dasara padagalu · MADHWA · Shobane

Shobhane haadugalu

  1. shobhanave idhu shobhanave(Purandara dasaru)
  2. Shobana shobhanave(Purandara dasaru)
  3. Lakshmi Shobhane(Shobhana vennire!!!) Vadirajaru
  4. shobana shobanavennire(Vijaya dasaru)
  5. Shobhanaevnnire sarvagna harige(Jagannatha dasaru)
  6. Shobane pandurangage(Pranesha dasaru)
dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · Shobane

Shobana shobhanave(Purandara dasaru)

ಶೋಭಾನ ಶೋಭಾನವೆ ||pa||

ಭೂದೇವಿಯರಸ ವೆಂಕಟರಾಯಗೆ
ಶೋಭಾನ ಶೋಭಾನವೆ ||a.pa||

ಅಂದು ಕ್ಷೀರಾಂಬುನಿಧಿ ಮೊದಲಾಗಿ
ಇಂದಿರೆ ಹರುಷದಿಂದುದಿಸಿ ಬಂದು
ಕಂದರ್ಪ ಕೋಟಿ ಲಾವಣ್ಯಮೂರುತಿಯಾದ
ಮಂದಾರಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ ದೇವಗೆ ||1||

ಜನಕನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಾಧಿರಾಜರು
ಎಣಿಕೆಯಿಲ್ಲದಲೆ ಬರುತಿರಲು
ಸನಕಾದಿವಂದ್ಯನ ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿ
ಜಾನಕಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ ರಾಮಗೆ ||2||

ರುಕುಮನು ಶಿಶುಪಾಲಗನುಜೆಯೀಯುವನೆಂದು
ಸಕಲರಾಯರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಲಾಗಿ
ಭಕುತವತ್ಸಲನನ್ನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷದಿ
ರುಕುಮಿಣಿ ಮಾಲೆಯ ಹಾಕಿದ ಕೃಷ್ಣಗೆ ||3||

ಸತ್ಯಭಾಮೆಯು ನೀಲೆ ಭದ್ರೆ ಕಾಳಿಂದಿಯು
ಮಿತ್ರವಿಂದೆಯು ಲಕ್ಷಣೆಯು ಜಾಂಬವತಿ
ಮತ್ತೆ ಆ ಸೋಳಸಾಹಸ್ರಕನ್ನಿಕೆಯರ
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಳಿದ ಕಲ್ಯಾಣನಿಗೆ ||4||

ಪದುಮದೇಶದಲೊಬ್ಬ ದೇವಾಂಗನೆಯ
ಪದುಮಮುಖಿ ಶ್ರುತಿಹೃತಿಯ
ಪದುಮನಾಭ ಪುರಂದರವಿಠಲಗೆ
ಪದುಮಾವತಿಪ್ರಿಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ ||5||

SOBAna SOBAnave ||pa||

BUdEviyarasa venkaTarAyage
SOBAna SOBAnave ||a.pa||

andu kShIrAMbunidhi modalAgi
indire haruShadindudisi bandu
kandarpa kOTi lAvaNyamUrutiyAda
mandAramAleya hAkida dEvage ||1||

janakana maneyalli rAjAdhirAjaru
eNikeyilladale barutiralu
sanakAdivandyana kanDu santOShadi
jAnaki mAleya hAkida rAmage ||2||

rukumanu SiSupAlaganujeyIyuvanendu
sakalarAyaralli bandiralAgi
Bakutavatsalanannu kanDu santOShadi
rukumiNi mAleya hAkida kRuShNage ||3||

satyaBAmeyu nIle Badre kALindiyu
mitraviMdeyu lakShaNeyu jAMbavati
matte A sOLasAhasrakannikeyara
pratyakShavALida kalyANanige ||4||

padumadESadalobba dEvAnganeya
padumamuKi SrutihRutiya
padumanABa purandaraviThalage
padumAvatipriya SrInivAsage ||5||

dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · Shobane

Shobhanaevnnire sarvagna harige

ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹರಿಗೆ
ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸಕಲ ಗುಣನಿಧಿಗೆ
ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ಸಮೀರ ಪಿತನಿಗೆ
ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ಸರೋಜಸದನ
ಮನೋಭಿರಾಮನಿಗೆ ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ||pa||

