hanuma · hanumabhimamadhwa · MADHWA · Vijaya dasaru

Bharave bharathi ramana

ಭಾರವೇ ಭಾರತಿ ರಮಣ||
ನಿನಗೆ ನಾ ಭಾರವೇ ಭಾರತೀ ರಮಣ||pa||

ಲಂಕಾನಾಥನ ಬಿಂಕವ ಮುರಿದು
ಅಕಳಂಕ ಚರಿತನ ಕಿಂಕರನೆನಿಸಿದೆ||ಲಂಕಾನಾಥನ||
ಪಂಕಜಾಕ್ಷಿಗೆ ಅಂಕಿತದುಂಗುರ ಕೊಟ್ಟು||
ಶಂಕೆಯಿಲ್ಲದೆ ಲಂಕೆಯ ದಹಿಸಿದೆ ||ಭಾರವೇ||

ಸೋಮಕುಲದಿ ನಿಸ್ಸೀಮ ಮಹಿಮನೆನಿಸಿ
ತಾಮಸ ಬಕನ ನಿರ್ಧೂಮ ಮಾಡಿದೆ||ಸೋಮಕುಲದಿ||
ಕಾಮಿನಿ ಮೋಹಿಸೆ ಪ್ರೇಮದಿ ಸಲಹಿದೆ||
ತಾಮರಸಾಖ್ಯನ ಸೇವೆಯ ಮಾಡಿದೆ ||ಭಾರವೇ||

ವೇದವ್ಯಾಸರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ
ಮೋದದಿಂದ ಬಹುವಾದಗಳಾಡಿ||ವೇದವ್ಯಾಸರ||
ಅಧಮ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಹೋಮವ ಮಾಡಿ||
ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ಸೇವಕನೆನಿಸಿದೆ ||ಭಾರವೇ||

BAravE BArati ramaNa||
ninage nA BAravE BAratI ramaNa||pa||

laMkAnAthana biMkava muridu
akaLaMka caritana kiMkaraneniside||laMkAnAthana||
paMkajAkShige aMkitaduMgura koTTu||
SaMkeyillade laMkeya dahiside ||BAravE||

sOmakuladi nissIma mahimanenisi
tAmasa bakana nirdhUma mADide||sOmakuladi||
kAmini mOhise prEmadi salahide||
tAmarasAKyana sEveya mADide ||BAravE||

vEdavyAsara pUjeya mADi
mOdadiMda bahuvAdagaLADi||vEdavyAsara||
adhama SAstragaLa hOmava mADi||
vijayaviThThalana sEvakaneniside ||BAravE||

 

dasara padagalu · hanuma · hanumabhimamadhwa · MADHWA · purandara dasaru

hanuma bhima madhwa muniya

ಹನುಮ ಭೀಮ ಮಧ್ವ ಮುನಿಯ ನೆನೆದು ಬದುಕಿರೋ ||ಪ||
ಅನುಮಾನಂಗಳಿಲ್ಲದಲೆ ಮನೋಭೀಷ್ಟಂಗಳನೀವ ||ಅ.ಪ||

ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪ್ರಾಣೋದ್ಧಾರ ಜೀವರೋತ್ತಮರು ಮತ್ತು
ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಸಮಾನರೊಳುತ್ಕೃಷ್ಟ
ಕಾಣಿರೇನೊ ಕಾಯ ಕರ್ಮ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ
ತ್ರಾಣಗೊಟ್ಟು ಸಲಹುವ ಜಾಣ ಗುರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ||

ಕಾಮಧೇನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕಲ್ಪ ವೃಕ್ಷನಾದ ಸ್ವಾಮಿ
ಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ನೆನೆಯುವವರ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆಣೆಯುಂಟೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲವೋ ಈತ ಮೋಕ್ಷ ಸಂಪದವಿಗಳ ದಾತ
ಆ ಮಹಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ದಾರ್ಢ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ||

ಅವತಾರ ತ್ರಯಂಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯ ಸೇವಿಸುತ ಮತ್ತು
ತವಕದಿಂದ ಪೂಜಿಪ ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳವರೊ
ಕವಿತ ವಾಕ್ಯವಲ್ಲವಿದು ಅವಿವೇಕವೆಂದೆಣಿಸಬೇಡಿ
ಭವಬಂಧನ ಕಳೆವ ಕಾವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ದಾಸ ||

Hanuma bhīma madhva muniya nenedu badukirō ||pa||
anumānaṅgaḷilladale manōbhīṣṭaṅgaḷanīva ||a.Pa||

prāṇigaḷa prāṇōd’dhāra jīvarōttamaru mattu
prāṇāpāna vyānōdāna samānaroḷutkr̥ṣṭa
kāṇirēno kāya karma cakṣurindriyagaḷige
trāṇagoṭṭu salahuva jāṇa guru mukhya prāṇa ||

kāmadhēnu cintāmaṇi kalpa vr̥kṣanāda svāmi
prēmadindali neneyuvavara bhāgyakkeṇeyuṇṭe
sāmān’yavallavō īta mōkṣa sampadavigaḷa dāta
ā mahā aparōkṣa jñāna dārḍhya bhakti koḍuva ||

avatāra trayaṅgaḷalli hariya sēvisuta mattu
tavakadinda pūjipa mahā mahimeyuḷḷavaro
kavita vākyavallavidu avivēkavendeṇisabēḍi
bhavabandhana kaḷeva kāva purandara viṭhalana dāsa ||

dasara padagalu · hanuma · kanakadasaru · MADHWA

Bajare Hanumantam

ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ ಮಾನಸ
ಭಜರೇ ಹನುಮಂತಂ

ಕೋಮಲ ಕಾಯಂ, ನಾಮಸುದೇವಂ
ಭಜಸುಖ ಸಿಂಹಂ, ಭೂಸುರ ಶ್ರೇಷ್ಠಂ||1||

ಮೂರ್ಖ ನಿಶಾಚರ ವನಸಂಹಾರಂ
ಸೀತಾ ದು:ಖವಿನಾಶನ ಕಾರಂ||2||

ಪರಮಾನಂದ ಗುಣೋದಯ ಚರಿತಂ
ಕರುಣಾರಸ ಸಂಪೂರ್ಣಸುಭರಿತಂ||3||

ರಂಗ ರಂಗ ಗುಣ ಗಂಭೀರಂ
ದಾನವ ದೈತ್ಯಾರಣ್ಯ ಕುಠಾರಂ||4||

ಗುರು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಕದಳೀ ರಂಗಂ
ಸ್ಥಿರ ಸದ್ಭಕ್ತಾ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣಂ||5||

