MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Vaarada suladhi

Finally happy to post Vaarada suladhi(from Sunday to saturday) composed by Modalakalu Sesha dasaru.

Hare srinivasa

  1. Aadhithya vara suladhi/virata roopa sulaadhi
  2. Somavaara suladhi
  3. Mangala vaara suladhi
  4. Budhavara suladhi
  5. Guru vaara suladhi/Rayaru suladhi
  6. Shukravara suladhi/Ramaa suladhi
  7. Shani vaara suladhi(Vayu devara prarthane)
MADHWA · modalakalu sesha dasaru · Mukhya praana · sulaadhi

Shani vaara suladhi(Vayu devara prarthane)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಪವನರಾಯನೆ ನಮೊಪುನರಪಿ ನಮೋ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸರಸಿರುಹಕೆಮಣಿದು ಬೇಡಿಕೊಂಬೆ ನೀನೆವೆ ಗತಿ ಎಂದುನಿನಗಿಂತ ಹಿತರಾರು ಜೀವನಕೆಸನಕಾದಿ ವಂದ್ಯನ್ನ ಆಜ್ಞದಿಂದಲಿ ಪರಮಅಣುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಬಿಡದೆಅಣುರೂಪಗಳಿಂದ ನಿಂದು ಮಾಡಿದ ಕೃತ್ಯಮನಸಿಜ ವೈರಿಯಿಂದ ತಿಳಿಯಲೊಶವೆಹೀನ ಮನಸಿನಿಂದ ಬದ್ಧನಾದವ ನಾನುಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳ ವಿದಿತನೇನೊತನುವಿನೊಳಗೆ ಮೂರು ಕೋಟ್ಯಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡುಎನಿಪ ಸಾಸಿರ ರೂಪದಿಂದ ಸತಿಯ ಸಹಿತತೃಣ ಮೊದಲಾದ ಜೀವ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾಲಕರ್ಮಅನುಸರವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಗಳನೆ ಮಾಡಿಅನಿಮಿತ್ಯ ಬಾಂಧವನೆನಿಸಿ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತ್ಯಾದಿಗಳು ನೀನೆ ಇತ್ತುಮನದಲ್ಲಿ ಹರಿ ರೂಪ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುಘನೀ ಭೂತವಾದ ಆನಂದದಿಂದವಿನಯದಿಂದಲ್ಲಿ ಪೊರೆವ ಉಪಕಾರವನು ಸ್ಮರಿಸಲಾಪೆನೆ ಎಂದಿಗೆ ಗುಣನಿಧಿಯೆಇನ ಕೋಟಿ ತೇಜ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಇನಿತು ನಿನ್ನೊಳು ಲೀಲೆ ಮಾಡುವ ಆವಕಾಲ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮಿನುಗುವ ಕಂಠದಲಿ ಎರಡು ದಳದ ಕಮಲಕರ್ಣಿಕಿ ಮಧ್ಯದಲಿ ಸತಿ ಸಹಿತದಲಿದ್ದುವನಜಾಸನವಿಡಿದು ತೃಣಜೀವರ ತನಕತನುವಿನೊಳಗೆ ವಿಹಿತವಾದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನುನೀವೆ ಮಾಡಿ ಅವರವರಿಗೆ ಕೀರ್ತಿಘನತೆಯನೇ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳದಲೆಮನುಜಾಧಮರಿಗೆ ಮಾಯವ ಮಸಗಿಸಿಕೊನೆ ಗುಣದವರನ್ನ ನಿತ್ಯ ದುಃಖಗಳಿಂದದಣಿಸುವಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲಿ ಕಡೆಮೊದಲಿಲ್ಲದಲೆದನುಜ ಮರ್ದನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನಗಿತ್ತನು ಈ ಪರಿಯ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಹಿಮೆಯನು ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ನಾಸಿಕ ಎಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ತಾನಧೋಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸುವಳು ನಿನ್ನಾಜ್ಞದೀನಾಸಿಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಈಶನಾಜ್ಞದಿ ಊಧ್ರ್ವಶ್ವಾಸ ಬಿಡಿಸಿ ಪೊರೆವಿ ಜೀವರನ್ನೂತಾಸಿಗೊಂಭೈನೂರು ಕ್ರಮದಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದುಸಾಸಿರದಾರು ಶತದಿನ ಬಂದಶಲಿಭೂ ಶಬ್ದದಿಂದಲ್ಲಿ ಹರಿಯನ್ನೇ ಪೂಜಿಸುತ್ತಆಶೀತಿ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಜೀವರಿಗೆಲೇಸು ಮಿಶ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಅದರಂತೆ ನಿರ್ದೇಶವಾಸಗೈಸುವಿ ನೀನೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿಈ ಸುಜ್ಞಾನ ವೆ ತಿಳಿದುಪಾಸನೆ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆಶ್ವಾಸ ಮಂತ್ರದ ಫಲವ ಶೇಷವೀವಕಾಶಿನಿಂದಲಿ ಕೋಟಿ ದ್ರವ್ಯ ಪ್ರಾಪುತದಂತೆವಾಸುದೇವನೆ ಇದಕೆ ತುಷ್ಟನಾಗೀಈ ಶರೀರದಿ ಪೊಳೆದು ಕ್ಲೇಶವ ಪರಿಹರಿಪಈ ಸಂಜ್ಞದಿಂದಲ್ಲಿ ದಿವಿಜರೆಲ್ಲದಾಸರಾಗಿಹರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನ ಪಾದವ ಬಿಡದೆಕ್ಲೇಶಾನಂದಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಧೀನ ದೇಶ ಕಾಲ ಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಭಾಸುರ ಜ್ಞಾನ ನಿನ್ನಿಂದವೀವ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಪಂಚ ದ್ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚವ ಪುಷಗಳಿಂದಪಂಚರೂಪನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಳ್ಪ ನಿನ್ನಪಂಚಮುಖ ಮೊದಲಾದಮರರೆಲ್ಲರು ನಿ-ಶ್ಚಂಚಲದಿ ಭಜಿಸುತಿರೆ ಅವರವರವಾಂಛಿತಗಳನಿತ್ತು ಪರಮ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದ್ವಿ-ಪಂಚಕರಣಕೆ ಮುಖ್ಯ ಮಾನಿ ನೀನೆಪಂಚರೂಪಗಳಿಂದ ಪಂಚಾಗ್ನಿಗತನಾಗಿಪಂಚ ವ್ಯಾಪರಗಳು ಮಾಳ್ಪ ದೇವಪಂಚ ಪರ್ವದಲಿಪ್ಪ ಪಂಚ ಪಂಚಮರರೊಸಂಚರಿಸುವರಯ್ಯಾ ನಿನ್ನಿಂದಲಿಪಂಚಭೇದಗಳರುಹಿ ಶುದ್ಧ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರ-ಪಂಚ ಸಲಹಿದ ವಿಮಲ ಉಪಕಾರಿಯೇ ನಿ-ಷ್ಕಿಂಚನ ಪ್ರೀಯ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಮಿಂಚಿನಂದದಿ ಎನ್ನ ಮನದಿ ನಿಲಿಸೊ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಳ ಅಷ್ಟವುಳ್ಳ ರಕ್ತಾಂಬುಜದ ಮಧ್ಯಪೊಳೆವ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸುವಮೂಲೇಶನ ಪಾದ ಪಂಕಜದಲಿ ನಿಂದುಸಲೆ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸುವ ನಿನ್ನ ಚರಣಮೂಲದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಆಶ್ರೈಸಿ ಇಪ್ಪನಾಗಿಸ್ಥಳವ ಸೇರಿಪ ಭಾರ ನಿನ್ನದಯ್ಯಾಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಭಕತರ ಅಭಿಮಾನ ಒಲಿದು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಘನ ಮಹಿಮಾಖಳ ದರ್ಪ ಭಂಜನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಒಲಿವ ನಿಮ್ಮಯ ಕೃಪೆಗೆ ವಿಮಲ ಚರಿತ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನೆಜಾಗರೂಕನಾಗಿ ಜೀವನ ಪಾಲಿಸಿಭಾಗತ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡುವಿನಾಗಭೂಷಣಾದಿ ಸುರರಿಗೆ ಜೀವನಸಾಗರ ಮೊದಲಾದ ಸಕಲರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗರಾಜನ ಅಂಗುಟದಿ ಮೀಟಿದ ಶಕ್ತಯುಗಾದಿ ಕೃತು ನಾಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಗವ ಪಾಲಿಸಿ ಭವದೂರೂ ಮಾಡೋದು ||6||

ಆದಿತಾಳ
ಅಸುರರ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗಿತ್ತವರಅಸಮೀಚೀನ ಕರ್ಮ ದನುಜರಿಗುಣಿಸುವಿಈಶನೆ ಗತಿಯೆಂದು ನೆರೆ ನಂಬಿದವರಿಗೆಸು ಸಮೀಚೀನವಾದ ಮೋದಗಳೀವಿ ನಿತ್ಯವಸುಧೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತ್ರಿಕೋಟಿಯಸುಶರೀರಗಳಿಂದ ಬಹಿರಾವರಣದಲ್ಲಿವಾಸವಾಗಿ ಸಕಲ ಭೂತ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿಂದುಬಿಸಜಜಾಂಡವನ್ನು ಪೊರೆವ ಕರುಣಿ ನೀನುಅಸಮನೆನಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯವಶವಾಗುವನು ನಿನ್ನ ಕರುಣದಿ ಆವಕಾಲಾ ||7||

ಜತೆ
ಹರಿಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆವಾಸನೆನಿಸುವಿಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಸುಪ್ರೀತ ಘನದೂತ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda pavanarāyane namopunarapi namō ninna pāda sarasiruhakemaṇidu bēḍikombe nīneve gati enduninaginta hitarāru jīvanakesanakādi vandyanna ājñadindali parama’aṇugaḷalli vyāptanāgi biḍade’aṇurūpagaḷinda nindu māḍida kr̥tyamanasija vairiyinda tiḷiyalośavehīna manasininda bad’dhanādava nānuguṇarūpa kriyagaḷa viditanēnotanuvinoḷage mūru kōṭyadhika eppatteraḍu’enipa sāsira rūpadinda satiya sahitatr̥ṇa modalāda jīva prakr̥ti kālakarma’anusaravāgi kriyagaḷane māḍi’animitya bāndhavanenisi sajjanarige jñāna bhaktyādigaḷu nīne ittumanadalli hari rūpa sandaruśanavittughanī bhūtavāda ānandadindavinayadindalli poreva upakāravanu smarisalāpene endige guṇanidhiye’ina kōṭi tēja guru vijaya viṭhṭhalarēya’initu ninnoḷu līle māḍuva āvakāla ||1||

maṭṭatāḷa
minuguva kaṇṭhadali eraḍu daḷada kamalakarṇiki madhyadali sati sahitadalidduvanajāsanaviḍidu tr̥ṇajīvara tanakatanuvinoḷage vihitavāda śabdagaḷannunīve māḍi avaravarige kīrtighanateyanē ittu kāṇisikoḷḷadalemanujādhamarige māyava masagisikone guṇadavaranna nitya duḥkhagaḷindadaṇisuvi prāntyadali kaḍemodalilladaledanuja mardana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninagittanu ī pariya svatantra mahimeyanu ||2||

rūpakatāḷa
nāsika eḍadalli bhārati tānadhōśvāsa biḍisuvaḷu ninnājñadīnāsika baladalli īśanājñadi ūdhrvaśvāsa biḍisi porevi jīvarannūtāsigombhainūru kramadinda ippattondusāsiradāru śatadina bandaśalibhū śabdadindalli hariyannē pūjisutta’āśīti nālku lakṣa jīvarigelēsu miśragaḷella adarante nirdēśavāsagaisuvi nīne prāntyadalli’ī sujñāna ve tiḷidupāsane māḷparigeśvāsa mantrada phalava śēṣavīvakāśinindali kōṭi dravya prāputadantevāsudēvane idake tuṣṭanāgī’ī śarīradi poḷedu klēśava pariharipa’ī san̄jñadindalli divijarelladāsarāgiharayyā ninna pādava biḍadeklēśānandagaḷella ninnādhīna dēśa kāla pūrṇa guru vijaya viṭhṭhalarēyabhāsura jñāna ninnindavīva ||3||

jhampitāḷa
pan̄ca dvāragaḷalli pan̄cava puṣagaḷindapan̄carūpana dhyāna māḷpa ninnapan̄camukha modalādamararellaru ni-ścan̄caladi bhajisutire avaravaravān̄chitagaḷanittu parama mukhya prāṇa dvi-pan̄cakaraṇake mukhya māni nīnepan̄carūpagaḷinda pan̄cāgnigatanāgipan̄ca vyāparagaḷu māḷpa dēvapan̄ca parvadalippa pan̄ca pan̄camararosan̄carisuvarayyā ninnindalipan̄cabhēdagaḷaruhi śud’dha śāstragaḷinda pra-pan̄ca salahida vimala upakāriyē ni-ṣkin̄cana prīya guru vijaya viṭhṭhalarēyanamin̄cinandadi enna manadi niliso ||4||

triviḍitāḷa
daḷa aṣṭavuḷḷa raktāmbujada madhyapoḷeva karṇikeyalli śōbhisuvamūlēśana pāda paṅkajadali nindusale bhakutiyinda bhajisuva ninna caraṇamūladalli jīva āśraisi ippanāgisthaḷava sēripa bhāra ninnadayyā’ollenendare biḍadu bhakatara abhimāna olidu pālisabēku ghana mahimākhaḷa darpa bhan̄jana guru vijaya viṭhṭhalarēya’oliva nim’maya kr̥pege vimala carita ||5||

aṭṭatāḷa
jāgr̥ti svapna suṣuptiyalli nīnejāgarūkanāgi jīvana pālisibhāgatrayadalli vibhāga māḍuvināgabhūṣaṇādi surarige jīvanasāgara modalāda sakalaralli vyāptanāgarājana aṅguṭadi mīṭida śaktayugādi kr̥tu nāma guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōgava pālisi bhavadūrū māḍōdu ||6||

