dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Varamahalakshmi haadu

I am really sorry for posting this varalakshmi song late.
It’s never too late to start.

ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಪೇಳಿದರು|| 1||

ಕೈಲಾಸಶಿಖರ ಮೆರೆವುದು
ಮೇಲಾದ ರತ್ನಕಾಂತಿಗಳಿಂ||2||

ಜಂಬುಕೇತಕಿ ಪನಸ ಪುನ್ನಾಗ
ಸರ್ವಾತಿಶಯದಲಿ ತೋರುವದು|| 3||

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ವೆಂದಿಲ್ಲಿ
ಪದಧ್ಯಾನದಿ ಕುಳಿತಿಹರು|| 4||

ದಿವಿಜ ಅವನಿಧರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ
ಭುವನೋದರತ್ವದಿ ಭುವನಜನಾಭ ಶ್ರೀಧವನಂತೆ
ಗಿರಿಯು ಮೆರೆಯುವುದು||5||

ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ
ಸತಿ ನಮಿಸಿ ನುಡಿದಳು|| 6||

ನುಡಿಯ ಲಾಕ್ಷಣದಿ
ನಾಕರುಣಿಸುವೆ ಕೇಳೆಂದ||7||

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೃತವು
ದೊರೆವುದು ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯ|| 8||

ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸಿಯ ದಿನದಿ ಪೂಜಿಪದು
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾರಾಧಿಸುತಲಿ ||9||

ಪಕ್ವಾನ್ನ ಲೇಹ್ಯಾದಿ ನೈವೇದ್ಯ
ತತ್ತನ್ನಿಯಾಮಕರ ಚಿಂತಿಪುದು ||10||

ಕೃಪಾಪಯೋನಿಧೆಯ ಪೂಜಿಪುದು
ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಪೂಜಿಪರು ||11||

ಕಾಮಿತ ಪಡೆದವರ್ಯಾರು
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನು ಚನ್ನಾಗಿ||12||

ಮಡದಿ ತಾನಿರಲು
ಕರೆಯುವರೆಲ್ಲಾರು ಪುರದಿ ||13||

ವನಜನಾಭನ ಶೇವೆಯೆಂದು
ಗುಣದಿ ಭೂಷಿತಳು ||14||

ಬಂದಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿ ||15||

ನಿರ್ಮಿಸುವನು ಜಗವೆಲ್ಲ
ನೀ ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆ|| 16||

ಶ್ರಾವಣ ಹರುಷದಿಂದೆನ್ನಯ ವೃತವ
ವರಗಳನಿತ್ತಳು ದಯದಿ ||17||

ಸಂತೋಷದಲಿ ಪೇಳಲವರು
ಚಿಂತಿತ ಫಲವೀವುದೆಂದು||18||

ಸಿಂಗರಿಸಿದಳಾದಿನದಿ
ವಿಪ್ರಾಂಗನೆಯರನು ಕರೆದಳು ||19||

ಶಿರಿದೇವಿ ಪೂಜಾಸಾಧನವ
ನೆರೆದರಾ ದ್ವಿಜನಮಂದಿರದಿ|| 20||

ಕುಂಭಗಳಿಟ್ಟಘ್ರ್ಯಾದಿಗಳಿಂ
ಸುರರ ಸಮ್ಮುಖದಿ ||21||

ಇಂದಿರ ದೇವಿಗಾರುತಿಯ
ಬಂಧÀ£ವÀನÉ ಮಾಡುತಿಹರು ||22||

ಪೂಜಿಸುತಿರಲಾಗೃಹವು
ಸೋಜಿಗವಾಯ್ತು ನೋಳ್ಪರಿಗೆ ||23||

ಕೊರಳೊಳುನವರತ್ನಹಾರ
ಸಿರಿದೇವಿ ಕರುಣವಿದೆಂದು ||24||

ಇತ್ತರು ಬಾಗಿಣಗಳನು
ಪೋದರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ||25||

ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲರು ನಾವೆಂ
ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪದಾಗಮನ ||26||