ಶಫರ ವೇಷದವಗೆ ಕಪಟ ಕಮಠಗೆ
ತಪ ನಿಯಾಂಬಕನಸುಪರಿಹರಿಸಿದಗೆ
ಕೃಪಣ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ವಿಪತ್ತು ಕಳೆದವಗೆ
ಶಿಪಿಯ ಕರದಿ ಬಲು ವಪ್ರವ ಬಿಗಿಸಿದವಗೆ
ಚಪಲಾಕ್ಷಿಯರಾರುತಿ ಬೆಳಗಿರೆ ||1|||

ಕೊಡಲಿ ಕೋದಂಡವ ಪಿಡಿವ ಪಂಡಿತಗೆ
ಕಡಲ ಕಟ್ಟಿಸಿ ಖಳರೊಡಲ ಬಗೆದಗೆ
ಮಡುವಿನೊಳಗೆ ಫಣಿ ಪೆಡೆಯ ತುಳಿದವಗೆ
ಮೃಡನ ಗೆಲಿಸಿ ಕೀರ್ತಿ ಒಡನೆ ತಂದಿತ್ತಗೆ
ಮಡದೇರಾರುತಿಯ ಬೆಳಗೀರೆ ||2||

ಹರಿಗಿ ಸುರಿಗಿ ಪಿಡಿದರವಿಂದಾಂಬಕಗೆ
ಶರಧಿಯೊಳಾಡ್ದಗೆ ಗಿರಿಮಹಿಧರಗೆ
ನರಹರಿ ರೂಪಗೆ ಧರಣಿಯಾಳ್ದಗೆ
ಧುರದೊಳು ರಾಯರ ತರಿದ ಸಮರ್ಥಗೆ
ಗರತೇರಾರುತಿಯ ಬೆಳಗೀರೆ||3||

ದಶರಥ ತನಯಗೆ ವಸುದೇವ ಸುತಗೆ
ವಸನ ವಿಹೀನಗೆ ಅಸುರ ಭಂಜನಿಗೆ
ಝಷ ಕೂರ್ಮ ರೂಪಗೆ ವಸುಧಿ ವಾಹಕಗೆ
ಮಿಸುನಿ ಕಶ್ಯಪಗೆ ಹೆಬ್ಬಸಿರ ಬಗೆದವಗೆ
ಶಶಿಮುಖಿಯರಾರುತಿ ಬೆಳಗೀರೆ ||4||

ವಟು ಭೃಗುರಾಮಗೆ ಜಟಲ ಮಸ್ತಕಗೆ
ಕಠಿಣ ಕಂಸನ ತಳ ಪಟವ ಮಾಡಿದಗೆ
ನಿಟಲಾಕ್ಷವರದಗೆ ಕಪಟ ಭೀಕರಗೆ
ವಟಪತ್ರಶಯನ ನಿಷ್ಕುಟಿಲ ಜಗನ್ನಾಥ
ವಿಠಲಗಾರುತಿಯ ಬೆಳಗೀರೆ ||5||
SOBAnavennire sarvaj~ja harige
SOBAnavennire sakala guNanidhige
SOBAnavenni samIra pitanige
SOBAnavenni sarOjasadana
manOBirAmanige SOBAnavenni ||pa||