āditāḷa
asurara puṇyavannu bhaktarigittavara’asamīcīna karma danujariguṇisuvi’īśane gatiyendu nere nambidavarigesu samīcīnavāda mōdagaḷīvi nityavasudheya bhāravannu dharisi trikōṭiyasuśarīragaḷinda bahirāvaraṇadallivāsavāgi sakala bhūta hr̥tkamaladalli nindubisajajāṇḍavannu poreva karuṇi nīnu’asamanenipa guru vijaya viṭhṭhalarēyavaśavāguvanu ninna karuṇadi āvakālā ||7||

jate
hariya vihārakke āvāsanenisuviguru vijaya viṭhṭhalanna suprīta ghanadūta ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · raghavendra · sulaadhi

Guru vaara suladhi/Rayaru suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಘನ ದಯಾನಿಧಿಯಾದ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರ ನಿಮ್ಮವನಜ ಪಾದಯುಗಕೆ ನಮೊ ನಮೊಜನುಮಾರಭ್ಯವಾಗಿ ಅಭಿನಮಿಸದಲಿಪ್ಪಮನುಜನ ಅಪರಾಧವೆಣಿಸದಲೆವನಧಿ ಪೋಲುವ ಕರುಣಿ ಗೋವತ್ಸ ನ್ಯಾಯದಿಂದನಿನಗೆ ನೀನೆ ಬಂದು ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳ ಮನನಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಇನಕೋಟಿ ಭಾಸ ವೇದೇಶ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಮುನಿಗಳಿಂದಲಿ ಕೂಡಿ ಸಂದರುಶನವಿತ್ತುವಿನಯೋಕ್ತಿಗಳ ನುಡಿದ ಕೃತ್ಯದಿಂದಆನಂದವಾಯಿತು ಅಘದೂರನಾದೆನಿಂದುದನುಜಾರಿ ಭಕತರ ಮಣಿಯೇ ಗುಣಿಯೇಎಣೆಗಾಣೆ ನಿಮ್ಮ ಕರುಣಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣಕ್ಕೆಅನುಪಮ ಮಹಿಮನೆ ಅನಿಳ ಪ್ರೀಯಾಗುಣ ಗಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮಘನವಾದ ಬಲದಿ ಎನಗೆ ಸುಳಿದನೆಂದು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುಖತೀರ್ಥರ ಮತವೆಂದೆಂಬ ಧ್ವಜವನ್ನು ವಿಖನಸಾಂಡದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆರೆಯೆಪಖರಹಿತವಾದ ಪಕ್ಷಿಯು ತನ್ನಯಪಖ ಚಿನ್ಹಿಹ್ಯ (ಯ) ಜನಿತ ಮಾರುತನಿಂದಲಿ ಧ್ವಜವಪ್ರಕಟದಿ ಚರಿಸುವ ಯತ್ನದಂದದಿ ದುರುಳಸಕುಟಿಲರಾದಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಮುಖ ಮಖರೆಲ್ಲ ಬರಲು ಅಮ(ವ)ಸ್ಥಿತ2 ನಿಶ್ಚಯದಿ (ಮುಖ್ಯ ಜನರು ಬರಲು)ಮಖಶತಜನೆನೆಪ ಜಯರಾಯಾಚಾರ್ಯಪ್ರಕಟ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂಬ ಪಾಶಗಳಿಂದಲ್ಲಿಯುಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಬಿಗಿದು ವೀರಧ್ವನಿಯ ಗೈಯೆಉಕುತಿಗೆ ನಿಲ್ಲದಲೆ ಮೊಲದಂತೆ ಜರಿದುದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಪಲಾಯನರಾಗೆತ್ಯಕತ ಲಜ್ಜೆಯಲಿಂದ ಹತವಾಶೇಷ್ಯಸಾಕುಂಠಿತವಾದ ಬಲವೀರ್ಯನು ಮೇರುಶಿಖರವೆತ್ತುವನೆಂಬೊ ಸಹಸದಂದದಲಿವಿಕಟ ಮತಿಯುಕ್ತ ದುರುಳರು ರೋಷದಲಿ ಕು-ಯುಕುತಿಗಳಿಂದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಬರಲುಲಕುಮಿಪತಿಯ ನೇಮ ತಿಳಿದ ಪ್ರೌಢ ನೀನುಈ ಖಂಡದಿ ಬಂದು ದ್ವಿಜನ್ಮವ ಧರಿಸಿಪ್ರಖ್ಯಾತವಾದ ನ್ಯಾಯಾಮೃತವನ್ನುತರ್ಕ ತಾಂಡವ ಚಂದ್ರಿಕ ಪರಿಮಳ ಮೊದಲಾದಮಿಕ್ಕಾದ ಗ್ರಂಥವೆಂತೆಂಬ ವಜ್ರದಲಿ ದು-ರುಕುತಿಗಳೆಂಬಂಥ ಗಿರಿಗಳ ಛೇದಿಸಿಈ ಕುಂಭಿಣಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಮೆರದೆಭಕುತರಾಗ್ರೇಸರನೆ ಭೂ ವಿಬುಧರ ಪ್ರೀಯಾನಖ ಶಿಖ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿಮ್ಮಭಕುತಿಗೆ ವಶನಾಗಿ ಇತ್ತಿಹ ಕೀರ್ತಿಯನು ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಲಿಯುಗದಿ ಜನರು ಕಲ್ಮಷದಲಿಂದ ಬಲವಂತವಾದ ತ್ರಿವಿಧ ತಾಪಗಳನುವಿಲಯ1ಗೈಸುವ ಉಪಾಯವನರಿಯದೆಮಲಯುಕ್ತವಾದ ಭವ ಶರಧಿಯಲ್ಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ಮಗ್ನರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ವತ್ರ್ಮಾ2ವನ್ನು ತಿಳಿಯದಲೆ ದುಃಖ ಬಡುವ ಸುಜನಒಳಗೆ ತಾರಕನಾಗಿ ಈ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿನಿಲಯವಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಅನ್ಯ ಕೃತ್ಯಗಳಿಲ್ಲನಳಿನ ಸಂಭವ ಜನಕ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನಗೆ ಒಲಿದಿಪ್ಪಾಧಿಕಧಿಕವಾಗಿ ಬಿಡದೆ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಸೊಬಗಿನ ತೆರದಂತೆಯೋಚನೆ ಯಾತಕ್ಕೆನ್ನನು ಉದ್ಧರಿಪದಕ್ಕೆಊಚ ಜ್ಞಾನಾನಂದ ಬಲವೀರ್ಯನು ನೀನುನೀಚವಾದ ದೇಹ ಧಾರಣವನು ಮಾಡಿ ಅ-ನೂಚಿತವಾಗಿದ್ದ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧಂಗಳು ಆಚರಣೆಯ ಮಾಳ್ಪ ಅಧಮನಾದವ ನಾನುಸೂಚರಿತ್ರವಾದ ಶುಚಿಯಾದ ಮನುಜಂಗೆನೀಚ ಅಶುಚಿಯಾದ ನರನು ಅಧಿಕನೆಂದುಭೂ ಚಕ್ರದಲಿ ಅವರ ದೇಹ ತೆತ್ತವನಾಗಿಆಚರಿಸಿದೆ ಬಲು ಹೀನ ಕೃತ್ಯಂಗಳುಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊಬಗು ನೋಡದಲೆಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಳ್ಪದುಮೋಚನೆ ಮಾಡುವದು ಭವ ಬಂಧದಲಿಂದಶ್ರೀ ಚಕ್ರಪಾಣಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ ಯೋಗವೆ ಬೋಧಿಸು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಿನ್ನ ಭಕುತಿಗೆ ವಶನಾಗಿಹರಿ ತನ್ನ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತನಾಗಿ ನಿಂದುಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸುಖವಿತ್ತುಪರಿ ಪರಿ ಕೀರ್ತಿಗಳು ತಂದೀವ ನಿಮಗೆಂದುಪರಮಾಪ್ತನಾಗಿ ತವಪಾದ ಸಾರಿದೆನುದೂರ ನೋಡದಲೆ ಕರುಣ ಮಾಡಿ ವೇಗಸುರರಿತ್ತ ಶಾಪದಿಂದ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ನ ಹೃ-ತ್ಸರಸಿಜದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಪೊಳೆವಂತೆ ಮಾಡುವದುಪರಿಪೂರ್ಣ ಕೃಪಾನಿಧೆ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನಶರಣರ ಅಭಿಮಾನಿ ಔದಾರ್ಯ ಗುಣಮಣಿ ||5||

ಜತೆ
ಗುರುಕುಲ ತಿಲಕನೆ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರಾಖ್ಯಸುರ ಕಲ್ಪತರು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರೀಯಾ ||

Dhruvatāḷa
ghana dayānidhiyāda guru rāghavēndra nim’mavanaja pādayugake namo namojanumārabhyavāgi abhinamisadalippamanujana aparādhaveṇisadalevanadhi pōluva karuṇi gōvatsa n’yāyadindaninage nīne bandu svapnadallisanakādi munigaḷa mananakke nilukada’inakōṭi bhāsa vēdēśa pramōda tīrthamunigaḷindali kūḍi sandaruśanavittuvinayōktigaḷa nuḍida kr̥tyadinda’ānandavāyitu aghadūranādenindudanujāri bhakatara maṇiyē guṇiyē’eṇegāṇe nim’ma karuṇā kaṭākṣa vīkṣaṇakke’anupama mahimane aniḷa prīyāguṇa gaṇa paripūrṇa guru vijaya viṭhṭhala nim’maghanavāda baladi enage suḷidanendu ||1||

maṭṭatāḷa
sukhatīrthara matavendemba dhvajavannu vikhanasāṇḍada madhya pratiyillade mereyepakharahitavāda pakṣiyu tannayapakha cinhihya (ya) janita mārutanindali dhvajavaprakaṭadi carisuva yatnadandadi duruḷasakuṭilarādi ā vidyāraṇyamukha makharella baralu ama(va)sthita2 niścayadi (mukhya janaru baralu)makhaśatajanenepa jayarāyācāryaprakaṭa granthagaḷemba pāśagaḷindalliyukutiyindali bigidu vīradhvaniya gaiye’ukutige nilladale moladante jaridudikku dikkinalli palāyanarāgetyakata lajjeyalinda hatavāśēṣyasākuṇṭhitavāda balavīryanu mēruśikharavettuvanembo sahasadandadalivikaṭa matiyukta duruḷaru rōṣadali ku-yukutigaḷindali san̄carisuta baralulakumipatiya nēma tiḷida prauḍha nīnu’ī khaṇḍadi bandu dvijanmava dharisiprakhyātavāda n’yāyāmr̥tavannutarka tāṇḍava candrika parimaḷa modalādamikkāda granthaventemba vajradali du-rukutigaḷembantha girigaḷa chēdisi’ī kumbhiṇi madhya pratiyillade meradebhakutarāgrēsarane bhū vibudhara prīyānakha śikha paripūrṇa guru vijaya viṭhṭhala nim’mabhakutige vaśanāgi ittiha kīrtiyanu ||2||

triviḍitāḷa
kaliyugadi janaru kalmaṣadalinda balavantavāda trividha tāpagaḷanuvilaya1gaisuva upāyavanariyademalayuktavāda bhava śaradhiyallineleyāgi magnarāgi nivr̥tti vatrmā2vannu tiḷiyadale duḥkha baḍuva sujana’oḷage tārakanāgi ī nadiya tīradallinilayavallade ninage an’ya kr̥tyagaḷillanaḷina sambhava janaka guru vijaya viṭhṭhala ninage olidippādhikadhikavāgi biḍade ||3||

aṭṭatāḷa
sūcane māḍida sobagina teradanteyōcane yātakkennanu ud’dharipadakke’ūca jñānānanda balavīryanu nīnunīcavāda dēha dhāraṇavanu māḍi a-nūcitavāgidda kāma krōdhaṅgaḷu ācaraṇeya māḷpa adhamanādava nānusūcaritravāda śuciyāda manujaṅgenīca aśuciyāda naranu adhikanendubhū cakradali avara dēha tettavanāgi’ācariside balu hīna kr̥tyaṅgaḷusūcane māḍiddu sobagu nōḍadaleyōcane māḍiddu sārthaka māḷpadumōcane māḍuvadu bhava bandhadalindaśrī cakrapāṇi guru vijaya viṭhṭhalarēyanayōcane māḍuva yōgave bōdhisu ||4||

