridēvi karuṇavidendu ||24||

ittaru bāgiṇagaḷanu
pōdaru tam’ma manege ||25||

puṇyadindellaru nāveṁ
dhanadhān’ya sampadāgamana ||26||

pālisuvaḷu siriyendu
śivanu hīgendu ||27|

kāyaja jananiya
kāyuvadendu nī tiḷiye|| 28||

nirmala bhaktieñaÁna
vairāgya iḷeyoḷu kārpara nilaya śrīnarahari
olivanu niruta paṭhisalu||29||

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi

Mahalakshmi pooja through Dasara padagalu

Thanks for supporting My blog!!!

Aahvana padagalu

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ||ಪ||
ನಮ್ಮಮ್ಮಾ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯ ನಿಕ್ಕುತ |
ಗೆಜ್ಜೆಕಾಲ್ಗಳ ನಾದವ ತೋರುತ ||
ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳಗೆ |
ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ||1||

ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ |
ಮನಕಾಮನವ ಸಿದ್ದಿಯ ತೋರೆ ||
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ |
ಜನಕ ರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ ||2||

ಅತ್ತಿತ್ತಗಲದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲಿ |
ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ ||
ಸತ್ಯವ ತೋರುತ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ |
ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿಗೊಂಬೆ ||3||

ಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು |
ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ ||
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ |
ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ ||4||

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ |
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ||
ಅಕ್ಕರೆ ಉಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ |
ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ರಾಣಿ ||5||

Bhāgyada lakṣmī bāram’ma||pa||
nam’mam’mā nī saubhāgyada lakṣmī bāram’ma ||a.Pa||

hejjeya mēle hejjeya nikkuta |
gejjekālgaḷa nādava tōruta ||
sajjana sādhu pūjeya vēḷage |
majjigeyoḷagina beṇṇeyante||1||

kanakavr̥ṣṭiya kareyuta bāre |
manakāmanava siddiya tōre ||
dinakara kōṭi tējadi hoḷeyuva |
janaka rāyana kumāri bēga ||2||

attittagalade bhaktara maneyali |
nitya mahōtsava nitya sumaṅgaḷa ||
satyava tōruta sādhu sajjanara |
cittadi hoḷeyuva put’thaḷigombe ||3||

saṅkhye illada bhāgyava koṭṭu |
kaṅkaṇa kaiya tiruvuta bāre ||
kuṅkumāṅkite paṅkajalōcane |
veṅkaṭaramaṇana biṅkada rāṇi ||4||

sakkare tuppa kāluve harisi |
śukravārada pūjeya vēḷege ||
akkare uḷḷa aḷagiri raṅgana |
cokka purandara viṭhalana rāṇi ||5||


ಬಾರೇ ಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ಸಿರಿಯೇ||ಪ||

ಬಾರೇ ಬಾರೇ ಕರವೀರನಿವಾಸಿನೀ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಶುಭ ತೋರಿ ನಮ್ಮಾ ಮನೆಗೆ||ಅ.ಪ||

ಲೋಕಮಾತೆಯು ನೀನು| ನಿನ್ನ ತೋಕನಲ್ಲವೇ ನಾನು|
ಆಕಳು ಕರುವನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪರಿ ನೀ ಕರುಣದಿ ಕಾಲ್ಹಾಕು ನಮ್ಮಾ ಮನೆಗೆ||1||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನೀನು| ನಿನ್ನ ಪೊಗಳಲಾಪೆನೇ| ನಾನು
ಮಗನಪರಾಧವ ತೆಗೆದೆಣಿಸದೇ ನೀ ಲಗುಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪನ್ನಗವೇಣಿ||2||

ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ವಾಸ| ಒಡೆಯಾ ಅನಂತಾದ್ರೀಶ|
ಒಡೆಯನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಮಡದಿಯು ಬಾಹೋದು ರೂಢಿಗೆ ಉಚಿತವೇ ನಡೆ ನಮ್ಮನೆಗೆ||3||

Bārē bārē karavīranivāsinī bāri bārigū śubha tōri nam’mā manege||a.Pa||

lōkamāteyu nīnu| ninna tōkanallavē nānu|
ākaḷu karuvanu svīkarisuva pari nī karuṇadi kāl’hāku nam’mā manege||1||

nigamavēdyaḷē nīnu| ninna pogaḷalāpenē| nānu
maganaparādhava tegedeṇisadē nī lagubageyindali pannagavēṇi||2||

kaḍege nam’ma mane vāsa| oḍeyā anantādrīśa|
oḍeyaniddallige maḍadiyu bāhōdu rūḍhige ucitavē naḍe nam’manege||3||


ಬಾರೇ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ||ಪ||

ಬಾರೆ ನಮ್ಮನೆ ತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ
ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳನೆರಗುವೆ ಚರಣಕೆ||ಅ.ಪ||

ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ದುಂಡು ಕರದಲಿ ಹೊಳೆಯುತಾ
ತರಳನ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾಯೇ ಕರುಣವಿಟ್ಟು||೧||

ಜರದ ಪೀತಾಂಬರ ನಿರಿಗೆಗಳಲೆಯತಾ ಸರಗಿ
ಸರವು ಚಂದ್ರಹಾರಗಳು ಹೊಳೆಯುತಾ||೨||

ಮಂದಗಮನೆ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ
ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡಿ ಇಂದು ನಮ್ಮನೆ ತನಕ||೩||

Bārē nam’mane tanaka bhāgyada dēvi||pa||

bāre nam’mane tanaka bahaḷa karuṇadinda
jōḍisi karagaḷaneraguve caraṇake||a.Pa||

haraḍi kaṅkaṇa duṇḍu karadali hoḷeyutā
taraḷana myāle tāyē karuṇaviṭṭu||1||

jarada pītāmbara nirigegaḷaleyatā saragi
saravu candrahāragaḷu hoḷeyutā||2||

mandagamane ninage vandisi bēḍuve
indirēśana kūḍi indu nam’mane tanaka||3||


ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ ನಲಿದಾಡುತ್ತಾ ಬಾರಂಮಾ
ಆಡುತ್ತ ವರಗಳಾ ನೀಡುತ್ತಾ ಕರುಣಾದಿ
ನೋಡುತ್ತ ದಯದಿಂದಾ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ||pa||

ಬೇಸರವು ಬೇಡಮ್ಮಾ ದಾಸರ ದಾಸಿಯು ನಾನಿಂಮ
ವಾಸನಪೂರಿತೆ ವನರೂಹ ನೇತ್ರೆ
ಸಾಸಿರನಾಮದ ವಾಸುದೇವನ ಸತಿ
ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ ನಲಿದಾಡುತ್ತಾ ಬಾರಂಮಾ||1||

ಕರದಾರವೊಯೆಂದು ತಾಯೆಯಂನಾ
ಮೊರೆಯಲಾಲಿಸೆ ನೀ ಬಂದು
ದುರಿತಗಳಾನೆಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸುವ ನಿಂಮ
ಕರುಣಾಮೃತವನು ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಅನುದಿನ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ||2||

ಧರಣಿಯೊಳುನ್ನತವಾದ ಹೆಳವನಾಕಟ್ಟೆ
ಗಿರಿಯೊಳು ನೆಲಸಿದ
ಪರಮ ಪವಿತ್ರಳ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧುವೆ
ವರವನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಬೇಗಾದಿಂದಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಬಾರಮ್ಮಾ||3||

Āḍuttā bāram’mā nalidāḍuttā bārammā
āḍutta varagaḷā nīḍuttā karuṇādi
nōḍutta dayadindā
lakṣmi āḍuttā bāram’mā||pa||

bēsaravu bēḍam’mā dāsara dāsiyu nānimma
vāsanapūrite vanarūha nētre
sāsiranāmada vāsudēvana sati
āḍuttā bāram’mā nalidāḍuttā bārammā||1||

karadāravoyendu tāyeyannā
moreyalālise nī bandu
duritagaḷānellā pariharisuva nimma
karuṇāmr̥tavanu smarisuve anudina āḍuttā bāram’mā||2||

dharaṇiyoḷunnatavāda heḷavanākaṭṭe
giriyoḷu nelasida
parama pavitraḷa karuṇā sindhuve
varavanu koḍuttā bēgādindali āḍuttā bāram’mā||3||


ನಿಲ್ಲೆ ನಿಲ್ಲೆ ಕೊಲ್ಲಾಪುರದೇವಿ
ಇಲ್ಲೆ ಬಾರೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಘಿಲ್ಲೆನುತ||

ಕರುಣಸಾಗರ ಹರಿತರುಣಿಯೆ ನೀ ಕೋಟಿ
ತರುಣ ಕಿರಣ ರತ್ನಾಭರಣನಿಟ್ಟು
ಮಣಿಕೌಂಸ್ತುಭ ವಕ್ಷ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದೊ ್ಹಳೆಯುವ
ಸುಪರಣವಾಹನಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶರಣು ವಂದಿತಳೆ||1||

ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿ ಪಂಕಜೋದ್ಭವನ ಜನನಿ
ಪಂಕಜಮುಖಿ ಪಾಲಿಸೆ ಎನ್ನ
ಪಂಕಜನಾಭನ ಅಂಕದಲ್ಲೊಪ್ಪುವ
ಪಂಕಜೆ ನಿನ್ನ ಪಾದಪಂಕಜಕೆರಗುವೆ ||2||

ಮುಗುಳುನಗೆಯ ಮುತ್ತುಗಳು ಜಡಿತ ಕ-
ರ್ಣಗಲ ವಾಲೆಯು ಕದಪಿನಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯೇ
ಬಗೆ ಬಗೆ ಸರ ಬಂಗಾರವನಿಟ್ಟು ಮೂ-
ರ್ಜಗವ ಮೋಹಿಸೊ ಜಗದಾಧಿಪತಿಯ ರಾಣಿ||3||

ಸಾಗರದೊಳಗ್ಹುಟ್ಟಿ ಆಗ ಶ್ರೀನಾಥನ
ಬ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಪರಮೋತ್ಸವದಿ
ನಾಗಶಯನ ನಾಗಾರಿವಾಹನನ-
ರ್ಧಾಂಗಿ ಎನಿಸಿದಾನಂತ ಮಹಿಮಳೆ ||4||

ಶೇಷಗಿರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಎದೆಯಲ್ಲ್ಯಾ
ವಾಸವಾಗಿರಲ್ಯತಿ ಪ್ರೇಮದಲಿ
ಈಶ ನಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಸುರರೊಡೆಯ ಭೀ-
ಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ನಿಜ ದಾಸರಿಗ್ವರನೀಹೊ ||5||

Nille nille kollāpuradēvi
ille bāre gejje ghillenuta||

karuṇasāgara haritaruṇiye nī kōṭi
taruṇa kiraṇa ratnābharaṇaniṭṭu
maṇikaunstubha vakṣa sthaḷadalliddo haḷeyuva
suparaṇavāhanā lakṣmi śaraṇu vanditaḷe||1||

paṅkajākṣi paṅkajōdbhavana janani
paṅkajamukhi pālise enna
paṅkajanābhana aṅkadalloppuva
paṅkaje ninna pādapaṅkajakeraguve ||2||

muguḷunageya muttugaḷu jaḍita ka-
rṇagala vāleyu kadapinalli hoḷeyē
bage bage sara baṅgāravaniṭṭu mū-
rjagava mōhiso jagadādhipatiya rāṇi||3||

sāgaradoḷag’huṭṭi āga śrīnāthana
byāga nōḍi paramōtsavadi
nāgaśayana nāgārivāhanana-
rdhāṅgi enisidānanta mahimaḷe ||4||

śēṣagiriya śrīnivāsana edeyallyā
vāsavāgiralyati prēmadali
īśa nārada brahmāsuraroḍeya bhī-
mēśakr̥ṣṇana nija dāsarigvaranīho ||5||


