dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru

Dasara padagalu on Mohana dasaru

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಗುರು ಮೋಹನ ರಾಯಾ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ||pa||

ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಗುರು ಮೋಹನ ಸಿಂಧುರ ಹರಿಪಾದ ಪಂಕೇರುಹ ಮಧುಪಾ ||a.pa||

ನವ ವಿಧ ಭಕುತಿ ಎಂಬೊ ನವ ನವ ಸರಪಳಿಯೊಳು |
ನವ ನವ ರೂಪದಿ ನಲಿವ ಸುಧೀರಾ ||1||

ಪದುಮನಾಭನ ಧ್ಯಾನವ ಮದವೇರಿ |
ಪದೋ ಪದಿಗೆಹರಿಪದಾವಗಾಹಿ ||2||

ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದರಜವ ಧರಿಸಿ ನೀ- |
ರಜ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನಲ್ಲೆರಗಿದೊ ||3||
pAhi pAhi guru mOhana rAyA pAhi pAhi ||pa||

pAhi pAhi guru mOhana siMdhura haripAda pankEruha madhupA ||a.pa||

nava vidha Bakuti eMbo nava nava sarapaLiyoLu |
nava nava rUpadi naliva sudhIrA ||1||

padumanABana dhyAnava madavEri |
padO padigeharipadAvagAhi ||2||

vijayarAyara pAdarajava dharisi nI- |
raja prANESa viThalanalleragido ||3||


ಇನ್ನಾದರು ಎನ್ನ ಪೊರೆಯೊ | ಮೋಹನರಾಯನಿನ್ನವನಲ್ಲವೇನೋ ||pa||

ಎನ್ನನೀಪರಿ ಬನ್ನ ಬಡಿಪದುಚಿತವೇನೋಚೆನ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ದಾಸಾರ್ಯರ ಚಿಣ್ಣಾ ||a.pa||

ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಿದಂದದೀ | ಸಕಲ ಪ್ರಪನ್ನರ ಸಲಹುವುದೆಂದೂ ಬಿನ್ನಪಗೈದು ಮೋ
ಹನ್ನ ವಿಠಲನೀಗೆ ಘನ್ನುಪಕಾರವ ಮಾಡಿದ ಧೀರಾ ||1||

ಮನ್ನವಚ ಕಾಯದಿ | ನಿನ್ನಯ ಚರಣ |ವನ್ನು ಪೂಜಿಪೆ ಮೋಹನ್ನ |
ಮನ್ನಿಸಿಯೆನ್ನಯ ಅವಗುಣವೆಣಿಸದೆಕುನ್ನಿಯ ಕಾಯೊ ಸದ್ಗುರುವೆ ಪ್ರಸನ್ನ ||2||

ಯುಕ್ತಿ ಕಥೋಕ್ತೀಲಿ ಪವನ | ಮತದ ಸಾರ |ಭಕ್ತರಿಗರ್ಥಿಲಿ ಸ್ತವನ |
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲನವ್ಯಕ್ತಮಾಡಿಸೊ ಗುರು ಮೋಹನ್ನರಾಯಾ ||3||
innAdaru enna poreyo | mOhanarAyaninnavanallavEnO ||pa||

ennanIpari banna baDipaducitavEnOcenna SrI vijaya dAsAryara ciNNA ||a.pa||

enna pAlisidandadI | sakala prapannara salahuvudendU binnapagaidu mO
hanna viThalanIge GannupakArava mADida dhIrA ||1||

mannavaca kAyadi | ninnaya caraNa |vannu pUjipe mOhanna |
mannisiyennaya avaguNaveNisadekunniya kAyo sadguruve prasanna ||2||

yukti kathOktIli pavana | matada sAra |Baktarigarthili stavana |
muktidAyaka gurugOvinda viThalanavyaktamADiso guru mOhannarAyA ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · rama