SaPara vEShadavage kapaTa kamaThage
tapa niyAMbakanasupariharisidage
kRupaNa prahlAdana vipattu kaLedavage
Sipiya karadi balu vaprava bigisidavage
capalAkShiyarAruti beLagire ||1|||

koDali kOdanDava piDiva panDitage
kaDala kaTTisi KaLaroDala bagedage
maDuvinoLage PaNi peDeya tuLidavage
mRuDana gelisi kIrti oDane taMdittage
maDadErArutiya beLagIre ||2||

harigi surigi piDidaravindAnbakage
SaradhiyoLADdage girimahidharage
narahari rUpage dharaNiyALdage
dhuradoLu rAyara tarida samarthage
garatErArutiya beLagIre ||3||

daSaratha tanayage vasudEva sutage
vasana vihInage asura Banjanige
JaSha kUrma rUpage vasudhi vAhakage
misuni kaSyapage hebbasira bagedavage
SaSimuKiyarAruti beLagIre ||4||

vaTu BRugurAmage jaTala mastakage
kaThiNa kaMsana taLa paTava mADidage
niTalAkShavaradage kapaTa BIkarage
vaTapatraSayana niShkuTila jagannAtha
viThalagArutiya beLagIre ||5||

dasara padagalu · MADHWA · Shobane · Vijaya dasaru

shobana shobanavennire(Vijaya dasaru)

ಶೋಭಾನ | ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿರೆ ಸುರರಂಗನಿಯರೆಲ್ಲ
ಶೋಭಾನವೆನ್ನಿ ಶುಭವೆನ್ನಿ ||pa||

ಮಂಗಳದೇವಿಯ ರಮಣ ಬಾ | ಶೃಂಗಾರದ ಗುಣನಿಧಿಯೆ ಬಾ |
ಅಂಗಜಜನಕ ಅರವಿಂದದಾಳಾಕ್ಷನೆ ರಂಗಾ ಬಾ ||
ಭವಭವ ಭಂಗಾ ಬಾ | ದೇವೋತ್ತುಂಗಾ ಬಾ |
ಜಗದಂತರಂಗಾ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೆ||1||

ಸಂಕುರುಷಣ ಅನಿರುದ್ಧಾ ಬಾ |
ಪಂಕಜ ಸಂಭವನಯ್ಯ ಬಾ |
ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತನೆ ಭಕುತ ಕುಮುದ ಮೃಗಾಂಕ ಬಾ ||
ನಿಷ್ಕಳಂಕಾ ಬಾ ಶಂಖಚಕ್ರಾಂಕ ಬಾ |
ಅಹಿಪರಿಯಂಕÀ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೆ ||2||

ಹೇಮಾಂಬರಧರ ಹರಿಯೇ ಬಾ | ಸಾಮಜರಾಜಾ ವರದಾ ಬಾ |
ಸಾಮವಿಲೋಲನೆ ಸದ್ಗುಣ ಶೀಲನೆ ರಾಮಾ ಬಾ ||
ಸುರಸಾರ್ವಭೌಮಾ ಬಾ ದೈತ್ಯವಿರಾಮಾ ಬಾ |
ರಣರಂಗಭೀಮಾ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ ||3||

ಅನಂತ ಅವತಾರ ಅಚ್ಯುತ ಬಾ |
ಉನ್ನತ ಮಹಿಮನೆ ಯಾದವ ಬಾ |
ಘನ್ನ ಮೂರುತಿಯೆ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ ಬಾ ಸಚ್ಚರಿತಾ ಬಾ |
ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪನ್ನಾ ಬಾ ಜೀವರ ಭಿನ್ನಾ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ ||4||

ನಾರಾಯಣ ದಶರೂಪಾ ಬಾ | ಚಾರುಚರಿತಾ ಪ್ರತಾಪ ಬಾ |
ಶೌರಿ ಮುರಾರಿಯೆ ನಿಟಿಲ ಕಸ್ತೂರಿಯ ಲೇಪಾ ಬಾ ||
ಯದುಕುಲ ದೀಪಾ ಬಾ ನಿತ್ಯ ಸಲ್ಲಾಪಾ ಬಾ
ನಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ ||5||

ವಾಸುದೇವ ಮುಕುಂದಾ ಬಾ | ಸಾಸಿರನಾಮ ಗೋವಿಂದಾ ಬಾ |
ಕೇಶವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ನರಸಿಂಹ ಉಪೇಂದ್ರ ಬಾ ||
ಗೋಪಿಕಂದಾ ಬಾ | ಬಹುಬಲ ವೃಂದಾ ಬಾ |
ಅತಿಜವದಿಂದಾ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ ||6||