ಪಾಲಿಸುವಳು ಸಿರಿಯೆಂದು
ಶಿವನು ಹೀಗೆಂದು ||27|

ಕಾಯಜ ಜನನಿಯ
ಕಾಯುವದೆಂದು ನೀ ತಿಳಿಯೆ|| 28||

ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿe್ಞÁನ
ವೈರಾಗ್ಯ ಇಳೆಯೊಳು ಕಾರ್ಪರ ನಿಲಯ ಶ್ರೀನರಹರಿ
ಒಲಿವನು ನಿರುತ ಪಠಿಸಲು||29||

Śaunakādi munigaḷige
sānurāgadali pēḷidaru|| 1||

kailāsaśikhara merevudu
mēlāda ratnakāntigaḷiṁ||2||

jambukētaki panasa punnāga
sarvātiśayadali tōruvadu|| 3||

sid’dhidāyaka vendilli
padadhyānadi kuḷitiharu|| 4||

divija avanidharāgraṇiyāgi
bhuvanōdaratvadi bhuvanajanābha śrīdhavanante
giriyu mereyuvudu||5||

pārvatiyoḍane
sati namisi nuḍidaḷu|| 6||

nuḍiya lākṣaṇadi
nākaruṇisuve kēḷenda||7||

varamahālakṣmiya vr̥tavu
dorevudu sakalasaubhāgya|| 8||

śrāvaṇa pūrṇa māsiya dinadi pūjipadu
viśvāsadindārādhisutali ||9||

pakvānna lēhyādi naivēdya
tattanniyāmakara cintipudu ||10||

kr̥pāpayōnidheya pūjipudu
bimbāparōkṣigaḷu pūjiparu ||11||

kāmita paḍedavaryāru
mahāmahimeyanu cannāgi||12||

maḍadi tāniralu
kareyuvarellāru puradi ||13||

vanajanābhana śēveyendu
guṇadi bhūṣitaḷu ||14||

bandaḷu varamahālakṣmi
parama sambhramadi ||15||

nirmisuvanu jagavella
nī karuṇisu māte|| 16||

śrāvaṇa haruṣadindennaya vr̥tava
varagaḷanittaḷu dayadi ||17||

santōṣadali pēḷalavaru
cintita phalavīvudendu||18||

siṅgarisidaḷādinadi
viprāṅganeyaranu karedaḷu ||19||

śiridēvi pūjāsādhanava
neredarā dvijanamandiradi|| 20||

kumbhagaḷiṭṭaghryādigaḷiṁ
surara sam’mukhadi ||21||

indira dēvigārutiya
bandhaÀ£vaÀnaÉ māḍutiharu ||22||

pūjisutiralāgr̥havu
sōjigavāytu nōḷparige ||23||

koraḷoḷunavaratnahāra
siridēvi karuṇavidendu ||24||

ittaru bāgiṇagaḷanu
pōdaru tam’ma manege ||25||

puṇyadindellaru nāveṁ
dhanadhān’ya sampadāgamana ||26||

pālisuvaḷu siriyendu
śivanu hīgendu ||27|

kāyaja jananiya
kāyuvadendu nī tiḷiye|| 28||

nirmala bhaktieñaÁna
vairāgya iḷeyoḷu kārpara nilaya śrīnarahari
olivanu niruta paṭhisalu||29||

aarathi · MADHWA · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Varalakshmi Aarathi haadu

ಆರತಿಯನು ಎತ್ತಿರಮ್ಮ  ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿಗೆ
ಚಾರುಮತಿಗೆ ವರವನಿತ್ತಪಾರ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಗೆ ||ಪ||

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಲಿ  ಸಾವಧಾನ ಮನದಿ ನಿತ್ಯ
ಸೇವಿಸುವರಿಗೊಲಿದು ಭಾಗ್ಯವೀವ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿಗೆ ||೧||

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಶಿಶುವನರ್ಥಿಯಿಂದ ಸಲಹುವಂತೆ
ಭೃತ್ಯವರ್ಗವನ್ನು  ಪೊರೆದು ನಿತ್ಯಲೋಕ ಮಾತೆಗೀಗ ||೨||

ಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನುರಸ್ಥಳದಿ ನಿಂತು
ದಂತಿವರದನನಂತ ಗುಣಗಳನಂತಗಾಣದಿರುವಳಿಗೆ ||೩||

Āratiyanu ettiram’ma  vara mahālakṣumige
cārumatige varavanittapāra karuṇāmbudhige ||pa||