Bhajarē hanumantaṁ mānasa
bhajarē hanumantaṁ

kōmala kāyaṁ, nāmasudēvaṁ
bhajasukha sinhaṁ, bhūsura śrēṣṭhaṁ||1||

mūrkha niśācara vanasanhāraṁ
sītā du:Khavināśana kāraṁ||2||

paramānanda guṇōdaya caritaṁ
karuṇārasa sampūrṇasubharitaṁ||3||

raṅga raṅga guṇa gambhīraṁ
dānava daityāraṇya kuṭhāraṁ||4||

guru cennakēśava kadaḷī raṅgaṁ
sthira sadbhaktā mukhya prāṇaṁ||5||

hanuma · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Hanumanta suladhi(Vijaya dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಲಜಸಂಭವನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಗುರುವೆ
ಇಳೆಯೊಳು ಕೋತಿ ಕಾಯ ಧರಿಸಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇನೊ
ಬಲು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತನಾಗಿದ್ದ ಮರುತ
ಕುಲಿಶ ಧರನಿಂದನೊಂದು ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೊ
ಕೆಲಕಾಲ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ
ಜಲಜಾಪ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಓದು ಓದಿದ್ದೇನೊ
ಬಲವಂತನಾಗಿ ಸುರರಕೈಯ ಕಪ್ಪವ ಕೊಂಬುವನೆ
ಒಲಿದು ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ದೂತನಾದದ್ದೇನೊ
ಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕೂಡ ಇಪ್ಪಗೆ
ತಲೆಬಾಗಿ ರಾಮನ ಕಂಡನೆನಿಸುವುದೇನೊ
ಛಲದಿಂದ ಖಳಜಾತಿಯ ಕೊಲಿಸುವ ಹರಿಪ್ರಿಯ
ಹುಲುವಾಲಿಯೊಬ್ಬನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಬಗೆಯೇನೊ
ಜಲಜಜಾಂಡ ಕರತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ ಪ್ರಾಣ
ಚಲುವ ಸೀತೆಯಗೋಸುಗ ಹುಡುಕಲು ಪೋದದ್ದೇನೊ
ಸಲೆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರವ್ಯ ನೋಳ್ಪನೆ
ಕುಳಿತು ಕಪಿಗಳ ಕೂಡಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ
ಪಳಮಾತ್ರ ಕಾಲಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಾಪನೆ
ಸುಳಿದೆ ಬಿಡಾಲನಾಗಿ ಲಂಕೆಯೊಳು ಸೋಜಿಗವೇನೊ
ಮಲೆತ ಮಲ್ಲರ ವೈರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಜಲಜಾರ್ಚನೆ ಮಾಳ್ಪ ಸೂತ್ರ ನಾಮಕ ವಾಯು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಸಿರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅವಿಯೋಗ ಚಿಂತಿ ಪನೆ
ವರ ಕೋಡಗನಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತದ್ದೇನೊ
ಉರಗನೊಡನೆ ಮೇರುಮಗನ ಕಿತ್ತಿದ ಧೀರ
ತರುಜಾತಿಗಳ ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಟಿದ್ದೇನೊ
ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಯಸಿದ ಜಗಜ್ಜೀವ
ನೊರಜು ದಾನವರ ಗೆದ್ದದ್ದು ಮಹಾ ಸೊಬಗೆ
ಸರುವ ಭುವನ ನಿನ್ನ ವಶವಾಗಿ ಇರಲು
ಪುರುಹೂತನ ವೈರಿಯ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೊ
ಪರಮಪುರುಷ ರಂಗ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನಮ್ಮನು ಪೊರೆವ ಪ್ರಾಣಾ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಗರಳ ಧರಿಸಿ ಸುರರ ಕಾಯ್ದ ಕರುಣಾನಿಧಿ
ದುರುಳ ರಾಮಣನ ಸಭೆಯೊಳಂಜಿದ್ದೇನೊ
ಸರಸಿಜಜಾಂಡವ ಸಖನಿಂದ ದಹಿಸುವನೆ
ಭರದಿಂದ ಲಂಕೆಯ ದಹನ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದೇನೊ
ನಿರುತ ಅಮೃತ ಉಂಡು ಸುಖಿಸುವ ಸಮರ್ಥ
ಪರಿ ಪರಿ ಫಲದಿಂದ ಹಸಿವೆ ನೂಕಿದ್ದೇನೊ
ಧರೆ ಚತುರ್ದಶದಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಚೇಷ್ಟಪ್ರದನು ವಾ
ನರ ಬಳಗವನ್ನು ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ
ನೆರೆದ ಕಟಕವೆಲ್ಲ ಕರತಲದಲಿ ದಾಟಿಪನೆ
ಗಿರಿಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಶರಧಿ ಬಿಗಿದದ್ದೇನೊ
ಹರಿಯ ರೂಪಾನಂತ ಸಂತತ ಧರಿಪನೆ
ಧುರದೊಳು ರಾಮನ ಪೊತ್ತನೆನಿಪದೇನೊ
ಕರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗದೆ ಪಿಡಿದಿಪ್ಪ ಪುರುಷನೆ
ಗಿರಿ ತರುಶಾಖದಿಂದ ರಣವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ
ಸರುವನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಪನೆ
ಕರೆದು ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದೇನೊ
ಭರಣ ಮಿನುಗುವ ವಸದಿಂದೊಪ್ಪುವ
ವರ ಕೌಪೀನವ ಹಾಕಿ ಚರಿಸಿದ ಬಗೆ ಏನೋ
ತರಣಿ ವಂಶಜ ರಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಚರಿತೆಯಂದದಿ ನಿನ್ನ ಚರಿಯ ತೋರಿದ ಹನುಮ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ದ್ವಿತೀಯ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಜಗವ ಪೊತ್ತ ಶಕ್ತ
ಭೃತ ಸಂಜೀವನಾದ್ರಿ ಭಾರತರವೇನೊ
ಸತತ ಆರಬ್ಧಾಂತಗಾಮಿ ನೀನಾಗಿದ್ದು
ಜಿತಶಕ್ರನ ಪಾಶದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದದೇನೊ
ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನದಲಿಪ್ಪ ಪವನನೆ
ಖತಿಗೊಂಡು ಮಾಯಾ ಸೀತೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದೇನೊ
ಅತಿಶಯ ಕೋಟಿ ರಾವಣಿ ಭಂಗ ನೆರೆದು
ಪತಿಯ ಬಾಣದಲಿಂದ ಅವನ ಕೊಲಿಸಿದ್ದೇನೊ
ಶ್ರುತಿತತಿ ವಿನುತ ಶ್ರೀವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಳುತ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತನೆನಿಸಿದ ಪ್ರಾಣ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಆ ಮಹಾದೇವಾದ್ಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಕೊಡಿಸಿದವನೆ
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಘನವೆ
ರೋಮ ರೋಮಕೆ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಉದುರಿಸಿದವನೆ
ಆ ಮಹಾ ಕಾಶಿಗೆ ಲಿಂಗ ತರಲು ಪೋದ ಬಗೆ ಏನೊ
ಕಾಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಇರುವನೆ ಸು
ತ್ರಾಮ ಸುತನ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದೇನೊ
ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ನಿನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲು ಭಾರತಿಗರಿದು
ಈ ಮತ್ರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪವಾದದ್ದೇನೊ
ಸೋಮಾರ್ಕರ ಸೋಲಿಸುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮನೆ ಇರಲು
ಧಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ ಕಿಂಪುರುಷ ಖಂಡದೊಳಗೆ
ಸಾಮ ಗಾಯನಲೋಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಧುರಂಧರ್ಯ ಭಕ್ತ ಸೌಕರ್ಯ||5||