āditāḷa
pariśud’dhavāda ninna bhakutige vaśanāgihari tanna parivāra samētanāgi nindumore hokka janarige paripūrṇa sukhavittupari pari kīrtigaḷu tandīva nimagenduparamāptanāgi tavapāda sāridenudūra nōḍadale karuṇa māḍi vēgasuraritta śāpadinda kaḍige māḍi enna hr̥-tsarasijadalli hari poḷevante māḍuvaduparipūrṇa kr̥pānidhe guru vijaya viṭhṭhalannaśaraṇara abhimāni audārya guṇamaṇi ||5||

jate
gurukula tilakane guru rāghavēndrākhyasura kalpataru guru vijaya viṭhṭhala prīyā ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Budhavara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಇಷ್ಟು ನಿರ್ದಯವ್ಯಾಕೊ ಎಲೆ ಎಲೆ ಆಪ್ತನಾದಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ನಾನು ದೂರಾದವನೇಘಟ್ಟಿ ಮನಸಿನವ ನೀನಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಎನ್ನ ಅ-ದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂತೊ ತಿಳಿಯದಯ್ಯಾಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಭಕುತ ವತ್ಸಲನೆಂಬೊಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಬಿರಿದು ಇಲ್ಲವೇನೋಶಿಷ್ಟ ಜನರ ಸಂಗ ವರ್ಜಿತನಾಗಿ ನಿನ್ನಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸದಲಿಪ್ಪ ಹೀನನೆಂದೂಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಅಧಿಕವಾದದುಷ್ಟ ನಡತಿಯಿಂದ ಬಂಧನಾಹಾಪ್ರೇಷ್ಟ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕಾಲವ ನಿರೀಕ್ಷಿಸೆಎಷ್ಟು ಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಭವದಲಿಂದನಿಷ್ಟವಾಗುವನೇನೊ ಅಭೀಷ್ಟವೈದುವನೆಂತುದೃಷ್ಟಿಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಜ ಭವಾದ್ಯರುಕಷ್ಟವೈದುವರು ನಿಜಸುಖವಿಲ್ಲದಲೆವಿಷ್ಣು ನಿನ್ನಯ ಮಹಿಮೆ ಇನಿತು ಇರಲೂಎಷ್ಟರವರಯ್ಯಾ ಮಿಕ್ಕಾದ ಭಕುತರೆಲ್ಲತುಷ್ಟನಾಗಿ ನಿನಗೆ ನೀನೇ ಒಲಿದುದುಷ್ಟವಾದ ಕರ್ಮ ನೂಕಿ ಕಡಿಗೆ ಮಾಡಿಪುಷ್ಟಗೈಸು e್ಞÁನಾನಂದದಿಂದತಟ್ಟಲೀಸದೆ ಕಲಿ ಬಾಧೆ ಎಂದೆಂದಿಗೆಹೃಷ್ಟನಾಗು ಎನ್ನ ಸಾಧನಕ್ಕೆದಿಟ್ಟ ಮೂರುತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯಾಪೊಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಜಗವಿಟ್ಟು ಸಲಹುವ ದೇವಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕಾಳಿ ಸರ್ಪನು ನಿನ್ನ ಕಚ್ಚಿ ಬಿಗಿಯೆ ಅವನಕೀಳು ನಡತೆಯನ್ನ ನೋಡದೆ ಕರುಣದಲಿಮೇಲಾನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಿ ಮುದದಿಂದಫಾಲಲೋಚನ ಸುರಪ ಗುರು ಸತಿ ಭೃಗು ಭೀಷ್ಮಶೀಲ ಭಕುತರೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಷದಿಂದಕಾಲನಾಮಕ ನಿನ್ನ ಬಂಧಕ ಶಕುತಿಯಲಿವ್ಯಾಳೆ ವ್ಯಾಳೆಗೆ ಅಪರಾಧವೆ ಮಾಡಿದರೂಪಾಲಿಸಿದೆ ಹೊರ್ತು ಪ್ರದ್ವೇಷವ ಮಾಡಿದಿಯಾಜಾಲ ಅಘವ ಮಾಡಿ ದೇಹಿ ದೇಹಿ ಎನಲುತಾಳುವರಲ್ಲದಲೆ ಛಿದ್ರಗಳೆಣಿಸುವರೆಮೂಲ ನೀನೆ ಸುಖ ದುಃಖಾ (ಖ) ನುಭವಕ್ಕೆಮೂರ್ಲೋಕಾಧಿಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿನ್ನಆಳುಗಳಗೊಬ್ಬ ಅಧಮನು ನಾನೇವೆ|| 2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿದೇಶದವನಾಗಿ ಪಥದೊಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣಆದರ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಭಿಡಿಯಾಹೃದಯದೊಳು ಮರಿಯದೆ ಸ್ಮರಿಸುವನೊಮ್ಮಿಗನ್ನಪದುಮನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ನಿರ್ಭಿಡೆಯತನಕೆಆದಿ ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತೋರುತಿದೆಉದದಿ ಪೋಲುವ ದಯ ಪೂರ್ಣನೆಂದುಸದಮಲವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಧೇನಿಸಬೇಕೆಂತೊವಿದೂರನೆನಿಪ ದೋಷರಾಶಿಗಳಿಗೆಪದೋಪದಿಗೆ ಗುರುದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದಿ ಎಂದು ಅ-ವಧಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಹಂಗಿಸುವದುಮೋದವಾಗಿ ನಿನಗೆ ತೋರುತಲಿದೆ ನಿನ್ನಚದುರತನಕೆ ನಾನು ಎದುರೇ ನೋಡಾಪದುಮ ಸಂಭವ ಮುಖ್ಯ ದಿವಿಜರು ಸ್ವತಂತ್ರದಿಪದವಾಚಲಣದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥರೇಹೃದಯದೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಹರಿ ನಿನ್ನಚೋದ್ಯ ನಡತೆ ನಡವದಾವ ಕಾಲಇದು ಎನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ `ಎಥಾ ದಾರುಮಯಿ’ಶುದ್ಧ ಭಾಗವತೋಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆಅದುಭೂತ ಬಿಂಬ ನೀನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಜೀವ ನಿನಗೆ ನೀಮುದದಿಂದ ಮಾಡಿಸದಿಪ್ಪ ಕಾರ್ಯ ಎನಗೆಒದಗಲು ಪೂರ್ವೋಕ್ತವಾದ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆಅಧಿಕಾರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬರುವದೆಂತೋಉದರಗೋಸುಗವಾಗಿ ಮಾಡಿದವನಲ್ಲಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ಎನ್ನ ಬಳಲಿಪುದುಇದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕರವ ಮುಗಿದು ನಮಿಪೆಪದಕೆ ಬಿದ್ದವನ ಕೂಡ ಛಲವ್ಯಾತಕೊಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾಸದಾ ಕಾಲದಲಿ ನೀನೆ ಗತಿ ಎಂದು ಇಪ್ಪೆ ನೋಡಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಬಲವಂತವಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವದ ಕರ್ಮವುತಲೆಬಾಗಿ ಉಣಬೇಕು ಉಣದಿದ್ದರೆ ಬಿಡದುಜಲಜನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ ಇನಿತೆಂದುತಿಳಿದು ಈ ದೇಹದ ಅಭಿಮಾನವಿದ್ದರುತಲೆದೂಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲಾಗಿ ಎನ್ನಿಂದಒಲ್ಲೆನೆಂದರೆ ಬಿಡದು ಎಲ್ಲಿ ಪೊಕ್ಕರನ್ನನಳಿನಾಕ್ಷ ನೀನೆವೆ ಘನ ಕರುಣವ ಮಾಡಿವಿಲಯಗೈಸುವ ಉಪಾಯಗಳಿಂದಲಿನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದು ಪಾಪರಾಶಿಗಳನ್ನುಸಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಯಿತುಯೆಂದುಕುಲವ ಪಾವನ ನೀನೆ ಪೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆಹಲವು ಬಗೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ಬಳಲಿಪದಕ್ಕೆಮಲತ ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಖಳದರ್ಪ ಭಂಜನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನೋಡೋದು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಅನುಭವದಿಂದ ಇದು ತೀರಿಪೆನೆಂದೆನೆವನಜ ಭವ ಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಎನ್ನಿಂದಾಹದಲ್ಲಸನಕಾದಿ ಮುನಿವಂದ್ಯ ನೀನೆವೆ ದಯದಿಂದಋಣವನ್ನು ತೀರಿಪುದು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡದಲೆತೃಣದಿಂದ ಸಾಸಿರ ಹಣವನ್ನು ತೀರಿದಂತೆಶಣಸಲಿ ಬೇಡ1 ಇನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮೊನೆ ಮಾಡಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕೆ ಇದು ಬೆಳ್ಳಿಸುವುದುಚಿತವೆಮುನಿ ಮನಮಂದಿರ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನವನೆಂದರೆ ಎನಗಾವ ದೋಷ ಉಂಟು ||5||

ಜತೆ
ಅಹಿತ ಮಾಡುವನಲ್ಲ ಭಕತರ ಸಮೂಹಕ್ಕೆಲೋಹಿತಾಕ್ಷ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
iṣṭu nirdayavyāko ele ele āptanādakr̥ṣṇa ninage nānu dūrādavanēghaṭṭi manasinava nīnalla endigū enna a-dr̥ṣṭa lakṣaṇavento tiḷiyadayyāsr̥ṣṭiyoḷage bhakuta vatsalanembośrēṣṭhavāda biridu illavēnōśiṣṭa janara saṅga varjitanāgi ninnamuṭṭi bhajisadalippa hīnanendūbiṭṭu nōḍidare mattiṣṭu adhikavādaduṣṭa naḍatiyinda bandhanāhāprēṣṭa yōgyavāda kālava nirīkṣise’eṣṭu kalpagaḷige bhavadalindaniṣṭavāguvanēno abhīṣṭavaiduvanentudr̥ṣṭili nōḍidare aja bhavādyarukaṣṭavaiduvaru nijasukhavilladaleviṣṇu ninnaya mahime initu iralū’eṣṭaravarayyā mikkāda bhakutarellatuṣṭanāgi ninage nīnē oliduduṣṭavāda karma nūki kaḍige māḍipuṣṭagaisu eñaÁnānandadindataṭṭalīsade kali bādhe endendigehr̥ṣṭanāgu enna sādhanakkediṭṭa mūruti guru vijaya viṭhṭhala rēyāpoṭṭiyoḷage jagaviṭṭu salahuva dēvā ||1||

maṭṭatāḷa
kāḷi sarpanu ninna kacci bigiye avanakīḷu naḍateyanna nōḍade karuṇadalimēlānugraha māḍidi mudadindaphālalōcana surapa guru sati bhr̥gu bhīṣmaśīla bhakutarella kali kalmaṣadindakālanāmaka ninna bandhaka śakutiyalivyāḷe vyāḷege aparādhave māḍidarūpāliside hortu pradvēṣava māḍidiyājāla aghava māḍi dēhi dēhi enalutāḷuvaralladale chidragaḷeṇisuvaremūla nīne sukha duḥkhā (kha) nubhavakkemūrlōkādhipa guru vijaya viṭhṭhala ninna’āḷugaḷagobba adhamanu nānēve|| 2||

triviḍitāḷa
vidēśadavanāgi pathadoḷu ondu kṣaṇa’ādara parasparavāgi bhiḍiyāhr̥dayadoḷu mariyade smarisuvanom’migannapadumanābhane ninna nirbhiḍeyatanake’ādi antyavilla āścarya tōrutide’udadi pōluva daya pūrṇanendusadamalavāgi ninna dhēnisabēkentovidūranenipa dōṣarāśigaḷigepadōpadige gurudrōha māḍidi endu a-vadhi illadale haṅgisuvadumōdavāgi ninage tōrutalide ninnacaduratanake nānu edurē nōḍāpaduma sambhava mukhya divijaru svatantradipadavācalaṇadalli samartharēhr̥dayadoḷage vāsavāgidda hari ninnacōdya naḍate naḍavadāva kāla’idu enna mātalla `ethā dārumayi’śud’dha bhāgavatōkti pramāṇadante’adubhūta bimba nīnu pratibimba jīva ninage nīmudadinda māḍisadippa kārya enage’odagalu pūrvōktavāda pramāṇagaḷige’adhikāra sid’dhānta baruvadentō’udaragōsugavāgi māḍidavanalla’udayāstamāna enna baḷalipudu’idu dharmavalla ninage karava mugidu namipepadake biddavana kūḍa chalavyātakobadiyalli ippa guru vijaya viṭhṭhalarēyāsadā kāladali nīne gati endu ippe nōḍā ||3||

aṭṭatāḷa
balavantavāgidda pūrvada karmavutalebāgi uṇabēku uṇadiddare biḍadujalajanābhane ninna saṅkalpa initendutiḷidu ī dēhada abhimānaviddarutaledūgi sum’mane iralāgi enninda’ollenendare biḍadu elli pokkarannanaḷinākṣa nīneve ghana karuṇava māḍivilayagaisuva upāyagaḷindalineleyāgi nintiddu pāparāśigaḷannusale indina dinakke sari hōyituyendukulava pāvana nīne pēḷida mātigehalavu bageyinda innu baḷalipadakkemalata mallara gaṇḍa guru vijaya viṭhṭhalarēyakhaḷadarpa bhan̄jana kr̥peyinda nōḍōdu ||4||

āditāḷa
anubhavadinda idu tīripenendenevanaja bhava kalpakke ennindāhadallasanakādi munivandya nīneve dayadinda’r̥ṇavannu tīripudu ālasya māḍadaletr̥ṇadinda sāsira haṇavannu tīridanteśaṇasali bēḍa1 innu aparādha mone māḍikṣaṇa kṣaṇake idu beḷḷisuvuducitavemuni manamandira guru vijaya viṭhṭhalarēyaninnavanendare enagāva dōṣa uṇṭu ||5||

jate
ahita māḍuvanalla bhakatara samūhakkelōhitākṣa guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

