guru jagannatha dasaru · MADHWA · rama

Jaya Jaya sri raghurama(Guru Jagannatha dasaru)

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಘುರಾಮ | ಜಯ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ||ಪ||

ಜಯ ಜಯ ಭಜಕರ ಭಯಹರ ತ್ವತ್ಪದ | ದಯದಲಿ ತೋರಿಸೊ ರಾಮ ||ಅ.ಪ||

ದಶರತನೃಪಸುತ ದಶಕಂಧರ ಮುಖ್ಯ ನಿಶಿಚರಕುಲನಿರ್ಧೂಮ
ಸುರರರ್ಥಿತ ಹರಿ ಧರೆಯೊಳು ತಾನವ ತರಿಸಿದ ರಘಕುಲರಾಮ ||೧||
ದಶರಥನೃಪಸುತ ಶಿಶುಭಾವದಲಿ ವಸಮತಿ ಮೋಹಿಪ- ರಾಮ ||೨||
ಸುಂದರಸ್ವಾನನ ದಿಂದಲಿ ಜನಕಾನಂದವ ಬೀರಿದ-ರಾಮ ||೩||
ಒಂದಿನ ಮುನಿವರ ಬಂದಾನೃಪವರಕಂದನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ-ರಾಮ ||೪||
ತಂದೆಗೆ ತಾನಭಿವಂದಿಸಿ ಮುನಿಸಹ ನಂದದಿ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೫||
ದನುಜರ ಸದೆದಾಮೂನಿಮಖ ಪೊರೆದ ಇನಕುಲಸಂಭವ- ರಾವು ||೬||
ಶಿಲೆಯನು ತನ ಪದಜಲಜದಲಿಂದ ಲಲನೆಯ ಮಾಡಿದ-ರಾವು ||೭||
ಇನಿಯನಿಂದಲಾ ವನಿತೆಯಗೂಡಿಸಿ ಮುನಿಸಹ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೮||
ಜನಕನ ಪುರವನು ಅನುಜನ ಸಹಿತದಿ ಮುನಿಯೊಡನೈದಿದ-ರಾಮ ||೯||
ನರವರಸಭೆಯಲಿ ಗಿರಿಶನ ಧನುವನು ಮುರಿದನು ರಾಘವ-ರಾಮ ||೧೦||
ಕ್ಷೋಣೀಶನ ಪಣಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಸೀತೆಯ ಪಾಣಿಯ ಪಿಡಿದನು-ರಾಮ ||೧೧||
ಸುದತಿಯು ನೀಡಿದ ಪದುಮದ ಮಾಲೆಯ ಮುದದಲಿ ಧರಿಸಿದ-ರಾಮ ||೧೨||
ಜಾನಕಿ ಸೊಗಸಿನ ಆನನಕಮಲಕೆ ಭಾನುಮನಾದನು-ರಾಮ ||೧೩||
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಿ ಭಾರ್ಗವ ಬರಲು ಮಾರ್ಗಣ ಎಸೆದನು-ರಾಮ ||೧೪||
ಲಕ್ಮಸತಿಯೂತ ಲಕ್ಮಣ ಸಹಿತದಿ ತಕ್ಮಣ ನದೆದನು -ರಾಮ ||೧೫||
ಸೀತೆಯ ಸಹ ಸಾಕೇತದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಗೊಳಿಸಿದ-ರಾಮ ||೧೬||
ಧ್ವರಿತನಪಟ್ಟವ ಭರತಗೆ ನೇಮಿಸಿ ತ್ವರದಲಿ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೧೭||
ಖರಮುಖದನುಜರ ತರಿದಾ ರಘುವರ ಚರಿಸಿದ ವನವನ-ರಾಮ ||೧೮||
ರಾಕ್ಷಸರಾವಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೀತೆಯ ನಾಕ್ಷಣ ವೈದನು-ರಾಮ ||೧೯||
ಪೊಡವಿತನಯಳ ಪುಡುಕುವ ನೆವೆದಿ ಅಡವಿಯ ಚರಿಸಿದ- ರಾಮ||೨೦||
ಅರಸುತ ಬರುತಿಗೆ ಗಿರಿಯಲಿ ಅಂಜನೆ ತರುಳನ ಕಂಡನು-ರಾಮ ||೨೧||
ಅನುಪಮ ಕರುಣದಿ ಹನುಮನ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಇನಕೂಲಸಂಭವ – ರಾಮ ||೨೨||
ಶೀಲ ಬಹುಬಲಶಾಲಿ ಎನಿಸಿಹ ವಾಲಿಯ ಕೊಂದನು-ರಾಮ ||೨೩||
ವನಿತೆಯ ಗೋಸುಗ ಹನುಮನು ವೇಗದಿ ವನಧಿಯ ದಾಟಿದ-ರಾಮ ||೨೪||
ಬಿಂಕದಿ ಹನುಮನು ಲಂಕೆಯ ಪೊಕ್ಕು ಮಂಕು ದನುಜರ-ರಾಮ ||೨೫||
ವನಗಿರಿ ದುರ್ಗದಿ ವನಜಾಕ್ಷಿಯನು ಮನದಣಿ ಪುಡಿಕಿದ-ರಾಮ ||೨೬||
ಧಾರುಣಿತನಯಳ ಸಾರುವೆನೆನುತ ಊರಲಿ ಪುಡುಕಿದ-ರಾಮ ||೨೭||
ಓಣಿಗಳೊಳು ತಾ ಕ್ಷೋಣಿತನಯಳಾ ಕಾಣದೆ ತಿರುಗಿದ-ರಾಮ ||೨೮||
ಲೋಕದ ಮಾತೆಯಾ ಶೋಕವನದೊಳಾ ಲೋಕನಗೈದನು-ರಾಮ ||೨೯||
ಕಾಮಿನಿಮಣಿಗೆ ರಾಮನ ವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೇಳಿದ-ರಾಮ ||೩೦||
ರಾಮನ ಶುಭಕರನಾಮದ ವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೇಳಿದ-ರಾಮ ||೩೧||
ರೂಢಿಜದೇವಿಯ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ನೀಡುವೆನೆಂದನು-ರಾಮ ||೩೨||
ಕುಶಲದ ವಾರ್ತೆಯ ಶಶಿಮುಖಿ ಕೇಳಿ ವ್ಯಸನದಿ ನುಡಿದಳು-ರಾಮ ||೩೩||
ಕೋತಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತಕೆ ಬಂದೆಯೊ ಘಾತಿಪರಸುರರು-ರಾಮ ||೩೪||
ಬಲಹೀನನು ನೀ ಬಲವಂತಸುರರು ಛಲಮಾಡದೆ ನಡಿ-ರಾಮ ||೩೫||
ಘನತರ ಲಂಕೆಗ ವನಚರ ಬಂದೆಯೊ ದನುಜರು ಕೊಲ್ವರು-ರಾಮ ||೩೬||
ರಾಕ್ಷಸಗುಣ ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನನು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಗೈವುದು-ರಾಮ ||೩೭||
ಮಾತೆಯೆ ತಿಳಿ ಎನಗ್ಯಾತರ ಭಯ ರಘು ನಾಥನು ಕಾಯುವ-ರಾಮ ||೩೮||
ಆಖಣಾಶಮ ನಾರಾಯನ ದಯದಲಿ ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ತಾಯೆ-ರಾಮ ||೩೯||
ಮುತಾತ್ಮಜ ತಾ ಭರದಲಿ ನಡೆದು ತರುಗಳ ಕಿತ್ತಿದ-ರಾಮ ||೪೦||
ಅಶೊಕವನದ ಸಶೊಕವರ್ಥೆಯ ನಿಶಿಚರ ಕೇಲಿದ- ರಾಮ||೪೧||
ಕೋತಿಯ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದಲಿ ದೂತರು ಕಳುಹಿದ-ರಾಮ ||೪೨||
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋತಿಯ ಶಿಕ್ಷಿಪೆನೆನುತಲಿ-ರಾಮ ||೪೩||
ಬಂದಾ ರಾವಣಕಂದನ ನೋಡಿ ನಂದದಿ ನಲಿದನು-ರಾಮ ||೪೪||
ಅಕ್ಷಕುಮಾರನ ಲಕ್ಷಿಯ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಂದನು-ರಾಮ ||೪೫||
ಯುದ್ಧದಲತಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿತಿಜರು-ರಾಮ ||೪೬||
ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಲದಶಕ್ತರಾಗಿ ಬಹುಯುಕ್ತಿಯ ಮಾಡ್ದರು-ರಾಮ ||೪೭||
ಇಂದ್ರಾರಾತಿಯು ನಂದದಿ ಬಂದು ನಿಂದನು ರಣದಲಿ-ರಾಮ ||೪೮||
ಬೊಮ್ಮನಸ್ತ್ರವ ಘಮ್ಮನೆ ಹಾಕಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕನು-ರಾಮ ||೪೯||
ಮಾತೆಯ ಕಂಡಾರಾತಿಯ ಪುರವರ ನಾಥನ ಕಂಡನು-ರಾಮ ||೫೦||
ಮೂರ್ಖಾಗ್ರಣಿ ಕೇಳ್ ಲೇಖಾಗ್ರಣಿ ಶಿರಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾನ್ವಯ-ರಾಮ ||೫೧||
ರಾಮನ ಪದಯುಗತಾಮರಸಕೆ ನಾ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತನು-ರಾಮ ||೫೨||
ಶ್ರೀನಿಧಿರಾಮನ ಮಾನಿನಿತಸ್ಕರ ದಾನವ ಕೇಳೆಲೊ-ರಾಮ ||೫೩||
ದುಷ್ಥನೆ ತಿಳಿ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೆ ಮೊದಲಾ ದಷ್ಠಕಕರ್ಥನು-ರಾಮ ||೫೪||
ಭ್ರಷ್ಥರಾವಣ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠನ ವೈರದಿ ನಷ್ಟನು ನೀನಾಗುವಿ-ರಾಮ ||೫೫||
ಜಾನಕಿರಮಣನು ಮಾನವನಲ್ಲವೊ ದಾನವಾಂತಕನು-ರಾಮ ||೫೬||
ಬಲವದ್ದ್ವಾಷವು ಸುಲಭಲ್ಲವೊ ತವ ಕುಲನಾಶಾಗೊದೊ-ರಾಮ ||೫೭||
ಕಾನನಕೋತಿಯೆ ಏನಾಡಿದಿ ನುಡಿ ಹಾನಿಯ ಮಾಡವೆ-ರಾಮ ||೫೮||
ಆ ಕ್ಷಣ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿರೆಂದನು-ರಾಮ ||೫೯||
ಕೋತಿಯ ಕೊಂದರೆ ಪಾತಕ ಬಪ್ಪೊದು ಘಾತವು ಸಲ್ಲದು-ರಾಮ ||೬೦||
ತರುವರನೇರಿದ ವಾನರಬಾಲದಿ ತರುವೈರಿಯನಿಟ್ಟರು-ರಾಮ ||೬೧||
ಹರಿವರ ತಾನೇ ಉರಿಯಲಿ ಲಂಕಾ ಪುರವನು ದಹಿಸಿದ-ರಾಮ ||೬೨||
ವಾನರನಾಥನು ಕಾನನ ಸುರವರ ರಾನನಕಿತ್ತನು-ರಾಮ ||೬೩||
ದಿತಿಜತತಿಯನು ಹತಗೈದಾ ಕಪಿ ನತಿಸಿದ ಸಾತೆಗೆ-ರಾಮ ||೬೪||
ಸಾಗರಲಂಘಿಸಿ ವೇಗದಿ ಬಂದು ಬಾಗಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ-ರಾಮ ||೬೫||
ರಾಮನ ಪದಕೆ ಪ್ರೇಮದಿ ವಿಸಿವು ತಿಳಿಸಿ- ರಾಮ ||೬೬||
ಕಾಮಿನಿಕೊಟ್ಟಿಹ ಹೇಮದ ರಾಗಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೬೭||
ಗಿರಿತರುಗಳ ತಾ ತ್ವರದಲಿ ತರಿಸಿ ಶರಧಿಯ ಕಟ್ಟಿದ-ರಾಮ ||೬೮||
ಕಾಮಿನಿ ನೆವದಲಿ ರಾಮ ದನುಜರಿಗೆ ಆ ಮಹಯದ್ಧವು-ರಾಮ ||೬೯||
ಪಾವಿನ ತಾ ಸಂಜೀವನಪರ್ವತ ತೀವ್ರದಿ ತಂದನು-ರಾಮ ||೭೦||
ಸೇವಕಹನುಮನು ದೇವನ ತಮ್ಮಗೆ ಜೀವನವಿತ್ತನು-ರಾಮ ||೭೧||
ತಂದೆಯ ಪುರದಲಿ ಇಂದ್ರನ ವೈರಿಯ ಕೊಂದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ರಾಮ ||೭೨||
ಮೂಲ ಬಲವನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ನೀ ಗೈಸಿದ- ರಾವು ||೭೩||
ಅಂಬುಗಳೆಸೆದಾ ಕುಂಭಕರ್ಣನಾ ಕುಂಭಿಣಿಗಿಳಿಸಿದ-ರಾಮ ||೭೪||
ರಾಕ್ಷಸವರ್ಯನ ವಕ್ಷೋದಾರಣ ವಾಕ್ಷಣ ಗೈಸಿದ-ರಾಮ ||೭೫||
ಗುಣಯುತ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕಟ್ಟಿದ – ರಾಮ ||೭೬||
ಮಂದಗಮನಿ ಸಹ ನಂದಿಗ್ರಾಮಕೆ ನಂದದಿ ಬಂದನು-ರಾಮ ||೭೭||
ರಾಮನು ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನಾಳಿದ-ರಾಮ ||೭೮||
ರಮೆಯಿಂದಲಿ ತಾ ರಮಿಸಿದ ಸೀತಾ ರಮಣನು ರಘುಕುಲ-ರಾಮ ||೭೯||
ಅಂಜನಿತನಯಗೆ ಕಂಜಜಪಟ್ಟವ ರಂಜಿಸಿ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೮೦||
ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜೀವನಯನ ತವ ಭೋಜನ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೮೧||
ಕಂಜಾಕ್ಷನಪದಕಂಜಭಜಕ ಪ್ರಾಭಂಜನಸುತ ಕಪಿ-ರಾಮ ||೮೨||
ಚಂಪಕ ತರುಲತ ಕಂಪಿತ ಶುಭತರ ಕಿಂಪುರುದಿದ-ರಾಮ ||೮೩||
ಮೋದವೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದೋತ್ತರ ನಿಜ ಮೋದಾವಯವನು-ರಾಮ ||೮೪||
ಪೂ ರ್ಣರೂ ತಾ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣ ಪೂರ್ಣನಿ -ರಾಮ||೮೫||
ದೂತಜನರ ಗತಿದಾತನು ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನು-ರಾಮ ||೮೬||

