dasara padagalu · mohana dasaru · sampradaaya haadu

Hasege kereyuva haadu

ಇಂದಿರಾ ದೇವಿಯ ರಮಣ ಬಾವೃಂದಾರಕ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಬಾ ಶೋಭಾನೇ ||pa||

ಸಿಂಧು ಶಯನ ಗೋವಿಂದ ಸದÀಮಲಾನಂದ ಬಾತಂದೆಯ ಕಂದ ಬಾ |
ಮಾವನಾ ಕೊಂದ ಬಾ ಗೋಪಿಯಕಂದ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||a.pa||

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪಡೆದವನೆ ಬಾಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಹೊಡೆದವನೆ ಬಾ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಾ ||
ಯದುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಸತತ ಸಂತುಷ್ಟನೆ ಬಾಉಡುಪೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||1||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಕುವರಿ ಬಾಸಾರಿದವರಿಗಾಧಾರ ಬಾಮಾರ ಜನನಿ ನಾಗಾರಿ ಮಧ್ಯಳೆ ಹೊಂತಕಾರಿ ಬಾ ||
ಬಲು ದುರಿತಾರಿ ಬಾಬಹು ವೈಯ್ಯಾರಿ ಬಾಸುಂದರ ನಾರೀ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||2||

ಶ್ರೀ ಭ್ರೂ ದುರ್ಗಾಂಭ್ರಣಿಯೆ ಬಾಶೋಭನ ಗುಣ ಮಣಿ ಖಣಿಯೇ ಬಾಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಬಾ ||
ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾನಿಗಮಾಭಿಮಾನೀ ಬಾಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||3|

ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವಳೆ ಬಾಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಜನಿಸಿದವಳೇ ಬಾಸದ್ಗುಣವತಿಯೇ ಬಾ ||
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠಲನ ಸತಿಯೇ ಬಾವೇದಾವತಿಯೇ ಬಾಬಲು ಪತಿವ್ರತೆಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||4||

indirA dEviya ramaNa bAvRundAraka muni vandya bA SOBAnE ||pa||

sindhu Sayana gOviMda sada À malAnanda bAtandeya kanda bA |
mAvanA konda bA gOpiyakanda bA haseya jaguligE ||a.pa||

kRuShNavENiya paDedavane bAkRuShNana ratha hoDedavane bA kRuShNeya kaShTava naShTava mADida kRuShNane bA ||
yadukula SrEShTha bAsatata santuShTane bA^^uDupIya kRuShNa bA haseya jaguligE ||1||

kShIravAridhi kuvari bAsAridavarigAdhAra bAmAra janani nAgAri madhyaLe hoMtakAri bA ||
balu duritAri bAbahu vaiyyAri bAsundara nArI bA haseya jaguligE ||2||

SrI BrU durgAMBraNiye bASOBana guNa maNi KaNiyE bAsauBAgyada pannagavENi bA ||
parama kalyANi bAnigamABimAnI bABAgyada nidhiyE bA haseya jaguligE ||3|

patiyalli avatarisidavaLe bApatiya sangaDa janisidavaLE bAsadguNavatiyE bA ||
patita pAvana siri mOhana viThalana satiyE bAvEdAvatiyE bAbalu pativrateyE bA haseya jaguligE ||4||

2 thoughts on “Hasege kereyuva haadu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s