MADHWA · sampradaaya haadu · srinivasa

ವೆಂಕಟೇಶನ ಉರುಟಣೆಯ ಹಾಡು / Venkatesana Urutani Haadu

ಭಾರ್ಗವಿ ರಮಣಾ | ಜಗದಾಭಿ ರಮಣಾ ||ಪ||
ಲೋಕನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ | ವೈಕುಂಠಾದಿಂದ ಬಂದೂಏಕಾಂತವಾನಾಡಿದಾ | ಲಕ್ಷೀಯರೊಡನೆ ||1||
ಧರೆಗೆ ವೈಕುಂಠಾದ | ಚರ್ಯವ ತೋರುವೆನೆಂದುಶಿರಿ ಮಹಾಲಕ್ಷೀಯೊಡನೆ | ಸಂಧಿಸಿದಾನೂ ||2||
ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಸಾರದಲೀ | ಧಾಮಾವ ರಚಿಸೂವೆಆ ಮಹಾ ವೈಕುಂಠಾವ | ಅಗಲೀ ಬಂದೂ ||3||
ವತ್ಸರ ಕಾಲದಲೊಂದು | ಉತ್ಸವ ಮಾಡುವೆನೆಂದುಇಚ್ಛೆ ಮಾಡಿದನೂ ವೆಂಕಟ ಇಂದಿರೆಗೂಡಿ||4||
ನವರಾತ್ರಿ ದಿವಸದಲೀ | ವಿವಾಹ ಲಗ್ನವ ರಚಿಸೀಅವನಿಯೊಳು ಡಂಗುರವನ್ನು ಹೊಯಿಸೀದ ಸ್ವಾಮೀ ||5||
ಕಾಶಿ ಕರ್ನಾಟಕದ | ದೇಶಾ ದೇಶದ ಜನರುಶ್ರೀಶಾನುತ್ಸವಕೇ ಜನರು ಒದಗೀದರಾಗಾ ||6||
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕಾದ | ಪದುಮಜಾದಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮದುವೆಯಾ ದಿಬ್ಬಣದಾ | ಜನರು ಬಂದರಾಗಾ ||7||
ಗರುಡಾ ಕಂಬದ ಸುತ್ತಾ | ಪರಿಪರಿ ವೈಭವದಿಂದಗಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟಗೇ | ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದರಾಗಾ ||8||
ಆಗಮಾ ಪುರಾಣ | ರಾಗ ಮದ್ದಳೆ ತಾಳಭಾಗವತರೂ ಸುತ್ತ ಮಾಡುತಿರಲೂ ||9||
ತಾಳ ತಮ್ಮಟೆ ಕಾಳೆ | ಭೋರೆಂಬೋ ವಾದ್ಯಗಳೂವರ ನಾರಿಯರು ಸುತ್ತಾಗ್ಹಾಡುತಿರಲೂ ||10||
ಚಿನ್ನದ ಕರಿಮಣಿ | ರನ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಹಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟನೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಗುತಾ ||11||
ಮುತ್ತಿನಾ ಕರಿಮಣಿ | ರತ್ನ ಮಂಗಳಸೂತ್ರಾಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ಕಟ್ಟಿದ ನಗುತಾ ||12||
ಅಂತರಾ ಮಾರ್ಗದೊಳೂ | ನಿಂತು ದೇವತೆಗಾಳು ಸಂತೋಷದಿಂದಲಿ ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಪಾಡಿದರಾಗ ||13||
ಅಂಗಾನೆ ಶ್ರೀ ಭೂಮಿ | ರಂಗಾಮಂಟಪದೊಳಗೆಬಂಗಾರ ಗಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟ ಒಪ್ಪಿದ ಸ್ವಾಮೀ ||14||
ಅತಿರಸಾ ಮನೋಹರ | ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಪದಾರ್ಥಗಳೂಸತಿಯರೆಲ್ಲರು ಭೂಮಕೆ ತಂದು ಬಡಿಸಿದರಾಗ ||15||
ಬೆರದ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲ | ಹರಿಭೂಮಾ ನಂತರದೀಭರದಿ ಉರುಟಣಿಗೆ ಅಣಿ ಮಾಡಿದರಾಗಾ||16||
ಮಿತ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗೆ ತಕ್ಕ | ಹಿರಿಯರು ಪೇಳಲುಛಂದದಿಂದಲಿ ಅರಿಷಿನ ಕಲಸಿ ನಿಂತಳಾಗ ||17||
ಪನ್ನಗ ನಗವಾ | ಸೇರಿದ ಮಹರಾಯದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡಿಗೆ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ದುಡಿವಾ ಲೋಭಿ ||18||
ವಂಚಿಸಿ ಜನರನ್ನು | ಲಂಚಾ ಲಾವಣಿ ತೆಗೆದುಹಿಂಚಾಸಿ ವರ ಕೊಡುವಾ ಹಿತದಾ ದೇವಾ ||19||
ಬಡವಾ ಬಲ್ಲಿದರೆಂದು | ಬಿಡದಾಲೆ ಅವರಿಂದಮುಡುಪು ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು (ಮುಂದಕೆ) ಬಿಡುವೋ ದೇವಾ ||20||
ಅನ್ನವೆಲ್ಲವ ಮಾರಿ | ಹೊನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆಯಲ್ಲೊಅನ್ನದಾನವ ಮಾಡಲೊಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಕಾರಿ ||21||
ಹೊನ್ನು ಸಾಲವ ತೆಗೆದು | ಎನ್ನಾ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡುಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡುವ ಮಾನವಂತಾ ||22||
ಹೊನ್ನು ಸಾಲದು ಎಂದು | ಎನ್ನ ಸಾಕುವೆ ಹೇಗೋನಿನ್ನಾ ಕೃಪಣತನಕೆ ನಾನು ಎಣೆಗಾಣೆನೋ ||23||
ಇಪ್ಪತ್ತು ದುಡ್ಡೀಗೆ | ಸೇರು ತೀರ್ಥವ ಮಾರಿದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಜಾಳಿಗೆ ಗಳಿಸುವ ಜಾಣ ನೀನೂ ||24||
ಅಟ್ಟಾ ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಾ | ಕುಟ್ಟಿ ನಾಮವ ಮಾಡಿಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಗಂಟು ಗಳಿಸುವ ಘನವಂತಾ ||25||
ದೇಶದೊಳು ನಿಮ್ಮಂಥಾ | ಆಸೆ ಉಳ್ಳವರಿಲ್ಲಕಾಸು ಕಟ್ಟಿ ಕವಡೆ ಗಂಟು ದುಡಿವ ಲೋಭಿ ||26||
ಮಡದಿ ನಾನಿರಲಿಕ್ಕೆ | ಕಡಿಮೆ ಏನಾಗೋದುಬಡತನ ನಿನಗೆ ಯಾತಕೆ ಬಂತೂ ಸ್ವಾಮೀ ||27||
ನಾರೀಯಾ ನುಡಿ ಕೇಳಿ | ವಾರೆ ನೋಟದಿ ನೋಡಿಮೋರೆ ತಗ್ಗಿಸಿ ವೆಂಕಟ ಮುನಿದು ನಿಂತಾ ||28||
ಕಡುಕೋಪಾ ಮಾಡುವರೆ | ಹುಡುಗನಂತಾಡುವರೆಕೊಡಲೀಯ ಪಿಡಿವಾರೆ ನಾನು ನುಡಿದಾ ನುಡಿಗೇ ||29||
ಕಣ್ಣಾನೆ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ | ಬೆನ್ನ ತೋರಲಿ ಬ್ಯಾಡಾಇನ್ನು ಮುಖವಾ | ತಗ್ಗಿಸಬ್ಯಾಡ ಇತ್ತ ನೋಡೂ ||30||
ಎನ್ನರಸಾ ಹೊನ್ನರಸಾ | ಚೆನ್ನಿಗ ವೆಂಕಟರಾಯಾನಿನ್ನ ಪೋಲುವರ್ಯಾರೊ | ಜಗದೊಳು ನೀಲಗಾತ್ರಾ ||31||
ಎನ್ನರಸಾ ಚೆನ್ನರಸಾ | ಚೆನ್ನಿಗ ವೆಂಕಟರಮಣಾನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮುಖವ ತೋರೊ ಅರಿಷಿಣ ಹಚ್ಚೇನು ||32||
ಎನ್ನುತ ಅರಿಷಿಣ | ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮವಿಟ್ಟುರನ್ನ ಹಾರವ ಹಾಕಿ ತಾನು ಕುಳಿತಾಳಾಗ ||33||
ಮಂದರಧರ ತಾನೂ | ಛಂದದರಿಶಿನ ಪಿಡಿದೂಇಂದಿರಾದೇವಿಯನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾ ||34||
ಎನ್ನರಸಿ ಹೊನ್ನರಸಿ | ಚೆನ್ನಿಗ ಮಾಯಾದೇವಿನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮೊಗವಾನೆ ತೋರು ಅರಿಷಿನ ಹಚ್ಚೇನು ||35||
ಭಿಡೆಯಾ ನೋಡದೆ ಇಂಥಾ | ನುಡಿಗಳಾಡಿದ ಮ್ಯಾಲೆನಡುಗಿ ಮೋರೆಯ ತಗ್ಗಿಸಲಿಹುದೆ ನಾಚಿಕೆ ಯಾಕೆ ||36||
ಭಾಗ್ಯಾದ ಮೊಬ್ಬಿಲಿ | ಬಾಗಿ ನೀ ನಡೆಯಾದೇಅಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆಯಲ್ಲೇ ||37||
ಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಬಹಳಾ | ಚಂಚಲ ಬುದ್ಧ್ಯವಳೇವಂಚಿಸೂವಳೆ ಜಗವಾ ವಾರಿಜಾಕ್ಷೀ ||38||
ಬಂಗಾರಾ ಮುಡುಪಿಗೆ | ಎನ್ನ ಕಂಗೊಳಿಸೀಗಾ ಹಿಂಗಾದೆ ಮಂಕು ಮಾನವರ ಮಾಡುವುದರಿದೇ ||39||
ಮುಡಿಯ ದಂಡೆಗೆ ಮುಡಿಸಿ | ಎಡದ ಕೈಯಲಿ ಬ್ಯಾಗಾತೊಡಕ ಕಂಚುಕ ವೆಂಕಟ ಬಿಗಿದಾ ನಗುತಾ ||40||
ತಾಂಬೂಲವನೆ ಮೆದ್ದು | ಮಡದಿಯಾ ಮುಖ ಸೂಸೆಇಂಬೀಲ್ಹಚ್ಚೆ ಬರೆದರಾಗ ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದೀ ||41||
ತಿರುಮಲೇಶನು ತನ್ನ | ಮಡದೀಯನು ಎತ್ತಿಭರದಿಂದಾ ತನ್ನರಮನೆಗಾಗಿ ತೆರಳಿದಾನು ||42||
ದ್ವಾರದಾದಡಿಯಲ್ಲಿ | ನಾರೇರೆಲ್ಲರು ನಿಂತುವಾರಿಜಾಕ್ಷಿ ಪತಿಯ ಹೆಸರಾ ಹೇಳೆಂದರು ||43||
ಕಿರುನಗೆಯಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ | ಗಿರಿಯಾ ವೆಂಕಟನೆನಲೂಹರಿಯೆ ನಿನ್ನ ರಮಣಿ ಹೆಸರಾ ಹೇಳೆಂದರೂ ||44||
ಜಾತಿ ನಾಚಿಕೆ ತೊರೆದು | ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ಎನುತಾಲೆಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಸಿಂಹಾಸನದಿ ಕುಳಿತರಾಗಾ ||45||
ಮತ್ತೆ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲಾ | ಮುತ್ತಿನಾರತಿ ಪಿಡಿದೂಸತ್ಯಾಭಾಮೆಗೆ ಜಯ ಜಯವೆಂದರಾಗ ||46||
ವಿಭುವಿನ ಗುಣವನ್ನು ವಿಸ್ತರ ಪೇಳಿದ ಜನಕೆಸಮಯದಂಥ ಭಾಗ್ಯವನಿತ್ತು ಸಲಹುವ ಸ್ವಾಮಿ ||47||
ಮಂಗಳ ವೆಂಕಟರಾಯಾ | ಮಂಗಳ ಮಾಧವರಾಯಾಮಂಗಳ ಮಾನಸಗೇಯಾ | ಮಂಗಳ ಮಾಧವರಾಯಾ ||48||
ಧರೆಯೊಳಧಿಕನಾದ | ದೊರೆ ವ್ಯಾಸವಿಠಲಾನುಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನವನು ಪಾಲಿಸೂವಾ ||49||