Raama seetha urutani pada

raama seetha urutani pada(Kannada)

jaya jaya rAma jayajaya jaya namma jAnakI ramaNagE ||pa||

indirAdEvi ramaNi SaraNyamandara giridhara SaraNyakaMdana nuDi kELi
kaMbadindali bandasindhu Sayana salahuvAdenna ||1||

guru vijayadAsara caraNAsarasiruhava manadoLAgirisihari sarvOttama
mangaLa cariteyaviracisuvenu sujanaru kELi ||2||

muttaiderellA bEgAdi bandu^^artiyindali SRungAravAgi
cittajanayyana uruTaNe enutAlimatta gamanEru bandarAgA ||3||

sarasvati BArati modalAdasarasija muKiyarellAru neredusarasa
uruTaNiya moDabEkenutAlikaresidarAga muttaiderAga ||4||

hEmamayada manTapadoLageprEmadiMdali hAsike hAki
sOmavadanana guNava konDADutakAminiyaru karedAru hasegE ||5||

kausalyAdEvi tanayAne kELuharShadAyaka rakShakanELuhaMsavAhananayyane
hasege ELELenduhaMsagamaneyaru karedaru hasege ||6||

nigamava tandA maccyAnELunagava bennili potta kUrmanELujagavanuddharisida
varaha mUruti ELumRuga nara rUpa harigELendAru ||7||

suranadiya paDeda vAmananELuparaSurAma mUruti ELuSaradhiya dATi
sIteya tandaSiri rAmakRuShNa hasegELendaru ||8||

vratavanaLida bauddhanELu^^atibala rAhutanELupRuthivigoDeya
rAmanELeMdu^^ati camatkAradi karedarAga ||9||

iMtu bageyAli tutisi kareyEkantujanakanu haruShadAleddukAMte
kai piDidu naDe taralAgalunintAru nAriyarellarAga ||10||

ettikoMbuvadu rAGava nimmapatniya naDesalAgadu kELinI pRuthvISanAdare
namagEnenutAlisuttu kaTTidaru vAmAkShiyaru ||11||

maMgaLAngiyanu ettikonDu rAmahingAde dvAradallige baralumangaLadEviya
hesaru hELenutAli^^anganeyaru aDDagaTTidarAgA ||12||

nALe hELuvenu ivaLa hesarutALalArenu BAravu enaluSrI lakShmIdEviya
hesaru hELide biDeveMdubAleyarellAru iTTaru kadavA ||13||

satata SrIrAmanu nasunagutAsIteyenutA hELidanu rAmAsIte
putthaLi goMbe hesaru hELene raGu-nAthAnu endALu jAnakI||14||

angajanayyA satiyu sIteya sahitarangu mANikada hAsikeya mEle
SRungAradiMdAli bandu kuLLiralAgasurarellA higgi karedaru pU maLeyA ||15||

sAsira nAmada oDeya bandASEShaSayanA mUruti bandABAsurAngane
sIte ALidA ravikulA-dhISa bandAnu eMdAru kELe ||16||

vAnarAdhISanoDeyA bandAdAnavAntaka rAGava bandA SrI-
jAnakIdEvi prANadollaBa jaga-trANa bandAnu endAru kELe ||17||

satya sankalpa SrI hariyu bandABRutya pAlaka doreyu bandAmitre
jAnakidEvi prANadollaBa sa-rvOttama bandaneMdAru kELE ||18||

sugrIvana paripAlaka bandA ka-rigrAha saMhArika bandAvyAGra
carmAMbara saKa sundaravigraha bandA endAru kELE ||19||

indranna paripAlaka bandAcandranna praBeyA sOlipa bandA^^induvadane
sIte prANadollaBa rAma-caMdra baMdaneMdAru kELE ||20||

candana gandheyaru ellAru kUDigaMdha kuMkuma ariShiNa kalisi^^induvadane
sIteya kai oLagiTTu SrIrAma-candrage haccisirendarAga ||21||

vArijOdBava modalAdavarutAratamyadiMdAli kuLituvArijAmuKi
sIte nuDiyendenutAlisAridarAga sandaNiyarellA ||22||

nillAde nimma bAyigaLAlinnugalabale mADalAgadu janarucelvA
sIteyA giri vAku kELabEkendujalaja saMBavanu nuDidAnu nagutA ||23||

kanjavadane jAnakIdEvi^^anjalAga nimma puruShArigekunjara
varadA dAkShiNya byADendu^^anjAde nuDidAru nasunagutA ||24||

dOSha varjitanE hari nimmadUShaNe mADidaLena byADimOsadindali
balu daityara konda jaga-dISa nimma muKavA tOreMdALu ||25||

dEvi hastadoLu ariSinava piDiduBAvajanayyana nuDidArAgadEvara
dEvOttama SiKAmaNidEvA nimmaya muKavA tOrendALu ||26||

BasmAsurana kondA bahu SUranArikaMsanaLidA dhIra asura hiraNyakana
asuva hIrida doDDa^^asurAntaka muKavA tOrendALu ||27||

vAliya siTTinindAli kondukAla yamanAnasuva yuktiyindABaLire
madhukaiTaBara kondAkAlAntaka muKava tOrendALu ||28||