śrāvaṇa śukravāradali  sāvadhāna manadi nitya
sēvisuvarigolidu bhāgyavīva mahālakṣumige ||1||

hetta tāyi tanna śiśuvanarthiyinda salahuvante
bhr̥tyavargavannu  poredu nityalōka mātegīga ||2||

cintitārthavanīva lakṣmīkāntanurasthaḷadi nintu
dantivaradanananta guṇagaḷanantagāṇadiruvaḷige ||3||

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · purandara dasaru · varalakshmi pooja

Sri Mahalakshmiya alankarisi

mahalakshmiya-alankarisi(Kanndada)

Shri mahalakshmiya alankarisi karedaru ||

Keshava nimma nama mangalyasutra tali
narayana nimma nama tali padakavu
madhava nimma nama surage sampige moggu
govinda nimma nama godhiya saravu ||1||

Vishnuve nimma nama ratna kundalagalu
madhusudana nimma nama manikyada haralu
trivikrama nimma nama vanki nagamurugiyu
vamana nimma nama Ole ekavaliyu ||2||

Shridhara nimma nama olle muttina hara
hrushikesha nimma nama kadaga gejjeyu
padmanabha nimma nama muttinaddikeyu
damodara nimma nama ratnada padakavu ||3||

Samkarshana nimma nama vanki tolayitu
vasudeva nimma nama olida tode
pradyumna nimma nama hastakankana bale
aniruddha nimma nama mukura bulaku ||4||

Purushottama nimma nama hosa muttina muguti
adhokshaja nimma nama chandra surya
narasimha nimma nama chouri ragati gondya
achyuta nimma nama muttina bottu ||5||

Janardana nimma nama jariya pitambara
upendra nimma nama kadaga gejjeyu
shrihari nimma nama kanchu ankiya tulasi
shrikrushna nimma nama naduvinodyanavu ||6||

Sarasijaksha nimma nama arasina enne hachchi
pankajaksha nimma nama kumkuma kadigeyu
purandara vithala nimma nama sarvabharanavu
niluvugannadiyali lalaneya torisuta ||7||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · varalakshmi pooja

Marulu madi kondeyalle

ಮರುಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ ಮಾಯಾದೇವಿಯೆ ||

ಇರುಳು ಹಗಲು ಏಕವಾಗಿ ಹರಿಯು ನಿನ್ನ ಬಿಡದಿಪ್ಪಂತೆ ||

ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿತ್ಯ ಪಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನಾನಾ ವಿಧ ತಪವಿದ್ದರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದವನ

ಸರ್ವ ಸಂಗವನು ಬಿಟ್ಟು ಸನ್ಯಾಸಿಯಾದ ಕಾಲಕ್ಕು
ಸರ್ವದಾ ತನ್ನೆದೆಯಮೇಲೇ ಬಿಡದೆ ನಿನ್ನ ಧರಿಸಿಪ್ಪಂತೆ

ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ
ಹಲವು ಆಭರಣಗಳು ಜಲವು ಆಗಿ ಜಾಣತನದಿ

ರಂಗನು ಭೂಲೋಕದಿ ಭುಜಂಗ ಗಿರಿಯೊಳಲಮೇಲು-
ಮನ್ಗಪತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸುವಂತೆ

ಮಕ್ಕಳ ಪಡೆದರೆ ನಿನ್ನ ಚೊಕ್ಕತನವು ಪೋಪುದೆಂದು
ಪೊಕ್ಕುಳೊಳು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದು ಕಕ್ಕುಲಾತಿ ಪಡುವಂತೆ

ಎಡಕೆ ಭೂಮಿ ಬಲಕೆ ಶ್ರೀಯು ಎದುರಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ
ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಲಕುಮಿಯಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಮುದ್ದಾಡಿಸುವಂತೆ

ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮರೆಯ ನಿನ್ನಾನಂದದಿ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ
ತಂದು ತೋರೆ ಸ್ವಾಧೀನ ಪುರಂದರ ವಿಟ್ಠಲರಾಯನ

