dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Varamahalakshmi haadu

I am really sorry for posting this varalakshmi song late.
It’s never too late to start.

ಶೌನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ
ಸಾನುರಾಗದಲಿ ಪೇಳಿದರು|| 1||

ಕೈಲಾಸಶಿಖರ ಮೆರೆವುದು
ಮೇಲಾದ ರತ್ನಕಾಂತಿಗಳಿಂ||2||

ಜಂಬುಕೇತಕಿ ಪನಸ ಪುನ್ನಾಗ
ಸರ್ವಾತಿಶಯದಲಿ ತೋರುವದು|| 3||

ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕ ವೆಂದಿಲ್ಲಿ
ಪದಧ್ಯಾನದಿ ಕುಳಿತಿಹರು|| 4||

ದಿವಿಜ ಅವನಿಧರಾಗ್ರಣಿಯಾಗಿ
ಭುವನೋದರತ್ವದಿ ಭುವನಜನಾಭ ಶ್ರೀಧವನಂತೆ
ಗಿರಿಯು ಮೆರೆಯುವುದು||5||

ಪಾರ್ವತಿಯೊಡನೆ
ಸತಿ ನಮಿಸಿ ನುಡಿದಳು|| 6||

ನುಡಿಯ ಲಾಕ್ಷಣದಿ
ನಾಕರುಣಿಸುವೆ ಕೇಳೆಂದ||7||

ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ವೃತವು
ದೊರೆವುದು ಸಕಲಸೌಭಾಗ್ಯ|| 8||

ಶ್ರಾವಣ ಪೂರ್ಣ ಮಾಸಿಯ ದಿನದಿ ಪೂಜಿಪದು
ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾರಾಧಿಸುತಲಿ ||9||

ಪಕ್ವಾನ್ನ ಲೇಹ್ಯಾದಿ ನೈವೇದ್ಯ
ತತ್ತನ್ನಿಯಾಮಕರ ಚಿಂತಿಪುದು ||10||

ಕೃಪಾಪಯೋನಿಧೆಯ ಪೂಜಿಪುದು
ಬಿಂಬಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಪೂಜಿಪರು ||11||

ಕಾಮಿತ ಪಡೆದವರ್ಯಾರು
ಮಹಾಮಹಿಮೆಯನು ಚನ್ನಾಗಿ||12||

ಮಡದಿ ತಾನಿರಲು
ಕರೆಯುವರೆಲ್ಲಾರು ಪುರದಿ ||13||

ವನಜನಾಭನ ಶೇವೆಯೆಂದು
ಗುಣದಿ ಭೂಷಿತಳು ||14||

ಬಂದಳು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ
ಪರಮ ಸಂಭ್ರಮದಿ ||15||

ನಿರ್ಮಿಸುವನು ಜಗವೆಲ್ಲ
ನೀ ಕರುಣಿಸು ಮಾತೆ|| 16||

ಶ್ರಾವಣ ಹರುಷದಿಂದೆನ್ನಯ ವೃತವ
ವರಗಳನಿತ್ತಳು ದಯದಿ ||17||

ಸಂತೋಷದಲಿ ಪೇಳಲವರು
ಚಿಂತಿತ ಫಲವೀವುದೆಂದು||18||

ಸಿಂಗರಿಸಿದಳಾದಿನದಿ
ವಿಪ್ರಾಂಗನೆಯರನು ಕರೆದಳು ||19||

ಶಿರಿದೇವಿ ಪೂಜಾಸಾಧನವ
ನೆರೆದರಾ ದ್ವಿಜನಮಂದಿರದಿ|| 20||

ಕುಂಭಗಳಿಟ್ಟಘ್ರ್ಯಾದಿಗಳಿಂ
ಸುರರ ಸಮ್ಮುಖದಿ ||21||

ಇಂದಿರ ದೇವಿಗಾರುತಿಯ
ಬಂಧÀ£ವÀನÉ ಮಾಡುತಿಹರು ||22||

ಪೂಜಿಸುತಿರಲಾಗೃಹವು
ಸೋಜಿಗವಾಯ್ತು ನೋಳ್ಪರಿಗೆ ||23||

ಕೊರಳೊಳುನವರತ್ನಹಾರ
ಸಿರಿದೇವಿ ಕರುಣವಿದೆಂದು ||24||

ಇತ್ತರು ಬಾಗಿಣಗಳನು
ಪೋದರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ||25||

ಪುಣ್ಯದಿಂದೆಲ್ಲರು ನಾವೆಂ
ಧನಧಾನ್ಯ ಸಂಪದಾಗಮನ ||26||

ಪಾಲಿಸುವಳು ಸಿರಿಯೆಂದು
ಶಿವನು ಹೀಗೆಂದು ||27|

ಕಾಯಜ ಜನನಿಯ
ಕಾಯುವದೆಂದು ನೀ ತಿಳಿಯೆ|| 28||

ನಿರ್ಮಲ ಭಕ್ತಿe್ಞÁನ
ವೈರಾಗ್ಯ ಇಳೆಯೊಳು ಕಾರ್ಪರ ನಿಲಯ ಶ್ರೀನರಹರಿ
ಒಲಿವನು ನಿರುತ ಪಠಿಸಲು||29||

Śaunakādi munigaḷige
sānurāgadali pēḷidaru|| 1||

kailāsaśikhara merevudu
mēlāda ratnakāntigaḷiṁ||2||

jambukētaki panasa punnāga
sarvātiśayadali tōruvadu|| 3||

sid’dhidāyaka vendilli
padadhyānadi kuḷitiharu|| 4||

divija avanidharāgraṇiyāgi
bhuvanōdaratvadi bhuvanajanābha śrīdhavanante
giriyu mereyuvudu||5||

pārvatiyoḍane
sati namisi nuḍidaḷu|| 6||

nuḍiya lākṣaṇadi
nākaruṇisuve kēḷenda||7||

varamahālakṣmiya vr̥tavu
dorevudu sakalasaubhāgya|| 8||

śrāvaṇa pūrṇa māsiya dinadi pūjipadu
viśvāsadindārādhisutali ||9||

pakvānna lēhyādi naivēdya
tattanniyāmakara cintipudu ||10||

kr̥pāpayōnidheya pūjipudu
bimbāparōkṣigaḷu pūjiparu ||11||

kāmita paḍedavaryāru
mahāmahimeyanu cannāgi||12||

maḍadi tāniralu
kareyuvarellāru puradi ||13||

vanajanābhana śēveyendu
guṇadi bhūṣitaḷu ||14||

bandaḷu varamahālakṣmi
parama sambhramadi ||15||

nirmisuvanu jagavella
nī karuṇisu māte|| 16||

śrāvaṇa haruṣadindennaya vr̥tava
varagaḷanittaḷu dayadi ||17||

santōṣadali pēḷalavaru
cintita phalavīvudendu||18||

siṅgarisidaḷādinadi
viprāṅganeyaranu karedaḷu ||19||

śiridēvi pūjāsādhanava
neredarā dvijanamandiradi|| 20||

kumbhagaḷiṭṭaghryādigaḷiṁ
surara sam’mukhadi ||21||

indira dēvigārutiya
bandhaÀ£vaÀnaÉ māḍutiharu ||22||

pūjisutiralāgr̥havu
sōjigavāytu nōḷparige ||23||

koraḷoḷunavaratnahāra
siridēvi karuṇavidendu ||24||

ittaru bāgiṇagaḷanu
pōdaru tam’ma manege ||25||

puṇyadindellaru nāveṁ
dhanadhān’ya sampadāgamana ||26||

pālisuvaḷu siriyendu
śivanu hīgendu ||27|

kāyaja jananiya
kāyuvadendu nī tiḷiye|| 28||

nirmala bhaktieñaÁna
vairāgya iḷeyoḷu kārpara nilaya śrīnarahari
olivanu niruta paṭhisalu||29||

aarathi · MADHWA · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Varalakshmi Aarathi haadu

