mohana dasaru · sulaadhi

ಪಂಚಭೇದ ತಾರತಮ್ಯ ಸುಳಾದಿ / HARIYE SARVOTTAMA PANCHABHEDA TARATAMYA SULADI

ರಾಗ ಹಂಸಧ್ವನಿ 

 ಧ್ರುವತಾಳ 

ಹರಿಯೇ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಸಿರಿಯು ಆತನ ರಾಣಿ
ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಮರುತ ಪುತ್ರರಯ್ಯಾ
ಸರಸ್ವತಿ ಭಾರತಿ ಗರುಡ ಶೇಷ ರುದ್ರ
ಹರಿಯ ರಾಣಿಯರು ನಾಲ್ಕೆರಡು ಮಂದಿ ಸೌ –
ಪರಣಿ ವಾರುಣಿ ಗಿರಿಜಾ ಸುರಪತಿಕಾಮಾದ್ಯರ
ತರತಮ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು
ಸುರನದಿಪಿತ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ 
ಶರಣು ನೆನಿಸಿದವಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯು ಕಾಣೆ ॥ 1 ॥

 ಮಟ್ಟತಾಳ 

ಜೀವ ಜೀವಕೆ ಭೇದ ಜಡಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವ ಜಡಕೆ ಭೇದ ಹರಿಗೆ ಜಡಕೆ ಭೇದ
ಜೀವ ಈಶಗೆ ಭೇದ ದೇವ ನಾರಾಯಣನ
ಭಾವಕ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿದು
ಶ್ರೀವಲ್ಲಭ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ್ನ 
ಪಾವನ ಚರಣನಾಮ ತೀವ್ರದಲಿ ಭಜಿಸು ॥ 2 ॥

 ತ್ರಿಪುಟತಾಳ 

ಹರಿಯು ತನಗೆ ಬೇಕಾದವನ ಮನಸು
ಎರಗೀಸಲೀಸನು ಅನ್ಯ ಸತಿಯರಲ್ಲಿ
ಎರಗಿಸಿದರೆ ಬೇಗ ತಿರಿಗಿಸುವನಯ್ಯಾ
ತಿರುಗಿಸದಿದ್ದರೆ ಬೆರೆಯಲೀಸಾ
ಬೆರೆದರೆ ಬೆರೆಯಲಿ ರತಿಯ ಪುಟ್ಟಲೀಸಾ
ರತಿ ಪುಟ್ಟಿದರೆ ಏನು ಕಾಕು ಮಾಡಲಿಸನಯ್ಯಾ
ಕರುಣಾಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ 
ಪಾವನ ಚರಣವನು ತೀವ್ರದಲಿ ಭಜಿಸೊ ॥ 3 ॥

 ಅಟ್ಟತಾಳ 

ಮರುತ ಮತವ ಪೊಂದಿ ಹರಿಯೆ ಪರನೆಂದು
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಚರಣಕ್ಕೆರಗು ಆವಾಗಲೂ
ಹರಿಕಥಾಮೃತವ ಕರ್ಣದಿಂದಲಿ ಕೇಳು
ಹರಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ಯವ ಶಿರದಲ್ಲಿ ಧರಿಸುತಿರು
ಹರಿ ನೈವೇದ್ಯವ ಹರುಷದಲ್ಲಿ ಭುಂಜಿಸು
ಹರಿದಾಸರ ಕೂಡ ತಿರುಗು ಊಳಿಗನಂತೆ
ಹರಿ ಅವತಾರ ಸಿರಿ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ 
ಹರಿಯೆ ತ್ರಿಭುವನ ಧೊರೆಯೆಂದು ತಿಳಿಯೊ ॥ 4 ॥

 ಆದಿತಾಳ 

ತನಗೆ ಬೇಕಾದವನು ಉನ್ನತ ಪಾಪವ ಮಾಡೆ
ದಾನವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಭಕ್ತರಿಗೀವ
ಘನ್ನ ಮಹಿಮ ಲಕುಮಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇನು ಪ್ರ –
ಪನ್ನರ ಬಿಡೆನೆಂಬ ಚಿನ್ಮಯ ಮೂರುತಿ
ಪನ್ನಗಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲನ್ನ 
ಸನ್ನುತಿಸುವನಿಗೆ ಇನ್ನು ಸರಿಯು ಕಾಣೆ ॥ 5 ॥