MADHWA · modalakalu sesha dasaru · sulaadhi

Somavaara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆನಗೆ ನಿಖಿಳ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆನಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆನಗೆ ಶುಭ ದಿನವೆನಿಪದುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಪರಮ ಮಂಗಳವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಘನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ದೇಹ ಪಟುತ್ವ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ನಿಶ್ಚಿಂತವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಆರೋಗ್ಯವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಗಂಗಾದಿ ಸ್ನಾನ ಎನಗೆನಿನ್ನ ಕಂಡದ್ದನೇಕ ಕೃತು ವಿಶೇಷ ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಷೋಡಶ ಮಹದಾನ ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಸಕಲ ವ್ರತವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಶೌರ್ಯ ಧೈರ್ಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಇಹಪರ ಸೌಖ್ಯವೆಲ್ಲನಿನ್ನ ಕಂಡದ್ದೆ ಮುಕ್ತಿ ನಿಜವಿದುಅನ್ಯಥವಿದಕಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದವೆ ಸಾಕ್ಷಿಪನ್ನಗಶಯನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಇಷ್ಟ ಎನಗೆ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಾಣದ ದಿನ ಅಶುಭ ದುರ್ದಿನನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಜ್ಞಾನ ಅಡವಿಯ ರೋದನ ನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಭಕ್ತಿ ರೋಗಿಷ್ಟನ ಶಕುತಿನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಸುಖ ತ್ರೈತಾಪ1ದ ದುಃಖನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಸ್ನಾನ ಬಧಿರ ಕೇಳುವ ಗಾನನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಜಪ ಚಂಡಾರ್ಕನ ತಾಪನಿನ್ನ ಕಾಣದ ತಪ ನಿರ್ಗತ ಪ್ರತಾಪನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಆಚಾರ ಬಾಧಿಪ ಗ್ರಹಚಾರನಿನ್ನ ಕಾಣದ ನರ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ವಾನರನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಕರ್ಮ ಅರಿಯದಿಪ್ಪ ಮರ್ಮನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಪುಣ್ಯ ಗತವಾದ ಧಾನ್ಯನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಯಾತ್ರಾ ಅಂಧಕನ ನೇತ್ರಾನಿನ್ನ ಕಾಣದ ಪಾತ್ರಾ ಕಾಣದಿಪ್ಪ ನೇತ್ರಾನಿನ್ನ ಕಾಣದೆ ಬಂದೆ ಪರಿಪರಿ ಸಾಧನ ಅನ್ನಂತ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗಿಲ್ಲ ಸುಖ ಸ್ವರುಶಚಿನ್ಮಯ ಮೂರುತಿ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾಧಕ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಂಡವ ಸಕಲ ಸಾಧನ ಮಾಡಿದವನಿನ್ನ ಕಂಡವನು ನಿರ್ಮಲನುನಿನ್ನ ಕಂಡವಗುಂಟೆ ಕಲಿಕೃತ ಅಘವನ್ನುನಿನ್ನ ಕಂಡವನೆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಾನಿನ್ನ ಕಂಡವರಲ್ಲಿ ಸಕಲ ಸುರರು ಉಂಟುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವ ದೇಹ ಸುಕ್ಷೇತ್ರವೊನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವ ತನುವು ಪಾವನವೆನಿಪುದುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ವಿಮಲ ಕೀರ್ತಿನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವ ನರಗೆ ನರಕದ ಭಯ ಉಂಟೆ ?ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಮಾನ್ಯತೆಯೋಉನ್ನತ ಮಹಿಮ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೇ ನಿಖಿಳ ಸುಖವೋ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ನಿನ್ನನು ಕಾಣದೆ ಧನ್ಯನಾಗೆನೆಂಬೋದುಖಿನ್ನ ಮಾತಲ್ಲದೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲವುಉನ್ನತ ಗುಣ ನಾರಿ ಪತಿಯುಕ್ತಳಾಗಲುಸನ್ಮಾನ್ಯಳೆನಿಪಳು ಸಂತತ ಸುಖದಿ ಅನಂತ ರೂಪನ್ನ ಕಾಂಬುವ ಜನರೆಲ್ಲಚಿನ್ಮಯನೆನಿಸಿ ಶುಭದಿ ಶೋಭಿಸುವರುಪನ್ನಗಾರಿ ವಾಹನ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನಿಂದ ಭಕುತ ವಿಚ್ಛಿನ್ನ ದಾರಿದ್ರನೋ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಫಲವೋನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವಗೆ ಪುನರಪಿ ಜನ್ಮವಿಲ್ಲಅನಾದಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಿತ್ಯಜನ್ಮವು ಒದಗಲು ಅವಗಿಲ್ಲ ಲೇಪವುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವನ್ನ ಸುರರೆಲ್ಲ ಮನ್ನಿಪರುನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ಷಡುರಸ ಭೋಜನಉನ್ನತ ಭಕ್ತ1ನಿಗೆ ಅನ್ನವನೀವೆನೆನಿಪಅನ್ನಮಯ ದೇವ ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವಂತೆ ಅಭಿಮುಖನಾಗುವದು ||5||

ಜತೆ
ನಿನ್ನ ಕಾಂಬುವದೆ ನಿತ್ಯೈಶ್ವರ್ಯವೊ ದೇವಾ ಪ್ರ-ಸನ್ನನಾಗುವುದು ಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ ||

Dhruvatāḷa
ninna kāmbuvadenage nikhiḷa saubhāgya prāptininna kāmbuvadenage nityānandaninna kāmbuvadenage śubha dinavenipaduninna kāmbuvade parama maṅgaḷavōninna kāmbuvade ghanna yaśas’su enageninna kāmbuvade nityōtsavaninna kāmbuvade dēha paṭutva enageninna kāmbuvade niścintavōninna kāmbuvade parama pavitra enageninna kāmbuvade ārōgyavōninna kāmbuvade gaṅgādi snāna enageninna kaṇḍaddanēka kr̥tu viśēṣa ninna kāmbuvade ṣōḍaśa mahadāna ninna kāmbuvade sakala vratavōninna kāmbuvade śaurya dhairyaninna kāmbuvade ihapara saukhyavellaninna kaṇḍadde mukti nijavidu’an’yathavidakilla ninna pādave sākṣipannagaśayana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninna kāmbuvade iṣṭa enage ||1||

maṭṭatāḷa
ninna kāṇada dina aśubha durdinaninna kāṇada jñāna aḍaviya rōdana ninna kāṇada bhakti rōgiṣṭana śakutininna kāṇada sukha traitāpa1da duḥkhaninna kāṇada snāna badhira kēḷuva gānaninna kāṇada japa caṇḍārkana tāpaninna kāṇada tapa nirgata pratāpaninna kāṇada ācāra bādhipa grahacāraninna kāṇada nara krimi kīṭa vānaraninna kāṇada karma ariyadippa marmaninna kāṇada puṇya gatavāda dhān’yaninna kāṇada yātrā andhakana nētrāninna kāṇada pātrā kāṇadippa nētrāninna kāṇade bande paripari sādhana annanta māḍidaru avarigilla sukha svaruśacinmaya mūruti guru vijaya viṭhṭhala rēyaninna kāmbuvadella karmakke sādhaka ||2||

triviḍi tāḷa
ninna kaṇḍava sakala sādhana māḍidavaninna kaṇḍavanu nirmalanuninna kaṇḍavaguṇṭe kalikr̥ta aghavannuninna kaṇḍavane jīvanmuktāninna kaṇḍavaralli sakala suraru uṇṭuninna kāmbuva dēha sukṣētravoninna kāmbuva tanuvu pāvanavenipuduninna kāmbuvade vimala kīrtininna kāmbuva narage narakada bhaya uṇṭe?Ninna kāmbuvade mān’yateyō’unnata mahima guru vijaya viṭhṭhala rēyaninna kāmbuvadē nikhiḷa sukhavō ||3||

aṭṭatāḷa
ninnanu kāṇade dhan’yanāgenembōdukhinna mātallade sam’matavallavu’unnata guṇa nāri patiyuktaḷāgalusanmān’yaḷenipaḷu santata sukhadi ananta rūpanna kāmbuva janarellacinmayanenisi śubhadi śōbhisuvarupannagāri vāhana guru vijaya viṭhṭhalarēyaninninda bhakuta vicchinna dāridranō ||4||

āditāḷa
ninna kāmbuvade janmakke saphalavōninna kāmbuvage punarapi janmavilla’anādi prārabdha sambandha nimityajanmavu odagalu avagilla lēpavuninna kāmbuvanna surarella manniparuninna kāmbuvade ṣaḍurasa bhōjana’unnata bhakta1nige annavanīvenenipa’annamaya dēva guru vijaya viṭhṭhalarēyaninna kāmbuvante abhimukhanāguvadu ||5||

jate
ninna kāmbuvade nityaiśvaryavo dēvā pra-sannanāguvudu guru vijaya viṭhṭhalarēya ||

guru jagannatha dasaru · MADHWA · sulaadhi

Hasthodaka suladhi

hasthodhaka suladhi

Rāga: Bhairavi tāḷa: Dhruva
hariyu uṇḍanna nam’ma guru rāghavēndrarige।
parama bhakutiyinda arūpisō bagiya।
aritu nityadali parama bhakutaru nīḍe।
paramādaradalli guru kaiyyakombuvanu।
vara yatigaḷannōdaka giri sāgara samavu।
maraḷi nīḍōdu jala nirutadali।
vara brahmacārigiḍe sariyenisuvōdu phala।
vara gr̥hasthanigittenna eraḍu enisovōdu।
vara vanasthanigiḍe vara śatavenisōdu।
paramahansagiḍe vara anantavāguvudaiyya।
aritu ī pariyinda niruta nīḍuvudaiyya।
guruvuṇḍa maneyalli haritānumbuvōnu।
hariyuṇḍa sthaḷadalli vara brahmāṇḍa umbōdu।
vara śāstra sid’dhavidu guruvantaryāmi nam’ma।
guru jagannāthaviṭhṭhala parama haruṣa baḍuvōnu।।

tāḷa: Maṭṭa
anna sāmāgradalli indu kēśava yenni।
munna bhārati paramānna nārāyaṇa।
innu bhakṣake sūryaranna mādhava ghrutake।
cenna lakumi gōvinda yenni।
munna kṣīrake vāṇi annu viṣṇudēva।
ghanna maṇḍigi brahma innu madhughāti।
beṇṇeyalli vāyu canna trivikrama।
munna dadhiyalli sōma varuṇa।
vāma। nannu tiḷi sūpa canna vīpa śrīdhara।
munna śākha patra sonnagadira mitra।
canna hr̥ṣikēśa innu phaladalli।
ghanna śēṣanalli ranna padumanābha।
munna āmladalli svarṇagauri alli।
annu dāmōdara annāmlapati rudra।
canna jayā patiyu munna śarkara। śata।
man’yu vāsudēva ghanna mahima। guru ja।
gannāthaviṭhṭhala pāvanna padayuga। mannadoḷu nenasutiru।।

tāḷa: Triviḍa
paripari upaskāra paramēṣṭhi pradyumna।
arivōdu kaṭu yamavara anirud’dhanna।
vara indu sāsivi ēḷa marīci।
jīragiyalli karpūra candana। kē।
śara bage bage vidha parimaḷadravyake।
smaranu puruṣōttama dēvanippa।
vara rasa ghruta taila pakvadi।
irutiha budhanadhōkṣaja mūruti।
smarisu kūṣmāṇḍa tila māṣa saṇḍigeyali।
vara dakṣa narahari dēvana nenisu।
irutippa manu māṣa bhakṣa। a।
dhvara kāryakacyuta mūrutiyō।
saracira lavaṇadalli niru’r̥ti janārdana।
irutiha śākha phala rasake prāṇōpēndra।
parama puruṣa dēva nihanendu tiḷivōdu।
vara tāmbūla gaṅgā hari nāmaniruvōnu।
vara svādōdakadalli irutippa budhanalli।
irutiha kr̥ṣṇadēva guru jagannāthaviṭhṭhala।
naritu nīḍalu nam’ma guru kaiyyakombōnu।।

tāḷa: Aṭṭa
ondondu kavaḷa gōvindanna smarisutta।
indunibhā bhakṣya kavaḷakke। acyuta।
nendu śākha kavaḷa dhanvantri smarisutta।
munde paramānna ondondu kavaḷakke।
andu viṣṇu pāṇḍuraṅgana smarisutta।
kundillada beṇṇeyumba kāladalli।
tāṇḍava kr̥ṣṇanu dadhyāna kavaḷa śrīnivāsa।
nendu। sutaila ghruta pakvake। veṅkaṭa।
nendu kadaḷi drākṣi kharjūra dāḍima।
chanda nārīkēḷa cūta dhātri jambu।
kandamūla phala bhakṣa kālakke।
nandanandana bālakr̥ṣṇanna smarisutta।
tanda jala pānadalli viṣṇudēva।
nindirade vara tāmbūla kavaḷadalli।
sundara pradyumnadēvanu smarisutta।
llinda āpōśana dvayadalli vāyustha।
indirā ramaṇana mukundana dhēnisi।
nandādi ī rīti cintisi nīḍalu।
sundara guru rāghavēndrā0targata nam’ma।
indirāpati guru jagannāthaviṭhṭhala। tā।
nandadi kaikoṇḍu mannisi porevōnu।।

tāḷa: Ādi
aritu ī pariyinda niruta hastōdaka।
gurugaḷigarpise tvaritadi kaikoṇḍu।
parama sukhavittu paripālipariha।
paradalli ivarige baruva durita।
taridu porevaru illavō ivaranu biṭṭare।
hariyu allade matten’yaru ārai।
hari tā muniyē gurugaḷu kāyuvaru।
gurugaḷu muniyē hari tā kāyanu।
vara śāstra purāṇavu pēḷōdu।
guruvē tāyitande guruvē mamadaiva।
guruvē pāravāra guruvē gati nīti।
guruvē pālisendu gurugaḷa bhajise।
guruvu doretare hari tā dorevanu।
guruvu maretare hari tā marevanu।
gurugaḷa pāda śira pariyanta smarisalu pāpa।
parihāravāgōdu guruvantargata nam’ma।
guru jagannāthaviṭhṭhala paramahansa parama puruṣa baḍuvōnu।।