ಆರತಿಯನು ಎತ್ತಿರಮ್ಮ  ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿಗೆ
ಚಾರುಮತಿಗೆ ವರವನಿತ್ತಪಾರ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಗೆ ||ಪ||

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಲಿ  ಸಾವಧಾನ ಮನದಿ ನಿತ್ಯ
ಸೇವಿಸುವರಿಗೊಲಿದು ಭಾಗ್ಯವೀವ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿಗೆ ||೧||

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಶಿಶುವನರ್ಥಿಯಿಂದ ಸಲಹುವಂತೆ
ಭೃತ್ಯವರ್ಗವನ್ನು  ಪೊರೆದು ನಿತ್ಯಲೋಕ ಮಾತೆಗೀಗ ||೨||

ಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನುರಸ್ಥಳದಿ ನಿಂತು
ದಂತಿವರದನನಂತ ಗುಣಗಳನಂತಗಾಣದಿರುವಳಿಗೆ ||೩||

Āratiyanu ettiram’ma  vara mahālakṣumige
cārumatige varavanittapāra karuṇāmbudhige ||pa||

śrāvaṇa śukravāradali  sāvadhāna manadi nitya
sēvisuvarigolidu bhāgyavīva mahālakṣumige ||1||

hetta tāyi tanna śiśuvanarthiyinda salahuvante
bhr̥tyavargavannu  poredu nityalōka mātegīga ||2||

cintitārthavanīva lakṣmīkāntanurasthaḷadi nintu
dantivaradanananta guṇagaḷanantagāṇadiruvaḷige ||3||

aarathi · dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Varalakshmi

Arathiya hethamma

ಆರತಿಯನು ಎತ್ತಿರಮ್ಮ  ವರ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿಗೆ
ಚಾರುಮತಿಗೆ ವರವನಿತ್ತಪಾರ ಕರುಣಾಂಬುಧಿಗೆ ||ಪ||

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರದಲಿ  ಸಾವಧಾನ ಮನದಿ ನಿತ್ಯ
ಸೇವಿಸುವರಿಗೊಲಿದು ಭಾಗ್ಯವೀವ ಮಹಾಲಕ್ಷುಮಿಗೆ ||೧||

ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಶಿಶುವನರ್ಥಿಯಿಂದ ಸಲಹುವಂತೆ
ಭೃತ್ಯವರ್ಗವನ್ನು  ಪೊರೆದು ನಿತ್ಯಲೋಕ ಮಾತೆಗೀಗ ||೨||

ಚಿಂತಿತಾರ್ಥವನೀವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತನುರಸ್ಥಳದಿ ನಿಂತು
ದಂತಿವರದನನಂತ ಗುಣಗಳನಂತಗಾಣದಿರುವಳಿಗೆ ||೩||

Aratiyanu ettiramma vara mahalakshumige
Charumatige varavanittapara karunambudhige ||pa||

Sravana sukravaradali savadhana manadi nitya
Sevisuvarigolidu bagyaviva mahalakshumige ||1||

Hettatayi tanna sisuvanarthiyinda salahuvante
Brutyavargavannu poredu nityaloka mategiga ||2||

Chintitarthaniva lakshmikantanura sthaladi nintu
Dantivaradanananta gunagalanantaganadiruvalige ||3||

DEVOTIONAL · MADHWA · Mahalakshmi · sravaana maasa · Varalakshmi · varalakshmi pooja

varalakshmi Pooja

Please find other useful links on Goddess Mahalakshmi

Rangoli for habba:

Dasara padagalu

Sthothragalu

When to perform?

This pooja falls on friday before pournami on Sravaana Maasa.

Who should perform?