jaya jaya SrIraGurAma | jaya jaya sItArAma ||pa||

jaya jaya Bajakara Bayahara tvatpada | dayadali tOriso rAma ||a.pa||

daSaratanRupasuta daSakaMdhara muKya niSicarakulanirdhUma
surararthita hari dhareyoLu tAnava tarisida raGakularAma ||1||
daSarathanRupasuta SiSuBAvadali vasamati mOhipa- rAma ||2||
suMdarasvAnana diMdali janakAnaMdava bIrida-rAma ||3||
oMdina munivara baMdAnRupavarakaMdana prArthise-rAma ||4||
taMdege tAnaBivaMdisi munisaha naMdadi naDedanu-rAma ||5||
danujara sadedAmUnimaKa poreda inakulasaMBava- rAvu ||6||
Sileyanu tana padajalajadaliMda lalaneya mADida-rAvu ||7||
iniyaniMdalA vaniteyagUDisi munisaha naDedanu-rAma ||8||
janakana puravanu anujana sahitadi muniyoDanaidida-rAma ||9||
naravarasaBeyali giriSana dhanuvanu muridanu rAGava-rAma ||10||
kShONISana paNakShINisi sIteya pANiya piDidanu-rAma ||11||
sudatiyu nIDida padumada mAleya mudadali dharisida-rAma ||12||
jAnaki sogasina Ananakamalake BAnumanAdanu-rAma ||13||
mArgamadhyadi BArgava baralu mArgaNa esedanu-rAma ||14||
lakmasatiyUta lakmaNa sahitadi takmaNa nadedanu -rAma ||15||
sIteya saha sAkEtada janarige prItiyagoLisida-rAma ||16||
dhvaritanapaTTava Baratage nEmisi tvaradali naDedanu-rAma ||17||
KaramuKadanujara taridA raGuvara carisida vanavana-rAma ||18||
rAkShasarAvaNa vIkShisi sIteya nAkShaNa vaidanu-rAma ||19||
poDavitanayaLa puDukuva nevedi aDaviya carisida- rAma||20||
arasuta barutige giriyali aMjane taruLana kaMDanu-rAma ||21||
anupama karuNadi hanumana grahisida inakUlasaMBava – rAma ||22||
SIla bahubalaSAli enisiha vAliya koMdanu-rAma ||23||
vaniteya gOsuga hanumanu vEgadi vanadhiya dATida-rAma ||24||
biMkadi hanumanu laMkeya pokku maMku danujara-rAma ||25||
vanagiri durgadi vanajAkShiyanu manadaNi puDikida-rAma ||26||
dhAruNitanayaLa sAruvenenuta Urali puDukida-rAma ||27||
ONigaLoLu tA kShONitanayaLA kANade tirugida-rAma ||28||
lOkada mAteyA SOkavanadoLA lOkanagaidanu-rAma ||29||
kAminimaNige rAmana vArteya prEmadi pELida-rAma ||30||
rAmana SuBakaranAmada vArteya prEmadi pELida-rAma ||31||
rUDhijadEviya cUDAmaNiya nIDuveneMdanu-rAma ||32||
kuSalada vArteya SaSimuKi kELi vyasanadi nuDidaLu-rAma ||33||
kOtiye illige yAtake baMdeyo GAtiparasuraru-rAma ||34||
balahInanu nI balavaMtasuraru CalamADade naDi-rAma ||35||
Ganatara laMkega vanacara baMdeyo danujaru kolvaru-rAma ||36||
rAkShasaguNa tA vIkShisi ninnanu SikSheya gaivudu-rAma ||37||
mAteye tiLi enagyAtara Baya raGu nAthanu kAyuva-rAma ||38||
AKaNASama nArAyana dayadali nI karuNisi tAye-rAma ||39||
mutAtmaja tA Baradali naDedu tarugaLa kittida-rAma ||40||
aSokavanada saSokavartheya niSicara kElida- rAma||41||
kOtiya hiDiyalu kAturadiMdali dUtaru kaLuhida-rAma ||42||
lakShyamADade takShaNa kOtiya SikShipenenutali-rAma ||43||
baMdA rAvaNakaMdana nODi naMdadi nalidanu-rAma ||44||
akShakumArana lakShiya mADade takShaNa koMdanu-rAma ||45||
yuddhadalati sannaddharAda prasiddha ditijaru-rAma ||46||
Saktiyu sAladaSaktarAgi bahuyuktiya mADdaru-rAma ||47||
iMdrArAtiyu naMdadi baMdu niMdanu raNadali-rAma ||48||
bommanastrava Gammane hAkalu summane sikkanu-rAma ||49||
mAteya kaMDArAtiya puravara nAthana kaMDanu-rAma ||50||
mUrKAgraNi kEL lEKAgraNi Siri kAkutsthAnvaya-rAma ||51||
rAmana padayugatAmarasake nA prEmada Baktanu-rAma ||52||
SrInidhirAmana mAninitaskara dAnava kELelo-rAma ||53||
duShthane tiLi nI sRuShTiye modalA daShThakakarthanu-rAma ||54||
BraShtharAvaNa suraSrEShThana vairadi naShTanu nInAguvi-rAma ||55||
jAnakiramaNanu mAnavanallavo dAnavAMtakanu-rAma ||56||
balavaddvAShavu sulaBallavo tava kulanASAgodo-rAma ||57||
kAnanakOtiye EnADidi nuDi hAniya mADave-rAma ||58||
A kShaNa rAvaNa rAkShasajanarige SikShisireMdanu-rAma ||59||
kOtiya koMdare pAtaka bappodu GAtavu salladu-rAma ||60||
taruvaranErida vAnarabAladi taruvairiyaniTTaru-rAma ||61||
harivara tAnE uriyali laMkA puravanu dahisida-rAma ||62||
vAnaranAthanu kAnana suravara rAnanakittanu-rAma ||63||
ditijatatiyanu hatagaidA kapi natisida sAtege-rAma ||64||
sAgaralaMGisi vEgadi baMdu bAgida svAmige-rAma ||65||
rAmana padake prEmadi visivu tiLisi- rAma ||66||
kAminikoTTiha hEmada rAgaTe svAmige nIDida-rAma ||67||
giritarugaLa tA tvaradali tarisi Saradhiya kaTTida-rAma ||68||
kAmini nevadali rAma danujarige A mahayaddhavu-rAma ||69||
pAvina tA saMjIvanaparvata tIvradi taMdanu-rAma ||70||
sEvakahanumanu dEvana tammage jIvanavittanu-rAma ||71||
taMdeya puradali iMdrana vairiya koMdanu lakShmaNa-rAma ||72||
mUla balavanu lIleyiMda nI gaisida- rAvu ||73||
aMbugaLesedA kuMBakarNanA kuMBiNigiLisida-rAma ||74||
rAkShasavaryana vakShOdAraNa vAkShaNa gaisida-rAma ||75||
guNayuta viBIShaNanige paTTava kShaNadali kaTTida – rAma ||76||
maMdagamani saha naMdigrAmake naMdadi baMdanu-rAma ||77||
rAmanu sArvaBaumanAgi I BUmiyanALida-rAma ||78||
rameyiMdali tA ramisida sItA ramaNanu raGukula-rAma ||79||
aMjanitanayage kaMjajapaTTava raMjisi nIDida-rAma ||80||
rAja rAja rAjIvanayana tava BOjana nIDida-rAma ||81||
kaMjAkShanapadakaMjaBajaka prABaMjanasuta kapi-rAma ||82||
caMpaka tarulata kaMpita SuBatara kiMpurudida-rAma ||83||
mOdave dakSha pramOdOttara nija mOdAvayavanu-rAma ||84||
pU rNarU tA pUrNa guNArNa pUrNani -rAma||85||
dUtajanara gatidAtanu gurujagannAthaviThalanu-rAma ||86||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · sulaadhi

Hasthodaka suladhi

hasthodhaka suladhi

Rāga: Bhairavi tāḷa: Dhruva
hariyu uṇḍanna nam’ma guru rāghavēndrarige।
parama bhakutiyinda arūpisō bagiya।
aritu nityadali parama bhakutaru nīḍe।
paramādaradalli guru kaiyyakombuvanu।
vara yatigaḷannōdaka giri sāgara samavu।
maraḷi nīḍōdu jala nirutadali।
vara brahmacārigiḍe sariyenisuvōdu phala।
vara gr̥hasthanigittenna eraḍu enisovōdu।
vara vanasthanigiḍe vara śatavenisōdu।
paramahansagiḍe vara anantavāguvudaiyya।
aritu ī pariyinda niruta nīḍuvudaiyya।
guruvuṇḍa maneyalli haritānumbuvōnu।
hariyuṇḍa sthaḷadalli vara brahmāṇḍa umbōdu।
vara śāstra sid’dhavidu guruvantaryāmi nam’ma।
guru jagannāthaviṭhṭhala parama haruṣa baḍuvōnu।।

tāḷa: Maṭṭa
anna sāmāgradalli indu kēśava yenni।
munna bhārati paramānna nārāyaṇa।
innu bhakṣake sūryaranna mādhava ghrutake।
cenna lakumi gōvinda yenni।
munna kṣīrake vāṇi annu viṣṇudēva।
ghanna maṇḍigi brahma innu madhughāti।
beṇṇeyalli vāyu canna trivikrama।
munna dadhiyalli sōma varuṇa।
vāma। nannu tiḷi sūpa canna vīpa śrīdhara।
munna śākha patra sonnagadira mitra।
canna hr̥ṣikēśa innu phaladalli।
ghanna śēṣanalli ranna padumanābha।
munna āmladalli svarṇagauri alli।
annu dāmōdara annāmlapati rudra।
canna jayā patiyu munna śarkara। śata।
man’yu vāsudēva ghanna mahima। guru ja।
gannāthaviṭhṭhala pāvanna padayuga। mannadoḷu nenasutiru।।