jate
cintisi padārtha intu nīḍalu guru।
antaga guru jagannāthaviṭhṭhala komba।।

MADHWA · srinivasa · sulaadhi · tirupathi · Vijaya dasaru

Tirupathi darshana sampradaya suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಮಿರುಗುವ ಉರಗಗಿರಿಯ ಶಿಖರವನು ಕಂಡೆ ನಾ |
ಪರಮ ಧನ್ಯನಾದೆ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದ |
ಧರಣಿಯೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಸರಿಗಾಣೆ ನಾನಾ ಬಗೆ |
ಅರಿಸಿದರು ಸರ್ವಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೂ |
ಅರರೆ ಮತ್ತಾವನೋ ಈ ಯಾತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯ |
ಬರೆದು ಕಡೆಗಂಡು ಗುಣಿಸೆಣಿಪನಾರು |
ತಿರುವೆಂಗಳಪ್ಪನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನು |
ಇರಳು ಹಗಲು ವರ್ಣಿಸಲಿ ಸವೆಯದು |
ಸುರರು ಮೊದಲಾದವರು ರೂಪಾಂತರವ ತಾಳಿ |
ಹರುಷಬಡುವರು ನೋಡಿಜ್ಞಾನಿಗಳು |
ತರುಲತೆ ಖಗಮೃಗ ಜಲಚರಾದಿಗಳಾಗಿ |
ಚರಿಸುತಿಪ್ಪರು ಸಾಧನವ ಮಾಡುತಾ |
ದುರುಳ ಜನಕೆ ಇಲ್ಲನಂತ ಜನುಮಕ್ಕೆ |
ಕರುಣ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಪುಟ್ಟದಯ್ಯಾ |
ಮರುಳೆ ದೊರೆತರೆ ಲೋಹದ ಮೇಲೆ ಹೇಮದ |
ಎರಕ ಹೊಯಿದಂತೆ ನಿಂದಿರಲರಿಯದು |
ವರ ತತ್ವ ತಾರತಮ್ಯದ ತಿಳಿದು ವಂದೆ ವಾ |
ಸರದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಈ ಗಿರಿಯನೆನಸೆ |
ದುರಿತರಾಶಿಗಳೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದು |
ಪರಗತಿಗೆ ಬಲು ಸುಲಭ ಸಂತತದಲ್ಲಿ |
ಶರಣರಿ[ಗೆವ]ಜ್ರ ಪಂಜರ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಮೆರೆವವ ಬಹುಬಗೆಯಿಂದ ವರಗಳನೆ ಕೊಡುತ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕೋಡಗಲ್ಲಿನ ನೋಡೆ ಬಲದೇವನೆಂದು |
ಮಾಡಿದ ಬ್ರಹ್ಮಹತ್ಯಾ ಓಡಿಪೋಯಿತು ನಿಲ್ಲದೆ |
ಆಡಲೇನು ಇದಕೆ ಅನುಮಾನವೆ ಸಲ್ಲಾ |
ನಾಡೊಳಗೆ ಮಹ ಬಕುತಿ ದೊರೆಯದಲೆ |
ಕೂಡದು ಈ ಯಾತ್ರಿ [ಆ]ವನಾದರೇನು |
ಬಾಡಿ ಒಣಗಿ ಪೋದ ಮರಕೆ ನದಿಯ ಉದಕ |
ಗೂಡೆಯಿಂದಲಿ ಯೆತ್ತಿ ಕಾಲವ ಕಳೆದಂತೆ |
ಮೂಢ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ |
ಕೊಂಡಾಡಿ ಕುಣಿಯಲೇನು ಗತಿ ಸಾಧನವಲ್ಲ |
ಕೇಡಿಲ್ಲದ ದೈವ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ಪಾಡಿದ ಮನುಜಂಗೆ ಪಾವನ ಮತಿಯೀವ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಹರಿದ್ರವರೂಪದಲಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ |
ನಿರುತದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ತನ್ನಾಮಕನಾಗಿ |
ಸ್ಮರಿಸಿ ನೈಮಿತ್ಯಕ ತನ್ನ ವಂಶಗಳ ಉದ್ಧರಿಸಿ |
ಭೂಸುರರ ಸುಖ ಬಡಿಸಿ ದಾನಗಳಿಂದ |
ಗುರು ಹಿರಿಯರ ಸಹಿತ ಗಿರಿಯ [ಪ್ರ]ದೇಶಕ್ಕೆ |
ತೆರಳಿ ಬಂದೂ ನಿಂದು ಸೌಪಾನದೆಡೆಯಲ್ಲಿ |
ವರ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮವನು ಮುಂಭಾಗದಲಿ ಇಟ್ಟು |
ಕರವ ಜೋಡಿಸಿ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನು |
ಭರದಿಂದ ಮಾಡಿ ಕುಳಿತು ಉತ್ತಮವಾದ |
ಹರಿಕಥೆಯನು ಕೇಳಿ ತತ್ವಗಳನುಸರಿಸಿ |
ಪರಮ ಭಾಗವತರಿಂದ ಗಾಯನವ ಲಾಲಿಸಿ |
ಕರೆದು ಸಜ್ಜನರ ಸಂಗಡಲೆ ಕುಣಿದು |
ಬರುತಾ ನೂರು ನೂರು ಪಾವಟಿಗಿಯಲ್ಲಿದೇ |
ತೆರದಿಂದ ಮಾಡುತ ತಡವಾಗದಂತೆ[ಯೇ] |
ನರಸಿಂಹ ಮೂರುತಿಯ ದರುಶನವು ಮಾಡಿ ಸು |
ದರುಶನ ತೀರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ತುತಿಸಿ ನಿಂದು |
ಕರತಳ ಶಬ್ದದಲಿ ಹೋಯೆಂದು ನಲಿದಾಡೆ |
ಸಿರಿವರ[ತ]ರರಸಾ ತಿರ್ಮಲ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಪರದೈವವೆಂದು ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗಲಿಬೇಕು ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಏರುತೇರುತ ಬಂದು ಮಾರುತನ್ನ ನೋಡಿ ಮಹ |
ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯ ಸಾರ್ದು ಅತಿ ಮೋದದಿ |
ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಗುಣಾವಳಿಯ ಉಚ್ಚರಿಸಿ |
ಈರಾರು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನು ಮಾಡಿ |
ಭೋರನೆ ಮತಿಕೊಡುವ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ |
ತೀರದಲಿ ನಿಂದು ಸ್ನಾನವನು ಮಾಡಿ |
ಚಾರು ಮನಸಿಂದ ಸವ್ಯದಲಿ ಬಂದು ವಿ |
ಸ್ತಾರ ಭಕುತಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಾರವನೆ ಪೊಕ್ಕು |
ಭೂರಮಣನ ಪಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆಮೇಲೆ |
ಆರಾಧಿಸು ಗುಪ್ತದಲಿ ಬಿಡದೆ |
ಮೀರಿದ ಮಹಾ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಸೂರೆಗಾಣೊ ಕಂಡ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಮೂರೊಂದು ಬೀದಿಯಾ ತಿರುಗಿ ವೆಂಕಟನ ಮಹಾ |
ದ್ವಾರವ ಪೊಕ್ಕು ಗರುಡಗಂಬದ ಬಳಿಯಾ |
ಪಾರಮಾರ್ಥಕನಾಗಿ ಕುಳಿತು ಹರಿಯಾ ವ್ಯಾ |
ಪಾರವ ಚಿಂತಿಸು ಅಡಿಗಡಿಗೆ |
ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಸುರರಾದಿ ಗುಣ ತಿಳಿದು |
ಚಾರು ಪೀಠಾವರ್ಣ ಪೂಜೆ ವಿಧವ |
ಪೂರೈಸಿ ಮಾಡಿ ಸಮ್ಮೊಗದಿ ನಿಂದು ಬಂ |
ಗಾರ ಬಾಗಿಲನೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ |
ಹಾರೈಸು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊನ್ನ ಹೊಸ್ತಲ ಬಳಿಯ |
ಸೇರಿ ಸಾಕಲ್ಯದಲಿ ಹರಿಮೂರ್ತಿಯಾ |
ಕಾರಣಿಕವ ಗ್ರಹಿಸಿ ಗೋಳಕವ ಚಿಂತಿಸಿ |
ಗಾರು ಮಾಡದೆ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಇಪ್ಪ |
ಮೂರುತಿಯಾ ಇಟ್ಟು ಏಕಿಭೂತವೆಂದು |
ನಾರಾಯಣನ ವ್ಯಾಪ್ತತ್ವ ತಿಳಿದು |
ಶಾರದ ಪತಿ ಪ್ರೀಯ ವಿಜವಿಠಲ ತಿಮ್ಮನ |
ಪಾರ ಗುಣಗಳು ತುತಿಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನೆ ರಣರಂಗ ಧೈರ್ಯನೆ |
ತೇಜೋಮಯ ಕಾಯ ಬೊಮ್ಮಾದಿಗಳಿಂದ |
ಪೂಜಿತ ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ಮುಕ್ತಿ |
ಬೀಜನೇ ಭವದೂರ ಬಲು ಲೀಲಾವಿನೋದ |
ಮೂಜಗತ್ಪತಿ ಮೂಲ ಪುರುಷ ಪರಮೇಶ |
ಸೋಜಿಗ ತೋರುವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಹಿಮಾ ಸ |
ರೋಜ ನಯನ ಬಲಜ್ಞಾನಾನಂದ ಪೂರ್ಣ |
ಹೇ ಜಲಧರವರ್ನ ಹೇಮಾಂಬರಧರ |
ರಾಜರಾಜರನುತ ರಾಗ ವಿದೂರಾಯೋ |
ನಿಜ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರ್ಮಳಾ ನಿತ್ಯ ತೃಪ್ತ ಪ್ರ |
ಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ಜಗವ ಪುಟ್ಟಿಸುವ ವಿ |
ರಾಜಿತ ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ದೈತ್ಯವಿದಾರಣ |
ಭೋಜಾ ಕುಲೋತ್ತುಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ಮಾಜದೆ ಪೊರೆಯೆಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಲಿರು||6||

ಆದಿತಾಳ
ಸರ್ಪಗಿರಿಯ ಯಾತ್ರಿ ಮುಪ್ಪರಾರಿ ಗರಿದು |
ತಪ್ಪದೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ಬಪ್ಪುಪ್ಪಗೊಂಬುವ ಹರಿ |
ಅಪ್ರೀತಿಯಿಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳಿರೆ ಒಲಿದು |
ಕಪ್ಪು ಉಳಿಯದಂತೆ ಅಪಹರಿಸಿ ಇವನಾ |
ಅಪ್ಪಡಿಯಾಗಿ ಸಾಕಿ ಅಪವರ್ಗವ ಕೊಡುವ |
ಒಪ್ಪಿಡಿ ಅವಲಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವಿತ್ತನ್ನ ಪಾದಾ |
ರೆಪ್ಪಿ ಹಾಕದೆ ನೋಡಿ ಮನದಲ್ಲಿ ನಿಲಿಸೋದು |
ಸುಪ್ರಕಾಶ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೆಂಕಟ |
ನಿಪ್ಪ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆ ನಾನಾ ಬಗಿ ವರ್ಣನೆ||7||

ಜತೆ
ಕಾಮಿತಾರ್ಥಪ್ರದಾಯಕ ತಿರುವೆಂಗಳ |
ಸ್ವಾಮಿ ವೆಂಕಟರನ್ನ ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||8||

dhruvatALa
miruguva uragagiriya SiKaravanu kaMDe nA |
parama dhanyanAde gurugaLa karuNadiMda |
dharaNiyoLagidakelli sarigANe nAnA bage |
arisidaru sarvaSrutigaLalli tiLidU |
arare mattAvanO I yAtriya puNya |
baredu kaDegaMDu guNiseNipanAru |
tiruveMgaLappanippa kShEtrada mahimeyanu |
iraLu hagalu varNisali saveyadu |
suraru modalAdavaru rUpAMtarava tALi |
haruShabaDuvaru nODij~jAnigaLu |
tarulate KagamRuga jalacarAdigaLAgi |
carisutipparu sAdhanava mADutA |
duruLa janake illanaMta janumakke |
karuNa Suddha Bakti puTTadayyA |
maruLe doretare lOhada mEle hEmada |
eraka hoyidaMte niMdiralariyadu |
vara tatva tAratamyada tiLidu vaMde vA |
saradoLage omme I giriyanenase |
duritarASigaLella parihAravAguvudu |
paragatige balu sulaBa saMtatadalli |
SaraNari[geva]jra paMjara vijayaviThala |
merevava bahubageyiMda varagaLane koDuta ||1||

maTTatALa
kODagallina nODe baladEvaneMdu |
mADida brahmahatyA ODipOyitu nillade |
ADalEnu idake anumAnave sallA |
nADoLage maha bakuti doreyadale |
kUDadu I yAtri [A]vanAdarEnu |
bADi oNagi pOda marake nadiya udaka |
gUDeyiMdali yetti kAlava kaLedaMte |
mUDha j~jAnigaLAgi paripariyiMda |
koMDADi kuNiyalEnu gati sAdhanavalla |
kEDillada daiva vijayaviThalarEya |
pADida manujaMge pAvana matiyIva ||2||

rUpakatALa
haridravarUpadali kapilatIrthadalli |
nirutadalli ippa tannAmakanAgi |
smarisi naimityaka tanna vaMSagaLa uddharisi |
BUsurara suKa baDisi dAnagaLiMda |
guru hiriyara sahita giriya [pra]dESakke |
teraLi baMdU niMdu saupAnadeDeyalli |
vara sAligrAmavanu muMBAgadali iTTu |
karava jODisi sAShTAMga namaskAravanu |
BaradiMda mADi kuLitu uttamavAda |
harikatheyanu kELi tatvagaLanusarisi |
parama BAgavatariMda gAyanava lAlisi |
karedu sajjanara saMgaDale kuNidu |
barutA nUru nUru pAvaTigiyallidE |
teradiMda mADuta taDavAgadaMte[yE] |
narasiMha mUrutiya daruSanavu mADi su |
daruSana tIrthadalli miMdu tutisi niMdu |
karataLa Sabdadali hOyeMdu nalidADe |
sirivara[ta]rarasA tirmala vijayaviThala |
paradaivaveMdu pogaLi higgalibEku ||3||