Married ladies should undertake this pooja if this pooja is allowed in their family tradition. Purohits should be invited and this pooja must be done carefully following all procedures as per sashthras. Those who dont have family traditions, can also pray and praise Goddess Mahalakshmi by singing various dasara padgalu , reciting lakshmi sthothrams and performing ashtothram to the Photo or Idol of Goddess Mahalakshmi

Those who have traditions and unable to perform pooja because of illness, monthly cycles should do this pooja on the friday of Navarathri

Varlakshmi story:

One day when Lord Eswara is relaxing in Kailasa giri, Goddess Parvathi approached Him and asked him to tell a vrata that gives wealth and prosperity. The Lord tells her that performing Varalakshmi Vratam will bring in sowbagyam to the women folk. He narrates the story and explains the process of performing the vrata to Goddess Parvathi. This vrata has to be performed on Friday that falls before Poornima in Sukla Paksham in Sravanamasam.

The story happens in a beautiful town called Kundinagaram located in the Kingdom of Vidarbha (Vidarba Rajyam). In that Kundinagram town, Goddess Adilakshmi, being pleased by her devotion tells Charumathi in a dream and directed her to perform the vrata to enable Her to fulfil her desires. Charumathi wakes up and tells her husband about the dream. Charumathi along with some neighbourhood women takes bath in the wee hours and prepare a mandapam and invites Varalakshmi Devi. She recites the following sloka along with other women with utmost faith and devotion.

Lakshmi Ksheerasamudra rajatanyam sri rangadhameswareem
Dasibootha samastha devavanitham lokaika deepamkuram
Sri manmanda kataksha labdhivibhat brahmendra gangadharam
Twamtrayamlokyakutumbhineem sasijavandemukunda priyam

Then she wore nine threads Thoranam to right hand and offers naivadyam to Goddess Lakshmi Devi. On the completion of the first circumstance, she heard she found earrings, necklaces and other ornaments. On the second circumstance, they found bangles made of navaratnams(precious stones) to their hands. On completion of the third circumstance, they found immense wealth. Then Charumathi offers Tambulam to the brahmin priests and distribute the vrata prasadam to the relatives and lead a happy life. Since then, Hindu women perform this vrata with utmost faith and trust till today.

The origin of Varalakshmi Vratha is associated with a game of dice played between Lord Shiva and Parvati. Goddess Parvati who was winning all the games was accused of cheating by Lord Shiva. So they decided to appoint Chitranemi, a gana of Shiva, as the umpire.

Chitranemi ruled in favor of Lord Shiva and this angered Goddess Parvati who cursed him to suffer from leprosy.  Shiva asked Parvati to forgive Chitranemi and she agreed to revoke the curse if he watched Varalakshmi Vratha performed by a group of women near lakeside. The tradition of Varalakshmi Vratha started from then onwards.

This pooja is done by Many people and enjoyed the benefits. One who listens or read this story, will obtain wealth and prosperity with the blessings of sri varalakshmi

IMG_4567IMG_4568

Procedure:

 1. Do sankalpa
 2. Do Ganesha pooja
 3. Decorate kalasas
 4. Do Kalasa sthapana(Yamuna kalasa, Mahalakshmi kalasa)
 5. Pray Goddess Mahalakshmi
 6. Perform Shodasha upachara puja(Dhyanam, aasanam, paathyam, arghyam, aachamaniyam, madhubarkam, panchamrutham, aachamanuyam, kanda suthram, kandham, akshtham, pushpam, Ashtothram)
 7. Perform doopa deepam and Neivedhyam
 8. Perform pooja to the holy thread
 9. distribute upayana
 10. read the story
 11. sing Mahalakshmi songs

Thread pooja: (Thoragranthi pooja)

The thread should be tied with nine knots and perform pushpa akshtha to nine threads by following mantra

 1. kamalayai namah
 2. ramayai namah
 3. loga mathre namah
 4. vishwa jananyai namah
 5. mahalakshmai namah
 6. Ksheerabthi thanayai namah
 7. vishwa sakhinyai namah
 8. chandrasodharyai namah
 9. harivallabayai namah