 ಜತೆ 

ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ ತಿಳಿಯದವಗೆ
ಮಾರುತಿಪ್ರೀಯ ಮೋಹನ್ನವಿಟ್ಠಲ ವೊಲಿಯಾ ॥

rAga haMsadhvani

dhruvatALa

hariyE sarvOttama siriyu Atana rANi
sarasijOdBava maruta putrarayyA
sarasvati BArati garuDa SESha rudra
hariya rANiyaru nAlkeraDu maMdi sau –
paraNi vAruNi girijA surapatikAmAdyara
taratamya j~jAnadinda tiLiyabEku
suranadipita namma mOhannaviTThala
SaraNu nenisidavage innu sariyu kANe || 1 ||

maTTatALa

jIva jIvake BEda jaDajaDake BEda
jIva jaDake BEda harige jaDake BEda
jIva ISage BEda dEva nArAyaNana
BAvakriyagaLige aBEdavannu tiLidu
SrIvallaBa namma mOhannaviTThalanna
pAvana caraNanAma tIvradali Bajisu || 2 ||

tripuTatALa

hariyu tanage bEkAdavana manasu
eragIsalIsanu anya satiyaralli
eragisidare bEga tirigisuvanayyA
tirugisadiddare bereyalIsA
beredare bereyali ratiya puTTalIsA
rati puTTidare Enu kAku mADalisanayyA
karuNAsAgara namma mOhannaviTThalana
pAvana caraNavanu tIvradali Bajiso || 3 ||

aTTatALa

maruta matava pondi hariye paranendu
guru hiriyara caraNakkeragu AvAgalU
harikathAmRutava karNadindali kELu
hari nirmAlyava Siradalli dharisutiru
hari naivEdyava haruShadalli Bunjisu
haridAsara kUDa tirugu ULiganante
hari avatAra siri mOhannaviTThala
hariye triBuvana dhoreyendu tiLiyo || 4 ||

AditALa

tanage bEkAdavanu unnata pApava mADe
dAnavarige koDisi puNya BaktarigIva
Ganna mahima lakumiyannu biTTarEnu pra –
pannara biDeneMba cinmaya mUruti
pannagAdri nilaya mOhannaviTThalanna
sannutisuvanige innu sariyu kANe || 5 ||

jate

tAratamya pancaBEda tiLiyadavage
mArutiprIya mOhannaviTThala voliyA ||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru

Dasara padagalu on Mohana dasaru

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಗುರು ಮೋಹನ ರಾಯಾ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ||pa||

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಗುರು ಮೋಹನ ಸಿಂಧುರ ಹರಿಪಾದ ಪಂಕೇರುಹ ಮಧುಪಾ ||a.pa||

ನವ ವಿಧ ಭಕುತಿ ಎಂಬೊ ನವ ನವ ಸರಪಳಿಯೊಳು |
ನವ ನವ ರೂಪದಿ ನಲಿವ ಸುಧೀರಾ ||1||

ಪದುಮನಾಭನ ಧ್ಯಾನವ ಮದವೇರಿ |
ಪದೋ ಪದಿಗೆಹರಿಪದಾವಗಾಹಿ ||2||

ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದರಜವ ಧರಿಸಿ ನೀ- |
ರಜ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನಲ್ಲೆರಗಿದೊ ||3||
pAhi pAhi guru mOhana rAyA pAhi pAhi ||pa||

pAhi pAhi guru mOhana siMdhura haripAda pankEruha madhupA ||a.pa||

nava vidha Bakuti eMbo nava nava sarapaLiyoLu |
nava nava rUpadi naliva sudhIrA ||1||

padumanABana dhyAnava madavEri |
padO padigeharipadAvagAhi ||2||

vijayarAyara pAdarajava dharisi nI- |
raja prANESa viThalanalleragido ||3||


ಇನ್ನಾದರು ಎನ್ನ ಪೊರೆಯೊ | ಮೋಹನರಾಯನಿನ್ನವನಲ್ಲವೇನೋ ||pa||

ಎನ್ನನೀಪರಿ ಬನ್ನ ಬಡಿಪದುಚಿತವೇನೋಚೆನ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ದಾಸಾರ್ಯರ ಚಿಣ್ಣಾ ||a.pa||

ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಂದದೀ | ಸಕಲ ಪ್ರಪನ್ನರ ಸಲಹುವುದೆಂದೂ ಬಿನ್ನಪಗೈದು ಮೋ
ಹನ್ನ ವಿಠಲನೀಗೆ ಘನ್ನುಪಕಾರವ ಮಾಡಿದ ಧೀರಾ ||1||

ಮನ್ನವಚ ಕಾಯದಿ | ನಿನ್ನಯ ಚರಣ |ವನ್ನು ಪೂಜಿಪೆ ಮೋಹನ್ನ |
ಮನ್ನಿಸಿಯೆನ್ನಯ ಅವಗುಣವೆಣಿಸದೆಕುನ್ನಿಯ ಕಾಯೊ ಸದ್ಗುರುವೆ ಪ್ರಸನ್ನ ||2||