ಜತೆ
ಒಡೆಯನಾಜ್ಞಾವ ತಾಳಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೆ
ಕಡು ಸಮರ್ಥ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜವಾಸ ||6||

dhruvatALa
jalajasaMBavana paTTakkEruva guruve
iLeyoLu kOti kAya dharisi puTTiddEno
balu praLayadalli jAgratanAgidda maruta
kuliSa dharaniMdanoMdu mUrCegoMDiddEno
kelakAla samasta Sruti nirNayadaMte
jalajAptanalli niMdu Odu OdiddEno
balavaMtanAgi surarakaiya kappava koMbuvane
olidu sugrIvaMge dUtanAdaddEno
gaLige biDade SrI hariya kUDa ippage
talebAgi rAmana kaMDanenisuvudEno
CaladiMda KaLajAtiya kolisuva haripriya
huluvAliyobbanna kollisida bageyEno
jalajajAMDa karataladalli kAMba prANa
caluva sIteyagOsuga huDukalu pOdaddEno
sale AlOcaneyiMda ellellidda dravya nOLpane
kuLitu kapigaLa kUDAlOcane mADiddEno
paLamAtra kAlaBIti illada pratApane
suLide biDAlanAgi laMkeyoLu sOjigavEno
maleta mallara vairi vijaya viThThalanaMGri
jalajArcane mALpa sUtra nAmaka vAyu ||1||

maTTatALa
harisirige nitya aviyOga ciMti pane
vara kODaganAgi mudre ittaddEno
uraganoDane mErumagana kittida dhIra
tarujAtigaLa kittu bisuTiddEno
karaNABimAnigaLa jayasida jagajjIva
noraju dAnavara geddaddu mahA sobage
saruva Buvana ninna vaSavAgi iralu
puruhUtana vairiya kaige sikkiddEno
paramapuruSha raMga vijaya viThThalarEyana
karuNadiMdali nammanu poreva prANA ||2||

triviDitALa
garaLa dharisi surara kAyda karuNAnidhi
duruLa rAmaNana saBeyoLaMjiddEno
sarasijajAMDava saKaniMda dahisuvane
BaradiMda laMkeya dahana mADiddaddEno
niruta amRuta uMDu suKisuva samartha
pari pari PaladiMda hasive nUkiddEno
dhare caturdaSadalli nIne cEShTapradanu vA
nara baLagavannu KyAti mADiddEno
nereda kaTakavella karataladali dATipane
girigaLa hottu taMdu Saradhi bigidaddEno
hariya rUpAnaMta saMtata dharipane
dhuradoLu rAmana pottanenipadEno
karadalli mahAgade piDidippa puruShane
giri taruSAKadiMda raNava mADiddEno
saruvaniyAmakanAgi vyApAra mADipane
karedu viBIShaNana praSne kELuvudEno
BaraNa minuguva vasadiMdoppuva
vara kaupInava hAki carisida bage EnO
taraNi vaMSaja rAma vijaya viThThalarEyana
cariteyaMdadi ninna cariya tOrida hanuma ||3||

aTTatALa
dvitIya kUrmanAgi jagava potta Sakta
BRuta saMjIvanAdri BArataravEno
satata ArabdhAMtagAmi nInAgiddu
jitaSakrana pASadoLage biddadEno
atiSaya j~jAnadalippa pavanane
KatigoMDu mAyA sItege ciMtisiddEno
atiSaya kOTi rAvaNi BaMga neredu
patiya bANadaliMda avana kolisiddEno
Srutitati vinuta SrIvijaya viThThalanna
stutisi koLuta harige prItanenisida prANa||4||