tāḷa: Triviḍa
paripari upaskāra paramēṣṭhi pradyumna।
arivōdu kaṭu yamavara anirud’dhanna।
vara indu sāsivi ēḷa marīci।
jīragiyalli karpūra candana। kē।
śara bage bage vidha parimaḷadravyake।
smaranu puruṣōttama dēvanippa।
vara rasa ghruta taila pakvadi।
irutiha budhanadhōkṣaja mūruti।
smarisu kūṣmāṇḍa tila māṣa saṇḍigeyali।
vara dakṣa narahari dēvana nenisu।
irutippa manu māṣa bhakṣa। a।
dhvara kāryakacyuta mūrutiyō।
saracira lavaṇadalli niru’r̥ti janārdana।
irutiha śākha phala rasake prāṇōpēndra।
parama puruṣa dēva nihanendu tiḷivōdu।
vara tāmbūla gaṅgā hari nāmaniruvōnu।
vara svādōdakadalli irutippa budhanalli।
irutiha kr̥ṣṇadēva guru jagannāthaviṭhṭhala।
naritu nīḍalu nam’ma guru kaiyyakombōnu।।

tāḷa: Aṭṭa
ondondu kavaḷa gōvindanna smarisutta।
indunibhā bhakṣya kavaḷakke। acyuta।
nendu śākha kavaḷa dhanvantri smarisutta।
munde paramānna ondondu kavaḷakke।
andu viṣṇu pāṇḍuraṅgana smarisutta।
kundillada beṇṇeyumba kāladalli।
tāṇḍava kr̥ṣṇanu dadhyāna kavaḷa śrīnivāsa।
nendu। sutaila ghruta pakvake। veṅkaṭa।
nendu kadaḷi drākṣi kharjūra dāḍima।
chanda nārīkēḷa cūta dhātri jambu।
kandamūla phala bhakṣa kālakke।
nandanandana bālakr̥ṣṇanna smarisutta।
tanda jala pānadalli viṣṇudēva।
nindirade vara tāmbūla kavaḷadalli।
sundara pradyumnadēvanu smarisutta।
llinda āpōśana dvayadalli vāyustha।
indirā ramaṇana mukundana dhēnisi।
nandādi ī rīti cintisi nīḍalu।
sundara guru rāghavēndrā0targata nam’ma।
indirāpati guru jagannāthaviṭhṭhala। tā।
nandadi kaikoṇḍu mannisi porevōnu।।

tāḷa: Ādi
aritu ī pariyinda niruta hastōdaka।
gurugaḷigarpise tvaritadi kaikoṇḍu।
parama sukhavittu paripālipariha।
paradalli ivarige baruva durita।
taridu porevaru illavō ivaranu biṭṭare।
hariyu allade matten’yaru ārai।
hari tā muniyē gurugaḷu kāyuvaru।
gurugaḷu muniyē hari tā kāyanu।
vara śāstra purāṇavu pēḷōdu।
guruvē tāyitande guruvē mamadaiva।
guruvē pāravāra guruvē gati nīti।
guruvē pālisendu gurugaḷa bhajise।
guruvu doretare hari tā dorevanu।
guruvu maretare hari tā marevanu।
gurugaḷa pāda śira pariyanta smarisalu pāpa।
parihāravāgōdu guruvantargata nam’ma।
guru jagannāthaviṭhṭhala paramahansa parama puruṣa baḍuvōnu।।

jate
cintisi padārtha intu nīḍalu guru।
antaga guru jagannāthaviṭhṭhala komba।।

dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · MADHWA

Dasara padagalu composed by Guru Jagannatha dasaru

 1. Shri Venkatesha Sthava raja
 2. Hariya pattadha rani
 3. Karunadhi enna
 4. Lakshmi Sthavaraja
 5. Sri Lakshmi Hrudaya Sthothram
 6. jayaraaya jayaraaya(Guru Jagannatha dasaru)
 7. Vyasaraya asmadguro vyasaraya
 8. Vadiraja nija modaniduva tava
 9. Vadiraja suraraja tanadare
 10. Vadiraja palisu enna
 11. Raghavendra vijaya/ರಾಘವೇಂದ್ರ ವಿಜಯ
 12. gururaja guru sarvabauma
 13. Saranu sri guru raghavenrage
 14. Ninna nambide raghavendra
 15. Raayara nodirai
 16. Yaake mukanadhyo
 17. Nambi kettavarillavo
 18. tugire rayara
 19. Yeddu baruthare node
 20. Raghavendra rajita
 21. Nambi tutisiro Raghavendra
 22. Sri Raghavendra Ashtakshara sthothram
 23. Dasara padagalu on Sri Dheerendra theertharu
dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · lakshmi · Mahalakshmi

Lakshmi Sthavaraja

ಹರಿಯರಸಿ ಸಿರಿನೀನೆ ಸರ್ವದ
ಹರಿಯ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ನಿವಾಸಿನಿ
ಹರಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತೊಡೆಯೊಳೊಪ್ಪುತಕಾಲದೇಶದಲಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ಹರ್ಯನುಜ್ಞದಿ
ಹರಿಯ ಸೇವಾನಿರುತಗೈಯುತ
ಹರಿಯ ಪದಕೆ ನೀಡಿ ಸುಖಿಸುವ ಶಿರಿಯೆ ವಂದಿಪೆನು ||1||

ಹರಿಯ ಕರುಣದಿ ಸರಸಿಜಾಂಡವ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ಹರಿಯ ತೆರದಲಿ
ಹರಿಯ ಮನಕತಿ ಪ್ರೀತಿಗೋಸುಗ ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿಲಯವ
ಹರಿಯ ಚಿತ್ತನುಕೂಲಮಾಡುತ
ಹರಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಾನುಸಾರದಿ
ಹರಿಯನುಗ್ರಹ ಪಡೆದ ನಿನ್ನನು ಸ್ತುತಿಪೆನನವರತ ||2||

ಹರಿಯ ರಮಣಿಯೆ ಹರಿಯ ಜ್ಞಾನವ
ಹರಿಯ ಪದಯುಗ ಭಕ್ತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನಿನ್ನ ರೂಪವ ಎನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ
ಹರಿಯ ವಲ್ಲಭೆ ತೋರೆ ಸಂತತ
ಹರಿಯ ಮನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೇ
ಹರಿಯ ಮೂರುತಿ ನೆನಹನಿತ್ತೂ ಪೊರಿಯೆ ಮಜ್ಜನನೀ ||3||

ಹರಿಯ ಹೃದಯದಲಿದ್ದ ತೆರದಲಿ
ಶಿರಿಯೆ ಎನ್ನಯ ಸದನ ಮಧ್ಯದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನೀನೆ ನೆÀಲಸೀ ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಹರಿಯ ನಿನ್ನಯ ಸೇವೆ ಗೋಸುಗ
ಪರಮ ನಿನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಸಹಿತದಿ
ಹರಿ ವಿಭೂತಿಜ ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರೆಯೆನ್ನ ||4||

ಹರಿಯ ಮಾನಿನಿ ಸಕಲ ಸಂಪದ
ಹರಿಯ ಪ್ರೇಮದಿಯಿತ್ತು ನೀನೇ
ಹರಿಯ ಸೇವೆಯ ಗೈಸಿ ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಮಜ್ಜನನೀ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಿ ನೀನೆ ಸಂತತ
ಬೆರೆತು ಮನೆಯಲಿ ಸ್ವರ್ಣವೃಷ್ಟಿಯ
ಕರೆದು ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಎನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಶಿರಿದೇವಿ ||5||
ಹರಿಯ ಸಹ ವೈಕುಂಠಲೋಕದಿ
ಇರುವೊ ತೆರದಲಿ ಎನ್ನ ಸದನದಿ
ಹರಿಯ ಸಹಿತದಲಿದ್ದು ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯದಿನದಿನದಿ
ಹರಿಯ ತತ್ತ್ವವಿಚಾರ ನಿನ್ನಯ
ಹರಿಯ ಮಹಿಮೆಯನರುಹಿ ಸಂತತ
ಹರಿಯ ಭಕ್ತರಸಂಗದಲಿ ಹರಿದಾಸನೆನಿಸೆನ್ನ ||6|

ಹರಿಯು ಜನಕನು ಜನನಿ ನೀನೇ
ಶಿರಿಯನಿತ್ತೂ ಪಾಲಿಸೆಂದೆನು
ಹರಿಯ ಮಂದಿರವೆನಿಪ ಎನ್ನಯ ಹೃದಯ ಮಧ್ಯದಲಿ
ಹರಿಯ ಗೂಡ್ಯನುದಿನದಿ ನಿನ್ನಯ
ಹರಿಯ ರೂಪವ ತೋರಿ ಭಾಗ್ಯವ
ಕರದಿ ನೀಡಿಪರಿಯಲೆನ್ನನು ಪೊರೆಯೆ ಶಿರಿದೇವಿ ||7||

ಹರಿಯ ಪದಸಂಜಾತವಾದಾ
ಧರಣಿಮಂಡಲ ಶಿರಿಯೆ ನಿನಗೇ
ಅರಸನಾಗಿಹ ಹರಿಯಗೂಡಿ ನಿಧಿಯನೀಡಮ್ಮ
ಹರಿಯ ಕರುಣದಿ ಭಾಗ್ಯನೀಡುವ
ಪರಮ ಶಕುತಿಯು ನಿನಗೆ ಇರುವುದು
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಪೊರೆಯಮ್ಮ ||8||

ಹರಿಗೆ ಅರಸೀ ಎನಿಪ ನಿನ್ನನು
ಸರಸಿಜಾಸನ ರುದ್ರಶಕ್ರರು
ಪರವiಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಭಜಿಸಿನಿಜಗತಿಯ
ತ್ವರದಿ ಸೇರಿದ ಶ್ರುತಿಯವಾರ್ತೆಯ
ಕರಣದಿಂದರಿತೀಗ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಕಮಲವ ಮನದಿಸಂತತ ಭಜಿಪೆಕಲ್ಯಾಣಿ ||9||

ಮಾಧವನ ಮನಪ್ರೇಮ ಮಾನಿನಿ
ಸಾದರದಿ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಧನಗಳ
ಯಾದವೇಶ ಸುಧಾಮದ್ವಿಜವರಗಿತ್ತ ತೆರದಂತೆ
ಮೋದ ಮನದಲಿ ಸಾಂದ್ರಸುಖಮಯ
ಬೋಧಭಕುತಿ ವಿರಕುತಿ ಪಾಲಿಸಿ
ವೇದಗಮ್ಯನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸು ವೇದಕಭಿಮಾನಿ ||10||

ಉದಿತಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟಿಭಾಸಳೆ
ಬಿದುರಮಂಡಲ ಜೈಪ ವದನೆಯೆ
ಮದನಮೂರುತಿ ಕೋಟಿನಿಭ ಲಾವಣ್ಯಪೂರಿತಳೇ
ಪದುಮನಯನಳೆ ನಾಸಚಂಪಕ
ಭಿದುರಫಲಕ ಸುಫಾಲ ಕುಂತಳ
ಮದನಕಾರ್ಮುಕ ಪುಬ್ಬುಯುಗಳವು ಕರುಣಯುಗ ಶೋಭೆ ||11||

ಕದಪು ಕನ್ನಡಿ ಕುಮುದ ಕುಟ್ಮಲ
ರದನಪಂಕ್ತಿಯು ರಕ್ತ ಓಷ್ಟವು
ಚರುರೆಯಾನನ ಮಂದಹಾಸವು ಚಂದ್ರಚಂದ್ರಿಕೆಯು
ಉದಯ ತಾಮ್ರಲಲಾಟ ಶೊಭಿತೆ
ಒದಗಿ ರಾಜಿಪ ಭೃಂಗಕುಂತಳೆ
ಉದಕ ಬಿಂದುಗಳೆಂಬೊ ಬೈತಲೆ ಮುತ್ತುರಾಜಿತಳೆ ||12||