Bhārgavi ramaṇā | jagadābhi ramaṇā ||pa||
lōkanāyaka svāmi | vaikuṇṭhādinda bandū’ēkāntavānāḍidā | lakṣīyaroḍane ||1||
dharege vaikuṇṭhāda | caryava tōruvenenduśiri mahālakṣīyoḍane | sandhisidānū ||2||
svāmi kāsāradalī | dhāmāva racisūve’ā mahā vaikuṇṭhāva | agalī bandū ||3||
vatsara kāladalondu | utsava māḍuvenendu’icche māḍidanū veṅkaṭa indiregūḍi||4||
navarātri divasadalī | vivāha lagnava racisī’avaniyoḷu ḍaṅguravannu hoyisīda svāmī ||5||
kāśi karnāṭakada | dēśā dēśada janaruśrīśānutsavakē janaru odagīdarāgā ||6||
hadinālku lōkāda | padumajādigaḷellā maduveyā dibbaṇadā | janaru bandarāgā ||7||
garuḍā kambada suttā | paripari vaibhavadindagiriyā veṅkaṭagē | kaṅkaṇa kaṭṭidarāgā ||8||
āgamā purāṇa | rāga maddaḷe tāḷabhāgavatarū sutta māḍutiralū ||9||
tāḷa tam’maṭe kāḷe | bhōrembō vādyagaḷūvara nāriyaru suttāg’hāḍutiralū ||10||
cinnada karimaṇi | ranna maṅgaḷasūtrahiriyā veṅkaṭanū lakṣmīge kaṭṭida nagutā ||11||
muttinā karimaṇi | ratna maṅgaḷasūtrāsvāmi veṅkaṭa lakṣmīge kaṭṭida nagutā ||12||
antarā mārgadoḷū | nintu dēvategāḷu santōṣadindali jaya jayavendu pāḍidarāga ||13||
aṅgāne śrī bhūmi | raṅgāmaṇṭapadoḷagebaṅgāra giriyā veṅkaṭa oppida svāmī ||14||
atirasā manōhara | mitiyillada padārthagaḷūsatiyarellaru bhūmake tandu baḍisidarāga ||15||
berada nāriyarella | haribhūmā nantaradībharadi uruṭaṇige aṇi māḍidarāgā||16||
mitre lakṣmīge takka | hiriyaru pēḷaluchandadindali ariṣina kalasi nintaḷāga ||17||
pannaga nagavā | sērida maharāyaduḍḍu duḍḍige baḍḍiyannu duḍivā lōbhi ||18||
van̄cisi janarannu | lan̄cā lāvaṇi tegeduhin̄cāsi vara koḍuvā hitadā dēvā ||19||
baḍavā ballidarendu | biḍadāle avarindamuḍupu hākisikoṇḍu (mundake) biḍuvō dēvā ||20||
annavellava māri | honnu kaṭṭuveyallo’annadānava māḍalolli an’yākāri ||21||
honnu sālava tegedu | ennā kaṭṭikoṇḍumane manege bhikṣava bēḍuva mānavantā ||22||
honnu sāladu endu | enna sākuve hēgōninnā kr̥paṇatanake nānu eṇegāṇenō ||23||
ippattu duḍḍīge | sēru tīrthava māriduḍḍu kaṭṭi jāḷige gaḷisuva jāṇa nīnū ||24||
aṭṭā maḍikeyallā | kuṭṭi nāmava māḍigaṭṭiyāgi gaṇṭu gaḷisuva ghanavantā ||25||
dēśadoḷu nim’manthā | āse uḷḷavarillakāsu kaṭṭi kavaḍe gaṇṭu duḍiva lōbhi ||26||
maḍadi nāniralikke | kaḍime ēnāgōdubaḍatana ninage yātake bantū svāmī ||27||
nārīyā nuḍi kēḷi | vāre nōṭadi nōḍimōre taggisi veṅkaṭa munidu nintā ||28||
kaḍukōpā māḍuvare | huḍuganantāḍuvarekoḍalīya piḍivāre nānu nuḍidā nuḍigē ||29||
kaṇṇāne biḍabyāḍa | benna tōrali byāḍā’innu mukhavā | taggisabyāḍa itta nōḍū ||30||
ennarasā honnarasā | cenniga veṅkaṭarāyāninna pōluvaryāro | jagadoḷu nīlagātrā ||31||
ennarasā cennarasā | cenniga veṅkaṭaramaṇāninna muddu mukhava tōro ariṣiṇa haccēnu ||32||
ennuta ariṣiṇa | hacci kuṅkumaviṭṭuranna hārava hāki tānu kuḷitāḷāga ||33||
mandaradhara tānū | chandadariśina piḍidū’indirādēviyannu mātanāḍisidā ||34||
ennarasi honnarasi | cenniga māyādēvininna muddu mogavāne tōru ariṣina haccēnu ||35||
bhiḍeyā nōḍade inthā | nuḍigaḷāḍida myālenaḍugi mōreya taggisalihude nācike yāke ||36||
bhāgyāda mobbili | bāgi nī naḍeyādē’aggaḷike mātugaḷannu āḍideyallē ||37||
min̄cinandadi bahaḷā | can̄cala bud’dhyavaḷēvan̄cisūvaḷe jagavā vārijākṣī ||38||
baṅgārā muḍupige | enna kaṅgoḷisīgā hiṅgāde maṅku mānavara māḍuvudaridē ||39||
muḍiya daṇḍege muḍisi | eḍada kaiyali byāgātoḍaka kan̄cuka veṅkaṭa bigidā nagutā ||40||
tāmbūlavane meddu | maḍadiyā mukha sūse’imbīl’hacce baredarāga ati sambhramadī ||41||
tirumalēśanu tanna | maḍadīyanu ettibharadindā tannaramanegāgi teraḷidānu ||42||
dvāradādaḍiyalli | nārērellaru nintuvārijākṣi patiya hesarā hēḷendaru ||43||
kirunageyinda lakṣmī | giriyā veṅkaṭanenalūhariye ninna ramaṇi hesarā hēḷendarū ||44||
jāti nācike toredu | śrī taruṇi enutāleprītiyindali sinhāsanadi kuḷitarāgā ||45||
matte nāriyarellā | muttinārati piḍidūsatyābhāmege jaya jayavendarāga ||46||
vibhuvina guṇavannu vistara pēḷida janakesamayadantha bhāgyavanittu salahuva svāmi ||47||
maṅgaḷa veṅkaṭarāyā | maṅgaḷa mādhavarāyāmaṅgaḷa mānasagēyā | maṅgaḷa mādhavarāyā ||48||
dhareyoḷadhikanāda | dore vyāsaviṭhalānuparama bhakti sujñānavanu pālisūvā ||49||

dasara padagalu · MADHWA · purandara dasaru · sampradaaya haadu

Dhristi parihara haadu

ಎಂಥಾ ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತು, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಗೆ
ಕೆಟ್ಟ ಪಾಪಿ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿತು ||pa||

ಶಿಶು ಹಸಿದನೆಂದು ಗೋಪಿ
ಮೊಸರು ಕುಡಿಸುತ್ತಿರಲು ನೋಡಿ
ಹಸಿದ ಬಾಲರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ
ಮೊಸರು ಕುಡಿಯಲೊಲ್ಲನೆ ||1||

ಕೃಷ್ಣ ಹಸಿದನೆಂದು ಗೋಪಿ
ಬಟ್ಟಲೊಳಗೆ ಕ್ಷೀರ ಕೊಡಲು
ಕೆಟ್ಟ ಬಾಲರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ
ಕೊಟ್ಟ ಹಾಲು ಮುಟ್ಟನೆ ||2||

ಚಿಣ್ಣ ಹಸಿದನೆಂದು ಗೋಪಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ಕೈಯಲಿ ಕೊಡಲು ನೋಡಿ
ಸಣ್ಣ ಬಾಲರ ದೃಷ್ಟಿ ತಾಗಿ
ಬೆಣ್ಣೆ ವಿಷಮವಾಯಿತೆ ||3||

ಅಂಗಿ ಹಾಕಿ ಉಂಗುರವಿಟ್ಟು
ಕಂಗಳಿಗೆ ಕಪ್ಪನಿಟ್ಟು
ಅಂಗಳದೊಳು ಆಡೊ ಕೃಷ್ಣಗೆ
ಹೆಂಗಳಾ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೇನೋ ||4||

ಶಲ್ಲೆ ಉಡಿಸಿ ಮಲ್ಲೆ ಮುಡಿಸಿ
ಚೆಲ್ವ ಫಣೆಗೆ ತಿಲಕನಿಟ್ಟು
ವಲ್ಲಭ ಪುರಂದರವಿಠಲನ
ಫುಲ್ಲನೇತ್ರರು ನೋಡಿದರೇನೋ ||5||

Enthā pāpi dr̥ṣṭi tāgitu, gōpālakr̥ṣṇage
keṭṭa pāpi dr̥ṣṭi tāgitu ||pa||

śiśu hasidanendu gōpi
mosaru kuḍisuttiralu nōḍi
hasida bālara dr̥ṣṭi tāgi
mosaru kuḍiyalollane ||1||

kr̥ṣṇa hasidanendu gōpi
baṭṭaloḷage kṣīra koḍalu
keṭṭa bālara dr̥ṣṭi tāgi
koṭṭa hālu muṭṭane ||2||

ciṇṇa hasidanendu gōpi
beṇṇe kaiyali koḍalu nōḍi
saṇṇa bālara dr̥ṣṭi tāgi
beṇṇe viṣamavāyite ||3||

aṅgi hāki uṅguraviṭṭu
kaṅgaḷige kappaniṭṭu
aṅgaḷadoḷu āḍo kr̥ṣṇage
heṅgaḷā dr̥ṣṭi idēnō ||4||

śalle uḍisi malle muḍisi
celva phaṇege tilakaniṭṭu
vallabha purandaraviṭhalana
phullanētraru nōḍidarēnō ||5||

dasara padagalu · MADHWA · sampradaaya haadu · Vadirajaru

Harshina kuttuva haadu/Turmeric grinding ceremony song

ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀರಮಣಗೆ ಸುವ್ವಿ
ಸುವ್ವಿ ಸುವ್ವಿ ನಮ್ಮ ಭೂರಮಣಗೆ ಸುವ್ವಿ
ಸುವ್ವಿ ಎಂದು ಪಾಡಿ ಸಜ್ಜನರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ||ಪ||

ಹರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸಿರಿಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ
ವರ ವಾಣಿರಮಣಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ ಸುವ್ವಿ
ವರ ವಾಣಿರಮಣಗೆ ಶರಣೆಂದು ಪೇಳಿದ
ಗುರುವಾದಿರಾಜೇಂದ್ರನ ಕೃತಿಯೆಂದು ಸುವ್ವಿ ||1||

ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ್ನ ಜಗಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ನ
ರಕ್ಕಸದಾಹನ್ನನಿವ ಸುವ್ವಿ
ರಕ್ಕಸದಾಹನ್ನನಿವ ತನ್ನ ಮರೆ-
ಹೊಕ್ಕರ ಕಾಯ್ವ ಪ್ರಸನ್ನನಿವ ಸುವ್ವಿ ||2||

ಯಶೋದೆಯ ಕಂದ ತನ್ನ ವಿಷವನುಣ್ಣೆಂದ
ಕರ್ಕಶದ ಪೂತನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಸುವ್ವಿ
ಕರ್ಕಶದ ಪೂತನಿಯ ಶಿಶುವಾಗಿ ಕೊಂದ ನಮ್ಮ
ಎಸೆವ ಗೋವಿಂದ ಪಾಲಿಸ ಬಂದ ಸುವ್ವಿ ||3||

ಶಕಟಾಸುರನ್ನ ಮೆಟ್ಟಿ ಕೊಂದ ಬಲು
ವಿಕಟ ದೈತ್ಯನ್ನ ಕೊರಲೆತ್ತಿ ಸುವ್ವಿ
ವಿಕಟದೈತ್ಯನ್ನ ಕೊರಲೆತ್ತಿ ಕೊಂದು ಸರ್ಪನ ಮ-
ಸ್ತಕದಮೇಲೆ ನಲಿವುತ ನಿಂದ ಸುವ್ವಿ||4||

ಕರುಗಳ ಕಣ್ಣಿಯ ಬಿಡುವಾಗ ನಾರಿಯರೆಲ್ಲರು
ಪೊರವಡಲು ತಾ ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲ್ಮೊಸರನೆ ಸುವ್ವಿ
ಪೊರವಡಲು ತಾ ಪೊಕ್ಕು ಪಾಲ್ಮೊಸರನೆ ಸುರಿದು
ಅವರ್ಬರಲು ಬೆಣ್ಣೆಯ ಕೊಂಡೋಡುವ ಸುವ್ವಿ ||5||

ಮತ್ತಿಯ ಮರಗಳ ಕಿತ್ತುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ
ಭೃತ್ಯರಿಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತ ಸುವ್ವಿ
ಭೃತ್ಯರಿಗೊಲಿದು ವರವಿತ್ತ ತನ್ನ
ಮಿತ್ರಜನಕಾಗಿ ಗಿರಿಯೆತ್ತಿದನೆ ಸುವ್ವಿ ||6||

ಮಧುರೆಗೆ ಪೋಗಿ ಮಲ್ಲರಸುವ ನೀಗಿ
ಮದಾಂಧ ಮಾವನ್ನ ಮಡುಹಿದ ಸುವ್ವಿ
ಮದಾಂಧ ಮಾವನ್ನ ಮಡುಹಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಮುದದಿ ತನ್ನವರ ಮುದ್ದಿಸಿದ ಸುವ್ವಿ ||7||

ಅನಂತಾಸನವೆಂದು ಮತ್ತೊಂದು ನಗರ ಕೃಷ್ಣಗೆ
ಘನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತಿಪ್ಪುದು ಸುವ್ವಿ
ಘನೋದಕದ ಮೇಲೆ ಮಿಂಚುತಿಪ್ಪುದು ಅಲ್ಲಿ
ಮನೆ ಮನೆಯಲಿ ಮುಕ್ತರ ಸಂದಣಿ ಸುವ್ವಿ||8||

ಇಂತು ಹಯವದನ ನಿಶ್ಚಿಂತ ಜಗತ್ಕಾಂತ
ಸಂತರನು ಸದಾ ಸಲಹುವ ಸುವ್ವಿ
ಸಂತರನು ಸದಾ ಸಲಹುವ ಮಾರಾಂತರ ಕೃ-
ತಾಂತನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹುವ ಸುವ್ವಿ ||9||
Suvvi suvvi nam’ma śrīramaṇage suvvi
suvvi suvvi nam’ma bhūramaṇage suvvi
suvvi endu pāḍi sajjanarella kēḷi ||pa||

harige śaraṇembe sirige śaraṇembe
vara vāṇiramaṇage śaraṇembe suvvi
vara vāṇiramaṇage śaraṇendu pēḷida
guruvādirājēndrana kr̥tiyendu suvvi ||1||

pakṣi vāhanna jagakke mōhanna
rakkasadāhannaniva suvvi
rakkasadāhannaniva tanna mare-
hokkara kāyva prasannaniva suvvi ||2||

yaśōdeya kanda tanna viṣavanuṇṇenda
karkaśada pūtaniya śiśuvāgi suvvi
karkaśada pūtaniya śiśuvāgi konda nam’ma
eseva gōvinda pālisa banda suvvi ||3||

śakaṭāsuranna meṭṭi konda balu
vikaṭa daityanna koraletti suvvi
vikaṭadaityanna koraletti kondu sarpana ma-
stakadamēle nalivuta ninda suvvi||4||

karugaḷa kaṇṇiya biḍuvāga nāriyarellaru
poravaḍalu tā pokku pālmosarane suvvi
poravaḍalu tā pokku pālmosarane suridu
avarbaralu beṇṇeya koṇḍōḍuva suvvi ||5||

mattiya maragaḷa kittuvāga alli
bhr̥tyarigolidu varavitta suvvi
bhr̥tyarigolidu varavitta tanna
mitrajanakāgi giriyettidane suvvi ||6||

madhurege pōgi mallarasuva nīgi
madāndha māvanna maḍ’̔uhida suvvi
madāndha māvanna maḍ’̔uhida śrīkr̥ṣṇa
mudadi tannavara muddisida suvvi ||7||

anantāsanavendu mattondu nagara kr̥ṣṇage
ghanōdakada mēle min̄cutippudu suvvi
ghanōdakada mēle min̄cutippudu alli
mane maneyali muktara sandaṇi suvvi||8||

intu hayavadana niścinta jagatkānta
santaranu sadā salahuva suvvi
santaranu sadā salahuva mārāntara kr̥-
tāntana baḷige kaḷuhuva suvvi ||9||

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · sampradaaya haadu

Huva mudisuva haadu

ಹೂವ ಮುಡಿಸಿರೆ ಮುಡಿಗ್ಹರಸುತಲಿ
ಮುತ್ತೈದೆಯಾಗೆನುತ
ಹೂವ ಮುಡಿಸಿರೆ ಮುಡಿಗ್ಹರಸುತಲಿ|| ಪ||

ಮರುಗ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಜಿ ಸುರಗಿ ಶಾವಂತಿಗೆ
ಸುರಪಾರಿಜಾತ ಸಂಪಿಗೆ ಸತ್ಯಭಾಮೆಗೆ ||1||

ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಬೆರೆಸಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆ
ಸುರಪಾರಿಜಾತ ಪುನ್ನಾಗ ಪುಷ್ಪಗಳ ||2||

ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ರಾಗಟೆ ಗೊಂಡ್ಯ ಕ್ಯಾದಿಗೆ
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆಯ ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣನ ಸತಿಗೆ||3||
Hūva muḍisire muḍig’harasutali
muttaideyāgenuta
hūva muḍisire muḍig’harasutali|| pa||

maruga mallige jāji suragi śāvantige
surapārijāta sampige satyabhāmege ||1||

ariṣiṇa kuṅkuma beresida mallige
surapārijāta punnāga puṣpagaḷa ||2||

heraḷu baṅgāra rāgaṭe goṇḍya kyādige
araḷu malligeya bhīmēśakr̥ṣṇana satige||3||

dasara padagalu · mohana dasaru · sampradaaya haadu

Hasege kereyuva haadu

ಇಂದಿರಾ ದೇವಿಯ ರಮಣ ಬಾವೃಂದಾರಕ ಮುನಿ ವಂದ್ಯ ಬಾ ಶೋಭಾನೇ ||pa||

ಸಿಂಧು ಶಯನ ಗೋವಿಂದ ಸದÀಮಲಾನಂದ ಬಾತಂದೆಯ ಕಂದ ಬಾ |
ಮಾವನಾ ಕೊಂದ ಬಾ ಗೋಪಿಯಕಂದ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||a.pa||

