guru jagannatha dasaru · MADHWA · rama

Jaya Jaya sri raghurama(Guru Jagannatha dasaru)

ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಘುರಾಮ | ಜಯ ಜಯ ಸೀತಾರಾಮ ||ಪ||

ಜಯ ಜಯ ಭಜಕರ ಭಯಹರ ತ್ವತ್ಪದ | ದಯದಲಿ ತೋರಿಸೊ ರಾಮ ||ಅ.ಪ||

ದಶರತನೃಪಸುತ ದಶಕಂಧರ ಮುಖ್ಯ ನಿಶಿಚರಕುಲನಿರ್ಧೂಮ
ಸುರರರ್ಥಿತ ಹರಿ ಧರೆಯೊಳು ತಾನವ ತರಿಸಿದ ರಘಕುಲರಾಮ ||೧||
ದಶರಥನೃಪಸುತ ಶಿಶುಭಾವದಲಿ ವಸಮತಿ ಮೋಹಿಪ- ರಾಮ ||೨||
ಸುಂದರಸ್ವಾನನ ದಿಂದಲಿ ಜನಕಾನಂದವ ಬೀರಿದ-ರಾಮ ||೩||
ಒಂದಿನ ಮುನಿವರ ಬಂದಾನೃಪವರಕಂದನ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೆ-ರಾಮ ||೪||
ತಂದೆಗೆ ತಾನಭಿವಂದಿಸಿ ಮುನಿಸಹ ನಂದದಿ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೫||
ದನುಜರ ಸದೆದಾಮೂನಿಮಖ ಪೊರೆದ ಇನಕುಲಸಂಭವ- ರಾವು ||೬||
ಶಿಲೆಯನು ತನ ಪದಜಲಜದಲಿಂದ ಲಲನೆಯ ಮಾಡಿದ-ರಾವು ||೭||
ಇನಿಯನಿಂದಲಾ ವನಿತೆಯಗೂಡಿಸಿ ಮುನಿಸಹ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೮||
ಜನಕನ ಪುರವನು ಅನುಜನ ಸಹಿತದಿ ಮುನಿಯೊಡನೈದಿದ-ರಾಮ ||೯||
ನರವರಸಭೆಯಲಿ ಗಿರಿಶನ ಧನುವನು ಮುರಿದನು ರಾಘವ-ರಾಮ ||೧೦||
ಕ್ಷೋಣೀಶನ ಪಣಕ್ಷೀಣಿಸಿ ಸೀತೆಯ ಪಾಣಿಯ ಪಿಡಿದನು-ರಾಮ ||೧೧||
ಸುದತಿಯು ನೀಡಿದ ಪದುಮದ ಮಾಲೆಯ ಮುದದಲಿ ಧರಿಸಿದ-ರಾಮ ||೧೨||
ಜಾನಕಿ ಸೊಗಸಿನ ಆನನಕಮಲಕೆ ಭಾನುಮನಾದನು-ರಾಮ ||೧೩||
ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯದಿ ಭಾರ್ಗವ ಬರಲು ಮಾರ್ಗಣ ಎಸೆದನು-ರಾಮ ||೧೪||
ಲಕ್ಮಸತಿಯೂತ ಲಕ್ಮಣ ಸಹಿತದಿ ತಕ್ಮಣ ನದೆದನು -ರಾಮ ||೧೫||
ಸೀತೆಯ ಸಹ ಸಾಕೇತದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಗೊಳಿಸಿದ-ರಾಮ ||೧೬||
ಧ್ವರಿತನಪಟ್ಟವ ಭರತಗೆ ನೇಮಿಸಿ ತ್ವರದಲಿ ನಡೆದನು-ರಾಮ ||೧೭||
ಖರಮುಖದನುಜರ ತರಿದಾ ರಘುವರ ಚರಿಸಿದ ವನವನ-ರಾಮ ||೧೮||
ರಾಕ್ಷಸರಾವಣ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಸೀತೆಯ ನಾಕ್ಷಣ ವೈದನು-ರಾಮ ||೧೯||
ಪೊಡವಿತನಯಳ ಪುಡುಕುವ ನೆವೆದಿ ಅಡವಿಯ ಚರಿಸಿದ- ರಾಮ||೨೦||
ಅರಸುತ ಬರುತಿಗೆ ಗಿರಿಯಲಿ ಅಂಜನೆ ತರುಳನ ಕಂಡನು-ರಾಮ ||೨೧||
ಅನುಪಮ ಕರುಣದಿ ಹನುಮನ ಗ್ರಹಿಸಿದ ಇನಕೂಲಸಂಭವ – ರಾಮ ||೨೨||
ಶೀಲ ಬಹುಬಲಶಾಲಿ ಎನಿಸಿಹ ವಾಲಿಯ ಕೊಂದನು-ರಾಮ ||೨೩||
ವನಿತೆಯ ಗೋಸುಗ ಹನುಮನು ವೇಗದಿ ವನಧಿಯ ದಾಟಿದ-ರಾಮ ||೨೪||
ಬಿಂಕದಿ ಹನುಮನು ಲಂಕೆಯ ಪೊಕ್ಕು ಮಂಕು ದನುಜರ-ರಾಮ ||೨೫||
ವನಗಿರಿ ದುರ್ಗದಿ ವನಜಾಕ್ಷಿಯನು ಮನದಣಿ ಪುಡಿಕಿದ-ರಾಮ ||೨೬||
ಧಾರುಣಿತನಯಳ ಸಾರುವೆನೆನುತ ಊರಲಿ ಪುಡುಕಿದ-ರಾಮ ||೨೭||
ಓಣಿಗಳೊಳು ತಾ ಕ್ಷೋಣಿತನಯಳಾ ಕಾಣದೆ ತಿರುಗಿದ-ರಾಮ ||೨೮||
ಲೋಕದ ಮಾತೆಯಾ ಶೋಕವನದೊಳಾ ಲೋಕನಗೈದನು-ರಾಮ ||೨೯||
ಕಾಮಿನಿಮಣಿಗೆ ರಾಮನ ವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೇಳಿದ-ರಾಮ ||೩೦||
ರಾಮನ ಶುಭಕರನಾಮದ ವಾರ್ತೆಯ ಪ್ರೇಮದಿ ಪೇಳಿದ-ರಾಮ ||೩೧||
ರೂಢಿಜದೇವಿಯ ಚೂಡಾಮಣಿಯ ನೀಡುವೆನೆಂದನು-ರಾಮ ||೩೨||
ಕುಶಲದ ವಾರ್ತೆಯ ಶಶಿಮುಖಿ ಕೇಳಿ ವ್ಯಸನದಿ ನುಡಿದಳು-ರಾಮ ||೩೩||
ಕೋತಿಯೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾತಕೆ ಬಂದೆಯೊ ಘಾತಿಪರಸುರರು-ರಾಮ ||೩೪||
ಬಲಹೀನನು ನೀ ಬಲವಂತಸುರರು ಛಲಮಾಡದೆ ನಡಿ-ರಾಮ ||೩೫||
ಘನತರ ಲಂಕೆಗ ವನಚರ ಬಂದೆಯೊ ದನುಜರು ಕೊಲ್ವರು-ರಾಮ ||೩೬||
ರಾಕ್ಷಸಗುಣ ತಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿನ್ನನು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಗೈವುದು-ರಾಮ ||೩೭||
ಮಾತೆಯೆ ತಿಳಿ ಎನಗ್ಯಾತರ ಭಯ ರಘು ನಾಥನು ಕಾಯುವ-ರಾಮ ||೩೮||
ಆಖಣಾಶಮ ನಾರಾಯನ ದಯದಲಿ ನೀ ಕರುಣಿಸಿ ತಾಯೆ-ರಾಮ ||೩೯||
ಮುತಾತ್ಮಜ ತಾ ಭರದಲಿ ನಡೆದು ತರುಗಳ ಕಿತ್ತಿದ-ರಾಮ ||೪೦||
ಅಶೊಕವನದ ಸಶೊಕವರ್ಥೆಯ ನಿಶಿಚರ ಕೇಲಿದ- ರಾಮ||೪೧||
ಕೋತಿಯ ಹಿಡಿಯಲು ಕಾತುರದಿಂದಲಿ ದೂತರು ಕಳುಹಿದ-ರಾಮ ||೪೨||
ಲಕ್ಷ್ಯಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೋತಿಯ ಶಿಕ್ಷಿಪೆನೆನುತಲಿ-ರಾಮ ||೪೩||
ಬಂದಾ ರಾವಣಕಂದನ ನೋಡಿ ನಂದದಿ ನಲಿದನು-ರಾಮ ||೪೪||
ಅಕ್ಷಕುಮಾರನ ಲಕ್ಷಿಯ ಮಾಡದೆ ತಕ್ಷಣ ಕೊಂದನು-ರಾಮ ||೪೫||
ಯುದ್ಧದಲತಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದಿತಿಜರು-ರಾಮ ||೪೬||
ಶಕ್ತಿಯು ಸಾಲದಶಕ್ತರಾಗಿ ಬಹುಯುಕ್ತಿಯ ಮಾಡ್ದರು-ರಾಮ ||೪೭||
ಇಂದ್ರಾರಾತಿಯು ನಂದದಿ ಬಂದು ನಿಂದನು ರಣದಲಿ-ರಾಮ ||೪೮||
ಬೊಮ್ಮನಸ್ತ್ರವ ಘಮ್ಮನೆ ಹಾಕಲು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿಕ್ಕನು-ರಾಮ ||೪೯||
ಮಾತೆಯ ಕಂಡಾರಾತಿಯ ಪುರವರ ನಾಥನ ಕಂಡನು-ರಾಮ ||೫೦||
ಮೂರ್ಖಾಗ್ರಣಿ ಕೇಳ್ ಲೇಖಾಗ್ರಣಿ ಶಿರಿ ಕಾಕುತ್ಸ್ಥಾನ್ವಯ-ರಾಮ ||೫೧||
ರಾಮನ ಪದಯುಗತಾಮರಸಕೆ ನಾ ಪ್ರೇಮದ ಭಕ್ತನು-ರಾಮ ||೫೨||
ಶ್ರೀನಿಧಿರಾಮನ ಮಾನಿನಿತಸ್ಕರ ದಾನವ ಕೇಳೆಲೊ-ರಾಮ ||೫೩||
ದುಷ್ಥನೆ ತಿಳಿ ನೀ ಸೃಷ್ಟಿಯೆ ಮೊದಲಾ ದಷ್ಠಕಕರ್ಥನು-ರಾಮ ||೫೪||
ಭ್ರಷ್ಥರಾವಣ ಸುರಶ್ರೇಷ್ಠನ ವೈರದಿ ನಷ್ಟನು ನೀನಾಗುವಿ-ರಾಮ ||೫೫||
ಜಾನಕಿರಮಣನು ಮಾನವನಲ್ಲವೊ ದಾನವಾಂತಕನು-ರಾಮ ||೫೬||
ಬಲವದ್ದ್ವಾಷವು ಸುಲಭಲ್ಲವೊ ತವ ಕುಲನಾಶಾಗೊದೊ-ರಾಮ ||೫೭||
ಕಾನನಕೋತಿಯೆ ಏನಾಡಿದಿ ನುಡಿ ಹಾನಿಯ ಮಾಡವೆ-ರಾಮ ||೫೮||
ಆ ಕ್ಷಣ ರಾವಣ ರಾಕ್ಷಸಜನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸಿರೆಂದನು-ರಾಮ ||೫೯||
ಕೋತಿಯ ಕೊಂದರೆ ಪಾತಕ ಬಪ್ಪೊದು ಘಾತವು ಸಲ್ಲದು-ರಾಮ ||೬೦||
ತರುವರನೇರಿದ ವಾನರಬಾಲದಿ ತರುವೈರಿಯನಿಟ್ಟರು-ರಾಮ ||೬೧||
ಹರಿವರ ತಾನೇ ಉರಿಯಲಿ ಲಂಕಾ ಪುರವನು ದಹಿಸಿದ-ರಾಮ ||೬೨||
ವಾನರನಾಥನು ಕಾನನ ಸುರವರ ರಾನನಕಿತ್ತನು-ರಾಮ ||೬೩||
ದಿತಿಜತತಿಯನು ಹತಗೈದಾ ಕಪಿ ನತಿಸಿದ ಸಾತೆಗೆ-ರಾಮ ||೬೪||
ಸಾಗರಲಂಘಿಸಿ ವೇಗದಿ ಬಂದು ಬಾಗಿದ ಸ್ವಾಮಿಗೆ-ರಾಮ ||೬೫||
ರಾಮನ ಪದಕೆ ಪ್ರೇಮದಿ ವಿಸಿವು ತಿಳಿಸಿ- ರಾಮ ||೬೬||
ಕಾಮಿನಿಕೊಟ್ಟಿಹ ಹೇಮದ ರಾಗಟೆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೬೭||
ಗಿರಿತರುಗಳ ತಾ ತ್ವರದಲಿ ತರಿಸಿ ಶರಧಿಯ ಕಟ್ಟಿದ-ರಾಮ ||೬೮||
ಕಾಮಿನಿ ನೆವದಲಿ ರಾಮ ದನುಜರಿಗೆ ಆ ಮಹಯದ್ಧವು-ರಾಮ ||೬೯||
ಪಾವಿನ ತಾ ಸಂಜೀವನಪರ್ವತ ತೀವ್ರದಿ ತಂದನು-ರಾಮ ||೭೦||
ಸೇವಕಹನುಮನು ದೇವನ ತಮ್ಮಗೆ ಜೀವನವಿತ್ತನು-ರಾಮ ||೭೧||
ತಂದೆಯ ಪುರದಲಿ ಇಂದ್ರನ ವೈರಿಯ ಕೊಂದನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ-ರಾಮ ||೭೨||
ಮೂಲ ಬಲವನು ಲೀಲೆಯಿಂದ ನೀ ಗೈಸಿದ- ರಾವು ||೭೩||
ಅಂಬುಗಳೆಸೆದಾ ಕುಂಭಕರ್ಣನಾ ಕುಂಭಿಣಿಗಿಳಿಸಿದ-ರಾಮ ||೭೪||
ರಾಕ್ಷಸವರ್ಯನ ವಕ್ಷೋದಾರಣ ವಾಕ್ಷಣ ಗೈಸಿದ-ರಾಮ ||೭೫||
ಗುಣಯುತ ವಿಭೀಷಣನಿಗೆ ಪಟ್ಟವ ಕ್ಷಣದಲಿ ಕಟ್ಟಿದ – ರಾಮ ||೭೬||
ಮಂದಗಮನಿ ಸಹ ನಂದಿಗ್ರಾಮಕೆ ನಂದದಿ ಬಂದನು-ರಾಮ ||೭೭||
ರಾಮನು ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯನಾಳಿದ-ರಾಮ ||೭೮||
ರಮೆಯಿಂದಲಿ ತಾ ರಮಿಸಿದ ಸೀತಾ ರಮಣನು ರಘುಕುಲ-ರಾಮ ||೭೯||
ಅಂಜನಿತನಯಗೆ ಕಂಜಜಪಟ್ಟವ ರಂಜಿಸಿ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೮೦||
ರಾಜ ರಾಜ ರಾಜೀವನಯನ ತವ ಭೋಜನ ನೀಡಿದ-ರಾಮ ||೮೧||
ಕಂಜಾಕ್ಷನಪದಕಂಜಭಜಕ ಪ್ರಾಭಂಜನಸುತ ಕಪಿ-ರಾಮ ||೮೨||
ಚಂಪಕ ತರುಲತ ಕಂಪಿತ ಶುಭತರ ಕಿಂಪುರುದಿದ-ರಾಮ ||೮೩||
ಮೋದವೆ ದಕ್ಷ ಪ್ರಮೋದೋತ್ತರ ನಿಜ ಮೋದಾವಯವನು-ರಾಮ ||೮೪||
ಪೂ ರ್ಣರೂ ತಾ ಪೂರ್ಣ ಗುಣಾರ್ಣ ಪೂರ್ಣನಿ -ರಾಮ||೮೫||
ದೂತಜನರ ಗತಿದಾತನು ಗುರುಜಗನ್ನಾಥವಿಠಲನು-ರಾಮ ||೮೬||