Marulu madikondeyalle mayadeviye || pa ||

Irulu hagalu ekavagi hariyu ninna bidadipante || apa ||

j~janigalu nitya panadigalannu bittu
Nanavidha tapaviddaru dhyanakke silukadavana || 1 ||

sarva sanga bittu sanyasiyada kalakku
Sarvada tannedeya mele bidade ninna dharisippante || 2 ||
pralaya kaladalli aladeleya mele malagiddaga
Halavu abharanagalu jalavu agi janatanadi || 3 ||

ranganu bhulokadi bhujanga giriyolala
Melu mangapatiyagi ninna angikarisuvante || 4 ||

makkala padedare ninna chokkatanavu popudendu
Pokkulolu makkala padedu kakkuladi paduvante || 5 ||

edake bhumi balake shriyu edurinalli durgadev
Todeya mele lakumiyagi bidade muddadisuvante || 6 ||

endendigu mareye ninnanandadi janarigella
Tandu tore svadhina purandara vitthala rayana ||7||

 

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · purandara dasaru · varalakshmi pooja

Bhagyada Lakshmi baramma

ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ |
ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ||

ಹೆಜ್ಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನಿಕ್ಕುತ
ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಳ ಧ್ವನಿಯ ತೋರುತ |
ಸಜ್ಜನ ಸಾಧು ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ
ಮಜ್ಜಿಗೆಯೊಳಗಿನ ಬೆಣ್ಣೆಯಂತೆ || ೧ ||

ಕನಕವೃಷ್ಟಿಯ ಕರೆಯುತ ಬಾರೆ
ಮನಕಾಮನೆಯ ಸಿದ್ಧಿಯ ತೋರೆ |
ದಿನಕರ ಕೋಟಿ ತೇಜದಿ ಹೊಳೆಯುವ
ಜನಕರಾಯನ ಕುಮಾರಿ ಬೇಗ || ೨ ||

ಅತ್ತಿತ್ತಲಗದೆ ಭಕ್ತರ ಮನೆಯಲಿ
ನಿತ್ಯ ಮಹೋತ್ಸವ ನಿತ್ಯ ಸುಮಂಗಳ |
ಸತ್ಯವ ತೋರುವ ಸಾಧು ಸಜ್ಜನರ
ಚಿತ್ತದಿ ಹೊಳೆಯುವ ಪುತ್ಥಳಿ ಬೊಂಬೆ || ೩ ||

ಸಂಖ್ಯೆಯಿಲ್ಲದ ಭಾಗ್ಯವ ಕೊಟ್ಟು
ಕಂಕಣ ಕೈಯ ತಿರುವುತ ಬಾರೆ |
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತೆ ಪಂಕಜಲೋಚನೆ
ವೆಂಕಟರಮಣನ ಬಿಂಕದ ರಾಣಿ || ೪ ||

ಸಕ್ಕರೆ ತುಪ್ಪದ ಕಾಲುವೆ ಹರಿಸಿ
ಶುಕ್ರವಾರದ ಪೂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ |
ಅಕ್ಕರೆಯುಳ್ಳ ಅಳಗಿರಿ ರಂಗನ
ಚೊಕ್ಕ ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲನ ರಾಣಿ || ೫ ||

 

Bhagyada lakshmi baramma nammamma ni sau|

Bhagyada lakshmi baramma||

Hejjaya mele hhejjeyanikkuta gejje kalgala dhvaniya madutha
sajjana sadhu pujeya velege majjigeyolagina benneyante||1||

Kanaka vrstiya kareyuta bare mana kamanaya siddhiya tore
dinakara koti tejadi holeva janakarayana kumari bega||2||

Attittalagalade bhaktara maneyali nitya mahotsava nitya sumangala
satyava toruva sadhu sajjanara cittadi holeva puttali bombe||3||

Sankhye illada bhagyava kottu kankana kaiya tiruvuta bare
kunkumankite pankaja locane venkataramanana binkada rani||4||

Sakkare tuppada kaluve harisi shukravaradha pujaya velage
akkareyulla alagiri rangana cokka purandara vithalana rani||5||

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · varalakshmi pooja

Baare nammanithanaka

ಬಾರೆ ನಮ್ಮನಿತನಕ ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿ ಬಾರೆ ನಮ್ಮನಿತನಕ ||ಪ||

