MADHWA · Mukhya praana · sulaadhi · Vijaya dasaru

Vaayu devara mooru avathara Charana & varnane suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂದಿಗೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆ ಬಿರುದಿನ ಕಾಲ್ಪೆಂಡೆ
ಯಿಂದ ಝಗ ಝಗಿಸುವ ಅರುಣಾಕಾಂತಿಯ ಚರಣ
ಇಂದುವಿನ ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣಮಯ
ದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಬೆಳುಗುತಿಪ್ಪ ಚರಣ
ತಂದನ್ನ ತಾನ ಎಂದು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರಿ ಧರಿಸಿ
ಅಂದವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಣಿವ ಚರಣ
ಇಂದು ಮೌಳಿ ಮುಖ್ಯ ಸುರರಾದ್ಯರಿಂದ ಆ
ನಂದವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಗೊಂಬ ಚರಣ
ಅಂದಿಗೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟಚರಣ
ಮಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ಸುಖ
ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗಿಟ್ಟು ದಯ ಮಾಳ್ಪುದೀ ಚರಣ
ಸಂದೇಹ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಜೀವರಿಗೆ ನಿ
ರ್ಬಂಧನದೊಳು ಪೋಗಿಸಿ ಕಷ್ಟಬಡಿಸುವ ಚರಣ
ಮುಂದೆ ಬೊಮ್ಮನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃ
ಗೇಂದ್ರನ ಗದ್ದುಗಿ ಮೇಲೆ ವಾಲಗಗೊಂಬುವ ಚರಣ
ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಗುಣ ಕ್ರಿಯ ಸಮೂಹಗಳು ಅ
ತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಮನಕೆ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಸುಂದರ ಭಾರತಿ ದೇವಿ ಏಕಾಂತದಲಿ ನೋಡಿ
ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಪೂಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಬುವ ಚರಣ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತೆ ತಪ್ಪದೆ ಅನುದಿನ
ಅಂದದಭಿಲಾಷೆ ಕೊಡುವ ಕಮನೀಯ ಚರಣ
ಅಂದಿಗಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿವ ಚರಣ
ಪೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ
ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಇಂದು ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ
ನಿಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂಗಳ ಚರಣ
ಕಂದರ್ಪ ಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ಶರ
ಣೆಂದು ಬಾಗುವ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಣನ ಪರಮ ಚರಣ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅಂಜನೆ ದೇವಿಯಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದು
ಕಂಜಸಖನೆಡೆಗೆ ಹಾರಿದುದೀ ಚರಣ
ಕಂಜ ಮಿತ್ರನ ಸುತನ ಕರೆದು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನ
ಅಂಜಿಕೆಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಎರಗಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಣ
ಕಂಜನಾಭನ ಕಂಡು ಪರವಶದಲಿ ಹಾ ಹಾ
ರಂಜಿಸುತಲಿ ವೇಗ ಜಿಗದ್ಹಾರಿದ ಚರಣ
ಕುಂಜರನಾಥನ ಮಗನ ಮಹಾಗರ್ವ
ಭಂಜನೆ ಮಾಳ್ಪುದಕೆ ನಡೆದಾಡಿದ ಚರಣ
ಮಂಜುಭಾಷಣ ರಾಮ ಪೇಳ್ದಾಕ್ಷಣ ಕಪಿ
ಪುಂಜರರೊಳಗೊಂಡು ತೆರಳಿದುದೀ ಚರಣ
ನಂಜುಸವಿದ ಧೀರ ಗಿರಿಯ ಜಿಗಿದು ನೋಡಿ
ಅಂಜಿದ ಜಲನಿಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿದ ಚರಣ
ಝಂಝೂನಿಳನಂತೆ ದೈತ್ಯ ಪಟ್ಟಣಪೊಕ್ಕು
ಕಂಜಮುಖಿಗೋಸುಗ ಸಂಚರಿಸಿದ ಚರಣ
ಗುಂಜಿ ತೂಕದಿನಿತು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪುರ
ನಂಜಯಗೆಡೆಣಿಸುತ ಓಡ್ಯಾಡಿದ ಚರಣ
ವ್ಯಂಜಕೆ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃ
ತ್ಯುಂಜಯ ಶಿಷ್ಯರ ಸವರಿಸಿದ ಬಲು ಚರಣಾ
ಭುಂಜಿಪ ಎಡೆಗೊಂಡು ದೇವನಲ್ಲಿ ಇಡಲು
ಎಂಜಲವೈದೊಂದು ಮರವೇರಿದ ಚರಣ
ಅಂಜಲಿಪುಟಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಕದಲಿ ಧ
ನಂಜಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಬಂದೇರಿದ ಚರಣ
ಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಕಂಜ ಪೂಜಿಪ ಹನುಮನ ನಾನಾ ವರ್ಣವಾದ ಚರಣ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಜಿಗುಳಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದ ಚರಣ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ದ್ವಿಜ ಗೂಳೆ ಒದ್ದ ಚರಣ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರ ಕೆಡಹಿದಾ ಚರಣ
ಸುರನದಿಯೊಳು ಬಿದ್ದ ಅಹಿಗಳ ಕುಟ್ಟಿದ ಚರಣ