ಕೃಷ್ಣವೇಣಿಯ ಪಡೆದವನೆ ಬಾಕೃಷ್ಣನ ರಥ ಹೊಡೆದವನೆ ಬಾ ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕಷ್ಟವ ನಷ್ಟವ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣನೆ ಬಾ ||
ಯದುಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಸತತ ಸಂತುಷ್ಟನೆ ಬಾಉಡುಪೀಯ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||1||

ಕ್ಷೀರವಾರಿಧಿ ಕುವರಿ ಬಾಸಾರಿದವರಿಗಾಧಾರ ಬಾಮಾರ ಜನನಿ ನಾಗಾರಿ ಮಧ್ಯಳೆ ಹೊಂತಕಾರಿ ಬಾ ||
ಬಲು ದುರಿತಾರಿ ಬಾಬಹು ವೈಯ್ಯಾರಿ ಬಾಸುಂದರ ನಾರೀ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||2||

ಶ್ರೀ ಭ್ರೂ ದುರ್ಗಾಂಭ್ರಣಿಯೆ ಬಾಶೋಭನ ಗುಣ ಮಣಿ ಖಣಿಯೇ ಬಾಸೌಭಾಗ್ಯದ ಪನ್ನಗವೇಣಿ ಬಾ ||
ಪರಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಬಾನಿಗಮಾಭಿಮಾನೀ ಬಾಭಾಗ್ಯದ ನಿಧಿಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||3|

ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿದವಳೆ ಬಾಪತಿಯ ಸಂಗಡ ಜನಿಸಿದವಳೇ ಬಾಸದ್ಗುಣವತಿಯೇ ಬಾ ||
ಪತಿತ ಪಾವನ ಸಿರಿ ಮೋಹನ ವಿಠಲನ ಸತಿಯೇ ಬಾವೇದಾವತಿಯೇ ಬಾಬಲು ಪತಿವ್ರತೆಯೇ ಬಾ ಹಸೆಯ ಜಗುಲಿಗೇ ||4||

indirA dEviya ramaNa bAvRundAraka muni vandya bA SOBAnE ||pa||

sindhu Sayana gOviMda sada À malAnanda bAtandeya kanda bA |
mAvanA konda bA gOpiyakanda bA haseya jaguligE ||a.pa||

kRuShNavENiya paDedavane bAkRuShNana ratha hoDedavane bA kRuShNeya kaShTava naShTava mADida kRuShNane bA ||
yadukula SrEShTha bAsatata santuShTane bA^^uDupIya kRuShNa bA haseya jaguligE ||1||

kShIravAridhi kuvari bAsAridavarigAdhAra bAmAra janani nAgAri madhyaLe hoMtakAri bA ||
balu duritAri bAbahu vaiyyAri bAsundara nArI bA haseya jaguligE ||2||

SrI BrU durgAMBraNiye bASOBana guNa maNi KaNiyE bAsauBAgyada pannagavENi bA ||
parama kalyANi bAnigamABimAnI bABAgyada nidhiyE bA haseya jaguligE ||3|

patiyalli avatarisidavaLe bApatiya sangaDa janisidavaLE bAsadguNavatiyE bA ||
patita pAvana siri mOhana viThalana satiyE bAvEdAvatiyE bAbalu pativrateyE bA haseya jaguligE ||4||

bhadrapada maasa · ganesh chathurdhi · ganesha · MADHWA · sampradaaya haadu

Vigneshwara kathe

bhadrapada maasa suddha chowthi dinadalli
harushadindallu baruva Gana naathage mithreyarellaru
mutthinarathi etthi belagi – manadha
ishtaarthavanu bedi kolli jaya mangala nithya subha mangala||1||

mane maneyalli thattadhe kadubu undalikeyu
karada chekkuli melluva neetha
heengenutha haangenutha nalidhu baruva eetha
pruthviya mele siddhi vinayaka jaya mangala nithya subha mangala||2||

yeridhane thanna mushika vaahanavanna
keridhadi baruvaaga uruli biddhanu
Undalige urulalu sarpavanu haaki thanna hotteyanu
kattiddhu nodi chandranu nakkanu jaya mangala nithya subha mangala||3||

chandranaguvadhanu nodi kadu koba thaali
muridhu bisaadanu thanna thanthadali ondannu
nanna poojeya dina ninna nodidhavarige
apanindhaneyu barali endu sapisidhanu||4||

indraadi devaru devathegalellaru koodi
chandrana saapakke parihaarava bedalu tanna
poojeyannu maadi katheyannu keluvavarige baruva
apanindhane parihaara vaguvudhu endhanu||5||

bhadrapada maasa suddha chavuthi dinadalli
ganapathiya poojeyanu maadi katheya keluvarige
sarpabhooshanu apanindhanaya pariharisi
sakala ishtarthagalanu kottu salahuvanu||6||

siddhivinayakkana bhakthiyindhali poojisi
utthama syamanthaka rathnadha katheyannu
heli keluva janarige apakeerthiyanu pariharisi
olle keerthi vantharaagi maadisuvanu||7||

Jayamangalam sri siddhi vinayakanige
jayamangalam sambu kumaranige
jayamangalam gowri thanayanige
Shuba mangalam shanmuga sotharanige

 

 

 

Jyeshta Gowri · MADHWA · sampradaaya haadu

Jyeshta Gowri haadu

ಪಂಕಜನಾಭಗೆ ಶಂಕಿಸಿ ಶರಣೆಂಬೆ | ಪಂಕಜೋದ್ಭವಗೆ ಶರಣೆಂಬೆ |
ಪಂಕಜೋದ್ಭವಗೆ ಶರಣೆಂದು ಪೇಳುವೆ ಅಂಬಿಕೆಗೆ ಕರವ ಮುಗಿವೆನು ||

ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ವೈದು ಮುಳ್ಳು ಬೇಲಿಯಲಿಟ್ಟು ಸಿರಿ ವೈದು ಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತ |
ಸಿರಿವೈದುಕೊಟ್ಟು ಶ್ರೀಕಾಂತೆಂಬ ಅರಸಿಯ ಮನೆಯೊಳಗಿರುತಿದ್ದ ಅರಸು ||

ಹೊರಟನೆ ರಾಯ ತಾ ಮೃಗದ ಬೇಟೆಯನಾಡಿ ಕೆರೆ ಇಲ್ಲ ಭಾವಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲ |
ಕೆರೆಯಿಲ್ಲ ಭಾವಿ ಮೊದಲಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬಿಡುವೆ ನಾ ಪ್ರಾಣಗಳನೆಂದ ||

ಹೋಗುವ ದೂತನ ಬೇಗದಲಿ ಕರೆದರು | ಕರದಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ |
ಕರದಲ್ಲಿ ದಾರ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಗಣಿ ಕುರುಳಿಯಲಿ ಉದಕ ಕೊಡುವೋರು ||

ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ನೀ ನೋಡಬೇಡ ಎನುತಲಿ | ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಸಲಿಗೆ |
ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಬಿಸಲಿಗೆ ಕೂಗಣಿ ಒಡೆದು ನದಿಯಾಗಿ ಹರಿದೀತು ||

ನದಿಯ ನೀರನೆ ಕುಡಿದು ಕರೆದನು ದೂತನ್ನ | ಕರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ |
ಕರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ದಾರವನು ಇದೇನೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡ ||

ನಾಗ ಕನ್ನಿಕೆಯರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರವೆಂದು ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅರಸಿಗೆ |
ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಅರಸಿಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವರಗಳನು ||

ಬೇಟೆಯಾಡಿ ರಾಯ ಬಳಲಿ ಮನಿಗೆ ಬಂದ | ಬಂದು ರಾಣಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ |
ಬಂದು ರಾಣಿಯ ತೊಡೆಯಮೇಲೆ ಮಲಗಲು ಧಾರ ಇದೇನೆಂದು ಬೆಸಗೊಂಡ್ಲು ||

ಕಾಂತೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಕಾಂತೆಯ ತಂದೀರಿ ಕರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದ |
ಕರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಟ್ಟಿದ್ದ ಧಾರದ ಮಹಿಮೆಗಳೆನಗೆ ತಿಳಿದೀತು ||

ದೃಷ್ಟಿಸಿ ಕಾಂತೆ ತಾ ಸಿಟ್ಟಿಲಿ ಹರಿದಳು ಹಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಪಡವಲ |
ಹಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಪಡವಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಂದರದ ಮೇಲೆ ಎಸೆದಾಳು ||

ಒಣಗಿದ್ದ ಬಳ್ಳಿಯು ಚಿಗಿತು ಫಲವಾಯಿತು | ಅದು ಕಂಡು ರಾಯ ಮನದಲಿ |
ಅದು ಕಂಡು ರಾಯ ಮನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೇಶ ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ||

ದಿನದ ಪಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂದಳಾ ದಾಸಿಯು ಪಡುವಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ |
ಪಡುವಲ ಬಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಧಾರವನು ಕಂಡು ಸಂತೋಷ ಪಡುತಿದ್ಲು ||

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಕಳ್ಳಿ ಎಂದಾರೆಂದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರ |
ಕಾಲಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧಾರವೆಂದು ಮರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಾಳು ||

ತೆಗೆದು ಧಾರವನು ಉಡಿಯೊಳಗಿಟ್ಟಳು ದಿನದ ಪಡಿಗಳನು ಕೇಳಿದರೆ |
ದಿನದ ಪಡಿಗಳನು ಕೇಳಿದರೆ ಚಾರಕರು ರಾಗಿ ಪಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವೋರು ||

ರಾಗಿ ಪಡಿ ತಂದು ಕೊಡುವೋದು ರಾಯ ತಾ ನೋಡಿದ ನನಗಲ್ಲದರಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ |
ನನಗಲ್ಲದರಸಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲಿ ಎಂದೆನುತ ರಾಯ ಕೋಪದಲಿ ನುಡಿದಾನು ||

ತರಿಸಿದ ರಾಯ ತಾ ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿ ಬೆಲ್ಲ ತರಿಸಿ ತುಂಬಿಸೀ ದಾಸೀಗೆ |
ತರಿಸಿ ತುಂಬಿಸೀ ದಾಸಿಗೆ ಹೊರಿಸಿ ಮನಿತನಕಾ ಕಳಿಸೀದ ||

ಒಕ್ಕಲಗಿತ್ತಿಯು ಹೊತ್ತಳು ಹೆಡಗಿಯನ್ನು ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಮನೆಗಾಗಿ
ಬಂದಿನ್ನು ಇಳಿಸವ್ವ ಭತ್ತದ ಹೆಡಗಿಯನು ||

ಅಂದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ನೊಂದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಂದಿಯ ಒಳಗೆ
ನಗೆಗೇಡು ಮಾಡುವುದು ದಾಸಿ ನಿನಗಿದು ತರವೇನೆ||

ಚಕ್ಕಂದವಲ್ಲವೇ ತಾಯೇ ನೀ ಕೇಳವ್ವ ಒಡೆಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಡಿಗಳನು |
ಒಡೆಯರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪಡಿಗಳ ನೋಡೆಂದು ಅಕ್ಕಿ ಗೋದಿಯನೆ ತೆಗೆದಾಳು ||

ತೆಗೆದು ಧಾರವನು ಹರದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಧಾರದ |
ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಧಾರದ ತೊಡಕನ್ನು ಬಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅರುಹಿದಳು ||

ಭಾದ್ರಪದ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತೈದೆ ನನಗೆ
ದೊರಕ್ಯಾಳು ಇಂದಿನ್ನು ಸೌಭಾಗ್ಯಳೆಂದು ನುಡಿದಾಳು ||

ಅರಸಿನ ಮನೆಗಾಗಿ ಬಂದಳೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ |
ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಕಾಂತೆಯ ಬಳಿಗೆ ನಡೆತಂದ್ಲು ||

ಮಾಸಿದ್ದು ಉಟ್ಟಿದ್ದು ಮೈಲಿಗೆ ತೊಟ್ಟಿದ್ದು | ಸೂಸುವ ಮಾರೀ ಸಿಂಬಳದ |
ಸೂಸುವ ಮಾರೀ ಸಿಂಬಳದ ಜೋರಿನ್ನು | ಹೇಸಿ ಹೋಗೆಂದು ನುಡಿದಳು ||

ಅಂದ ಮಾತಿಗಾಗಿಗೆ ಕೊಡುವಳೆ ಶಾಪವ ಹಂದಿಯ ಮಾರಿ ಮಂದಿಯ |
ಹಂದಿಯ ಮಾರಿ ಮಂದಿಯ ರೂಪವು ಇಂದು ನಿನಭಂಗ ಧೃಢವಾಗಲಿ ||

ನುಡಿದ ಮಾತಿಗಾಗಿ ಕೊಡುವಳೆ ಶಾಪವ ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಮಿಂದ |
ಮಿತ್ರೆ ಸುಕಾಂತೆ ಮಿಂದ ನೀರೊಳು ಅಂದು ನಿನಭಂಗ ಧೃಢವಾಗ್ಲಿ ||

ಹಿರಿಯ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಳಾ ಮಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ|
ವೃದ್ಧ ಮುತ್ತೈದೆ ರೂಪವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಸುಕಾಂತಿದ್ದ ಬಳಿಗೆ ನಡೆತಂದ್ಲು ||

ಹರಸಿ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಮುದದಿಂದ ಎರೆದಳು ಹದಿನಾರು ಎಳೆಯ ಧಾರವನು |
ಹದಿನಾರು ಎಳೆಯ ಧಾರವನೆ ಗಂಟು ಹಾಕಿ ಮುದದಿಂದ ಆರತಿಯ ಬೆಳಗಿದಳು||

ಮರುದಿನ ಅಷ್ಟಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಡನೆ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶೇಷವನು |
ಒಡನೆ ಮಿಕ್ಕಂಥ ಅಷ್ಟಮಿಯ ಶೇಷವನು ಒಡನೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಉಣುತಿದ್ಲು ||

ಭೋಗುಳ್ಳ ಅರಸುತನ ರಾಜ್ಯವನೆ ಕಳಕೊಂಡು ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ |
ಪಾದಚಾರಿಯಾಗಿ ಪರಮ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಭೂಮಿಯಲಿ ಕೃತಘ್ನಗೆ ನೆರಳಿಲ್ಲ ||

ಭೂಮಂಡಲೇಶನಾದ ಗಂಡನ ಕಾಣದೆ ಬೆಂಡಾಗಿ ರಾಯ
ಬಳಲುತಿಪ್ಪುದು ಕಂಡು ತಂಗಿಗೆ ವಿಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಳು ಅಣ್ಣಿಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೃತ||