AditALa
A mahAdEvAdyarige paTTakoDisidavane
BUmiyoLage viBIShaNage paTTa koDisiddu Ganave
rOma rOmake kOTi liMga udurisidavane
A mahA kASige liMga taralu pOda bage Eno
kAmisidalli vyAptanAgi iruvane su
trAma sutana rathadalli niMtaddEno
kOmalAMgane ninna varNisalu BAratigaridu
I matryalOkadalli I rUpavAdaddEno
sOmArkara sOlisuva mANikya mane iralu
dhAma mADiddEno kiMpuruSha KaMDadoLage
sAma gAyanalOla vijaya viThThalarEya
svAmi kArya dhuraMdharya Bakta saukarya||5||

 

jate
oDeyanAj~jAva tALi kArya mADida guruve
kaDu samartha vijaya viThThalana nijavAsa ||6||

 

hanuma · MADHWA · purandara dasaru · sulaadhi

Hanumanta suladhi(Purandara dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಹನುಮಂತನÀ ಬಲಗೊಂಡರೆ –
ಹರಿಪದಸೇವೆ ದೊರೆಕೊಂಬುದು|
ಹನುಮಂತನ ಬಲಗೊಂಡರೆ ನವವಿಧ
ಭಕುತಿಯು ದೊರಕೊಂಬುದು|
ಹನುಮಂತನ ಬಲಗೊಂಡರೆ ತಾರತಮ್ಯ ಪಂಚಭೇದ ಜ್ಞಾನ
ದೊರೆಕೊಂಬುದು
ಹನುಮಂತನ ಬಲಗೊಂಡರೆ ದಯದಿಂದ
ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ತಾ ಕೈ ಪಿಡಿವ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹನುಮಂತನ ಕಾಣದೆ ವಾಲಿ ಬಳಲಿದ|
ಹನುಮಂತನ ಕಂಡು ಸುಗ್ರೀವ ಬದುಕಿದ |
ಹನುಮಂತನ ಪ್ರಿಯ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ|| 2||

ಝಂಪೆ ತಾಳ
ಎಂದೆಂದೂ ತನ್ನ ಮನವಗಲದೆ ಇರು ಎಂದು |
ಅಂದೇ ಇತ್ತನು ಬೊಮ್ಮ ಪದವಿ ಹನುಮಂತಗೆ |
ತಂದೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರÀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ |
ಅಂದೆ ಇತ್ತನು ಬೊಮ್ಮ ಪದವಿ ಹನುಮಂತಗೆ | |3||

ಅಟ್ಟ ತಾಳ
ಹಬ್ಬಿದರ್ಜುನನ ಧ್ವಜಾಗ್ರಕ್ಕೆ |
ಬೊಬ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾಹ ಪರಬಲ ಬರಿದು ಮಾಡಿದ |
ಸಬ್ಬಲ ಸೂರೆಗೊಂಡನು ಹನುಮಂತ |
ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಂಟ ಹನುಮಂತ | |4||

ಆದಿತಾಳ
ರೋಮಕೋಟಿಲಿಂಗ ಹೇಮಕುಂಡಲಧರ |
ಭೀಮ ಬೆಳೆದನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ |
ಸ್ವಾಮಿ ಪುರಂದರ ವಿಠಲರೇಯನ ಬಲುಬಂಟ ಹನುಮಂತ|| 5||

ಜತೆ
ವಿಜಯೀಭವ ಹನುಮಂತ ವಿಜಯೀಭವ ಗುಣವಂತ |
ವಿಜಯೀಭವ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ ಬಲುಬಂಟ ಹನುಮಂತ ||

dhruvatALa
hanumantanaÀ balagonDare –
haripadasEve dorekoMbudu|
hanumantana balagonDare navavidha
Bakutiyu dorakoMbudu|
hanumaMtana balagonDare tAratamya
pancaBEda j~jAna dorekoMbudu
hanumaMtana balagoMDare dayadiMda
puraMdara viThala tA kai piDiva ||1||

maTTatALa
hanumantana kANade vAli baLalida|
hanumantana kanDu sugrIva badukida |
hanumantana priya purandara viThala|| 2||

JaMpe tALa
endendU tanna manavagalade iru eMdu |
andE ittanu bomma padavi hanumantage |
tande SrI rAmacaMdraÀ purandara viThala |
ande ittanu bomma padavi hanumantage | |3||

aTTa tALa
habbidarjunana dhvajAgrakke |
bobbiTTu bAha parabala baridu mADida |
sabbala sUregonDanu hanumanta |
purandara viThalana banTa hanumaMta | |4||

AditALa
rOmakOTilinga hEmakunDaladhara |
BIma beLedanu brahmAnDakke |
svAmi purandara viThalarEyana balubanTa hanumanta|| 5||

jate
vijayIBava hanumanta vijayIBava guNavanta |
vijayIBava purandara viThalana balubanTa hanumanta ||