jaya jaya SrIraGurAma | jaya jaya sItArAma ||pa||

jaya jaya Bajakara Bayahara tvatpada | dayadali tOriso rAma ||a.pa||

daSaratanRupasuta daSakaMdhara muKya niSicarakulanirdhUma
surararthita hari dhareyoLu tAnava tarisida raGakularAma ||1||
daSarathanRupasuta SiSuBAvadali vasamati mOhipa- rAma ||2||
suMdarasvAnana diMdali janakAnaMdava bIrida-rAma ||3||
oMdina munivara baMdAnRupavarakaMdana prArthise-rAma ||4||
taMdege tAnaBivaMdisi munisaha naMdadi naDedanu-rAma ||5||
danujara sadedAmUnimaKa poreda inakulasaMBava- rAvu ||6||
Sileyanu tana padajalajadaliMda lalaneya mADida-rAvu ||7||
iniyaniMdalA vaniteyagUDisi munisaha naDedanu-rAma ||8||
janakana puravanu anujana sahitadi muniyoDanaidida-rAma ||9||
naravarasaBeyali giriSana dhanuvanu muridanu rAGava-rAma ||10||
kShONISana paNakShINisi sIteya pANiya piDidanu-rAma ||11||
sudatiyu nIDida padumada mAleya mudadali dharisida-rAma ||12||
jAnaki sogasina Ananakamalake BAnumanAdanu-rAma ||13||
mArgamadhyadi BArgava baralu mArgaNa esedanu-rAma ||14||
lakmasatiyUta lakmaNa sahitadi takmaNa nadedanu -rAma ||15||
sIteya saha sAkEtada janarige prItiyagoLisida-rAma ||16||
dhvaritanapaTTava Baratage nEmisi tvaradali naDedanu-rAma ||17||
KaramuKadanujara taridA raGuvara carisida vanavana-rAma ||18||
rAkShasarAvaNa vIkShisi sIteya nAkShaNa vaidanu-rAma ||19||
poDavitanayaLa puDukuva nevedi aDaviya carisida- rAma||20||
arasuta barutige giriyali aMjane taruLana kaMDanu-rAma ||21||
anupama karuNadi hanumana grahisida inakUlasaMBava – rAma ||22||
SIla bahubalaSAli enisiha vAliya koMdanu-rAma ||23||
vaniteya gOsuga hanumanu vEgadi vanadhiya dATida-rAma ||24||
biMkadi hanumanu laMkeya pokku maMku danujara-rAma ||25||
vanagiri durgadi vanajAkShiyanu manadaNi puDikida-rAma ||26||
dhAruNitanayaLa sAruvenenuta Urali puDukida-rAma ||27||
ONigaLoLu tA kShONitanayaLA kANade tirugida-rAma ||28||
lOkada mAteyA SOkavanadoLA lOkanagaidanu-rAma ||29||
kAminimaNige rAmana vArteya prEmadi pELida-rAma ||30||
rAmana SuBakaranAmada vArteya prEmadi pELida-rAma ||31||
rUDhijadEviya cUDAmaNiya nIDuveneMdanu-rAma ||32||
kuSalada vArteya SaSimuKi kELi vyasanadi nuDidaLu-rAma ||33||
kOtiye illige yAtake baMdeyo GAtiparasuraru-rAma ||34||
balahInanu nI balavaMtasuraru CalamADade naDi-rAma ||35||
Ganatara laMkega vanacara baMdeyo danujaru kolvaru-rAma ||36||
rAkShasaguNa tA vIkShisi ninnanu SikSheya gaivudu-rAma ||37||
mAteye tiLi enagyAtara Baya raGu nAthanu kAyuva-rAma ||38||
AKaNASama nArAyana dayadali nI karuNisi tAye-rAma ||39||
mutAtmaja tA Baradali naDedu tarugaLa kittida-rAma ||40||
aSokavanada saSokavartheya niSicara kElida- rAma||41||
kOtiya hiDiyalu kAturadiMdali dUtaru kaLuhida-rAma ||42||
lakShyamADade takShaNa kOtiya SikShipenenutali-rAma ||43||
baMdA rAvaNakaMdana nODi naMdadi nalidanu-rAma ||44||
akShakumArana lakShiya mADade takShaNa koMdanu-rAma ||45||
yuddhadalati sannaddharAda prasiddha ditijaru-rAma ||46||
Saktiyu sAladaSaktarAgi bahuyuktiya mADdaru-rAma ||47||
iMdrArAtiyu naMdadi baMdu niMdanu raNadali-rAma ||48||
bommanastrava Gammane hAkalu summane sikkanu-rAma ||49||
mAteya kaMDArAtiya puravara nAthana kaMDanu-rAma ||50||
mUrKAgraNi kEL lEKAgraNi Siri kAkutsthAnvaya-rAma ||51||
rAmana padayugatAmarasake nA prEmada Baktanu-rAma ||52||
SrInidhirAmana mAninitaskara dAnava kELelo-rAma ||53||
duShthane tiLi nI sRuShTiye modalA daShThakakarthanu-rAma ||54||
BraShtharAvaNa suraSrEShThana vairadi naShTanu nInAguvi-rAma ||55||
jAnakiramaNanu mAnavanallavo dAnavAMtakanu-rAma ||56||
balavaddvAShavu sulaBallavo tava kulanASAgodo-rAma ||57||
kAnanakOtiye EnADidi nuDi hAniya mADave-rAma ||58||
A kShaNa rAvaNa rAkShasajanarige SikShisireMdanu-rAma ||59||
kOtiya koMdare pAtaka bappodu GAtavu salladu-rAma ||60||
taruvaranErida vAnarabAladi taruvairiyaniTTaru-rAma ||61||
harivara tAnE uriyali laMkA puravanu dahisida-rAma ||62||
vAnaranAthanu kAnana suravara rAnanakittanu-rAma ||63||
ditijatatiyanu hatagaidA kapi natisida sAtege-rAma ||64||
sAgaralaMGisi vEgadi baMdu bAgida svAmige-rAma ||65||
rAmana padake prEmadi visivu tiLisi- rAma ||66||
kAminikoTTiha hEmada rAgaTe svAmige nIDida-rAma ||67||
giritarugaLa tA tvaradali tarisi Saradhiya kaTTida-rAma ||68||
kAmini nevadali rAma danujarige A mahayaddhavu-rAma ||69||
pAvina tA saMjIvanaparvata tIvradi taMdanu-rAma ||70||
sEvakahanumanu dEvana tammage jIvanavittanu-rAma ||71||
taMdeya puradali iMdrana vairiya koMdanu lakShmaNa-rAma ||72||
mUla balavanu lIleyiMda nI gaisida- rAvu ||73||
aMbugaLesedA kuMBakarNanA kuMBiNigiLisida-rAma ||74||
rAkShasavaryana vakShOdAraNa vAkShaNa gaisida-rAma ||75||
guNayuta viBIShaNanige paTTava kShaNadali kaTTida – rAma ||76||
maMdagamani saha naMdigrAmake naMdadi baMdanu-rAma ||77||
rAmanu sArvaBaumanAgi I BUmiyanALida-rAma ||78||
rameyiMdali tA ramisida sItA ramaNanu raGukula-rAma ||79||
aMjanitanayage kaMjajapaTTava raMjisi nIDida-rAma ||80||
rAja rAja rAjIvanayana tava BOjana nIDida-rAma ||81||
kaMjAkShanapadakaMjaBajaka prABaMjanasuta kapi-rAma ||82||
caMpaka tarulata kaMpita SuBatara kiMpurudida-rAma ||83||
mOdave dakSha pramOdOttara nija mOdAvayavanu-rAma ||84||
pU rNarU tA pUrNa guNArNa pUrNani -rAma||85||
dUtajanara gatidAtanu gurujagannAthaviThalanu-rAma ||86||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · rama

