Garuda panchami · MADHWA · Naga chathurthi · sampradaaya haadu

Naaga panchami haadu

ವಾಸುಕಿ ರೂಪನೆ ವೈಯ್ಯಾರದಿಂದ ಸುವಾಸಿನಿಯರು ಅರಿತು | ಪೂಜೆಯ ಮಾಡುವಾ |
ಆ ಶುಭಾ ಚರಿತೆಯ ಕಥೆಯ ನಾ ಪೇಳುವೆ |ಈಶ ಕುಮಾರನೆ ಪಾಲಿಪುದು ಮತಿಯ||೧||

ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮಗಳು ಅಕೆಮುಂಚಿ ಎಂಬೋಳು ಗರುಡಪಂಚಮಿ ವೃತವು ತನಗೆನುತಲಿ |
ತರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾದ ಫಲಪುಷ್ಪ ಹ್ಯಾಂಗೆನುತ | ಒಡಹುಟ್ಟಿದಣ್ಣಗೆ ಅರುಹಿದಾ‌ಎಲ್ಳು || ೨ ||

ಅಂದ ಮಾತನು ಕೇಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಾನು ಚೆಂದುಳ್ಳ ಕುಸುಮಗಳ ಕೊಯ್ಯುತಿರಲು |
ಒಂದು ಕ್ಯಾದಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಶೇಷ ತಾ ಬಂದು ಸೋಕಿದನವನ ಉದರ ಸ್ಥಳವನು || ೩ ||

ವಿಷವು ತಲೆಗೇರಿ ಪರವಶನಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರಲು |ಕುಸುಮಲೋಚನೆಗೆ ಬಂದರುಹಿದರು ಬೇಗ |
ಶಿಶುವತಿ ವಲ್ಲಭ ವಿಷವ ಕೋ ನಾಗರಾ ಭೋಗಿಸು ಎಂದರ್ತಿಯಲಿ ತೆರಳಿದಾಳು || ೪ ||

ನೆನೆ ಅಕ್ಕಿ, ನೆನೆಗಡಲೆ ಗೊನೆಯ ಬಾಳೆಯ ಹಣ್ಣು, ಚಿಗುಳಿ, ತಂಬಿಟ್ಟು, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯು |
ಅರಳು, ಹುರಿಕಡಲೆ,ಹುಣಸಿಯಕಾಯಿ | ಮೊದಲಾದ ಫಲಗಳನೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ತೆರಳಿದಾಳು || ೬ ||

ರಂಭೆಯರೊಡಗೂಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಳೆ ಅನುಜೆ ಚೆಂದದಿ ಅರ್ಘ್ಯಪಾದ್ಯವನೆ ಮಾಡಿ |
ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಛತ್ರ ಚಾಮರವೆತ್ತಿ ನಿಂತು ಪೂಜಿಸಿದಳು ಕಾಳಿಂಗನ || ೭ ||

ಹಳದಿಯಾ ವಸ್ತ್ರಗಳು, ಬಿಳಿಯ ಜನಿವಾರಗಳು | ಥಳ ಥಳನೆ ಹೊಳೆಯುವಾ ಮುತ್ತಿನಾ ತೊಡುಗೆ|
ನಳ ನಳಿಸುವಾ ಪುಷ್ಪ ಫಲಗಳನೆ ತಕ್ಕೊಂಡು |ಬೆಳಗಿದರು ಧೂಪ ದೀಪಾರತಿಯನು||೮||

ಹುತ್ತದಾ ಮೃತ್ತಿಕೆಯ ಅಕ್ಷತೆಯ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನಾ ಬೆನ್ನು ತೊಳೆದಳಾಗ |
ಎಷ್ಟೊತ್ತ್ ಮಲಗಿದೆನೆಂದು | ಎಚ್ಚರದಿ ಮೈಮುರಿದು | ಎಚ್ಚರದಿ ಕಣ್ತೆರೆದು ಕುಳಿತನಾಗ|| ೯ ||

ಹರಿಗೆ ಹಾಸಿಗೆಯಾದೆ | ಹರಿಗೆ ಕುಂಡಲವಾದೆ | ಹರಿಯೆ ದ್ರೌಪತಿಯ ಮಾನ ಕಾಯ್ದೆ |
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ | ವಾಲಿಯಾ ಭಾಗ್ಯವಾ ಕಾಳಿಂಗರಾಯ ಕರುಣಿಸು ಎಂದಳು || ೧೦ ||

ಈ ಕಥೆಯ ಹೇಳ್ದವರಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯ ಕೇಳ್ದವರಿಗೆ | ಒಡ ಹುಟ್ಟಿದವರಾ ವಾಲೆಯಾ ಭಾಗ್ಯವಾ |
ಮತಿಯನೆಂದೆಂದಿಗೂ | ಕಾಳಿಂಗರಾಯನು ಕರುಣಿಸುವನು | ಜಯಮಂಗಳ ಶುಭಮಂಗಳ || ೧೧ ||

vAsuki rUpane vaiyyAradinda suvAsiniyaru aritu | pUjeya mADuvA |
A SuBA cariteya katheya nA pELuve |ISa kumArane pAlipudu matiya||1||

baDa brAhmaNana magaLu akemunci eMbOLu garuDapancami vRutavu tanagenutali |
tarisikoDabEkAda PalapuShpa hyAngenuta | oDahuTTidaNNage aruhidA^^elLu || 2 ||

anda mAtanu kELi candraSEKara tAnu cenduLLa kusumagaLa koyyutiralu |
ondu kyAdige oLage hondidda SESha tA bandu sOkidanavana udara sthaLavanu || 3 ||