ಮುದ್ದು ಚುಬಕವು ಕಂಬು ಕಂಧರ
ಪೊದ್ದುಕೊಂಡಿಹ ಬಾಹುದ್ವಂದ್ವವು
ಎದ್ದು ತೋರುತ ಕರಿಯ ಕರತೆರ ತಾವೆ ಶೋಭಿಪವೊ
ಮುದ್ರರತ್ನಾಂಗುಳಿಯ ಸಂಘದಿ
ಪೊದಿದ್ಹಸ್ತದ್ವಯವು ಶೋಭಿಪ
ಪದ್ಮಕಟ್ಮಗಳೆನಿಸಿ ಸೇವಕಗಭಯ ನೀಡುವವು ||13||

ಭಕ್ತಜನತತಿ ಪ್ರೇಮವಾರಿಧೆ
ಭಕ್ತಜನ ಹೃತ್ಪದ್ಮವಾಸಿನಿ
ಭಕ್ತಜನದಾರಿದ್ರ್ಯಹಾರಿಯೆ ನಮಿಪೆÉನನವರತ
ಲಕುಮಿ ಕ್ರಮುಕ ಸುಕಂಠದಲಿ ಶ್ರೀ –
ರೇಖ ಶೋಭಿತೆ ನಿತ್ಯನಿತ್ಯದಿ
ಮುಕುತ ಹಾರಾವಳಿ ಸುಶೋಭಿತೆ ಪರಮಮಂಗಳಳೆ ||14||

ನಿನ್ನದಾಸನ ಮಾಡೆ ಲಕುಮಿಯೆ
ಘನ್ನತರ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಂಪದ
ಚೆನ್ನವಾಗೀ ನೀಡಿ ಎನ್ನಯ ಸದನದೊಳಗಿದ್ದೂ
ನಿನ್ನ ಪತಿಯೊಡಗೊಡಿ ದಿನದಿನ
ಎನ್ನ ಕೈಯಲಿ ಪೂಜೆ ಗೊಳುತಾ
ನಿನ್ನ ರೂಪವ ತೋರಿ ಪಾಲಿಸು ಪಾಲಸಾಗರಜೆ ||15||
ಮಾತೆ ನಿನ್ನಯ ಜಠರಕಮಲ ಸು –
ಜಾತನಾಗಿಹ ಸುತನ ತೆರದಲಿ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಭಾಗ್ಯನಿಧಿಗಳನಿತ್ತುನಿತ್ಯದಲಿ
ನೀತ ಭಕುತಿ ಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ
ದಾತ ಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ
ಪ್ರೀತಿಗೊಳಿಸುವ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಲಿಸಿ ಪೊರೆಯೆ ನೀಯೆನ್ನ ||16||

dasara padagalu · Dheerendra theertharu · guru jagannatha dasaru · MADHWA

Dasara padagalu on Sri Dheerendra theertharu

ವರದಾತೀರದಿ ಶೋಭಿಪ ಯತಿವರನ್ಯಾರೇ
ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯಾ ||pa||

ತ್ವರದಿ ಭಕುತರ ದುರಿತವ ತರಿದತಿ
ತ್ವರದಿ ಪಾಲಿಪ ಶ್ರೀಧಿರೇಂದ್ರ ಕಾಣಮ್ಮ||a.pa||

ಸುಂದರ ತಮವೃಂದಾವನ ಶುಭತರ
ಮಂದಿರಗತನ್ಯಾರೇ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ನಂದದಿ ಮಹಜನಸಂದಣಿ ಮಧ್ಯದಿ
ಚಂದಿರ ತೆರದಿಹನ್ಯಾರೇ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಇಂದಿರಪತಿ – ಗುಣ – ವೃಂದವ ಭಜಿಸುತ
ನಂದಿದಿ ಶೋಭಿಪನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ಅಂಧ ಬಧಿರÀರ ವೃಂದಗಳಿಗಿಷ್ಟವ
ನಿಂದು ನೀಡುವ ವಾದೀಂದ್ರರ ತನುಜ ||1||

ಮೂಢ ಮತಿಯನು ಓಡಿಸಿ ಜನರಿಗೆ
ಗಾಢಭಕುತಿಯನು ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ನೀಡುವ, ಭಜಕರು ಮಾಡುವಸೇವೆಗೆ
ನೀಡುವ ವರಗಳನ್ಯಾರ್ಯೇ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಪಾಡುವದಾಸರು ಬೇಡುವ ಇಷ್ಟವ
ನೀಡುವದಿನ್ಯಾರೇ ಪೇಳಮ್ಮಯ್ಯಾ
ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಇಷ್ಟನೀಡುವ ವಿಷಯದಿ
ಜೋಡುಗಾಣೆ ನಾ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ ||2||

ಭೂvಪೀಡೆ ಮಹ ಪ್ರೇತಪಿಶಾಚಿಯ
ವ್ರಾತಗಳ ಬಲು ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಭೀತಿಬಡುತ ಮಹ ಆತುರದಲಿ ಈ
ಭೂತಳ ಬಿಡುತಿಹವೋ ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ಯಾತುಧಾನಗಣ ಈತನ ನಾಮದ
ಭೀತಿಗೆ ಪೋಗುತಿಹುದು ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ತಾತನ ತೆರದಲಿ ಈತನು ನಿಜಪದ
ದೂತರ ಪೊರೆವನು ನೋಡಮ್ಮಯ್ಯ
ದಾತಗುರು ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲಗೆ
ಪ್ರೀತ ಜನರೊಳತಿ ಪ್ರೀತನೀತಮ್ಮಾ||3||

varadAtIradi SOBipa yativaranyArE
nODammayyA ||pa||

tvaradi Bakutara duritava taridati
tvaradi pAlipa SrIdhirEndra kANamma||a.pa||

sundara tamavRundAvana SuBatara
mandiragatanyArE nODammayya
nandadi mahajanasandaNi madhyadi
candira teradihanyArE nODammayya
indirapati – guNa – vRuMdava Bajisuta
nandidi SOBipanyArE pELammayyA
andha badhiraÀra vRundagaLigiShTava
nindu nIDuva vAdIndrara tanuja ||1||

mUDha matiyanu ODisi janarige
gADhaBakutiyanu nODammayya
nIDuva, Bajakaru mADuvasEvege
nIDuva varagaLanyAryE nODammayya
pADuvadAsaru bEDuva iShTava
nIDuvadinyArE pELammayyA
rUDhiyoLage iShTanIDuva viShayadi
jODugANe nA nODammayya ||2||

BUvpIDe maha prEtapiSAciya
vrAtagaLa balu nODammayya
BItibaDuta maha Aturadali I
BUtaLa biDutihavO nODammayya
yAtudhAnagaNa Itana nAmada
BItige pOgutihudu nODammayya
tAtana teradali Itanu nijapada
dUtara porevanu nODammayya
dAtaguru jagannAtha viThalage
prIta janaroLati prItanItammA||3||


ಧೀರೇಂದ್ರ ಧೀರೇಂದ್ರ ||pa||

ಧೀರ ಮೂಲರಾಮನ ಪದಕಮಲವ
ತೋರು ಮನದಿ ನೀ ಕುಣೀಕುಣಿದಾಡುವೆ ||a.pa||

ವರದಾ ತೀರದಿ ವರಗಳ ಕೊಡುತಲಿ
ಮರುತಮತಾಂಬುಧಿ ಚಂದಿರನೆನಿಸಿದ ||1||

ಕುಷ್ಟಾದಿ ಬಹು ದುಷ್ಟ ಗ್ರಹಗಳ
ಕುಟ್ಯೋಡಿಸುತ ಅಭೀಷ್ಟವಗರೆಯುವ ||2||

ಮುನಿ ಮೌಳಿಯೆ ನಿನ್ನನು ಸ್ತುತಿಗೈಯುತ
ಘನ ಭಕ್ತಿಯೊಳಾಂ ಕುಣಿಕುಣಿದಾಡುವೆ ||3||

ಅರ್ಥಿಯಿಂದ ನಾ ನರ್ತನಗೈಯುವೆ
ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ದಾಸತ್ವದ ನೇಮದಿ ||4||

ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣವಿಠ್ಠಲಪ್ರಿಯ
ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣವ ಥಟ್ಟನೆ ತೋರಿಸೋ ||5||

dhIrEndra dhIrEndra ||pa||

dhIra mUlarAmana padakamalava
tOru manadi nI kuNIkuNidADuve ||a.pa||

varadA tIradi varagaLa koDutali
marutamatAMbudhi chandiranenisida ||1||

kuShTAdi bahu duShTa grahagaLa
kuTyODisuta aBIShTavagareyuva ||2||

muni mauLiye ninnanu stutigaiyuta
Gana BaktiyoLAM kuNikuNidADuve ||3||

arthiyinda nA nartanagaiyuve
sutti sutti dAsatvada nEmadi ||4||

SrEShTha SrI gOpAlakRuShNaviThThalapriya
kRuShNana caraNava thaTTane tOrisO ||5||

dasara padagalu · guru jagannatha dasaru · Jaya theertharu · MADHWA

jayaraaya jayaraaya(Guru Jagannatha dasaru)

ಜಯರಾಯ ಜಯರಾಯ ||pa||

ದಯಕರ ಸಜ್ಜನಭಯಹರ ಗುರುವರ ||a.pa||

ವಾಸವ ನೀ ವಸುಧೀಶನ ನಿಜ
ಕೂಸೆನಿಸೀಪರಿ ದೇಶದಿ ಮೆರೆದೆ ||1||

ಸತಿಯಳ ತ್ಯಜಿಸಿ ಯತಿರೂಪ ಧರಿಸಿ
ಪÀತಿತರ ಶಾಸ್ತ್ರವ ಹತಮಾಡಿದಿ ನೀ ||2||

ಸುಧಾದಿಗ್ರಂಥವ ಮುದದಲಿ ರಚಿಸಿ
ಬುಧಜನಸ್ತೊಮಕೆ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿ||3||

ಅಲವಬೋಧರ ಮತ ಬಲವತ್ತರಮಾಡಿ
ಜಲಜನಾಭನ ಮನ ಒಲಿಸಿದ್ಯೊ ಜೀಯಾ ||4||

ಪ್ರಮಿತಜನಗಣನಮಿತ ಪದಾಂಬುಜ
ಅಮಿತಮಹಿಮ ನಿನ್ನ ನಮಿಸುವೆ ದಿನದಿನ ||5||

ಯಾತಕೆ ಎನ್ನನು ಈ ತೆರನೋಡುವಿ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಪ್ರೀಯ||6||

jayarAya jayarAya ||pa||

dayakara sajjanaBayahara guruvara ||a.pa||

vAsava nI vasudhISana nija
kUsenisIpari dESadi merede ||1||

satiyaLa tyajisi yatirUpa dharisi
paÀtitara SAstrava hatamADidi nI ||2||

sudhAdigranthava mudadali racisi
budhajanastomake odagisi koTTi||3||

alavabOdhara mata balavattaramADi
jalajanABana mana olisidyo jIyA ||4||

pramitajanagaNanamita padAMbuja
amitamahima ninna namisuve dinadina ||5||

yAtake ennanu I teranODuvi
dAtagurujagannAtha viThala prIya||6||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra

Sri Raghavendra Ashtakshara sthothram

ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ

ಗುರುರಾಜಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಂ ಸ್ಯಾತ್ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶನಮ್ |
ಏಕೈಕಮಕ್ಷರಂ ಚಾತ್ರ ಸರ್ವಕಾಮ್ಯಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ || ೧ ||

ರಕಾರೋಚ್ಚಾರಣಮಾತ್ರೇಣ ರೋಗಹಾನಿರ್ನ ಸಂಶಯಃ |
ಘಕಾರೇಣ ಬಲಂ ಪುಷ್ಟಿಃಆಯುಃ ತೇಜಶ್ಚ ವರ್ಧತೇ || ೨ ||

ವಕಾರೇಣಾತ್ರ ಲಭತೇ ವಾಂಛಿತಾರ್ಥಾನ್ನ ಸಂಶಯಃ|
ದ್ರಕಾರೇಣಾಘರಾಶಿಸ್ತು ದ್ರಾವ್ಯತೇ ದ್ರುತಮೇವ ಹಿ || ೩ ||

ಯಕಾರೇಣ ಯಮಾದ್ಬಾಧೋ ವಾರ್ಯತೇ ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ |
ನಕಾರೇಣ ನರೇಂದ್ರಾಣಾಂ ಪದಮಾಪ್ನೋತಿ ಮಾನವಃ || ೪ ||