Sri Lakshmi Ashtothra Satha Namavali

 1. Om Prakrityai Namah
 2. Om Vikrityai Namah
 3. Om Vidyaayai Namah
 4. Om Sarvabhuutahitapradaayai Namah
 5. Om Shraddhaayai Namah
 6. Om Vibhuutyai Namah
 7. Om Surabhyai Namah
 8. Om Paramaatmikaayai Namah
 9. Om Vaache Namah
 10. Om Padmaalayaayai Namah
 11. Om Padmaayai Namah
 12. Om Shuchaye Namah
 13. Om Svaahaayai Namah
 14. Om Svadhaayai Namah
 15. Om Sudhaayai Namah
 16. Om Dhanyaayai Namah
 17. Om Hiranmayyai Namah
 18. Om Laxmyai Namah
 19. Om Nityapushhtaayai Namah
 20. Om Vibhaavaryai Namah
 21. Om Adityai Namah
 22. Om Ditye Namah
 23. Om Diipaayai Namah
 24. Om Vasudhaayai Namah
 25. Om Vasudhaarinyai Namah
 26. Om Kamalaayai Namah
 27. Om Kaantaayai Namah
 28. Om Kaamaaxyai Namah
 29. Om Krodhasambhavaayai Namah
 30. Om Anugrahapradaayai Namah
 31. Om Buddhaye Namah
 32. Om Anaghaayai Namah
 33. Om Harivallabhaayai Namah
 34. Om Ashokaayai Namah
 35. Om Amritaayai Namah
 36. Om Diiptaayai Namah
 37. Om Lokashokavinaashinyai Namah
 38. Om Dharmanilayaayai Namah
 39. Om Karunaayai Namah
 40. Om Lokamaatre Namah
 41. Om Padmapriyaayai Namah
 42. Om Padmahastaayai Namah
 43. Om Padmaaxyai Namah
 44. Om Padmasundaryai Namah
 45. Om Padmodbhavaayai Namah
 46. Om Padmamukhyai Namah
 47. Om Padmanaabhapriyaayai Namah
 48. Om Ramaayai Namah
 49. Om Padmamaalaadharaayai Namah
 50. Om Devyai Namah
 51. Om Padminyai Namah
 52. Om Padmagandhinyai Namah
 53. Om Punyagandhaayai Namah
 54. Om Suprasannaayai Namah
 55. Om Prasaadaabhimukhyai Namah
 56. Om Prabhaayai Namah
 57. Om Chandravadanaayai Namah
 58. Om Chandraayai Namah
 59. Om Chandrasahodaryai Namah
 60. Om Chaturbhujaayai Namah
 61. Om Chandraruupaayai Namah
 62. Om Indiraayai Namah
 63. Om Indushiitalaayai Namah
 64. Om Aahlaadajananyai Namah
 65. Om Pushhtayai Namah
 66. Om Shivaayai Namah
 67. Om Shivakaryai Namah
 68. Om Satyai Namah
 69. Om Vimalaayai Namah
 70. Om Vishvajananyai Namah
 71. Om Tushhtayai Namah
 72. Om Daaridryanaashinyai Namah
 73. Om Priitipushhkarinyai Namah
 74. Om Shaantaayai Namah
 75. Om Shuklamaalyaambaraayai Namah
 76. Om Shriyai Namah
 77. Om Bhaaskaryai Namah
 78. Om Bilvanilayaayai Namah
 79. Om Varaarohaayai Namah
 80. Om Yashasvinyai Namah
 81. Om Vasundharaayai Namah
 82. Om Udaaraa.Ngaayai Namah
 83. Om Harinyai Namah
 84. Om Hemamaalinyai Namah
 85. Om Dhanadhaanyakarye Namah
 86. Om Siddhaye Namah
 87. Om Strainasaumyaayai Namah
 88. Om Shubhapradaaye Namah
 89. Om Nripaveshmagataanandaayai Namah
 90. Om Varalaxmyai Namah
 91. Om Vasupradaayai Namah
 92. Om Shubhaayai Namah
 93. Om Hiranyapraakaaraayai Namah
 94. Om Samudratanayaayai Namah
 95. Om Jayaayai Namah
 96. Om MaNgalaa Devyai Namah
 97. Om Vishhnuvaxassthalasthitaayai Namah
 98. Om Vishhnupatnyai Namah
 99. Om Prasannaaxyai Namah
 100. Om Naaraayanasamaashritaayai Namah
 101. Om Daaridryadhv.Nsinyai Namah
 102. Om Devyai Namah
 103. Om Sarvopadrava Vaarinyai Namah
 104. Om Navadurgaayai Namah
 105. Om Mahaakaalyai Namah
 106. Om Brahmaavishhnushivaatmikaayai Namah
 107. Om Trikaalagyaanasampannaayai Namah
 108. Om Bhuvaneshvaryai Namah