ಯುಕ್ತಿ ಕಥೋಕ್ತೀಲಿ ಪವನ | ಮತದ ಸಾರ |ಭಕ್ತರಿಗರ್ಥಿಲಿ ಸ್ತವನ |
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿಸೊ ಗುರು ಮೋಹನ್ನರಾಯಾ ||3||
innAdaru enna poreyo | mOhanarAyaninnavanallavEnO ||pa||

ennanIpari banna baDipaducitavEnOcenna SrI vijaya dAsAryara ciNNA ||a.pa||

enna pAlisidandadI | sakala prapannara salahuvudendU binnapagaidu mO
hanna viThalanIge GannupakArava mADida dhIrA ||1||

mannavaca kAyadi | ninnaya caraNa |vannu pUjipe mOhanna |
mannisiyennaya avaguNaveNisadekunniya kAyo sadguruve prasanna ||2||

yukti kathOktIli pavana | matada sAra |Baktarigarthili stavana |
muktidAyaka gurugOvinda viThalanavyaktamADiso guru mOhannarAyA ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · rama

Raama seetha urutani pada

raama seetha urutani pada(Kannada)

jaya jaya rAma jayajaya jaya namma jAnakI ramaNagE ||pa||

indirAdEvi ramaNi SaraNyamandara giridhara SaraNyakaMdana nuDi kELi
kaMbadindali bandasindhu Sayana salahuvAdenna ||1||

guru vijayadAsara caraNAsarasiruhava manadoLAgirisihari sarvOttama
mangaLa cariteyaviracisuvenu sujanaru kELi ||2||

muttaiderellA bEgAdi bandu^^artiyindali SRungAravAgi
cittajanayyana uruTaNe enutAlimatta gamanEru bandarAgA ||3||

sarasvati BArati modalAdasarasija muKiyarellAru neredusarasa
uruTaNiya moDabEkenutAlikaresidarAga muttaiderAga ||4||

hEmamayada manTapadoLageprEmadiMdali hAsike hAki
sOmavadanana guNava konDADutakAminiyaru karedAru hasegE ||5||

kausalyAdEvi tanayAne kELuharShadAyaka rakShakanELuhaMsavAhananayyane
hasege ELELenduhaMsagamaneyaru karedaru hasege ||6||

nigamava tandA maccyAnELunagava bennili potta kUrmanELujagavanuddharisida
varaha mUruti ELumRuga nara rUpa harigELendAru ||7||

suranadiya paDeda vAmananELuparaSurAma mUruti ELuSaradhiya dATi
sIteya tandaSiri rAmakRuShNa hasegELendaru ||8||

vratavanaLida bauddhanELu^^atibala rAhutanELupRuthivigoDeya
rAmanELeMdu^^ati camatkAradi karedarAga ||9||

iMtu bageyAli tutisi kareyEkantujanakanu haruShadAleddukAMte
kai piDidu naDe taralAgalunintAru nAriyarellarAga ||10||

ettikoMbuvadu rAGava nimmapatniya naDesalAgadu kELinI pRuthvISanAdare
namagEnenutAlisuttu kaTTidaru vAmAkShiyaru ||11||

maMgaLAngiyanu ettikonDu rAmahingAde dvAradallige baralumangaLadEviya
hesaru hELenutAli^^anganeyaru aDDagaTTidarAgA ||12||

nALe hELuvenu ivaLa hesarutALalArenu BAravu enaluSrI lakShmIdEviya
hesaru hELide biDeveMdubAleyarellAru iTTaru kadavA ||13||

satata SrIrAmanu nasunagutAsIteyenutA hELidanu rAmAsIte
putthaLi goMbe hesaru hELene raGu-nAthAnu endALu jAnakI||14||

angajanayyA satiyu sIteya sahitarangu mANikada hAsikeya mEle
SRungAradiMdAli bandu kuLLiralAgasurarellA higgi karedaru pU maLeyA ||15||

sAsira nAmada oDeya bandASEShaSayanA mUruti bandABAsurAngane
sIte ALidA ravikulA-dhISa bandAnu eMdAru kELe ||16||

vAnarAdhISanoDeyA bandAdAnavAntaka rAGava bandA SrI-
jAnakIdEvi prANadollaBa jaga-trANa bandAnu endAru kELe ||17||

satya sankalpa SrI hariyu bandABRutya pAlaka doreyu bandAmitre
jAnakidEvi prANadollaBa sa-rvOttama bandaneMdAru kELE ||18||

sugrIvana paripAlaka bandA ka-rigrAha saMhArika bandAvyAGra
carmAMbara saKa sundaravigraha bandA endAru kELE ||19||

indranna paripAlaka bandAcandranna praBeyA sOlipa bandA^^induvadane
sIte prANadollaBa rAma-caMdra baMdaneMdAru kELE ||20||

candana gandheyaru ellAru kUDigaMdha kuMkuma ariShiNa kalisi^^induvadane
sIteya kai oLagiTTu SrIrAma-candrage haccisirendarAga ||21||

vArijOdBava modalAdavarutAratamyadiMdAli kuLituvArijAmuKi
sIte nuDiyendenutAlisAridarAga sandaNiyarellA ||22||

nillAde nimma bAyigaLAlinnugalabale mADalAgadu janarucelvA
sIteyA giri vAku kELabEkendujalaja saMBavanu nuDidAnu nagutA ||23||

kanjavadane jAnakIdEvi^^anjalAga nimma puruShArigekunjara
varadA dAkShiNya byADendu^^anjAde nuDidAru nasunagutA ||24||

dOSha varjitanE hari nimmadUShaNe mADidaLena byADimOsadindali
balu daityara konda jaga-dISa nimma muKavA tOreMdALu ||25||

dEvi hastadoLu ariSinava piDiduBAvajanayyana nuDidArAgadEvara
dEvOttama SiKAmaNidEvA nimmaya muKavA tOrendALu ||26||