ಬಾರೆ ನಮ್ಮನಿತನಕ ಬಹಳ ಕರುಣದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ ಕರಗಳ ಎರಗುವೆ ಚರಣಕೆ ||ಅ.ಪ||

ಹರಡಿ ಕಂಕಣ ದುಂಡು ಕರದಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುತ
ಸರಗಿ ಸರವು ಚಂದ್ರಹಾರಗಳಲೆಯುತ||1||

ಜರದ ಪೀತಾಂಬರ ನಿರಿಗೆಗಳೆಲೆಯುತ
ತರಳನ ಮ್ಯಾಲೆ ತಾಯಿ ಕರುಣವಿಟ್ಟು ಬೇಗನೆ||2||

ಮಂದಗಮನೆ ನಿನಗೆ ವಂದಿಸಿ ಬೇಡುವೆ
ಇಂದಿರೇಶನ ಕೂಡ ಇಂದು ನಮ್ಮನಿತನಕ ||3||

Baare namma manitanaka bhaagyada
devibaare namma manitanaka ||

Baare namma manitanaka bahala karunadinda
jodisi karagala eraguve charanake ||

Jarada peetaambara neerigegal holeyuta
saragi saravu chandra haaragal holeyuta || 1 ||

Haradi kankana dundu karadalli holeyuta
tarulana myaale taaye karunavittu begane || 2 ||

Manda gamane ninage vandisi beduve
indireshana kuda indu namma manitanaka || 3 ||

DEVOTIONAL · MADHWA · Mahalakshmi · sravaana maasa · Varalakshmi · varalakshmi pooja

varalakshmi Pooja

Please find other useful links on Goddess Mahalakshmi

Rangoli for habba:

Dasara padagalu

Sthothragalu

When to perform?

This pooja falls on friday before pournami on Sravaana Maasa.

Who should perform?

Married ladies should undertake this pooja if this pooja is allowed in their family tradition. Purohits should be invited and this pooja must be done carefully following all procedures as per sashthras. Those who dont have family traditions, can also pray and praise Goddess Mahalakshmi by singing various dasara padgalu , reciting lakshmi sthothrams and performing ashtothram to the Photo or Idol of Goddess Mahalakshmi

Those who have traditions and unable to perform pooja because of illness, monthly cycles should do this pooja on the friday of Navarathri

Varlakshmi story:

One day when Lord Eswara is relaxing in Kailasa giri, Goddess Parvathi approached Him and asked him to tell a vrata that gives wealth and prosperity. The Lord tells her that performing Varalakshmi Vratam will bring in sowbagyam to the women folk. He narrates the story and explains the process of performing the vrata to Goddess Parvathi. This vrata has to be performed on Friday that falls before Poornima in Sukla Paksham in Sravanamasam.

The story happens in a beautiful town called Kundinagaram located in the Kingdom of Vidarbha (Vidarba Rajyam). In that Kundinagram town, Goddess Adilakshmi, being pleased by her devotion tells Charumathi in a dream and directed her to perform the vrata to enable Her to fulfil her desires. Charumathi wakes up and tells her husband about the dream. Charumathi along with some neighbourhood women takes bath in the wee hours and prepare a mandapam and invites Varalakshmi Devi. She recites the following sloka along with other women with utmost faith and devotion.

Lakshmi Ksheerasamudra rajatanyam sri rangadhameswareem
Dasibootha samastha devavanitham lokaika deepamkuram
Sri manmanda kataksha labdhivibhat brahmendra gangadharam
Twamtrayamlokyakutumbhineem sasijavandemukunda priyam

Then she wore nine threads Thoranam to right hand and offers naivadyam to Goddess Lakshmi Devi. On the completion of the first circumstance, she heard she found earrings, necklaces and other ornaments. On the second circumstance, they found bangles made of navaratnams(precious stones) to their hands. On completion of the third circumstance, they found immense wealth. Then Charumathi offers Tambulam to the brahmin priests and distribute the vrata prasadam to the relatives and lead a happy life. Since then, Hindu women perform this vrata with utmost faith and trust till today.

The origin of Varalakshmi Vratha is associated with a game of dice played between Lord Shiva and Parvati. Goddess Parvati who was winning all the games was accused of cheating by Lord Shiva. So they decided to appoint Chitranemi, a gana of Shiva, as the umpire.