ನಿರುತ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದ ಚರಣ
ಅರಗಿನ ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ರಾತ್ರೆ ಹಿಡಿಂಬನ
ವರಿಸಿ ಸತಿಯಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಗೊಂಡ ಚರಣ
ಪುರದೊಳು ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡುತ ತಿರುಗಿದ ಚರಣ
ದುರುಳ ಬಕನ ಒದ್ದ ದುಸ್ತರದಾ ಚರಣ
ಅರಸಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಕರಿಸಿ
ಹರುಷದಲಿ ನೆನೆದು ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಚರಣ
ನರನಾಥ ರಾಜಸುಯಾಗವ ಮಾಡಲು ಪೋಗಿ
ಧರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಣ
ಸುರರೊಳು ಅಧಿ ಕಾದಾ ಭೀಮನ ಚರಣ
ತೆರಳಿವನದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ, ಘೋಷಯಾತ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯನ
ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಮಂದಾರ ಚರಣ
ಧುರದೊಳು ನಿಂದು ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ಯೋ
ನ್ಯರನ್ನು ನೆಲಕಿಕ್ಕಿ ದುರುಳ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ
ಪರಿಹರಿಸಿದ ಚರಣ ಅಪ್ರತಿ ಚರಣ
ತರುಣಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಎಳೆದ ಖಳನ ಭಂಗಿಸಿ
ಉರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಚರಣ
ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಂದು ತರುಬಲಾ ಕ್ಷಣಕೆ ಅವನ
ತರಿದು ಬಿಸಾಟಿ ಶಿರವ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮಹಾ ಚರಣ
ಹರಿಗೆ ಸಮ್ಮೊಗವಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಲಿ ನಿಂದಿರದೆ
ನಿದಾನದಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ ಚರಣ
ಹರನ ಕಡಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬರಲು
ಶಿರವ ಬಾಗದೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಚರಣ
ವರ ವೃಕೋದರನ ಚರಣ ಶರಣ ಪಾಲಕ ಚರಣ
ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಶರಣರೊಳಧಿಕನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಚರಣ ಅಪ್ರತಿ ಚರಣ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ವಿಪ್ರನ ಮನೆಯನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪೊಳೆವುದೀ ಶಿರಿ ಚರಣ
ಸುಪ್ರೇಮದಿಂದ ಜನನಿಯು ಕರೆಯಲು
ಕ್ಷಿ ಪ್ರತನದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ ಚರಣ
ಸರ್ಪನ ವರಿಸಿದ ಚರಣ ದಿವ್ಯ ಚರಣ
ತಪ್ಪದೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕೂಡ ಚರಿಸಿದ ಚರಣ
ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಯತಿಯಾಗಿ ಮುನಿಯಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ
ಒಪ್ಪದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಗುಪ್ತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನದಿಯ ದಾಟಿದ ಚರಣ
ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ಇದೇ ಚರಣ
ದರ್ಪವುಳ್ಳ ಮಹಾಮಯಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ
ಚಪ್ಪಗೊಡಲಿಯಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪದೀ ಚರಣ
ಪುಷ್ಪದೋಪಾದೇಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸುಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ ಚರಣ
ತುಪ್ಪಸಕ್ಕರಿ ಪಾಲು ಉಣಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಕಪ್ಪು ಕಲುಷವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಲಿ ಓದುವ
ಅಪ್ಪಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಸಾಧನಗಳ
ದರ್ಪಣದಂತೆ ತೋರಿಕೊಡುವುದೀ ಚರಣ
ಒಪ್ಪ ಪೋಗುವ ಶಕುತಿ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಕಂ
ದರ್ಪ ಎಣಿಸಲಾಗಿ ನೆಲೆದೋರದಾ ಚರಣ ಕಂ
ದರ್ಪನಯ್ಯನ ನೆನಸಲಾಗಿ ನೆಲೆದೋರುವುದೀ ಚರಣ
ಕಪ್ಪುಗೊರಳನಂದ ವಂದಿತ ಚರಣ
ಸುಪ್ತಭುವನೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಗೆ
ಆಪ್ತವಾದ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಚರಣ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಚತುರಯುಗದೊಳು ಮಹಿಮೆ ತೋರಿದ
ಚತುರವಿಂಶತಿ ತತ್ವವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇದ್ದ ಚರಣ
ಸ್ತುತಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು
ಗತಿಗೆ ಸತ್ಪಂಥಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಪತಿತನಾದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂತೆಂದೆನಲು ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಸತತ ಈತನೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅನವ
ರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಈ ಚರಣ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಎನಗಿದು ಸುರಧೇನು ಈ ಚರಣ
ಪ್ರತಿಗಾಣಿನೊ ಎನಗಿದೆ ಇದೇ ಸುರತರು ಚರಣ
ಮತ್ತೊಂದೆನಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚರಣ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಬಂದಿರಲಿ ಶಾ
ಶ್ವತವಹುದೋ ಲೇಶಮಾತ್ರ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ವಿ
ಹಿತವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ ಈ ಚರಣ ಈ ಚರಣ
ಅತಿಶಯದಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಂಬಿದದೀ ಚರಣ
ಅರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೊರೆದು ಸ
ದ್ಗತಿಯನಿತ್ತು ನಿಜಸುಖ ಉಣಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಆರ್ತಜನರ ಸಂತಾಪ ಕಳೆವುದೀ ಚರಣ
ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನ ಉತ್ತಮನ ಮಾಡುವುದೀ ಚರಣ
ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಸಿ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ
ಇತ್ತು ಸುಖ ಬಡಿಸುವದೀ ಚರಣ
ಭೃತ್ಯರೆನಿಸಿ ಸತತ ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಚ್ಯುತ ದೂರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ರ
ಜತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಿಪ್ಪ
ಮಧ್ವಮುನಿಯ ಮುದ್ದು ಚರಣ||5||
ಜತೆ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲೀ ಚರಣ ಭಜಿಸಿದ ಜೀವಿಗೆ
ನಿತ್ಯಾಯು ಉತ್ಸಹ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೊಡುವ ||6||

dhruvatALa
andige poMgejje birudina kAlpeMDe
yiMda Jaga Jagisuva aruNAkAMtiya caraNa
iMduvina sOlisuva prakASapUrNamaya
diMda brahmAMDavannu beLugutippa caraNa
taMdanna tAna eMdu kaiyyalli kinnari dharisi
aMdavAgi SrI hariya muMde kuNiva caraNa
iMdu mauLi muKya surarAdyariMda A
naMdavAgi nitya pUje goMba caraNa
aMdige poMgejjeyaniTTacaraNa
maMda mAnavarige prIti baDisi suKa
siMdhuvinoLagiTTu daya mALpudI caraNa
saMdEha viparIta j~jAna jIvarige ni
rbaMdhanadoLu pOgisi kaShTabaDisuva caraNa
muMde bommanAgi satya lOkadalli mRu
gEMdrana gaddugi mEle vAlagagoMbuva caraNa
oMdoMdu rUpa guNa kriya samUhagaLu a
tIMdriyavAgi manake tOruva SrI caraNa
suMdara BArati dEvi EkAMtadali nODi
gaMdha parimaLa pUsi appikoMbuva caraNa
taMde tAyigaLaMte tappade anudina
aMdadaBilAShe koDuva kamanIya caraNa
aMdigaMdige samanAgi sAdhyavAgi
oMdE prakAradalli Baktarige oliva caraNa
poMdidavaralli viSvAsa mADuva janara
baMdhana pariharisi pAlisuvudI caraNa
iMdu hRutkamala madhyadaharAkASadalli
niMdu pUje mADalpaTTa maMgaLa caraNa
kaMdarpa pita namma vijaya viThThalage Sara
NeMdu bAguva sUtra prANana parama caraNa ||1||
maTTatALa
aMjane dEviyali udBavisi baMdu
kaMjasaKaneDege hAridudI caraNa
kaMja mitrana sutana karedu mannisi avana
aMjikeyanu biDisi eragisikoMDa caraNa
kaMjanABana kaMDu paravaSadali hA hA
raMjisutali vEga jigad~hArida caraNa
kuMjaranAthana magana mahAgarva
BaMjane mALpudake naDedADida caraNa
maMjuBAShaNa rAma pELdAkShaNa kapi
puMjararoLagoMDu teraLidudI caraNa
naMjusavida dhIra giriya jigidu nODi
aMjida jalanidhiya laMGisida caraNa
JaMJUniLanaMte daitya paTTaNapokku
kaMjamuKigOsuga saMcarisida caraNa
guMji tUkadinitu Bayavillade pura
naMjayageDeNisuta ODyADida caraNa
vyaMjake tAnAgi svAmi kAryadalli mRu
tyuMjaya SiShyara savarisida balu caraNA
BuMjipa eDegoMDu dEvanalli iDalu
eMjalavaidoMdu maravErida caraNa