BasmAsurana kondA bahu SUranArikaMsanaLidA dhIra asura hiraNyakana
asuva hIrida doDDa^^asurAntaka muKavA tOrendALu ||27||

vAliya siTTinindAli kondukAla yamanAnasuva yuktiyindABaLire
madhukaiTaBara kondAkAlAntaka muKava tOrendALu ||28||

SrInAtha dvArakApura mADi^^A naMdi gOmantA girigolidevAnarAdhISanA
balu konDADuttadAnavAntakA muKavA tOrendALu ||29||

ariSinavAnu haccidaLu sIte^^arasana PaNege kuMkumavA haccisarasadi
vadanakke gandhavA haccalusurarellA nakkAru kai hoDedu ||30||

sarasvati pati modalAgi cappALeniTTuharasidarAga jAnakidEviSiriyu
geddaLu ayOdhyada^^arasu sOtanendu nagute ||31||

bAhugaLige gandhavA haccisimyAle parimaLA pUsidaLuSrI hariya
caraNAva pAlisabEkenutalisarasAdindAli nuDidALu jAnakI ||32||

pAShANa peNNA mADidA caraNaSEShanA myAle malagida caraNaBAsurAngi
ninna lIleyA tOridASEShaSayana caraNA pAliseMdALu ||33||

AkASagangeya paDedA caraNASakaTana muridoTTida caraNABakuta janara
sEve koMba caraNarakkasa dallaNa caraNAva pAliseMdALu ||34||

aMkuSadojra rEKeya caraNAkuMkumAnkita rASiya caraNAbiMkadinda
kurupatiya keDahida biru-dAMka ninnaya caraNA pAliseMdALu ||35||

nasunaguta hari caraNa vIkShisiSaSimuKi sIte AnaMdadiMdA
misaNiyantoppuva ariSineNNeyA^^eseva pAdakke haccidaLAga ||36||

koraLige parimaLa gaMdhavu hacciparipari pUmAle koraLige hAkinIlavarNana
pAda padmakke eragipAlisabEkendALu angane ||37||

karagaLa piDidettidanu rAmAharasida muttaidAgenduparama pativrateyenisu
enutAlihari harasIdAnu haruShadallAga ||38||

aMDajavAha BagavantanuhenDatiya muKava nODenutaligaMDu
makkaLa GanavAgi paDeyeMdupunDarIkAkSha harasidanAga ||39||

mandagamaniya kuLLirisi^^indirESa munguraLA tiddi^^endendige
agaladirendu rAma-candrAnu harasidanAga ||40||

BUlOkadoDeya rAGavarAyanaSrIlatAngiya kuLLirisidanubAlakiyarellAru
galibili mADAdirenduPAlAlOcAnu nuDidanu naguta ||41||

kantujanaka rAGavA nimmApantha sallAdu jAnakiyoDaneyantravAhaka
SrIrAma ELELendukAnteyarellaru nuDidAru nagutA ||42||

BAgIrathi pArvatidEvibEgadi ariShina kaili kalisisAgara Sayyana
kaiyoLagiTTubAgi sIteya muKake hacceMdAru ||43||

nindalli nillAde caMcaLe lakShmIbandhu baLagavanagalisuva taraLetande
makkaLoLage kadanava niDuvanthamandahAse muKava tOrendAnu rAmA ||44||

aNNana vancisi bEDidavaLEmanne manneyarA kaLisidavaLEcennAgi
maneyOLiddu pOgutacennAyite muKava tOrendAnu ||45||

BASheyanu koTTu tappisuvaLekAsuvIsAke vatti bILuvaLehEsikillade
kulahInana maneyoLuvAsavAgiruvA muKava tOrendAnu ||46||

rAmacandrAnu ariSina gandhavaBUmijaLige haccidanAgAsAmajagamaneya
haNege kuMkuma hacciprEmadi parimaLa pUsidAnu ||47||

kusuma danDeya mADidarubAsingavanu kaTTidAruBUsurarellaru
mantrAkShate taLidu ni-rdOShanAgendu harasidaru ||48||

indumuKiyarellAru kUDinandadi jAnakige vILyavanittu^^andamANikada
akShategaLa taLidumaMdarOddharana harisidaru ||49||

dEviyannettikonDu rAmadEvara manege bAhOdu kanDuBAvukarellA
hesaru pELendenutadEvi raGunAthanendu pELidaLAga ||50||

indumuKiyarellAru kUDi^^indirESAne hesaru pELenalu^^endA
mEle jAnakiyentendumandaradharanu nuDidanAga ||51||

satipatiyaribbaru kUDi^^atiSayadali namaskarisidArukShitiya surarige
lIleya tOrida dEvApatita pAvanna enna salahu eMdAnu ||52||