Raama seetha urutani pada

raama seetha urutani pada(Kannada)

jaya jaya rAma jayajaya jaya namma jAnakI ramaNagE ||pa||

indirAdEvi ramaNi SaraNyamandara giridhara SaraNyakaMdana nuDi kELi
kaMbadindali bandasindhu Sayana salahuvAdenna ||1||

guru vijayadAsara caraNAsarasiruhava manadoLAgirisihari sarvOttama
mangaLa cariteyaviracisuvenu sujanaru kELi ||2||

muttaiderellA bEgAdi bandu^^artiyindali SRungAravAgi
cittajanayyana uruTaNe enutAlimatta gamanEru bandarAgA ||3||

sarasvati BArati modalAdasarasija muKiyarellAru neredusarasa
uruTaNiya moDabEkenutAlikaresidarAga muttaiderAga ||4||

hEmamayada manTapadoLageprEmadiMdali hAsike hAki
sOmavadanana guNava konDADutakAminiyaru karedAru hasegE ||5||

kausalyAdEvi tanayAne kELuharShadAyaka rakShakanELuhaMsavAhananayyane
hasege ELELenduhaMsagamaneyaru karedaru hasege ||6||

nigamava tandA maccyAnELunagava bennili potta kUrmanELujagavanuddharisida
varaha mUruti ELumRuga nara rUpa harigELendAru ||7||

suranadiya paDeda vAmananELuparaSurAma mUruti ELuSaradhiya dATi
sIteya tandaSiri rAmakRuShNa hasegELendaru ||8||

vratavanaLida bauddhanELu^^atibala rAhutanELupRuthivigoDeya
rAmanELeMdu^^ati camatkAradi karedarAga ||9||

iMtu bageyAli tutisi kareyEkantujanakanu haruShadAleddukAMte
kai piDidu naDe taralAgalunintAru nAriyarellarAga ||10||

ettikoMbuvadu rAGava nimmapatniya naDesalAgadu kELinI pRuthvISanAdare
namagEnenutAlisuttu kaTTidaru vAmAkShiyaru ||11||

maMgaLAngiyanu ettikonDu rAmahingAde dvAradallige baralumangaLadEviya
hesaru hELenutAli^^anganeyaru aDDagaTTidarAgA ||12||

nALe hELuvenu ivaLa hesarutALalArenu BAravu enaluSrI lakShmIdEviya
hesaru hELide biDeveMdubAleyarellAru iTTaru kadavA ||13||

satata SrIrAmanu nasunagutAsIteyenutA hELidanu rAmAsIte
putthaLi goMbe hesaru hELene raGu-nAthAnu endALu jAnakI||14||

angajanayyA satiyu sIteya sahitarangu mANikada hAsikeya mEle
SRungAradiMdAli bandu kuLLiralAgasurarellA higgi karedaru pU maLeyA ||15||

sAsira nAmada oDeya bandASEShaSayanA mUruti bandABAsurAngane
sIte ALidA ravikulA-dhISa bandAnu eMdAru kELe ||16||

vAnarAdhISanoDeyA bandAdAnavAntaka rAGava bandA SrI-
jAnakIdEvi prANadollaBa jaga-trANa bandAnu endAru kELe ||17||

satya sankalpa SrI hariyu bandABRutya pAlaka doreyu bandAmitre
jAnakidEvi prANadollaBa sa-rvOttama bandaneMdAru kELE ||18||

sugrIvana paripAlaka bandA ka-rigrAha saMhArika bandAvyAGra
carmAMbara saKa sundaravigraha bandA endAru kELE ||19||

indranna paripAlaka bandAcandranna praBeyA sOlipa bandA^^induvadane
sIte prANadollaBa rAma-caMdra baMdaneMdAru kELE ||20||

candana gandheyaru ellAru kUDigaMdha kuMkuma ariShiNa kalisi^^induvadane
sIteya kai oLagiTTu SrIrAma-candrage haccisirendarAga ||21||

vArijOdBava modalAdavarutAratamyadiMdAli kuLituvArijAmuKi
sIte nuDiyendenutAlisAridarAga sandaNiyarellA ||22||

nillAde nimma bAyigaLAlinnugalabale mADalAgadu janarucelvA
sIteyA giri vAku kELabEkendujalaja saMBavanu nuDidAnu nagutA ||23||

kanjavadane jAnakIdEvi^^anjalAga nimma puruShArigekunjara
varadA dAkShiNya byADendu^^anjAde nuDidAru nasunagutA ||24||

dOSha varjitanE hari nimmadUShaNe mADidaLena byADimOsadindali
balu daityara konda jaga-dISa nimma muKavA tOreMdALu ||25||

dEvi hastadoLu ariSinava piDiduBAvajanayyana nuDidArAgadEvara
dEvOttama SiKAmaNidEvA nimmaya muKavA tOrendALu ||26||

BasmAsurana kondA bahu SUranArikaMsanaLidA dhIra asura hiraNyakana
asuva hIrida doDDa^^asurAntaka muKavA tOrendALu ||27||

vAliya siTTinindAli kondukAla yamanAnasuva yuktiyindABaLire
madhukaiTaBara kondAkAlAntaka muKava tOrendALu ||28||

SrInAtha dvArakApura mADi^^A naMdi gOmantA girigolidevAnarAdhISanA
balu konDADuttadAnavAntakA muKavA tOrendALu ||29||

ariSinavAnu haccidaLu sIte^^arasana PaNege kuMkumavA haccisarasadi
vadanakke gandhavA haccalusurarellA nakkAru kai hoDedu ||30||

sarasvati pati modalAgi cappALeniTTuharasidarAga jAnakidEviSiriyu
geddaLu ayOdhyada^^arasu sOtanendu nagute ||31||

bAhugaLige gandhavA haccisimyAle parimaLA pUsidaLuSrI hariya
caraNAva pAlisabEkenutalisarasAdindAli nuDidALu jAnakI ||32||

pAShANa peNNA mADidA caraNaSEShanA myAle malagida caraNaBAsurAngi
ninna lIleyA tOridASEShaSayana caraNA pAliseMdALu ||33||

AkASagangeya paDedA caraNASakaTana muridoTTida caraNABakuta janara
sEve koMba caraNarakkasa dallaNa caraNAva pAliseMdALu ||34||

aMkuSadojra rEKeya caraNAkuMkumAnkita rASiya caraNAbiMkadinda
kurupatiya keDahida biru-dAMka ninnaya caraNA pAliseMdALu ||35||

nasunaguta hari caraNa vIkShisiSaSimuKi sIte AnaMdadiMdA
misaNiyantoppuva ariSineNNeyA^^eseva pAdakke haccidaLAga ||36||

koraLige parimaLa gaMdhavu hacciparipari pUmAle koraLige hAkinIlavarNana
pAda padmakke eragipAlisabEkendALu angane ||37||

karagaLa piDidettidanu rAmAharasida muttaidAgenduparama pativrateyenisu
enutAlihari harasIdAnu haruShadallAga ||38||

aMDajavAha BagavantanuhenDatiya muKava nODenutaligaMDu
makkaLa GanavAgi paDeyeMdupunDarIkAkSha harasidanAga ||39||

mandagamaniya kuLLirisi^^indirESa munguraLA tiddi^^endendige
agaladirendu rAma-candrAnu harasidanAga ||40||

BUlOkadoDeya rAGavarAyanaSrIlatAngiya kuLLirisidanubAlakiyarellAru
galibili mADAdirenduPAlAlOcAnu nuDidanu naguta ||41||

kantujanaka rAGavA nimmApantha sallAdu jAnakiyoDaneyantravAhaka
SrIrAma ELELendukAnteyarellaru nuDidAru nagutA ||42||

BAgIrathi pArvatidEvibEgadi ariShina kaili kalisisAgara Sayyana
kaiyoLagiTTubAgi sIteya muKake hacceMdAru ||43||

nindalli nillAde caMcaLe lakShmIbandhu baLagavanagalisuva taraLetande
makkaLoLage kadanava niDuvanthamandahAse muKava tOrendAnu rAmA ||44||

aNNana vancisi bEDidavaLEmanne manneyarA kaLisidavaLEcennAgi
maneyOLiddu pOgutacennAyite muKava tOrendAnu ||45||