 

ashtothram · hanuma

Hanuma Ashtothra Sata namavali

ಓಂ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾವೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹನುಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾದೇವಿ ಮುದ್ರಾಪ್ರದಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಜಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ತತ್ತ್ವಙ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಶೊಕವನಿಕಾಚ್ಚೇತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಬಂಧ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಕ್ಷೋವಿಧ್ವಂಸಕಾರಕಾಯನಮಃ
ಓಂ ಪರವಿದ್ವಪ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಶೌರ್ಯ ವಿನಾಶನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ನಿರಾಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಪರಮಂತ್ರ ಪ್ರಭೇವಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಗ್ರಹ ವಿನಾಶಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭೀಮಸೇನ ಸಹಾಯಕೃತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವದುಃಖ ಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಲೋಕ ಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮನೋಜವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರಿಜಾತ ಧೃಮಮೂಲಸ್ಧಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಮಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವರೂಪಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪೀಶ್ವರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಬಲಸಿದ್ಧಿಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸರ್ವ ವಿದ್ಯಾಸಂಪತ್ರ್ಪ ವಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಪಿಸೇನಾ ನಾಯಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಭವಿಷ್ಯಚ್ಚತು ರಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೂಮಾರ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣೇ ನಮಃ
ಓಂ ರತ್ನಕುಂಡಲ ದೀಪ್ತಿಮತೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಂಚಲ ದ್ವಾಲ ಸನ್ನದ್ಧಲಂಬಮಾನ ಶಿಖೋಜ್ವಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧ್ರ್ವ ವಿದ್ಯಾತತ್ವಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾಬಲಪರಾಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾರಾಗೃಹ ವಿಮೋಕ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶೃಂಖಲ ಬಂಧ ವಿಮೋಚಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಾಗರೋತ್ತಾರಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಾಙ್ಞಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮದೂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರತಾಪವತೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾನರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕೇಸರಿಸುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾಶೋಕ ನಿವಾರಣಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಂಜನಾ ಗರ್ಭಸಂಭುತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಬಾಲರ್ಕ ಸದೃಶಾನನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಭೀಷಣ ಪ್ರಿಯಕರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಗ್ರೀವ ಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಪ್ರಾಣದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರಕಾಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾದ್ಯುತಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ಚಿರಂಜೀವಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಭಕ್ತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತೆತ್ಯಕಾರ್ಯ ವಿಘಾತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಅಕ್ಷಹಂತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಂಚನಾಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಂಚವಕ್ತ್ರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತಪಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಿಣೇಭಂಜನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಗಂಧಮಾದನ ಶ್ತೆಲ ನಮಃ
ಓಂ ಲಂಕಾಪುರ ವಿದಾಹಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುಗ್ರೀವ ಸಚಿವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಧೀರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶೂರಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದ್ತೆತ್ಯಕುಲಾಂತಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸುರಾರ್ಚಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾತೇಜಸೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮ ಚೂಡಾಮಣಿ ಪ್ರದಾಯ ಕಾಮರೂಪಿವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶ್ರೀ ಪಿಂಗಳಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನಾರ್ಧಿ ಂತೇ ನಾಕ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡಮಂಡಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಬಲೀಕೃತ ಮಾರ್ತಾಂಡ ನಮಃ
ಓಂ ವಿಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಸುಗ್ರೀವ ಸಂದಾತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹಾರಾವಣ ಮರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸ್ಪಟಿಕಾ ಭಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ ಧೀಶಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ನವ ವ್ಯಾಕೃತಿ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಚತುರ್ಭಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೀನಬಂಧವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಮಹತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸಂಜೀವನ ನಗಾ ಹರ್ತ್ರೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶುಚಯೇ ನಮಃ
ಓಂ ವಾಗ್ಮಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ದೃಢವ್ರತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಕಾಲನೇಮಿ ಪ್ರಮಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಹರಿಮರ್ಕಟ ಮರ್ಕಟಾಯನಮಃ
ಓಂ ದಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಶಾಂತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪ್ರಸನ್ನಾತ್ಮನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶತಕಂಠ ಮದಾವಹೃತೇನಮಃ
ಓಂ ಯೋಗಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ರಾಮಕಧಾಲೋಲಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತಾನ್ವೇಷಣ ಪಂಡಿತಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ವಜ್ರ ನಖಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ರುದ್ರವೀರ್ಯ ಸಮುದ್ಭವಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಇಂದ್ರ ಜಿತ್ಪ್ರ್ರಹಿತಾ ಮೋಘಬ್ರಹ್ಮಸ್ತ್ರ ವಿನಿವಾರ ಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಪಾರ್ಧ ಧ್ವಜಾಗ್ರ ಸಂವಾಸಿನೇ ನಮಃ
ಓಂ ಶರಪಂಜರ ಭೇದಕಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ದಶಬಾಹವೇ ನಮಃ
ಓಂ ಲೋಕಪೂಜ್ಯಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಜಾಂ ವತ್ಪ್ರ ತಿ ವರ್ಧನಾಯ ನಮಃ
ಓಂ ಸೀತ ಸವೇತ ಶ್ರೀರಾಮಪಾದ ಸೇವಾ ದುರಂಧರಾಯ ನಮಃ