Aagamana padagalu

ಬಂದಾಳೋ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ |
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ||ಪ||

ಬಂದಾಳೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ | ನಿಂದಾಳೂ ಗೃಹದಲ್ಲಿ
ನಂದನಂದನರಾಣಿ ಇಂದಿರೇಶನ ಸಹಿತ ||ಅ.ಪ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆನಿಕ್ಕುತ |
ಗೆಜ್ಜೆಯ ಕಾಲ ಘಲು ಘಲು ಘಲುರೆನ್ನುತಾ ||
ಮೂರ್ಜಗ ಮೋಹಿಸುತ ಮುರಹರಿಯ ರಾಣಿ |
ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆಂದು ವೆಂಕಟೇಶನ ಸಹಿತ ||1||

ಮಾಸ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸವು |
ಶುಕ್ರವಾರ ಪೌರ್ಣಿಮೆದಿನ ಮುನ್ನ ||
ಭೂಸುರರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಸಾಸಿರ ನಾಮಪಾಡಿ |
ವಾಸವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ ವಾಸುದೇವನ ಸಹಿತ ||2||

ಕನಕವಾಯಿತು ಮಂದಿರ |
ಜನನಿ ಬರಲು | ಜಯ ಜಯ ಜಯ ವೆನ್ನಿರೊ ||
ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ |
ಕನಕವಲ್ಲಿಯು ತನ್ನ ಕಾಂತನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ||3||

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರವು | ಹೊಳೆಯುತ್ತ |
ಕರದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟಿ ಕಂಕಣವನು ಪಿಡಿಯುತ್ತ |
ಸೃಷ್ಠಿಗೊಡೆಯ ನಮ್ಮ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ |
ಪಟ್ಟದರಸಿನಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಕೊಡಲಿಕೆಂದು||4||

Bandāḷō bhāgyalakṣmī nam’ma manege |
sandēhavillada hāge ||pa||

bandāḷū nam’ma manege | nindāḷū gr̥hadalli
nandanandanarāṇi indirēśana sahita ||a.Pa||

hejjeya mēle hejjenikkuta |
gejjeya kāla ghalu ghalu ghalurennutā ||
mūrjaga mōhisuta murahariya rāṇi |
sampattu koḍalikkendu veṅkaṭēśana sahita ||1||

māsa śrāvaṇa māsavu |
śukravāra paurṇimedina munna ||
bhūsurarella kūḍi sāsira nāmapāḍi |
vāsavāgiralikke vāsudēvana sahita ||2||

kanakavāyitu mandira |
janani baralu | jaya jaya jaya venniro ||
sanakādi munigaḷa sēveyannu svīkarisi |
kanakavalliyu tanna kāntanna kūḍikoṇḍu ||3||

uṭṭa pītāmbaravu | hoḷeyutta |
karadalli ghaṭṭi kaṅkaṇavanu piḍiyutta |
sr̥ṣṭhigoḍeya nam’ma purandara viṭhalana |
paṭṭadarasinamage iṣṭārtha koḍalikendu||4||


Sri Ramaa Sthothram

ಜಯ ಕೊಲ್ಹಾಪುರನಿಲಯೇ ಭಜದಿಷ್ಟೇತರವಿಲಯೇ
ತವ ಪಾದೌ ಹೃದಿಕಲಯೇ ರತ್ನರಚಿತ ವಲಯೇ

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರಜಾತೇ ಕುರು ಕರುಣಾಂಮಯಿಭೀತೇ
ಜಗದಂಬಾಭಿದಯಾತೇ ಜೀವತಿ ತ ಪೋತೇ

ಜಯ ಜಯ ಸಾಗರಸದನಾ ಜಯ ಕಾಂತ್ಯಾಜಿತ ಮದನಾ
ಜಯ ದುಷ್ಟಾಂತಕ ಕದನಾ ಕುಂದಮುಕುಲರದನಾ

ಸುರರಮಣಿನುತ ಚರಣೇ ಸುಮನಃ ಸಂಕಟಹರಣೇ
ಸುಸ್ವರ ರಂಜಿತವೀಣೇ ಸುಂದರ ನಿಜಕಿರಣೇ

ಭಜದಿಂದೀವರ ಸೋಮ ಭವ ಮುಖ್ಯಾಮರಕಾಮಾ
ಭಯಮೂಲಾಳಿವಿರಾಮ ಭಂಜಿತ ಮುನಿಭೀಮಾ

ಕುಂಕುಮ ರಂಜಿತ ಫಾಲೇ ಕುಂಜರ ಬಾಂದವಲೋಲೇ
ಕಲಧೌತಮಲಚೈಲೇ ಕೃಂತಕುಜನಜಾಲೇ

ಧೃತ ಕರುಣಾರಸಪೂರೇ ಧನದಾನೋತ್ಸವ ಧೀರೇ
ಧ್ವನಿಲವನಿಂದಿತಕೀರೇ ಧೀರೆದನುಜದಾರೇ

ಸುರ ಹೃತ್ಪಂಜರಕೀರಾ ಸುಮಗೇಹಾರ್ಪಿತ ಹಾರಾ
ಸುಂದರ ಕುಂಜವಿಹಾರ ಸುರವರಪರಿವಾರ

ವರ ಕಬರೀ ಧೃತ ಕುಸುಮೇ ವರಕನಕಾಧಿಕ ಸುಷಮೇ
ವನ ನಿಲಯಾ ದಯ ಭೀಮೇ ವದನ ವಿಜಿತ ಸೋಮೇ

ಮದಲಕ ಭಾಲಸಗಮನೇ ಮಧು ಮಥನಾಲಸ ನಯನೇ
ಮೃದುಲೋಲಾಕ ರಚನೇ ಮಧುರ ಸರಸಗಾನೇ

ವ್ಯಾಘ್ರಪುರೀವರನಿಲಯೇ ವ್ಯಾಸಪದಾರ್ಪಿತಹೃದಯೇ
ಕುರು ಕರುಣಾಮಹಿಸದಯೇ ವಿವಿಧ ನಿಗಮಗೇಯೇ

Jaya kol’hāpuranilayē bhajadiṣṭētaravilayē
tava pādau hr̥dikalayē ratnaracita valayē

jaya jaya sāgarajātē kuru karuṇāmmayibhītē
jagadambābhidayātē jīvati ta pōtē

jaya jaya sāgarasadanā jaya kāntyājita madanā
jaya duṣṭāntaka kadanā kundamukularadanā

suraramaṇinuta caraṇē sumanaḥ saṅkaṭaharaṇē
susvara ran̄jitavīṇē sundara nijakiraṇē

bhajadindīvara sōma bhava mukhyāmarakāmā
bhayamūlāḷivirāma bhan̄jita munibhīmā

kuṅkuma ran̄jita phālē kun̄jara bāndavalōlē
kaladhautamalacailē kr̥ntakujanajālē

dhr̥ta karuṇārasapūrē dhanadānōtsava dhīrē
dhvanilavaninditakīrē dhīredanujadārē

sura hr̥tpan̄jarakīrā sumagēhārpita hārā
sundara kun̄javihāra suravaraparivāra

vara kabarī dhr̥ta kusumē varakanakādhika suṣamē
vana nilayā daya bhīmē vadana vijita sōmē

madalaka bhālasagamanē madhu mathanālasa nayanē
mr̥dulōlāka racanē madhura sarasagānē

vyāghrapurīvaranilayē vyāsapadārpitahr̥dayē
kuru karuṇāmahisadayē vividha nigamagēyē


Sri Mahalakshmi stothra padagalu

ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿ ದೇವಿಯೆ,
ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೆ ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರಿಯೆ ||ಪ||

ಹೇಮಗರ್ಭ ಕಾಮಾರಿ ಶಕ್ರಸುರ
ಸ್ತೋಮ ವಂದಿತಳೆ ಸೋಮ ಸೋದರಿಯೆ ||

ಬಟ್ಟುಕುಂಕುಮ ನೊಸಲೋಳೆ ಮುತ್ತಿನ ಹೊಸ
ಕಟ್ಟಾಣಿ ತ್ರಿವಳಿ ಕೊರಳೋಳೆ
ಇಟ್ಟ ಪೊನ್ನೋಲೆ ಕಿವಿಯೋಳೆ ಪವಳದ ಕೈಯ
ಕಟ್ಟ ಕಂಕಣ ಕೈಬಳೆ
ತೊಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಸ ಬಿಗಿದುಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ
ಘಟ್ಟಿ ವಡ್ಯಾಣ ಕಾಲಂದಿಗೆ ರುಳಿಗೆಜ್ಜೆ
ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಪೊಳೆವುದು ವೆಂಟಿಕೆ ಕಿರುಪಿಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟು ಶೋಭಿಸುವ ಅಷ್ಟಸಂಪನ್ನೆ ||

ಸಕಲ ಶುಭಗುಣಭರಿತಳೆ ಏಕೋದೇವಿಯೆ
ವಾಕುಲಾಲಿಸಿ ನೀ ಕೇಳೆ
ನೋತನೀಯನ್ನ ಮಹಲೀಲೆ ಕೊಂಡಾಡುವಂಥ
ಏಕಮನವ ಕೊಡು ಶೀಲೆ
ಬೇಕು ಬೇಕು ನಿನ್ನ ಪತಿ ಪಾದಾಬ್ಜವ
ಏಕಾಂತದಿ ಪೂಜಿಪರ ಸಂಗವ ಕೊಡು
ಲೋಕದ ಜನರಿಗೆ ನಾ ಕರವೊಡ್ಡದಂತೆ
ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ಕಾಯೆ ರಾಕೇಂದುವದನೆ ||

ಮಂದರೋದ್ಧನರಸಿಯೆ ಇಂದಿರೆ ಯೆನ್ನ
ಕುಂದು ದೋಷಗಳಳಿಯೆ
ಅಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಸಿರಿಯೆ ತಾಯೆ ನಾ ನಿನ್ನ
ಕಂದನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಯೆ
ಸಿಂಧುಶಯನ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಎಂದೆಂದಿಗೊ ಮನದಿಂದಗಲದೆ ಆ
ನಂದದಿಂದಲಿ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಕುಣಿಯುವಂತೆ
ವಂದಿಸಿ ಪೇಳಮ್ಮ ಸಿಂಧುಸುತೆಯಳೆ||

Śrī mahālakumi dēviye,
kōmalāṅgiye sāmagāyana priye ||pa||

hēmagarbha kāmāri śakrasura
stōma vanditaḷe sōma sōdariye ||

baṭṭukuṅkuma nosalōḷe muttina hosa
kaṭṭāṇi trivaḷi koraḷōḷe
iṭṭa ponnōle kiviyōḷe pavaḷada kaiya
kaṭṭa kaṅkaṇa kaibaḷe
toṭṭa kuppasa bigiduṭṭa pītāmbara
ghaṭṭi vaḍyāṇa kālandige ruḷigejje
beṭṭili poḷevudu veṇṭike kirupilli
iṭṭu śōbhisuva aṣṭasampanne ||

sakala śubhaguṇabharitaḷe ēkōdēviye
vākulālisi nī kēḷe
nōtanīyanna mahalīle koṇḍāḍuvantha
ēkamanava koḍu śīle
bēku bēku ninna pati pādābjava
ēkāntadi pūjipara saṅgava koḍu
lōkada janarige nā karavoḍḍadante
nī karuṇisi kāye rākēnduvadane ||

mandarōd’dhanarasiye indire yenna
kundu dōṣagaḷaḷiye
anda saubhāgyada siriye tāye nā ninna
kandanu mundakke kareye
sindhuśayana siri vijayaviṭhṭhalarēya
endendigo manadindagalade ā
nandadindali bandu munde kuṇiyuvante
vandisi pēḷam’ma sindhusuteyaḷe||