I katheyanu AdaradindA baredu hE-Li kELuva janarASrIkAntanolidu
karuNisuva tA siddhanEmadiMdA pADiri janaru ||53||

kuruDAnu I katheyAnu kELidarekaruNadindAli kangaLa barisuvaSaraNavatsala
tanna SaraNaroLiTTuparipAlisuvanu Satasiddha ||54||

dAridranAdavanu kELidaremEreyilladA siri odaguvadudAra illada
brahmacAri tA kELalunAriya sahite vAsisuvanu ||55||

udyOga illadavanu kELidaresadya aiSvarya odaguvadu siddhamuddu
sutarillada strIyu kELalubuddhivanta sutarAguvaru siddha ||56||

viBava saMvatsara PAlguNa SuddhadidvijanABA dinadA guruvArASuBavArA
I kathe kELida janarige^^aBaya koDuva Ananda mUrti ||57||

tAvare kamala dharisippapAvana mUruti hRudayAdallidEvi sahitavAgi
kAvanu karuNAdinIvellAru tiLiri janaru ||58||

jayajaya lOkapAlaka dEvA jaya jaya mOhanna viThThalarAyAjaya jaya prada jAhnavi janakanujaya jayavendu mangaLava pADE ||59||

dasara padagalu · mohana dasaru · sampradaaya haadu

Hasege kereyuva haadu

ಇಂದಿರಾ ದೇವಿಯ ರಮಣ ಬಾವೃಂದಾರಕ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಬಾ ಶೋಭಾನೇ ||pa||

ಸಿಂಧು ಶಯನ ಗೋವಿಂದ ಸದÀಮಲಾನಂದ ಬಾತಂದೆಯ ಕಂದ ಬಾ |
ಮಾವನಾ ಕೊಂದ ಬಾ ಗೋಪಿಯಕಂದ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||a.pa||

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪಡೆದವನೆ ಬಾಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಹೊಡೆದವನೆ ಬಾ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಾ ||
ಯದುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಸತತ ಸಂತುಷ್ಟನೆ ಬಾಉಡುಪೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||1||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಕುವರಿ ಬಾಸಾರಿದವರಿಗಾಧಾರ ಬಾಮಾರ ಜನನಿ ನಾಗಾರಿ ಮಧ್ಯಳೆ ಹೊಂತಕಾರಿ ಬಾ ||
ಬಲು ದುರಿತಾರಿ ಬಾಬಹು ವೈಯ್ಯಾರಿ ಬಾಸುಂದರ ನಾರೀ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||2||

ಶ್ರೀ ಭ್ರೂ ದುರ್ಗಾಂಭ್ರಣಿಯೆ ಬಾಶೋಭನ ಗುಣ ಮಣಿ ಖಣಿಯೇ ಬಾಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಬಾ ||
ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾನಿಗಮಾಭಿಮಾನೀ ಬಾಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||3|

ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವಳೆ ಬಾಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಜನಿಸಿದವಳೇ ಬಾಸದ್ಗುಣವತಿಯೇ ಬಾ ||
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠಲನ ಸತಿಯೇ ಬಾವೇದಾವತಿಯೇ ಬಾಬಲು ಪತಿವ್ರತೆಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||4||

indirA dEviya ramaNa bAvRundAraka muni vandya bA SOBAnE ||pa||

sindhu Sayana gOviMda sada À malAnanda bAtandeya kanda bA |
mAvanA konda bA gOpiyakanda bA haseya jaguligE ||a.pa||

kRuShNavENiya paDedavane bAkRuShNana ratha hoDedavane bA kRuShNeya kaShTava naShTava mADida kRuShNane bA ||
yadukula SrEShTha bAsatata santuShTane bA^^uDupIya kRuShNa bA haseya jaguligE ||1||

kShIravAridhi kuvari bAsAridavarigAdhAra bAmAra janani nAgAri madhyaLe hoMtakAri bA ||
balu duritAri bAbahu vaiyyAri bAsundara nArI bA haseya jaguligE ||2||

SrI BrU durgAMBraNiye bASOBana guNa maNi KaNiyE bAsauBAgyada pannagavENi bA ||
parama kalyANi bAnigamABimAnI bABAgyada nidhiyE bA haseya jaguligE ||3|

patiyalli avatarisidavaLe bApatiya sangaDa janisidavaLE bAsadguNavatiyE bA ||
patita pAvana siri mOhana viThalana satiyE bAvEdAvatiyE bAbalu pativrateyE bA haseya jaguligE ||4||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Vijayarayara paada bhajisidhava

ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದ ಭಜಿಸಿದವಗನವರತವಿಜಯವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವ್ಯಾಕೆ ||pa||

ಗಜರಾಜ ವರದನಿಗೆ ನಿಜದಾಸರೆಂದೆನಿಸಿದ್ವಿಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವರಾ ಯಿವರ ||a.pa||

ಮೊದಲು ಋಷಿಗಳು ಕೂಡಿ ಸತ್ರಯಾಗವ ನಾಕನದಿಯ ತೀರದಲಿ ರಚಿಸಿ ಯಿರಲು ||
ಪದುಮ ಸಂಭವನಂಶ ಭವ ಬಂಧು ಮುನಿವೃಂದಹೃದಯ ಸಂಶಯ ಹೊಂದಲು
ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮರ ತೋರದಲೆಮದಡ ಭಾವವ ವೊಹಿಸಲು ||
ಒದಗಿ ಭೃಗುಮುನಿಗಳೇ ಸರ್ವೇಶ ವೈಕುಂಠಸದನನೆಂದರುಹಿದವರೊ ಯಿವರೊ ||1||

ಆ ದೇವಮುನಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಗಿ | ಈ |ಮೇದನೀ ತಳಕೆ ಬರಲೂಸಾಧು
ಸಮ್ಮತವಾದ ಪದಪಂಚಲಕ್ಷಕೆ (ತ್ರಿ)ಪಾದವೇ ನ್ಯೂನವಿರಲು | ಆ |
ಪಾದವನು ಪೂರ್ತಿಪರು ಮತ್ಪುತ್ರರಿವರೆಂದುಆದಿಯಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಲೂ ||
ಭೂದೇವ ಜನ್ಮದಿಂದಾ ದಾಸರಭಿಲಾಷೆಸಾಧಿಸಿದ ಸದಯರಿವರೊ ಯಿವರೊ ||2||

ವೀ ಯೆನಲು ವಿಮಲತೆಯು ಜ ಯೆಂದವಗ ಜಯವುಯ ಯೆನಲು ಯಾಗಫಲವುರಾ
ಯೆನಲು ರಾಜ್ಯವು ಯ ಯೆನಲು ಯಮಭಟರುನೋಯಿಸರು ಯಿವನ ಕುಲವೂ ||
ಈ ಯಾವದಕ್ಷರವ ಓಂಕಾರ ಸಹ ಪಠಿಸೆಕಾಯಭವ ಪಿತನ ಬಲವೊ ||
ಜಾಯಾ ಸಮೇತ ಮೋಹನ್ನ ವಿಠಲನ ಪಾದತೋಯಜ ಭ್ರಮರರಿವರೊ ಯಿವರೊ ||3||

vijayarAyara pAda BajisidavaganavaratavijayavAguvadakke sandEhavyAke ||pa||

gajarAja varadanige nijadAsarendenisidvijakuladalli merevarA yivara ||a.pa||

modalu RuShigaLu kUDi satrayAgava nAkanadiya tIradali racisi yiralu ||
paduma saMBavanaMSa Bava bandhu munivRuMdahRudaya saMSaya hondalu
vidhi viShNu SivaroLage uttamara tOradalemadaDa BAvava vohisalu ||
odagi BRugumunigaLE sarvESa vaikunThasadananeMdaruhidavaro yivaro ||1||

A dEvamuni purandara dAsarAgi | I |mEdanI taLake baralUsAdhu
sammatavAda padapancalakShake (tri)pAdavE nyUnaviralu | A |
pAdavanu pUrtiparu matputrarivareMdu^^Adiyali sUcisiralU ||
BUdEva janmadiMdA dAsaraBilAShesAdhisida sadayarivaro yivaro ||2||

vI yenalu vimalateyu ja yendavaga jayavuya yenalu yAgaPalavurA
yenalu rAjyavu ya yenalu yamaBaTarunOyisaru yivana kulavU ||
I yAvadakSharava OMkAra saha paThisekAyaBava pitana balavo ||
jAyA samEta mOhanna viThalana pAdatOyaja Bramararivaro yivaro ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

vijaya dasara bhajane maadiro

ವಿಜಯದಾಸರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರೊ |
ವಿಜಯದಾಸರ ಭಜನೆ ಮಾಡಲುಅಜನ ಜನಕ ನಿಜನಿಗೊಲಿದುಕುಜನ ಸಂಗತಿ
ತ್ಯಜನ ಮಾಡಿಸಿಸುಜನರ ಪಾದಾಂಬುಜದಲ್ಲಿಡುವ ||pa||