ಮಕಾರೇಣೈವ ಮಾಹೇಂದ್ರಮೈಶ್ವರ್ಯಂ ಯಾತಿ ಮಾನವಃ|
ಗುರೋರ್ನಾಮ್ನಾಶ್ಚ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಅಪೂರ್ವಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೫ ||

ತನ್ನಾಮಸ್ಮರಣಾದೇವ ಸರ್ವಾಭಿಷ್ಟಂ ಪ್ರಸಿಧ್ಯತಿ |
ತಸ್ಮಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಪಠೇದ್ಭಕ್ತ್ಯಾ ಗುರುಪಾದರತಸ್ಸದಾ || ೬ ||

ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ ಇತ್ಯಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಮಂತ್ರತಃ |
ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನವಾಪ್ನೋತಿ ನಾತ್ರ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಚಾರಣಾ || ೭ ||

ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತಾವೃತ್ತಿಂ ಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯಾಸ್ಯ ಕರೋತಿ ಯಃ |
ತಸ್ಯ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸ್ಯಾತ್ ಗುರುರಾಜಪ್ರಸಾದತಃ || ೮ ||

ಏತದಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ಯಾತ್ರ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವೇತ್ತಿ ಕಃ ಪುಮಾನ್ |
ಪಠನಾದೇವ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿರ್ಭವತಿ ನಾನ್ಯಥಾ || ೯ ||

ಸ್ವಾಮಿನಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಖ್ಯ ಗುರುಪಾದಾಬ್ಜಸೇವಿನಾ |
ಕೃತಮಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಗುರುಪ್ರೀತಿಕರಂ ಶುಭಮ್ || ೧೦ ||

||ಇತಿಶ್ರೀ ಗುರುಜಗನ್ನಾಥದಾಸಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಶ್ರೀರಾಘವೇಂದ್ರಾಷ್ಟಾಕ್ಷರಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಂ ||

SrI rAGavEndrAShTAkSharastOtraM
gururAjAShTAkSharaM syAt mahApAtakanASanam |
EkaikamakSharaM cAtra sarvakAmyArtha siddhidam || 1 ||

rakArOccAraNamAtrENa rOgahAnirna saMSayaH |
GakArENa balaM puShTiHAyuH tEjaSca vardhatE || 2 ||

vakArENAtra laBatE vAnCitArthAnna saMSayaH|
drakArENAGarASistu drAvyatE drutamEva hi || 3 ||

yakArENa yamAdbAdhO vAryatE nAtra saMSayaH |
nakArENa narEndrANAM padamApnOti mAnavaH || 4 ||

makArENaiva mAhEndramaiSvaryaM yAti mAnavaH|
gurOrnAmnASca mahAtmyaM apUrvaM paramAdButam || 5 ||

tannAmasmaraNAdEva sarvABiShTaM prasidhyati |
tasmAnnityaM paThEdBaktyA gurupAdaratassadA || 6 ||

SrIrAGavEndrAya namaH ityAShTAkSharamaMtrataH |
sarvAnkAmAnavApnOti nAtra kAryA vicAraNA || 7 ||

aShTOttaraSatAvRuttiM stOtrasyAsya karOti yaH |
tasya sarvArthasiddhisyAt gururAjaprasAdataH || 8 ||

EtadaShTAkSharasyAtra mahAtmyaM vEtti kaH pumAn |
paThanAdEva sarvArthasiddhirBavati nAnyathA || 9 ||

svAminA rAGavEndrAKya gurupAdAbjasEvinA |
kRutamaShTAkSharastOtraM guruprItikaraM SuBam || 10 ||

||itiSrIgurujagannAthadAsAryaviracita SrIrAGavEndrAShTAkSharastOtraM saMpUrNaM ||

guru jagannatha dasaru · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 09

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಜಯತು ಜಯ ಗುರುರಾಜ ಶುಭತಮ
ಜಯತು ಕವಿಜಯಗೇಯ ಸುಂದರ
ಜಯತು ನಿಜ ಜನ ಜಾಲಪಾಲಕ ಜಯತು ಕರುಣಾಳೊ
ಜಯತು ಸಜ್ಜನ ವಿಜಯದಾಯಕ
ಜಯತು ಕುಜನಾರಣ್ಯ ಪಾವಕ
ಜಯತು ಜಯ ಜಯ ದ್ವಿಜವರಾರ್ಚಿತ ಪಾದ ಪಂಕೇಜ ||೧||

ಹಿಂದೆ ನೀ ಪ್ರಹ್ಲಾದನೆನಿಸೀ
ತಂದೆಸಂಗಡ ವಾದ ಮಾಡೀ
ಇಂದಿರೇಶನ ತಂದು ಕಂಬದಿ ಅಂದು ತೋರಿಸಿದೆ
ಮುಂದೆ ನಿನ್ನಯ ಪಿತಗೆ ಸದ್ಗತಿ
ಛಂದದಿಂದಲಿ ಕೊಡಿಸಿ ಮೆರೆದೆಯೊ
ಎಂದು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಪೊಗಳಲು ಎನಗೆ ವಶವಲ್ಲಾ ||೨||

ತೊಳಪುನಾಶಿಕ ಕದಪುಗಳು ಬಲು
ಪೊಳೆವ ಕಂಗಳು ನೀಳಪೂರ್ಭುಗ-
ಳೆಸೆವ ತಾವರೆನೊಸಲು ಥಳಥಳನಾಮವಕ್ಷತಿಯು
ಲಲಿತ ಅರುಣಾಧರದಿ ಮಿನುಗುವ
ಸುಲಿದದಂತಸುಪಂಕ್ತಿ ಸೂಸುವ
ಎಳೆನಗೆಯ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಪ ಚುಬುಕತಾನೊಪ್ಪ ||೩||

ಕಂಬು ಕಂಠವು ಸಿಂಹ ಸ್ಕಂಧವು
ಕುಂಭಿಕರಸಮ ಬಾಹುಯುಗ್ಮವು
ಅಂಬುಜೋಪಮ ಹಸ್ತಯುಗಳವು ನೀಲಬೆರಳುಗಳು
ಅಂಬುಜಾಂಬಕ ಸದನ ಹೃದಯದಿ
ಅಂಬುಜಾಕ್ಷೀತುಲಸಿ ಮಾಲಾ
ಲಂಬಿತಾಮಲಕುಕ್ಷಿವಳಿತ್ರಯ ಗುಂಭಸುಳಿನಾಭೀ ||೪||

ತೊಳಪುನಾಮಸಮುದ್ರಿಕಾವಳಿ
ಪೊಳೆವೊ ಪೆಣೆಯೊಳ ಗೂರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರವು
ತಿಲಕದೋಪರಿ ಮಿನುಗೊದಕ್ಷತಿ ರತ್ನ ಮಣಿಯೊಪ್ಪೆ
ಲಲಿತ ಮೇಖಲ ಕೈಪ ಕಟಿತಟ
ಚಲುವ ಊರೂಯುಗಳ ಜಾನೂ
ಜಲಜ ಜಂಘೆಯು ಗುಲ್ಪಪದಯುಗ ಬೆರಳು ನಖವಜ್ರ ||೫||

ಅರುಣ ಶಾಠಿಯು ಶಿರದಲಿಂದಲಿ
ಚರಣ ಪರಿಯತರದಲೊಪ್ಪಿರೆ
ಚರಣಪಾದುಕಗಳ ಪುರದಲಿ ನಿರುತ ಶೋಭಿಪದು
ಕರುಣಪೂರ್ಣಕಟಾಕ್ಷದಿಂದಲಿ
ಶರಣ ಜನರನ ಪೊರೆಯೊ ಕಾರಣ
ಕರೆದರಾಕ್ಷಣ ಬರುವನೆಂಬೋ ಬಿರುದು ಪೊತ್ತಿಹನು ||೬||

ರಾಯನಮ್ಮೀಜಗಕೆ ಯತಿಕುಲ
ರಾಯನಂ, ಕಲ್ಯಾಣಗುಣಗಣ
ಕಾಯನಂ ನಿಸ್ಸೀಮಸುಖತತಿದಾಯನೆನಿಸಿರ್ಪ
ರಾಯ ವಾರಿಧಿ ವೃದ್ಧ ಗುಣಗಣ
ರಾಯ ನಿರ್ಮಲಕೀರ್ತಿಜೋತ್ಸ್ನನು
ರಾಯರಾಯನುಯೆನಿಸಿ ಶೋಭಿಪನೆಂದು ಕಾಂಬುವೆನು ||೭||

ಗಂಗಿಗಾದುದು ಯಮನಸಂಗದಿ
ತುಂಗತರ ಪಾಲ್ಗಡಲಿಗಾದುದು
ರಂಗನಂಗದಿ ನೈಲ್ಯತೋರ್ಪುದು ಸರ್ವಕಾಲದಲಿ
ಸಿಂಗರಾದ ಸುವಾಣಿದೇವಿಗೆ
ಉಂಗರೋರುಸು ಗುರುಳು ಸರ್ವದ
ಮಂಗಳಾಂಗಿಯು ಗೌರಿ ಹರನಿಂ ಕಪ್ಪು ಎನಿಸಿಹಳೋ ||೮||

ಮದವುಯೇರ‍್ರೋದು ದೇವಜಗಕೇ
ರದನದಲಿ ನಂಜುಂಟು ಫಣಿಗೇ
ಮದವು ಮಹವಿಷ ಕಪ್ಪು ದೋಷವು ಎನಗೆಯಿಲ್ಲೆಂಬ
ಮುದದಿ ಲೋಕತ್ರಯದಿ ತಾನೇ
ಒದಗಿ ದಿನದಿನ ಪ್ರ‍್ಳ್ವತೆರದಲಿ
ಸದಮಲಾತ್ಮಕರಾದ ರಾಯರ ಕೀರ್ತಿಶೋಭಿಪದು ||೯||

ಸರ್ವಸಂಪದ ನೀಡೊಗೋಸುಗ
ಸರ್ವಧರ್ಮವ ಮಾಡೊಗೋಸುಗ
ಸರ್ವವಿಘ್ನವ ಕಳೀಯೊಗೋಸುಗ ಕಾರ್ಯನೇರ್ವಿಕೆಗೆ
ಸರ್ವಜನರಿಗೆ ಕಾಮಿತಾರ್ಥವ
ಸರ್ವರೀತಿಲಿ ಸಲಿಸೊಗೋಸುಗ
ಊರ್ವಿತಳದೊಳು ತಾನೆ ಬೆಳಗೂದು ಅಮಲಗುರುಕೀರ್ತಿ ||೧೦||

ಇಂದುಮಮ್ಡಲ ರೋಚಿಯೋ ಪಾ-
ಲ್ಸಿಂದು ರಾಜನ ವೀಚಿಯೋ ಸುರ-
ರಿಮ್ದ್ರನೊಜ್ರಮರೀಚಿಯೋ ಸುರ-
ರಿಂದ್ರನೊಜ್ರಮರೀಚಿಯೋ ಸುರತುರಗ ಸದ್ರುಚಿಯೊ
ಕಂದುಗೊರಳನ ಗಿರಿಯೊ ರಾಘಾ
ವೇಂದ್ರಗುರುಗಳ ಕೀರ್ತಿಪೇಳ್ವೆಡೆ
ಮಂದಬುದ್ಧಿಗೆ ತೋರದದಿಂದ ಕೀರ್ತಿರಾಜಿಪದು ||೧೧||

ನಿಟಿಲ ನೇತ್ರನ ತೆರದಿ ಸಿತ ಸುರ-
ತಟಿನಿ ಯಂದದಿ ಗೌರಗಾತರ
ಸ್ಪಟಿಕಮಣಿಮಯ ಪೀಠದಂದದಿ ಧವಳ ರಾಜಿಪದು
ಮಠದೊಳುತ್ತಮ ಮಧ್ಯಮಂಟಪ
ಸ್ಪುಟಿತಹಾಟಕರತ್ನ ಮುಕುರದ
ಕಟಕಮಯವರ ಪೀಠದಲಿ ಗುರುರಾಯ ಶೋಭಿಸಿದ ||೧೨||