JaMpetALa
ErutEruta baMdu mArutanna nODi maha |
dvArada baLiya sArdu ati mOdadi |
sAri SrI hariya guNAvaLiya uccarisi |
IrAru pradakShiNeyanu mADi |
BOrane matikoDuva svAmi puShkaraNiyA |
tIradali niMdu snAnavanu mADi |
cAru manasiMda savyadali baMdu vi |
stAra Bakutiyalli dvAravane pokku |
BUramaNana pAda nirIkShisi AmEle |
ArAdhisu guptadali biDade |
mIrida mahA mUrti vijayaviThala veMkaTa |
sUregANo kaMDa janarige pratidina ||4||

triviDitALa
mUroMdu bIdiyA tirugi veMkaTana mahA |
dvArava pokku garuDagaMbada baLiyA |
pAramArthakanAgi kuLitu hariyA vyA |
pArava ciMtisu aDigaDige |
tAratamyadiMda surarAdi guNa tiLidu |
cAru pIThAvarNa pUje vidhava |
pUraisi mADi sammogadi niMdu baM |
gAra bAgilane pravESa mADi |
hAraisu alliMda honna hostala baLiya |
sEri sAkalyadali harimUrtiyA |
kAraNikava grahisi gOLakava ciMtisi |
gAru mADade ninna oLage ippa |
mUrutiyA iTTu EkiBUtaveMdu |
nArAyaNana vyAptatva tiLidu |
SArada pati prIya vijaviThala timmana |
pAra guNagaLu tutisi koMDADi ||5||

aTTatALa
rAjarAjESvarane raNaraMga dhairyane |
tEjOmaya kAya bommAdigaLiMda |
pUjita puNyaSlOka mukti |
bIjanE BavadUra balu lIlAvinOda |
mUjagatpati mUla puruSha paramESa |
sOjiga tOruva siddhAMta mahimA sa |
rOja nayana balaj~jAnAnaMda pUrNa |
hE jaladharavarna hEmAMbaradhara |
rAjarAjaranuta rAga vidUrAyO |
nija niSciMta nirmaLA nitya tRupta pra |
yOjanavillade jagava puTTisuva vi |
rAjita satkIrti daityavidAraNa |
BOjA kulOttuma vijayaviThala veMkaTa |
mAjade poreyeMdu dhyAna mADutaliru||6||

AditALa
sarpagiriya yAtri mupparAri garidu |
tappade mADalAgi bappuppagoMbuva hari |
aprItiyillada tappugaLire olidu |
kappu uLiyadaMte apaharisi ivanA |
appaDiyAgi sAki apavargava koDuva |
oppiDi avalige BAgyavittanna pAdA |
reppi hAkade nODi manadalli nilisOdu |
suprakASa namma vijayaviThala veMkaTa |
nippa kShEtrada mahime nAnA bagi varNane||7||

jate
kAmitArthapradAyaka tiruveMgaLa |
svAmi veMkaTaranna vijayaviThalanoliva ||8||

 

hanuma · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Hanumanta suladhi(Vijaya dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಲಜಸಂಭವನ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರುವ ಗುರುವೆ
ಇಳೆಯೊಳು ಕೋತಿ ಕಾಯ ಧರಿಸಿ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೇನೊ
ಬಲು ಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತನಾಗಿದ್ದ ಮರುತ
ಕುಲಿಶ ಧರನಿಂದನೊಂದು ಮೂರ್ಛೆಗೊಂಡಿದ್ದೇನೊ
ಕೆಲಕಾಲ ಸಮಸ್ತ ಶ್ರುತಿ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ
ಜಲಜಾಪ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಂದು ಓದು ಓದಿದ್ದೇನೊ
ಬಲವಂತನಾಗಿ ಸುರರಕೈಯ ಕಪ್ಪವ ಕೊಂಬುವನೆ
ಒಲಿದು ಸುಗ್ರೀವಂಗೆ ದೂತನಾದದ್ದೇನೊ
ಗಳಿಗೆ ಬಿಡದೆ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಕೂಡ ಇಪ್ಪಗೆ
ತಲೆಬಾಗಿ ರಾಮನ ಕಂಡನೆನಿಸುವುದೇನೊ
ಛಲದಿಂದ ಖಳಜಾತಿಯ ಕೊಲಿಸುವ ಹರಿಪ್ರಿಯ
ಹುಲುವಾಲಿಯೊಬ್ಬನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ ಬಗೆಯೇನೊ
ಜಲಜಜಾಂಡ ಕರತಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಬ ಪ್ರಾಣ
ಚಲುವ ಸೀತೆಯಗೋಸುಗ ಹುಡುಕಲು ಪೋದದ್ದೇನೊ
ಸಲೆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರವ್ಯ ನೋಳ್ಪನೆ
ಕುಳಿತು ಕಪಿಗಳ ಕೂಡಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ
ಪಳಮಾತ್ರ ಕಾಲಭೀತಿ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಾಪನೆ
ಸುಳಿದೆ ಬಿಡಾಲನಾಗಿ ಲಂಕೆಯೊಳು ಸೋಜಿಗವೇನೊ
ಮಲೆತ ಮಲ್ಲರ ವೈರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಜಲಜಾರ್ಚನೆ ಮಾಳ್ಪ ಸೂತ್ರ ನಾಮಕ ವಾಯು ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಸಿರಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಅವಿಯೋಗ ಚಿಂತಿ ಪನೆ
ವರ ಕೋಡಗನಾಗಿ ಮುದ್ರೆ ಇತ್ತದ್ದೇನೊ
ಉರಗನೊಡನೆ ಮೇರುಮಗನ ಕಿತ್ತಿದ ಧೀರ
ತರುಜಾತಿಗಳ ಕಿತ್ತು ಬಿಸುಟಿದ್ದೇನೊ
ಕರಣಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಜಯಸಿದ ಜಗಜ್ಜೀವ
ನೊರಜು ದಾನವರ ಗೆದ್ದದ್ದು ಮಹಾ ಸೊಬಗೆ
ಸರುವ ಭುವನ ನಿನ್ನ ವಶವಾಗಿ ಇರಲು
ಪುರುಹೂತನ ವೈರಿಯ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೊ
ಪರಮಪುರುಷ ರಂಗ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಕರುಣದಿಂದಲಿ ನಮ್ಮನು ಪೊರೆವ ಪ್ರಾಣಾ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಗರಳ ಧರಿಸಿ ಸುರರ ಕಾಯ್ದ ಕರುಣಾನಿಧಿ
ದುರುಳ ರಾಮಣನ ಸಭೆಯೊಳಂಜಿದ್ದೇನೊ
ಸರಸಿಜಜಾಂಡವ ಸಖನಿಂದ ದಹಿಸುವನೆ
ಭರದಿಂದ ಲಂಕೆಯ ದಹನ ಮಾಡಿದ್ದದ್ದೇನೊ
ನಿರುತ ಅಮೃತ ಉಂಡು ಸುಖಿಸುವ ಸಮರ್ಥ
ಪರಿ ಪರಿ ಫಲದಿಂದ ಹಸಿವೆ ನೂಕಿದ್ದೇನೊ
ಧರೆ ಚತುರ್ದಶದಲ್ಲಿ ನೀನೆ ಚೇಷ್ಟಪ್ರದನು ವಾ
ನರ ಬಳಗವನ್ನು ಖ್ಯಾತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ
ನೆರೆದ ಕಟಕವೆಲ್ಲ ಕರತಲದಲಿ ದಾಟಿಪನೆ
ಗಿರಿಗಳ ಹೊತ್ತು ತಂದು ಶರಧಿ ಬಿಗಿದದ್ದೇನೊ
ಹರಿಯ ರೂಪಾನಂತ ಸಂತತ ಧರಿಪನೆ
ಧುರದೊಳು ರಾಮನ ಪೊತ್ತನೆನಿಪದೇನೊ
ಕರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಗದೆ ಪಿಡಿದಿಪ್ಪ ಪುರುಷನೆ
ಗಿರಿ ತರುಶಾಖದಿಂದ ರಣವ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ
ಸರುವನಿಯಾಮಕನಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿಪನೆ
ಕರೆದು ವಿಭೀಷಣನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದೇನೊ
ಭರಣ ಮಿನುಗುವ ವಸದಿಂದೊಪ್ಪುವ
ವರ ಕೌಪೀನವ ಹಾಕಿ ಚರಿಸಿದ ಬಗೆ ಏನೋ
ತರಣಿ ವಂಶಜ ರಾಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಚರಿತೆಯಂದದಿ ನಿನ್ನ ಚರಿಯ ತೋರಿದ ಹನುಮ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ದ್ವಿತೀಯ ಕೂರ್ಮನಾಗಿ ಜಗವ ಪೊತ್ತ ಶಕ್ತ
ಭೃತ ಸಂಜೀವನಾದ್ರಿ ಭಾರತರವೇನೊ
ಸತತ ಆರಬ್ಧಾಂತಗಾಮಿ ನೀನಾಗಿದ್ದು
ಜಿತಶಕ್ರನ ಪಾಶದೊಳಗೆ ಬಿದ್ದದೇನೊ
ಅತಿಶಯ ಜ್ಞಾನದಲಿಪ್ಪ ಪವನನೆ
ಖತಿಗೊಂಡು ಮಾಯಾ ಸೀತೆಗೆ ಚಿಂತಿಸಿದ್ದೇನೊ
ಅತಿಶಯ ಕೋಟಿ ರಾವಣಿ ಭಂಗ ನೆರೆದು
ಪತಿಯ ಬಾಣದಲಿಂದ ಅವನ ಕೊಲಿಸಿದ್ದೇನೊ
ಶ್ರುತಿತತಿ ವಿನುತ ಶ್ರೀವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಸ್ತುತಿಸಿ ಕೊಳುತ ಹರಿಗೆ ಪ್ರೀತನೆನಿಸಿದ ಪ್ರಾಣ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಆ ಮಹಾದೇವಾದ್ಯರಿಗೆ ಪಟ್ಟಕೊಡಿಸಿದವನೆ
ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ವಿಭೀಷಣಗೆ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಿಸಿದ್ದು ಘನವೆ
ರೋಮ ರೋಮಕೆ ಕೋಟಿ ಲಿಂಗ ಉದುರಿಸಿದವನೆ
ಆ ಮಹಾ ಕಾಶಿಗೆ ಲಿಂಗ ತರಲು ಪೋದ ಬಗೆ ಏನೊ
ಕಾಮಿಸಿದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪ್ತನಾಗಿ ಇರುವನೆ ಸು
ತ್ರಾಮ ಸುತನ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಂತದ್ದೇನೊ
ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ನಿನ್ನ ವರ್ಣಿಸಲು ಭಾರತಿಗರಿದು
ಈ ಮತ್ರ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ರೂಪವಾದದ್ದೇನೊ
ಸೋಮಾರ್ಕರ ಸೋಲಿಸುವ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮನೆ ಇರಲು
ಧಾಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೊ ಕಿಂಪುರುಷ ಖಂಡದೊಳಗೆ
ಸಾಮ ಗಾಯನಲೋಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯ ಧುರಂಧರ್ಯ ಭಕ್ತ ಸೌಕರ್ಯ||5||

ಜತೆ
ಒಡೆಯನಾಜ್ಞಾವ ತಾಳಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಗುರುವೆ
ಕಡು ಸಮರ್ಥ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜವಾಸ ||6||

dhruvatALa
jalajasaMBavana paTTakkEruva guruve
iLeyoLu kOti kAya dharisi puTTiddEno
balu praLayadalli jAgratanAgidda maruta
kuliSa dharaniMdanoMdu mUrCegoMDiddEno
kelakAla samasta Sruti nirNayadaMte
jalajAptanalli niMdu Odu OdiddEno
balavaMtanAgi surarakaiya kappava koMbuvane
olidu sugrIvaMge dUtanAdaddEno
gaLige biDade SrI hariya kUDa ippage
talebAgi rAmana kaMDanenisuvudEno
CaladiMda KaLajAtiya kolisuva haripriya
huluvAliyobbanna kollisida bageyEno
jalajajAMDa karataladalli kAMba prANa
caluva sIteyagOsuga huDukalu pOdaddEno
sale AlOcaneyiMda ellellidda dravya nOLpane
kuLitu kapigaLa kUDAlOcane mADiddEno
paLamAtra kAlaBIti illada pratApane
suLide biDAlanAgi laMkeyoLu sOjigavEno
maleta mallara vairi vijaya viThThalanaMGri
jalajArcane mALpa sUtra nAmaka vAyu ||1||

maTTatALa
harisirige nitya aviyOga ciMti pane
vara kODaganAgi mudre ittaddEno
uraganoDane mErumagana kittida dhIra
tarujAtigaLa kittu bisuTiddEno
karaNABimAnigaLa jayasida jagajjIva
noraju dAnavara geddaddu mahA sobage
saruva Buvana ninna vaSavAgi iralu
puruhUtana vairiya kaige sikkiddEno
paramapuruSha raMga vijaya viThThalarEyana
karuNadiMdali nammanu poreva prANA ||2||

triviDitALa
garaLa dharisi surara kAyda karuNAnidhi
duruLa rAmaNana saBeyoLaMjiddEno
sarasijajAMDava saKaniMda dahisuvane
BaradiMda laMkeya dahana mADiddaddEno
niruta amRuta uMDu suKisuva samartha
pari pari PaladiMda hasive nUkiddEno
dhare caturdaSadalli nIne cEShTapradanu vA
nara baLagavannu KyAti mADiddEno
nereda kaTakavella karataladali dATipane
girigaLa hottu taMdu Saradhi bigidaddEno
hariya rUpAnaMta saMtata dharipane
dhuradoLu rAmana pottanenipadEno
karadalli mahAgade piDidippa puruShane
giri taruSAKadiMda raNava mADiddEno
saruvaniyAmakanAgi vyApAra mADipane
karedu viBIShaNana praSne kELuvudEno
BaraNa minuguva vasadiMdoppuva
vara kaupInava hAki carisida bage EnO
taraNi vaMSaja rAma vijaya viThThalarEyana
cariteyaMdadi ninna cariya tOrida hanuma ||3||

aTTatALa
dvitIya kUrmanAgi jagava potta Sakta
BRuta saMjIvanAdri BArataravEno
satata ArabdhAMtagAmi nInAgiddu
jitaSakrana pASadoLage biddadEno
atiSaya j~jAnadalippa pavanane
KatigoMDu mAyA sItege ciMtisiddEno
atiSaya kOTi rAvaNi BaMga neredu
patiya bANadaliMda avana kolisiddEno
Srutitati vinuta SrIvijaya viThThalanna
stutisi koLuta harige prItanenisida prANa||4||