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಕಥೆಯ ಮಾಡಿದನು |
ಮಾಡಿದನು ತಿರುಮಲ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳವರು ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳೆ ಹರಿ‌ಒಲಿವ ||

pankajanABage Sankisi SaraNeMbe | pankajOdBavage SaraNeMbe |
pankajOdBavage SaraNendu pELuve aMbikege karava mugivenu ||

hiriya henDati vaidu muLLu bEliyaliTTu siri vaidu koTTu SrIkAnta |
sirivaidukoTTu SrIkAnteMba arasiya maneyoLagirutidda arasu ||

horaTane rAya tA mRugada bETeyanADi kere illa BAvi modalilla |
kereyilla BAvi modalilladiddare biDuve nA prANagaLaneMda ||

hOguva dUtana bEgadali karedaru | karadalli dAra kaTTi |
karadalli dAra kaTTi kUgaNi kuruLiyali udaka koDuvOru ||

hindakke tirugi nI nODabEDa enutali | hindakke tirugi bisalige |
hindakke tirugi bisalige kUgaNi oDedu nadiyAgi haridItu ||

nadiya nIrane kuDidu karedanu dUtanna | karadalli nInu kaTTidda |
karadalli nInu kaTTidda dAravanu idEneMdu besagoMDa ||

nAga kannikeyaru lakShmI dhAravendu lakShaNavuLLa arasige |
lakShaNavuLLa arasige koDu endu koTTaru lakShmI varagaLanu ||

bETeyADi rAya baLali manige banda | bandu rANiya toDeya mEle |
bandu rANiya toDeyamEle malagalu dhAra idEnendu besagonDlu ||

kAnteya mEle sukAnteya tandIri karadalli nIvu kaTTidda |
karadalli nIvu kaTTidda dhArada mahimegaLenage tiLidItu ||

dRuShTisi kAnte tA siTTili haridaLu hittalAgidda paDavala |
hittalAgidda paDavala baLLiya handarada mEle esedALu ||

oNagidda baLLiyu cigitu PalavAyitu | adu kaMDu rAya manadali |
adu kanDu rAya manadalli klESa paDuttidda ||

dinada paDigaLigAgi bandaLA dAsiyu paDuvala baLLiya mElidda |
paDuvala baLLiya mElidda dhAravanu kanDu santOSha paDutidlu ||

kaiyalli muTTidare kaLLi endArendu kAlalli muTTi lakShmI dhAra |
kAlalli muTTi lakShmI dhAravendu marada koneyalli tegedALu ||

tegedu dhAravanu uDiyoLagiTTaLu dinada paDigaLanu kELidare |
dinada paDigaLanu kELidare cArakaru rAgi paDi tandu koDuvOru ||

rAgi paDi tandu koDuvOdu rAya tA nODida nanagalladarasi nimagelli |
nanagalladarasi nimagelli endenuta rAya kOpadali nuDidAnu ||

tarisida rAya tA akki gOdi bella tarisi tuMbisI dAsIge |
tarisi tuMbisI dAsige horisi manitanakA kaLisIda ||

okkalagittiyu hottaLu heDagiyannu mitre sukAnte manegAgi
bandinnu iLisavva Battada heDagiyanu ||

anda mAtigAgi nondAga manadalli mandiya oLage
nagegEDu mADuvudu dAsi ninagidu taravEne||

cakkandavallavE tAyE nI kELavva oDeyaru koTTantha paDigaLanu |
oDeyaru koTTantha paDigaLa nODendu akki gOdiyane tegedALu ||

tegedu dhAravanu haradige koTTaLu mitre sukAnte dhArada |
mitre sukAnte dhArada toDakannu balla hiriyarige aruhidaLu ||

BAdrapada Suddha aShTamiya dinadalli muttaide nanage
dorakyALu indinnu sauBAgyaLendu nuDidALu ||

arasina manegAgi bandaLe mahAlakShmI vRuddha muttaide rUpavane |
vRuddha muttaide rUpavane takkonDu SrIkAnteya baLige naDetandlu ||

mAsiddu uTTiddu mailige toTTiddu | sUsuva mArI siMbaLada |
sUsuva mArI siMbaLada jOrinnu | hEsi hOgeMdu nuDidaLu ||

anda mAtigAgige koDuvaLe SApava handiya mAri mandiya |
handiya mAri mandiya rUpavu indu ninaBanga dhRuDhavAgali ||

nuDida mAtigAgi koDuvaLe SApava mitre sukAnte minda |
mitre sukAnte minda nIroLu andu ninaBanga dhRuDhavAgli ||

hiriya henDati manege bandaLA mahalakShmI vRuddha muttaide rUpavane|
vRuddha muttaide rUpavane takkonDu sukAntidda baLige naDetaMdlu ||

harasi muttaidege mudadinda eredaLu hadinAru eLeya dhAravanu |
hadinAru eLeya dhAravane ganTu hAki mudadinda Aratiya beLagidaLu||

marudina aShTamiyalli mUla nakShatradalli oDane mikkantha aShTamiya SEShavanu |
oDane mikkantha aShTamiya SEShavanu oDane mahAlakShmI uNutidlu ||

BOguLLa arasutana rAjyavane kaLakobDu pAdacAriyAgi parama |
pAdacAriyAgi parama kaShTadinda BUmiyali kRutaGnage neraLilla ||

BUmaMDalESanAda ganDana kANade benDAgi rAya
baLalutippudu kanDu tangige viSApa koTTaLu aNNigEriyalli amRuta||

BUmiyalli lakShmIdEviya katheya mADidanu |
mADidanu tirumala lakShaNavuLLavaru kivigoTTu kELe hari^^oliva ||

Garuda panchami · MADHWA · Naga chathurthi · sampradaaya haadu

Naaga panchami haadu

ವಾಸುಕಿ ರೂಪನೆ ವೈಯ್ಯಾರದಿಂದ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಅರಿತು | ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಾ |
ಆ ಶುಭಾ ಚರಿತೆಯ ಕಥೆಯ ನಾ ಪೇಳುವೆ |ಈಶ ಕುಮಾರನೆ ಪಾಲಿಪುದು ಮತಿಯ||೧||

ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಅಕೆಮುಂಚಿ ಎಂಬೋಳು ಗರುಡಪಂಚಮಿ ವೃತವು ತನಗೆನುತಲಿ |
ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗೆನುತ | ಒಡಹುಟ್ಟಿದಣ್ಣಗೆ ಅರುಹಿದಾ‌ಎಲ್ಳು || ೨ ||

ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾನು ಚೆಂದುಳ್ಳ ಕುಸುಮಗಳ ಕೊಯ್ಯುತಿರಲು |
ಒಂದು ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶೇಷ ತಾ ಬಂದು ಸೋಕಿದನವನ ಉದರ ಸ್ಥಳವನು || ೩ ||

ವಿಷವು ತಲೆಗೇರಿ ಪರವಶನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಲು |ಕುಸುಮಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದರುಹಿದರು ಬೇಗ |
ಶಿಶುವತಿ ವಲ್ಲಭ ವಿಷವ ಕೋ ನಾಗರಾ ಭೋಗಿಸು ಎಂದರ್ತಿಯಲಿ ತೆರಳಿದಾಳು || ೪ ||

ನೆನೆ ಅಕ್ಕಿ, ನೆನೆಗಡಲೆ ಗೊನೆಯ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು, ಚಿಗುಳಿ, ತಂಬಿಟ್ಟು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು |
ಅರಳು, ಹುರಿಕಡಲೆ,ಹುಣಸಿಯಕಾಯಿ | ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೆರಳಿದಾಳು || ೬ ||

ರಂಭೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಳೆ ಅನುಜೆ ಚೆಂದದಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯವನೆ ಮಾಡಿ |
ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಛತ್ರ ಚಾಮರವೆತ್ತಿ ನಿಂತು ಪೂಜಿಸಿದಳು ಕಾಳಿಂಗನ || ೭ ||

ಹಳದಿಯಾ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಿಳಿಯ ಜನಿವಾರಗಳು | ಥಳ ಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಾ ಮುತ್ತಿನಾ ತೊಡುಗೆ|
ನಳ ನಳಿಸುವಾ ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು |ಬೆಳಗಿದರು ಧೂಪ ದೀಪಾರತಿಯನು||೮||

ಹುತ್ತದಾ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಅಕ್ಷತೆಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಾ ಬೆನ್ನು ತೊಳೆದಳಾಗ |
ಎಷ್ಟೊತ್ತ್ ಮಲಗಿದೆನೆಂದು | ಎಚ್ಚರದಿ ಮೈಮುರಿದು | ಎಚ್ಚರದಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ಕುಳಿತನಾಗ|| ೯ ||

ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದೆ | ಹರಿಗೆ ಕುಂಡಲವಾದೆ | ಹರಿಯೆ ದ್ರೌಪತಿಯ ಮಾನ ಕಾಯ್ದೆ |
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ | ವಾಲಿಯಾ ಭಾಗ್ಯವಾ ಕಾಳಿಂಗರಾಯ ಕರುಣಿಸು ಎಂದಳು || ೧೦ ||

ಈ ಕಥೆಯ ಹೇಳ್ದವರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಳ್ದವರಿಗೆ | ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಾ ವಾಲೆಯಾ ಭಾಗ್ಯವಾ |
ಮತಿಯನೆಂದೆಂದಿಗೂ | ಕಾಳಿಂಗರಾಯನು ಕರುಣಿಸುವನು | ಜಯಮಂಗಳ ಶುಭಮಂಗಳ || ೧೧ ||

vAsuki rUpane vaiyyAradinda suvAsiniyaru aritu | pUjeya mADuvA |
A SuBA cariteya katheya nA pELuve |ISa kumArane pAlipudu matiya||1||

baDa brAhmaNana magaLu akemunci eMbOLu garuDapancami vRutavu tanagenutali |
tarisikoDabEkAda PalapuShpa hyAngenuta | oDahuTTidaNNage aruhidA^^elLu || 2 ||

anda mAtanu kELi candraSEKara tAnu cenduLLa kusumagaLa koyyutiralu |
ondu kyAdige oLage hondidda SESha tA bandu sOkidanavana udara sthaLavanu || 3 ||

viShavu talegEri paravaSanAgi biddiralu |kusumalOcanege baMdaruhidaru bEga |
SiSuvati vallaBa viShava kO nAgarA BOgisu endartiyali teraLidALu || 4 ||

nene akki, nenegaDale goneya bALeya haNNu, ciguLi, taMbiTTu, tenginakAyiyu |
araLu, hurikaDale,huNasiyakAyi | modalAda PalagaLane tekkonDu teraLidALu || 6 ||

raMBeyaroDagUDi bandu nintaLe anuje cendadi arGyapAdyavane mADi |
BaktiyiMdali Catra cAmaravetti nintu pUjisidaLu kALingana || 7 ||

haLadiyA vastragaLu, biLiya janivAragaLu | thaLa thaLane hoLeyuvA muttinA toDuge|
naLa naLisuvA puShpa PalagaLane takkonDu |beLagidaru dhUpa dIpAratiyanu||8||

huttadA mRuttikeya akShateya takkonDu aNNanA bennu toLedaLAga |
eShTott malagidenendu | eccaradi maimuridu | eccaradi kaNteredu kuLitanAga|| 9 ||

harige hAsigeyAde | harige kunDalavAde | hariye draupatiya mAna kAyde |
oDahuTTidavara tande tAyiyara | vAliyA BAgyavA kALingarAya karuNisu endaLu || 10 ||

I katheya hELdavarige I katheya kELdavarige | oDa huTTidavarA vAleyA BAgyavA |
matiyanendendigU | kALingarAyanu karuNisuvanu | jayamangaLa SuBamangaLa || 11 ||a

dasara padagalu · Harapanahalli bheemavva · MADHWA · sampradaaya haadu · Sravana maasa

Sravana aidu sukravara haadu

ಶ್ರಾವಣ ಶುಕ್ರವಾರ  ಹಾಡು

ಹರನ ಕುಮಾರನ ಚರಣಕಮಲಗಳಿಗೆರಗಿ
ಶಾರದೆಗೆ ವಂದಿಸುತ
ಶರಧಿಶಯನಗೆ ಸೆರಗೊಡ್ಡಿ ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ
ಶರಧಿಸುತೆಯ ಕಥೆಗೆ ವರವ

ಸಾಕ್ಷಾತ ಶ್ರೀಹರಿ ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ವಾಸಿಯೇ
ಇಕ್ಷುಚಾಪದವನ ಪಡೆದ
ಮೋಕ್ಷದಾಯಕಳೇ ಮಾ ಲಕ್ಷುಮಿ ಕರುಣಾ-
ಕಟಾಕ್ಷದಿ ನೋಡಬೇಕೆನ್ನ

ಶ್ರಾವಣಮಾಸದಿ ಮೊದಲ ಶುಕ್ಕುರವಾರ
ಮಾಧವನರಸಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವೇರ
ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡುವೋದೀ ಕಥೆ
ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳೋದು ಜನರು

ಬಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನೊಂದು ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಿದ್ದ
ಮಡದಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತಾಗಿ
ಹಿಡಿದು ತಂಬೂರಿ ತಂಬಿಗೆಯ ಗೋಪಾಳಕ್ಕೆ
ಬಿಡದೊಂದು ಮನೆಯ ತಿರುಗುತಲಿ

ಸೊಸೆಯರು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿಯು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ
ಹಸುಗೂಸುಗಳು ಮನೆತುಂಬಾ
ಅಶನ ವಸನವಿಲ್ಲ ಹಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಲು
ಮೊಸರು ಅನ್ನವು ಮೊದಲಿಲ್ಲ

ಅತಿಗುಣವಂತರು ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಸಕ್ಕೆ
ಮಿತಭೋಜನವ ಮಾಡುವರು
ವ್ರತನೇಮ ನಿಷ್ಠೆ ನಿರುತ ದರಿದ್ರವನು
ಶ್ರೀಪತಿ ಸತಿ ದಯದಿ ನೋಡಿದಳು

ಒಂದು ದಿನದಿ ಬಂದ ಮಂದಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ
ಚೆಂದಾದ ಸುಣ್ಣ ಸಾರಣೆಯು
ರಂಗವಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಬಣ್ಣಕಾರಣೆ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೋರಣ ಕಟ್ಟುತಿರಲು

ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವೇರ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆವುದನು
ತಾ ಕಂಡು ಇದು ಏನು ನೋವಿ
ಎನಗೆ ಹೇಳಬೇಕೆಂದು ಘನಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದನು

ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ
ದೇವರ ಪಟ್ಟದರಸಿ
ಶ್ರಾವಣಮಾಸ ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ಕುರವಾರ
ನಾವು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಬೇಕು

ಎನಗೊಂದು ಚಟ್ಟೆಗೆ ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎನ್ನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜಿಪೆನು
ವಿನಯದಿಂದ ಹೇಳಿಕೊಂಡರೆ ಒಂದು ಚಟ್ಟಿಗೆ
ಬರೆದುಕೊಟ್ಟರು ಬಲಗೈಲಿ

ಸಿರಿದೇವಿ ಚಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಗೋಪಾಳಕ್ಕೆ
ಹೋದನು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಗೋಧಿ ಅಕ್ಕಿ ಬ್ಯಾಳಿ ಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪವ ತಂದು
ನೀಡೋರು ಹಿಡಿ ಹಿಡಿರೆಂದು

ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಕುಸುಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪತ್ರಫಲಗಳು
ಪೂಜಾ ಸಾಧನ ಪದಾರ್ಥಗಳು
ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ದಯ ಆದ ಕಾರಣದಿಂದ
ಆದರದಿಂದ ಕೊಡುವರು

ತಂದ ಪದಾರ್ಥ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದು
ಮುಂದಿಟ್ಟು ವಾರ್ತೆಗಳ ಹೇಳಿದನು
ಇಂದಿರಾದೇವೇರ ಇಂದು ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು
ಆನಂದವ ಕೊಡುವಳು ನಮಗೆ