SrInAtha dvArakApura mADi^^A naMdi gOmantA girigolidevAnarAdhISanA
balu konDADuttadAnavAntakA muKavA tOrendALu ||29||

ariSinavAnu haccidaLu sIte^^arasana PaNege kuMkumavA haccisarasadi
vadanakke gandhavA haccalusurarellA nakkAru kai hoDedu ||30||

sarasvati pati modalAgi cappALeniTTuharasidarAga jAnakidEviSiriyu
geddaLu ayOdhyada^^arasu sOtanendu nagute ||31||

bAhugaLige gandhavA haccisimyAle parimaLA pUsidaLuSrI hariya
caraNAva pAlisabEkenutalisarasAdindAli nuDidALu jAnakI ||32||

pAShANa peNNA mADidA caraNaSEShanA myAle malagida caraNaBAsurAngi
ninna lIleyA tOridASEShaSayana caraNA pAliseMdALu ||33||

AkASagangeya paDedA caraNASakaTana muridoTTida caraNABakuta janara
sEve koMba caraNarakkasa dallaNa caraNAva pAliseMdALu ||34||

aMkuSadojra rEKeya caraNAkuMkumAnkita rASiya caraNAbiMkadinda
kurupatiya keDahida biru-dAMka ninnaya caraNA pAliseMdALu ||35||

nasunaguta hari caraNa vIkShisiSaSimuKi sIte AnaMdadiMdA
misaNiyantoppuva ariSineNNeyA^^eseva pAdakke haccidaLAga ||36||

koraLige parimaLa gaMdhavu hacciparipari pUmAle koraLige hAkinIlavarNana
pAda padmakke eragipAlisabEkendALu angane ||37||

karagaLa piDidettidanu rAmAharasida muttaidAgenduparama pativrateyenisu
enutAlihari harasIdAnu haruShadallAga ||38||

aMDajavAha BagavantanuhenDatiya muKava nODenutaligaMDu
makkaLa GanavAgi paDeyeMdupunDarIkAkSha harasidanAga ||39||

mandagamaniya kuLLirisi^^indirESa munguraLA tiddi^^endendige
agaladirendu rAma-candrAnu harasidanAga ||40||

BUlOkadoDeya rAGavarAyanaSrIlatAngiya kuLLirisidanubAlakiyarellAru
galibili mADAdirenduPAlAlOcAnu nuDidanu naguta ||41||

kantujanaka rAGavA nimmApantha sallAdu jAnakiyoDaneyantravAhaka
SrIrAma ELELendukAnteyarellaru nuDidAru nagutA ||42||

BAgIrathi pArvatidEvibEgadi ariShina kaili kalisisAgara Sayyana
kaiyoLagiTTubAgi sIteya muKake hacceMdAru ||43||

nindalli nillAde caMcaLe lakShmIbandhu baLagavanagalisuva taraLetande
makkaLoLage kadanava niDuvanthamandahAse muKava tOrendAnu rAmA ||44||

aNNana vancisi bEDidavaLEmanne manneyarA kaLisidavaLEcennAgi
maneyOLiddu pOgutacennAyite muKava tOrendAnu ||45||

BASheyanu koTTu tappisuvaLekAsuvIsAke vatti bILuvaLehEsikillade
kulahInana maneyoLuvAsavAgiruvA muKava tOrendAnu ||46||

rAmacandrAnu ariSina gandhavaBUmijaLige haccidanAgAsAmajagamaneya
haNege kuMkuma hacciprEmadi parimaLa pUsidAnu ||47||

kusuma danDeya mADidarubAsingavanu kaTTidAruBUsurarellaru
mantrAkShate taLidu ni-rdOShanAgendu harasidaru ||48||

indumuKiyarellAru kUDinandadi jAnakige vILyavanittu^^andamANikada
akShategaLa taLidumaMdarOddharana harisidaru ||49||

dEviyannettikonDu rAmadEvara manege bAhOdu kanDuBAvukarellA
hesaru pELendenutadEvi raGunAthanendu pELidaLAga ||50||

indumuKiyarellAru kUDi^^indirESAne hesaru pELenalu^^endA
mEle jAnakiyentendumandaradharanu nuDidanAga ||51||

satipatiyaribbaru kUDi^^atiSayadali namaskarisidArukShitiya surarige
lIleya tOrida dEvApatita pAvanna enna salahu eMdAnu ||52||