AditALa
A mahAdEvAdyarige paTTakoDisidavane
BUmiyoLage viBIShaNage paTTa koDisiddu Ganave
rOma rOmake kOTi liMga udurisidavane
A mahA kASige liMga taralu pOda bage Eno
kAmisidalli vyAptanAgi iruvane su
trAma sutana rathadalli niMtaddEno
kOmalAMgane ninna varNisalu BAratigaridu
I matryalOkadalli I rUpavAdaddEno
sOmArkara sOlisuva mANikya mane iralu
dhAma mADiddEno kiMpuruSha KaMDadoLage
sAma gAyanalOla vijaya viThThalarEya
svAmi kArya dhuraMdharya Bakta saukarya||5||

 

jate
oDeyanAj~jAva tALi kArya mADida guruve
kaDu samartha vijaya viThThalana nijavAsa ||6||

 

MADHWA · subramanya · sulaadhi · Vijaya dasaru

Subhramanya suladhi

ರಾಗ:ಸಾವೇರಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೊರಕುವುದೀ ಯಾತ್ರಿ |
ಹರಿಗುರು ವಿಶ್ವಾಸಾನಿರುತ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ |
ಪರದೈವನಾದ ಸಿರಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಧರೆಯೊಳಗಿದೆ ಕನ್ಯಾಕುವರಿ ಗೋಕರಣಾ |
ಪರಿಯಂತ ಕುರುವಾಹದಿದರ ಮಧ್ಯ |
ಪರಿಮಿತಿ ಉಂಟು ತೌಲ |
ಅರಿಶಿನ ದೇಶ ತು[ಳು ವರಿವ]ರೆಂದು ಕರೆಸುವರು |
ಮರಳೆ ಇದು ಸಿಂಹಗಿರಿ ಎನಿಸುವುದು|
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಸ್ತರ ಭವಾಂಬುಧಿ ಉ |
ತ್ತರಿಸುವುದಾಕ್ಷಣ ಕರಣಶುದ್ಧನ ಮಾಡಿ |
ಗರುಡನ ಜನನಿಯಾ ಸೆರೆಯಬಿಡಿಸಿ ಪಗೆ |
ಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಯದಿಂದ ಉರಗಗಳನ್ನು ಸದೆದು |
ಭರದಿಂದ ವಾಸುಕಿಯಾ ಎರಗಿ ತುಂಡದಿ ಕಚ್ಚಿ |
ತೆರಳೆ ಗಗನಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಪೋಗೆ ಕಶ್ಯಪ |
ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿಯ ಪೇಳೆ ಶಿರಿಬಾಗೆ ವೈನತೇಯ |
ಅರಿಯಾ ಬಿಸಾಟು ಕಿರಾತರ ನುಂಗಿದೊಂದೆಶೆಯಲ್ಲಿ |
ನಿರುಪಮ ನಿಸ್ಸಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಚರಣ ಪೂಜಿಪ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ವಾಸಕಾಣೊ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಉರಗವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಕಶ್ಯಪಮುನಿ |
ಕರೆದಿಂದಲಿ ತಡವರಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ |
ಗರುಡ ಕಂಡರೆ (ನಿನ್ನಾ) ತಿರಗಿ ಬಿಡನು
ತೀವರದಿಂದಲಲಿ ಪೋಗಿ |
ಹರನಕುರಿತು ಸಿಂಹಗಿರಿಯ ತೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ |
ವರತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಉರುಕಾಲಭೀತರಹಿತನಾಗೆಂದು |
ಅರುಹಲು ಕೈಕೊಂಡು ಅರಿ ಉಪಟಳ |
ಪರಿಹರ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದು ಪರಮತ್ವರಿತದಲ್ಲಿ |
ಬರುತ ಇದನೆ ಕಂಡ ಉರಗ ವಾಸುಕಿ ಅಂದು |
ಸಿರಿ ಅರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ್ನ |
ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಕುವರನ ಒಲಿವೆನೆಂದ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಾತೋದಕ ಪರ್ಣಾಶನದಿಂದ ವಾಸುಕಿ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ |
ಭೂತನಾಥನ ಒಲಿಸಿ ಚರಣಯುಗ್ಮಕ್ಕೆರಗಿ |
ಶೀತಾ ನಾನಾಭೀತಿ ಬಿಡಿಸೆನಲೂ |
ಆತ ಕೇಳುತ ಶಿರದೂಗಿ ಸರ್ಪನ ಕೂಡ |
ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದು ಕ್ರೋಶದಷ್ಟು |
ಭೀತರಹಿತನಾಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪದು ಎನ್ನ |
ಜಾತ[ಬ]ಪ್ಪನು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ |
ಆತನ ಒಡಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂಜಿಯಗೊಂಡು |
ಭೂತಳದೊಳು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗೀರೆಂದೂ |
ಭೂತ ಪ್ರಮಥರೊಡನೆ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿ |
ಗೋತುರಸುತೆ ಅರಸಾ ತೆರಳಲಿತ್ತ |
ಆತುಮಂತರಾತ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲಹರಿಗೆ |
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಪ್ಪಾದೀ ಕ್ಷೇತುರಜಗದೊಳೂ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇನಿತಿರೆ ಕಾಲಾಂತರಕೆ ತಾರಕನೆಂಬಾ |
ದನುಜನು ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತದೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೂ |
ವನಜ ಸಂಭವನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಹಾ ತಪ |
ವನು ಮಾಡಿದನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ವಜ್ರದ |
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವಾಸವಾಗಿ |
ಅನಿಮಿಷನಿಕರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಜನರಿಂದ |
ಅಣುಮಾತರ ಸೋಲದಂತೆ ಘೋರವೆಂ |
ದೆನಿಸುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಲು ನಿಲ್ಲದೆ |
ನೆನೆದು ಮಹತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಶನಾ |
ತನುಜಾನಿಂದಲಿ ನಿನಗಪಜಯವಾಗಲಿ |
ಎನಲು ದಾನವನು ಲೋಕೇಶಗೆರಗಿದ |
ಎನಗ್ಯಾರು ಸಮನೆಂದು ಸ್ವರ್ಗಪಾತಾಳದ |
ಜನರಿಗೆ ಮುನಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಹತಿ |
ಯಾನುಮಾಡೆ ದೇವಾದಿಗಳು ಪೋಗಿ ಕಮಲಾ |
ಸನಗೆ ಬಿನ್ನೈಸಲು ಕೇಳಿಪೋದನು ತನ್ನ |
ಜನಕಗೆ ಪೇಳೆನಗುತ ನುಡಿದನಂದು |
ಮಾನುಮಥನಿಂದ ಪುರಾರಿಯ ಹಿಮವಂತ |
ತನುಜೆಯ ನೆರವಂತೆ ಮಾಳ್ಪದು ಅವರಿಗೆ |
ತನುಜನಾಗಿ ಮನುಮಥ ಪುಟ್ಟಿ ಅ |
ವನ ಸಂಹರಿಸುವೆನೆಂದು ಪೇಳಲು ಅ |
ಪ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತ ಸುರರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ |
ಅನಳಾಕ್ಷನಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಶರನಟ್ಟಲು |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಪೋಗಿ ಚಾಪವ ಹೂಡಿಸರನೆ |
ಬಾಣ ಎಸೆಯಲು ಪಿನಾಕಿ ಚಂಚಲ |
ಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯಕೂಡಿದ ಇತ್ತಲು |
ಮನಸಿಜ ನೆನಿಸೀದ ಕಾಮನೆಂದಾರಭ್ಯ |
ಜನಸೀದಾ ನಾನಾ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕ |
ಷಣ್ಮೊಗನಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರ ಸಹವಾಗಿ |
ದನುಜಾ ತಾರಾಕನೊಳು ಕಾದಿ ಅವನ ಕೊಂದು |
ಅನಿಮಿಷ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕನೆನಿಸಿದ |
ಪಣವದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಮೆರಿಯಲುಕೊಂಡಾಡೆ |
ಗುಣನಿಧಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ ಪುತ್ರ |
ಮನು ಮದನವತಾರ ಸ್ಕಂದನು ಕಾಣಿರೊ ||4||

ಆದಿ]ತಾಳ
ದಿತಿಜನ ಕೊಂದು ವೇಗದಿಂದಲಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಸುತನು ತನ್ನ ಪೆತ್ತವನ ಕೇಳಲು ಸಿಂಹ ಪ |
ರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ತಪವನು ಮಾಡೆನಲು ಹೃ |
ದ್ಗತನಾಗಿದ್ದ ಹರಿಲೀಲೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆತಂದ |
ಅತಿಶಯದಿಂದಲಿ ತಪವ ಮಾಡೆನಲು ತಾರಾ |
ಪಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧವಾಗೆ ಲಕ್ಷ ಭೋಜನ ಸು |
ಘ್ರøತ ಸಮೇತ ಏಕಾಪೋಶನನ ಒಂದೆ ದಿನ |
ಹಿತವಾಗಿಗೈಸಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠದಲಿ ಹೊರಳಿ ನೀನು |
ಶಿತಮನನಾಗೆನಲು ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗಿದೆ ನಿ |
ರ್ಮಿತವಾಯಿತು ತಿಳಿವುದು |
ಕೃತಭುಜರು ನಲಿದಾಡೆ ಚತುರಾದ್ವಿಮೊಗನು ಇಲ್ಲಿ |
ಪ್ರತಿವಾರ ಬಿಡದಲೆ ಮತಿವಂತನಾಗಿ ಶಾ |
ಶ್ವತ ಕಾಲಾ ನೆಲಸೀದ ಖತಿಗೊಳ್ಳದರಿ ಶೋ |
ಭಿತ ಮತ್ಸ್ಯ ಸುಪಟ ತೀರಥ ರುದ್ರಪಾದ ಮೂರು |
ಪಥದ ಕುಮಾರಧಾರಿ ರತಿವುಳ್ಳ ಶಂಖ ತೀ |
ರಥ ನಾನಾ ಬಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದೇಪ |
ರ ರೀತಿಯ ತಿಳಿದು ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಮಿಂದು ಅ |
ಮೃತ ಭೋಜನ ದುಚ್ಚಿಷ್ಟಾ ಗತಿ ಎಂದು ಹೊರಳೆ ಪ |
ವಿತ್ರನಾಗುವ, ಭಾಗೀರಥಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು |
ಶತಸಾರೆ ಪೋದಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತತವಾಗುವದು ಕಾಣೊ |
ಶತಸಿದ್ಧವೆನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಕುಷ್ಟರೋಗಗಳು |
ಹತವಾಗಿ ಪೋಗುವುದು ಪತಿತನಾದರು ಬಂದು |
ತತುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಯುಚಿತವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೆ ಮು |
ಕುತಿವಂತ ಸತತದಲ್ಲಿ |
ನುತಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಚತುರದವರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿಸುವ ||5||

ಜತೆ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಥಾದೊ ತಿಳಿಯಾದು |
ಶುಭ್ರಾವರಣ ವಿಜಯವಿಠಲ ನರಹರಿಬಲ್ಲಾ ||6||

rAga:sAvEri
dhruvatALa
paramAdhikArige dorakuvudI yAtri |
hariguru viSvAsAniruta uLLavarige |
paradaivanAda siri paraSurAmana kShEtra |
dhareyoLagide kanyAkuvari gOkaraNA |
pariyaMta kuruvAhadidara madhya |
parimiti uMTu taula |
ariSina dESa tu[Lu variva]reMdu karesuvaru |
maraLe idu siMhagiri enisuvudu|
smaraNe mADidare dustara BavAMbudhi u |
ttarisuvudAkShaNa karaNaSuddhana mADi |
garuDana jananiyA sereyabiDisi page |
dharisi nirdayadiMda uragagaLannu sadedu |
BaradiMda vAsukiyA eragi tuMDadi kacci |
teraLe gaganAdalli haridu pOge kaSyapa |
karedu buddhiya pELe SiribAge vainatEya |
ariyA bisATu kirAtara nuMgidoMdeSeyalli |
nirupama nissaMga vijayaviThalarEyana |
caraNa pUjipa siddharalli vAsakANo ||1||

maTTatALa
uragavAsukiyannu karedu kaSyapamuni |
karediMdali taDavarisi mannisi nillisi |
garuDa kaMDare (ninnA) tiragi biDanu
tIvaradiMdalali pOgi |
haranakuritu siMhagiriya toppalalli |
varatapavane mADi urukAlaBItarahitanAgeMdu |
aruhalu kaikoMDu ari upaTaLa |
parihara mALpeneMdu paramatvaritadalli |
baruta idane kaMDa uraga vAsuki aMdu |
siri arasa namma vijayaviThalarEyanna |
hiriya magana kuvarana oliveneMda ||2||

triviDitALa
vAtOdaka parNASanadiMda vAsuki |
tA tapavane mADi bahukAlakke |
BUtanAthana olisi caraNayugmakkeragi |
SItA nAnABIti biDisenalU |
Ata kELuta SiradUgi sarpana kUDa |
mAtanADida oMdu krOSadaShTu |
BItarahitanAgi ille ippadu enna |
jAta[ba]ppanu muMde kAlAMtarakke |
Atana oDagUDi illiya pUjiyagoMDu |
BUtaLadoLu KyAtiyAgIreMdU |
BUta pramatharoDane aMtardhAnanAgi |
gOturasute arasA teraLalitta |
AtumaMtarAtma vijayaviThalaharige |
prItiyAgippAdI kShEturajagadoLU ||3||

aTTatALa
initire kAlAMtarake tArakaneMbA |
danujanu krauMca parvatadeDeyalliddU |
vanaja saMBavanu meccuvaMte mahA tapa |
vanu mADidanu talekeLagAgi vajrada |
koneyalli anEka varSha vAsavAgi |
animiShanikara mikkAda janariMda |
aNumAtara sOladaMte GOraveM |
denisuva varavannu bEDalu nillade |
nenedu mahatatvada aBimAni ISanA |
tanujAniMdali ninagapajayavAgali |
enalu dAnavanu lOkESageragida |
enagyAru samaneMdu svargapAtALada |
janarige muni samudAyakke upahati |
yAnumADe dEvAdigaLu pOgi kamalA |
sanage binnaisalu kELipOdanu tanna |
janakage pELenaguta nuDidanaMdu |
mAnumathaniMda purAriya himavaMta |
tanujeya neravaMte mALpadu avarige |
tanujanAgi manumatha puTTi a |
vana saMharisuveneMdu pELalu a |
ppaNegoMDu baMditta surarella oMdAgi |
anaLAkShanallige pUSaranaTTalu |
vinayadiMdali pOgi cApava hUDisarane |
bANa eseyalu pinAki caMcala |
mAnadalli gauriyakUDida ittalu |
manasija nenisIda kAmaneMdAraBya |
janasIdA nAnA ThAvinalli prAMtakka |
ShaNmoganAgi iMdrAdyara sahavAgi |
danujA tArAkanoLu kAdi avana koMdu |
animiSha sainyakke nAyakanenisida |
paNavaduMduBi BEri meriyalukoMDADe |
guNanidhi vijayaviThalarEyana putra |
manu madanavatAra skaMdanu kANiro ||4||