BASheyanu koTTu tappisuvaLekAsuvIsAke vatti bILuvaLehEsikillade
kulahInana maneyoLuvAsavAgiruvA muKava tOrendAnu ||46||

rAmacandrAnu ariSina gandhavaBUmijaLige haccidanAgAsAmajagamaneya
haNege kuMkuma hacciprEmadi parimaLa pUsidAnu ||47||

kusuma danDeya mADidarubAsingavanu kaTTidAruBUsurarellaru
mantrAkShate taLidu ni-rdOShanAgendu harasidaru ||48||

indumuKiyarellAru kUDinandadi jAnakige vILyavanittu^^andamANikada
akShategaLa taLidumaMdarOddharana harisidaru ||49||

dEviyannettikonDu rAmadEvara manege bAhOdu kanDuBAvukarellA
hesaru pELendenutadEvi raGunAthanendu pELidaLAga ||50||

indumuKiyarellAru kUDi^^indirESAne hesaru pELenalu^^endA
mEle jAnakiyentendumandaradharanu nuDidanAga ||51||

satipatiyaribbaru kUDi^^atiSayadali namaskarisidArukShitiya surarige
lIleya tOrida dEvApatita pAvanna enna salahu eMdAnu ||52||

I katheyanu AdaradindA baredu hE-Li kELuva janarASrIkAntanolidu
karuNisuva tA siddhanEmadiMdA pADiri janaru ||53||

kuruDAnu I katheyAnu kELidarekaruNadindAli kangaLa barisuvaSaraNavatsala
tanna SaraNaroLiTTuparipAlisuvanu Satasiddha ||54||

dAridranAdavanu kELidaremEreyilladA siri odaguvadudAra illada
brahmacAri tA kELalunAriya sahite vAsisuvanu ||55||

udyOga illadavanu kELidaresadya aiSvarya odaguvadu siddhamuddu
sutarillada strIyu kELalubuddhivanta sutarAguvaru siddha ||56||

viBava saMvatsara PAlguNa SuddhadidvijanABA dinadA guruvArASuBavArA
I kathe kELida janarige^^aBaya koDuva Ananda mUrti ||57||

tAvare kamala dharisippapAvana mUruti hRudayAdallidEvi sahitavAgi
kAvanu karuNAdinIvellAru tiLiri janaru ||58||

jayajaya lOkapAlaka dEvA jaya jaya mOhanna viThThalarAyAjaya jaya prada jAhnavi janakanujaya jayavendu mangaLava pADE ||59||

MADHWA · rama · sulaadhi · vijayeendra theertharu

Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಪರಬೊಮ್ಮ ಹರಿಯು ತಾ ನರರೂಪವ ತಾಳಿದ
ನರನಾದ ದಶರಥನ ವರದೇಹದಲವತರಿಸಿ
ಸಿರಿರಾಮನೆಂಬ ಪುಣ್ಯನಾಮದಿಂದ ಮೆರೆವುತ್ತಿರೆ
ಹರುಷದಿಂದ ಲೀಲೆಗೈದು ಕರೆಯ ಬಂದ ಕೌಶಿಕನ
ಉರು ಯಜ್ಞ ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪರಬೊಮ್ಮ
ಪರಿತಂದು ವಿಘ್ನವನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ಮುನಿವರನ
ಹರುಷದಿಂದ ಪರಮಾನಂದ ಶರಧಿಯಲೋಲಾಡಿಸಿದ
ಸಿರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ನಾಮ ಹೊರೆಯಲೆಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ||1||

ಮಠ್ಯ
ಈತನೆಂತು ಯಜ್ಞದ ವಿಘ್ನವ ಪರಿಹರಿಸುವ
ಪೋತ ಮಹಾದ್ಭುತರಂತಿಹ ರಕ್ಕಸರ
ವೀತ ಭಯನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲುವುದೆಂತೊ
ಭೂತಳಕಚ್ಚರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರ ರಾಮನ ಚರಿತ ||2||

ರೂಪಕ
ಜನಕನೆಂಬ ಜನಪತಿಯ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ
ಜಾನಕಿಯ ಮನಕೆ ಹರುಷವಪ್ಪಂತೆ
ಜನಪದ ಕೈವಾರಿಸುತ್ತಿರೆ ಮನಕೆ
ಅಣಕವಾಡಿ ಶಿವನಧನುವ ಮುರಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಮನಕೆ ಹರುಷವಪ್ಪಂತೆ ||3||

ಝಂಪೆ
ಇವನರ್ಭಕನೆ ಇವನ ಮುನಿಗಳಾದವರೆಲ್ಲ ಮನದಿ
ಭಾವಿಸಿ ಕಾಣದೆಂಬುದರಿಯಾ ಎಲೆ ರಮಣಿ
ಭುವನ ಪಾವನ ನಾಮ ಸಿರಿ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಭಾವಿಸೆ ಮನದಿ ||4||

ತ್ರಿಪುಟ
ರಾಮ ಜಾನಕಿಯ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬರುವಾಗ ಪರಶು-
ರಾಮನಿದಿರಸಿ ಅವನ ಬಿಲ್ಲನೇರಿಸಿ ಮೆರೆದ
ರಾಮನಿದಿರಸಿ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗ ವಿಜಯೀಂದ್ರ
ರಾಮ ಬಾಲಕನೆ ಹೇಳಾ ||5||

ಅಟ್ಟ
ನೊಸಲಲಿ ಕಣ್ಣು ಪಡೆದವನ ಗೆಲಿದೆ
ಅಸುಳೆಯೆಂದು ಬೆಂಕೊಂಡು ಕಂದನ ಕಾಯ್ದೆ
ಕುಸುರಿಜವಕೊಂದೆ ಬಾಣದಿಂದ ನಿಮಿಷದಿ
ಅಸಮ ವಿಕ್ರಮ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ ಜಗದೊಳು ||6||

ಏಕ
ಉರವಣಿಸಿ ಬಹ ತಾಟಕಿಯ ಮಹಾ
ಕರಗಳ ನಿಮಿಷದಿ ಕತ್ತರಿಸುಯೆಂದು
ಹಿರಿಯರು ಪೇಳಲಿದಿರು ಪೇಳದೆ ಅಸುರೆಯ
ಕರಗಳ ಕಡಿದ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ
ಸರಸಿಜಾಸÀನ ವಿನುತ ಸಿರಿ ಮೂಲರಾಮ ||7||

ಜತೆ
ಲೋಕಾಭಿರಾಮ ಸದ್ಗುಣಧಾಮ
ಲೋಕೈಕಭೌಮ ವಿಜಯೀಂದ್ರರಾಮ ||8||
aTTatALa
parabomma hariyu tA nararUpava tALida
naranAda daSarathana varadEhadalavatarisi
sirirAmaneMba puNyanAmadinda merevuttire
haruShadiMda lIlegaidu kareya banda kauSikana
uru yaj~ja viGnavanu pariharisuvudakkAgi parabomma
paritandu viGnavanu pariharisida munivarana
haruShadinda paramAnanda SaradhiyalOlADisida
siri vijayIndra nAma horeyalemma yAvAgalU ||1||

maThya
Itanentu yaj~jada viGnava pariharisuva
pOta mahAdButarantiha rakkasara
vIta BayanAgi kolluvudento
BUtaLakaccari vijayIndra rAmana carita ||2||

rUpaka
janakaneMba janapatiya manege hOgi
jAnakiya manake haruShavappaMte
janapada kaivArisuttire manake
aNakavADi Sivanadhanuva murida vijayIndrarAma
manake haruShavappante ||3||

JaMpe
ivanarBakane ivana munigaLAdavarella manadi
BAvisi kANadeMbudariyA ele ramaNi
Buvana pAvana nAma siri vijayIndrarAma
BAvise manadi ||4||

tripuTa
rAma jAnakiya maduveyAgi baruvAga paraSu-
rAmanidirasi avana billanErisi mereda
rAmanidirasi SyAmalAnga vijayIndra
rAma bAlakane hELA ||5||

aTTa
nosalali kaNNu paDedavana gelide
asuLeyendu beMkonDu kandana kAyde
kusurijavakonde bANadinda nimiShadi
asama vikrama vijayIndrarAma jagadoLu ||6||

Eka
uravaNisi baha tATakiya mahA
karagaLa nimiShadi kattarisuyendu
hiriyaru pELalidiru pELade asureya
karagaLa kaDida vijayIndrarAma
sarasijAsaÀna vinuta siri mUlarAma ||7||

jate
lOkABirAma sadguNadhAma
lOkaikaBauma vijayIndrarAma ||8||

MADHWA · prasanna venkata dasaru · rama · sulaadhi

Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಾಮ ರಘುಕುಲ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪೂರಣಕಾಮ
ಜೀಮೂತಶಾಮ ಶ್ರೀಮೂಲರಾಮ
ಕೋಮಲ ಶರೀರ ಸೀತಾ ಮುಖಾಂಬುಜ ಭ್ರಮರ
ಪ್ರೇಮಸಾಗರ ಭಕ್ತಜನ ಮನೋಹರ
ಸಾಮಜಾತಿಹರ ಸಾಮಗಾನಾದರ ನಿ
ಸ್ಸೀಮ ಗುಣಗಂಭೀರ ಏಕವೀರ
ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದರಸ ಮುನಿಸ್ತೋಮ ಮಾನಸಹಂಸ
ನೀ ಮನ್ನಿಸು ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾದ್ರೀಶ ರಘುರಾಮ ||1||

ಮಠ್ಯತಾಳ
ಪಿಂತೆ ಸಮೀರಜನ ಸೇವೆಗೆ ಮೆಚ್ಚ
ತ್ಯಂತ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಯವನ ಶುಭಕರ
ಸಂತತಿಗಭಯವನಿತ್ತಪೆನೆಂದೀಶ
ನಿಂತಿಹೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಪತಿರಾಮ
ಕಂತುಜನಕ ನಿತ್ಯಾನಂದನೆ ನಿ
ನ್ನಂತವರಿಯೆ ನಿಗಮಾಗಮಕಳವೆ ||2||