I katheyanu AdaradindA baredu hE-Li kELuva janarASrIkAntanolidu
karuNisuva tA siddhanEmadiMdA pADiri janaru ||53||

kuruDAnu I katheyAnu kELidarekaruNadindAli kangaLa barisuvaSaraNavatsala
tanna SaraNaroLiTTuparipAlisuvanu Satasiddha ||54||

dAridranAdavanu kELidaremEreyilladA siri odaguvadudAra illada
brahmacAri tA kELalunAriya sahite vAsisuvanu ||55||

udyOga illadavanu kELidaresadya aiSvarya odaguvadu siddhamuddu
sutarillada strIyu kELalubuddhivanta sutarAguvaru siddha ||56||

viBava saMvatsara PAlguNa SuddhadidvijanABA dinadA guruvArASuBavArA
I kathe kELida janarige^^aBaya koDuva Ananda mUrti ||57||

tAvare kamala dharisippapAvana mUruti hRudayAdallidEvi sahitavAgi
kAvanu karuNAdinIvellAru tiLiri janaru ||58||

jayajaya lOkapAlaka dEvA jaya jaya mOhanna viThThalarAyAjaya jaya prada jAhnavi janakanujaya jayavendu mangaLava pADE ||59||

dasara padagalu · mohana dasaru · sampradaaya haadu

Hasege kereyuva haadu

ಇಂದಿರಾ ದೇವಿಯ ರಮಣ ಬಾವೃಂದಾರಕ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಬಾ ಶೋಭಾನೇ ||pa||

ಸಿಂಧು ಶಯನ ಗೋವಿಂದ ಸದÀಮಲಾನಂದ ಬಾತಂದೆಯ ಕಂದ ಬಾ |
ಮಾವನಾ ಕೊಂದ ಬಾ ಗೋಪಿಯಕಂದ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||a.pa||

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪಡೆದವನೆ ಬಾಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಹೊಡೆದವನೆ ಬಾ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಾ ||
ಯದುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಸತತ ಸಂತುಷ್ಟನೆ ಬಾಉಡುಪೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||1||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಕುವರಿ ಬಾಸಾರಿದವರಿಗಾಧಾರ ಬಾಮಾರ ಜನನಿ ನಾಗಾರಿ ಮಧ್ಯಳೆ ಹೊಂತಕಾರಿ ಬಾ ||
ಬಲು ದುರಿತಾರಿ ಬಾಬಹು ವೈಯ್ಯಾರಿ ಬಾಸುಂದರ ನಾರೀ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||2||

ಶ್ರೀ ಭ್ರೂ ದುರ್ಗಾಂಭ್ರಣಿಯೆ ಬಾಶೋಭನ ಗುಣ ಮಣಿ ಖಣಿಯೇ ಬಾಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಬಾ ||
ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾನಿಗಮಾಭಿಮಾನೀ ಬಾಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||3|

ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವಳೆ ಬಾಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಜನಿಸಿದವಳೇ ಬಾಸದ್ಗುಣವತಿಯೇ ಬಾ ||
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠಲನ ಸತಿಯೇ ಬಾವೇದಾವತಿಯೇ ಬಾಬಲು ಪತಿವ್ರತೆಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||4||

indirA dEviya ramaNa bAvRundAraka muni vandya bA SOBAnE ||pa||

sindhu Sayana gOviMda sada À malAnanda bAtandeya kanda bA |
mAvanA konda bA gOpiyakanda bA haseya jaguligE ||a.pa||

kRuShNavENiya paDedavane bAkRuShNana ratha hoDedavane bA kRuShNeya kaShTava naShTava mADida kRuShNane bA ||
yadukula SrEShTha bAsatata santuShTane bA^^uDupIya kRuShNa bA haseya jaguligE ||1||

kShIravAridhi kuvari bAsAridavarigAdhAra bAmAra janani nAgAri madhyaLe hoMtakAri bA ||
balu duritAri bAbahu vaiyyAri bAsundara nArI bA haseya jaguligE ||2||

SrI BrU durgAMBraNiye bASOBana guNa maNi KaNiyE bAsauBAgyada pannagavENi bA ||
parama kalyANi bAnigamABimAnI bABAgyada nidhiyE bA haseya jaguligE ||3|

patiyalli avatarisidavaLe bApatiya sangaDa janisidavaLE bAsadguNavatiyE bA ||
patita pAvana siri mOhana viThalana satiyE bAvEdAvatiyE bAbalu pativrateyE bA haseya jaguligE ||4||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Vijayarayara paada bhajisidhava