ಕಬ್ಬು ಬಿಲ್ಲು ಹಿಡಿವೋ ಕಾಮನ ಮಾತೆ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಉರ್ವಿಯೊಳು ಉತ್ತಮಳೀಕೆ
ಹಬ್ಬದೂಟಕೆ ಹೇಳಿ ಬಂದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗೆ
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳೆಂದ

ಚಿಕ್ಕ ಸೊಸೆ ಎಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ
ತಕ್ಕೊಂಡು ನಡೆದಳು ಹಾದಿಯಲಿ
ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆಯಂಥ ಮುತ್ತೈದೆ ತಾ
ಗಕ್ಕನೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದಳು

ಹುಡುಗೀ ನೀ ಎತ್ತ ಪೋಗುವಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲೆ
ಅಡಿಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡುವರು
ಹಿಡಿದೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡುವುದು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ
ಕೊಡಬಾರದೇನೆ ನೀ ಎನಗೆ

ದಾರಾದರೇನಮ್ಮ ದಾರಿ ನೋಡದ ಮುಂಚೆ
ನೀನೇ ಬಾ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರಕೆ
ಹೇಳಿ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹಿಗ್ಗಿಲೆ ಬಂದು ಅತ್ತೆ
ಮಾವನ ಮುಂದೆ ಅರುಹಿದಳು

ಮನೆಯ ಸಾರಿಸಿ ಸುಣ್ಣ ಕಾರಣೆ ರಂಗೋಲಿಯ
ಬರೆದು ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಬಣ್ಣವನು
ತಳಿರು ತೋರಣ ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ವ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ
ಎರೆದುಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಗ

ಕಮಲ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಕದಳಿ ಕಂಬವು
ಬಾಳೆಗೊನೆ ಕಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರ ಮಂಟಪವ
ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ನಂದಾದೀವಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ನಡುವೆ ಹಾಕಿ ಪದ್ಮ ಪೀಠಗಳ

ಚಟ್ಟಿಗೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಐದು ಫಲವ ತುಂಬಿ
ಮುತ್ತೈದೆಯರೆಲ್ಲಾ ನೆರೆದು ಕಟ್ಟಿದರು
ಕೊರಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಮಾಡಿದರು ಸಂಭ್ರಮದಿ

ಅರಿಷಿಣ ಕುಂಕುಮ ಗಂಧ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು
ಗೆಜ್ಜೆವಸ್ತ್ರವು ಪಾರಿಜಾತ ಸಂಪಿಗೆಯು
ಮುಡಿಸಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಂಡೆ ಒಡೆಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ
ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಉತ್ತತ್ತಿ ಫಲಗಳು

ಭಕ್ಷ್ಯ ಶ್ಯಾವಿಗೆ ಪರಮಾನ್ನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿ
ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ ಸೂಪಗಳು
ಚಕ್ಕುಲಿ ಗಿಲಗಂಜಿ ಚೆಂದ ಚಿರೋಟಿ
ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ ಆಂಬೋಡೆಗಳು

ಸಕ್ಕರೆ ಘೃತ ಕ್ಷೀರ ಸಕಲ ಪಕ್ವಾನ್ನ
ಮಂಡಿಗೆ ಬೀಸೋರಿಗೆ ಗುಳ್ಳೋರಿಗೆಯು
ಚಂದ್ರನಂತೆ ಹೊಳೆವ ಶ್ಯಾವಿಗೆಯ ಫೇಣಿಯು
ದಿವ್ಯ ಬುಂದ್ಯ ಬುರುಬುರಿ ಅನಾರಸವು

ಬೇಕಾದ ಬೇಸನ್ನು ಬಿಳಿಯಾದ ಅರಳಿನುಂಡೆ
ಮೋತಿಚೂರು ಚೂರ್ಮಲಾಡು
ಸೇತು ಬಿಳುಪಿನ ಚಕ್ರದಂಥ ಜಿಲೇಬಿ
ಸುಕಿಯದುಂಡೆ ಮುಖವಿಲಾಸಗಳು

ಹೋಳಿಗೆ ಎಣ್ಣೋರಿಗೆ ಹೊಯ್ಗಡವು ಗೇಹೂರಿ ಕಾಯಿಹಾಲು
ಕರಿದ ಹೂರಣ ಕಡುಬು
ತೇಂತೋಳಿ ತಿರುವಿದ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ
ಇಂಗು ಹಾಕಿದ ಉಪ್ಪಿನ ಕಡುಬು

ಸಾರು ಸಾಂಬಾರ ಪಡುವಲಕಾಯಿ ಪಳದ್ಯ ಉಪ್ಪೇರಿ
ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿರಸವು
ಖೀರು ಮಾಲತಿ ಗೌಲಿ ಪರಡಿ ಪರಮಾನ್ನ
ಮುಕ್ ಸೌರಿ ಚಟ್ಟಣಿ ಕೋಸಂಬರಿಯು

ಹಾಗಲವು ಹೀರೆ ಸೌತೆ ಹಂದರದ ಅವರೆ ಚೌಳಿ
ಬಾಳೆ ಬೆಂಡೆ ಕುಂಬಳವು
ಮಾಗಿದ ಹಲಸಿನ ಕಾಯಿ ಕಲಸಿ ಮೇಲೋಗರ
ಗೆಣಸು ಗುಳ್ಳದಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿಗಳು

ಸಬ್ಜಿಭಾತು ಸೌತೆಭಾತು ಕೇಸರೀ ಭಾತು
ಕೆನೆಕೆನೆ ಮೊಸರು ಒಗ್ಗರಣೆ
ಹಸಿ ಅಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಹಾಲು ಹೊಸಬೆಣ್ಣೆ ಇಂಗುಪ್ಪು
ಕಲಸಿ ಬಕಾಳ ಭಾತುಗಳು
ಮುದ್ದು ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿದರು
ಅನಿರುದ್ಧ ಮೂರುತಿ ಸಹಿತಾಗಿ
ಶುದ್ಧ ಸುಣ್ಣವು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ
ಪತ್ತರಿ ಕಾಯಿ ಕಾಚು ಲವಂಗ

ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡರು ಎಲ್ಲ ಅರಿಷಿಣ ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ
ಎತ್ತಿ ಚಾಮರವ ಬೀಸುವರು
ಅಚ್ಯುತನ ಅರಸಿ ಅನುಗ್ರಹದಿ ನೋಡಿದಳು
ಮೆಚ್ಚಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕಣ್ಣ ತೆಗೆದು

ಅಮರಾದಿ ಸುರರ ಒಡೆಯನ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ
ಸರ್ವವ ಸಮರ್ಪಣ ಮಾಡಿ
ನಮೋ ನಮೋ ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಮಂತ್ರಾಕ್ಷತೆ
ಶಿರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ವರವ ಬೇಡುವರು

ಹಾಡುತ ಪಾಡುತ ಮಾಡುತಲಾರತಿ
ಬೇಡುತ ಮುಡಿದ ಮಲ್ಲಿಗೆಯ
ನೋಡುತ ನಲಿನಲಿದಾಡುತ ತಾ
ದಯಮಾಡುತ ಕೊಟ್ಟಳು ವರವ

ಹೊತ್ತು ಬಹಳವಾಯ್ತು ಮುತ್ತೈದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಮತ್ತೇನು ಇದಕೆ ಉಪಾಯ
ಅಷ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಎಲೆ ಬಡಿಸಿ ಕುಂಕುಮ ವೀಳ್ಯವಿಟ್ಟು
ಪುಟ್ಟಿಯನು ಮುಚ್ಚಿದರು

ಗಂಡ ಹೆಂಡಿರು ಬಂದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡಗೂಡಿ
ಉಂಡು ವೀಳ್ಯವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು
ಇಂದು ನಮಗೆ ಜಯಶುಭಕಾಲ ಬಂದಿತೀಗ
ಎಂದು ಆನಂದ ಹೊಂದಿದರು

ಮರುದಿನ ಸಂಪತ್ತು ಶನಿವಾರ ಹಿಟ್ಟಿನ ಕಡುಬು
ಅಂಬಲಿ ಪರಮಾನ್ನ ತಿಳಿ ತಿಳಿದೆಣ್ಣೆ
ಹಿಂಡಿಯ ಪಲ್ಯ ಗೌರೀಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರು ನೈವೇದ್ಯವನು

ಎರಡನೇ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ
ಧೃಢವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಬಾರೆನಲು
ಎಡಗೈಯ ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮವನು
ನಡೆದಳು ಆಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೊಸೆಯು

ಬಾಜಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬದಲು ಮಾರ್ಗ ಹಿಡಿಯಲು
ಹಾದಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ
ಆದಿ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಹೇಳಿ ಎನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು
ನೀ ದಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಿಯೇ ಭೋಜನಕೆ

ನಮ್ಮ ಗೊಡವೆ ಯಾತಕಮ್ಮ ನಿನಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗು
ಶುಕ್ಕುರುವಾರದಲಿ ನಿನ್ನ
ಎಲೆಯ ಬಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇಂದಿಗೆ ಅದೆ
ಉಣಬೇಕಾದರೆ ಹೋಗಮ್ಮ

ತಂಗಳೂಟವನು ಉಂಬೋ ಕಂಗಾಲಿ ನಾನಲ್ಲ
ಬಂಗಾರದಂಥ ಮುತ್ತೈದೆ
ತಿಂಗಳಾಗಲಿ ಹಂಗುನೂಲು ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನೆಲೆ
ತಂಗಳು ನಿನಗೆ ಉಣಿಸುವೆನು

ಬಡಿವಾರ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಬಡಸಿಟ್ಟ ಎಲೆ ಉಂಬೋ
ಬಡವಿ ಅಲ್ಲ ನಾ ಭಾಗ್ಯವಂತೆ
ತಡೆಯದೆ ಬರುವೆನು ತಾ ಎಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ
ಹಿಡಿದೆಳಕೊಂಡು ನಡೆದಳು

ಕೊಟ್ಟೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ ತಟ್ಟನೆ ಬಂದಳು
ಅಷ್ಟು ವಾರ್ತೆಗಳ ಹೇಳಿದಳು
ದಿಟ್ಟ ಮುತ್ತೈದೆ ದೇಶದ ಮ್ಯಾಲೆ ಕಾಣೆನೆಂದು
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಆಕೆಯ ಚೆಲ್ವಿಕೆಯ

ಅಡಿಗೆಯಾದವು ಗೌರೀಪೂಜೆಗಳಾದವು
ಬಡಿದವು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು
ಉಡಿ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ಬಡಿಸಿಟ್ಟರು ಒಂದೆಲೆ
ಸಡಗರದಿಂದ ಉಂಡರಾಗ

ಮೂರನೇವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳುವರು
ಮತ್ತ್ಯಾರೆಂದು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವರು
ಮಾವನವರೆ ಎನ್ನ ಮಾತು ನೋಡಿರಿ ಎಂದು ತಾ
ಹೋದಳು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೊಸೆಯು

ಮುಡಿಬಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಡೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು
ಹಿಡಿದಳೂ ಇನ್ನೊಂದು ಓಣಿಯನು
ಬಡ ಬಡ ಬಂದು ಹಿಡಿದೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮ
ಕೊಡುವುದು ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ಔತಣವ

ಔತಣವಲ್ಲಮ್ಮ ಅತಿ ಬಡವರು ನಾವು
ಗತಿಯಿಲ್ಲ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ
ಸುತರು ಆಡ ಹೋಗ್ಯಾರ ಹುಡುಕುತಾ ಬಂದೆ
ಬಿಡು ದಾರಿ ಈ ಪರಿ ಬಯ್ಯುವರು ಎನ್ನ ಮನೆಯಲಿ

ಉಗುಲುತಗಲಿನ ಮಾತಿನ ಬಗೆಯ ನಾ ಬಲ್ಲೆನೆ
ಹಗರಣಗಿತ್ತಿ ನೀ ಹೌದೆ
ಮೊದಲ ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಹೇಳಿ ಎನ್ನನು ಬಿಟ್ಟು
ಬದಲು ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳುವರೆ

ಎರಡು ವಾರ ಔತಣ ಬುರುಡಿ ಊಟಾಯಿತು
ಬರಡು ಎಮ್ಮೆ ಹೈನ ಉಂಡಂತೆ
ಕಡಲೆ ಹೂರಣ ಕಡುಬು ಕಟದಬೆಣ್ಣೆ
ಕಾಸಿ ತುಪ್ಪವ ಬಡಿಸು ಎನಗೆ

ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಆಕೆ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾದಳೂ
ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಟ್ಟು
ನಿಶ್ಚಯವೇನಮ್ಮಾ ನೀ ಬರುವುದು ಎಂದರೆ
ಈ ಕ್ಷಣ ಬರುವೆನು ಹೋಗೆಂದಳು

ಬಂದು ಹೇಳಿದಳಾಕೆ ಚೆಂದ ಚೆಲ್ವಿಕೆ ಮಾತು
ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿ ವರ್ಣಿಸುತಾ
ಇಂದಾಕೆ ಮನಕೆ ಬಂದಂತೆ ಅಡಿಗೆ
ಮಾಡೋಣೆಂದು ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು

ಕಡಲೆ ಹೂರಣ ಗಸಗಸೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಏಲಕ್ಕಿ
ಪುಡಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಉತ್ತತ್ತಿ ಹಳಕು
ಕಲಸಿ ಕಲ್ಲುಸಕ್ಕರೆ ಕರಿಗಡುಬು ಬೆಣ್ಣೆ ಕಾಸೀ
ತುಪ್ಪವು ಸೋಸಿಲಿಂದ

ಸಿರಿದೇವಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳಾದವು
ಹೊರಗೆ ಹತ್ತು ತಾಸು ಮೀದವು
ಬರಲಿಲ್ಲ ಮುತ್ತೈದೆ ಎಂದು ಎಲೆ ಬಡಿಸಿಟ್ಟು
ಸರ್ವರೂ :ಊಟವನು ಮಾಡಿದರು

ಹುಟಿದ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಂಥ ಕಡುಬು ಕಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಉಂಡವರು ನಾವಲ್ಲ
ಮುತ್ತೈದೆ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಊಟ ದೊರಕಿತು
ಎಂದು ಅಷ್ಟರೂ ನಗುತ ನುಡಿದರು

ನಾಲ್ಕನೇವಾರ ನಾ ಹೇಳಿ ಬರುವೆನೆಂದು
ಆಕೆ ಹೋದಳು ಹಿರಿಮಗನ ಅರಸಿ
ಬೇಕಾದವರು ಬಂದು ಹಾಕ್ಯಾಡಲಿ ಎನ ಕೂಡ
ಯಾಕೆ ಎನಗೆ ಒಬ್ಬರ ಭಿಡೆಯ

ದೊಡ್ಡ ಅಗಸೆಯ ಬಿಟ್ಟು ದಿಡ್ಡಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ
ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬರುತಿರಲು
ವಜ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಹೊಳೆವೋ ಮುತ್ತೈದೆ
ನಿಂತಿದ್ದಳಾಗ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು

ಸರ್ವರೊಳಗೆ ಹಿರಿಸೊಸಿಯು ನಾ ಎಂಬಂಥ
ಗರ್ವ ಅಹಂಕಾರದಿ ನೀನು
ಸರಿಯಾಗಿ ಮೂರುವಾರ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ
ಕರೆಯದೆ ಉಂಬುವ ಕಾರಣ ಏನೆ

ಕರಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಾನು
ತಿರುಗೂವಿ ನಾರದರಂತೆ
ಇರುವ ಮಂದಿರವ ತೋರಿದರೆ ಈಗ ನಾ ಬಂದು
ಕರೆದುಣಿಸುವೆನು ನಿಮ್ಮನ್ನು