OM Sree aanjanEyaaya namaH
OM mahaaveeraaya namaH
OM hanumatE namaH
OM seetaadEvi mudraapradaayakaaya namaH
OM maarutaatmajaaya namaH
OM tattvagnyaanapradaaya namaH
OM aSokavanikaachchEtrE namaH
OM sarvabandha vimOktrE namaH
OM rakShOvidhvaMsakaarakaayanamaH
OM paravidvapa namaH
OM paraSaurya vinaaSanaaya namaH
OM paramaMtra niraakartrE namaH
OM paramaMtra prabhEvakaaya namaH
OM sarvagraha vinaaSinE namaH
OM bheemasEna sahaayakRutE namaH
OM sarvaduHkha haraaya namaH
OM sarvalOka chaariNE namaH
OM manOjavaaya namaH
OM paarijaata dhRumamoolasdhaaya namaH
OM sarvamantra svaroopavatE namaH
OM sarvayantraatmakaaya namaH
OM sarvataMtra svaroopiNE namaH
OM kapeeSvaraaya namaH
OM mahaakaayaaya namaH
OM sarvarOgaharaaya namaH
OM prabhavE namaH
OM balasiddhikaraaya namaH
OM sarva vidyaasaMpatrpa vaayakaaya namaH
OM kapisEnaa naayakaaya namaH
OM bhaviShyachchatu raananaaya namaH
OM koomaara brahmachaariNE namaH
OM ratnakuMDala deeptimatE namaH
OM chaMchala dvaala sannaddhalaMbamaana SikhOjvalaaya namaH
OM gaMdhrva vidyaatatvagnyaaya namaH
OM mahaabalaparaakramaaya namaH
OM kaaraagRuha vimOktrE namaH
OM SRunkhala bandha vimOchakaaya namaH
OM saagarOttaarakaaya namaH
OM praagnyaaya namaH
OM raamadootaaya namaH
OM prataapavatE namaH
OM vaanaraaya namaH
OM kEsarisutaaya namaH
OM seetaaSOka nivaaraNaaya namaH
OM anjanaa garbhasaMbhutaaya namaH
OM baalarka sadRuSaananaaya namaH
OM vibheeShaNa priyakaraaya namaH
OM daSagreeva kulaantakaaya namaH
OM lakShmaNa praaNadaatrE namaH
OM vajrakaayaaya namaH
OM mahaadyutayE namaH
OM chiraMjeevinE namaH
OM raamabhaktaaya namaH
OM dtetyakaarya vighaatakaaya namaH
OM akShahantrE namaH
OM kaaMchanaabhaaya namaH
OM paMchavaktraaya namaH
OM mahaatapasE namaH
OM laMkiNEbhaMjanaaya namaH
OM gaMdhamaadana Stela namaH
OM laMkaapura vidaahakaaya namaH
OM sugreeva sachivaaya namaH
OM dheeraaya namaH
OM Sooraaya namaH
OM dtetyakulaantakaaya namaH
OM suraarchitaaya namaH
OM mahaatEjasE namaH
OM raama chooDaamaNi pradaaya kaamaroopivE namaH
OM Sree pingaLaakShaaya namaH
OM naardhi ntE naaka namaH
OM kabaleekRuta maartaanDamanDalaaya namaH
OM kabaleekRuta maartaanDa namaH
OM vijitEndriyaaya namaH
OM raamasugreeva sandaatrE namaH
OM mahaaraavaNa mardhanaaya namaH
OM spaTikaa bhaaya namaH
OM vaaga dheeSaaya namaH
OM nava vyaakRuti panDitaaya namaH
OM chaturbhaahavE namaH
OM deenabandhavE namaH
OM mahatmanE namaH
OM bhakta vatsalaaya namaH
OM sanjeevana nagaa hartrE namaH
OM SuchayE namaH
OM vaagminE namaH
OM dRuDhavrataaya namaH
OM kaalanEmi pramadhanaaya namaH
OM harimarkaTa markaTaayanamaH
OM daaMtaaya namaH
OM SaaMtaaya namaH
OM prasannaatmanE namaH
OM SatakaMTha madaavahRutEnamaH
OM yOginE namaH
OM raamakadhaalOlaaya namaH
OM seetaanvEShaNa paMDitaaya namaH
OM vajra nakhaaya namaH
OM rudraveerya samudbhavaaya namaH
OM indra jitprrahitaa mOghabrahmastra vinivaara kaaya namaH
OM paardha dhvajaagra saMvaasinE namaH
OM Sarapanjara bhEdakaaya namaH
OM daSabaahavE namaH
OM lOkapoojyaaya namaH
OM jaaM vatpra ti vardhanaaya namaH
OM seeta savEta Sreeraamapaada sEvaa durandharaaya namaH

hanuma · MADHWA · slokas

Hanumantha sloka

ಮನೋಜವಂ ಮಾರುತತುಲ್ಯವೇಗಂ ಜಿತೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ದಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಟಂ
ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೂಥ ಮುಖ್ಯಂ ಶ್ರೀ ರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ

Manojavam maruta tulya vegam, jitendriyam buddhi mataam varishtham
vaataatmajam vaanara yooth mukhyam, shree raama dootam Shirasa namaami


ಬುದ್ದಿರ್ಭಲಂ ಯಶೋಧ್ಯರ್ಯಂ ನಿರ್ಭಯತ್ವಂ ಆರೋಗತಾ
ಅಜಾಡ್ಯತ್ವಂ ವಾಕ್ಪಟುತ್ವಂ ಚ ಹನುಮತ್ ಸ್ಮರಣಾದ್ಭವೇತ್

buddhirbalaM yaSodhairyaM nirbhayatva-marOgataa |
ajaaDyaM vaakpaTutvaM cha hanumat-smaraNaad-bhavEt ||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Mukhya praana · purandara dasaru

mangalaM mangalaM muKyaprANarAyage

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣರಾಯಗೆ ||ಪ||

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ಕವಿಜನಗೇಯಗೆ ||ಅ||

ಪದುಮಮಿತ್ರಪುತ್ರಗೆ ರಾಜ್ಯವ ಸಾಧಿಸಿಕೊಟ್ಟವಗೆ
ಮುದದಿಂದ ವಾರಿಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿ ಲಂಕೆಯ ಸುಟ್ಟವಗೆ
ಪದುಮಾಕ್ಷಿ ಜಾನಕಿಯ ನೋಡುತ ಮೋದವ ಪಟ್ಟವಗೆ
ಹದುಳದಿ ರಘುನಾಥನ ಪದದಲಿ ಶಿರವಿಟ್ಟವಗೆ ||1||