ವಿಜಯರಾಯರ ಪಾದ ಭಜಿಸಿದವಗನವರತವಿಜಯವಾಗುವದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹವ್ಯಾಕೆ ||pa||

ಗಜರಾಜ ವರದನಿಗೆ ನಿಜದಾಸರೆಂದೆನಿಸಿದ್ವಿಜಕುಲದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವರಾ ಯಿವರ ||a.pa||

ಮೊದಲು ಋಷಿಗಳು ಕೂಡಿ ಸತ್ರಯಾಗವ ನಾಕನದಿಯ ತೀರದಲಿ ರಚಿಸಿ ಯಿರಲು ||
ಪದುಮ ಸಂಭವನಂಶ ಭವ ಬಂಧು ಮುನಿವೃಂದಹೃದಯ ಸಂಶಯ ಹೊಂದಲು
ವಿಧಿ ವಿಷ್ಣು ಶಿವರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮರ ತೋರದಲೆಮದಡ ಭಾವವ ವೊಹಿಸಲು ||
ಒದಗಿ ಭೃಗುಮುನಿಗಳೇ ಸರ್ವೇಶ ವೈಕುಂಠಸದನನೆಂದರುಹಿದವರೊ ಯಿವರೊ ||1||

ಆ ದೇವಮುನಿ ಪುರಂದರ ದಾಸರಾಗಿ | ಈ |ಮೇದನೀ ತಳಕೆ ಬರಲೂಸಾಧು
ಸಮ್ಮತವಾದ ಪದಪಂಚಲಕ್ಷಕೆ (ತ್ರಿ)ಪಾದವೇ ನ್ಯೂನವಿರಲು | ಆ |
ಪಾದವನು ಪೂರ್ತಿಪರು ಮತ್ಪುತ್ರರಿವರೆಂದುಆದಿಯಲಿ ಸೂಚಿಸಿರಲೂ ||
ಭೂದೇವ ಜನ್ಮದಿಂದಾ ದಾಸರಭಿಲಾಷೆಸಾಧಿಸಿದ ಸದಯರಿವರೊ ಯಿವರೊ ||2||

ವೀ ಯೆನಲು ವಿಮಲತೆಯು ಜ ಯೆಂದವಗ ಜಯವುಯ ಯೆನಲು ಯಾಗಫಲವುರಾ
ಯೆನಲು ರಾಜ್ಯವು ಯ ಯೆನಲು ಯಮಭಟರುನೋಯಿಸರು ಯಿವನ ಕುಲವೂ ||
ಈ ಯಾವದಕ್ಷರವ ಓಂಕಾರ ಸಹ ಪಠಿಸೆಕಾಯಭವ ಪಿತನ ಬಲವೊ ||
ಜಾಯಾ ಸಮೇತ ಮೋಹನ್ನ ವಿಠಲನ ಪಾದತೋಯಜ ಭ್ರಮರರಿವರೊ ಯಿವರೊ ||3||

vijayarAyara pAda BajisidavaganavaratavijayavAguvadakke sandEhavyAke ||pa||

gajarAja varadanige nijadAsarendenisidvijakuladalli merevarA yivara ||a.pa||

modalu RuShigaLu kUDi satrayAgava nAkanadiya tIradali racisi yiralu ||
paduma saMBavanaMSa Bava bandhu munivRuMdahRudaya saMSaya hondalu
vidhi viShNu SivaroLage uttamara tOradalemadaDa BAvava vohisalu ||
odagi BRugumunigaLE sarvESa vaikunThasadananeMdaruhidavaro yivaro ||1||

A dEvamuni purandara dAsarAgi | I |mEdanI taLake baralUsAdhu
sammatavAda padapancalakShake (tri)pAdavE nyUnaviralu | A |
pAdavanu pUrtiparu matputrarivareMdu^^Adiyali sUcisiralU ||
BUdEva janmadiMdA dAsaraBilAShesAdhisida sadayarivaro yivaro ||2||

vI yenalu vimalateyu ja yendavaga jayavuya yenalu yAgaPalavurA
yenalu rAjyavu ya yenalu yamaBaTarunOyisaru yivana kulavU ||
I yAvadakSharava OMkAra saha paThisekAyaBava pitana balavo ||
jAyA samEta mOhanna viThalana pAdatOyaja Bramararivaro yivaro ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

vijaya dasara bhajane maadiro

ವಿಜಯದಾಸರ ಭಜನೆ ಮಾಡಿರೊ |
ವಿಜಯದಾಸರ ಭಜನೆ ಮಾಡಲುಅಜನ ಜನಕ ನಿಜನಿಗೊಲಿದುಕುಜನ ಸಂಗತಿ
ತ್ಯಜನ ಮಾಡಿಸಿಸುಜನರ ಪಾದಾಂಬುಜದಲ್ಲಿಡುವ ||pa||