ಹರಿಯ ತೆರದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಲಯನು
ಹರನ ತೆರದಲಿ ಜಿತಮನೋಜನು
ಸರ್ಸಿ ಜೋದರ ತೆರದಿ ಸರ್ವದ ಸೃಷ್ಟಿಕಾರಣನು
ಮರುತನಂತಾಮೋದಕಾರಿಯು
ಸುರಪನಂತೆ ಸುಧಾಕರನು ತಾ
ಸುರರ ತರುವರದಂತೆ ಕಾಮದ ನನಿಪ ಗುರುರಾಯ ||೧೩||

ಚಿತ್ತಗತ ಅಭಿಲಾಷದಂದದಿ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನವೀನ ತಾ ಘನ
ಉತ್ತಮೋತ್ತಮ ಲಕುಮಿಯಂದದಿ ವಿಭವಕಾಸ್ಪದನೂ
ಮಾತೆ ಚಂದ್ರನತೆರದಿ ಗುರುವರ
ನಿತ್ಯದಲಿ ಸುಕಳಾದಿನಾಥನು
ಮೃತ್ಯುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವರ್ಗತೆರದಲಿ ಸುರಭಿ ಸಂಭೃತನು ||೧೪||

ಗಗನದಂದದಿ ಕುಜನಸುಶೋಭಿತ’ನಿಗಮದಮ್ದದಿ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥನು
ರಘುಕುಲೇಶನ ತೆರದಿ ಸರ್ವದ ಸತ್ಯಭಾಷಣನು
ನಗವರೋತ್ತಮನಂತೆ ನಿಶ್ಚಲ
ಗಗನ-ನದಿತೆರ ಪಾಪಮೋಚಕ
ಮುಗಿಲಿನಂದದಿ ಚಿತ್ರಚರ್ಯನುಯೆನಿಸಿ ತಾ ಮೆರೆವ ||೧೫||

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಂತೆ ಸರ್ವದ
ಸರಸ ವಿಭುದರ ಸ್ತೋಮವಂದಿತ
ಸುರವರೇಮ್ದ್ರನ ತೆರದಿ ಸಾಸಿರನಯನಕಾಶ್ರಯನು
ತರುಗಳಾರಿಯ ತೆರದಿ ಸಂತತ
ಸುರಗಣಾನನನೆನಿಪ ಕಾಲನ
ತೆರದಿ ಸಂತತ ಕುಜನರಿಗೆ ತಾಪವನೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ||೧೬||

ನಿರುತ ನಿರರುತಿಯಂತೆ ಮದ್ಗುರು-
ವರ ಸದಾ ನವಬಿಧವನೆನಿಪನು
ವರುನ ನಂದದಿ ಸಿಂಧುರಾಜಿತನಮಿತ ಬಲಿಯುತನೂ
ಮರುತನಂತೆ ಸ್ವಸತ್ತ್ವಧಾರಿತ
ಪರಮಶ್ರೀ ಭೂರಮಣಸೇವಕ
ಹರನ ಮಿತ್ರನ ತೆರದಿ ಮಹಧನಕೋಶ ಸಂಯುತನೂ ||೧೭||

ಈಶನಂತೆ ವಿಭೂತಿಧಾರಕ
ಭೇಶನಂತೆ ಕಳಾಸುಪೂರಣ
ಕೀಶನಂತೆ ಜಿತಾಕ್ಷ ನಿರ್ಜಿತಕಾಮ ಸುಪ್ರೇಮಾ
ವ್ಯಾಸನಂತೆ ಪ್ರವೀಣಶಾಸ್ತ್ರ ದಿ-
ನೇಶನಂದದಿ ವಿಗತದೋಷ ನ-
ರೇಶನಂದದಿ ಕಪ್ಪಕಾಣೀಕೆ ನಿರುತ ಕೊಳುತಿಪ್ಪಾ ||೧೮||

ವನದತೆರ ಸುರಲೋಕತೆರದಲಿ
ಅನವರತ ಸುಮನೋಭಿವಾಸನು
ಇನನತೆರದಲಿ ಇಂದುತೆರದಲಿ ಕಮಲಕಾಶ್ರಯನು
ವನಜ ನೇತ್ರನ ತೆರದಿ ನಭತೆರ
ಮಿನುಗೊ ಸದ್ವಿಜರಾಜರಂಜಿತ
ಕನಕ ಕವಿತೆಯ ತೆರದಲಂಬುಧಿ ತೆರದಿ ತಾ ಸರಸ ||೧೯||

ಇನತೆ ಗುಣಗಳು ನಿನ್ನೊಳಿಪ್ಪವೊ
ಘನಮಹಿಮ ನೀನೊಬ್ಬ ಲೋಕಕೆ
ಕನಸಿಲಾದರು ಕಾಣೆ ಕಾವರ ನಿನ್ನ ಹೊರತಿನ್ನು
ಮನವಚನ ಕಾಯಗಲ ಪೂರ್ವಕ
ತನುವು-ಮನಿ-ಮೊದಲಾದುದೆಲ್ಲನು
ನಿನಗೆ ನೀಡಿದೆಯಿದಕೆ ಎನಗನುಮಾನವಿನಿತಿಲ್ಲ ||೨೦||

ಹರಿಯು ಭಕುತರ ಪೊರೆದ ತೆರದಲಿ
ಗುರುವೆ ನಿನ್ನಯ ಭಕುತ ಜನರನು
ಧರೆಯ ತಳದಲಿ ಪೊರೆಯೊಗೋಸುಗ ನಿನ್ನ ಅವತಾರ
ಕೊರತೆಯಿದಕೇನಿಲ್ಲ ನಿಶ್ಚಯ
ಪರಮ ಕರುಣೀಯು ನೀನೆ ಎನ್ನನು
ಶಿರದಿ ಕರಗಳನಿಟ್ಟು ಪಾಲಿಸೊ ಭಕುತಪರಿಪಾಲಾ ||೨೧||

ಎನ್ನ ಪಾಲಕ ನೀನೆ ಸರ್ವದ
ನಿನ್ನ ಬಾಲಕ ನಾನೆ ಗುರುವರ
ಎನ್ನ ನಿನ್ನೊಳು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾತಕೆ ಘನ್ನಗುಣನಿಧಿಯೇ
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವ ಭವದಿ ತೊಳಲುವ-
ದನ್ನ್ನು ನೋಡೀನೋದದಂದದಿ
ಇನ್ನು ಕಾಯದಲಿರುವರೇನಾಪನ್ನಪರಿಪಾಲಾ ||೨೩||

ನಂಬಿಭಜಿಸುವ ಜನಕೆ ಗುರುವರ
ಇಂಬುಗೊಟ್ತವರನ್ನು ಕಾಯುವಿ
ಎಂಬೋ ವಾಕ್ಯವುಯೆಲ್ಲಿ ಪೋಯಿತೊ ತೋರೋ ನೀನದನು
ಬಿಂಬ ಮೂರುತಿ ನೀನೆ ವಿಶ್ವ ಕು-
ಟುಂಬಿ ಎನ್ನನು ಸಲಹೊ ಸಂತತ
ಅಂಬುಜೋಪಮ ನಿನ್ನ ಪದಯುಗ ನಮಿಪೆನನವರತ ||೨೩||

ಮಾತೆ ತನ್ನಯ ಬಾಲನಾಡಿದ
ಮಾತಿನಿಂದಲಿ ತಾನು ಸಂತತ
ಪ್ರೀತಳಾಗುವ ತೆರದಿ ಎನ್ನಯ ನುಡಿದ ನುಡುಯಿಂದ
ತಾತ! ನೀನೇ ಎನಗೆ ಸರ್ವದ
ಪ್ರೀತನಾಗುವುದಯ್ಯ ಕಾಮಿತ
ದಾತಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲ ಲೋಲ ಪರಿಪಾಲ ||೨೪||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

jayatu jaya gururAja SuBatama
jayatu kavijayagEya sundara
jayatu nija jana jAlapAlaka jayatu karuNALo
jayatu sajjana vijayadAyaka
jayatu kujanAraNya pAvaka
jayatu jaya jaya dvijavarArcita pAda pankEja ||1||

hinde nI prahlAdanenisI
tandesangaDa vAda mADI
indirESana tandu kaMbadi andu tOriside
munde ninnaya pitage sadgati
Candadindali koDisi meredeyo
endu ninnaya mahime pogaLalu enage vaSavallA ||2||

toLapunASika kadapugaLu balu
poLeva kangaLu nILapUrBuga-
Leseva tAvarenosalu thaLathaLanAmavakShatiyu
lalita aruNAdharadi minuguva
sulidadantasupankti sUsuva
eLenageya mogadalli SOBipa cubukatAnoppa ||3||

kaMbu kanThavu siMha skaMdhavu
kuMBikarasama bAhuyugmavu
aMbujOpama hastayugaLavu nIlaberaLugaLu
aMbujAMbaka sadana hRudayadi
aMbujAkShItulasi mAlA
laMbitAmalakukShivaLitraya guMBasuLinABI ||4||

toLapunAmasamudrikAvaLi
poLevo peNeyoLa gUrdhvapunDravu
tilakadOpari minugodakShati ratna maNiyoppe
lalita mEKala kaipa kaTitaTa
caluva UrUyugaLa jAnU
jalaja janGeyu gulpapadayuga beraLu naKavajra ||5||

aruNa SAThiyu Siradalindali
caraNa pariyataradaloppire
caraNapAdukagaLa puradali niruta SOBipadu
karuNapUrNakaTAkShadindali
SaraNa janarana poreyo kAraNa
karedarAkShaNa baruvaneMbO birudu pottihanu ||6||

rAyanammIjagake yatikula
rAyanaM, kalyANaguNagaNa
kAyanaM nissImasuKatatidAyanenisirpa
rAya vAridhi vRuddha guNagaNa
rAya nirmalakIrtijOtsnanu
rAyarAyanuyenisi SOBipanendu kAMbuvenu ||7||

gangigAdudu yamanasangadi
tungatara pAlgaDaligAdudu
ranganangadi nailyatOrpudu sarvakAladali
singarAda suvANidEvige
ungarOrusu guruLu sarvada
mangaLAngiyu gauri haraniM kappu enisihaLO ||8||

madavuyEr^rOdu dEvajagakE
radanadali nanjunTu PaNigE
madavu mahaviSha kappu dOShavu enageyilleMba
mudadi lOkatrayadi tAnE
odagi dinadina pr^Lvateradali
sadamalAtmakarAda rAyara kIrtiSOBipadu ||9||

sarvasaMpada nIDogOsuga
sarvadharmava mADogOsuga
sarvaviGnava kaLIyogOsuga kAryanErvikege
sarvajanarige kAmitArthava
sarvarItili salisogOsuga
UrvitaLadoLu tAne beLagUdu amalagurukIrti ||10||

indumamDala rOciyO pA-
lsindu rAjana vIciyO sura-
rimdranojramarIciyO sura-
rindranojramarIciyO suraturaga sadruciyo
kandugoraLana giriyo rAGA
vEndragurugaLa kIrtipELveDe
mandabuddhige tOradadiMda kIrtirAjipadu ||11||

niTila nEtrana teradi sita sura-
taTini yandadi gauragAtara
spaTikamaNimaya pIThadandadi dhavaLa rAjipadu
maThadoLuttama madhyamanTapa
spuTitahATakaratna mukurada
kaTakamayavara pIThadali gururAya SOBisida ||12||

hariya teradali lakShminilayanu
harana teradali jitamanOjanu
sarsi jOdara teradi sarvada sRuShTikAraNanu
marutanantAmOdakAriyu
surapanante sudhAkaranu tA
surara taruvaradante kAmada nanipa gururAya ||13||

cittagata aBilAShadandadi
matte matte navIna tA Gana
uttamOttama lakumiyaMdadi viBavakAspadanU
mAte candranateradi guruvara
nityadali sukaLAdinAthanu
mRutyuyillada svargateradali suraBi saMBRutanu ||14||

gaganadandadi kujanasuSOBita’nigamadamdadi niScitArthanu
raGukulESana teradi sarvada satyaBAShaNanu
nagavarOttamanante niScala
gagana-naditera pApamOcaka
mugilinandadi citracaryanuyenisi tA mereva ||15||

sarasijOdBavanante sarvada
sarasa viBudara stOmavandita
suravarEmdrana teradi sAsiranayanakASrayanu
tarugaLAriya teradi santata
suragaNAnananenipa kAlana
teradi santata kujanarige tApavane koDutippa ||16||

niruta nirarutiyante madguru-
vara sadA navabidhavanenipanu
varuna nandadi sindhurAjitanamita baliyutanU
marutanante svasattvadhArita
paramaSrI BUramaNasEvaka
harana mitrana teradi mahadhanakOSa saMyutanU ||17||