ಪರತತ್ವದಿ ಅತಿ ಚಿಂತಾ ಬಾ | ಪರಬೊಮ್ಮನೆ ಅತಿ ಶಾಂತಾ ಬಾ |
ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಭೂತಿವಂತಾ ಬಾ ||
ಅಖಿಳ ವೇದಾಂತಾ ಬಾ | ರುಕ್ಮಿಣಿಕಾಂತಾ ಬಾ |
ಸದ್ಗುಣವಂತಾ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ||7||

ಉದಯ ಪ್ರಭಾಕರ ಭಾಸಾ ಬಾ | ತ್ರಿದಶಗುಣನುತ ವಿಲಾಸಾ ಬಾ |
ಪದುಮನಾಭ ಮಾಧವ ಶ್ರೀಧರನೆ ಸುನಾಸಾ ಬಾ ||
ಸಿರಿಮಂದಹಾಸಾ ಬಾ | ಭಕುತ ಉಲ್ಲಾಸಾ ಬಾ |
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ||8||

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪಡೆದವನೆ ಬಾ | ರಥ ಹೊಡೆದವನೆ ಬಾ |
ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾ ||
ಯದುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾ | ಸತತ ಸಂತುಷ್ಟ ಬಾ |
ಉಡುಪಿಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಹಸೆಯಾ ಜಗುಲಿಗೆ ||9||

ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ವ್ಯಾಪಕನೆ ಬಾ ಬಲ್ಲಿದ ದೊರೆಗಳ ಅರಸನೆ ಬಾ |
ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಪ್ರತಿಗಾಣೆ ನಿನಗೆ ಸಿರಿನಲ್ಲಾ ಬಾ ||
ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಬಾ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾ ಬಾ |
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೆ||10||

SOBAna | SOBAnavennire suraraMganiyarella
SOBAnavenni SuBavenni ||pa||

mangaLadEviya ramaNa bA | SRungArada guNanidhiye bA |
angajajanaka aravindadALAkShane raMgA bA ||
BavaBava BangA bA | dEvOttuMgA bA |
jagadantarangA bA haseya jagulige ||1||

sankuruShaNa aniruddhA bA | pankaja saMBavanayya bA |
kuMkumAnkitane Bakuta kumuda mRugAnka bA ||
niShkaLankA bA SanKacakrAnka bA |
ahipariyanka À bA haseya jagulige ||2||

hEmAMbaradhara hariyE bA | sAmajarAjA varadA bA |
sAmavilOlane sadguNa SIlane rAmA bA ||
surasArvaBaumA bA daityavirAmA bA |
raNarangaBImA bA haseyA jagulige ||3||

ananta avatAra acyuta bA |
unnata mahimane yAdava bA |
Ganna mUrutiye suprasannA bA saccaritA bA |
BAgya saMpannA bA jIvara BinnA bA haseyA jagulige ||4||

nArAyaNa daSarUpA bA | cArucaritA pratApa bA |
Sauri murAriye niTila kastUriya lEpA bA ||
yadukula dIpA bA nitya sallApA bA
namma samIpa bA haseyA jagulige ||5||

vAsudEva mukundA bA | sAsiranAma gOvindA bA |
kESava puruShOttama narasiMha upEndra bA ||
gOpikandA bA | bahubala vRundA bA |
atijavadindA bA haseyA jagulige ||6||

paratatvadi ati cintA bA | parabommane ati SAntA bA |
paramAtmane paripUrNa viBUtivantA bA ||
aKiLa vEdAntA bA | rukmiNikAntA bA |
sadguNavantA bA haseyA jagulige ||7||

udaya praBAkara BAsA bA | tridaSaguNanuta vilAsA bA |
padumanABa mAdhava SrIdharane sunAsA bA ||
sirimandahAsA bA | Bakuta ullAsA bA |
SrI SrInivAsA bA haseyA jagulige ||8||