ಶುದ್ಧ ಮಂದರನ್ನ ಉದ್ಧಾರಾರ್ಥವಾಗಿಮಧ್ವರಾಯರ ಮತಾಬ್ಧಿಯೊಳು ಪುಟ್ಟಿಸಿದ್ಧಾಂತ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಗೆದ್ದು ವಾದಿಗಳಹೆದ್ದೈವವೇ ಅನಿರುದ್ಧನು ಯೆಂದು ||
ಪದ್ಧತಿಂದ ಪೇಳಿಸಿದಿ ವೈಷ್ಣವರನ್ನಶುದ್ಧಾತ್ಮರ ಮಾಳ್ಪ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದಲಿಹದ್ದನ್ನೇರಿ ಬಪ್ಪ ಪದ್ದುಮನಾಭನ್ನಹೃದ್ದಯದೊಳಗಿಟ್ಟ ಸದ್ಗುರುರಾಯ ||1||

ಭೂಸುರಾಬ್ಧಿಗೆ ತಾರೇಶನಂತೊಪ್ಪುವಸಾಸಿರ ನಾಮದ ಶೇಷಗಿರಿ ಶ್ರೀ ನಿ-ವಾಸನ ಯಾತ್ರೆಯ ಲೇಸಾಗಿ ಮಾಡ್ಯೆತಿ ಸ- |ಹಾಸ ಸಂತೋಷದಿಂದಲೆ ||
ವಾಸುದೇವನ ಮಾನಸದೊಳಿಟ್ಟು ದು-ರಾಶೆಯ ತೊರೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪಡದಲೆಮೀಸಲ ಪುಣ್ಯದ ರಾಶಿ ಘಳಿಸಿಕೇಶವನ ನಿಜ ದಾಸನೆಂದೆನಿಪ||2||

ಪುರಂದರ ದಾಸರ ವರ ಕುಮಾ-ರರವಿಂದ ಪಾದ ಶಿರದಿ ಧರಿಸಿಹರಿ ನಾಮೋಚ್ಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಹರುಷದಿಂದ ಪದ ರೂಪದಿ ||
ಧರೆಯೊಳಗೆಲ್ಲ ದುರ್ಜನರರಿಯಂದೆನಸಿಮೆರೆವುತ್ತ ನಿತ್ಯ ಸಿರಿ ಮೋಹನ್ನ ವಿಠಲನೆಪರನೆಂದರುಹು ಮಾಡಿದ ಸುರ ತರುವಾದ ||3||

vijayadAsara Bajane mADiro |
vijayadAsara Bajane mADalu^^ajana janaka nijanigolidukujana sangati
tyajana mADisisujanara pAdAMbujadalliDuva ||pa||

Suddha mandaranna uddhArArthavAgimadhvarAyara matAbdhiyoLu puTTisiddhAMta sthApisi geddu vAdigaLaheddaivavE aniruddhanu yendu ||
paddhatinda pELisidi vaiShNavarannaSuddhAtmara mALpa udyOgadindalihaddannEri bappa paddumanABannahRuddayadoLagiTTa sadgururAya ||1||

BUsurAbdhige tArESanantoppuvasAsira nAmada SEShagiri SrI ni-vAsana yAtreya lEsAgi mADyeti sa- |hAsa saMtOShadindale ||
vAsudEvana mAnasadoLiTTu du-rASeya toredu klESava paDadalemIsala puNyada rASi GaLisikESavana nija dAsanendenipa||2||

purandara dAsara vara kumA-raravinda pAda Siradi dharisihari nAmOccaraNe mADuttaharuShadinda pada rUpadi ||
dhareyoLagella durjanarariyandenasimerevutta nitya siri mOhanna viThalaneparanendaruhu mADida sura taruvAda ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Parama harushavayithu vijayaraaya