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ
ನಿರುತ ವೈಕುಂಠ ಮಂದಿರವಿದ್ದು
ಪರಣ ಕುಟೀರವನಾಶ್ರಯಿಸುವ ಘನತೆಯೆತ್ತ
ವರಪೀತಾಂಬರ ದಾಮವನು ಬಿಟ್ಟು ವಲ್ಕಲ
ಧರಿಸಿ ಕಾನನದಿ ಸಂಚರಿಪೋದೆತ್ತ
ನರಲೀಲೆಗಿದು ಶ್ಲಾಘ್ಯವೆಂದು ತೋರಿದೆ ಜಗ
ದೆರೆಯ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ರಘುರಾಮ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರವರದಲಿ ಬಲು ಮತ್ತಾದ ರಜನೀ
ಚರವರ ಲಂಕೆಯಲಿ ಬಲಿದು ಗರ್ವದಿ
ಸುರವರರನುರೆ ಬಾಧಿಸಲವರನು
ಪೊರೆವರು ದಾರಯ್ಯ ನಿನ್ನಿಂದ
ಸ್ಥಿರವರದಾಯಕ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ
ಗಿರಿವರನಿಲಯ ಕೌಸಲ್ಯೆಯ ಕಂದ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅಕಳಂಕ ಅಕುತೋತಂಕ ಅಕಳಂಕ
ಮಕುಟ ಕುಂಡಲ ಕೌಸ್ತುಭ ಕೇಯೂರ ವಲ
ಯಾಂಕಿತ ಕೋದಂಡ ಕಾರ್ಮುಕಪಾಣಿ
ಅಕಳಂಕ ಸುಖತೀರ್ಥವಂದಿತ ಪಾ
ದಕಮಲ ವಿಧಿನುತ ಮಖಪಾಲಕ ಪ್ರಸನ್ನ
ವೆಂಕಟಾಧಿಪ ಅಕಳಂಕ ||5||

ಜತೆ
ಅಂದು ನರಹರಿಯತಿಗೆ ಅಂದದಲ್ಲೊಲಿದಿಲ್ಲಿ
ಬಂದು ನೀನಿಂತೆ ನಿಜರಮಣಿಯೊಡನೆ
ಎಂದೆಂದು ಸತ್ಯಾನಭಿವ ತೀರ್ಥ ಗುರು ಹೃದಯ
ಮಂದಿರನೆ ಪ್ರಸನ್ನವೆಂಕಟವರದ ರಾಮ
dhruvatALa
rAma raGukula sArvaBauma pUraNakAma
jImUtaSAma SrImUlarAma
kOmala SarIra sItA muKAMbuja Bramara
prEmasAgara Baktajana manOhara
sAmajAtihara sAmagAnAdara ni
ssIma guNagaMBIra EkavIra
svAmi maThadarasa munistOma mAnasahaMsa
nI mannisu prasannavenkaTAdrISa raGurAma ||1||

maThyatALa
pinte samIrajana sEvege mecca
tyanta prasannanAgyavana SuBakara
santatigaBayavanittapenendISa
nintihe prasannavenkaTapatirAma
kantujanaka nityAnandane ni
nnantavariye nigamAgamakaLave ||2||

tripuTatALa
niruta vaikunTha mandiraviddu
paraNa kuTIravanASrayisuva Ganateyetta
varapItAMbara dAmavanu biTTu valkala
dharisi kAnanadi sancaripOdetta
naralIlegidu SlAGyavendu tOride jaga
dereya prasannavenkaTAdri raGurAma ||3||

aTTatALa
haravaradali balu mattAda rajanI
caravara lankeyali balidu garvadi
suravararanure bAdhisalavaranu
porevaru dArayya ninninda
sthiravaradAyaka prasanvenkaTa
girivaranilaya kausalyeya kanda ||4||

AditALa
akaLanka akutOtanka akaLanka
makuTa kunDala kaustuBa kEyUra vala
yAnkita kOdanDa kArmukapANi
akaLanka suKatIrthavandita pA
dakamala vidhinuta maKapAlaka prasanna
venkaTAdhipa akaLaMka ||5||

jate
andu narahariyatige andadallolidilli
bandu nIninte nijaramaNiyoDane
endendu satyAnaBiva tIrtha guru hRudaya
mandirane prasannavenkaTavarada rAma

chaithra maasa · MADHWA · rama · rama navami

Rama Navami

When is Rama Navami?

It is on Chaitra Shudda Navami Day.

What is the significance of Rama Navami?

Sri Rama devaru was born on Chaitra Shudda Navami day in Punarvasu nakshatra in Karkataka raashi.

What is the procedure to celebrate?

Saligrama pooja followed by Rama puja is generally done. Those who dont have the possibility or facility of doing saligrama pooja, atleast do the Pooja to Lord Raama Picture

Women can worship/ do pooja of Sri Raama photo. Clean the place and on a plank, Put the Rangoli and place Raama picture on it. Do pooja with kumkum, turmeric and put gaja vasthra and finally perform aarathi

Detailed procedure

Do sankalpa(Pooja sankalpa for USA)

Dhyanam: 

Komalaksham Vishalakshamindranila Samaprabham।
Dakshinange Dasharatham Putravekshanatatparam॥
Prishthato Lakshamanam Devam Sachchhatram Kanakaprabham।
Parshve Bharata Shatrughnau Talavrintakaravubhau।
Agrevyagram Hanumantam Ramanugraha Kankshinam॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Dhyanayami||

Avahanam

Om Sahasrashirsha Purushah Sahasrakshah Sahasrapata।
Sa Bhusamam Vishvato Vritva Atyatishthaddashangulam॥
Avahayami Vishvesham Janakivallabham Prabhum।
Kaushalyatanayam Vishnum Shriramam Prakriteh Param॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Aavahayaami

Asanam

Purusha Evedagam Sarvam Yadbhutam Yachchha Bhavyam।
Utamritatvasyeshanah Yadannenatirohati॥
Rajadhiraja Rajendra Ramachandra Mahipate।
Ratnasimhasanam Tubhyam Dasyami Svikuru Prabho॥

Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Aavahayaami
Padya

Etavanasya Mahima Ato Jyayagamshcha Purushah।
Padoasya Vishva Bhutani Tripadasyamritam Divi॥
Trailokyapavanananta Namaste Raghunayaka।
Padyam Grihana Rajarshe Namo Rajivalochana॥

 Padayoh Padyam Samarpayami॥

Arghya

Tripadurdhva Udaitpurushah Padoasyehabhavatpunah।
Tato Vishvangvyakramat Sashananashane Abhi॥
Paripurna Parananda Namo Ramaya Vedhase।
Grihanarghyam Maya Dattam Krishna Vishno Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Arghyam Samarpayami॥

Achamaniyam

Tasmadviradajayata Virajo Adhi Purushah।
Sa Jato Atyarichyata Pashchadbhumimatho Purah॥
Namah Satyaya Shuddhaya Nityaya Jnanarupine।
Grihanachamanam Rama Sarva Lokaika Nayaka॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Achamaniyam Samarpayami॥

Madhuparka

Namah Shri Vamadevaya Tattvajnana Svarupine।
Madhuparkam Grihanedam Janakipataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Madhuparkam Samarpayami॥

Snanam

Yatpurushena Havisha Deva Yajnamatanvata।
Vasanto Asyasidajyam Grishma Idhmashsharaddhavih॥
Brahmandodara Madhyasthaistithaishcha Raghunandana।
Snapayishyamyaham Bhaktya Tvam Prasida Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Snanam Samarpayami॥

Panchamrita Snana

Panchamrita Mayanitam Payo Dadhi Ghritam Madhu।
Sharkara Cheti Tadbhaktya Dattam Te Pratigrihyatam॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Panchamrita Snanam Samarpayami॥

Vastra

Om Tam Yajnam Barhishi Praukshan Purusham Jatamagratah।
Tena Deva Ayajanta Sadhya Rishayashcha Ye॥
Om Upaitu Mam Devasakhah Kirtishcha Manina Saha।
Pradurbhutoasmi Rashtresminkirtimriddhim Dadatu Me॥
Tapta Kanchana Samkasham Pitambaram Idam Hare।
Tvam Grihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Vastram Samarpayami॥

Gandha

Tasmadyajnatsarvahutah Richah Samani Jajnire।
Chhandansi Jajnire Tasmat Yajustasmadajayata॥
Gandhadwaram Duradharsham Nityapushtam Karishinim।
Ishwarim Sarvabhutanam Tamihopahvaye Shriyam॥
Kumkumagaru Kasturi Karpuronmishrachandanam।
Tubhyam Dasyami Rajendra Shri Rama Svikuru Prabho॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Gandham Samarpayami॥

Pushpani

Tasmadashva Ajayanta Ye Ke Chobhayadatah।
Gavo Ha Jajnire Tasmat Tasmajjata Ajavayah॥
Tulasi Kunda Mandara Jati Punnaga Champakaih।
Kadamba Karaviraishcha Kusumaih Shatapatrakaih॥
Nilambujairbilvapatraih Pushpamalyaishcha Raghava।
Pujayishyamyaham Bhaktya Grihana Tvam Janardana॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pushpani Samarpayami॥
Angapuja

Om Shri Ramachandraya Namah। Padau Pujayami॥
Om Rajivalochanaya Namah। Gulphau Pujayami॥
Om Ravanantakaya Namah। Januni Pujayami॥
Om Vachaspataye Namah। Uru Pujayami॥
Om Vishvarupaya Namah। Janghe Pujayami॥
Om Lakshmanagrajaya Namah। Kati Pujayami॥

Om Vishvamurtaye Namah। Medhra Pujayami॥
Om Vishvamitra Priyaya Namah। Nabhim Pujayami॥
Om Paramatmane Namah। Hridayam Pujayami॥
Om Shrikanthaya Namah। Kantham Pujayami॥
Om Sarvastradharine Namah। Bahu Pujayami॥
Om Raghudvahaya Namah। Mukham Pujayami॥

Om Padmanabhaya Namah। Jihvam Pujayami॥
Om Damodaraya Namah। Dantan Pujayami॥
Om Sitapataye Namah। Lalatam Pujayami॥
Om Jnanagamyaya Namah। Shirah Pujayami॥
Om Sarvatmane Namah। Sarvangam Pujayami॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Sarvangani Pujayami॥

Dhupam

Vanaspatirasodbhuto Gandhadhyo Gandha Uttamah।
Ramachandra Mahipalo Dhupoayam Pratigrihyatam॥
Yatpurusham Vyadadhuh Katidha Vyakalpayan।
Mukham Kimasya Kau Bahu Kavuru Padavuchyete॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Dhupam Aghrapayami॥
Deepam

Sajyam Trivarti Samyuktam Vahnina Yojitam Maya।
Grihana Mangalam Deepam Trailokya Timirapaham॥
Jyotisham Pataye Tubhyam Namo Ramayaavedhase।
Grihana Deepakam Chaiva Trailokya Timirapaham॥
Brahmanosya Mukhamasit Bahu Rajanyah Kritah।
Uru Tadasya Yadvaishyah Padbhyam Shudro Ajayata॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Deepam Darshayami॥
Naivedya