ದೂರುಂಟು ನಮ್ಮ ಮನೆ ದಾರಿ ಅಸಾಧ್ಯವು
ನೋಡಿ ಬಂದವರು ದಾರಿಲ್ಲ
ಆಹಾರ ನಿದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರವ
ಮೀರಿದವರಿಗೆ ಕಾಂಬುವುದು

ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾಗಿ ಬರುವೆನು
ಭದ್ರವಾಗಿ ವಚನ ಕೊಡುವೆನು
ಶುಭವಾದಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ ಭಾರೀ ಬಟ್ಟಲು
ತರಿಸಿ ಹುರಿಗಡಲೆ ತುಂಬು ಉಡಿಯ

ಆಗರದೊಳಗಿನ ಅರಗಿಣಿ ಮರನೇರಿ
ಮಾಗಿದ ಫಲವ ಮೆದ್ದಂತೆ
ಬ್ಯಾಗ ಬಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟವನುಂಡು
ತೇಗುತ ತೃಪ್ತ್ಯಾಗಿ ಬರುವೆ

ಮಾಯಾದೇವಿಯ ಮಾಯಾ ಮಾತಿಗೆ ಮರುಳಾಗಿ
ತಾ ಕೊಟ್ಟೆಳೆಣ್ಣೆ ಕುಂಕುಮವ
ನಾ ಹೋದ ಕಾರ್ಯ ಕಾಯಿ ಆಗೋದೇ ಹಣ್ಣೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಂಡಳು ಹೇಳಿ ಕೊಂಡಳು ಶಿಫಾರಸ್ಸು

ವರಗೌರಿ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳಾದವು
ಹೊರಗೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಬಡಿದವು
ಬರಿಯ ಭರಾಸು ಮಾತಿನ ಜಾಣೆ ಮುತ್ತೈದೆ
ಬರಲಿಲ್ಲವೆಂದು ನುಡಿದರು

ಮತ್ತೊಂದು ಎಲೆ ಬಡಿಸಿಟ್ಟು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನಗಳ ಅಷ್ಟರೂ
ಊಟವನು ಮಾಡಿದರು
ಕರ್ಪೂರದ ಅಡಿಕೆ ವೀಳ್ಯಗಳ ತಕ್ಕೊಂಡರು
ಅತ್ಯಂತ ಹರುಷದಿಂದ ಇರುವರು

ಬಂದಿತೀಗ ಐದನೇವಾರ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ
ಇಂದು ನೀ ಹೇಳಿಬಾರೆನುತಾ
ಹೆಂಡತಿ ಕರೆದು ಹೇಳಿದ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ
ತಕ್ಕೊಂಡು ತಾ ನಡೆದಳು ಬ್ಯಾಗ

ಬೀದಿ ಬಿಟ್ಟು ಬದಲು ಹಾದಿಗೆ ಬಂದಳಾ
ಹಾದಿಗೆ ಬಂದು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ
ನೀ ದಯ ಮಾಡಿ ಬಂದೆ ಎನಗೆ ಔತಣವ
ಆದರದಿಂದ ಹೇಳುವುದಕೆ

ಜಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಔತಣವ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀ
ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತಿರೆ
ಒಪ್ಪತ್ತಾದರೂ ಊಟ ಮಾಡದವರ ಮಾತಿಗೆ
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಬುವುದು ಹ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಮ್ಮಾ

ಬಂದ ಔತಣ ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗ್ಯ
ಒಲ್ಲೆ ಎಂಬುವರು ಉಂಟೆ ಲೋಕದಲಿ
ಕಂಡಲ್ಲಿ ಔತಣ ಹೇಳಿ ಕರೆಯದೆ ಇರುವುದೇನು
ಚೆಂದವೇ ನಿಮ್ಮ ನಡತೆ

ಲಕ್ಷಣವಂತೆ ನಾ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದರೆ
ಲಕ್ಷಣ ಶುಭ ಶಕುನಗಳು
ಇಕ್ಷು ಮ್ಯಾಲೆ ಜೇನು ಇಟ್ಟಂತೆ ಬಂದು ಈಗ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಿಗೆ ನಾ ಕೂಡುವೆನು

ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವೆನು ಸಾವಕಾಶ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡು
ದಿವಾಕರ ಮುಣುಗೋ ಕಾಲದಲಿ
ದನಕರು ಬರುವೋ ವ್ಯಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ನಾ ಬರುವೆನು
ಮನಕೆ ಸಂದೇಹ ಬ್ಯಾಡಮ್ಮಾ

ಅಂಗಳ ಸಾರಿಸಿ ರಂಗು ಕಾರಣೆ ಕೊಟ್ಟು
ರಂಗವಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರ ಬರೆದು
ಅಂಬರೂದಿನ ಕಡ್ಡಿ ಅರಮನೆ ಬಾಗಿಲ
ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹಚ್ಚಿಡಿಸು ಹಿಲಾಲು

ಮಡಿಪೀತಾಂಬರವುಟ್ಟು ಮಡಿಸೀರೆಯನು ಬಿಟ್ಟು
ಕಡಗ ಕಂಕಣ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟು
ಧೃಢವಾದ ಮುಕುರ ಒಂದಡ್ಡಿಕೆ ಬುಗುಡಿ
ಬಾವುಲಿ ಹೊಳೆಯುತಲಿ

ಕಂಚು ಕಳಶ ಕದಲಾರತಿ ತಕ್ಕೊಂಡು
ಮುಂಚೆ ಬಂದು ಎದುರುಗೊಂಡರೆ ಎನ್ನ
ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳೆವೋ ಚಿನ್ನದ ಹಲಗೆಯ ತೂಗೋ
ಮಂಚದಿ ಬಂದು ಕೂಡುವೆನು

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವೋ ಮೂರಂಕಣ ಮನೆ ಮುಂದೆ
ಮುರುಕು ಚಪ್ಪರವು
ಮರದ ಮಣೆಯು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವೋದು ಚಿನ್ನದ ಹಲಗೆ
ಮಂಚ ಎಲ್ಲಿ ತರುವೋಣ

ಮಡಿಸೀರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೋರಿಗಳಿಲ್ಲ
ಮಡಿ ಪೀತಾಂಬರ ನಾ ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಹರಡಿ ಕಂಕಣವೆಲ್ಲೆ ಕರಿಯ ಕಾಜಿನ ಬಳೆ
ಇರಲಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದಯ ನಮಗೆ

ಬಂಗಾರದ ಬಾಳೆಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಟ್ಟಲು
ಮಂಡಿಗೆ ಹಾಲು ತುಪ್ಪಗಳು
ಉಂಡು ಕೂಡುವೆನು ಕುಂದಣ ಕೆತ್ತಿದ ತಬಕಿನಲಿ
ತಂದು ನೀಡೆನಗೆ ತಾಂಬೂಲ

ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಬೆಟ್ಟಿಲಿ ಎಲೆಯ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ
ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನಾನರಿಯೆ
ಕರ್ಪೂರದ ಅಡಿಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಸುಣ್ಣ ಎಳೆ ಎಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಿ
ನೀ ಮಡಚಿ ಕೊಡು ಎನಗೆ

ಬಂಗಾರ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಕಂಗಳು ಕಂಡಿಲ್ಲ
ಮಂಗಳ ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಹೊರತು
ಕುಂದಣ ತಬಕು ಎಲ್ಲಿ ಒಡಕೊಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ
ತುಂಡಾದ ತಾಟೊಂದು ಇರುವುದು

ಬುಟ್ಟದಾರಿ ಬುಗುಡಿ ಅಂಚು ಜರತಾರಿ
ಅಚ್ಚು ಚಿನ್ನದ ಥಳಕಿರವೋ
ಕುಪ್ಪುಸ ಹೊಲಿಸಿಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದರೆ ಕ್ಷಣ
ತೊಟ್ಟು ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬರುವೆ

ಹುಟ್ಟಾ ಬಡವರು ನಾವು ಅಷ್ಟದರಿದ್ರರು
ನಿತ್ಯ ಯಾತ್ರೆಯಲಿ ಬದುಕುವರು
ಚಿತ್ತಕ್ಕೆ ತಂದು ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಬರುವೋದು
ಎಂದು ಹಸ್ತವ ಮುಗಿದು ಹೇಳಿದಳು

ಕಡೆಯ ವಾರವು ಕಾಮಧೇನುವಿನಂತೆ ಬರುವೆನು
ಪಡೆದುಕೋ ಮನದ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ
ನಡೆದು ಬರುವೆ ನಾಲ್ಕುವಾರದ ದಕ್ಷಿಣಿ
ಕೊಡು ನಾ ಬಿಡುವವಳಲ್ಲ

ಒಂದೊಂದು ಮಾತನಾಡವಳು ಮುತ್ತೈದೆ
ಬಾಯಿಂದ ಮುತ್ತು ಉದುರುವಂದದಲಿ
ಆನಂದದಿಂದ ಹಚ್ಚಿ ಕುಂಕುಮ ಎಣ್ಣೆ ಕೋಟ್ಟಾಗ
ಬಂದಳು ತನ್ನ ಮಂದಿರಕೆ

ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲವು ಭಾಳ ಅಸಾಧ್ಯ ಮುತ್ತೈದೆ
ನಿಂತಿದ್ದಳು ಎನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು
ನಿದ್ರೆಯೋ ಕನಸೋ ಎಚ್ಚರಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎನಗೊಂದು
ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು

ಗತ್ತಿನ ಮಾತು ಚಮತ್ತು ಚಾತುರ್ಯ
ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೌಭಾಗ್ಯವಂತೆ
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಆಕೆ ಚೆಲ್ವಿಕೆ ಚೆಂದ
ಸಾಕ್ಷಾತ ವಿಷ್ಣುವನ್ನಾದರೂ ಮೋಹಿಸುವಳು

ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಒದಗಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ
ಮನ್ನಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಬರುವಳು
ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ ಇದಕೆ ಎಂದು ಆಲೋಚಿಸಿ
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುತ್ತೈದೆಗೆ ಹೇಳಿದರು

ಪಾಲು ಸಕ್ಕರೆ ಪಂಚಭಕ್ಷ್ಯ ಪರಮಾನ್ನವು
ಸಾರು ಶಾಕಗಳು ಶಾಲ್ಯಾನ್ನ
ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ
ಮಂಗಳಾರತಿ ಬೆಳಗುವರು

ಪಕ್ಷಿವಾಹನ ಪುರುಷೋತ್ತಮನಾದ ಅಧೋಕ್ಷಜ
ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನ ಅಕ್ಷದ ಸುತ ಅಡಗುವ ಕಾಲವನ್ನು
ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡುತಿಹರು

ಅತ್ತ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಾ ಪಚ್ಚಕರ್ಪೂರ ಪುನುಗಿನ
ಎಣ್ಣೆ ಸಂಪಿಗೆ ತೈಲ
ಕಸ್ತೂರಿ ಬೆರೆಸಿದ ಬಿಸಿನೀರು ಅರಿಷಿಣ
ಹಚ್ಚಿ ತಾ ಎರಕೊಂಡಳಾಗ

ಸುಳಿಗುರುಳು ಹಿಕ್ಕೆ ಬೈತಲೆ ತಿದ್ದಿ ತಳಪು ಹಾಕಿ
ಚೌರಿ ರಾಗಟೆ ಚಂದ್ರ ಗೊಂಡ್ಯ
ಗಿಳಿಗಿಜ್ಜೆ ಹೆರಳು ಬಂಗಾರ ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ
ಅರಳು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾಲೆ ಮುಡಿದು

ಬಿಚ್ಚಿ ನಾನುಟ್ಟಳು ಬಿಳಿಯ ಪೀತಾಂಬರ
ಅಚ್ಚ ಜರದ ಸೆರಗ ಹೊದ್ದು
ಕುತ್ತಣಿ ಕುಬುಸ ಮುತ್ತಿನ ಗೊಂಡ್ಯ ತೋಳಿಗೆ
ಕಟ್ಟುತಿದ್ದಳು ಬಾಜು ಬಂದು

ವಜ್ರದ ವಂಕಿಯು ನಾಗಮುರಿಗೆ ನಾಗಡ್ಡಿಕೆ
ಗೆಜ್ಜಡ್ಡಿಕೆಯು ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ದೊಡ್ಡ ಸರಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಅಡ್ಡಿಕೆ ಮುತ್ತಿನ ಕೆಂಪು
ಥಳಕು ಜಳಕು ಹೊಳೆಯುತಲಿ

ಪುತ್ಥಳಿಸರ ಏಕಾವಳಿ ಚಂದ್ರಹಾರ
ಕಟ್ಟಿದಳಾಗ ಕಂಠಿ ಕಟ್ಟಾಣಿ
ಪಚ್ಚ ಮಾಣಿಕ ರತ್ನಪದಕ ನಿರಿಗಳಲಿ
ಜತ್ತಾಗಿ ನಲಿದಾಡುತಿರಲು

ಪರಡಿ ಕಂಕಣ ಹಸ್ತಕಡಗ ಕಮಲದ್ವಾರ್ಯ
ನಡುವಿಗೆ ನವರತ್ನ ಪಚ್ಚೆ
ಬಿಡಿಮುತ್ತು ಬಿಗಿದ ವಜ್ರದ ವಾಲೆ ಬುಗುಡಿ
ಚಂದ್ರಮುರುವು ಮುತ್ತಿನ ಸರಪಳಿಯು

ಸಾಲುಕುಂದಣದ ಆಣಿ ಮುತ್ತಿನ ಮುಕುರ್ಯ
ಬುಲಾಕು ಬಲಕೆ ವಜ್ರದ ಹರಳು
ತೀಡಿ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ತಿದ್ದಿ ಕುಂಕುಮವ
ಹಣೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಜೋಳದಕುಡಿಯಂತೆ

ಪಿಲ್ಯ ಕಾಲುಂಗುರ ಲುಲ್ಲು ಪೈಜಣ ರುಳಿ
ಘಲ್ಲು ಘಲ್ಲೆಂತ ಹೆಜ್ಜೆನಿಡುತ
ಗೆಲ್ಲು ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ಥಳಥಳಿಸುತ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ
ಬಂದಳು ಗಜಗಮನೆ

ಬೆಳ್ಳನೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮಿಳ್ಳೆ ತನ್ನ ಉಂಗುರ
ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೀಸುತಲಿ
ತೆಳ್ಳನೆ ಪಾದ ಪುತ್ಥಳಿಯಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ
ಚಿನ್ನ ಬಳ್ಳಿಯಂದದಿ ಬಳುಕುತಲಿ

ರಾಜಾಧಿರಾಜರೆಲ್ಲರು ನಿಂತು ನೋಡುತ
ಲಾಜಾವರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ
ಭೋಜನಕೆತ್ತ ಪೋಗುವಳೋ ನೋಡುವಣೆಂದು
ಬಹು ಜನರು ಹಿಂದೆ ನಡೆದರು

ದಾವಲೋಕದಿಂದ ಇಳಿದಿಲ್ಲಿ ಬಂದಳು
ದಾರ ಸತಿಯೋ ದಾರ ಸುತಳೋ
ಮೋರೆ ನೋಡಲು ಮೂರ್ಛೆ ಬರುವುದು ಒಯ್ಯಾರಿ
ಮುಂಗಾರು ಮಿಂಚುಗಳಂತೆ ತೋರುವಳು