ಪರಮ ಹರುಷವಾಯಿತು ವಿಜಯರಾಯಗುರುಗಳಂಘ್ರಿಯನೆ ಕಂಡು ||pa||

ಪರಿಪರಿ ಜನುಮದ ಥರಥರದಘಗಳುತಿರುಗಿ ನೋಡದಲೇವೆ ತೆರಳಿ ಪೋದವು ಯಿಂದು ||a.pa||

ಕಾನನದೊಳು ತಿರುಗಿ ತನ್ನ ಮಾತಿ-ಯಾನು ಕಾಣದೆ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಧೇನಿಸಿ ಅರಸಲಾಕ್ಷಣದೊಳಗವಳ ವತ್ಸತಾನು ಕೂಗಲು ಕಾಮಧೇನು ಒದಗಿದಂತೆ ||1||

ತರಣಿಯ ಕಿರಣದಿಂದ ತಪಿಸಿನೆರ ಬಾಯ ಬಿಡವುತ ಬಪ್ಪರನ |
ಕರವ ಪಿಡಿದು ಸುರತರುವಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಕು-ಳ್ಳಿರಿಸಿ ಕುಡಿಯೆ ದಿವ್ಯ ಸರಸಿಯನಿತ್ತಂತೆ ||2||

ಧನವ ಪೋಗಾಡಿ ಕೊಂಡು ನರನು ಬಲುಮನ ಕ್ಲೇಶದಿಂದಿರಲು |
ಘನ ಮಹಿಮನೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ ವಿಠಲ-ವನ ಕೈಯ್ಯೊಳಗ ಚಿಂತಾಮಣಿಯನುಯಿತ್ತಂತೆ ||3||
parama haruShavAyitu vijayarAyagurugaLanGriyane kaMDu ||pa||

paripari janumada tharatharadaGagaLutirugi nODadalEve teraLi pOdavu yindu ||a.pa||

kAnanadoLu tirugi tanna mAti-yAnu kANade chintisi |
dhEnisi arasalAkShaNadoLagavaLa vatsatAnu kUgalu kAmadhEnu odagidante ||1||

taraNiya kiraNadinda tapisinera bAya biDavuta bapparana |
karava piDidu surataruvinaDiyalli ku-LLirisi kuDiye divya sarasiyanittante ||2||

dhanava pOgADi konDu naranu balumana klESadindiralu |
Gana mahimane namma mOhana viThala-vana kaiyyoLaga cintAmaNiyanuyittante ||3||

dasara padagalu · MADHWA · mohana dasaru · Vijaya dasaru

Ninna nambide prasannanaagu

ನಿನ್ನ ನಂಬಿರುವೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗು ಬ್ಯಾಗಚನ್ನಿಗವರದ ವಿಜಯರಾಯ ||pa||

ಮನ್ನಿಸಿ ಎನ್ನ ಪಾವನ್ನ ನೀ ಮಾಡದಿರೆಬೆನ್ನ ಬಿಡೆನೊ ನಿನ್ನ ಜೀಯಾ ||a.pa||
.
ಕರುಣಸಾಗರನೆಂಬೊ ಬಿರಿದು ನಿನಗಿಹುದೆಂದುಹಿರಿಯರಿಂದರಿತಿರುವೆ ಜೀಯಾ ||
ಮರೆಯದೇ ಪೊರೆ ನಿನ್ನ ಚರಣಭಜಕನೆಂದುಸರುವ ಅಘವನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ರಾಯಾ ||
ದುರುಳ ವಿಷಯಕ್ಕಿಳಿವ ಮರುಳ ಮನವನ್ನು ನಿನ್ನಚರಣದಲಿ ನಿಲಿಸಿನ್ನು ಜೀಯಾ ರಾಯಾ ||1||

ಅರಿಯೆ ವಿಧಿ ಜಪ ತಪವ ಅರಿಯೆ ಹೋಮ ನೇಮಅರಿಯೆ ಮಂತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರವ ||
ಬರಿದೆ ಧರಿಯೊಳು ತಿರುಗಿ ಹರಿಯ ಸ್ಮರಿಸದೆ ದಿನವಇರುಳು ಹಗಲು ಕಳದೆನು ||
ಕರುಣವಿಲ್ಲವ್ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗತನ ಇನ್ನುಪೊರೆಯದೇ ಬಿಡುವದು ಥರವಲ್ಲವೆಂದಿಗೂ ||2||