Idam Divyannamamritam Rasaih Shadbhih Samanvitam।
Ramachandresha Naivedyam Sitesha Pratigrihyatam॥
Om Chandrama Manaso Jatah Chakshoh Suryo Ajayata।
Mukhadindrashchagnishcha Pranadvayurajayata॥
Om Ardram Pushkarinim Pushtim Suvarnam Hemamalinim।
Suryam Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥

Om Namo Ramachandraya।Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra Neivedhyam samarpayami

Phalam

Idam Phalam Mayadeva Sthapitam Puratastava।
Tena Me Saphalavaptirbhavet Janmani Janmani॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Phalam Samarpayami॥
Tambulam

Nagavallidalairyuktam Pugiphalasamanvitam।
Tambulam Grihyatam Rama Karpuradisamanvitam॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pugiphala Tambulam Samarpayami॥
Dakshina

Hiranya Garbha Garbhastham Hemabijam Vibhavasoh।
Ananta Punya Phalada Athah Shantim Prayachchha Me॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Suvarna Pushpa Dakshinam Samarpayami॥

Nirajan

Nrityairgitaishcha Vadyaishcha Puranapathanadibhih।
Pujopacharairakhilaih Santushto Bhava Raghava॥
Mangalartham Mahipala Nirajanamidam Hare।
Samgrihana Jagannatha Ramachandra Namoastu Te॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Nirajanam Samarpayami॥

Mantra Pushpanjali

Yajnena Yajnamayajanta Devah Tani Dharmani Prathamanyasan।
Te Ha Nakam Mahimanah Sachante Yatra Purve Sadhyah Santi Devah॥
Namo Devadhidevaya Raghunathaya Sharngine।
Chinmayanantarupaya Sitayah Pataye Namah॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pradakshinan Samarpayami॥

Pradakshina

Nabhya Asidantariksham Shirshno Dyauh Samavartata।
Padabhyam Bhumirdishah Shrotrat Tatha Lokan Akalpayan॥
Ardram Yahkarinim Yashtim Pingalam Padmamalinim।
Chandram Hiranmayim Lakshmim Jatavedo Ma Avaha॥
Yani Kani Cha Papani Brahmahatyasamani Cha।
Tani Tani Vinashyanti Pradakshine Pade Pade॥

Om Shri Ramachandraya Namah। Pradakshinam Samarpayami॥
Kshamapana

Aparadha Sahasrani Kriyante Aharnisham Maya।
Dasoayamiti Mam Matva Kshamasva Purushottama॥
Yantu Deva Ganah Sarve Pujam Adaya Parthivim।
Ishta Kamyartha Siddhyartham Punaragamanaya Cha॥

 Bharathee-ramana Mukhya Sri Praanan-targatha Sita Pati Sri Ramachandra pooja Samarpayami
What are the Neivedhya  items?

A sweet balls made out of Wheat flour, Panaka, Neer mor, Kosambari & fruits

Eka sloki ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

USeful links:

 1. Dasara padagalu on sri Raama
 2. Raamayanam(Composer: Harapanahalli Bhemavva)
 3. Sundara Kandam by vadirajaru(Composer: Vadirajaru)
 4. Raama seetha urutani pada
 5. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)
 6. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)
 7. Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)
 8. Sri Raama suladhi(Ramayana story)
 9. sri Raama panchakam(Vadirajaru)
 10. Sri Raama charithra Manjari(Sri Raghavendra theertharu)
 11. Raama dwadasa nama stothram
 12. Slokas on Lord Raama(for kids)
MADHWA · rama · sloka

Slokas on Lord Raama(for kids)

ಶ್ರೀ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮೇತಿ ರಮೇ ರಾಮೇ ಮನೋರಮೇ |
ಸಹಸ್ರನಾಮ ತತ್ತುಲ್ಯಂ ರಾಮನಾಮ ವರಾನನೆ |

Sri Raama Raama Raame[a-I]ti Rame Raame Manorame |
Sahasra-Naama Tat-Tulyam Raama-Naama Vara-[A]anane ||

ರಾಮಾಯ ರಾಮ ಭದ್ರಾಯ ರಾಮ ಚಂದ್ರಾಯ ವೇದಸೆ
ರಘುನಾಥಾಯ ನಾಥಾಯ ಸೀತಾಯಾಃ ಪತಯೇ ನಮಃ

Ramaya Rama Bhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghu Nathaya Nathaya Sitayah Pataye Namaha ||

Apadamapa Hataram Dataram Sarva Sampadam
Loka Bhi Ramam Sri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham||

Neelambuja shyamala komalaangam Sita-samaaropita vamabhagam
Paanau-mahaa-saayaka charu-chaapam Namami Raamam Raghu-vamsha naatham||

MADHWA · rama · rama navami

Sri Raama Devaru

Eka sloki ramayanam

ಅದೌ ರಾಮತಪೋವನಾದಿಗಮನಂ ಹತ್ವಾ ಮೃಗ-ಕಾಂಚನಮ್
ವೈದೇಹೀಹರಣಂ ಜಟಾಯುಮರಣಂ ಸುಗ್ರೀವ-ಸಂಭಾಶಣಮ್ |
ವಾಲಿ-ದುಶ್ಟ-ನಿಗ್ರಹಣಮ್ ಸಮುದ್ರತರಣಂ ಲಂಕಾಪುರೀದಾಹನಮ್
ಪಶ್ಚಾತ್ ರಾವಣ-ಕುಂಭಕರ್ಣ-ಹನನಂ ಏತದ್ಧಿರಾಮಾಯಣಮ್ ||

Aadho Rama thapo vananu gamanam, Hathwa mrugam kanchanam,
Vaidehi haranam, jatayu maranam, Sugreeva sambhashanam,
vaali nigrahanam, samudhra tharanam, Lanka pureem dahanam,
Paschad Ravana Kumbha karna madanam, Ethat ithi Ramayanam

Eka sloki Sundara Kaandam

yasya sree hanuman anugraha bhalaath teernaambudhir leelayaa
lankaam praapya nisaamya raamadayitaam bangtwa vanam raakshasaan
akshaadeen vinihatya dasakam dagdwaa pureem taam punaha
teernaabdhihi kapibhiryutaha yam anamaththam raamachandram bhaje

for Kids:

 1. Slokas on Lord Raama(for kids)

Ashtothram

Sthothragalu

 1. sri Raama panchakam(Vadirajaru)
 2. Sri Raama charithra Manjari(Sri Raghavendra theertharu)
 3. Raama dwadasa nama stothram

Dasara Padagalu

 1. Dasara padagalu on sri Raama
 2. Raamayanam(Composer: Harapanahalli Bhemavva)
 3. Sundara Kandam by vadirajaru(Composer: Vadirajaru)
 4. Raama seetha urutani pada

Suladhi

 1. Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)
 2. Sri Raama suladhi(Ramayana story)
 3. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Uttaradhi mutt(Prasanna venkata dasaru)
 4. Suladhi on Dig vijaya moola raama devaru – Rayaru mutt(Vijayeendra theertharu)

 

rama · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri Raama suladhi(Ramayana story)