Chitranemi ruled in favor of Lord Shiva and this angered Goddess Parvati who cursed him to suffer from leprosy.  Shiva asked Parvati to forgive Chitranemi and she agreed to revoke the curse if he watched Varalakshmi Vratha performed by a group of women near lakeside. The tradition of Varalakshmi Vratha started from then onwards.

This pooja is done by Many people and enjoyed the benefits. One who listens or read this story, will obtain wealth and prosperity with the blessings of sri varalakshmi

IMG_4567IMG_4568

Procedure:

 1. Do sankalpa
 2. Do Ganesha pooja
 3. Decorate kalasas
 4. Do Kalasa sthapana(Yamuna kalasa, Mahalakshmi kalasa)
 5. Pray Goddess Mahalakshmi
 6. Perform Shodasha upachara puja(Dhyanam, aasanam, paathyam, arghyam, aachamaniyam, madhubarkam, panchamrutham, aachamanuyam, kanda suthram, kandham, akshtham, pushpam, Ashtothram)
 7. Perform doopa deepam and Neivedhyam
 8. Perform pooja to the holy thread
 9. distribute upayana
 10. read the story
 11. sing Mahalakshmi songs

Thread pooja: (Thoragranthi pooja)

The thread should be tied with nine knots and perform pushpa akshtha to nine threads by following mantra

 1. kamalayai namah
 2. ramayai namah
 3. loga mathre namah
 4. vishwa jananyai namah
 5. mahalakshmai namah
 6. Ksheerabthi thanayai namah
 7. vishwa sakhinyai namah
 8. chandrasodharyai namah
 9. harivallabayai namah

Sri Lakshmi Ashtothra Satha Namavali

 1. Om Prakrityai Namah
 2. Om Vikrityai Namah
 3. Om Vidyaayai Namah
 4. Om Sarvabhuutahitapradaayai Namah
 5. Om Shraddhaayai Namah
 6. Om Vibhuutyai Namah
 7. Om Surabhyai Namah
 8. Om Paramaatmikaayai Namah
 9. Om Vaache Namah
 10. Om Padmaalayaayai Namah
 11. Om Padmaayai Namah
 12. Om Shuchaye Namah
 13. Om Svaahaayai Namah
 14. Om Svadhaayai Namah
 15. Om Sudhaayai Namah
 16. Om Dhanyaayai Namah
 17. Om Hiranmayyai Namah
 18. Om Laxmyai Namah
 19. Om Nityapushhtaayai Namah
 20. Om Vibhaavaryai Namah
 21. Om Adityai Namah
 22. Om Ditye Namah
 23. Om Diipaayai Namah
 24. Om Vasudhaayai Namah
 25. Om Vasudhaarinyai Namah
 26. Om Kamalaayai Namah
 27. Om Kaantaayai Namah
 28. Om Kaamaaxyai Namah
 29. Om Krodhasambhavaayai Namah
 30. Om Anugrahapradaayai Namah
 31. Om Buddhaye Namah
 32. Om Anaghaayai Namah
 33. Om Harivallabhaayai Namah
 34. Om Ashokaayai Namah
 35. Om Amritaayai Namah
 36. Om Diiptaayai Namah
 37. Om Lokashokavinaashinyai Namah
 38. Om Dharmanilayaayai Namah
 39. Om Karunaayai Namah
 40. Om Lokamaatre Namah
 41. Om Padmapriyaayai Namah
 42. Om Padmahastaayai Namah
 43. Om Padmaaxyai Namah
 44. Om Padmasundaryai Namah
 45. Om Padmodbhavaayai Namah
 46. Om Padmamukhyai Namah
 47. Om Padmanaabhapriyaayai Namah
 48. Om Ramaayai Namah
 49. Om Padmamaalaadharaayai Namah
 50. Om Devyai Namah
 51. Om Padminyai Namah
 52. Om Padmagandhinyai Namah
 53. Om Punyagandhaayai Namah
 54. Om Suprasannaayai Namah
 55. Om Prasaadaabhimukhyai Namah
 56. Om Prabhaayai Namah
 57. Om Chandravadanaayai Namah
 58. Om Chandraayai Namah
 59. Om Chandrasahodaryai Namah
 60. Om Chaturbhujaayai Namah
 61. Om Chandraruupaayai Namah
 62. Om Indiraayai Namah
 63. Om Indushiitalaayai Namah
 64. Om Aahlaadajananyai Namah
 65. Om Pushhtayai Namah
 66. Om Shivaayai Namah
 67. Om Shivakaryai Namah
 68. Om Satyai Namah
 69. Om Vimalaayai Namah
 70. Om Vishvajananyai Namah
 71. Om Tushhtayai Namah
 72. Om Daaridryanaashinyai Namah
 73. Om Priitipushhkarinyai Namah
 74. Om Shaantaayai Namah
 75. Om Shuklamaalyaambaraayai Namah
 76. Om Shriyai Namah
 77. Om Bhaaskaryai Namah
 78. Om Bilvanilayaayai Namah
 79. Om Varaarohaayai Namah
 80. Om Yashasvinyai Namah
 81. Om Vasundharaayai Namah
 82. Om Udaaraa.Ngaayai Namah
 83. Om Harinyai Namah
 84. Om Hemamaalinyai Namah
 85. Om Dhanadhaanyakarye Namah
 86. Om Siddhaye Namah
 87. Om Strainasaumyaayai Namah
 88. Om Shubhapradaaye Namah
 89. Om Nripaveshmagataanandaayai Namah
 90. Om Varalaxmyai Namah
 91. Om Vasupradaayai Namah
 92. Om Shubhaayai Namah
 93. Om Hiranyapraakaaraayai Namah
 94. Om Samudratanayaayai Namah
 95. Om Jayaayai Namah
 96. Om MaNgalaa Devyai Namah
 97. Om Vishhnuvaxassthalasthitaayai Namah
 98. Om Vishhnupatnyai Namah
 99. Om Prasannaaxyai Namah
 100. Om Naaraayanasamaashritaayai Namah
 101. Om Daaridryadhv.Nsinyai Namah
 102. Om Devyai Namah
 103. Om Sarvopadrava Vaarinyai Namah
 104. Om Navadurgaayai Namah
 105. Om Mahaakaalyai Namah
 106. Om Brahmaavishhnushivaatmikaayai Namah
 107. Om Trikaalagyaanasampannaayai Namah
 108. Om Bhuvaneshvaryai Namah

