MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Budhavara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯವ್ಯಾಕೊ ಎಲೆ ಎಲೆ ಆಪ್ತನಾದಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಾನು ದೂರಾದವನೇಘಟ್ಟಿ ಮನಸಿನವ ನೀನಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಎನ್ನ ಅ-ದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೊ ತಿಳಿಯದಯ್ಯಾಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಭಕುತ ವತ್ಸಲನೆಂಬೊಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಿರಿದು ಇಲ್ಲವೇನೋಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಸಂಗ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸದಲಿಪ್ಪ ಹೀನನೆಂದೂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದದುಷ್ಟ ನಡತಿಯಿಂದ ಬಂಧನಾಹಾಪ್ರೇಷ್ಟ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೆಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಭವದಲಿಂದನಿಷ್ಟವಾಗುವನೇನೊ ಅಭೀಷ್ಟವೈದುವನೆಂತುದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಜ ಭವಾದ್ಯರುಕಷ್ಟವೈದುವರು ನಿಜಸುಖವಿಲ್ಲದಲೆವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಇನಿತು ಇರಲೂಎಷ್ಟರವರಯ್ಯಾ ಮಿಕ್ಕಾದ ಭಕುತರೆಲ್ಲತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಒಲಿದುದುಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮ ನೂಕಿ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿಪುಷ್ಟಗೈಸು e್ಞÁನಾನಂದದಿಂದತಟ್ಟಲೀಸದೆ ಕಲಿ ಬಾಧೆ ಎಂದೆಂದಿಗೆಹೃಷ್ಟನಾಗು ಎನ್ನ ಸಾಧನಕ್ಕೆದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯಾಪೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಜಗವಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ ದೇವಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕಾಳಿ ಸರ್ಪನು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಗಿಯೆ ಅವನಕೀಳು ನಡತೆಯನ್ನ ನೋಡದೆ ಕರುಣದಲಿಮೇಲಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಿ ಮುದದಿಂದಫಾಲಲೋಚನ ಸುರಪ ಗುರು ಸತಿ ಭೃಗು ಭೀಷ್ಮಶೀಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷದಿಂದಕಾಲನಾಮಕ ನಿನ್ನ ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯಲಿವ್ಯಾಳೆ ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಅಪರಾಧವೆ ಮಾಡಿದರೂಪಾಲಿಸಿದೆ ಹೊರ್ತು ಪ್ರದ್ವೇಷವ ಮಾಡಿದಿಯಾಜಾಲ ಅಘವ ಮಾಡಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಎನಲುತಾಳುವರಲ್ಲದಲೆ ಛಿದ್ರಗಳೆಣಿಸುವರೆಮೂಲ ನೀನೆ ಸುಖ ದುಃಖಾ (ಖ) ನುಭವಕ್ಕೆಮೂರ್ಲೋಕಾಧಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನಆಳುಗಳಗೊಬ್ಬ ಅಧಮನು ನಾನೇವೆ|| 2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿದೇಶದವನಾಗಿ ಪಥದೊಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣಆದರ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಿಡಿಯಾಹೃದಯದೊಳು ಮರಿಯದೆ ಸ್ಮರಿಸುವನೊಮ್ಮಿಗನ್ನಪದುಮನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಭಿಡೆಯತನಕೆಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತಿದೆಉದದಿ ಪೋಲುವ ದಯ ಪೂರ್ಣನೆಂದುಸದಮಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧೇನಿಸಬೇಕೆಂತೊವಿದೂರನೆನಿಪ ದೋಷರಾಶಿಗಳಿಗೆಪದೋಪದಿಗೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ಅ-ವಧಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಹಂಗಿಸುವದುಮೋದವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತೋರುತಲಿದೆ ನಿನ್ನಚದುರತನಕೆ ನಾನು ಎದುರೇ ನೋಡಾಪದುಮ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರು ಸ್ವತಂತ್ರದಿಪದವಾಚಲಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರೇಹೃದಯದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹರಿ ನಿನ್ನಚೋದ್ಯ ನಡತೆ ನಡವದಾವ ಕಾಲಇದು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ `ಎಥಾ ದಾರುಮಯಿ’ಶುದ್ಧ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆಅದುಭೂತ ಬಿಂಬ ನೀನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ ನಿನಗೆ ನೀಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿಸದಿಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಎನಗೆಒದಗಲು ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆಅಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುವದೆಂತೋಉದರಗೋಸುಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಎನ್ನ ಬಳಲಿಪುದುಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಮಿಪೆಪದಕೆ ಬಿದ್ದವನ ಕೂಡ ಛಲವ್ಯಾತಕೊಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾಸದಾ ಕಾಲದಲಿ ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ಇಪ್ಪೆ ನೋಡಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಲವಂತವಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮವುತಲೆಬಾಗಿ ಉಣಬೇಕು ಉಣದಿದ್ದರೆ ಬಿಡದುಜಲಜನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿತೆಂದುತಿಳಿದು ಈ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರುತಲೆದೂಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕರನ್ನನಳಿನಾಕ್ಷ ನೀನೆವೆ ಘನ ಕರುಣವ ಮಾಡಿವಿಲಯಗೈಸುವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಾಪರಾಶಿಗಳನ್ನುಸಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತುಯೆಂದುಕುಲವ ಪಾವನ ನೀನೆ ಪೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬಳಲಿಪದಕ್ಕೆಮಲತ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಖಳದರ್ಪ ಭಂಜನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅನುಭವದಿಂದ ಇದು ತೀರಿಪೆನೆಂದೆನೆವನಜ ಭವ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಂದಾಹದಲ್ಲಸನಕಾದಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ನೀನೆವೆ ದಯದಿಂದಋಣವನ್ನು ತೀರಿಪುದು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಲೆತೃಣದಿಂದ ಸಾಸಿರ ಹಣವನ್ನು ತೀರಿದಂತೆಶಣಸಲಿ ಬೇಡ1 ಇನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮೊನೆ ಮಾಡಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಸುವುದುಚಿತವೆಮುನಿ ಮನಮಂದಿರ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನವನೆಂದರೆ ಎನಗಾವ ದೋಷ ಉಂಟು ||5||