Adi]tALa
ditijana koMdu vEgadiMdali pArvati |
sutanu tanna pettavana kELalu siMha pa |
rvatadalli pOgi tapavanu mADenalu hRu |
dgatanAgidda harilIle smarisuttA naDetaMda |
atiSayadiMdali tapava mADenalu tArA |
pathadalli SabdhavAge lakSha BOjana su |
Graøta samEta EkApOSanana oMde dina |
hitavAgigaisi ucciShThadali horaLi nInu |
SitamananAgenalu kShitiyoLagide ni |
rmitavAyitu tiLivudu |
kRutaBujaru nalidADe caturAdvimoganu illi |
prativAra biDadale mativaMtanAgi SA |
Svata kAlA nelasIda KatigoLLadari SO |
Bita matsya supaTa tIratha rudrapAda mUru |
pathada kumAradhAri rativuLLa SaMKa tI |
ratha nAnA bage uMTu pratikUlavAgadEpa |
ra rItiya tiLidu BakutiyiMdali miMdu a |
mRuta BOjana ducciShTA gati eMdu horaLe pa |
vitranAguva, BAgIrathi snAnakke oMdu |
SatasAre pOdaPala prAptatavAguvadu kANo |
Satasiddhavenni unnata kuShTarOgagaLu |
hatavAgi pOguvudu patitanAdaru baMdu |
tatuva mArgadalyucitavudannu tiLiye mu |
kutivaMta satatadalli |
nutisidavarige SrI vijayaviThalarEyA |
caturadavara saMgatiyalli poMdisuva ||5||

jate
subrahmaNyada yAtre eMthAdo tiLiyAdu |
SuBrAvaraNa vijayaviThala narahariballA ||6||

 

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Thathvabhimani suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ನಮೋನಮೋ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ
ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತವ ಮುಗಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿನ್ನಪವ ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳುವುದು
ಅಮರ ನಿಮ್ನಗ ಮಜ್ಜನ ಗೋಸುಗ
ಅಮಲಮತಿ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
ರಮೆಯರಸನ್ನ ನೋಳ್ಪಸಾಧನ ತೋರಿ
ಗಮನಾದಿ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮಾಧೀನ
ಶ್ರಮ ಸಾದ್ಯವಾಗದಂತೆ ಪೈಣವಿತ್ತು
ತಮೊರಜಗುಣದವರ ಬಾಧಿಯ ತಪ್ಪಿಸಿ ಉ
ತ್ತವi ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ತ್ರಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಕುಮತ ಪೊಂದಿದ ನಿತ್ಯ ಕುಮತಿ ಜನರ ಸಂಗ
ನಿಮಿಷವಾದರೆ ಕೊಡದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು
ಯಮನೇಮ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ
ಸಮಚಿತ್ತ ಭೇದದಿಂದ ಇರಲಿ ಎನಗೆ
ನಮೊನಮೊ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ
ಕುಮತಿಯ ಬಿಡಿಸುವದು ನಾನೆಂಬೊ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಭ್ರಮಣವಲ್ಲದೆ ಲೇಸ ಲೇಸು ಕಾಣೆ
ರಮೆಯರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಟಲನಂಘ್ರಿ
ಕಮಲ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪೊಳೆವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ತನುವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ತನುವೆನ್ನದಲ್ಲ
ಮನವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ಮನವೆನ್ನದಲ್ಲ
ಧನವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ಧನವೆನ್ನದಲ್ಲ
ಜನವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ಜನವೆನ್ನದಲ್ಲ
ತನು ಮನ ಧನ ಜನವು ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ
ವನಜಭವಾದಿಗಳೆ ಎಣಿಸಿ ಪೇಳುವುದೇನು
ಕೊನೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಾಧೀನವಯ್ಯಾ ಬಿಡದೆ
ಇನಿತು ಪೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಹೇಳುವ ಮಾ
ತಿನ ಉಪಚಾರ್ಯಾಕೆ ಘನಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಪ್ರೇ
ರಣೆಯಿಂದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದವೊ ||||2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಭೀತಿಪ್ರದ ಜೀವಜಡಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಚಾತುರ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಭೂತಳದೊಳು ನಾನಾಯಾತ್ರಿ ಚರಿಸುವಾಗ
ಭೀತಿ ಬಡಲ್ಯಾಕೆ ತಾತ್ವಿಕರೆ ದೈತ್ಯರ ಗಣದಿಂದ ಇಂತಾಗುವುದಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿವಂತರು ನೀವು ನಾನನ್ಯನೇ
ಜಾತಕರ್ಮಾರಭ್ಯ ಅಂದಿನ ಪರಿಯಂತ
ಯಾತಕಾಲೋಚನೆ ಸರ್ವರಿರಲು
ಆತುಮದೊಳಗೆ ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತಾಮಸ
ಗಾತುರ ಗೋಳಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ
ಈ ತೆರದಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ
ಭೂತದೊಳಗೆ ನೀವು ಪೊಂದಿರಲು
ಭೀತಿ ಎನಗೆ ಉಂಟೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೇಳಿ
ಮಾತ್ರಕಾಲವಾಗಿ ಬಲು ಸೌಖ್ಯವೆ
ಗೋತುರತರು ಗುಹವನಾರಣ್ಯ ಪೊದೆಮಿಕ್ಕ
ಭೀತಿಗಳಿರಲೇನು ನಿಮ್ಮ ಒಲವು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ
ದೂತನಾದವನಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದೇಶ ಕಾಲ ಕರ್ಮಗುಣ ವಿಚಾರಾಚಾರ
ಭಾಷೆ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಭೇದವಾದರೇನು
ದೋಷದೂರರೆ ನೀವು ತತ್ತತ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನಂಬಿದ ಜನರ ಮನೋ
ಪಾಸನೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೀ ಸುತಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಏಸುಬಗೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸೆ ಸಲ್ಲದು
ಈ ಶರೀರವೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ
ದಾಸದಾಸನೆಂದು ತಲೆವಾಗಿ ಕೊಂಡಿಪ್ಪೆ
ಲೇಸು ಹೊಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವಿತ್ತದಹುದು
ದೇಶ ಕಾಲಾದಿಯ ಗೊಡಿವೆ ಎನಗೆ ಯಾಕೆ
ಭಾಸುರ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದೆ ಸರಿ
ಈಸು ದಿವಸ ನಾನು ಬದುಕಿದಕೆ ಎ
ನ್ನಾಶೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಉತ್ತಮರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ
ಕೋಶ ಭಂಡಾರಾದಿ ಐಹಿಕ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ
ಸಾಸಿರಕೆÀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಲಿ
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮವಿನಾವಾಗಿ
ದ್ವೇಷ ದೂಷಣೆ ಸ್ನೇಹಮಾಡುವರೆ ಇಲ್ಲಾ
ಲೇಶ ಕಾಲದಿಂದ ಮಹಕಾಲ ಪರ್ಯಂತ
ಈಶನೊಬ್ಬನು ಕಾಣೊ ಸರ್ವರ ಪ್ರೇರಕ
ಕಾಶಿಪುರಾಧೀಶ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಸ
ರ್ವೇಶನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಸರ್ವದಾ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಶರಣು ಜಯಂತ ಮಿತ್ರ ಮನು ಪ್ರಾಣ
ಧರುಣಿ ವರುಣ ಮರುತ ಬಾಂಧವ ವಾಯು ಗಣಪ ಪಂಚ
ಮರುತ ತರಣಿ ದಿಗ್ದೇವ ದಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿಯರು ಇಂದ್ರ
ಹರ ಶೇಷ ಗರುಡ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕುಮಿ ದೇವಿ
ಪರಮ ಕರುಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಪೊರೆವುತ್ತ ಬರುವುದು ಭಕ್ತಗೆ ಒಲಿದು ಎಲ್ಲ
ಚಿರಕಾಲದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಶರಧಿಯೊಳಿಡುವುದು
ಹರಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಎನ್ನ
ಕರಚರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮದು
ಹಿರಿದಾಗಿ ಪೇಳುವುದೇನು ತಾತ್ವಿಕ ಜನರೆ
ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಮನೋವಾಚ ಕಾಯದಲಿ
ತ್ವರಿತದಲಿ ಎನ್ನ ಮನೋಭಿಷ್ಟೆಯಾಗಲಿ
ಪುರಂದರನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ
ಚರಣ ಕಾಣುವ ಯೋಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು ||5||
ಜತೆ
ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವುದು ಪ
ನ್ನಗಶಾಯಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಲ್ಲಿ ಮನವಿರಲಿ ||6||

dhruvatALa
namOnamO samasta tatvABimAnigaLirA
nimage hastava mugidu koMDADuve
kramadiMda binnapava lAlisi kELuvudu
amara nimnaga majjana gOsuga
amalamati ittu j~jAna BaktiyiMda
rameyarasanna nOLpasAdhana tOri
gamanAdi modalAda vyApAra nimmAdhIna
Srama sAdyavAgadaMte paiNavittu
tamorajaguNadavara bAdhiya tappisi u
ttavai yAtri mADisuvudu traya kShEtrada
kumata poMdida nitya kumati janara saMga
nimiShavAdare koDade pAlisabEku
yamanEma migilAda satkarmAcAradiMda
samacitta BEdadiMda irali enage
namonamo samasta tatvABimAnigaLirA
kumatiya biDisuvadu nAneMbo mAtinalli
BramaNavallade lEsa lEsu kANe
rameyarasa namma vijaya viThTalanaMGri
kamala hRutkamaladalli poLevaMte kRupe mADu ||1||
maTTatALa
tanuvennadeMbene tanuvennadalla
manavennadeMbene manavennadalla
dhanavennadeMbene dhanavennadalla
janavennadeMbene janavennadalla
tanu mana dhana janavu anudinadalli nODe
vanajaBavAdigaLe eNisi pELuvudEnu
kone modalu nimmAdhInavayyA biDade
initu poMdiralikke maNidu hELuva mA
tina upacAryAke GanamUruti namma vijaya viThThalanna prE
raNeyiMdali nimma sakala cEShTApradavo ||||2
triviDitALa
BItiprada jIvajaDagaLella nimma
cAturya prEraNe siddavAgiralikke
BUtaLadoLu nAnAyAtri carisuvAga
BIti baDalyAke tAtvikare daityara gaNadiMda iMtAguvudalla
prItivaMtaru nIvu nAnanyanE
jAtakarmAraBya aMdina pariyaMta
yAtakAlOcane sarvariralu
AtumadoLage satva rAjasa tAmasa
gAtura gOLaka nimma dEha
I teradali mUru vidhavAgi samasta
BUtadoLage nIvu poMdiralu
BIti enage uMTe elliddaru kELi
mAtrakAlavAgi balu sauKyave
gOturataru guhavanAraNya podemikka
BItigaLiralEnu nimma olavu
svAtaMtra puruSha SrI vijaya viThalarEyana
dUtanAdavanige Bayavilla Bayavilla||3||
aTTatALa
dESa kAla karmaguNa vicArAcAra
BAShe rUpa kriyABEdavAdarEnu
dOShadUrare nIvu tattat sthAnadalli
vAsavAgiddu naMbida janara manO
pAsane prakAradallI sutiralikke
EsubageyiMda ciMtise salladu
I SarIravE nimma caraNakke arpisi
dAsadAsaneMdu talevAgi koMDippe
lEsu hollegaLella nIvittadahudu
dESa kAlAdiya goDive enage yAke
BAsura kIrti apakIrti nimmade sari
Isu divasa nAnu badukidake e
nnASe siddhisali uttamara saMgatiyiMda
kOSa BaMDArAdi aihika bEDuvudilla
sAsirakeÀ nimma prasAdavAgali
sAsive kALaShTu nimmavinAvAgi
dvESha dUShaNe snEhamADuvare illA
lESa kAladiMda mahakAla paryaMta
ISanobbanu kANo sarvara prEraka
kASipurAdhISa vijaya viThala sa
rvESana tOrisi koDuvudu sarvadA ||4||
AditALa
SaraNu jayaMta mitra manu prANa
dharuNi varuNa maruta bAMdhava vAyu gaNapa paMca
maruta taraNi digdEva dakSha aSviniyaru iMdra
hara SESha garuDa vAyu brahma lakumi dEvi
parama karuNadiMda prati prati dinadalli
porevutta baruvudu Baktage olidu ella
cirakAladali nimma smaraNe pAlisi puNya SaradhiyoLiDuvudu
hari meccuvaMte enna
karacaraNAdigaLalli vyApAra nimmadu
hiridAgi pELuvudEnu tAtvika janare
more hokki nimma pAdamanOvAca kAyadali
tvaritadali enna manOBiShTeyAgali
puraMdaranuta namma vijaya viThalarEyana
caraNa kANuva yOga tOrisikoDuvudu ||5||
jate
jagattina vyApAra nimmiMdAguvudu pa
nnagaSAyi vijaya viThalanalli manavirali ||6||