ಇಂದ್ರನ ಶಚಿಯೋ ಚಂದ್ರಮನ ರೋಹಿಣಿಯೋ
ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯನರಸಿ ಸಂಜ್ಞೆಯೋ
ಗಾಂಧರ್ವರರಸಿಯೋ ಗಗನದಿಂದ ಇಳಿದಂಥ
ಗಂಗಾ ಶ್ಯಾಮಲ ಸೀತಾಂಗನೆಯೋ

ರತಿಯೋ ರೇವತಿಯೋ ಅರುಂಧತಿಯೋ ಪಾರ್ವತಿಯೋ ಭಾರತಿ
ಭಾಗ್ಯವಂತೆ ಸರಸ್ವತಿಯೋ
ಪತಿಗಳು ಐವರು ಸತ್ಯ ಪಾಂಡವರರ ಅರಸಿ
ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದಳಿಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಬುವರು

ಸತ್ಯಭಾಮೋ ರುಕ್ಮಣೀ ಜಾಂಬವಂತೀ ಆಷ್ಟಮ
ಸ್ತ್ರೀಯರೊಳಿಗಿದಾರೋ ಇವತ್ತು
ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಸಾಕ್ಷಾತ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಂದಳು ಎಂಬುವರು

ಹಸ್ತವ ಮುಗಿವರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗಕ್ಕೆರಗೋರು
ಇತ್ತ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಕರೆವರು
ಶ್ರೇಷ್ಠ ವೈಕುಂಠ ಮೋಕ್ಷಪುರ ಮಾಲಕ್ಷ್ಮೀ
ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲೆ ಬಂದಳೆಂಬುವರು

ಮುಡಿಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ ಮುಡಿದ ಹೂವು ಉದುರುತಾ
ಮುಗುಳ್ನಗೆಯಿಂದ ತಾ ನಗುತಾ
ಎಡಬಲದಲಿ ಓರೆನೋಟವ ನೋಡುತಾ
ನಡೆದಳು ಬಡವರ ಮನೆಗೆ

ಸಿರಿ ಬಂದು ತಾ ಕಣ್ಣ ತೆರೆದು ನೋಡುತಲಿರೆ
ಅರಮನೆ ಆಯಿತು ಆ ಕ್ಷಣದಿ
ಸುರಗಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ಯಾವಂತಿಗೆ ನಾನಾ ಫಲಗಳಿದ್ದ
ವನವಾಯಿತು ಆ ಮನೆ ಸುತ್ತ

ಗಚ್ಚಿನಂಗಳ ವೃಂದಾವನ ಕಟ್ಟೆ ಕಾರಂಜಿ
ಹಚ್ಚನೆ ಗಿಳಿ ಹಂಸ ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿ
ನವಿಲು ಪಾರಿವಾಳ ಪಾಂಚಾಲಿ ವೃಕ್ಷ ಅಶ್ವತ್ಥಗಿಡಗಳು

ಪಚ್ಚದಂತೆ ಹೊಳೆವೋ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿದೇವಿಯರಲ್ಲಿ
ಅಚ್ಚ ವಜ್ರದ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾ ನಲಿನಲಿಯುತಲಿ ರಚಿತವಾದ
ಕುರ್ಚಿಯಲಿ ಬಂದು ಕೂಡುವಳು

ಬಡವನ ಮಡದಿಗೆ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರವಾದವು
ಹರಡಿ ಕಂಕಣವು ಕೈಯಲ್ಲಿ
ಮಡಿಸೀರೆ ಉಟ್ಟಿದ್ದು ಹೋಗಿ ಮಡಿಪೀತಾಂಬರವಾಯ್ತು
ಅಡಿಗೆರಗಿ ಎದುರುಗೊಂಬುವರು

ಗಂಧ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ದಿವ್ಯ ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು
ತಂದು ಹಚ್ಚಿ ಕಾಲ ಜಾವಡಿಯ
ದುಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ಸಂಪಿಗೆ ಮಾಲೆ
ದಂಡೆ ಮುಡಿಸಿ ಜಡೆಮುಡಿಗೆ

ಕದಳಿ ಫಲಗಳು ಕೊಬ್ಬರಿಬಟ್ಟಲೊಳಗೆ ಹುರಿಗಡಲೆ
ಹಾಕಿ ಉಡಿಯ ತುಂಬುವರು
ಹಿಡಿದು ಕುಂದಣದ ಹರಿವಾಣದೊಳು ಹಾಡಿ
ಪಾಡುತ ಮಾಡಿ ಮುತ್ತಿನಾರತಿಯ

ಇಂದಿರಾದೇವಿ ಆನಂದದಿ ಕುಳಿತಿರೆ
ಇಂದ್ರಾದಿ ಸುರರು ನೋಡುತಲಿ
ಮಂದಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಳೆಯ ಕರೆದರಾಗ
ದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಬಡಿದವು

ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಚಾಮರವನ್ನು ಬೀಸೋರು
ಹಿಡಿದು ಹಿಲಾಲು ನೋಡುವರು
ಬಿಡಿಮಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ನಡೆಮುಡಿ ಹಾಸೋರು
ಸಡಗರದಿಂದ ಎದ್ದಳಾಗ

ಲಕ್ಕುಮಿದೇವಿ ತಾ ಗಕ್ಕನೆ ಬಂದಳು
ಹೊಕ್ಕಳು ದೇವರ ಮನೆಯ
ಚೊಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕೊಡವಾಗಿ ತಾ ತೂಗೋ
ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮಂಚದಲು ಕೂಡುವಳು

ರನ್ನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ರತ್ನ ಹೊನ್ನಹಣವು ಚೊಕ್ಕ
ಚಿನ್ನದ ಮೊಹರ ವರಾಹಗಳು
ಬಣ್ಣದ ಹವಳ ಮುತ್ತು ಭಾರಿ ಬಂಗಾರದಂದಿಗೆಯ
ಬಿಂದಿಗೆ ನೋಡುತಿಹರು

ಶುಕ್ಕುರುವಾರ ಶುಭಕಾಲ ಇವರಿಗೆ
ಸಿಕ್ಕಳು ಸಿಂಧುನಂದನೆಯು
ಬೊಕ್ಕಸದ ಭಾಗ್ಯ ಭಂಡಾರದ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದಕ್ಕಿದಳು ಇವರಿಗೆ ಎಂಬುವರು

ಕರ್ಪೂರದಾರತಿ ಮಾಡಿ ಕಾಯಿ ಒಡೆದು
ಬುಕ್ಕಿಟ್ಟು ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುವರು
ಪಟ್ಟಣದ ಜನರು ಪತ್ತಲ ಸೀರಿ ಕುಪ್ಪುಸ
ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯ ಕೊಡುವರು

ನಾಲ್ಕುವಾರದ ಎಲೆ ತೆಗೆದು ನೋಡುತಲಿರೆ
ಹಾಕಿದ ಅನ್ನವು ಆಣಿಮುತ್ತು
ಶಾಕ ಪಾಕವು ಪಲ್ಯ ಪರಮಾನ್ನ ಭಕ್ಷ್ಯ
ಬಂಗಾರ ರಜತ ಬಾಳೆಯೆಲೆಯು

ಬಂದು ನೋಡುತ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಸೊಸೆಯರು
ಹಂಚಿಕೊಂಡರು ಆಗ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಗಳ
ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಒಂದು ಒದಗಿತು ನಮಗೆಂದು
ಸಂತೋಷ ಪಡುವರು

ಬಂದ ಮುತ್ತೈದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೊಡಗೂಡಿ ಕೊಂಡುಂಡು
ವೀಳ್ಯವನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು
ಮಂದಗಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಮಹಿಮೆ ಕೊಂಡಾಡುತ
ಆನಂದವಾಗಿ ಇರುತ್ತಿದರವರು

ಮುದದಿಂದ ಮೂರ್ಜಗದ ಒಡೆಯ ನಾರಾಯಣನ
ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಇರವೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಮ್ಮ
ಸದನಕೆ ಬಂದು ಸಂಪತ್ತು ಶುಕ್ಕುರುವಾರ
ಸಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಳು

ಕಿವುಡಗೆ ಕಿವಿ ಕುರುಡಗೆ ಕಣ್ಣು ಬರುವುದು
ಬರಡು ಆಕಳು ಹೈನವಾಗುವುದು
ಹಡೆಯದ ಬಂಜೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಾಗೋರು
ಪಡೆವರೋ ಇಷ್ಟಫಲಗಳ

ದನಕರು ತಳಿಯಾಗಿ ಧನಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿ
ಸದಾಕಾಲ ಶುಭಕಾರ್ಯವಾಗಿ
ಬಳೆ ಕುಂಕುಮ ಅರಿಷಿಣ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮುತ್ತೈದೆತನವ
ಕೊಟ್ಟು ವರವ ನೀಡುವಳು
ಬಡವರ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಬಂದು ಭಾಗ್ಯದ
ಕೊಡವಾಗಿ ಕೂತಂತ ಕಥೆಯು
ಧೃಢಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ ಜನರಿಗೆ
ಕೊಡುವಳು ಸಕಲ ಸಂಪತ್ತು

ಸಾಮಜವರದ ಸುಧಾಮನ ಸಖನಾದ
ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಮೋಹದ ಅರಸಿ
ಶ್ರೀಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ
ಭೀಮೇಶಕೃಷ್ಣ ತಾ ಒಲಿವ
harana kumArana caraNakamalagaLigeragi
SAradege vandisuta
SaradhiSayanage seragoDDi bEDikoMbe
Saradhisuteya kathege varava

sAkShAta SrIhari vakShasthaLa vAsiyE
ikShucApadavana paDeda
mOkShadAyakaLE mA lakShumi karuNA-
kaTAkShadi nODabEkenna

SrAvaNamAsadi modala SukkuravAra
mAdhavanarasi mAlakShmI dEvEra
mahime konDADuvOdI kathe
kivigoTTu kELOdu janaru

baDava brAhmaNanondu paTTaNadoLagidda
maDadi makkaLa sahitAgi
hiDidu taMbUri taMbigeya gOpALakke
biDadondu maneya tirugutali

soseyaru nAlku mandiyu ganDumakkaLU
hasugUsugaLu manetuMbA
aSana vasanavilla hasida makkaLige hAlu
mosaru annavu modalilla

atiguNavantaru gatiyilla grAsakke
mitaBOjanava mADuvaru
vratanEma niShThe niruta daridravanu
SrIpati sati dayadi nODidaLu

ondu dinadi banda mandi mandiradalli
cendAda suNNa sAraNeyu
rangavalli citra baNNakAraNe mane
munde tOraNa kaTTutiralu

manemaneyalli mAlakShmIdEvEra caTTige
barevudanu A kanDu idu
Enu nOvi enage hELabEkendu
GanaBaktiyinda kELidanu

kShIrasAgaradalli huTTida mAlakShmI dEvi
dEvara paTTadarasi
SrAvaNamAsa saMpattu SukkuravAra
nAvu pUjeya mADabEku

enagondu caTTege baredukoTTare enna
maneyalli iTTu pUjipenu
vinayadinda hELikonDare ondu caTTige
baredukoTTaru balagaili

siridEvi caTTige hiDidu gOpALakke
hOdanu mane maneyalli
gOdhi akki byALi bella tuppava tandu
nIDOru hiDi hiDirendu

kyAdige kusuma mallige patraPalagaLu
pUjA sAdhana padArthagaLu
AdilakShmi daya Ada kAraNadinda
Adaradinda koDuvaru

tanda padArtha tanna henDati karedu
mundiTTu vArtegaLa hELidanu
indirAdEvEra indu pUjeya mADu
AnaMdava koDuvaLu namage

kabbu billu hiDivO kAmana mAte mAlakShmI
urviyoLu uttamaLIke
habbadUTake hELi bande brAhmaNage
mattobba muttaidege hELenda

cikka sose eNNe kuMkuma kaiyalli
takkonDu naDedaLu hAdiyali
cokka cinnada goMbeyantha muttaide tA
gakkane bandu kELidaLu

huDugI nI etta pOguviyE nimma mane elle
aDige EnEnu mADuvaru
hiDideNNe kuMkuma koDuvudu inyArige
koDabAradEne nI enage

dArAdarEnamma dAri nODada munce
nInE bA namma mandirake
hELi muttaidege higgile bandu atte
mAvana munde aruhidaLu

maneya sArisi suNNa kAraNe rangOliya
baredu bAgilige baNNavanu
taLiru tOraNa kaTTi sarva saMBramadinda
eredukonDaru ellarU bEga

kamala kyAdige kabbu kadaLi kaMbavu
bALegone kaTTi citra manTapava
eDabaladalli nAlku nandAdIvige hacci
naDuve hAki padma pIThagaLa

caTTigeyoLage akki aidu Palava tuMbi
muttaideyarellA neredu kaTTidaru
koraLa mAngalya mAlakShmI pratiShThe
mADidaru saMBramadi

ariShiNa kuMkuma gandha bukkiTTu
gejjevastravu pArijAta saMpigeyu
muDisi mallige danDe oDesi tenginakAyi
uDi tuMbi uttatti PalagaLu

BakShya SyAvige paramAnna citrAnna saNNakki
SAlyAnna sUpagaLu
cakkuli gilaganji cenda cirOTi
happaLa sanDige AMbODegaLu

sakkare GRuta kShIra sakala pakvAnna
manDige bIsOrige guLLOrigeyu
candranante hoLeva SyAvigeya PENiyu
divya bundya buruburi anArasavu

bEkAda bEsannu biLiyAda araLinunDe
mOticUru cUrmalADu
sEtu biLupina cakradantha jilEbi
sukiyadunDe muKavilAsagaLu

hOLige eNNOrige hoygaDavu gEhUri kAyihAlu
karida hUraNa kaDubu
tEntOLi tiruvida uddinabELe meNasu jIrige
iMgu hAkida uppina kaDubu

sAru sAMbAra paDuvalakAyi paLadya uppEri
uppinakAyirasavu
KIru mAlati gauli paraDi paramAnna
muk sauri caTTaNi kOsaMbariyu

hAgalavu hIre saute handarada avare cauLi
bALe benDe kuMbaLavu
mAgida halasina kAyi kalasi mElOgara
geNasu guLLadakAyi bajjigaLu

sabjiBAtu sauteBAtu kEsarI BAtu
kenekene mosaru oggaraNe
hasi alla bisi hAlu hosabeNNe inguppu
kalasi bakALa BAtugaLu

muddu mAlakShmI naivEdya mADidaru
aniruddha mUruti sahitAgi
Suddha suNNavu ele aDike Elakki
pattari kAyi kAcu lavanga

haccikoMDaru ella ariShiNa gandha kuMkuma
etti cAmarava bIsuvaru
acyutana arasi anugrahadi nODidaLu
mecci muccida kaNNa tegedu

amarAdi surara oDeyana rANi lakShmige
sarvava samarpaNa mADi
namO namO endu kaimugidu mantrAkShate
Siradalli hAki varava bEDuvaru

hADuta pADuta mADutalArati
bEDuta muDida malligeya
nODuta nalinalidADuta tA
dayamADuta koTTaLu varava

hottu bahaLavAytu muttaide baralilla
mattEnu idake upAya
aShTu aDige ele baDisi kuMkuma vILyaviTTu
puTTiyanu muccidaru

ganDa henDiru banda brAhmaNaroDagUDi
unDu vILyavane takkonDu
indu namage jayaSuBakAla banditIga
endu Ananda hondidaru

marudina saMpattu SanivAra hiTTina kaDubu
aMbali paramAnna tiLi tiLideNNe
hinDiya palya gaurIpUjeya mADi
iTTaru naivEdyavanu