ISanante viBUtidhAraka
BESanante kaLAsupUraNa
kISanante jitAkSha nirjitakAma suprEmA
vyAsanante pravINaSAstra di-
nESanandadi vigatadOSha na-
rESanandadi kappakANIke niruta koLutippA ||18||

vanadatera suralOkateradali
anavarata sumanOBivAsanu
inanateradali iMduteradali kamalakASrayanu
vanaja nEtrana teradi naBatera
minugo sadvijarAjaranjita
kanaka kaviteya teradalaMbudhi teradi tA sarasa ||19||

inate guNagaLu ninnoLippavo
Ganamahima nInobba lOkake
kanasilAdaru kANe kAvara ninna horatinnu
manavacana kAyagala pUrvaka
tanuvu-mani-modalAdudellanu
ninage nIDideyidake enaganumAnavinitilla ||20||

hariyu Bakutara poreda teradali
guruve ninnaya Bakuta janaranu
dhareya taLadali poreyogOsuga ninna avatAra
korateyidakEnilla niScaya
parama karuNIyu nIne ennanu
Siradi karagaLaniTTu pAliso BakutaparipAlA ||21||

enna pAlaka nIne sarvada
ninna bAlaka nAne guruvara
enna ninnoLu nyAyavyAtake GannaguNanidhiyE
banna baDisuva Bavadi toLaluva-
dannnu nODInOdadandadi
innu kAyadaliruvarEnApannaparipAlA ||23||

naMbiBajisuva janake guruvara
iMbugoTtavarannu kAyuvi
eMbO vAkyavuyelli pOyito tOrO nInadanu
biMba mUruti nIne viSva ku-
TuMbi ennanu salaho saMtata
aMbujOpama ninna padayuga namipenanavarata ||23||

mAte tannaya bAlanADida
mAtinindali tAnu santata
prItaLAguva teradi ennaya nuDida nuDuyinda
tAta! nInE enage sarvada
prItanAguvudayya kAmita
dAtagurujagannAthaviThala lOla paripAla ||24||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · raghavendra · raghavendra vijaya

Raghavendra Vijaya – SANDHI 08

ರಾಘವೇಂದ್ರರ ವಿಜಯ ಪೇಳುವೆ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಕರುನ ಬಲದಲಿ
ರಾಘವೇಂದ್ರರ ಭಕುತರಾದವರಿದನು ಕೇಳುವುದು

ಶರಣು ಶ್ರೀಗುರುರಾಜ ನಿನ್ನಯ
ಚರಣಕಮಲಕೆ ಮೊರೆಯ ಪೊಕ್ಕೆನೊ
ಕರುಣ ಎನ್ನೊಳಗಿರಿಸಿ ಪಾಲಿಸು ಕರುನ ಸಾಗರನೆ
ಕರಣ ಮಾನಿಗಳಾದ ದಿವಿಜರು
ಶರಣು ಪೊಕ್ಕರು ಪೊರೆಯರೆನ್ನನು
ಕರುಣ ನಿಧಿ ನೀನೆಂದು ಬೇಡಿದೆ ಶರನ ವತ್ಸಲನೆ ||೧||

ಪಾಹಿ ಪಂಕಜನಯನ ಪಾವನ
ಪಾಹಿ ಗುಣಗಣನಿಲಯ ಶುಭಕರ
ಪಾಹಿ ಪರಮೋದಾರ ಸಜ್ಜನಪಾಲ ಗಂಭೀರ
ಪಾಹಿ ಚಾರುವಿಚಿತ್ರಚರ್ಯನೆ
ಪಾಹಿ ಕರ್ಮಂಧೀಶ ಸರ್ವದ
ಪಾಹಿ ಜ್ಞಾನ ಸುಭಕ್ತಿದಾಯಕ ಪಾಹಿ ಪರಮಾಪ್ತ ||೨||

ಏನು ಬೇಡಲು ನಿನ್ನ ಬೇಡುವೆ
ಹೀನಮನುಜರ ಕೇಳರಾಲೆನೂ
ದೀನ ಜನರುದ್ಧಾರಿ ಈಪ್ಸಿತದಾನಿ ನೀನೆಂದು
ಸಾನುರಾಗದಿ ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೆ
ನೀನೆ ಎನ್ನಭಿಮಾನರಕ್ಷಕ
ನಾನಾ ವಿಧವಿಧದಿಂದ ಕ್ಲೇಶಗಳಿನ್ನು ಬರಲೇನು ||೩||

ಮುಗಿಲು ಪರಿಮಿತ ಕಲ್ಲುಮುರಿದೂ
ಹೆಗಲ ಶಿರದಲಿ ಬೇಳಲೇನೂ
ಹಗಲಿರುಳು ಏಕಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯು ಬರಲೇನು
ಜಗವನಾಳುವ ಧ್ವರಿಯು ಮುನಿದೂ
ನಿಗಡ ಕಾಲಿಗೆ ಹಾಕಲೇನೂ
ಮಿಗಿಲು ದುಖ ತರಂಗ ಥರಥರ ಮೀರಿ ಬರಲೇನು ||೪||

ರಾಘವೇಂದ್ರನೆ ನಿನ್ನ ಕರುಣದ-
ಮೋಘ ವೀಕ್ಷಣಲೇಶ ಎನ್ನಲಿ
ಯೋಗವಾದುದರಿಂದ ಚಿಂತೆಯು ಯಾತಕೆನಗಿನ್ನು
ಯೋಗಿಕುಲ ಶಿರೊರತ್ನ ನೀನಿರೆ
ಜೋಗಿ ಮಾನವಗಣಗಳಿಂದೆನ-
ಗಾಗ್ವ ಕಾರ್ಯಗಳೇನುಯಿಲ್ಲವೂ ನೀನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ||೫||

ಅಮರಶಕ್ವರಿ ಮನೆಯೊಳಿರುತಿರೆ
ಶ್ರಮದಿ ಗೋಮಯ ಹುಡುಕಿ ತರುವರೆ
ಅಮಲತರ ಸುರವೄಕ್ಷ ನೀನೆರೆ ತಿಂತ್ರಿಣೀ ಬಯಕೇ?
ಅಮಿತಮಹಿಮೋಪೇತ ನೀನಿರೆ
ಭ್ರಮಿತರಾಗಿಹ ನರರ ಬೇಡೂದ-
ಪ್ರಮಿತ ವಂದಿತಪಾದಯುಗಳನೆ ನಿನಗೆ ಸಮ್ಮತವೆ ||೬||

ಭೂಪ ನಂದನನೆನಿಸಿ ತಾಕರ-
ದೀಪದೆಣ್ಣಿಗೆ ತಿರುಪೆ ಬೇಡ್ವರೆ
ಆ ಪಯೋನಿಧಿ ತಟದಿ ಸಂತತ ವಾಸವಾಗಿರ್ದು
ಕೂಪಜಲ ತಾ ಬಯಸುವಂದದಿ
ತಾಪ ಮೂರರ ಹಾರಿ ನೀನಿರೆ
ಈಪರೀಪರಿಯಿಂದ ಪರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೊಂಬುದೆ ||೭||

ಬಲ್ಲಿದರಿಗತಿ ಬಲ್ಲಿದನು ನೀ-
ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದವರೊಳಗೆ ತಿಳಿದವ-
ನೆಲ್ಲಿ ಕಾಣೆನೊ ನಿನಗೆ ಸಮಸುರಸಂಘದೊಳಗಿನ್ನು
ಎಲ್ಲಕಾಲದಿ ಪ್ರಾಣಲಕುಮೀ-
ನಲ್ಲ ನಿನ್ನೊಳು ನಿಂತು ಕಾರ್ಯಗ-
ಳೆಲ್ಲ ತಾನೇಮಾಡಿ ಕೀರ್ತಿಯ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ||೮||

ಏನು ಪುಣ್ಯವೊ ನಿನ್ನ ವಶದಲಿ
ಶ್ರೀನಿವಾಸನು ಸತತಯಿಪ್ಪನು
ನೀನೆ ಲೋಕತ್ರಯದಿ ಧನ್ಯನು ಮಾನ್ಯ ಸುರರಿಂದ
ದೀನರಾಗಿಹ ಭಕುತಜನರಿಗೆ
ನಾನಾಕಾಮಿತ ನೀಡೋಗೋಸುಗ
ತಾನೆ ಸರ್ವಸ್ಥಳದಿ ನಿಂತೂ ಕೊಡುವನಖಿಳಾರ್ಥ ||೯||

ಕ್ಷಾಂತಿ ಗುಣದಲಿ ಶಿವನತೆರ ಶ್ರೀ-
ಕಾಂತ ಸೇವೆಗೆ ಬೊಮ್ಮ ಪೋಲುವ-
ನಂತರಂಗಗಂಭೀರತನದಲಿ ಸಿಂಧುಸಮನೆನಿಪ
ದಾಂತ ಜನರಘಕುಲಕೆ ವರುಣನ
ಕಾಂತೆ ತೆರ ತಾನಿಪ್ಪ ಶಬ್ಧದ್ಯ
ನಂತಪೋಲುವನರ್ಥದಲಿ ಗುರು ರಾಜ್ಯದಲಿ ರಾಮ ||೧೦||

ಆರುಮೊಗನಮರೇಂದ್ರರಾಮರು
ಮೂರಜನ ಸರಿಯಿಲ್ಲ ನಿನಗೇ
ಸಾರಿ ಪೇಳುವೆ ದೋಷಿಗಳು ನಿರ್ದೋಷಿ ನೀನೆಂದು
ಆರುವದನ ವಿಶಾಖನಿಂದ್ರಗೆ
ನೂರು ಕೋಪವು ರಾಮದೇವನು
ಸಾರಧರ್ಮದ ಭಂಗಮಾಡಿದ ದೋಷ ನಿನಗಿಲ್ಲ ||೧೧||

ಸಕಲ ಶಾಖಗಳುಂಟು ನಿನಗೇ
ವಿಕಲ ಕೋಪಗಳಿಲ್ಲವೆಂದಿಗು
ನಿಖಿಳ ಧರ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಶುಭತಮಚರ್ಯ ಗುರುವರ್ಯ
ಬಕವಿರೋಧಿಯ ಸಖಗೆ ಮುದ್ಧಿನ
ಭಕುರವರ ನೀನಾದ ಕಾರಣ
ಲಕುಮಿರಮಣನ ಕರುಣ ನಿನ್ನೊಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿದಹದೊ ||೧೨||

ಹರಿಯತೆರದಲಿ ಬಲವಿಶಿಷ್ರ‍್ಟನು
ಹರನ ತೆರದಲಿ ರಾಜಶೇಖರ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವನಂತೆ ಸಂತತ ಚತುರಸದ್ವದನ
ಶರಧಿತೆರದಲನಂತರತ್ನನು
ಸರಸಿರುಹ ಸನ್ಮಿತ್ರನಂದದಿ
ನಿರುತ ನಿರ್ಜಿತದೋಷ ಭಾಸುರಕಾಯ ಗುರುರಾಯ ||೧೩||

ಇಂದ್ರತೆರದಲಿ ಸುರಭಿರಮ್ಯನು
ಚಂದ್ರತೆರದಲಿ ಶ್ರಿತ ಕುವಲಯೋ-
ಪೇಂದ್ರತೆರದಲಿ ನಂದಕದಿ ರಾಜಿತನು ಗುರುರಾಜ
ಮಂದ್ರಗಿರಿತೆರ ಕೂರ್ಮಪೀಠನು
ವೀಂದ್ರನಂದದಲರುಣಗಾತ್ರನು
ಇಂದಿರೇಶನ ತೆರದಿ ಸಂತತ ಚಕ್ರಧರ ಶೋಭಿ ||೧೪||

ಜಿತತಮನು ತಾನೆನಿಪ ಸರ್ವದ
ರತುನವರ ತಾ ಭುವನ ಮಧ್ಯದಿ
ವಿತತ ಧರಿಗಾಧರ ಸಂತತ ಮಂಚಮುಖ ಮೂರ್ತಿ
ನತಸುಪಾಲಕ ಕಶ್ಯಪಾತ್ಮಜ
ಪ್ರಥಿತರಾಜಸುತೇಜಹಾರಕ
ಸತತ ದೂಷಣ ವೈರಿ ಗೋಕುಲಪೋಷ ತಾನೆನಿಪ ||೧೫||