Sri lakshmi dwadasa naama stotram.

Thrailohkya poojithey devi kamalay vishnu vallabay
Yathaathvaam soosthiraa krishnay thadhaa bava mayi sthiraa
Eeswaree kamalaa lakshmeeh salaa poothir harippriyaa
Padhmaa padhmaalayaa samyak uchchaih padhma dhaarinee ||

Sri Lakshmi Hrudaya by Sri Vadirajaru

Sri Devi thanu Sri Damanna maneyalli
Adi anthyagallidiralu southyasukha
Roopadinda avalige vedavaalegala
oduttiralu Avalhinda hariyu mooru
manegala paalaya kethana Bhayavilla.
Modale udakavilla aadakaaranhadinda udhi
thaanaadalhu Achyuthage ambhudiyaadalu
Aaga mahaalakumi Ambarada aabaranhavaadalu
Bhombhannada aaladeleyaadalu Enembe
ivala saahasakke Sribhoodurgeya
aalisidanu hariyu Thaa aaladeleya mele
malagidanu Achyuthana hrudayadalli
lingavisishtaraada Initu jeevara hidi
tumbaakondu Thanayana nooru varsha pariyantadi
Vanajaaksha vatapatra saayanaagi Janarellaa
thamma gatige thakka saadanava Saadisikolla
lendu karuni punarapi Srushtiya
maaduvenendu laalanege prakrutiya
Mamatheyittu gunatraiyaatmaka sookshma
tathva Raasiya jeevaranu srujiyidanu hayavadananu

 

FESTIVALS · MADHWA · Mahalakshmi · rangoli · sravaana maasa · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Lakshmi Hrudayam rangoli

Hridaya kamalam is a lotus obtained by joining 16 petals.It is drawn to ensure success & wealth. Hirudaya Kamalam is the auspicious Rangoli which is drawn in front of Pooja Mantap/Room mostly for Friday’s Maha Lakshmi Pooja.