Udi thumbuva haadu

ಉಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುರಾಜಮುಖಿಗೆ
ಉಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ
ಕಡಲೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಬಟ್ಟಲೊಳು ಬಾಳೆಫಲಗ-
ಳ್ವುಡಿಯ ತುಂಬಿರೆ ನಮ್ಮ ||pa||

ಜಂಬುನೇರಲ ಗೊನೆ ಜಾಂಬೂಫಲಗಳು
ನಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬ್ರ ಔದುಂಬ್ರ ಫಲಗಳು ||1||

ಉತ್ತತ್ತಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಸೀತಾಫಲವು
ಅಕ್ಕಿ ಅಂಜೂರ ಉತ್ತತ್ತಿ ಫಲಗಳು||2||

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೀಮೇಶ ಕೃಷ್ಣನ ಪಟ್ಟದರಸಿ
ಗ್ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ವೀಳ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ ||3||

Uḍiya tumbire nam’ma uḍurājamukhige
uḍiya tumbire nam’ma
kaḍale kobbari baṭṭaloḷu bāḷephalaga-
ḷvuḍiya tumbire nam’ma ||pa||

jambunērala gone jāmbūphalagaḷu
nimbe dāḷimbra audumbra phalagaḷu ||1||

uttatti drākṣi kittaḷe sītāphalavu
akki an̄jūra uttatti phalagaḷu||2||

śrēṣṭha bhīmēśa kr̥ṣṇana paṭṭadarasi
g’hacci kuṅkuma vīḷya koṭṭu rukmiṇige ||3||


Aarathi haadugalu

ಎತ್ತಿರೇ ನವರತ್ನದಾರುತಿ ಕರ್ತೃರಂಗನ ರಾಣಿಗೆ||ಪ||
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಶುದ್ಧ ಸ್ನಾನವ ಮಾಡಿ ನದಿಯಲಿ ವಜ್ರಪೀಠದಿ ಕುಳಿಸಿರೇ|
ತಿದ್ದಿ ತಿಲಕವ ತೀಡಿದಂಥ ಮುದ್ದು ಮಂಗಳಗೌರಿಗೆ||1||

ಎರೆದು ಪೀತಾಂಬರವನುಡಿಸಿ ಸರ್ವಾಭರಣವನಿಡಿಸಿರೇ|
ಹರಳಿನೋಲೆ ಮೂಗುತಿ ಇಟ್ಟ ಮುದ್ದು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಗೆ||2||

ಅಚ್ಚಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಸಂಪಿಗೆ ಎತ್ತಿರೇ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಕೆ|
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮಲೋಲನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ||3||

ಹರಿಯ ವಂಚಿಸಿ ಕರವೀರದೊಳು ಭರದಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವೊಳೇ|
ಪರಮಭಕ್ತರಿಗೆ ವರವ ಕೊಡುವ ನಿಗರ್ವಿಗೊಲಿಯುವ ದೇವಿಗೆ||4||

ಹುಟ್ಟು ಬಡವಿಯ ಕಷ್ಟ ಕಳೆದು ಕೊಟ್ಟಳರಸನ ಸಿರಿಯನು|
ಹೆತ್ತಕುವರನ ತೋರಿದಂಥ ಶುಕ್ರವಾರದ ಗೌರಿಗೆ||5||

ನಿಗಮವೇದ್ಯಳೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದಲಿ ಪೊಗಳುವೆ|
ತೆರೆದು ಭಾಗ್ಯವ ನೀಡುವಂಥ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಮಡದಿಗೆ||6||

Ettirē navaratnadāruti kartr̥raṅgana rāṇige||pa||
uttamōttamalōlanāda viṣṇuvina kalyāṇige||a.Pa||

śud’dha snānava māḍi nadiyali vajrapīṭhadi kuḷisirē|
tiddi tilakava tīḍidantha muddu maṅgaḷagaurige||1||

eredu pītāmbaravanuḍisi sarvābharaṇavaniḍisirē|
haraḷinōle mūguti iṭṭa muddu mahālakṣmī dēvige||2||

accamallige lakṣa sampige ettirē nim’ma pādake|
uttamōttamalōlanāda viṣṇuvina kalyāṇige||3||

hariya van̄cisi karavīradoḷu bharadi sthiravāgiruvoḷē|
paramabhaktarige varava koḍuva nigarvigoliyuva dēvige||4||

huṭṭu baḍaviya kaṣṭa kaḷedu koṭṭaḷarasana siriyanu|
hettakuvarana tōridantha śukravārada gaurige||5||

nigamavēdyaḷē ninna mahimeya bagebageyindali pogaḷuve|
teredu bhāgyava nīḍuvantha bhīmēśakr̥ṣṇana maḍadige||6||


ಚೆಲ್ವೇರಾರತಿಯ ತಂದೆತ್ತಿರೆ ||

ಹುಟ್ಟಿದಳಾ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲಿ ಸ-
ಮಸ್ತ ಜನರಿಗೆ ಸುಖವ ನೀಡುತ
ಶ್ರೇಷ್ಠರೊಳಗೆ ಜೇಷ್ಠಾದೇವಿ ಶ್ರೀನಾಥನ
ಪಟ್ಟದರಸಿ ಮುದ್ದು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಮುದ್ದು ಮೋರೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮುಖುರ್ಯ ಬುಲಾಕ-
ನಿಟ್ಟ ್ವಜ್ರದ ಬುಗುಡಿ ವೈಯಾರದಿಂದ
ತಿದ್ದಿ ಬೈತಲು ಜಡೆಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ
ಪದ್ಮನಾಭನ ರಾಣಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಸಣ್ಣ ಮುತ್ತಿನ ವಾಲೆ ಸರಪಳಿ ಚಳತುಂಬು
ಚಿನ್ನದ ಸರಿಗೆ ಮೋಹನ್ನಮಾಲೆ
ಕಣ್ಣಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕುಂಕುಮ
ಚೆನ್ನಾರ ಚೆಲುವೆ ಶ್ರೀ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಸೆಳೆನಡುವಿಗೆ ತಕ್ಕ ಬಿಳಿಯ ಪೀತಾಂಬರ
ನಳಿತೋಳಿನಲಿ ನಾಗಮುರಿಗೆ ವಂಕಿ
ಗಿಳಿಯು ಕಮಲ ದ್ವಾರ್ಯ ಹರಡಿ ಕಂಕಣನಿಟ್ಟು
ಕಳೆಯ ಸುರಿವ ಚೆಲ್ವೆ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಗರುಡವಾಹನನ್ಹೆಗಲಿಳಿದು ಶ್ರೀನಾಥನ
ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ಕರವ್ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು
ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತಗಳುದುರುತ
ನಡೆದು ಬರುವೊ ಮುದ್ದು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

ಪಾದದಿ ರುಳಿ ಗೆಜ್ಜೆ ನಾದ ಝೇಂಕರಿಸುತ
ಆದರದಿಂದೆನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು
ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನೆದೆಯ ಮ್ಯಾಲ್ವಿ-
ನೋದದಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ||

Celvērāratiya tandettire ||

huṭṭidaḷā kṣīrasāgaradali sa-
masta janarige sukhava nīḍuta
śrēṣṭharoḷage jēṣṭhādēvi śrīnāthana
paṭṭadarasi muddu mālakṣmige ||

muddu mōrege takka mukhurya bulāka-
niṭṭa vajrada buguḍi vaiyāradinda
tiddi baitalu jaḍebaṅgāra rāgaṭe
padmanābhana rāṇi mālakṣmige ||

saṇṇa muttina vāle sarapaḷi caḷatumbu
cinnada sarige mōhannamāle
kaṇṇakāḍige hacci kastūri kuṅkuma
cennāra celuve śrī mālakṣmige ||

seḷenaḍuvige takka biḷiya pītāmbara
naḷitōḷinali nāgamurige vaṅki
giḷiyu kamala dvārya haraḍi kaṅkaṇaniṭṭu
kaḷeya suriva celve mālakṣmige ||

garuḍavāhananhegaliḷidu śrīnāthana
haraḍi kaṅkaṇa karavhiḍidukoṇḍu
muḍida mallige pārijātagaḷuduruta
naḍedu baruvo muddu mālakṣmige ||

pādadi ruḷi gejje nāda jhēṅkarisuta
ādaradindenna manege bandu
śrīdhara bhīmēśakr̥ṣṇanedeya myālvi-
nōdadi kuḷitidda mālakṣmige ||


Mangala Haadugalu

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ನಿತ್ಯ ಶುಭ ಮಂಗಳಂ

ಧರೆಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನಂಥ ತರುಣಿಮಣಿಯನು ಕಾಣೆ ಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಿ ಇರುವೆ ನೀನು
ಕರವೆತ್ತಿ ಮುಗಿವೆನು ಸಿರಿಯ ತವ ಸೌಭಾಗ್ಯವನೆರಡು ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೊರೆದು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ||

ಜರದ ಪೀತಾಂಬರವ ಚರಣದಲ್ಲಲೆಸುತಾ ಸಿರಿವಂತಿ ಮೂರು ಹೆಜ್ಜೆ ಬರುವಳಾಗಿ
ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆನು ಹೆರಳಲ್ಲಿ ಮುಡಿದಿರುವ ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಚಂಪೆ ಸರಗಳನು ನೋಡೇ||

ಇಂದುಮುಖಿ ನಿನಗಾರುತಿ ತಂದು ನಿಂದಹನೈ ಸುಂದರಾಮೃತ ಕೀರ್ತಿ ಪಾಡುತಿಹೆನು
ಇಂದಿರೇಶನ ರಾಣಿ ಹಿಂದಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುಂದದ ಕುಸುಮದ ಮಾಲೆ ನೀಡು||

Jaya maṅgaḷaṁ nitya śubha maṅgaḷaṁ

dhareyoḷage ninnantha taruṇimaṇiyanu kāṇe hariya vakṣasthaḷadi iruve nīnu
karavetti mugivenu siriya tava saubhāgyavaneraḍu kaṇṇige toredu varamahālakṣmī ||

jarada pītāmbarava caraṇadallalesutā sirivanti mūru hejje baruvaḷāgi
seragoḍḍi bēḍuvenu heraḷalli muḍidiruva maruga mallige campe saragaḷanu nōḍē||

indumukhi ninagāruti tandu nindahanai sundarāmr̥ta kīrti pāḍutihenu
indirēśana rāṇi hindaleyalliruva kundada kusumada māle nīḍu||


ಮಂಗಳವೆನ್ನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಈಗ||ಪ||
ಶ್ರೀರಂಗನರಸಿ ಮಹಾದೇವಿಗೆ ಬೇಗ||ಅ.ಪ||

ಸಿಂಧುನಂದನೆಗೆ ನಂದನಂದನೆದೆಯಲ್ಲಿ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸುಂದರ ಸಿರಿಗೆ||1||

ವರಮಣಿ ವೈಜಯಂತಿ ಹರಿ ಶ್ರೀವತ್ಸದಲ್ಲಿ
ಸರಸವಾಗಿರುವಂಥ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ||2||

ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ ಗೊಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾದಿಗೆ
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಗ್ಗು ವರವ ಕೊಡೆನಗೆ||3||

ರಂಗನರಸಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರವೆನಗಿತ್ತು
ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಮಂಗಳ ನೀಡೆ||4||

ಆದಿನಾರಾಯಣ ಅನಂತಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ
ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನರಸಿ ರುಕ್ಮಿಣಿಗೆ||5||