kRuShNavENiya paDedavane bA | ratha hoDedavane bA |
kRuShNeya kaShTava naShTa mADida kRuShNA bA ||
yadukula SrEShTha bA | satata saMtuShTa bA |
uDupiya kRuShNa bA haseyA jagulige ||9||

ellaroLage vyApakane bA ballida doregaLa arasane bA |
nA elli nODalu pratigANe ninage sirinallA bA ||
apratimalla bA BaktavatsalA bA |
vijayaviThThala bA haseya jagulige ||10||

dasara padagalu · MADHWA · Shobane

Shobane pandurangage

ಶೋಭಾನ ಪಾಂಡುರಂಗಗೆ | ಶೋಭನ ಶ್ರೀನಿವಾಸಗೆ |ಶೋಭನ ಉಡುಪಿ ನಿಲಯಾಗೇ ||pa||

ಸುಮನಸರಾಳ್ದವನ ವರಜ ಬಾ |ಕಮಲೆ ಸದನ ಮುಖಕಂಜ ರವಿ ಬಾ |
ವಿಮಲ ಗುಣಾರ್ಣವ ನೀಲ ಜಲದನಿಗಾತ್ರಾ ಬಾ ||
ವಾರಿಜನೇತ್ರ ಬಾ ಮಂಗಳ ಸ್ತೋತ್ರ ಬಾ |
ವಹನ ಪತತ್ರಾ ಬಾ ನತಜನ ಮಿತ್ರಾ ಬಾ ಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೇ ||1||

ಅಷ್ಟನಾಮ ಒಪ್ಪುವನೇ ಬಾ | ದುಷ್ಟ ದಿತಿ ಸುತ ಮದಹರಣಾ ಬಾ |
ಮುಷ್ಟಿಕ ಪ್ರಮುಖಹ ಗೋವರ್ಧನಧರ ಕೃಷ್ಣಾ ಬಾ ||
ಹರಿಗತಕಷ್ಟಾ ಬಾ ತ್ರಿಜಗಚ್ಚೇಷ್ಟಾ ಬಾ |
ಅಕ್ಷರ ಜೇಷ್ಠಾ ಬಾ ನಿರುತ ವಿಶಿಷ್ಟಾ ಬಾಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೇ ||2||

ಮಾತುಳ ರಿಪು ವನ ಅನಳ ಬಾ |ಶ್ವೇತವಹನ ರಥ ಸಾರಥಿ ಬಾ |
ಮಾತಿ ಶಿರ ಕಡಿದು ಬಾಹುಜರೊರಸಿದ ನಾಥಾ ಬಾ ||
ಗೋಕುಲ ತ್ರಾತಾ ಬಾ ಲೋಕೈಕ ದಾತಾ ಬಾ |
ವಸುದೇವ ಜಾತಾ ಬಾ ಸುಪ್ರಖ್ಯಾತಾ ಬಾ ಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೇ ||3||

ವಾಮನ ಕೇಶವ ಹಯಮುಖ ಬಾ |ಭೀಮ ವಿನುತ ನಿಃಸೀಮಾ ಬಾ |
ಕಾಮಿನಿಯರ ಚೈಲಹರಣ, ಋಷಿ, ರಣಭೀಮಾ ಬಾ ||
ದಶರಥ ರಾಮಾ ಬಾ ಬಾಣವಿರಾಮಾ ಬಾ |
ಅಜಮುಖ ನಾಮಾ ಬಾ ಕೃಷ್ಣಾ ಪ್ರೇಮಾ ಬಾ ಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೇ ||4||

ಕಂದರ್ಪ ಜನಕ ನರಹರಿ ಬಾ |ಅಂದಮೃತವ ತಂದವನೇ ಬಾ |
ಮಂದೇತರ ಮುದ ಘಟಜ ಪ್ರಮುಖ ಮುನಿವಂದ್ಯಾ ಬಾ ||
ಕಸ್ತುರಿ ಛಂದಾ ಬಾ ದೇವ ಮುಕುಂದಾ ಬಾ |
ದೇವಕಿ ಕಂದಾ ಬಾ ಸದ್ಗುಣ ವೃಂದಾ ಬಾಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೆ ||5||