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಾಜ ರಾಜ ರಮಣಿ ರಾಜಶೇಖರ ವಿನುತಾ
ರಾಜ ತೇಜೋನಿಧಿ ರಾಜಾಧೀಶಾ
ರಾಜ ಹಂಸ ನಯನ ರಾಜಶೇಖರ ವಿ
ರಾಜಿತ ಕೀರ್ತಿ ಗಜ ರಾಜವರದಾ
ರಾಜ ವದನಾ ರಿಪು ರಾಜಮಸ್ತಕ ಶೂಲಾ
ರಾಜ ರಾಜೋತ್ತಮ ರಾಜವಿನುತಾ
ರಜೀವದೊಳಗಿದ್ದ ರಾಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿದ
ರಾಜ ಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಿಜರಾಜ ಗಮನಾ
ರಾಜ ರಾಜರು ನಿನ್ನ ರಾಜಿಸುವ ಚರಣ
ರಾಜೀವದಲ್ಲಿ ವಾಲಗ ಮಾಳ್ಪರೂ
ರಾಜ ರಾಜಾಗ್ರಗಣ್ಯ ರಾಜಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ
ರಾಜ ನೀನಲ್ಲದೆ ರಾಜರುಂಟೇ
ರಾಜಗಂಭೀರ ಅಪರಾಜಿತನಾಮ ನಮ್ಮ
ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಂಗರಾಜ
ರಾಜ ಸಮುದ್ರರಾಜ ಶಯನನೇ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ದಶಶಿರನೆಂಬುವನು ಅಸಮ ವೀರನಾಗಿ
ಬಿಸಿನಿಧಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ರಿದಶರ ಶೆರೆ ಇಡಲು
ದಶದಿಕ್ಕಿನ ಒಳಗೆ ಪೆಸರಾಗಿ ಪಸರಿಸುತ
ಪಶುಪನ ವರದಿಂದ ಕುಸಿಯದಲಿರುತಿರೇ
ಅಸುರನ ಉಪಹತಿಗೆ ವಸುಧಿಭಾರವಾಗೆ
ಬಿಸಿಜಭವ ಸುಮನಸರೆಲ್ಲರು ಪೋಗಿ
ಬಿಸಿಜದಳನಯನ ವಸುಧಿ ಸಂರಕ್ಷಕನೇ
ಅಸುರರ ಶಿಕ್ಷಕನೆ ಅಸಮಯ ಬಂದಿದೆ
ದೆಶೆಗೆಟ್ಟವರ ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದೆನುತ
ಶಿಶುಗಳೊದರಿದಂತೆ ಎಸದು ಮೊರೆಯಿಡಲು
ವೃಷಭನಾಮಕದೇವ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಬಿಸಿಜ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹಸನಾಗಿ ಬಿನ್ನೈಸೇ ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಮೂರು ಗುಣರಹಿತ ಮೂರುತಿ ಈತನು
ಕಾರುಣ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಾರು ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ
ವಾರಿಜಾದ್ಯರ ಸಾರೆಗರದು ಶ
ರೀರವ ತಡವರಿಸಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ
ಭಾರ ಎನ್ನದು ಎಂದು ಭರವಸವ ಇತ್ತು
ಕ್ರೂರನಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಾರ ಇಳಿಸುವೆನೆಂದು
ಧಾರುಣಿಯೊಳಗಿತ್ತ ಈರೈದುರಥದವನು
ನಾರಾಯಣನು ಕುಮಾರನಾಗಲೆಂದೂ
ಆರಾಧನೆಯ ಮಾಡೆ ಶ್ರೀರಾಮನೆಂದೆಂಬವ
ತಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿದ ರಮಾರಮಣನು
ಚಾರುಗುಣ ನಿಲಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಸಾರಿದವರ ಮನೋಹಾರವ ತೋರುತ್ತಾ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಮುನಿಪ ಕೌಶಿಕನ ಯಾಗವಕಾಯಿದು ತಾಟಿಕಿ
ದನುಜಿಯ ಮುರಿದು ನಿಜಾನುಜನ ಕೂಡ
ಜನಕನಾ ಪುರಕೆ ಗಮನವಾಗಿ ಪೋಗುತ್ತ
ಮುನಿಯಾಂಗನೆಯ ಶಾಪವನ್ನೆ ತೊಡದು
ಅನಲಾಕ್ಷನ ಧನುಸು ಮುರಿದು ಇಕ್ಕಡಿಮಾಡಿ
ಜನಕರಾಯನ ನಂದಿನಿಯ ನೆರದೂ
ಅನುವರದೊಳಗೆ ಭೃಗುತನುಜನ್ನ ಪೊಕ್ಕಳಲಿ
ದನುಜ ಸೇರಿರಲು ಬಾಣದಲಿ ಸದದೂ
ತನಗೆ ತಾನೇ ಲೀಲಿ ತೋರಿದ ಮಹದೈವವಾ
ತನೆ ಕಾಣೋ ಗೋಹಿತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರಾಮ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪಿತನ ಮಾತನು ಮನ್ನಿಸಿ ಸತಿಸಹಿತ ಭಾಗೀ
ರಥಿಯ ದಾಟುತಲಿ ಭಕುತಗೊಲಿದೂ
ಅತಿಶಯವಾದ ಪರ್ವತ ಚಿತ್ರಕೂಟದಲಿ
ಯತಿಗಳಿಂದಲಿ ಪೂಜಿತನಾಗುತ
ಮತಿಹೀನನಾಗಿ ಬಾಳುತಲಿದ್ದ ಕಾಕನ್ನ
ಗತಲೋಚನನ ಮಾಡಿ ಕ್ಷಿತಿಗಟ್ಟಿದೇ
ಹಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಭರತಗೆ ಹಾವುಗೆ ಕೊಟ್ಟು
ವ್ರತವಧರಿಸಿದ ಉನ್ನತ ಮಹಿಮಾ
ಪಥಚಾರನಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ ದಂಡಕಾರಣ್ಯ
ಯತಿಪುಂಗವ ಕುಂಬಸುತನ ಕಂಡೂ
ಪ್ರತಿರಥ ನಾಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರಘು
ಪತಿ ನೀನೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಕರ್ತನೇ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮೋಸದ ಅಸುರಿಯ ಮೂಗುಕೊಯ್ದು ಖರ
ದೂಷಣಾದ್ಯರನ್ನು ಕೊಂದು ಗೌತುಮೆಯಲ್ಲಿ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮಾರೀಚ ಮಾಯಾ ಮೃಗ
ವೇಷವಾಗಿ ಬರೆ ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ
ಘಾಸಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಹಂಗನ ಮನ್ನಿಸಿ
ದ್ವೇಷಿ ಕಬಂಧನ ಕಡಿದು ಶಬರಿಯ
ಮೀಸಲ ಭಕುತಿಗೆ ಹಣ್ಣುಸವಿದು ಸಂ
ತೋಷದಿಂದಲಿ ತುಂಗಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪವ
ನಾ ಸೂನು ಎರೆಗಲು ಎತ್ತಿ ಮಾತಾಡಿ ದಿ
ನೇಶ ತನುಜಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಇತ್ತು
ಬೀಸಿಡಗದೆ ಕಾಲಲಿ ದುಂಧುಮಾರನ್ನ
ನೀ ಸವರಿದೆ ಏಳುತಾಳುವ ಒಮ್ಮೆಲೆ
ಸಾಸಿರನಾಮವೇ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರ
ವೇಷವ ಧರಿಸಿದ ವೈಕುಂಠವಾಸ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಭೀತಿ ಶೂನ್ಯನಾದ ಪುರಹೂತ ಮಗನ ಕೊಂದು ರವಿ
ಜಾತಗೆ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿದೂತ ವಾಯುಜನ್ನ
ಸೀತೆ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹೇ ಪೋಗಿ
ಮಾತು ತಂದು ಪೇಳಿದಾತಗೆ ವರವನಿತ್ತು
ಕೋತಿ ಕರಡಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸೇತುವೆ ಬಿಗಿಸಿ ಬಂದ
ನೀತ ವಿಭೀಷಣನ ಕೂಡ ಕಾತುರದಿಂದಲಿ ದಾಟಿ
ಧೂತ ರಾವಣಾದಿಗಳ ಯಾತನೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೋಡಿಸಿ
ಪ್ರೀತಿಯಾಸ್ಪದನಾದತಿದಾತ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪ್ರ
ದ್ಯೋತ ಶಶಿ ಉಳ್ಳನಕ ಭೂತಳದೊಳಗೆ ಲಂಕೆ
ಯ ತಪ್ಪದಂತೆ ಆಳೆಂದಾತಗೆ ಪಟ್ಟವಗಟ್ಟಿ
ಸೀತೆ ಸಹಿತ ಬಂದು ಸಾಕೇತಪುರದಲ್ಲಿ ನಿಂದು
ಧಾತಾದಿಗಳ ಮನಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ಸೆರೆಯ ಬಿಡಿಸಿ
ಸೀತೆಯರಸ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಭೂತ
ನಾಥನಿಂದ ಬಂದ ಮಾತು ಮನ್ನಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮಾ ||7||

ಜತೆ
ಸಾರ್ವಭೌಮನೆ ರಾಮ ದುರುಳ ದೈತ್ಯವಿರಾಮಾ
ಸರ್ವಯೋಗಿ ವಿನಿಶ್ರುತಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ||8||

dhruvatALa
rAja rAja ramaNi rAjaSEKara vinutA
rAja tEjOnidhi rAjAdhISA
rAja haMsa nayana rAjaSEKara vi
rAjita kIrti gaja rAjavaradA
rAja vadanA ripu rAjamastaka SUlA
rAja rAjOttama rAjavinutA
rajIvadoLagidda rAjIvana pAlisida
rAja mArtAnDa dvijarAja gamanA
rAja rAjaru ninna rAjisuva caraNa
rAjIvadalli vAlaga mALparU
rAja rAjAgragaNya rAjABiShEkakke
rAja nInallade rAjarunTE
rAjagaMBIra aparAjitanAma namma
vijaya viThThala raMgarAja
rAja samudrarAja SayananE ||1||

maTTatALa
daSaSiraneMbuvanu asama vIranAgi
bisinidhi madhyadalli tridaSara Sere iDalu
daSadikkina oLage pesarAgi pasarisuta
paSupana varadinda kusiyadalirutirE
asurana upahatige vasudhiBAravAge
bisijaBava sumanasarellaru pOgi
bisijadaLanayana vasudhi saMrakShakanE
asurara SikShakane asamaya bandide
deSegeTTavara pAlisabEkendenuta
SiSugaLodaridante esadu moreyiDalu
vRuShaBanAmakadEva vijaya viThThalarEyana
bisija caraNadalli hasanAgi binnaisE ||2||

rUpaka tALa
mUru guNarahita mUruti Itanu
kAruNyavannu innAru ballavarilla
vArijAdyara sAregaradu Sa
rIrava taDavarisi tAratamyadinda
BAra ennadu endu Baravasava ittu
krUraniMdali banda BAra iLisuvenendu
dhAruNiyoLagitta Iraidurathadavanu
nArAyaNanu kumAranAgalendU
ArAdhaneya mADe SrIrAmaneMdeMbava
tAravannu dharisida ramAramaNanu
cAruguNa nilaya vijaya viThThalarEyA
sAridavara manOhArava tOruttA ||3||

JaMpitALa
munipa kauSikana yAgavakAyidu tATiki
danujiya muridu nijAnujana kUDa
janakanA purake gamanavAgi pOgutta
muniyAnganeya SApavanne toDadu
analAkShana dhanusu muridu ikkaDimADi
janakarAyana naMdiniya neradU
anuvaradoLage BRugutanujanna pokkaLali
danuja sEriralu bANadali sadadU
tanage tAnE lIli tOrida mahadaivavA
tane kANO gOhita vijaya viThThalarAma ||4||

triviDitALa
pitana mAtanu mannisi satisahita BAgI
rathiya dATutali BakutagolidU
atiSayavAda parvata citrakUTadali
yatigaLindali pUjitanAguta
matihInanAgi bALutalidda kAkanna
gatalOcanana mADi kShitigaTTidE
hitavAgi banda Baratage hAvuge koTTu
vratavadharisida unnata mahimA
pathacAranAgi SOBisuta danDakAraNya
yatipuMgava kuMbasutana kanDU
pratiratha nAmA vijaya viThThala raGu
pati nIne utpatti sthiti layakartanE||5||

aTTatALa
mOsada asuriya mUgukoydu Kara
dUShaNAdyarannu kondu gautumeyalli
vAsavAgidda mArIca mAyA mRuga
vEShavAgi bare kondu mArgadalli
GAsiyAgidda vihangana mannisi
dvEShi kabandhana kaDidu Sabariya
mIsala Bakutige haNNusavidu san
tOShadindali tungA tIradalli pava
nA sUnu eregalu etti mAtADi di
nESa tanujage aBayavannu ittu
bIsiDagade kAlali duMdhumAranna
nI savaride ELutALuva ommele
sAsiranAmavE vijaya viThThala nara
vEShava dharisida vaikunThavAsa ||6||

AditALa
BIti SUnyanAda purahUta magana kondu ravi
jAtage paTTavagaTTi prItidUta vAyujanna
sIte baLige kaLuhE pOgi
mAtu taMdu pELidAtage varavanittu
kOti karaDi sahitavAgi sEtuve bigisi banda
nIta viBIShaNana kUDa kAturadiMdali dATi
dhUta rAvaNAdigaLa yAtanege bILkODisi
prItiyAspadanAdatidAta viBIShaNage pra
dyOta SaSi uLLanaka BUtaLadoLage lanke
ya tappadante ALendAtage paTTavagaTTi
sIte sahita bandu sAkEtapuradalli nindu
dhAtAdigaLa manake prIti baDisi sereya biDisi
sIteyarasa vijaya viThThalaBUta
nAthaninda banda mAtu mannisida mahAtmA ||7||

jate
sArvaBaumane rAma duruLa daityavirAmA
sarvayOgi viniSrutA vijaya viThThala ||8||

dasara padagalu · MADHWA · prasanna venkata dasaru · rama

Raama Raama seetharaama raghurama

ರಾಮ ರಾಮ ಸೀತಾರಾಮ ರಘುರಾಮ ||ಪ||

ರಾಮ ರಾಮ ರಘುನಂದನ ತೋಷನ
ಅಮಿಷ ಪದಾಂಬುಜ ಪಾವನ
ನಾಮ ವಿಮಲ ಕಮಲಾಯತ ಲೋಚನ
ಭೂಮಿಜಾರಮಣ ಸದಾ ಶುಭಮಹಿಮನೆ ||೧||