ಪುಂಡರೀಕನಯನ ಸುಪ್ರಚಂಡ ಭೀಮಗೆ
ಪುಂಡರ ಶಿರಗಳ ರಣದಿ ಚೆಂಡನಾಡ್ದವಗೆ
ಚಂಡಿಸಿ ಶಿವನ ವರಗಳನೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸಿದಾತಗೆ
ಶುಂಡಾಲಪುರದರಸನೆಂದು ಮಂಡಿಸಿ ಮೆರೆದಗೆ ||2||

ದುರುಳ ಮಾಯಾವಾದಿಗಳನ್ನು ಮರುಳ ಮಾಡ್ದವಗೆ
ಮುರಳೀಧರನೆ ಪರನೆಂದಾಗ ಧರೆಗೆ ತೋರಿದಗೆ
ಶರಣಾಗತರನು ಪೊರೆವನೆಂದು ಬಿರುದು ಪೊತ್ತವಗೆ
ಧರೆಯೊಳು ಪುರಂದರವಿಠಲನ ನೆನೆಯುವ ಕರುಣಾಸಾಗರಗೆ ||3||

mangalaM mangalaM muKyaprANarAyage ||pa||

mangalaM mangalaM kavijanagEyage ||a||

padumamitraputrage rAjyava sAdhisikoTTavage
mudadinda vAridhiya lanGisi lankeya suTTavage
padumAkShi jAnakiya nODuta mOdava paTTavage
haduLadi raGunAthana padadali SiraviTTavage ||1||

punDarIkanayana supracanDa BImage
punDara SiragaLa raNadi cenDanADdavage
canDisi Sivana varagaLanella KanDisidAtage
SunDAlapuradarasanendu manDisi meredage ||2||

duruLa mAyAvAdigaLannu maruLa mADdavage
muraLIdharane paranendAga dharege tOridage
SaraNAgataranu porevanendu birudu pottavage
dhareyoLu purandaraviThalana neneyuva karuNAsAgarage ||3||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Pavamana madgurave pavamana

ಪವಮಾನಾ ಮದ್ಗುರವೆ ಪವಮಾನಾ ||pa||

ಪವಮಾನಾ ಗುರುವೆ ಪರಾಕು | ನಾನು |
ವಿವರಿಸುವೆನು ಕೇಳು ವಾಕು || ಆಹಾ |
ತವಕದಿಂದಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮತಿಯಿತ್ತು |
ಭವದಿಂದ ಕಡೆಗಿತ್ತು ||a.pa||

ಆಶ್ರಿತಜನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ | ನಿನ್ನ |
ಆಶೆಮಾಡಿದೆ ಬಲು ದೀಕ್ಷಾ |
ಗುಣರಾಶಿವಿರಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ | ವಾಗಿ |
ದಾಸತ್ವ ಕೊಡು ಬಲುದೀಕ್ಷಾ || ಆಹಾ ||
ಏಸು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ |
ದೋಷವ ಕಳೆದು ಸಂ |
ತೋಷವಾಗುವ ಕರ್ಣ |
ಭೂಷಣ ಕೃಪೆ ಮಾಡೊ ||1||

ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಣೋತ್ತಮ ರೂಪ | ನಿನ್ನ |
ನಾನು ನಂಬಿದೆನೊ ಪ್ರತಾಪ | ಸುರ |
ಧೇನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪ | ಜಗ |
ತ್ರಾಣ ಕಪಿಕುಲ ದೀಪ || ಆಹಾ ||
ಆನಾದಿಯಲಿ ಬಂದು |
ಸುಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಸಿ |
ಮಾನಸದಲಿ ಭೇದ |
ವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ನಿತ್ಯಾ ||2||

ಹರಿದಾಸರೊಳು ಅಗ್ರಣಿಯೆ | ನೋಡು |
ಸುರರೊಳು ನಿನಗಾರು ಯೆಣೆಯಾ | ಚಿಂತಿ |
ಪರಿಗೆ ಆವಾವಾ ಹೊಣೆಯೇ | ಆಹಾ |
ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಸಂ |
ತೈಸು ಸ್ವಧÀರ್ಮವ |
ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ವಿ |
ಸ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ||3||

ತತ್ವೇಶ ಜನರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು | ಅಹಂ |
ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮರೆದು | ನಿನ್ನ |
ನುತಿಸದೆ ಅತಿಶಯ ಜರೆದು | ತಮ್ಮ |
ಗತಿಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಮರೆದು || ಆಹಾ ||
ಚತುರಾನನ ಶ್ರೀ |
ಪತಿನೋಡುತಲಿರೆ |
ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಂ |
ತತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡೇ ||4||

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ನಿಯಾಮಕನೇ | ಗುಣ |
ವೃಂದ ನಿರ್ಜರ ನಾಯಕನೆ | ಪಾಪ |
ಸಿಂಧು ಬತ್ತಿಪ ಪಾವಕನೆ | ನಿಜ |
ಬಂಧು ಸಂಶ್ರಿತ ತಾರಕನೇ ||ಆಹಾ ||
ಇಂದು ಮಹಾದಯ |
ದಿಂದ ಗಂಗೆಯ ಕರ |
ತಂದು ಉದ್ದರಿಸಿದ |
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ತನೇ ||5||