Maṅgaḷavenni mahālakṣmige īga||pa||
śrīraṅganarasi mahādēvige bēga||a.Pa||

sindhunandanege nandanandanedeyalli
hondikoṇḍiruvantha sundara sirige||1||

varamaṇi vaijayanti hari śrīvatsadalli
sarasavāgiruvantha varamahālakṣmige||2||

heraḷu baṅgāra rāgaṭe goṇḍya kyādige
araḷu mallige moggu varava koḍenage||3||

raṅganarasi beḷḷi baṅgāravenagittu
kaṅgaḷindali nōḍi maṅgaḷa nīḍe||4||

ādinārāyaṇa anantaguṇa paripūrṇanāda
bhīmēśakr̥ṣṇanarasi rukmiṇige||5||


Varava koduva haadu

ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಾ ವರಗಳ
ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ನಾ||ಪ||
ವಂದಿಸಿ ಬೇಡವೆ ಇಂದಿರೆ ಮುಡಿದಂಥ ಕುಂದ ಮಂದಾರ ನಾಗಸಂಪಿಗೆ||ಅ.ಪ||

ಹಸಿರು ಶ್ಯಾವಂತಿಗೆ ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆದಂಡೆ|
ಎಸೆವೋ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತದ ವರಗಳ ನಾ||1||

ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಕುಂಕುಮ ಗಾಜಿನಬಳೆ|
ಮುತ್ತೈದೆತನ ಸಂಪತ್ತು ಸಂತಾನಕೆ ನಾ||2||

ಕಮಲಾಕಾಂತ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ರಾಣಿ ಮುಡಿದ|
ಕಮಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥದ ವರಗಳ ನಾ||3||

Vandisi bēḍuve nā varagaḷa
vandisi bēḍuve nā||pa||

vandisi bēḍave indire muḍidantha kunda mandāra nāgasampige||a.Pa||

hasiru śyāvantige kusuma malligedaṇḍe|
esevō kyādige pārijātada varagaḷa nā||1||

kaṭṭidda māṅgalya kuṅkuma gājinabaḷe|
muttaidetana sampattu santānake nā||2||

kamalākānta bhīmēśakr̥ṣṇana rāṇi muḍida|


ಬೇಡಿಕೊಂಬೆನೆ ವರವ ನಾ ನಿನ್ನ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿತಾಯಿ
ಮಾಡಿ ದಯವನು ನೋಡೆ ನೀ ಎನ್ನ
ಪಾಡಿ ಕೊಂಡಾಡುವೆನು ಪಂಚಗಂಗಾ ತೀರದಲಿ
ಕರವೀರ ವಾಸಿಯೆ ||ಪ||

ಒದೆಯುತಿರಲು ಆ ಪಾದದಿ ಬಂದು ಪದುಮಾಕ್ಷ ಮುನಿಯ
ಮುದದಿ ಮನ್ನಿಸಿ ಕಳುಹುತಿರೆ ಕಂಡು
ಒದಗಿ ಬಂದ ಕೋಪದಿಂದ
ಯದುನಾಥನ ಎದೆಯಿಳಿದು ಬೇಗನೆ
ಕದನ ಮಾಡುತ ಕೊಲ್ಲಾಪುರವನು
ಸದನ ಮಾಡಿದೆ ಸುಂದರಾಂಗಿಯೆ ||1||

ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ವೈಕುಂಠದಿ ಹರಿಯು ಇಳಿದು ಅಂಜನಾ
ಬೆಟ್ಟದಲಿ ನಿಂತಿದ್ದನೆ ಬಂದು
ಪಟ್ಟದರಸಿಯು ನೀನು ಜನಕನ
ಪುತ್ರಿಯಾದ ಕಾಲದಲಿ
ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ನಡೆಸಿ ಪತಿಗೆ ನೀ
ಪತ್ನಿಮಾಡಿದೆ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ||2||

ರಮ್ಯವಾದ ರಜತ ಹೇಮಗಳು ಗುಡಿಗೋಪುರಗಳು
ನಿನ್ನಶಿರ ಶೃಂಗಾರಾಭರಣಗಳು ಅಮ್ಮ
ತ್ರಿಜಗದಂಬಾ ನಿನ್ನ
ಮುಖ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಧನ್ಯರಾಗೋರು
ಬ್ರಹ್ಮನಪಿತನರಸಿ ಎನಗೆ ನೀ
ರಮ್ಮೆಪತಿಪಾದಾಂಘ್ರಿ ತೋರಿಸೆ ||3||

ಪಕ್ಷಿವಾಹನನ್ವಕ್ಷಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆವಾಸವಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ
ನೀ ಅಧ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿದ್ದು
ಇಕ್ಷುಚಾಪನ ಜನನಿ ಕರವೀರ
ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ
ಮೋಕ್ಷಾಪೇಕ್ಷಿಗಳಾದ ಜನರಿಗೆ
ರಕ್ಷಿಸಿ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ಮಾತೆಯೆ||4||

ನೇಮದಿಂದಲಿ ನಮಿಸುವೆನು ನಿನಗೆ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿತಾಯಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪಾಲಿಸಿ ನೀನು
ಶ್ಯಾಮವರ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಸಾಸಿರ
ನಾಮ ನಾಲಿಗೆಲಿರಲು ನಿಲಿಸಿ
ಭೂಮಿಗೊಡೆಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ
ಧಾಮದ ದಾರಿಗಳ ತೋರಿಸೆ ||5||

Bēḍikombene varava nā ninna mālakṣmitāyi
māḍi dayavanu nōḍe nī enna
pāḍi koṇḍāḍuvenu pan̄cagaṅgā tīradali
karavīra vāsiye ||pa||

odeyutiralu ā pādadi bandu padumākṣa muniya
mudadi mannisi kaḷuhutire kaṇḍu
odagi banda kōpadinda
yadunāthana edeyiḷidu bēgane
kadana māḍuta kollāpuravanu
sadana māḍide sundarāṅgiye ||1||

biṭṭu ninna vaikuṇṭhadi hariyu iḷidu an̄janā
beṭṭadali nintiddane bandu
paṭṭadarasiyu nīnu janakana
putriyāda kāladali
koṭṭa vacanava naḍesi patige nī
patnimāḍide padmāvatiya ||2||

ramyavāda rajata hēmagaḷu guḍigōpuragaḷu
ninnaśira śr̥ṅgārābharaṇagaḷu am’ma
trijagadambā ninna
mukha om’me nōḍalu dhan’yarāgōru
brahmanapitanarasi enage nī
ram’mepatipādāṅghri tōrise ||3||

pakṣivāhananvakṣasthaḷadalli āvāsavāgi lakṣmi
nī adhyakṣaḷāgiddu
ikṣucāpana janani karavīra
kṣētradali pratyakṣaḷāgi
mōkṣāpēkṣigaḷāda janarige
rakṣisi varagaḷa koḍuva māteye||4||

nēmadindali namisuvenu ninage mālakṣmitāyi
prēmadindali pālisi nīnu
śyāmavarṇana divya sāsira
nāma nāligeliralu nilisi
bhūmigoḍeya bhīmēśakr̥ṣṇana


ದೇವಿ ನಿನ್ನಯ ಮುಡಿ ಮೇಲಿದ್ದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವ ಕೊಡೇ ತಾಯಿ ವರವ ಕೊಡೇ

ಕಟ್ಟುವ ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಮುತ್ತೈದೆತನವ ಮುದದಿಂದ
ಮುತ್ತೈದೆತನವ ಮುದದಿಂದ ಬೇಡುವೆ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕುಮಿಯೇ ದಯಮಾಡು

ಅಂದಣ ರಥವು ಬಂದು ಹೋಗೋ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಲು ಕ್ಷೇಮ
ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬಲು ಕ್ಷೇಮವಿರುವಂತೆ ಇಂದಿರಾದೇವಿಯೇ ದಯಮಾಡಿ

ದಂಪತ್ತಿನಲಿ ಸುತ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂಥ ಮಂದಿರಕೆ ಬಹುಮಾನ
ಇಂಥ ಮಂದಿರಕೆ ಬಹುಮಾನವಿರುವಂತೆ ಸಂತೋಷದಿ ವರವ ದಯಮಾಡು

ಅನ್ನ ಗೋವುಗಳು ದಿವ್ಯಕನ್ಯಾ ಭೂದಾನ ಹಿರಣ್ಯದಾನಗಳ ಹಿತದಿಂದ
ಹಿರಣ್ಯದಾನಗಳ ಹಿತದಿಂದ ಮಾಡುವಂತೆ ಸಂಪನ್ನೆ ನೀ ವರವ ದಯಮಾಡು

ಇಂದಿಗೆ ಮನೋಭೀಷ್ಠ ಎಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದ ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮರೆಯದೆ
ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಮರೆಯದೆ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನರ್ಧಾಂಗಿಯೇ ದಯಮಾಡಿ

Dēvi ninnaya muḍi mēlidda mallige hūva koḍē tāyi varava koḍē

kaṭṭuva toṭṭilalli gaṇḍu makkaḷu muttaidetanava mudadinda
muttaidetanava mudadinda bēḍuve śrī mahālakumiyē dayamāḍu

andaṇa rathavu bandu hōgō heṇṇumakkaḷu bandhugaḷige balu kṣēma
bandhugaḷige balu kṣēmaviruvante indirādēviyē dayamāḍi

dampattinali suta sampattu saubhāgya intha mandirake bahumāna
intha mandirake bahumānaviruvante santōṣadi varava dayamāḍu

anna gōvugaḷu divyakan’yā bhūdāna hiraṇyadānagaḷa hitadinda
hiraṇyadānagaḷa hitadinda māḍuvante sampanne nī varava dayamāḍu

indige manōbhīṣṭha endige nim’ma pāda hondiruvante mareyade
hondiruvante mareyade bhīmēśakr̥ṣṇanardhāṅgiyē dayamāḍi

MADHWA · Mahalakshmi · vishnu theertharu

Ramaa sthothram(Madanur Sri Vishnu thirtharu)

ಯಯೈವೇದಂ ಸಚ್ಚಿನ್ನಿರುಪಮನಿಜಾನಂದನಿರತಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಪಾದೌ ಗುಣಸಮತನೂರಾಪ್ಯ ಸೃಜತಿ|
ಅವತ್ಯತ್ತಿ ಪ್ರೇಷ್ಟಾನ್ ಪದಮಪಿನಯತ್ಯಸ್ತವಿಪದಃ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧||

ಭವಾನೀ ವಾಣೀ ವಾ ಜಲಧಿತನಯಾ ವಾ ಸ್ವಹೃದಯೇ-
ಷ್ವಚಿಂತ್ಯಾಂ ಯನ್ಮೂರ್ತಿಂ ಸತತಮನುಚಿಂತ್ಯಾಪುರಧಿಕಮ್|
ಸುರಸ್ತ್ರೀಷು ಶ್ಲಾಘ್ಯಂ ದಿವಿ ಭುವಿ ಚ ಸೌಂದರ್ಯಸುಫಲಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೨||

ಅನಿರ್ವಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಯಾಽಪ್ಯಖಿಲನಿಗಮಸ್ಥೈಃ ಶ್ರು(ಸ್ಮೃ)ತಿಗತೈ-
ರ್ವಚೋಭಿಸ್ತಾತ್ಪರ್ಯಾತ್ಸಹ ಸದಿತಿಹಾಸಂ ಪುನರಪಿ|
ಅನುಲ್ಲಂಘ್ಯಾ ಲಂಘ್ಯಾಪ್ಯಥ ನಿಜಮುದಾ ಯಾ ಸುಮನಸಾಂ|
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೩||

ಯಯಾಽಮುಕ್ತೋ ಮುಕ್ತೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಪ್ರೇಯೋ ಪ್ರೇಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಯಯಾಽಹೇಯಂ ಹೇಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೪||

ಯಯಾ ಮಾತಾ ಮಾತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽತಾತಸ್ತಾತೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಯಯಾಽಭ್ರಾತಾ ಭ್ರಾತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೫||

ಯಯಾಽಜಾಯಾ ಜಾಯಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಪುತ್ರಃ ಪುತ್ರೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽನಪ್ತಾ ನಪ್ತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೬||