ಅಜ ಭವರಿಂದೊಂದ್ಯನಾದ್ವಿಜಯ ಮೋಹನ ವಿಠಲಭಜಕರಿಗೊಲಿದಂತೆ ಉಪಾಯ ||
ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಡದಿರೆ ಬಿರುದಿಗೆ ಕುಂದುಗಜರಾಜವರದನ ಪ್ರಿಯಾ ||
ಕುಜನರ ಮತ ಬಡಿದು ವಿಜಯ ವಿಠಲನೇ ಪರನೆಂದುತ್ರಿಜಗದೊಳು ಮೆರಸಿದ ಭಜಕಾಗ್ರೇಸರ ಗುರುವೆ ||3||

ninna naMbiruve prasannanAgu byAgacannigavarada vijayarAya ||pa||

mannisi enna pAvanna nI mADadirebenna biDeno ninna jIyA ||a.pa||
.
karuNasAgaraneMbo biridu ninagihudeMduhiriyarindaritiruve jIyA ||
mareyadE pore ninna charaNaBajakaneMdusaruva aGavanu kShamisi rAyA ||
duruLa viShayakkiLiva maruLa manavannu ninnacaraNadali nilisinnu jIyA rAyA ||1||

ariye vidhi japa tapava ariye hOma nEma^^ariye mantra stOtrava ||
baride dhariyoLu tirugi hariya smarisade dinava^^iruLu hagalu kaLadenu ||
karuNavillavyAke SaraNAgatana innuporeyadE biDuvadu tharavallaveMdigU ||2||

aja BavarindondyanAdvijaya mOhana viThalaBajakarigolidante upAya ||
nijavAgi mADadire birudige kundugajarAjavaradana priyA ||
kujanara mata baDidu vijaya viThalanE paranendutrijagadoLu merasida BajakAgrEsara guruve ||3||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · mohana dasaru

Sanjivana giridhara pahimam

ಸಂಜೀವನ ಗಿರಿಧರ ಪಾಹಿಮಾಂ||

ಚಕ್ರತೀರ್ಥ ನಿವಾಸಾ ಶಕ್ರಾದ್ಯಮರಾಧೀಶವಕ್ರಾನನ ಮೂರುತಿ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

ಮಂತ್ರ ಮೂಲ ಸ್ಥಿತ ಕಂಕುಪಿತನ ದೂತಯಂತ್ರೋದ್ಧಾರಕ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ದಾಸ ಪೋಷಕ ಮಾಯಾಮೋಹಕ ಭಂಜಕ ಪಾಹಿಮಾಂ ||

Sanjivana giridhara pahimam || pa ||

Chakratirthanivasa sakradyamaradhisa |
Vakrasana muruti pahimam || 1 ||

Mamtra mulasthita kantu pitana duta |
Yamtroddharaka pahimam || 2 ||

Mohanaviththaladasa poshaka |
Maya mohaka Banjana pahimam || 3 ||

dasara padagalu · lakshmi · MADHWA · mohana dasaru

Venkatadhri nilayana

ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ನಿಲಯನ ಪಂಕಜನಾಭನ ತೋರವ್ವ ಲಕುಮಿ ||

ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ಕಂದಾ – ನಮ್ಮಶಶಿಮುಖಿಯರೊಡನೆ ಆನಂದಾ
ಪಶುಗಳ ಕಾಯ್ದ ಗೋವಿಂದ – ನಮ್ಮಬಿಸಜನಾಭ ಮುಕುಂದಾ ||

ಸಾಮಜರಾಜ ವರದಾ – ಬಲುಪ್ರೇಮದಿ ಭಕುತರ ಪೊರೆದಾ
ಆ ಮಹಾ ದಿತಿಜರ ತರಿದಾ – ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಾಮಹಿಮನಾಗಿ ಮೆರೆದ – ನಮ್ಮ ||

ಉರಗಗಿರಿಯಲಿಪ್ಪ – ಅಂದುಮರುತನ ಹೆಗಲೇರಿ ಬಪ್ಪ
ಶರಣರಿಗೊರವಿತ್ತ ತಪ್ಪಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠ್ಠಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ – ನಮ್ಮಪ್ಪನ ||

Venkatadri nilayana |
Pankajanabana toravva lakumi || pa ||

Vasudeva devaki kanda namma | sasimukiyarodane Ananda ||
Pasugala kayda govinda namma | bisajanaba mukundana || 1 ||

Samarajana varada balu |Premadi Bakutara poreda ||
A maha ditijara tarida | nissima mahimanagi meredanthavana || 2 ||

Uragadri giriyallippa namma | Marutana pegaleri bappa ||
Saranarigoliyutippa | siri | mohanaviththala timmappana || 3 ||