dasara padagalu · hanuma · MADHWA · Vijaya dasaru

Pavamana madgurave pavamana

ಪವಮಾನಾ ಮದ್ಗುರವೆ ಪವಮಾನಾ ||pa||

ಪವಮಾನಾ ಗುರುವೆ ಪರಾಕು | ನಾನು |
ವಿವರಿಸುವೆನು ಕೇಳು ವಾಕು || ಆಹಾ |
ತವಕದಿಂದಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಮತಿಯಿತ್ತು |
ಭವದಿಂದ ಕಡೆಗಿತ್ತು ||a.pa||

ಆಶ್ರಿತಜನ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ | ನಿನ್ನ |
ಆಶೆಮಾಡಿದೆ ಬಲು ದೀಕ್ಷಾ |
ಗುಣರಾಶಿವಿರಾಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ | ವಾಗಿ |
ದಾಸತ್ವ ಕೊಡು ಬಲುದೀಕ್ಷಾ || ಆಹಾ ||
ಏಸು ಜನ್ಮಗಳಿಂದ |
ದೋಷವ ಕಳೆದು ಸಂ |
ತೋಷವಾಗುವ ಕರ್ಣ |
ಭೂಷಣ ಕೃಪೆ ಮಾಡೊ ||1||

ಸುಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಣೋತ್ತಮ ರೂಪ | ನಿನ್ನ |
ನಾನು ನಂಬಿದೆನೊ ಪ್ರತಾಪ | ಸುರ |
ಧೇನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಮೀಪ | ಜಗ |
ತ್ರಾಣ ಕಪಿಕುಲ ದೀಪ || ಆಹಾ ||
ಆನಾದಿಯಲಿ ಬಂದು |
ಸುಜ್ಞಾನ ನೋಡಿಸಿ |
ಮಾನಸದಲಿ ಭೇದ |
ವನ್ನು ಕರುಣಿಸು ನಿತ್ಯಾ ||2||

ಹರಿದಾಸರೊಳು ಅಗ್ರಣಿಯೆ | ನೋಡು |
ಸುರರೊಳು ನಿನಗಾರು ಯೆಣೆಯಾ | ಚಿಂತಿ |
ಪರಿಗೆ ಆವಾವಾ ಹೊಣೆಯೇ | ಆಹಾ |
ಕರವ ಮುಗಿವೆ ಸಂ |
ತೈಸು ಸ್ವಧÀರ್ಮವ |
ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕವರ ವಿ |
ಸ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ||3||

ತತ್ವೇಶ ಜನರೆಲ್ಲ ನೆರೆದು | ಅಹಂ |
ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಮರೆದು | ನಿನ್ನ |
ನುತಿಸದೆ ಅತಿಶಯ ಜರೆದು | ತಮ್ಮ |
ಗತಿಯೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ಮರೆದು || ಆಹಾ ||
ಚತುರಾನನ ಶ್ರೀ |
ಪತಿನೋಡುತಲಿರೆ |
ಪ್ರತಿಕಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಸಂ |
ತತಿಯೆನಿಸಿಕೊಂಡೇ ||4||

ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳ ನಿಯಾಮಕನೇ | ಗುಣ |
ವೃಂದ ನಿರ್ಜರ ನಾಯಕನೆ | ಪಾಪ |
ಸಿಂಧು ಬತ್ತಿಪ ಪಾವಕನೆ | ನಿಜ |
ಬಂಧು ಸಂಶ್ರಿತ ತಾರಕನೇ ||ಆಹಾ ||
ಇಂದು ಮಹಾದಯ |
ದಿಂದ ಗಂಗೆಯ ಕರ |
ತಂದು ಉದ್ದರಿಸಿದ |
ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ತನೇ ||5||

ಇನ್ನಾದರು ಕೇಳು ವಾಕು | ದೇವ |
ಯೆನ್ನ ಕುತ್ಸಿತ ಮನ ನೂಕು | ಮುನ್ನೆ |
ಘನ್ನ ಭಕುತಿಯ ನೀಡಬೇಕು | ಇಂತು |
ಪುಣ್ಯಮಾಡಿಸಿ ಬಿಡದೆ ಸಾಕು ||ಆಹಾ ||
ಕಣ್ಣುಕಾಣದೆ ಘೋರಾ |
ರಣ್ಯದಿ ಬಿದ್ದಿಹೆ |
ಬನ್ನ ಬಡಿಸುವದು |
ನಿನ್ನ ಧರ್ಮವಲ್ಲಾ |\6||

ಎಣೆಗಾಣೆನೊ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ | ಅನು |
ಗುಣ್ಯವಾಗಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ | ಸುಪ್ರ |
ಸನ್ನ ಶುದ್ದಾತ್ಮ ಧಾಮ | ಗುಣ |
ಪೂರ್ಣ ಮಧ್ವ ಹನುಮ ಭೀಮ ||ಆಹಾ||
ಪನ್ನಂಗಾರಿ ವಾ |
ಹನ್ನ ವಿಜಯವಿಠ್ಠ |
ಲನ್ನ ಮೂರುತಿಯನ್ನು |ನಿನ್ನೊಳು ತೋರಿಸೋ||7||
Pavamana madgurave pavamana ||pa||

Pavamana guruve paraku | nanu |
Vivarisuvenu kelu vaku || aha |
Tavakadimdali sambavisuva matiyittu |
Bavadinda kadegittu ||a.pa||

Asritajana kalpavruksha | ninna |
Asemadide balu diksha |
Gunarasiviraga pratyaksha | vagi |
Dasatva kodu baludiksha || aha ||
Esu janmagalinda |
Doshava kaledu san |
Toshavaguva karna |
Bushana krupe mado ||1||

Suj~jana pranottama rupa | ninna |
Nanu nambideno pratapa | sura |
Dhenu Baktarige samipa | jaga |
Trana kapikula dipa || aha ||
Anadiyali bandu |
Sugnanava nodisi |
Manasadali beda |
Vannu karunisu nitya ||2||

Haridasarolu agraniye | nodu |
Surarolu ninagaru yeneya | cimti |
Parige avava honeye | aha |
Karava mugive san |
Taisu svadhaàrmava |
More hokkavara vi |
Staravagi pratidina||3||

Tatvesa janarella neredu | aham |
Matiyalli satkarma maredu | ninna |
Nutisade atisaya jaredu | tamma |
Gatiyella allalle maredu || aha ||
Caturanana sri |
Patinodutalire |
Pratikakshiyalli san |
Tatiyenisikonde ||4||

Indriyangala niyamakane | guna |
Vrunda nirjara nayakane | papa |
Sindhu battipa pavakane | nija |
Bandhu samsrita tarakane ||aha ||
Indu mahadaya |
Dinda gangeya kara |
Tandu uddarisida |
Indraprastane ||5||

Innadaru kelu vaku | deva |
Yenna kutsita mana nuku | munne |
Ganna Bakutiya nidabeku | intu |
Punyamadisi bidade saku ||aha ||
Kannukanade gora |
Ranyadi biddihe |
Banna badisuvadu |
Ninna dharmavalla |\6||

Eneganeno ninna prema | anu |
Gunyavagali nissima | supra |
Sanna suddatma dhama | guna |
Purna madhva hanuma bima ||aha||
Pannamgari va |
Hanna vijayaviththa |
Lanna murutiyannu |ninnolu toriso||7||

2 thoughts on “Pavamana madgurave pavamana

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s