ಇನ್ನಾದರು ಕೇಳು ವಾಕು | ದೇವ |
ಯೆನ್ನ ಕುತ್ಸಿತ ಮನ ನೂಕು | ಮುನ್ನೆ |
ಘನ್ನ ಭಕುತಿಯ ನೀಡಬೇಕು | ಇಂತು |
ಪುಣ್ಯಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡದೆ ಸಾಕು ||ಆಹಾ ||
ಕಣ್ಣುಕಾಣದೆ ಘೋರಾ |
ರಣ್ಯದಿ ಬಿದ್ದಿಹೆ |
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವದು |
ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವಲ್ಲಾ |\6||

ಎಣೆಗಾಣೆನೊ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ | ಅನು |
ಗುಣ್ಯವಾಗಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ | ಸುಪ್ರ |
ಸನ್ನ ಶುದ್ದಾತ್ಮ ಧಾಮ | ಗುಣ |
ಪೂರ್ಣ ಮಧ್ವ ಹನುಮ ಭೀಮ ||ಆಹಾ||
ಪನ್ನಂಗಾರಿ ವಾ |
ಹನ್ನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠ |
ಲನ್ನ ಮೂರುತಿಯನ್ನು |ನಿನ್ನೊಳು ತೋರಿಸೋ||7||
Pavamana madgurave pavamana ||pa||

Pavamana guruve paraku | nanu |
Vivarisuvenu kelu vaku || aha |
Tavakadimdali sambavisuva matiyittu |
Bavadinda kadegittu ||a.pa||

Asritajana kalpavruksha | ninna |
Asemadide balu diksha |
Gunarasiviraga pratyaksha | vagi |
Dasatva kodu baludiksha || aha ||
Esu janmagalinda |
Doshava kaledu san |
Toshavaguva karna |
Bushana krupe mado ||1||

Suj~jana pranottama rupa | ninna |
Nanu nambideno pratapa | sura |
Dhenu Baktarige samipa | jaga |
Trana kapikula dipa || aha ||
Anadiyali bandu |
Sugnanava nodisi |
Manasadali beda |
Vannu karunisu nitya ||2||

Haridasarolu agraniye | nodu |
Surarolu ninagaru yeneya | cimti |
Parige avava honeye | aha |
Karava mugive san |
Taisu svadhaàrmava |
More hokkavara vi |
Staravagi pratidina||3||

Tatvesa janarella neredu | aham |
Matiyalli satkarma maredu | ninna |
Nutisade atisaya jaredu | tamma |
Gatiyella allalle maredu || aha ||
Caturanana sri |
Patinodutalire |
Pratikakshiyalli san |
Tatiyenisikonde ||4||

Indriyangala niyamakane | guna |
Vrunda nirjara nayakane | papa |
Sindhu battipa pavakane | nija |
Bandhu samsrita tarakane ||aha ||
Indu mahadaya |
Dinda gangeya kara |
Tandu uddarisida |
Indraprastane ||5||

Innadaru kelu vaku | deva |
Yenna kutsita mana nuku | munne |
Ganna Bakutiya nidabeku | intu |
Punyamadisi bidade saku ||aha ||
Kannukanade gora |
Ranyadi biddihe |
Banna badisuvadu |
Ninna dharmavalla |\6||

Eneganeno ninna prema | anu |
Gunyavagali nissima | supra |
Sanna suddatma dhama | guna |
Purna madhva hanuma bima ||aha||
Pannamgari va |
Hanna vijayaviththa |
Lanna murutiyannu |ninnolu toriso||7||

dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Munjane eddu sanjivanenni

ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಸಂಜೀವನೆನ್ನಿ |
ಎಂದೆಂದಿನ ದುರಿತ ಪೋದವೆನ್ನಿ ||pa||

ವಾಯುನಂದನನನೆನ್ನಿ | ವರವಜ್ರಕಾಯನೆನ್ನಿ |
ರಾಯ ರಾಘವನ ಕಿಂಕರನೆನ್ನಿರೈ |
ಛಾಯಾಗ್ರಿಯನ ಕೊಂದು ವನ ಕಿತ್ತಿದನೆನ್ನಿ |
ಮಾಯದ ಲಂಕೆಯ ದಹನನೆನ್ನಿರೈ ||1||

ಪಾಂಡು ಕುಮಾರನೆನ್ನಿ ಪಾಪ ಸಂಹಾರನೆನ್ನಿ |
ಉಂಡು ವಿಷವ ತೇಗಿದಾನೆನ್ನಿರೈ |
ಲೇಂಡ ಹಿಡಂಬಕನ ಕೊಂದನೆನ್ನಿ |
ಚಂಡ ಕುರವಂಶಹತನೆನ್ನಿರೈ ||2||

ಆನಂದತೀರ್ಥರೆನ್ನಿ ಅಮಿತ ಜೀವಾತ್ಮನೆನ್ನಿ |
ಸುಜ್ಞಾನಕೆ ಮೊದಲು ದೇವತಿಯನ್ನಿರೈ |
ಆನಂದಮಯನಾದ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರಾಯನ
ಧೇನಿಪ ಜನರಿಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಮಾರ್ಗವೆನ್ನಿ||3||
Munjane eddu sanjivanenni |
Endendina durita podavenni ||pa||

Vayunandanananenni | varavajrakayanenni |
Raya ragavana kimkaranennirai |
Cayagriyana kondu vana kittidanenni |
Mayada lankeya dahananennirai ||1||

Pandu kumaranenni papa samharanenni |
Undu vishava tegidanennirai |
Lenda hidambakana kondanenni |
Canda kuravamsahatanennirai ||2||

Anandatirtharenni amita jivatmanenni |
Suj~janake modalu devatiyannirai |
Anandamayanada vijayaviththalarayana
Dhenipa janarige kaivalya margavenni||3||