ಕ್ಷಿತಿಧರ ಜಿನಧರ ಸಖನೇ ಬಾ |ಅತುಳ ಮಹಿಮನೆ ಅಜಿತನೇ ಬಾ |
ಸತಿಗಮರ ಸದನದ ಕುಸುಮ ತಂದಚ್ಯುತನೇ ಬಾ ||
ಮೂರುತಿ ಸುತನೆ ಬಾ ಲೋಕ ವಿತತನೆ ಬಾ |
ಪೂಜಿಗುಚಿತನೆ ಬಾ ರಕ್ಷಣರತನೇ ಬಾಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೆ ||6||

ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠ್ಠಲರಾಯಾ ಬಾ |ವೀಣಾಪಾಣೀ ಜನಕನೆ ಬಾ |
ಮಾಣದೆ ಭಕ್ತರ ಪೊರವುತಿಹನೆ ಸತ್ರಾಣಾ ಬಾ ||
ಸತ್ಯಾ ಪ್ರಾಣಾ ಬಾ ಶ್ರೀ ಪಾಠೀಣಾ ಬಾ |
ನಿಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಬಾ ನಿತ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣಾ ಬಾ ಹಸಿಯಾ ಜಗುಲೀಗೆ ||7||

SOBAna pAnDurangage | SOBana SrInivAsage | SOBana uDupi nilayAgE ||pa||

sumanasarALdavana varaja bA | kamale sadana muKakanja ravi bA |
vimala guNArNava nIla jaladanigAtrA bA ||
vArijanEtra bA mangaLa stOtra bA |
vahana patatrA bA natajana mitrA bA hasiyA jagulIgE ||1||

aShTanAma oppuvanE bA | duShTa diti suta madaharaNA bA |
muShTika pramuKaha gOvardhanadhara kRuShNA bA ||
harigatakaShTA bA trijagaccEShTA bA |
akShara jEShThA bA niruta viSiShTA bAhasiyA jagulIgE ||2||

mAtuLa ripu vana anaLa bA | SvEtavahana ratha sArathi bA |
mAti Sira kaDidu bAhujarorasida nAthA bA ||
gOkula trAtA bA lOkaika dAtA bA |
vasudEva jAtA bA supraKyAtA bA hasiyA jagulIgE ||3||

vAmana kESava hayamuKa bA | BIma vinuta niHsImA bA |
kAminiyara cailaharaNa , RuShi , raNaBImA bA ||
daSaratha rAmA bA bANavirAmA bA |
ajamuKa nAmA bA kRuShNA prEmA bA hasiyA jagulIgE ||4||

kandarpa janaka narahari bA | andamRutava tandavanE bA |
mandEtara muda GaTaja pramuKa munivaMdyA bA ||
kasturi CandA bA dEva mukuMdA bA |
dEvaki kandA bA sadguNa vRuMdA bAhasiyA jagulIge ||5||

kShitidhara jinadhara saKanE bA | atuLa mahimane ajitanE bA |
satigamara sadanada kusuma taMdacyutanE bA ||
mUruti sutane bA lOka vitatane bA |
pUjigucitane bA rakShaNaratanE bAhasiyA jagulIge ||6||

prANESa viThThalarAyA bA | vINApANI janakane bA |
mANade Baktara poravutihane satrANA bA ||
satyA prANA bA SrI pAThINA bA |
nija vij~jAna bA nitya kalyANA bA hasiyA jagulIge ||7||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · Shobane

shobhanave idhu shobhanave

ಶೋಭನವೇ ಇದು ಶೋಭನವೇ ||ಪ||
ವೈಭವವೇ ನಮ್ಮ ವಾಮನಮೂರ್ತಿಗೆ ||

ಪಾಲುಗಡಲು ಮನೆಯಾಗಿರಲು
ಆಲದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುವರೆ
ಮೂರ್ಲೋಕವ ನಿನ್ನುದರದೊಳಿಂಬಿಟ್ಟು ಮುದ್ದು-
ಬಾಲಕನಾಗಿ ಎತ್ತಿಸಿಕೊಂಬರೆ ||