ಶುದ್ಧ ಮಂದರನ್ನ ಉದ್ಧಾರಾರ್ಥವಾಗಿಮಧ್ವರಾಯರ ಮತಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗೆದ್ದು ವಾದಿಗಳಹೆದ್ದೈವವೇ ಅನಿರುದ್ಧನು ಯೆಂದು ||
ಪದ್ಧತಿಂದ ಪೇಳಿಸಿದಿ ವೈಷ್ಣವರನ್ನಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಮಾಳ್ಪ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಲಿಹದ್ದನ್ನೇರಿ ಬಪ್ಪ ಪದ್ದುಮನಾಭನ್ನಹೃದ್ದಯದೊಳಗಿಟ್ಟ ಸದ್ಗುರುರಾಯ ||1||

ಭೂಸುರಾಬ್ಧಿಗೆ ತಾರೇಶನಂತೊಪ್ಪುವಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಶೇಷಗಿರಿ ಶ್ರೀ ನಿ-ವಾಸನ ಯಾತ್ರೆಯ ಲೇಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೆತಿ ಸ- |ಹಾಸ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೆ ||
ವಾಸುದೇವನ ಮಾನಸದೊಳಿಟ್ಟು ದು-ರಾಶೆಯ ತೊರೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪಡದಲೆಮೀಸಲ ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಘಳಿಸಿಕೇಶವನ ನಿಜ ದಾಸನೆಂದೆನಿಪ||2||

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ವರ ಕುಮಾ-ರರವಿಂದ ಪಾದ ಶಿರದಿ ಧರಿಸಿಹರಿ ನಾಮೋಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಹರುಷದಿಂದ ಪದ ರೂಪದಿ ||
ಧರೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ದುರ್ಜನರರಿಯಂದೆನಸಿಮೆರೆವುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಮೋಹನ್ನ ವಿಠಲನೆಪರನೆಂದರುಹು ಮಾಡಿದ ಸುರ ತರುವಾದ ||3||

vijayadAsara Bajane mADiro |
vijayadAsara Bajane mADalu^^ajana janaka nijanigolidukujana sangati
tyajana mADisisujanara pAdAMbujadalliDuva ||pa||

Suddha mandaranna uddhArArthavAgimadhvarAyara matAbdhiyoLu puTTisiddhAMta sthApisi geddu vAdigaLaheddaivavE aniruddhanu yendu ||
paddhatinda pELisidi vaiShNavarannaSuddhAtmara mALpa udyOgadindalihaddannEri bappa paddumanABannahRuddayadoLagiTTa sadgururAya ||1||

BUsurAbdhige tArESanantoppuvasAsira nAmada SEShagiri SrI ni-vAsana yAtreya lEsAgi mADyeti sa- |hAsa saMtOShadindale ||
vAsudEvana mAnasadoLiTTu du-rASeya toredu klESava paDadalemIsala puNyada rASi GaLisikESavana nija dAsanendenipa||2||

purandara dAsara vara kumA-raravinda pAda Siradi dharisihari nAmOccaraNe mADuttaharuShadinda pada rUpadi ||
dhareyoLagella durjanarariyandenasimerevutta nitya siri mOhanna viThalaneparanendaruhu mADida sura taruvAda ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Parama harushavayithu vijayaraaya

ಪರಮ ಹರುಷವಾಯಿತು ವಿಜಯರಾಯಗುರುಗಳಂಘ್ರಿಯನೆ ಕಂಡು ||pa||

ಪರಿಪರಿ ಜನುಮದ ಥರಥರದಘಗಳುತಿರುಗಿ ನೋಡದಲೇವೆ ತೆರಳಿ ಪೋದವು ಯಿಂದು ||a.pa||

ಕಾನನದೊಳು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮಾತಿ-ಯಾನು ಕಾಣದೆ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಧೇನಿಸಿ ಅರಸಲಾಕ್ಷಣದೊಳಗವಳ ವತ್ಸತಾನು ಕೂಗಲು ಕಾಮಧೇನು ಒದಗಿದಂತೆ ||1||

ತರಣಿಯ ಕಿರಣದಿಂದ ತಪಿಸಿನೆರ ಬಾಯ ಬಿಡವುತ ಬಪ್ಪರನ |
ಕರವ ಪಿಡಿದು ಸುರತರುವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕು-ಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕುಡಿಯೆ ದಿವ್ಯ ಸರಸಿಯನಿತ್ತಂತೆ ||2||