Sri lakshmi dwadasa naama stotram.

Thrailohkya poojithey devi kamalay vishnu vallabay
Yathaathvaam soosthiraa krishnay thadhaa bava mayi sthiraa
Eeswaree kamalaa lakshmeeh salaa poothir harippriyaa
Padhmaa padhmaalayaa samyak uchchaih padhma dhaarinee ||

Sri Lakshmi Hrudaya by Sri Vadirajaru

Sri Devi thanu Sri Damanna maneyalli
Adi anthyagallidiralu southyasukha
Roopadinda avalige vedavaalegala
oduttiralu Avalhinda hariyu mooru
manegala paalaya kethana Bhayavilla.
Modale udakavilla aadakaaranhadinda udhi
thaanaadalhu Achyuthage ambhudiyaadalu
Aaga mahaalakumi Ambarada aabaranhavaadalu
Bhombhannada aaladeleyaadalu Enembe
ivala saahasakke Sribhoodurgeya
aalisidanu hariyu Thaa aaladeleya mele
malagidanu Achyuthana hrudayadalli
lingavisishtaraada Initu jeevara hidi
tumbaakondu Thanayana nooru varsha pariyantadi
Vanajaaksha vatapatra saayanaagi Janarellaa
thamma gatige thakka saadanava Saadisikolla
lendu karuni punarapi Srushtiya
maaduvenendu laalanege prakrutiya
Mamatheyittu gunatraiyaatmaka sookshma
tathva Raasiya jeevaranu srujiyidanu hayavadananu

 

FESTIVALS · MADHWA · Mahalakshmi · rangoli · sravaana maasa · Varalakshmi · varalakshmi pooja

Lakshmi Hrudayam rangoli

Hridaya kamalam is a lotus obtained by joining 16 petals.It is drawn to ensure success & wealth. Hirudaya Kamalam is the auspicious Rangoli which is drawn in front of Pooja Mantap/Room mostly for Friday’s Maha Lakshmi Pooja.

img_8063
place 3 x 3 dots and extend 4 dots on all sides
img_8067
connect the dots in the following fashion 1 – 3 – 5  – 2 – 4 – 1

Follow the same pattern for filling remaining dots

img_8062

dasara padagalu · MADHWA · Mahalakshmi · Sravana maasa · Uncategorized · Varalakshmi