ಯಯಾಽರಾಜಾ ರಾಜಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಭೃತ್ಯೋ ಭೃತ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಕಾರ್ಯಂ ಕಾರ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೭||

ಯಯಾಽಶ್ಲಾಘ್ಯಃ ಶ್ಲಾಘ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽವಂದ್ಯೋ ವಂದ್ಯೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಯಯಾಽವಕ್ತಾ ವಕ್ತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ|
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೮||

ಯಯಾಽವಿಪ್ರೋ ವಿಪ್ರೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಜಾಪ್ಯಂ ಜಾಪ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಸಾಧ್ಯಂ ಸಾಧ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೯||

ಯಯಾಽಪಥ್ಯಂ ಪಥ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಜ್ಞಾತಂ ಜ್ಞಾತಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽರಕ್ಷ್ಯಂ ರಕ್ಷ್ಯಂ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೦||

ಯಯಾಽಬಂಧುರ್ಬಂಧುರ್ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಹಂತಾ ಹಂತಾ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಯಯಾಽಧರ್ಮೋ ಧರ್ಮೋ ಭವತಿ ವಿಪರೀತಂ ಚ ಭವತಿ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೧||

ಜನೋ ಯಾಂ ಪ್ರತ್ಯೂಹೇ ಜನನಸಮಯೇಽಥಾಪಿ ವಿಪದಿ
ಸ್ಮರತ್ಯದ್ಧಾ ನಾಶೇ ನನು ಖಲು ತತೋಽನ್ಯತ್ರ ಸಮಯೇ|
ಸ್ಮೃತಾ ಯಾ ಸಂತಾಪಂ ಹರತಿ ಚ ಮುದೈವಾಶು ಪರಯಾ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೨||

ಬಹೂಕ್ತ್ಯಾ ಕಿಂ ಸ್ಯಾದ್ಯಾಽಘಟಿತಘಟನಾಯಾಂ ಪಟುತರಾ
ಮಹಾಮಾಯಾ ಮೋಹಿನ್ಯಖಿಲಜನತಾಸ್ತ್ರಿಜಗತಿ
ನಿಮೇಷೋನ್ಮೇಷಾದ್ಯಂ ಭವತಿ ಚ ಯಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಯಾ
ಪರಬ್ರಹ್ಮಾಣೀ ಸಾ ನನು ವಿಜಯತೇ ಮದ್ಧೃದಿ ಸದಾ||೧೩||

ಅಟತು ವಿವಿಧದೇಶಂ ಸರ್ವದಾ ಸಪ್ರಯಾಸಂ
ಪಠತು ನಿಖಿಲವೇದಾನ್ ಸಾಂಗಕಾನ್ನಿತ್ಯಮೇವ|
ಲುಠತು ಸಕಲದೇವಾನಾಂ ಪುರಃಪಾಂಸುಮಧ್ಯೇ
ಪಟಲವಿಘಟನಂ ಸ್ಯಾತ್ತಾಂ ವಿನಾ ನೈವ ಜಂತೋಃ||೧೪||

ಇತಿ ದೇವೀಸ್ತವಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಪಾಪಪ್ರಣಾಶನಮ್|
ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶ್ರುಣುಯಾದ್ವಾಪಿ ಸ ಮುಕ್ತೋ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ||೧೫||

yayaivEdaM saccinnirupamanijAnandanirataM
parabrahmApAdau guNasamatanUrApya sRujati|
avatyatti prEShTAn padamapinayatyastavipadaH
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||1||

BavAnI vANI vA jaladhitanayA vA svahRudayE-
ShvaciMtyAM yanmUrtiM satatamanuciMtyApuradhikam|
surastrIShu SlAGyaM divi Buvi ca sauMdaryasuPalaM
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||2||

anirvAcyA vAcyA&pyaKilanigamasthaiH Sru(smRu)tigatai-
rvacOBistAtparyAtsaha saditihAsaM punarapi|
anullanGyA lanGyApyatha nijamudA yA sumanasAM|
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||3||

yayA&muktO muktO Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&prEyO prEyO Bavati viparItaM ca Bavati|
yayA&hEyaM hEyaM Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||4||

yayA mAtA mAtA Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&tAtastAtO Bavati viparItaM ca Bavati|
yayA&BrAtA BrAtA Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||5||

yayA&jAyA jAyA Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&putraH putrO Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&naptA naptA Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||6||

yayA&rAjA rAjA Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&BRutyO BRutyO Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&kAryaM kAryaM Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||7||

yayA&SlAGyaH SlAGyO Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&vaMdyO vaMdyO Bavati viparItaM ca Bavati|
yayA&vaktA vaktA Bavati viparItaM ca Bavati|
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||8||

yayA&viprO viprO Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&jApyaM jApyaM Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&sAdhyaM sAdhyaM Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||9||

yayA&pathyaM pathyaM Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&j~jAtaM j~jAtaM Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&rakShyaM rakShyaM Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||10||

yayA&baMdhurbaMdhurBavati viparItaM ca Bavati
yayA&haMtA haMtA Bavati viparItaM ca Bavati
yayA&dharmO dharmO Bavati viparItaM ca Bavati
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||11||

janO yAM pratyUhE jananasamayE&thApi vipadi
smaratyaddhA nASE nanu Kalu tatO&nyatra samayE|
smRutA yA saMtApaM harati ca mudaivASu parayA
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||12||

bahUktyA kiM syAdyA&GaTitaGaTanAyAM paTutarA
mahAmAyA mOhinyaKilajanatAstrijagati
nimEShOnmEShAdyaM Bavati ca yayA brahmakalayA
parabrahmANI sA nanu vijayatE maddhRudi sadA||13||

aTatu vividhadESaM sarvadA saprayAsaM
paThatu niKilavEdAn sAMgakAnnityamEva|
luThatu sakaladEvAnAM puraHpAMsumadhyE
paTalaviGaTanaM syAttAM vinA naiva jaMtOH||14||

iti dEvIstavaM puNyaM sarvapApapraNASanam|
yaH paThEt SruNuyAdvApi sa muktO nAtra saMSayaH||15||

 

 

aarathi · MADHWA · Mahalakshmi

Aarathi haadugalu – Mahalakshmi, Saraswathi & Parvathi

I have already posted collection of aarathi haadugalu in a separate post. I would like to post devi aarathi padagalu exclusively towards Navarathri festival

Mahalakshmi

  1. Arathiya hethamma
  2. Arati belagire naariyaru bega
  3. Mangalaaruti tandu belagire
  4. Chelveraratiya tandettire -Lakshmi arathi
  5. Arathi maduvevu lakshmi devige
  6. Etthire navarathnadaruthi

Parvathi/Gowri

  1. Arathi belega bannire

Saraswathy

  1. Aarathi haadu – Saraswathy
dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · lakshmi · Mahalakshmi

Lakshmi Sthavaraja

ಹರಿಯರಸಿ ಸಿರಿನೀನೆ ಸರ್ವದ
ಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ
ಹರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೊಡೆಯೊಳೊಪ್ಪುತಕಾಲದೇಶದಲಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ಹರ್ಯನುಜ್ಞದಿ
ಹರಿಯ ಸೇವಾನಿರುತಗೈಯುತ
ಹರಿಯ ಪದಕೆ ನೀಡಿ ಸುಖಿಸುವ ಶಿರಿಯೆ ವಂದಿಪೆನು ||1||

ಹರಿಯ ಕರುಣದಿ ಸರಸಿಜಾಂಡವ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ಹರಿಯ ತೆರದಲಿ
ಹರಿಯ ಮನಕತಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯವ
ಹರಿಯ ಚಿತ್ತನುಕೂಲಮಾಡುತ
ಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ
ಹರಿಯನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ನಿನ್ನನು ಸ್ತುತಿಪೆನನವರತ ||2||

ಹರಿಯ ರಮಣಿಯೆ ಹರಿಯ ಜ್ಞಾನವ
ಹರಿಯ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ
ಹರಿಯ ವಲ್ಲಭೆ ತೋರೆ ಸಂತತ
ಹರಿಯ ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೇ
ಹರಿಯ ಮೂರುತಿ ನೆನಹನಿತ್ತೂ ಪೊರಿಯೆ ಮಜ್ಜನನೀ ||3||

ಹರಿಯ ಹೃದಯದಲಿದ್ದ ತೆರದಲಿ
ಶಿರಿಯೆ ಎನ್ನಯ ಸದನ ಮಧ್ಯದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನೀನೆ ನೆÀಲಸೀ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಹರಿಯ ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆ ಗೋಸುಗ
ಪರಮ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತದಿ
ಹರಿ ವಿಭೂತಿಜ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರೆಯೆನ್ನ ||4||

ಹರಿಯ ಮಾನಿನಿ ಸಕಲ ಸಂಪದ
ಹರಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಯಿತ್ತು ನೀನೇ
ಹರಿಯ ಸೇವೆಯ ಗೈಸಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಮಜ್ಜನನೀ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನೀನೆ ಸಂತತ
ಬೆರೆತು ಮನೆಯಲಿ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯ
ಕರೆದು ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಶಿರಿದೇವಿ ||5||
ಹರಿಯ ಸಹ ವೈಕುಂಠಲೋಕದಿ
ಇರುವೊ ತೆರದಲಿ ಎನ್ನ ಸದನದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿದ್ದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಿನದಿನದಿ
ಹರಿಯ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರ ನಿನ್ನಯ
ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನರುಹಿ ಸಂತತ
ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಸಂಗದಲಿ ಹರಿದಾಸನೆನಿಸೆನ್ನ ||6|

ಹರಿಯು ಜನಕನು ಜನನಿ ನೀನೇ
ಶಿರಿಯನಿತ್ತೂ ಪಾಲಿಸೆಂದೆನು
ಹರಿಯ ಮಂದಿರವೆನಿಪ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲಿ
ಹರಿಯ ಗೂಡ್ಯನುದಿನದಿ ನಿನ್ನಯ
ಹರಿಯ ರೂಪವ ತೋರಿ ಭಾಗ್ಯವ
ಕರದಿ ನೀಡಿಪರಿಯಲೆನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಶಿರಿದೇವಿ ||7||

ಹರಿಯ ಪದಸಂಜಾತವಾದಾ
ಧರಣಿಮಂಡಲ ಶಿರಿಯೆ ನಿನಗೇ
ಅರಸನಾಗಿಹ ಹರಿಯಗೂಡಿ ನಿಧಿಯನೀಡಮ್ಮ
ಹರಿಯ ಕರುಣದಿ ಭಾಗ್ಯನೀಡುವ
ಪರಮ ಶಕುತಿಯು ನಿನಗೆ ಇರುವುದು
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರೆಯಮ್ಮ ||8||

ಹರಿಗೆ ಅರಸೀ ಎನಿಪ ನಿನ್ನನು
ಸರಸಿಜಾಸನ ರುದ್ರಶಕ್ರರು
ಪರವiಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸಿನಿಜಗತಿಯ
ತ್ವರದಿ ಸೇರಿದ ಶ್ರುತಿಯವಾರ್ತೆಯ
ಕರಣದಿಂದರಿತೀಗ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಕಮಲವ ಮನದಿಸಂತತ ಭಜಿಪೆಕಲ್ಯಾಣಿ ||9||

ಮಾಧವನ ಮನಪ್ರೇಮ ಮಾನಿನಿ
ಸಾದರದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಧನಗಳ
ಯಾದವೇಶ ಸುಧಾಮದ್ವಿಜವರಗಿತ್ತ ತೆರದಂತೆ
ಮೋದ ಮನದಲಿ ಸಾಂದ್ರಸುಖಮಯ
ಬೋಧಭಕುತಿ ವಿರಕುತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ವೇದಗಮ್ಯನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸು ವೇದಕಭಿಮಾನಿ ||10||

ಉದಿತಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಭಾಸಳೆ
ಬಿದುರಮಂಡಲ ಜೈಪ ವದನೆಯೆ
ಮದನಮೂರುತಿ ಕೋಟಿನಿಭ ಲಾವಣ್ಯಪೂರಿತಳೇ
ಪದುಮನಯನಳೆ ನಾಸಚಂಪಕ
ಭಿದುರಫಲಕ ಸುಫಾಲ ಕುಂತಳ
ಮದನಕಾರ್ಮುಕ ಪುಬ್ಬುಯುಗಳವು ಕರುಣಯುಗ ಶೋಭೆ ||11||

ಕದಪು ಕನ್ನಡಿ ಕುಮುದ ಕುಟ್ಮಲ
ರದನಪಂಕ್ತಿಯು ರಕ್ತ ಓಷ್ಟವು
ಚರುರೆಯಾನನ ಮಂದಹಾಸವು ಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕೆಯು
ಉದಯ ತಾಮ್ರಲಲಾಟ ಶೊಭಿತೆ
ಒದಗಿ ರಾಜಿಪ ಭೃಂಗಕುಂತಳೆ
ಉದಕ ಬಿಂದುಗಳೆಂಬೊ ಬೈತಲೆ ಮುತ್ತುರಾಜಿತಳೆ ||12||

ಮುದ್ದು ಚುಬಕವು ಕಂಬು ಕಂಧರ
ಪೊದ್ದುಕೊಂಡಿಹ ಬಾಹುದ್ವಂದ್ವವು
ಎದ್ದು ತೋರುತ ಕರಿಯ ಕರತೆರ ತಾವೆ ಶೋಭಿಪವೊ
ಮುದ್ರರತ್ನಾಂಗುಳಿಯ ಸಂಘದಿ
ಪೊದಿದ್ಹಸ್ತದ್ವಯವು ಶೋಭಿಪ
ಪದ್ಮಕಟ್ಮಗಳೆನಿಸಿ ಸೇವಕಗಭಯ ನೀಡುವವು ||13||

ಭಕ್ತಜನತತಿ ಪ್ರೇಮವಾರಿಧೆ
ಭಕ್ತಜನ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನಿ
ಭಕ್ತಜನದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಿಯೆ ನಮಿಪೆÉನನವರತ
ಲಕುಮಿ ಕ್ರಮುಕ ಸುಕಂಠದಲಿ ಶ್ರೀ –
ರೇಖ ಶೋಭಿತೆ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯದಿ
ಮುಕುತ ಹಾರಾವಳಿ ಸುಶೋಭಿತೆ ಪರಮಮಂಗಳಳೆ ||14||

ನಿನ್ನದಾಸನ ಮಾಡೆ ಲಕುಮಿಯೆ
ಘನ್ನತರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ
ಚೆನ್ನವಾಗೀ ನೀಡಿ ಎನ್ನಯ ಸದನದೊಳಗಿದ್ದೂ
ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡಗೊಡಿ ದಿನದಿನ
ಎನ್ನ ಕೈಯಲಿ ಪೂಜೆ ಗೊಳುತಾ
ನಿನ್ನ ರೂಪವ ತೋರಿ ಪಾಲಿಸು ಪಾಲಸಾಗರಜೆ ||15||
ಮಾತೆ ನಿನ್ನಯ ಜಠರಕಮಲ ಸು –
ಜಾತನಾಗಿಹ ಸುತನ ತೆರದಲಿ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಗಳನಿತ್ತುನಿತ್ಯದಲಿ
ನೀತ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ
ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆ ನೀಯೆನ್ನ ||16||

MADHWA · Mahalakshmi · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Shukravara suladhi/Ramaa suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಂದುಮುಖಿಯೆ ನಿನ್ನ ಸಂದರುಶನದಿಂದಾ
ನಂದವಾಯಿತು ಅರವಿಂದನಯನೆ
ಅಂದಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಮೊದಲಾದಾಭರಣದಿಂದ
ಸುಂದರವಾದ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದು
ಮಂದಹಾಸದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದುದರಿಂದ
ಬೆಂದು ಪೋದೆವೆನ್ನ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪ
ಇಂದಿರೇ ಈ ರೂಪದಿಂದ ತೋರಿದಳು
ಬಂಧುನೆನಿಪ ಲೋಕ ಗುರು ಸತಿಯೊ
ಕಂದುಕಂಧರನಾದ ದೇವನ್ನ ರಾಣಿಯೊ
ಇಂದ್ರಾಣಿ ಮೊದಲಾದ ಜನರೋರ್ವಳೊ
ಮಂದಾಕಿನಿಯೊ ಇದರೊಳೊಂದರಿಯೇ ಕರುಣ
ಸಿಂಧುವೆ ನಿನ್ನ ಪದಕೆ ನಮೊ ನಮೊ
ಮಂದರ್ಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನು
ವೊಂದಿಪ್ಪ ಕಾರಣದಿಂದ ನಿನ್ನ
ಅಂದವಾದ ರೂಪ ಶ್ರೀಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು
ವಂದಿಸಿ ವರಗಳು ಬೇಡಲಿಲ್ಲಇಂದಿರೆ ರಮಣನ
ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯುಮಂದನಾದವ ನಾನು ಮೀರುವೆನೇ
ಕಂದನ ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೇ ನೀನು
ಅಂದ ವಚನವನ್ನೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ
ಬಂಧುನೆನಿಸಿಕೊಂಬ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಎಂದೆಂದಗಲದಿಪ್ಪ ವರವ ನೀಡು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸಾನುರಾಗದಿ ಎನ್ನ ಸಾಮೀಪ್ಯವನೈದಿ
ಪಾಣಿದ್ವಯದಲ್ಲಿ ವೇಣು ಸ್ಪರಶ ಮಾಡಿ
ಏನು ಬೇಡುವೆ ಬೇಡು ನೀಡುವೆನೆಂತೆಂದು
ವಾಣಿಯಿಂದಲಿ ನುಡಿದು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದುದಕೆ
ಮಾನುಷನ್ನ ಜನಿತ ಅಜ್ಞಾನ ದಿಂದ
ಜ್ಞಾನನಿಧಿಯೆ ನಿನ್ನ ಪದದ್ವಂದ್ವಕೆ ನಮಿಸಿ
ಮಾನಸಿನಾಪೇಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸಿ ಬಿನ್ನೈಸಿ
ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುಯೆಂದು ವರಗಳ ಬೇಡದಲೆ
ಹೀನ ಮನೋಭಾವ ಮಾಡಿದೆ ಹೇ ಜನನಿ
ಧೇನುವಿಗೆ ವತ್ಸ ಮಾಡಿದ ಅಪಚಾರ
ತಾನೆಣಿಸಿ ಅದರ ಸಾಕದೆ ಬಿಡುವದೆ
ಮಾನ ನಿಧಿಯೆ ಎನ್ನ ಅನುಚಿತವೆಣಿಸದಲೆ
ಏನು ಬೇಡಿದ ವರವ ನೀಡುವೆನೆಂತೆಂದ
ವಾಣಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡು ಅವ್ಯವಧಾನದಲಿ
ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವೆನು ನಿನ್ನ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನಿನ್ನನುಗ್ರಹದಿಂದ ಧನ ಮೊದಲಾದ ವಸ್ತು
ತನ್ನಿಂದ ತಾನೆ ಬಂದು ಒದಗುತಿರೆ
ಇನ್ನಿದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೊದಿಲ್ಲ
ಬಿನ್ನಪವನು ಉಂಟು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು
ಅನಂತ ಜನುಮದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮನಾದ ಪುರುಷನೋರ್ವ
ಕ್ಷಣವಗಲದಿಪ್ಪ ಆಪ್ತನಾದವನೆನಿಸಿ
ಎನ್ನ ವಿರಹಿತವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು
ಕಣ್ಣಿಲಿ ನೋಡಲಾರೆನೆಂದು ನುಡಿದವನ್ನ
ಎನ್ನ ದುರ್ಭಾಗ್ಯದಿಂದ ಅಗಲಿ ನಾನಾ
ಬನ್ನ ಬಡುತಲಿಪ್ಪೆ ನಿಮಿಷ ಒಂದ್ಯುಗವಾಗಿ
ಮನ್ನಿಸಿ ಮನಕ ತಂದು ಪೂರ್ವದಂತೆ
ಮನ್ಮನದಲಿ ತೋರೊ ವ್ಯವಧಾನ ಮಾಡದಲೆ
ಇನ್ನಿದೆ ಬೇಡುವೆನೇ ಜನ್ನನೀಯೇ
ನಿನ್ನಿಂದ ನುಡಿದಂಥ ವಾಕ್ಯ ಸಫಲ ಮಾಡಿ
ಮನ್ಮನೋರಥವನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡು ಆ
ಪನ್ನರ ರಕ್ಷಿಸುವ ಬಿರಿದು ನಿನಗೆ ಉಂಟು
ಸನ್ನುತಿಸಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ಗುಣನಿಧಿಯೇ
ಪನ್ನಂಗತಲ್ಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠರೇಯ
ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವೊಹಿಪ ಸರ್ವಕಾಲ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕರಣಗಳಲಿ ಹರುಇ ವ್ಯಾಪಕನೆಂತೆಂಬ
ಪರಿಯನ್ನು ತಿಳಿದಿಪ್ಪ ನರ ನುಡಿದ ವಾಕ್ಯ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಮೊದಲಾದ ಸುರರು ಸಹಿತನಾದ
ಸಿರಿಪತಿ ವೊಹಿಸುವನೆಂದು ಪೇಳುತಲಿರೆ
ಕರಣಮಣನಿಗಳಾದ ಸುರರಿತ್ತ ವರಗಳ
ಹರಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡುವನೆಂಬದಚ್ಚರವೇನೊ
ಶರಣನ್ನ ಮನೋರಥ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ
ಕೊರತೆ ನಿನಗಾವುದು ಕೋಮಲಾಂಗಿಯೆ ನಿನ್ನ
ಚರಣ ದ್ವಂದ್ವಕೆ ನಮಿಸಿ ಶರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡುವೆ
ತ್ವರಿತದಿಂದಲಿ ಈ ವರವನ್ನೆ ಪಾಲಿಸು
ಸುರಪಕ್ಷಪಾಲ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮ
ಕರವಶನಾಗಿಪ್ಪ ಆವಾವ ಕಾಲದಲಿ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಆವಾವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದೆ ನಿನ್ನ
ಆವಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ವರವು
ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವಾದ ಜನುಮದಲೊಮ್ಮೆ ಘನ್ನ
ದೇವಿಯೋ ನಿನಪಾದ ಸಾರಿದವನಲ್ಲ
ಗೋವತ್ಸ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿನಗ ನೀನೆ ಬಂದು
ಆವದು ಬೇಡಿದ ವರಗಳನೀವೆನೆಂದು
ಸುವಾಣಿಯಿಂದ ಎನ್ನ ಆದರಿಸಿದಿ ನಿನ್ನ
ಔದಾರ್ಯತನಕಿನ್ನು ಆವದಾವದು ಸಮ
ಶ್ರೀ ವತ್ಸಲಾಂಛನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ನಿನ್ನಭಾವದಿಂದಲಿ ನೋಳ್ಪ ಭಾಗ್ಯವೇ ಪಾಲಿಸೇ ||5||