eraDanE SukkuruvAra muttaidege
dhRuDhavAgi hELi bArenalu
eDagaiya muccikonDu eNNe kuMkumavanu
naDedaLu Aga innobba soseyu

bAjAra biTTu badalu mArga hiDiyalu
hAdige bandu aDDagaTTi
Adi SukkuruvAra hELi ennannu biTTu
nI dArige hELuviyE BOjanake

namma goDave yAtakamma ninage summane hOgu
SukkuruvAradali ninna
eleya baDisiTTiddu indige ade
uNabEkAdare hOgamma

tangaLUTavanu uMbO kangAli nAnalla
bangAradantha muttaide
tingaLAgali hangunUlu kaTTi ninnele
tangaLu ninage uNisuvenu

baDivAra mAtu yAke baDasiTTa ele uMbO
baDavi alla nA BAgyavante
taDeyade baruvenu tA eNNe kuMkuma
hiDideLakonDu naDedaLu

koTTeNNe kuMkuma taTTane bandaLu
aShTu vArtegaLa hELidaLu
diTTa muttaide dESada myAle kANenendu
eShTu hELali Akeya celvikeya

aDigeyAdavu gaurIpUjegaLAdavu
baDidavu mUru ganTegaLu
uDi kuMkuma ariShiNa baDisiTTaru ondele
saDagaradinda unDarAga

mUranEvAra muttaidege hELuvaru
mattyArendu vicAra mADuvaru
mAvanavare enna mAtu nODiri endu tA
hOdaLu innobba soseyu

muDibAgi mucci konDeNNe kuMkumavannu
hiDidaLU innondu ONiyanu
baDa baDa bandu hiDideNNe kuMkuma
koDuvudu inyArige autaNava

autaNavallamma ati baDavaru nAvu
gatiyilla gauri habbakke
sutaru ADa hOgyAra huDukutA bande
biDu dAri I pari bayyuvaru enna maneyali

ugulutagalina mAtina bageya nA ballene
hagaraNagitti nI haude
modala SukkuruvAra hELi ennanu biTTu
badalu muttaidege hELuvare

eraDu vAra autaNa buruDi UTAyitu
baraDu emme haina unDante
kaDale hUraNa kaDubu kaTadabeNNe
kAsi tuppava baDisu enage

mecci konDu Ake mAtige maruLAdaLU
hacci kuMkuma eNNe koTTu
niScayavEnammA nI baruvudu endare
I kShaNa baruvenu hOgeMdaLu

bandu hELidaLAke cenda celvike mAtu
ondondu mADi varNisutA
indAke manake bandante aDige
mADONendu santOSha paDuvaru

kaDale hUraNa gasagase kobbari Elakki
puDi drAkShi uttatti haLaku
kalasi kallusakkare karigaDubu beNNe kAsI
tuppavu sOsilinda

siridEvi pUje naivEdyagaLAdavu
horage hattu tAsu mIdavu
baralilla muttaide endu ele baDisiTTu
sarvarU :UTavanu mADidaru

huTida myAle intha kaDubu kanDiddilla
namma hoTTege unDavaru nAvalla
muttaide puNyadinda I UTa dorakitu
endu aShTarU naguta nuDidaru

nAlkanEvAra nA hELi baruvenendu
Ake hOdaLu hirimagana arasi
bEkAdavaru bandu hAkyADali ena kUDa
yAke enage obbara BiDeya

doDDa agaseya biTTu diDDi bAgila munde
saddu mADade barutiralu
vajrada goMbeyante hoLevO muttaide
niMtiddaLAga edurige bandu

sarvaroLage hirisosiyu nA eMbantha
garva ahankAradi nInu
sariyAgi mUruvAra hELi biTTu enna
kareyade uMbuva kAraNa Ene

karilikke baralikke kANe nimma mane nAnu
tirugUvi nAradarante
iruva mandirava tOridare Iga nA bandu
kareduNisuvenu nimmannu

dUrunTu namma mane dAri asAdhyavu
nODi bandavaru dArilla
AhAra nidre saMsAra samudrava
mIridavarige kAMbuvudu

madhyAhnada hottige siddhAgi baruvenu
BadravAgi vacana koDuvenu
SuBavAdantha kobbari BArI baTTalu
tarisi hurigaDale tuMbu uDiya

AgaradoLagina aragiNi maranEri
mAgida Palava meddante
byAga baMdu Iga nimmaneyalli UTavanunDu
tEguta tRuptyAgi baruve

mAyAdEviya mAyA mAtige maruLAgi
tA koTTeLeNNe kuMkumava
nA hOda kArya kAyi AgOdE haNNendu
hELikonDaLu hELi konDaLu SiPArassu

varagauri pUje naivEdyagaLAdavu
horage Aru ganTe baDidavu
bariya BarAsu mAtina jANe muttaide
baralillavendu nuDidaru

mattondu ele baDisiTTu mRuShTAnnagaLa aShTarU
UTavanu mADidaru
karpUrada aDike vILyagaLa takkonDaru
atyanta haruShadinda iruvaru

banditIga aidanEvAra muttaidege
indu nI hELibArenutA
henDati karedu hELida kuMkuma eNNe
takkonDu tA naDedaLu byAga

bIdi biTTu badalu hAdige baMdaLA
hAdige baMdu aDDagaTTi
nI daya mADi baMde enage autaNava
AdaradiMda hELuvudake

jappisikonDu autaNava takkonDu nI
tappisikonDu hOgutire
oppattAdarU UTa mADadavara mAtige
oppikoMbuvudu hyAge hELammA

banda autaNa ganDa makkaLu BAgya
olle eMbuvaru unTe lOkadali
kanDalli autaNa hELi kareyade iruvudEnu
cendavE nimma naDate

lakShaNavante nA edurige bandare
lakShaNa SuBa SakunagaLu
ikShu myAle jEnu iTTante bandu Iga
lakShmI sarige nA kUDuvenu

avakASa koDuvenu sAvakASa aDige mADu
divAkara muNugO kAladali
danakaru baruvO vyALyakke nA baruvenu
manake sandEha byADammA

angaLa sArisi rangu kAraNe koTTu
rangavalliya citra baredu
aMbarUdina kaDDi aramane bAgila
munde ondu hacciDisu hilAlu

maDipItAMbaravuTTu maDisIreyanu biTTu
kaDaga kankaNa kaiyalliTTu
dhRuDhavAda mukura oMdaDDike buguDi
bAvuli hoLeyutali

kancu kaLaSa kadalArati takkonDu
munce bandu edurugonDare enna
mincinante hoLevO cinnada halageya tUgO
mancadi baMdu kUDuvenu

aramaneyalli nAviruvO mUrankaNa mane munde
muruku capparavu
marada maNeyu nammalliruvOdu cinnada halage
manca elli taruvONa

maDisIre biTTare innondu kOrigaLilla
maDi pItAMbara nA kanDilla
haraDi kankaNavelle kariya kAjina baLe
iralamma nimma daya namage

bangArada bALeli beLLi baTTalu
manDige hAlu tuppagaLu
unDu kUDuvenu kundaNa kettida tabakinali
tandu nIDenage tAMbUla

huTTida mEle I beTTili eleya suNNa hacci
hAkikonDu nAnariye
karpUrada aDike muttina suNNa eLe elege hacci
nI maDaci koDu enage

bangAra eMbudu namma kangaLu kanDilla
mangaLa sUtrada ondu horatu
kundaNa tabaku elli oDakondu hittALe
tunDAda tATondu iruvudu

buTTadAri buguDi ancu jaratAri
accu cinnada thaLakiravO
kuppusa holisikoTTare ondare kShaNa
toTTu ninage koTTu baruve

huTTA baDavaru nAvu aShTadaridraru
nitya yAtreyali badukuvaru
cittakke tandu nIvu dayamADi baruvOdu
endu hastava mugidu hELidaLu

kaDeya vAravu kAmadhEnuvinante baruvenu
paDedukO manada iShTArtha
naDedu baruve nAlkuvArada dakShiNi
koDu nA biDuvavaLalla

ondondu mAtanADavaLu muttaide
bAyinda muttu uduruvandadali
Anandadinda hacci kuMkuma eNNe kOTTAga
bandaLu tanna mandirake

sAdhyavallavu BALa asAdhya muttaide
nintiddaLu enna edurige bandu
nidreyO kanasO eccariddilla enagondu
nirdhAravAgi tiLiyadu

gattina mAtu camattu cAturya
saMpattina sauBAgyavante
eShTu hELali Ake celvike cenda
sAkShAta viShNuvannAdarU mOhisuvaLu

namma puNyada Pala odagi bandiddare
mannisi manege baruvaLu
innEnu mADONa idake endu AlOcisi
innobba muttaidege hELidaru

pAlu sakkare pancaBakShya paramAnnavu
sAru SAkagaLu SAlyAnna
mAlakShmI pUje naivEdya mADi
mangaLArati beLaguvaru

pakShivAhana puruShOttamanAda
adhOkShaja A paramAtma na
akShada suta aDaguva kAlavannu
nirIkShisi nODutiharu

atta mAlakShmI tA paccakarpUra punugina
eNNe saMpige taila
kastUri beresida bisinIru ariShiNa
hacci tA erakonDaLAga

suLiguruLu hikke baitale tiddi taLapu hAki
cauri rAgaTe candra gonDya
giLigijje heraLu bangAra kyAdige myAle
araLu mallige mAle muDidu

bicci nAnuTTaLu biLiya pItAMbara
acca jarada seraga hoddu
kuttaNi kubusa muttina gonDya tOLige
kaTTutiddaLu bAju bandu

vajrada vankiyu nAgamurige nAgaDDike
gejjaDDikeyu koraLalli
doDDa sarige myAle aDDike muttina keMpu
thaLaku jaLaku hoLeyutali

putthaLisara EkAvaLi candrahAra
kaTTidaLAga kanThi kaTTANi
pacca mANika ratnapadaka nirigaLali
jattAgi nalidADutiralu

paraDi kankaNa hastakaDaga kamaladvArya
naDuvige navaratna pacce
biDimuttu bigida vajrada vAle buguDi
chandramuruvu muttina sarapaLiyu

sAlukundaNada ANi muttina mukurya
bulAku balake vajrada haraLu
tIDi kADige hacci tiddi kuMkumava
haNe myAle hacci jOLadakuDiyaMte

pilya kAlungura lullu paijaNa ruLi
Gallu Gallenta hejjeniDuta
gellu miMcugaLante thaLathaLisuta bIdiyalli
baMdaLu gajagamane

beLLane beLLiya miLLe tanna ungura
beraLininda hiDidu bIsutali
teLLane pAda putthaLiyante hoLeyuta
cinna baLLiyandadi baLukutali

rAjAdhirAjarellaru nintu nODuta
lAjAvarada goMbeyante
BOjanaketta pOguvaLO nODuvaNendu
bahu janaru hinde naDedaru

dAvalOkadinda iLidilli bandaLu
dAra satiyO dAra sutaLO
mOre nODalu mUrCe baruvudu oyyAri
mungAru mincugaLante tOruvaLu

indrana SaciyO candramana rOhiNiyO
sundara sUryanarasi sanj~jeyO
gAndharvararasiyO gaganadiMda iLidantha
gangA SyAmala sItAnganeyO

ratiyO rEvatiyO arundhatiyO pArvatiyO BArati
BAgyavante sarasvatiyO
patigaLu aivaru satya pAnDavarara arasi
draupadi bandaLillige eMbuvaru

satyaBAmO rukmaNI jAMbavantI AShTama
strIyaroLigidArO ivattu
saMpattu SukkuruvAra sAkShAta
lakShmiyE bandaLu eMbuvaru

hastava mugivaru sAShTAngakkeragOru
itta banni endu karevaru
SrEShTha vaikunTha mOkShapura mAlakShmI
biTTille bandaLeMbuvaru

muDibAgi naDeyuta muDida hUvu udurutA
muguLnageyinda tA nagutA
eDabaladali OrenOTava nODutA
naDedaLu baDavara manege

siri bandu tA kaNNa teredu nODutalire
aramane Ayitu A kShaNadi
suragi mallige SyAvantige nAnA PalagaLidda
vanavAyitu A mane sutta

gaccinangaLa vRundAvana kaTTe kAranji
haccane giLi haMsa
garuDa pakShi navilu pArivALa
pAncAli vRukSha aSvatthagiDagaLu

paccadante hoLevO SrI tuLasidEviyaralli
acca vajrada goMbeyante
lakShmi tA nalinaliyutali racitavAda
kurciyali bandu kUDuvaLu

baDavana maDadige oDave vastravAdavu
haraDi kankaNavu kaiyalli
maDisIre uTTiddu hOgi maDipItAMbaravAytu
aDigeragi edurugoMbuvaru

gandha kuMkuma ariShiNa divya bukkiTTu
tandu hacci kAla jAvaDiya
dunDu mallige pArijAta saMpige mAle
danDe muDisi jaDemuDige

kadaLi PalagaLu kobbaribaTTaloLage hurigaDale
hAki uDiya tuMbuvaru
hiDidu kundaNada harivANadoLu hADi
pADuta mADi muttinAratiya

indirAdEvi Anandadi kuLitire
indrAdi suraru nODutali
mandAra mallige maLeya karedarAga
dunduBi BEri baDidavu

eDabaladalli cAmaravannu bIsOru
hiDidu hilAlu nODuvaru
biDimallige tandu naDemuDi hAsOru
saDagaradinda eddaLAga

lakkumidEvi tA gakkane bandaLu
hokkaLu dEvara maneya
cokka cinnada koDavAgi tA tUgO
mANikya maMcadalu kUDuvaLu

ranna mANikya ratna honnahaNavu cokka
cinnada mohara varAhagaLu
baNNada havaLa muttu BAri bangAradandigeya
bindige nODutiharu

SukkuruvAra SuBakAla ivarige
sikkaLu sindhunandaneyu
bokkasada BAgya BanDArada jayalakShmI
dakkidaLu ivarige eMbuvaru

karpUradArati mADi kAyi oDedu
bukkiTTu kuMkuma haccuvaru
paTTaNada janaru pattala sIri kuppusa
lakShmige uDugoreya koDuvaru

nAlkuvArada ele tegedu nODutalire
hAkida annavu ANimuttu
SAka pAkavu palya paramAnna BakShya
bangAra rajata bALeyeleyu

bandu nODuta nAlku mandi soseyaru
hancikonDaru Aga ondondu elegaLa
hinde mADida puNya ondu odagitu namagendu
santOSha paDuvaru

banda muttaide brAhmaNaroDagUDi konDunDu
vILyavane takkonDu
mandagamane lakShmI mahime konDADuta
AnandavAgi iruttidaravaru

mudadinda mUrjagada oDeya nArAyaNana
edeyalli iravO lakShmI namma
sadanake bandu saMpattu SukkuruvAra
sama dRuShTiyinda nODuvaLu

kivuDage kivi kuruDage kaNNu baruvudu
baraDu AkaLu hainavAguvudu
haDeyada banje hoTTe makkaLAgOru
paDevarO iShTaPalagaLa

danakaru taLiyAgi dhanadhAnya beLeyAgi
sadAkAla SuBakAryavAgi
baLe kuMkuma ariShiNa mAngalya muttaidetanava
koTTu varava nIDuvaLu

baDavara manege naDedu bandu BAgyada
koDavAgi kUtanta katheyu
dhRuDhaBaktiyinda hELi kELida janarige
koDuvaLu sakala saMpattu

sAmajavarada sudhAmana saKanAda
svAmi SrIhari mOhada arasi
SrImahAlakShmI pUjeya mADidavarige
BImESakRuShNa tA oliva