ದಂಡ ಕುಖರಹರ ವಂದಿತ ಸುಜಟಾ
ಮಂಡಿತ ಮೌಳಿ ಮುನೀಂದ್ರ ಕರಾರ್ಚಿತ
ಚಂಡಕುಲೇಶ ಖಳ ನಿಶಾಚರ
ದಂಡನ ವರಕೋದಂಡ ವಿದಾರಿ ||೨||

ವಾರಿದ ಶಾಮ ದಯಾಂಬುಧಿ ಭಕ್ತ ಸ
ಮೀರಜ ಸೇವ್ಯ ವಿಭೀಷಣ ವರದ ಸು
ಸ್ಮೇರವದನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಪರಾಯಣ
ಭೂರಿ ಪ್ರಸನ್ವೆಂಕಟ ಕೃಷ್ಣತೇ ನಮೋ ||೩||

rAma rAma sItArAma raGurAma ||pa||

rAma rAma raGunaMdana tOShana
amiSha padAMbuja pAvana
nAma vimala kamalAyata lOcana
BUmijAramaNa sadA SuBamahimane ||1||

danDa kuKarahara vandita sujaTA
manDita mauLi munIndra karArcita
canDakulESa KaLa niSAcara
danDana varakOdanDa vidAri ||2||

vArida SAma dayAMbudhi Bakta sa
mIraja sEvya viBIShaNa varada su
smEravadana sAmrAjya parAyaNa
BUri prasanvenkaTa kRuShNatE namO ||3||

 

ashtothram · MADHWA · rama · rama navami

Rama ashtothra satha namavali

ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಭದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಚಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾಶ್ವತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಜೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಘುಪುಂಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾನಕೀವಲ್ಲಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚೈತ್ರಾಯ ನಮಃ || ೧೦ ||

ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶರಣ್ಯತ್ರಾಣತತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಲಿಪ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಾಚೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತ್ಯವ್ರತಾಯ ನಮಃ || ೨೦ ||

ಓಂ ವ್ರತಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸದಾಹನುಮದಾಶ್ರಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೌಸಲೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಖರಧ್ವಂಸಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಧವಧಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಕೋದಂಡಖಂಡನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಪ್ತತಾಳಪ್ರಭೇತ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವಶಿರೋಹರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಮಹಾದರ್ಪ ದಳನಾಯ ನಮಃ || ೩೦ ||

ಓಂ ತಾಟಕಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾಂತಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭವರೋಗೈಕಸ್ಯಭೇಷಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೂಷಣತ್ರಿಶಿರೋಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯಚಾರಿತ್ರಕೀರ್ತನಾಯ ನಮಃ || ೪೦ ||

ಓಂ ತ್ರಿಲೋಕರಕ್ಷಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ವಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ದಂಡಕಾರಣ್ಯಕರ್ತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಹಲ್ಯಾಶಾಪಶಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಿತೃಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವರಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಕ್ರೋಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತಮಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗದ್ಗುರವೇ ನಮಃ || ೫೦ ||

ಓಂ ಯಕ್ಷವಾನರಸಂಘಾತಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಿತ್ರಕೂಟಸಮಾಶ್ರಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಯಂತತ್ರಾಣವರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಮಿತ್ರಾಪುತ್ರಸೇವಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮೃತವಾನರಜೀವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಯಾಮಾರೀಚಹಂತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ || ೬೦ ||

ಓಂ ಸೌಮ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುನಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾಯೋಗಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವೇಪ್ಸಿತರಾಜ್ಯದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಪುಣ್ಯಾಧಿಕಫಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮೃತಸರ್ವಾಘನಾಶನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮ ಪುರುಷಾಯ ನಮಃ || ೭೦ ||

ಓಂ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುಣ್ಯೋದಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಯಾಸಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರಾಣಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಮಿತವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಿತಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೂರ್ವಭಾಷಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಘವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಗುಣಗಂಭೀರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧೀರೋದಾತ್ತಗುಣೋತ್ತರಾಯ ನಮಃ || ೮೦ ||

ಓಂ ಮಾಯಾಮಾನುಷಚಾರಿತ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಹಾದೇವಾದಿಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೇತುಕೃತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಿತವಾರಾಶಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವತೀರ್ಥಮಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ಯಾಮಾಂಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಂದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತವಾಸಾಯ ನಮಃ || ೯೦ ||

ಓಂ ಧನುರ್ಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಯಜ್ಞಾಧಿಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜರಾಮರಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವಾಪಗುಣವರ್ಜಿತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಜ್ಯೋತಿಷೇ ನಮಃ || ೧೦೦ ||

ಓಂ ಪರಸ್ಮೈಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾಕಾಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಗಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸರ್ವದೇವಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಮಃ || ೧೦೮ ||

|| ಇತೀ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಲಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್‌ ||

oṃ śrīrāmāya namaḥ
oṃ rāmabhadrāya namaḥ
oṃ rāmacandrāya namaḥ
oṃ śāśvatāya namaḥ
oṃ rājīvalocanāya namaḥ
oṃ śrīmate namaḥ
oṃ rājendrāya namaḥ
oṃ raghupuṅgavāya namaḥ
oṃ jānakivallabhāya namaḥ
oṃ jaitrāya namaḥ || 10 ||
oṃ jitāmitrāya namaḥ
oṃ janārdhanāya namaḥ
oṃ viśvāmitrapriyāya namaḥ
oṃ dāntaya namaḥ
oṃ śaranatrāṇa tatsarāya namaḥ
oṃ vālipramadanāya namaḥ
oṃ vaṅgmine namaḥ
oṃ satyavāce namaḥ
oṃ satyavikramāya namaḥ
oṃ satyavratāya namaḥ || 20 ||
oṃ vratadharāya namaḥ
oṃ sadāhanumadāśritāya namaḥ
oṃ kosaleyāya namaḥ
oṃ kharadhvasine namaḥ
oṃ virādhavadhapanditāya namaḥ
oṃ vibhi ṣa ṇaparitrāṇāya namaḥ
oṃ harakodaṇḍa khaṇḍa nāya namaḥ
oṃ saptatāḷa prabhetyai namaḥ
oṃ daśagrīvaśiroharāya namaḥ
oṃ jāmadagnyamahādharpadaḷanāya namaḥ || 30 ||
oṃ tātakāntakāya namaḥ
oṃ vedānta sārāya namaḥ
oṃ vedātmane namaḥ
oṃ bhavarogāsyabhe ṣajāya namaḥ
oṃ trimūrta ye namaḥ
oṃ triguṇātmakāya namaḥ
oṃ trilokātmane namaḥ || 40 ||
oṃ trilokarakṣakāya namaḥ
oṃ dhanvine namaḥ
oṃ daṇḍa kāraṇyavartanāya namaḥ
oṃ ahalyāśāpaśamanāya namaḥ
oṃ pitṛ bhaktāya namaḥ
oṃ varapradāya namaḥ
oṃ jiteodri yāya namaḥ
oṃ jitakrothāya namaḥ
oṃ jita mitrāya namaḥ
oṃ jagadgurave namaḥ || 50||
oṃ vṛkṣavānarasaṅghāte namaḥ
oṃ citrakuṭasamāśraye namaḥ
oṃ jayanta trāṇavara dāya namaḥ
oṃ sumitrāputra sevitāya namaḥ
oṃ sarvadevād devāya namaḥ
oṃ mṛta vānarajīvanāya namaḥ
oṃ māyāmārī cahantre namaḥ
oṃ mahādevāya namaḥ
oṃ mahābhujāya namaḥ
oṃ sarvade vastutāya namaḥ || 60 ||
oṃ saumyāya namaḥ
oṃ brahmaṇyāya namaḥ
oṃ munisaṃstutāya namaḥ
oṃ mahāyogine namaḥ
oṃ mahodarāya namaḥ
oṃ sugrīve psita rājyadāya namaḥ
oṃ sarva puṇyādeka phaline namaḥ
oṃ smruta ssarvoghanāśanāya namaḥ
oṃ ādi puruṣāya namaḥ
oṃ paramapuruṣāya namaḥ
oṃ mahā puruṣāya namaḥ || 70 ||
oṃ puṇyoda yāya namaḥ
oṃ dayāsārāya namaḥ
oṃ puruṣottamāya namaḥ
oṃ smitavakttrāya namaḥ
oṃ amita bhāṣiṇe namaḥ
oṃ pūrvabhāṣiṇe namaḥ
oṃ rāghavāya namaḥ
oṃ ananta guṇa gambhīrāya namaḥ
oṃ dhīrodātta guṇottamāya namaḥ || 80 ||
oṃ māyāmānuṣacāritrāya namaḥ
oṃ mahādevādi pūjitāya namaḥ
oṃ setukṛte namaḥ
oṃ jitavārāśiye namaḥ
oṃ sarva tīrda mayāya namaḥ
oṃ haraye namaḥ
oṃ śyāmāṅgāya namaḥ
oṃ sunda rāya namaḥ
oṃ śūrāya namaḥ
oṃ pīta vāsane namaḥ || 90 ||
oṃ dhanurdha rāya namaḥ
oṃ sarvayaṅñādhīpāya namaḥ
oṃ yajvine namaḥ
oṃ jarāmaraṇa varṇa tāya namaḥ
oṃ vibheṣaṇapratiṣṭātre namaḥ
oṃ sarvāvagunavarṇa tāya namaḥ
oṃ paramātmane namaḥ
oṃ parasmai brahmaṇe namaḥ
oṃ sacidānandāya namaḥ
oṃ parasmaijyoti ṣe namaḥ || 100 ||
oṃ parasmai dhāmne namaḥ
oṃ parākāśāya namaḥ
oṃ parātsarāya namaḥ
oṃ pareśāya namaḥ
oṃ pārāya namaḥ
oṃ sarvade vatmakāya namaḥ
oṃ parasmai namaḥ || 108 ||