ಜತೆ
ನಿನ್ನ ದರುಶನದಿಂದ ಅನಿಷ್ಟವನು ನಾಶ
ಘನ್ನ ಇಷ್ಟ ರೂಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಾಪ್ತ ||

dhruvatALa
indumuKiye ninna sandaruSanadindA
nandavAyitu aravindanayane
andige gejje modalAdABaraNadinda
sundaravAda rUpadinda bandu
mandahAsadinda mAtanADidudarinda
bendu pOdevenna trividha tApa
indirE I rUpadiMda tOridaLu
bandhunenipa lOka guru satiyo
kandukandharanAda dEvanna rANiyo
indrANi modalAda janarOrvaLo
mandAkiniyo idaroLondariyE karuNa
sindhuve ninna padake namo namo
mandarge yOgyavAda manuShya dEhavannu
vondippa kAraNadinda ninna
andavAda rUpa SrIyagaLannu tiLidu
vandisi varagaLu bEDalilla^^indire ramaNana
bandhaka SakutiyumandanAdava nAnu mIruvenE
kandana aparAdhaveNisadalE nInu
anda vacanavanne satya mADi
bandhunenisikoMba guru vijaya viThThalanna
endendagaladippa varava nIDu ||1||

maTTatALa
sAnurAgadi enna sAmIpyavanaidi
pANidvayadalli vENu sparaSa mADi
Enu bEDuve bEDu nIDuvenentendu
vANiyindali nuDidu anugrahisidudake
mAnuShanna janita aj~jAna dinda
j~jAnanidhiye ninna padadvandvake namisi
mAnasinApEkShe vivarisi binnaisi
pUrNa mADuyendu varagaLa bEDadale
hIna manOBAva mADide hE janani
dhEnuvige vatsa mADida apacAra
tAneNisi adara sAkade biDuvade
mAna nidhiye enna anucitaveNisadale
Enu bEDida varava nIDuvenentenda
vANi satya mADu avyavadhAnadali
j~jAnapUrNa guru vijaya viThThalarEya
prEraNeyindalli prArthisuvenu ninna ||2||

triviDitALa
ninnanugrahadinda dhana modalAda vastu
tanninda tAne bandu odagutire
innidakke nAnu ninna prArthipodilla
binnapavanu unTu grahisabEku
ananta janumada puNya praBAvadinda
Ganna mahimanAda puruShanOrva
kShaNavagaladippa AptanAdavanenisi
enna virahitavAda sthAnavannu
kaNNili nODalArenendu nuDidavanna
enna durBAgyadinda agali nAnA
banna baDutalippe nimiSha ondyugavAgi
mannisi manaka tandu pUrvadante
manmanadali tOro vyavadhAna mADadale
innide bEDuvenE jannanIyE
ninninda nuDidantha vAkya saPala mADi
manmanOrathavanu pUrNa mADu A
pannara rakShisuva biridu ninage unTu
sannutisi bEDikoMbe guNanidhiyE
pannangatalpa guru vijaya viThTharEya
ninna vAkyavohipa sarvakAla ||3||

aTTatALa
karaNagaLali haru^^i vyApakanenteMba
pariyannu tiLidippa nara nuDida vAkya
paramEShThi modalAda suraru sahitanAda
siripati vohisuvanendu pELutalire
karaNamaNanigaLAda suraritta varagaLa
hari satya mADuvaneMbadaccaravEno
SaraNanna manOratha pUrNa mADuvudakke
korate ninagAvudu kOmalAngiye ninna
caraNa dvaMdvake namisi SaragoDDi bEDuve
tvaritadindali I varavanne pAlisu
surapakShapAla guru vijaya viThThala nimma
karavaSanAgippa AvAva kAladali ||4||

AditALa
AvAva janmadalli arciside ninna
AvAva kAladalli anugrahisida varavu
I vidyamAnavAda janumadalomme Ganna
dEviyO ninapAda sAridavanalla
gOvatsa nyAyadinda ninaga nIne bandu
Avadu bEDida varagaLanIvenendu
suvANiyinda enna Adarisidi ninna
audAryatanakinnu AvadAvadu sama
SrI vatsalAnCana guru vijaya viThThala
ninnaBAvadindali nOLpa BAgyavE pAlisE ||5||

jate
ninna daruSanadinda aniShTavanu nASa
Ganna iShTa rUpa guru vijaya viThThala prApta ||

 

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Vidhyaprasanna thirtharu

Kavala Thayi kavala amma

I am blessed to attend Mysore Ramchandra dasaru Concert @ coimbatore, Tamilnadu few days back on the eve of Sri Sripadarajara Aradhana Mahothsava

I wanted to post a song on Mahalakshmi “Kavala thayi kavala amma” composed by Sri VidhyaPrasanna theertharu this friday. This song is one of the highlight on that day. I have given youtube link for the same at the end

ಕವಳತಾಯಿ ಕವಳ ಅಮ್ಮ ||ಪ||

ಪಾಪಿ ಪರದೇಶಿಯ ಮರೆಯ ಬೇಡಿರಮ್ಮ ||ಅ.ಪ||

ಸಂಜೆಯ ಕವಳಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಆಪತ್ತು
ಅಂಜಿ ಓಡುವುದೆಂದು ಕೇಳಿಲ್ಲವೇನಮ್ಮ
ಭುಂಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮಯ ಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದದ
ಎಂಜಲು ಎನಗಿಷ್ಟು ಜೋಳಿಗೆಗಿಕ್ರವ್ವ ||1||

ನಮದೊಂದು ಸಂಸಾರ ಬಲು ದೊಡ್ಡದವ್ವ
ಶ್ರಮಿಸುವರದರೊಳಗೊಬ್ಬರಿಲ್ಲವ್ವ
ಕಮಲವ್ವ ನಿಮ್ಮಯ ಅಮೃತಹಸ್ತದ ಕವಳ
ಎಮಗೊಂದು ಕ್ಷಣದಲಿ ಅಮೃತವಾಗೋದವ್ವ ||2||

ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೈಶ್ಚರ್ಯ ನಿಮಗಿಹುದೆಂದು
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಡುತಲಿಹರು
ಅತುಲ ಮಹಿಮ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಪ್ರಸಾದವ
ಪ್ರತಿದಿನವಿತ್ತು ಪ್ರಸನ್ನರಾಗಿರವ್ವ ||3||

Kavaḷatāyi kavaḷa am’ma ||pa||

pāpi paradēśiya mareya bēḍiram’ma ||a.Pa||

san̄jeya kavaḷakke sāvira āpattu
an̄ji ōḍuvudendu kēḷillavēnam’ma
bhun̄jisi nim’maya patiya prasādada
en̄jalu enagiṣṭu jōḷigegikravva ||1||

namadondu sansāra balu doḍḍadavva
śramisuvaradaroḷagobbarillavva
kamalavva nim’maya amr̥tahastada kavaḷa
emagondu kṣaṇadali amr̥tavāgōdavva ||2||

mitiyilladaiścarya nimagihudendu
kṣitiyoḷu jñānigaḷāḍutaliharu
atula mahima nim’ma patiya prasādava
pratidinavittu prasannarāgiravva ||3||

MADHWA · Mahalakshmi · POOJA

Nithya Mahalakshmi pooja

 

For ladies, doing pooja on Fridays / all days to Goddess Mahalakshmi is very important. Here this post quickly helps us to do pooja and get the divine blessings of Matha mahalakshmi

ಆಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಾಕ್ಷಸಾಮ್ |
ಕುರು ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಮ್ ||
( ಆಚಮನ ಮಾಡಿ )

ಆಚಮ್ಯ
ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ……….. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ
[ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ || ಹರಿಃ ಓಂ ||
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮಃ || ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಭ್ಯಾಂ ನಮಃ ||
ಆಚಮ್ಯ ( ಎರಡಾವರ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು )
ಕೇಶವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ನಾರಾಯಣಾಯ ಸ್ವಾಹಾ | ಮಾಧವಾಯ ಸ್ವಾಹಾ ||
ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ | ಶ್ರೀ ಮನ್ಮಹಾಗಣಪತಯೇ ನಮಃ |
ಕುಲದೇವತಾಯೈ ನಮಃ | ಇಷ್ಟದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ |
ಅವಿಘ್ನಮಸ್ತು | ಶಾಂತಿರಸ್ತು | ]

ಸಂಕಲ್ಪ
ಶುಭೇ ಶೋಭನೇ ಮುಹೂರ್ಥೆ _ _ _ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯ _ _ _ ಅಯನೆ _ _ _ ಋತೌ _ _ _ ಮಾಸಸ್ಯ _ _ _ ಪಕ್ಷೇ _ _ _ ತಿಥೌ _ _ _ ವಾಸರೇ, ಅಸ್ಮಾಕಂ ( ಖಾಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ದಿನದ ಸಂವತ್ಸರ, ಅಯನ, ಋತು, ಮಾಸ, ಪಕ್ಷ, ತಿಥಿ, ವಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ) ಸಹಕುಟುಂಬಾನಾಂಕ್ಷೇಮ ಸ್ಥೈರ್ಯ ವಿಜಯಾಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸಿದ್ಯರ್ಥಂ ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾವಾಪ್ತ್ಯರ್ಥಂ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಮನೋಕಾಮನಾ ಸಿದ್ದ್ಯರ್ಥಂ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾಮುದ್ದಿಶ್ಯ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ಧ್ಯಾನಾವಾಹನಾದಿ ಷೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಂ ಕರಿಷ್ಯೇ ||
( ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ತಟ್ಟೆಗೆ ಹಾಕಿ )

ಧ್ಯಾನಂ
ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಪರಶಿವಮಯೀಂ ಶುದ್ದ ಜಾಂಬೂನದಾಭಾಂ
ತೇಜೋರೂಪಂ ಕನಕವಸನಾಂ ಸರ್ವ ಭೂಷೋಜ್ವಲಾಂಗೀಮ್ |
ಬೀಜಾಪೂರಂ ಕನಕಕಲಶಂ ಹೇಮಪದ್ಮಂ ದಧಾನಾಂ
ಆದ್ಯಾಂ ಶಕ್ತಿಂ ಸಕಲಜನನೀಂ ವಿಷ್ಣು ವಾಮಾಂಶ ಸಂಸ್ಥಾಮ್ ||
ಧ್ಯಾಯಾಮಿ
( ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತಿಮೆ\ಫೋಟೋಗೆ ಅಕ್ಷತೆ, ಹೂ ಏರಿಸಿ )

ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀ ಪೀಠೇ ಸುರ ಪೂಜಿತೇ |
ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮೋಸ್ತುತೇ ||
|| ಆವಾಹಯಾಮಿ ||
( ಅಕ್ಷತೆ, ಹೂ ಏರಿಸಿ )
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಆಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |( ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ )
ಅರ್ಘ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ( ತಟ್ಟೆಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿ )
ಸ್ನಾನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ನೀರನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ )
ಪಾದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ)
ಪುನರಾಚಮನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ |
ವಸ್ತ್ರಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ಗೆಜ್ಜೆ ವಸ್ತ್ರ ಏರಿಸಿ )
ಆಭರಣಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ || ಹರಿದ್ರಾ ಕುಂಕುಮ
ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ಅರಶಿನ, ಕುಂಕುಮ ಏರಿಸಿ )
ಧೂಪಮಾಘ್ರಾಸಯಾಮಿ (ಧೂಪವನ್ನು ಬೆಳಗಿ )
ದೀಪಮ್ ದರ್ಶಯಾಮಿ ( ದೀಪಾರತಿ, ಏಕಾರತಿ ಬೆಳಗಿ )
ನೈವೇದ್ಯಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ
ಓಂ ಭುರ್ಭುವಸ್ವಃ _ _ _ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ |
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ವಾಹಾ ||(ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿ )
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ಉತ್ತರಾಪೋಶನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||(ಉದ್ದರಣೆ ನೀರು ಹಾಕಿ)
ಮಹಾನೀರಾಜನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ

ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ
ಸಾಜ್ಯಂ ತ್ರಿವರ್ತಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ವಹ್ನಿನಾದ್ಯೋತಿತಂಮಯಾ
ನೀರಾಜಯಾಮಿ ದೇವೇಶಿ ಪ್ರಸೀದ ಹರಿವಲ್ಲಭೆ
( ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿ )

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರ
ಯಾನಿ ಕಾನಿಚ ಪಾಪಾನಿ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕೃತಾನಿಚ
ತಾನಿ ತಾನಿ ವಿನಶ್ಯಂತಿ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ಪದೇ ಪದೇ
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣ ನಮಸ್ಕಾರಾನ್ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ (ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ )

ಛತ್ರ ಚಾಮರ ನೃತ್ಯ ಗೀತ ವಾದ್ಯಾಂದೋಲಿಕಾದಿ
ಸಮಸ್ತ ರಾಜೋಪಚಾರ ಪೂಜಾಹ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಸಮರ್ಪಣೆ
ಯಸ್ಯ ಸ್ಮೈತ್ಯಾ ಚ ನಾಮೊಕ್ತ್ಯಾ ತಪಃ ಪೂಜಾ ಕ್ರಿಯಾದಿಷು |
ನ್ಯೂನಂ ಸಂಪೂರ್ಣತಾಂ ಯೋನಿ ಸದ್ಯೋವಂದೇ ತಮಚ್ಯುತಂ ||

ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಕ್ರಿಯಾಹೀನಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಂ ಹರಿಪ್ರಿಯೇ |
ಯತ್ಕ್ರತಂ ತು ಮಾಯಾ ದೇವಿ ಪರಿಪೂರ್ಣಂ ತದಸ್ತು ತೇ ||

ಅನೇನ ಶ್ರೀಮನ್ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಪೂಜನೇನ |
ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವತಾ ಪ್ರೀತಾ ವರದಾಭವತು ||
( ಹೂವಿನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿ )

ಕಾಯೇನವಾಚ ಮನಸೆನ್ದ್ರಿಯೈರ್ವಾ |ಭುದ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೆಃ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ||
ಕರೋಮಿಯದ್ಯದ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ |ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||
ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

AgamArthaMtu dEvAnAM gamanArthaMtu rAkShasAm |
kuru GaMTAravaM tatra dEvatAhvAna lAMCanam ||
( Acamana mADi )
Acamya
[ SrI guruByO namaH || hariH OM ||
SrI lakShmI namaH || lakShmInArAyaNAByAM namaH ||
Acamya ( eraDAvarti nIrannu sEvisabEku )
kESavAya svAhA | nArAyaNAya svAhA | mAdhavAya svAhA ||

sankalpa
SuBE SOBanE muhUrthe _ _ _ saMvatsarasya _ _ _ ayane _ _ _ Rutau _ _ _ mAsasya _ _ _ pakShE _ _ _ tithau _ _ _ vAsarE, asmAkaM ( KAli jAgadalli pUjA dinada saMvatsara, ayana, Rutu, mAsa, pakSha, tithi, vAragaLannu hELi ) sahakuTuMbAnAMkShEma sthairya vijayAyurArOgya sidyarthaM samasta sanmangaLAvAptyarthaM sauBAgya siddyarthaM manOkAmanA siddyarthaM SrI mahAlakShmI dEvatAmuddiSya SrI mahAlakShmI prItyarthaM dhyAnAvAhanAdi ShODaSOpacAra pUjAM kariShyE ||
( maMtrAkShatege nIru hAki taTTege hAki )

dhyAnaM
vandE lakShmIM paraSivamayIM Sudda jAMbUnadABAM
tEjOrUpaM kanakavasanAM sarva BUShOjvalAMgIm |
bIjApUraM kanakakalaSaM hEmapadmaM dadhAnAM
AdyAM SaktiM sakalajananIM viShNu vAmAMSa saMsthAm ||
dhyAyAmi
( lakShmI pratime\POTOge akShate, hU Erisi )

namastEstu mahAmAyE SrI pIThE sura pUjitE |
SaMKa cakra gadAhastE mahAlakShmI namOstutE ||
|| AvAhayAmi ||
( akShate, hU Erisi )

SrI mahAlakShmyai namaH AcamanaM samarpayAmi |( uddaraNe nIru hAki )
arGyaM samarpayAmi ( taTTege nIru hAki )
snAnaM samarpayAmi (nIrannu prOkShisi )
pAdyaM samarpayAmi (uddaraNe nIru hAki)
punarAcamanaM samarpayAmi |
vastraM samarpayAmi (gejje vastra Erisi )
ABaraNAni samarpayAmi || haridrA kuMkuma
parimaLa dravyAni samarpayAmi (araSina, kuMkuma Erisi )
dhUpamAGrAsayAmi (dhUpavannu beLagi )
dIpam darSayAmi ( dIpArati, EkArati beLagi )
naivEdyaM samarpayAmi
OM BurBuvasvaH _ _ _ pracOdayAt |
prANApAna vyAnOdAna samAnAByAM svAhA ||(naivEdyakke tIrtha prOkShisi )
SrI mahAlakShmyai namaH uttarApOSanaM samarpayAmi ||(uddaraNe nIru hAki)
mahAnIrAjanaM samarpayAmi

mahAmangaLArati
sAjyaM trivarti saMyuktaM vahninAdyOtitaMmayA
nIrAjayAmi dEvESi prasIda harivallaBe
( mahAmaMgaLArati mADi )

pradakShiNa namaskAra
yAni kAnica pApAni janmAMtara kRutAnica
tAni tAni vinaSyaMti pradakShiNa padE padE
pradakShiNa namaskArAn samarpayAmi (namaskAra mADi )

Catra cAmara nRutya gIta vAdyAMdOlikAdi
samasta rAjOpacAra pUjAha samarpayAmi ||

samarpaNe
yasya smaityA ca nAmoktyA tapaH pUjA kriyAdiShu |
nyUnaM saMpUrNatAM yOni sadyOvaMdE tamacyutaM ||

maMtrahInaM kriyAhInaM BaktihInaM haripriyE |
yatkrataM tu mAyA dEvi paripUrNaM tadastu tE ||

anEna SrImanmahAlakShmI dEvatA pUjanEna |
SrI mahAlakShmI dEvatA prItA varadABavatu ||
( hUvina prasAdavannu taleyalli dharisi )

kAyEnavAca manasendriyairvA |BudyAtmanA vA prakRuteH svaBAvAt ||
karOmiyadyad sakalaM parasmai |nArAyaNAyEti samarpayAmi ||
SrI kRuShNArpaNamastu

Check my other links on Matha Mahalakshmi

Dasara padagalu

Sthothragalu

Ashtothram

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · prasanna venkata dasaru

Nalidhu validhu baa gowri

ನಲಿದು ವಲಿದು ಬಾ ಗೌರಿ ||ಪ||

ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿ ನರಹರಿ ಮನೋಹರಿ ||ಅಪ ||

ಬಾಲಕ ತನದಲಿ ಗೊಲ್ಲತೆಯರೊಡನೆ
ಲೀಲೆಯ ತೋರಿದ ಚೆಲ್ವಗೋಪಾಲಗೆ
ಮಾಲೆಹಾಕಿ ಮಾಲೋಲೆ ಎನಿಸಿದ
ಲೀಲೆ ಶರಧಿ ಕಾಲ್ಹಾಕು ನಮ್ಮನೆಗೆ ||೧||

ಮುಕುತಾಮುಕುತರಿಗಾಗತೆನಿತ್ಯ
ಮಕುತೆತತ್ವಕಭಿಮಾನಿದೇವತೆ
ವಾಕುಮನ್ನಿಸಿ ನೀಕರುಣದಿಪದ
ಹಾಕು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಭಕುತಾಗ್ರೇಸಳೆ ||೨||

ಘಿಲುಘಿಲುಗೆಜ್ಜೆಯನಾದ ತುಂಬಿಸಿ
ಥಳಕುಬಳಕುತ್ವಯ್ಯಾರದ ನಡಿಗಿಲಿ
ಪುಲ್ಲನಾಭಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟರಾಯನ
ಬಲ್ಲಿದಭಕುತಾಗತೆಕೊಲ್ಹಾಪುಎಗತೆ ||೩||
nalidu validu bA gauri ||pa||

SrI lakumi narahari manOhari ||apa ||

bAlaka tanadali gollateyaroDane
lIleya tOrida celvagOpAlage
mAlehAki mAlOle enisida
lIle Saradhi kAlhAku nammanege ||1||

mukutAmukutarigAgatenitya
makutetatvakaBimAnidEvate
vAkumannisi nIkaruNadipada
hAku nammanege BakutAgrEsaLe ||2||

GiluGilugejjeyanAda tuMbisi
thaLakubaLakutvayyArada naDigili
pullanABaprasanvenkaTarAyana
ballidaBakutAgatekolhApu^^egate ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Vijaya dasaru

Kaye karunambudhiye

ಕಾಯೆ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಯೇ |
ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಕಾಯೆ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಯೆ ||pa||

ಮಾಯೆ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಜಾಯೆ ಸತತ ಸುಜ್ಞಾನ |
ವೀಯೆ ಭಕ್ತರ ಪ್ರೀಯೇಅಪ
ಕನ್ನಾಮಣಿಯೆ ಕಾಮಿನಿ ಮಂಗಳವಾಣಿ |
ಸನ್ನುತೆ ಲೋಕ ಜನನಿ |
ನಿನ್ನ ಚರಣಯುಗ್ಮ |
ವನ್ನೆ ನಂಬಿದೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನೆ ಸರ್ವಜೀವರ |
ಭಿನ್ನೆ ಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನೆ ||
ಮನ್ನಿಸಿ ಮುದದಿಂದ |
ಬಿನ್ನಪ ಲಾಲಿಸು |
ಚನ್ನೆ ಚಕ್ರ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಧರಾದೇವಿ ||1||

ಅತಿದಯವಂತೆ ನೀನೆಂದು ಬೇಗದಿ ಬಂದು |
ನುತಿಸಿದೆ ದೀನನಾಗಿಂದೂ |
ಪತಿತರೊಳಿಡದಲೆ |
ಗತಿಗೆ ಸಮ್ಮೊಗಮಾಡು |
ತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕರ್ತೆ ಅತುಳ ಶೋಭನಮೂರ್ತೆ |
ಪತಿಯಲಿ ಜನಿಸಿದೆ|
ಪತಿಗೆ ಸತಿಯಾದೆ |
ಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಜ | ನಿತಳಾದ ಚರಿತೆ||2||

ಕುಂಕುವರತ ರಾಜಿತೆ ಧವಳಗೀತೆ |
ಪಂಕಜಸದನೆ ಖ್ಯಾತೆ |
ಲೆಂಕಾ ವತ್ಸಲೆ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಮಾಯೆ ರವಿ |
ಸಂಕಾಸೆ ಬಹುಕಾಲ |
ಸಂಕಟವ ವಿನಾಶೆ |
ಮಂಕು ಮತಿಹರ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ |
ಸಂಕಲ್ಪಕೆ | ಕ | ಳಂಕವಾಗದಂತೆ||3||
Kaye karunambudhiye |
Imdiradevi kaye karunambudhiye ||pa||

Maye narayananna jaye satata suj~jana |
Viye Baktara priye^^apa
Kannamaniye kamini mangalavani |
Sannute loka janani |
Ninna caranayugma |
Vanne nambide suprasanne sarvajivara |
Binne bagyasampanne ||
Mannisi mudadimda |
Binnapa lalisu |
Canne cakra pancajanya dharadevi ||1||

Atidayavante ninendu begadi bamdu |
Nutiside dinanagindu |
Patitarolidadale |
Gatige sammogamadu |
Tpatti sthiti layakarte atula sobanamurte |
Patiyali janiside|
Patige satiyade |
Patiya sangada ja | nitalada carite||2||

Kumkuvarata rajite dhavalagite |
Pamkajasadane kyate |
Lenka vatsale sarvalamkara maye ravi |
Sankase bahukala |
Sankatava vinase |
Manku matihara vijayaviththalana |
Sankalpake | ka | lankavagadante||3||