ಜತೆ
ಅಹಿತ ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಭಕತರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
iṣṭu nirdayavyāko ele ele āptanādakr̥ṣṇa ninage nānu dūrādavanēghaṭṭi manasinava nīnalla endigū enna a-dr̥ṣṭa lakṣaṇavento tiḷiyadayyāsr̥ṣṭiyoḷage bhakuta vatsalanembośrēṣṭhavāda biridu illavēnōśiṣṭa janara saṅga varjitanāgi ninnamuṭṭi bhajisadalippa hīnanendūbiṭṭu nōḍidare mattiṣṭu adhikavādaduṣṭa naḍatiyinda bandhanāhāprēṣṭa yōgyavāda kālava nirīkṣise’eṣṭu kalpagaḷige bhavadalindaniṣṭavāguvanēno abhīṣṭavaiduvanentudr̥ṣṭili nōḍidare aja bhavādyarukaṣṭavaiduvaru nijasukhavilladaleviṣṇu ninnaya mahime initu iralū’eṣṭaravarayyā mikkāda bhakutarellatuṣṭanāgi ninage nīnē oliduduṣṭavāda karma nūki kaḍige māḍipuṣṭagaisu eñaÁnānandadindataṭṭalīsade kali bādhe endendigehr̥ṣṭanāgu enna sādhanakkediṭṭa mūruti guru vijaya viṭhṭhala rēyāpoṭṭiyoḷage jagaviṭṭu salahuva dēvā ||1||

maṭṭatāḷa
kāḷi sarpanu ninna kacci bigiye avanakīḷu naḍateyanna nōḍade karuṇadalimēlānugraha māḍidi mudadindaphālalōcana surapa guru sati bhr̥gu bhīṣmaśīla bhakutarella kali kalmaṣadindakālanāmaka ninna bandhaka śakutiyalivyāḷe vyāḷege aparādhave māḍidarūpāliside hortu pradvēṣava māḍidiyājāla aghava māḍi dēhi dēhi enalutāḷuvaralladale chidragaḷeṇisuvaremūla nīne sukha duḥkhā (kha) nubhavakkemūrlōkādhipa guru vijaya viṭhṭhala ninna’āḷugaḷagobba adhamanu nānēve|| 2||

triviḍitāḷa
vidēśadavanāgi pathadoḷu ondu kṣaṇa’ādara parasparavāgi bhiḍiyāhr̥dayadoḷu mariyade smarisuvanom’migannapadumanābhane ninna nirbhiḍeyatanake’ādi antyavilla āścarya tōrutide’udadi pōluva daya pūrṇanendusadamalavāgi ninna dhēnisabēkentovidūranenipa dōṣarāśigaḷigepadōpadige gurudrōha māḍidi endu a-vadhi illadale haṅgisuvadumōdavāgi ninage tōrutalide ninnacaduratanake nānu edurē nōḍāpaduma sambhava mukhya divijaru svatantradipadavācalaṇadalli samartharēhr̥dayadoḷage vāsavāgidda hari ninnacōdya naḍate naḍavadāva kāla’idu enna mātalla `ethā dārumayi’śud’dha bhāgavatōkti pramāṇadante’adubhūta bimba nīnu pratibimba jīva ninage nīmudadinda māḍisadippa kārya enage’odagalu pūrvōktavāda pramāṇagaḷige’adhikāra sid’dhānta baruvadentō’udaragōsugavāgi māḍidavanalla’udayāstamāna enna baḷalipudu’idu dharmavalla ninage karava mugidu namipepadake biddavana kūḍa chalavyātakobadiyalli ippa guru vijaya viṭhṭhalarēyāsadā kāladali nīne gati endu ippe nōḍā ||3||

aṭṭatāḷa
balavantavāgidda pūrvada karmavutalebāgi uṇabēku uṇadiddare biḍadujalajanābhane ninna saṅkalpa initendutiḷidu ī dēhada abhimānaviddarutaledūgi sum’mane iralāgi enninda’ollenendare biḍadu elli pokkarannanaḷinākṣa nīneve ghana karuṇava māḍivilayagaisuva upāyagaḷindalineleyāgi nintiddu pāparāśigaḷannusale indina dinakke sari hōyituyendukulava pāvana nīne pēḷida mātigehalavu bageyinda innu baḷalipadakkemalata mallara gaṇḍa guru vijaya viṭhṭhalarēyakhaḷadarpa bhan̄jana kr̥peyinda nōḍōdu ||4||

āditāḷa
anubhavadinda idu tīripenendenevanaja bhava kalpakke ennindāhadallasanakādi munivandya nīneve dayadinda’r̥ṇavannu tīripudu ālasya māḍadaletr̥ṇadinda sāsira haṇavannu tīridanteśaṇasali bēḍa1 innu aparādha mone māḍikṣaṇa kṣaṇake idu beḷḷisuvuducitavemuni manamandira guru vijaya viṭhṭhalarēyaninnavanendare enagāva dōṣa uṇṭu ||5||

jate
ahita māḍuvanalla bhakatara samūhakkelōhitākṣa guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s