ಸಿರಿ ನಿನ್ನ ಕೈವಶವಾಗಿರಲು
ತಿರಿವರೆ ಬಲಿಯ ದಾನವ ಬೇಡಿ
ಸರಸಿಜಭವ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತಲಿರೆ
ನರನ ಬಂಡಿಯ ಬೋವನಾಗುವರೆ ||

ಕಮ್ಮಗೋಲನ ಪಿತನಾಗಿರಲು
ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಬುಜೆಗೆ ಸೋಲುವರೆ
ಬೊಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ನಿನಗೆಣೆಯುಂಟೆ ತ್ರಿಜಗದಿ
ಹಮ್ಮಿನ ದೇವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ||

Shobhanave idhu shobhanave

Vaibhavave Namma Vamana Murthige

Charana Palagadalu Maneyagiralu |
Aaladeya Mele Malaguvare ||1||

Muurlokava Ninudardolimbittu |
Muddu Balakanagi Yettisikombare ||2||

Siri Ninna Kaivashavagiralu |
Tirivare Baliya Danava Bedi ||3||

Sarasijabhava Nimma Puje Madutalire|
Narana Bandiya Bovanaaguvare ||4||

Kammugolana Pitanagiralu |
Summane Kuchijege Soluvare ||5||

Bomma Muruthi Ninnageneyunte Trijagadi |
Hammina Deva Purandara Vittala||6||

MADHWA · Mahalakshmi · Shobane · slokas · Uncategorized · Vadirajaru · Varalakshmi

Lakshmi Shobhane(Shobhana vennire!!!)

Once, Sri Vaadiraajaru during His desa sanchaara reached a village where the local landlord was conducting the wedding of his daughter. During the course of the marriage rituals an unexpected incident happened; suddenly the bridegroom died due to a snake bite. The Landlord knowing the arrival of Sri Vaadiraajaru in the town approached Him and prayed Him to retrieve his daughter’s Maangalya Bhaagya that was lost before her wedding itself.

source: Google

Sri Vaadiraajaru showed pity on the landlord and he immediately composed song in Kannada language ‘Sri Lakshmi Shobane’ comprising 112 verses describing Goddess Lakshmi’s marriage to Lord Sri Hari when she emerged out from Ksheera Saagara (ocean of milk) and this action of Sri Vaadiraajaru brought back the life of the bridegroom and the wedding took place. This song is composed by vadirajaru the way he dreamt of sri mahalakshmi everyday.

Indu svapnadalli kondadisikonda lakShmI-

kAMtana kaMdanenisuva

Shobana means mangala or auspiciousness. Goddess Lakshmi is Sarva Mangala; who is not only the Goddess of wealth but, She is all powerful who is also capable of blessing us with gooD health and life. That was the power in the lines of Sri Vaadiraajaru and Goddess Lakshmi was obliged to revive the bridegroom.

The powerful Lakshmi Shobana is highly meritorious and enhances the marriage prospects for the unmarried and bestow upon the unmarried girls the fortune of a good husband with long and happy married life. It is also believed to bring in peace, prosperity and auspiciousness at the home/place where it is recited and listened.

Madhuveya maneyalli ee pathana padidhare madhumakkalige mudavahudhu

Vadhugalige oleya bagya dhina dhinake hecchuvudhu | madhananayyana krupayendha

Recite this song everyday.

AyuShya bhaviShya dinadinake hechchAguvadu ni-

rAyAsadiMda sukhiparu ||

One who recites this everyday, their family is blesses with good health, life and lives happily.

Please find the attached links of lakshmi shobane.

lakshmi-shobane-kannada

lakshmi-shobhane-english