ವಿತತಕಾಂತಿಲಿ ಲಸದಿಗಂಬರ
ಪತಿತ ಕಲಿಕೃತಪಾಪಹಾರಕ
ಸತತ ಹರಿಯವತಾರ ದಶಕವ ತಾಳಿ ತಾನೆಸೆವ
ಕೃತಿಯರಮಣನ ಕರುಣಬಲದಲಿ
ನತಿಪಜನಕಖಿಳಾರ್ಥ ನೀಡುವ
ಮತಿಮತಾಂವರನೆನಿಸಿ ಲೋಕದಿ ಖ್ಯಾತನಾಗಿಪ್ಪ ||೧೬||

ವರವಿಭೂತಿಯ ಧರಿಸಿ ಮೆರೆವನು
ಹರನು ತಾನೇನಲ್ಲ ಸರ್ವದ
ಹರಿನಿವಾಸನು ಎನಿಸಲಾ ಪಾಲ್ಗಡಲುತಾನಲ್ಲ
ಸುರಭಿಸಂಯುತನಾಗಿ ಇರಲೂ
ಮಿರುಪುಗೋಕುಲವಲ್ಲತಾನೂ
ಸುರರಸಂತತಿ ಸಂತತಿರಲೂ ಸ್ವರ್ಗತಾನಲ್ಲ ||೧೭||

ತುರಗ-ಕರಿ-ರಥ-ನರ ಸಮೇತನು
ನರವರೇಶನ ದಳವುಯೆನಿಸನು
ನಿರುತ ಪರಿಮಳ ಸೇವಿಯಾದರು ಭ್ರಮರತಾನಲ್ಲ
ಕರದಿ ದಂಡವ ಪಿಡಿದುಯಿರುವನು
ನಿರಯಪತಿತಾನಲ್ಲವೆಂದಿಗು
ಸುರರಿಗಸದಳವೆನಿಪೊದೀತನ ಚರ್ಯವಾಶ್ಚರ್ಯ ||೧೮||

ಕರದಿ ಪಿಡಿದಿಹ ಗುರುವರೇಣ್ಯನು
ಶರಣ ಶರಣಜಹರಾಭೀಷ್ಟ ಫಲಗಳ
ತ್ವರದಿ ಸಲಿಸುತಲವರ ಭಾರವ ತಾನೆಪೊತ್ತಿಹನು
ಮರೆಯ ಬೇಡವೊ ಕರುಣನಿಧಿಯನು
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಲು ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವ
ಪರಮ ಪಾವನರೂಪತೋರಿಸಿ ತಾನೆ ಕಾಯ್ದಿಹನೂ ||೧೯||

ಅತಸಿ ಪೂ ನಿಭಗಾತ್ರ ಸರ್ವದ
ಸ್ಮಿತಸುನೀರಜನೇತ್ರ ಮಂಗಳ
ಸ್ಮಿತಯುತಾಂಬುಜವದನ ಶುಭತಮರದನ ಜಿತಮದನ
ಅತುಲ ತುಳಸಿಯ ಮೂಲಕಂಧರ
ನತಿಪಜನತತಿಲೋಲ ಕಾಮದ
ಪತಿತ-ಪಾವನ-ಚರಣ ಶರಣಾಂಭರಣ ಗುರುಕರುಣಾ ||೨೦||

ಚಂದ್ರಮಂಡಲವದನ ನಗೆ ನವ-
ಚಂದ್ರಿಕೆಯತೆರ ಮೆರೆಯಾ ಮೇಣ್ ಘನ-
ಚಂದ್ರತಿಲಕದ ರಾಗ ಮನದನುರಾಗ ಸೂಚಿಪದೂ
ಇಂದ್ರನೀಲದ ಮಣಿಯ ಮೀರುವ
ಸಾಂದ್ರದೇಹದ ಕಾಂತಿ ಜನನಯ-
ನೇಂದ್ರಿಯದ್ವಯ ಘಟಿತ ಪಾತಕತರಿದು ರಕ್ಷಿಪುದು ||೨೧||

ಶರಣ ಜನಪಾಪೌಘನಾಶನ
ಶರಣ ನೀರಜ ಸೂರ್ಯಸನ್ನಿಭ
ಶರಣಕುವಲಚಂದ್ರ ಸದ್ಗುಣಸಾಂದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ
ಶರಣಸಂಘಚಕೋರ ಚಂದ್ರಿಕ
ಶರಣ ಜನಮಂದಾರ ಶಾಶ್ವತ
ಶರಣಪಾಲಕ ಚರಣಯುಗವಾಶ್ರಯಿಸಿ ಬಾಳುವೆನೂ ||೨೨||

ಪಾತಕಾದ್ರಿಗೆ ಕುಲಿಶನೆನಿಸುವ
ಪಾತಕಾಂಬುಧಿ ಕುಂಭಸಂಭವ
ಪಾತಕಾವಳಿ ವ್ಯಾಳವೀಂದ್ರನು ದುರಿತಗಜಸಿಂಹ
ಪಾತಕಾಭಿಧತಿಮಿರಸೂರ್ಯನು
ಪಾತಕಾಂಬುದವಾತ ಗುರು ಜಗ-
ನ್ನಾಥವಿಠಲಗೆ ಪ್ರೀತಿಪುತ್ರನು ನೀನೆ ಮಹಾರಾಯ||

rAGavEndrara vijaya pELuve
rAGavEndrara karuna baladali
rAGavEndrara BakutarAdavaridanu kELuvudu

SaraNu SrIgururAja ninnaya
caraNakamalake moreya pokkeno
karuNa ennoLagirisi pAlisu karuna sAgarane
karaNa mAnigaLAda divijaru
SaraNu pokkaru poreyarennanu
karuNa nidhi nInendu bEDide Sarana vatsalane ||1||

pAhi pankajanayana pAvana
pAhi guNagaNanilaya SuBakara
pAhi paramOdAra sajjanapAla gaMBIra
pAhi cAruvicitracaryane
pAhi karmandhISa sarvada
pAhi j~jAna suBaktidAyaka pAhi paramApta ||2||

Enu bEDalu ninna bEDuve
hInamanujara kELarAlenU
dIna janaruddhAri IpsitadAni nInendu
sAnurAgadi ninna naMbide
nIne ennaBimAnarakShaka
nAnA vidhavidhadinda klESagaLinnu baralEnu ||3||

mugilu parimita kallumuridU
hegala Siradali bELalEnU
hagaliruLu EkAgi benkiya maLeyu baralEnu
jagavanALuva dhvariyu munidU
nigaDa kAlige hAkalEnU
migilu duKa taranga tharathara mIri baralEnu ||4||

rAGavEMdrane ninna karuNada-
mOGa vIkShaNalESa ennali
yOgavAdudariMda ciMteyu yAtakenaginnu
yOgikula Siroratna nInire
jOgi mAnavagaNagaLiMdena-
gAgva kAryagaLEnuyillavU nIne sarvaj~ja ||5||

amaraSakvari maneyoLirutire
Sramadi gOmaya huDuki taruvare
amalatara suravRUkSha nInere tiMtriNI bayakE?
amitamahimOpEta nInire
BramitarAgiha narara bEDUda-
pramita vanditapAdayugaLane ninage sammatave ||6||

BUpa nandananenisi tAkara-
dIpadeNNige tirupe bEDvare
A payOnidhi taTadi santata vAsavAgirdu
kUpajala tA bayasuvandadi
tApa mUrara hAri nInire
IparIpariyinda pararige bEDikombude ||7||

ballidarigati ballidanu nI-
nella tiLidavaroLage tiLidava-
nelli kANeno ninage samasurasanGadoLaginnu
ellakAladi prANalakumI-
nalla ninnoLu nintu kAryaga-
Lella tAnEmADi kIrtiya ninage koDutippa ||8||

Enu puNyavo ninna vaSadali
SrInivAsanu satatayippanu
nIne lOkatrayadi dhanyanu mAnya surarinda
dInarAgiha Bakutajanarige
nAnAkAmita nIDOgOsuga
tAne sarvasthaLadi nintU koDuvanaKiLArtha ||9||

kShAnti guNadali Sivanatera SrI-
kAnta sEvege bomma pOluva-
nantarangagaMBIratanadali sindhusamanenipa
dAnta janaraGakulake varuNana
kAnte tera tAnippa Sabdhadya
nantapOluvanarthadali guru rAjyadali rAma ||10||

ArumoganamarEndrarAmaru
mUrajana sariyilla ninagE
sAri pELuve dOShigaLu nirdOShi nInendu
Aruvadana viSAKanindrage
nUru kOpavu rAmadEvanu
sAradharmada BangamADida dOSha ninagilla ||11||

sakala SAKagaLunTu ninagE
vikala kOpagaLillavendigu
niKiLa dharmAcArya SuBatamacarya guruvarya
bakavirOdhiya saKage muddhina
Bakuravara nInAda kAraNa
lakumiramaNana karuNa ninnoLu pUrNavAgidahado ||12||

hariyateradali balaviSiShr^Tanu
harana teradali rAjaSEKara
sarasijOdBavanaMte santata caturasadvadana
Saradhiteradalanantaratnanu
sarasiruha sanmitranandadi
niruta nirjitadOSha BAsurakAya gururAya ||13||

indrateradali suraBiramyanu
candrateradali Srita kuvalayO-
pEndrateradali nandakadi rAjitanu gururAja
mandragiritera kUrmapIThanu
vIndranandadalaruNagAtranu
indirESana teradi saMtata cakradhara SOBi ||14||

jitatamanu tAnenipa sarvada
ratunavara tA Buvana madhyadi
vitata dharigAdhara saMtata mancamuKa mUrti
natasupAlaka kaSyapAtmaja
prathitarAjasutEjahAraka
satata dUShaNa vairi gOkulapOSha tAnenipa ||15||

vitatakAntili lasadigaMbara
patita kalikRutapApahAraka
satata hariyavatAra daSakava tALi tAneseva
kRutiyaramaNana karuNabaladali
natipajanakaKiLArtha nIDuva
matimatAnvaranenisi lOkadi KyAtanAgippa ||16||

varaviBUtiya dharisi merevanu
haranu tAnEnalla sarvada
harinivAsanu enisalA pAlgaDalutAnalla
suraBisaMyutanAgi iralU
mirupugOkulavallatAnU
surarasantati santatiralU svargatAnalla ||17||

turaga-kari-ratha-nara samEtanu
naravarESana daLavuyenisanu
niruta parimaLa sEviyAdaru BramaratAnalla
karadi danDava piDiduyiruvanu
nirayapatitAnallavendigu
surarigasadaLavenipodItana caryavAScarya ||18||

karadi piDidiha guruvarENyanu
SaraNa SaraNajaharABIShTa PalagaLa
tvaradi salisutalavara BArava tAnepottihanu
mareya bEDavo karuNanidhiyanu
smaraNe mADalu bandu nilluva
parama pAvanarUpatOrisi tAne kAydihanU ||19||

atasi pU niBagAtra sarvada
smitasunIrajanEtra mangaLa
smitayutAMbujavadana SuBatamaradana jitamadana
atula tuLasiya mUlakandhara
natipajanatatilOla kAmada
patita-pAvana-caraNa SaraNAMBaraNa gurukaruNA ||20||

candramanDalavadana nage nava-
candrikeyatera mereyA mEN Gana-
candratilakada rAga manadanurAga sUcipadU
indranIlada maNiya mIruva
sAndradEhada kAnti jananaya-
nEndriyadvaya GaTita pAtakataridu rakShipudu ||21||

SaraNa janapApauGanASana
SaraNa nIraja sUryasanniBa
SaraNakuvalacandra sadguNasAMdra rAjEndra
SaraNasanGacakOra chandrika
SaraNa janamaMdAra SASvata
SaraNapAlaka caraNayugavASrayisi bALuvenU ||22||

pAtakAdrige kuliSanenisuva
pAtakAMbudhi kuMBasaMBava
pAtakAvaLi vyALavIndranu duritagajasiMha
pAtakABidhatimirasUryanu
pAtakAMbudavAta guru jaga-
nnAthaviThalage prItiputranu nIne mahArAya