img_8063
place 3 x 3 dots and extend 4 dots on all sides
img_8067
connect the dots in the following fashion 1 – 3 – 5  – 2 – 4 – 1

Follow the same pattern for filling remaining dots

img_8062

DEVOTIONAL · MADHWA · Mahalakshmi · slokas · varalakshmi pooja

Mahalakshmi Ashtakam

ನಮಸ್ತೇ‌உಸ್ತು ಮಹಾಮಾಯೇ ಶ್ರೀಪೀಠೇ ಸುರಪೂಜಿತೇ |
ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಹಸ್ತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 1 ||

ನಮಸ್ತೇ ಗರುಡಾರೂಢೇ ಕೋಲಾಸುರ ಭಯಂಕರಿ |
ಸರ್ವಪಾಪಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 2 ||

ಸರ್ವಙ್ಞೇ ಸರ್ವವರದೇ ಸರ್ವ ದುಷ್ಟ ಭಯಂಕರಿ |
ಸರ್ವದುಃಖ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 3 ||

ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರದೇ ದೇವಿ ಭುಕ್ತಿ ಮುಕ್ತಿ ಪ್ರದಾಯಿನಿ |
ಮಂತ್ರ ಮೂರ್ತೇ ಸದಾ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 4 ||

ಆದ್ಯಂತ ರಹಿತೇ ದೇವಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ |
ಯೋಗಙ್ಞೇ ಯೋಗ ಸಂಭೂತೇ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 5 ||

ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಹಾರೌದ್ರೇ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಮಹೋದರೇ |
ಮಹಾ ಪಾಪ ಹರೇ ದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 6 ||

ಪದ್ಮಾಸನ ಸ್ಥಿತೇ ದೇವಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ |
ಪರಮೇಶಿ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 7 ||

ಶ್ವೇತಾಂಬರಧರೇ ದೇವಿ ನಾನಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತೇ |
ಜಗಸ್ಥಿತೇ ಜಗನ್ಮಾತಃ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋ‌உಸ್ತು ತೇ || 8 ||

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಷ್ಟಕಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇದ್ ಭಕ್ತಿಮಾನ್ ನರಃ |
ಸರ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಮವಾಪ್ನೋತಿ ರಾಜ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಸರ್ವದಾ ||

ಏಕಕಾಲೇ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಪಾಪ ವಿನಾಶನಮ್ |
ದ್ವಿಕಾಲ್ಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಧನ ಧಾನ್ಯ ಸಮನ್ವಿತಃ ||

ತ್ರಿಕಾಲಂ ಯಃ ಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾಶತ್ರು ವಿನಾಶನಮ್ |
ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ರ್ಭವೇನ್-ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾ ವರದಾ ಶುಭಾ ||


 

Namastestu Mahamaye Shree Pithe Sura Poojite
Shanka Chakra Gadha Haste Maha Lakshmi Namoostute

Namastestu Garudarudhe Kolasura Bhayankari
Sarva Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute

Sarvajne Sarva Varade Sarva Dushta Bhayankari
Sarva Duhkha Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute

Siddhi Buddhi Prade Devi  Bhakti Mukti Pradayini
Mantra Moorte Sada Devi Maha Lakshmi Namoostute

Adyanta Rahite Devi  Adi Shakti Maheshwari
Yogaje Yoga Sambhute Maha Lakshmi Namosthute

Sthula Sukshme Maha Raudre Maha Shakti Mahodari
Maha Papa Hare Devi Maha Lakshmi Namoostute

Padmasana Sthithe Devi Parabrahma Swaroopini
Parameshi Jagan Mata Maha Lakshmi Namoostute

Shwetambara Dhare Devi Nanalankara Shobhite
Jagasthithe Jaganmata Maha Lakshmi Namoostute

Maha Lakshmyashtakam Stotram Yah Patheth Bhakti Man Narah
Sarva Siddhi Mavapnoti Rajyam Prapnoti Sarvada

Eka Kalam Pathennityam Maha Papa Vinashanam
Dwikalam Yah Pathennityam Dhana Dhanya Samanvitah

Trikalam Yah Pathennityam Maha Shatru Vinashanam
Maha Lakshmi Bhavennityam Prasanna Varada Shubhah