ಧನವ ಪೋಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ನರನು ಬಲುಮನ ಕ್ಲೇಶದಿಂದಿರಲು |
ಘನ ಮಹಿಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ ವಿಠಲ-ವನ ಕೈಯ್ಯೊಳಗ ಚಿಂತಾಮಣಿಯನುಯಿತ್ತಂತೆ ||3||
parama haruShavAyitu vijayarAyagurugaLanGriyane kaMDu ||pa||

paripari janumada tharatharadaGagaLutirugi nODadalEve teraLi pOdavu yindu ||a.pa||

kAnanadoLu tirugi tanna mAti-yAnu kANade chintisi |
dhEnisi arasalAkShaNadoLagavaLa vatsatAnu kUgalu kAmadhEnu odagidante ||1||

taraNiya kiraNadinda tapisinera bAya biDavuta bapparana |
karava piDidu surataruvinaDiyalli ku-LLirisi kuDiye divya sarasiyanittante ||2||

dhanava pOgADi konDu naranu balumana klESadindiralu |
Gana mahimane namma mOhana viThala-vana kaiyyoLaga cintAmaNiyanuyittante ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Ninna nambide prasannanaagu

ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಬ್ಯಾಗಚನ್ನಿಗವರದ ವಿಜಯರಾಯ ||pa||

ಮನ್ನಿಸಿ ಎನ್ನ ಪಾವನ್ನ ನೀ ಮಾಡದಿರೆಬೆನ್ನ ಬಿಡೆನೊ ನಿನ್ನ ಜೀಯಾ ||a.pa||
.
ಕರುಣಸಾಗರನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು ನಿನಗಿಹುದೆಂದುಹಿರಿಯರಿಂದರಿತಿರುವೆ ಜೀಯಾ ||
ಮರೆಯದೇ ಪೊರೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಭಜಕನೆಂದುಸರುವ ಅಘವನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಯಾ ||
ದುರುಳ ವಿಷಯಕ್ಕಿಳಿವ ಮರುಳ ಮನವನ್ನು ನಿನ್ನಚರಣದಲಿ ನಿಲಿಸಿನ್ನು ಜೀಯಾ ರಾಯಾ ||1||

ಅರಿಯೆ ವಿಧಿ ಜಪ ತಪವ ಅರಿಯೆ ಹೋಮ ನೇಮಅರಿಯೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವ ||
ಬರಿದೆ ಧರಿಯೊಳು ತಿರುಗಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಿಸದೆ ದಿನವಇರುಳು ಹಗಲು ಕಳದೆನು ||
ಕರುಣವಿಲ್ಲವ್ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗತನ ಇನ್ನುಪೊರೆಯದೇ ಬಿಡುವದು ಥರವಲ್ಲವೆಂದಿಗೂ ||2||

ಅಜ ಭವರಿಂದೊಂದ್ಯನಾದ್ವಿಜಯ ಮೋಹನ ವಿಠಲಭಜಕರಿಗೊಲಿದಂತೆ ಉಪಾಯ ||
ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡದಿರೆ ಬಿರುದಿಗೆ ಕುಂದುಗಜರಾಜವರದನ ಪ್ರಿಯಾ ||
ಕುಜನರ ಮತ ಬಡಿದು ವಿಜಯ ವಿಠಲನೇ ಪರನೆಂದುತ್ರಿಜಗದೊಳು ಮೆರಸಿದ ಭಜಕಾಗ್ರೇಸರ ಗುರುವೆ ||3||

ninna naMbiruve prasannanAgu byAgacannigavarada vijayarAya ||pa||

mannisi enna pAvanna nI mADadirebenna biDeno ninna jIyA ||a.pa||
.
karuNasAgaraneMbo biridu ninagihudeMduhiriyarindaritiruve jIyA ||
mareyadE pore ninna charaNaBajakaneMdusaruva aGavanu kShamisi rAyA ||
duruLa viShayakkiLiva maruLa manavannu ninnacaraNadali nilisinnu jIyA rAyA ||1||

ariye vidhi japa tapava ariye hOma nEma^^ariye mantra stOtrava ||
baride dhariyoLu tirugi hariya smarisade dinava^^iruLu hagalu kaLadenu ||
karuNavillavyAke SaraNAgatana innuporeyadE biDuvadu tharavallaveMdigU ||2||

aja BavarindondyanAdvijaya mOhana viThalaBajakarigolidante upAya ||
nijavAgi mADadire birudige kundugajarAjavaradana priyA ||
kujanara mata baDidu vijaya viThalanE paranendutrijagadoLu merasida BajakAgrEsara guruve ||3||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · mohana dasaru

Sanjivana giridhara pahimam

ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾಂ||

ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ನಿವಾಸಾ ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರಾಧೀಶವಕ್ರಾನನ ಮೂರುತಿ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

ಮಂತ್ರ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತ ಕಂಕುಪಿತನ ದೂತಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ ಪೋಷಕ ಮಾಯಾಮೋಹಕ ಭಂಜಕ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

Sanjivana giridhara pahimam || pa ||

Chakratirthanivasa sakradyamaradhisa |
Vakrasana muruti pahimam || 1 ||

Mamtra mulasthita kantu pitana duta |
Yamtroddharaka pahimam || 2 ||

Mohanaviththaladasa poshaka |
Maya mohaka Banjana pahimam || 3 ||