viShavu talegEri paravaSanAgi biddiralu |kusumalOcanege baMdaruhidaru bEga |
SiSuvati vallaBa viShava kO nAgarA BOgisu endartiyali teraLidALu || 4 ||

nene akki, nenegaDale goneya bALeya haNNu, ciguLi, taMbiTTu, tenginakAyiyu |
araLu, hurikaDale,huNasiyakAyi | modalAda PalagaLane tekkonDu teraLidALu || 6 ||

raMBeyaroDagUDi bandu nintaLe anuje cendadi arGyapAdyavane mADi |
BaktiyiMdali Catra cAmaravetti nintu pUjisidaLu kALingana || 7 ||

haLadiyA vastragaLu, biLiya janivAragaLu | thaLa thaLane hoLeyuvA muttinA toDuge|
naLa naLisuvA puShpa PalagaLane takkonDu |beLagidaru dhUpa dIpAratiyanu||8||

huttadA mRuttikeya akShateya takkonDu aNNanA bennu toLedaLAga |
eShTott malagidenendu | eccaradi maimuridu | eccaradi kaNteredu kuLitanAga|| 9 ||

harige hAsigeyAde | harige kunDalavAde | hariye draupatiya mAna kAyde |
oDahuTTidavara tande tAyiyara | vAliyA BAgyavA kALingarAya karuNisu endaLu || 10 ||

I katheya hELdavarige I katheya kELdavarige | oDa huTTidavarA vAleyA BAgyavA |
matiyanendendigU | kALingarAyanu karuNisuvanu | jayamangaLa SuBamangaLa || 11 ||a

DEVOTIONAL · FESTIVALS · Garuda panchami · MADHWA · Naga chathurthi · sravaana maasa · Uncategorized

Naga chathurdhi & Garuda panchami

ಅನಂತಂ ವಾಸುಕಿಂ ಶೇಷಂ ಪದ್ಮಕಂಬಲಕೌ ತಥಾ |
ತಥಾ ಕಾರ್ಕೋಟಕಂ ನಾಗಂ ಭುಜಂಗಶ್ವತರೌ ತಥಾ ||

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂ ಶಂಖಪಾಲಂ ಕಾಲೀಯಂ ತಕ್ಷಕಂ ತಥಾ |
ಪಿಂಗಲಂ ಚ ಮಹಾನಾಗಂ ಸಪತ್ನೀಕಾನ್ ಪ್ರಪೂಜಯೇತ್ ||

anantam vaasukim shESham padmakambalakou tathaa |
tathaa kaarkOTakam naagam bhujamgashvatarou tathaa ||

dhRutaraaShTram shanKapaalam kaalIyam takShakam tathaa |
pingalam cha mahaanaagam sapatnIkaan prapoojayEt ||

Click the links:

  1. Naaga panchami haadu
  2. Naga chathurthi rangoli

Naga chathurthi falls on Sravana Maasa Sukhla paksha chathurdhi followed by Garuda panchami the next day. This pooja has to be performed by men and women. This is a very important pooja for ladies. for the welfare of children, Mothers has to perform this pooja.

Ladies should take head bath with milk ghee instead of oil bath.

One who performs Naga chathurthi will not have the fear of snakes(As per sashthras). This pooja has to be performed with utmost Madi. As always Men has to perform saalagrama pooja and they have to keep the naagaru separately in a plate.

naga.jpg
Abishekam for a Set of Silver Naagaras at our home

Perform Panchamrutha abhisheka , coconut water, pure water abishekam and later wipe it dry with a clean cloth. Then put the janivaara, gandha akshadha, Gaja wasthra(dipped with turmeric instead of kumkum). Then do Archana, dupam, deepam

ng
A Glimpse of Pooja items and Neivedhyam

Neivedhyam:

chiguli, thembittu, arulu, milk, curd, mango, coconut.

finally perform arati. the water in the plate should be mixed with turmeric instead of kumkum.

Prarthana Manthra

Vasuki Thakashakas saiva kaaliyo manipathraka
iravatho dhrutha rashtra: karka kodaka dhananjayov
yedhe abayam prayas santhi praaninaam praana jeevanam

If possible go to a near by temple where you can find Naagaras installed under trees or pambu putthu, Do Milk Abhiseka, arathi and pradakshina Namaskara.

Performing Naagara pooja at House entrance:

Draw two nagaras at the side walls of the main door. Out of that one nagara should be small. Perform pooja. Also draw two nagaras in the similar way on the floor near the main door. Perform pooja as well. Similar way draw nagaras on the mane in pooja room and do the pooja.

Food restrictions on chathurthi

Ladies should not eat food on the day of naga chathurthi. If needed can do palaharam. Try to avoid food during night or take some mild ahaara. few people follow the palahara without salt. Few items that can be consumed as palahaara are rava kesari, upputtu, avalakki, Mosaru avalakki, payasa etc. Do not consume milk in the night.

Under any circumstances if you are not able to perform pooja during sraavana maasa, You must do Naga chathurthi after deepavali amavasya

Garuda Panchami

this Panchami is called as Naga panchami or Garuda panchami. Few people worship Naga idol with Garuda idol. Few people perform pooja for Nagaru. Instead of turmeric dipped gajavasthras and aarthi water, use Kumkum as usual. Instead of raw sesame seed chiguli, use roasted sesame seeds. No need of doing fasting on this day.

Anna thammana habba: For the long lasting life, health of brothers, sisters has to pray on Naga panchami day. Sisters should also pray for the love and affection of brothers, and to live with out anger and enemity. Sisters has to offer soil from Termatite mount(Putthu) and naga panchami prasada to their brothers. As an exchange brothers will honor their sisters with gifts.