Dasara padagalu on Mahalakshmi

Here is a  compilation of dasara padagalu on Goddess Mahalakshmi

Mahalakshmi pooja through Dasara padagalu

 1. Baare Nammani tanaka
 2. Bhagyada lakshmi baramma
 3. Marulu madi kondeyalle
 4. Sri Mahalakshmi alankarisi
 5. yenu dhanyalo
 6. paalise enna sri mahalakshmi
 7. baare venkataramani
 8. Baare bhaagyada nidhiye |
 9. Bandaalu namma manege
 10. Bandal node mandiradolu
 11. Nille nille kolhaapuradevi
 12. Aravindaalaye taaye
 13. Aarige vadhuvaade ambujaakshi
 14. Olide yaatakammaa lakumi
 15. Ramaa samudrana kumaari
 16. Shreemahaa lakumi deviye
 17. Inthavag hyaange manasote
 18. Hosakannu enage hacchalibeku
 19. Sundari rangana tandu tora
 20. Varava koda taayi varava
 21. Hoova kode taayi varava kode
 22. Arati belagire naariyaru bega
 23. Mangalaaruti tandu belagire
 24. Maarajanani lakshmi
 25. Amma lakumi devi
 26. Intha hennina
 27. Kaye durga ambruniye
 28. Mecchidhe yakamma lakumi
 29. Yenu mecchidhe ele henne 
 30. Karunadhi enna
 31. Kaye kaye sri hari
 32. Yelamma kolhapuri
 33. Hariya pattadha rani
 34. Chelveraratiya tandettire -Lakshmi arathi
 35. Keli pelamma nammamma
 36. Nadedhu baramma 
 37. Jaya kolhapura nilaye
 38. Venkatadhri nilayana
 39. Kaapadale sakalaapadharini
 40. Komale Ramaadeviye
 41. Kamalamukhiye kamalaalaye
 42. Kshira varidhi kannike marajanake
 43. Kolhapura nilaya sarasijalaya
 44. Veni madhavana torise jane triveni
 45. Jagapatiya toramma enage karunava
 46. Kaye karunambudhiye
 47. Nalidhu validhu baa gowri
 48. Arathiya hethamma
 49. Etthire navarathnadaruthi
 50. Arathi maduvevu lakshmi devige
 51. Kavala Thayi kavala amma

MADHWA · Mahalakshmi · Shobane · slokas · Uncategorized · Vadirajaru · Varalakshmi

Lakshmi Shobhane(Shobhana vennire!!!)

Once, Sri Vaadiraajaru during His desa sanchaara reached a village where the local landlord was conducting the wedding of his daughter. During the course of the marriage rituals an unexpected incident happened; suddenly the bridegroom died due to a snake bite. The Landlord knowing the arrival of Sri Vaadiraajaru in the town approached Him and prayed Him to retrieve his daughter’s Maangalya Bhaagya that was lost before her wedding itself.

source: Google

Sri Vaadiraajaru showed pity on the landlord and he immediately composed song in Kannada language ‘Sri Lakshmi Shobane’ comprising 112 verses describing Goddess Lakshmi’s marriage to Lord Sri Hari when she emerged out from Ksheera Saagara (ocean of milk) and this action of Sri Vaadiraajaru brought back the life of the bridegroom and the wedding took place. This song is composed by vadirajaru the way he dreamt of sri mahalakshmi everyday.

Indu svapnadalli kondadisikonda lakShmI-

kAMtana kaMdanenisuva

Shobana means mangala or auspiciousness. Goddess Lakshmi is Sarva Mangala; who is not only the Goddess of wealth but, She is all powerful who is also capable of blessing us with gooD health and life. That was the power in the lines of Sri Vaadiraajaru and Goddess Lakshmi was obliged to revive the bridegroom.

The powerful Lakshmi Shobana is highly meritorious and enhances the marriage prospects for the unmarried and bestow upon the unmarried girls the fortune of a good husband with long and happy married life. It is also believed to bring in peace, prosperity and auspiciousness at the home/place where it is recited and listened.

Madhuveya maneyalli ee pathana padidhare madhumakkalige mudavahudhu

Vadhugalige oleya bagya dhina dhinake hecchuvudhu | madhananayyana krupayendha

Recite this song everyday.

AyuShya bhaviShya dinadinake hechchAguvadu ni-

rAyAsadiMda sukhiparu ||

One who recites this everyday, their family is blesses with good health, life and lives happily.

Please find the attached links of lakshmi shobane.

lakshmi-shobane-kannada

lakshmi-shobhane-english