dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Varamahalakshmi haadu

I am really sorry for posting this varalakshmi song late.
It’s never too late to start.

ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಪೇಳಿದರು|| 1||

ಕೈಲಾಸಶಿಖರ ಮೆರೆವುದು
ಮೇಲಾದ ರತ್ನಕಾಂತಿಗಳಿಂ||2||

ಜಂಬುಕೇತಕಿ ಪನಸ ಪುನ್ನಾಗ
ಸರ್ವಾತಿಶಯದಲಿ ತೋರುವದು|| 3||

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ವೆಂದಿಲ್ಲಿ
ಪದಧ್ಯಾನದಿ ಕುಳಿತಿಹರು|| 4||

ದಿವಿಜ ಅವನಿಧರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ
ಭುವನೋದರತ್ವದಿ ಭುವನಜನಾಭ ಶ್ರೀಧವನಂತೆ
ಗಿರಿಯು ಮೆರೆಯುವುದು||5||

ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ
ಸತಿ ನಮಿಸಿ ನುಡಿದಳು|| 6||

ನುಡಿಯ ಲಾಕ್ಷಣದಿ
ನಾಕರುಣಿಸುವೆ ಕೇಳೆಂದ||7||

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೃತವು
ದೊರೆವುದು ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯ|| 8||

ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸಿಯ ದಿನದಿ ಪೂಜಿಪದು
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾರಾಧಿಸುತಲಿ ||9||

ಪಕ್ವಾನ್ನ ಲೇಹ್ಯಾದಿ ನೈವೇದ್ಯ
ತತ್ತನ್ನಿಯಾಮಕರ ಚಿಂತಿಪುದು ||10||

ಕೃಪಾಪಯೋನಿಧೆಯ ಪೂಜಿಪುದು
ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಪೂಜಿಪರು ||11||

ಕಾಮಿತ ಪಡೆದವರ್ಯಾರು
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನು ಚನ್ನಾಗಿ||12||

ಮಡದಿ ತಾನಿರಲು
ಕರೆಯುವರೆಲ್ಲಾರು ಪುರದಿ ||13||

ವನಜನಾಭನ ಶೇವೆಯೆಂದು
ಗುಣದಿ ಭೂಷಿತಳು ||14||

ಬಂದಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿ ||15||

ನಿರ್ಮಿಸುವನು ಜಗವೆಲ್ಲ
ನೀ ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆ|| 16||

ಶ್ರಾವಣ ಹರುಷದಿಂದೆನ್ನಯ ವೃತವ
ವರಗಳನಿತ್ತಳು ದಯದಿ ||17||

ಸಂತೋಷದಲಿ ಪೇಳಲವರು
ಚಿಂತಿತ ಫಲವೀವುದೆಂದು||18||

ಸಿಂಗರಿಸಿದಳಾದಿನದಿ
ವಿಪ್ರಾಂಗನೆಯರನು ಕರೆದಳು ||19||

ಶಿರಿದೇವಿ ಪೂಜಾಸಾಧನವ
ನೆರೆದರಾ ದ್ವಿಜನಮಂದಿರದಿ|| 20||

ಕುಂಭಗಳಿಟ್ಟಘ್ರ್ಯಾದಿಗಳಿಂ
ಸುರರ ಸಮ್ಮುಖದಿ ||21||

ಇಂದಿರ ದೇವಿಗಾರುತಿಯ
ಬಂಧÀ£ವÀನÉ ಮಾಡುತಿಹರು ||22||

ಪೂಜಿಸುತಿರಲಾಗೃಹವು
ಸೋಜಿಗವಾಯ್ತು ನೋಳ್ಪರಿಗೆ ||23||

ಕೊರಳೊಳುನವರತ್ನಹಾರ
ಸಿರಿದೇವಿ ಕರುಣವಿದೆಂದು ||24||

ಇತ್ತರು ಬಾಗಿಣಗಳನು
ಪೋದರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ||25||

ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲರು ನಾವೆಂ
ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪದಾಗಮನ ||26||

ಪಾಲಿಸುವಳು ಸಿರಿಯೆಂದು
ಶಿವನು ಹೀಗೆಂದು ||27|

ಕಾಯಜ ಜನನಿಯ
ಕಾಯುವದೆಂದು ನೀ ತಿಳಿಯೆ|| 28||

ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿe್ಞÁನ
ವೈರಾಗ್ಯ ಇಳೆಯೊಳು ಕಾರ್ಪರ ನಿಲಯ ಶ್ರೀನರಹರಿ
ಒಲಿವನು ನಿರುತ ಪಠಿಸಲು||29||

Śaunakādi munigaḷige
sānurāgadali pēḷidaru|| 1||

kailāsaśikhara merevudu
mēlāda ratnakāntigaḷiṁ||2||

jambukētaki panasa punnāga
sarvātiśayadali tōruvadu|| 3||

sid’dhidāyaka vendilli
padadhyānadi kuḷitiharu|| 4||

divija avanidharāgraṇiyāgi
bhuvanōdaratvadi bhuvanajanābha śrīdhavanante
giriyu mereyuvudu||5||

pārvatiyoḍane
sati namisi nuḍidaḷu|| 6||

nuḍiya lākṣaṇadi
nākaruṇisuve kēḷenda||7||

varamahālakṣmiya vr̥tavu
dorevudu sakalasaubhāgya|| 8||

śrāvaṇa pūrṇa māsiya dinadi pūjipadu
viśvāsadindārādhisutali ||9||

pakvānna lēhyādi naivēdya
tattanniyāmakara cintipudu ||10||

kr̥pāpayōnidheya pūjipudu
bimbāparōkṣigaḷu pūjiparu ||11||

kāmita paḍedavaryāru
mahāmahimeyanu cannāgi||12||

maḍadi tāniralu
kareyuvarellāru puradi ||13||

vanajanābhana śēveyendu
guṇadi bhūṣitaḷu ||14||

bandaḷu varamahālakṣmi
parama sambhramadi ||15||

nirmisuvanu jagavella
nī karuṇisu māte|| 16||

śrāvaṇa haruṣadindennaya vr̥tava
varagaḷanittaḷu dayadi ||17||

santōṣadali pēḷalavaru
cintita phalavīvudendu||18||

siṅgarisidaḷādinadi
viprāṅganeyaranu karedaḷu ||19||

śiridēvi pūjāsādhanava
neredarā dvijanamandiradi|| 20||

kumbhagaḷiṭṭaghryādigaḷiṁ
surara sam’mukhadi ||21||

indira dēvigārutiya
bandhaÀ£vaÀnaÉ māḍutiharu ||22||

pūjisutiralāgr̥havu
sōjigavāytu nōḷparige ||23||

koraḷoḷunavaratnahāra
siridēvi karuṇavidendu ||24||

ittaru bāgiṇagaḷanu
pōdaru tam’ma manege ||25||

puṇyadindellaru nāveṁ
dhanadhān’ya sampadāgamana ||26||

pālisuvaḷu siriyendu
śivanu hīgendu ||27|

kāyaja jananiya
kāyuvadendu nī tiḷiye|| 28||

nirmala bhaktieñaÁna
vairāgya iḷeyoḷu kārpara nilaya śrīnarahari
olivanu niruta paṭhisalu||29||

One thought on “Varamahalakshmi haadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s