aMjalipuTibiTTu biMkadali dha
naMjayana rathakke baMdErida caraNa
kiMjalkavAsa vijayaviThThalanaMGri
kaMja pUjipa hanumana nAnA varNavAda caraNa ||2||
triviDitALa
giriya madhyadi jiguLi oddADidda caraNa
giriya madhyadi dvija gULe odda caraNa
marada mEle iddavara keDahidA caraNa
suranadiyoLu bidda ahigaLa kuTTida caraNa
niruta paripariyiMda nalidADida caraNa
aragina mane geddu baMdu rAtre hiDiMbana
varisi satiyaLiMda arcanegoMDa caraNa
puradoLu BikShava bEDuta tirugida caraNa
duruLa bakana odda dustaradA caraNa
arasina saBeyalli huMkarisi
haruShadali nenedu draupadi baMdu kaMDa caraNa
naranAtha rAjasuyAgava mADalu pOgi
dhareyalli tirugi vaMdisikoMDa caraNa
suraroLu adhi kAdA BImana caraNa
teraLivanadalli kusuma, GOShayAtre matsyana
puradalli mereda maMdAra caraNa
dhuradoLu niMdu ballida anyO
nyarannu nelakikki duruLa sainyavella
pariharisida caraNa aprati caraNa
taruNi pAMcAliya eLeda KaLana BaMgisi
urada mEle niMtu kuNidADida caraNa
duryOdhananu baMdu tarubalA kShaNake avana
taridu bisATi Sirava meTTida mahA caraNa
harige sammogavAgi aTTahAsadali niMdirade
nidAnadali nATyavADida caraNa
harana kaDiyiMda hariya astra baralu
Sirava bAgade dharaNiya mEle kuNida caraNa
vara vRukOdarana caraNa SaraNa pAlaka caraNa
parama puruSha kRuShNa vijaya viThThalarEyana
SaraNaroLadhikanAda BImasEnana caraNa aprati caraNa ||3||
aTTatALa
viprana maneyannu pAvana mADida caraNa
svaprakASadiMda poLevudI Siri caraNa
suprEmadiMda jananiyu kareyalu
kShi pratanadalli dhumukida caraNa
sarpana varisida caraNa divya caraNa
tappade hebbuli kUDa carisida caraNa
appana mAtige yatiyAgi muniyAgi lEsAgi
oppadiMda tIrthayAtre mADida caraNa
guptamArgadiMda nadiya dATida caraNa
tRuptiya koDuvudu namage idE caraNa
darpavuLLa mahAmayi araNyakke
cappagoDaliyAgi irutippadI caraNa
puShpadOpAdEli badarikASramadalli
suprEmadiMdali pUjegoMba caraNa
tuppasakkari pAlu uNisuvudI caraNa
kappu kaluShavilla rAtrili Oduva
appAra janakke beLaku mADida caraNa
muppu illade jIvana sAdhanagaLa
darpaNadaMte tOrikoDuvudI caraNa
oppa pOguva Sakuti Enu pELali kaM
darpa eNisalAgi neledOradA caraNa kaM
darpanayyana nenasalAgi neledOruvudI caraNa
kappugoraLanaMda vaMdita caraNa
suptaBuvanESa vijaya viThThalage
AptavAda AnaMdatIrthara caraNa||4||
AditALa
caturayugadoLu mahime tOrida
caturaviMSati tatvavyApisi idda caraNa
stutisida janarige BEda j~jAna koTTu
gatige satpaMthakke tOruva SrI caraNa
patitanAdare oMdE sAri SrI nArAyaNanige muKya
pratibiMba eMteMdenalu pAlisuvudI caraNa
satata Itane muKya guruveMdu tiLidu anava
ratadalli iddavage vajra paMjara I caraNa
kShitiyoLage enagidu suradhEnu I caraNa
pratigANino enagide idE surataru caraNa
mattoMdenagilla idE ciMtAmaNi caraNa
mitiyillada janma barali baMdirali SA
SvatavahudO lESamAtra anumAnavilla vi
hitavAgi naMbide I caraNa I caraNa
atiSayadi janma janmAMtaradiMda naMbidadI caraNa
artiyiMdali taMde tAyiyaMte poredu sa
dgatiyanittu nijasuKa uNisuvudI caraNa
Artajanara saMtApa kaLevudI caraNa
uttama SlOkana uttamana mADuvudI caraNa
kattale harisi artiyiMdali suj~jAna Bakuti
ittu suKa baDisuvadI caraNa
BRutyarenisi satata pAlisuvudI caraNa
cyuta dUra namma vijayaviThThalana ra
jata pIThadalli dhyAna mADutippa
madhvamuniya muddu caraNa||5||
jate
cittadallI caraNa Bajisida jIvige
nityAyu utsaha vijaya viThThala koDuva ||6||

 

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Suladhigalu/ಸುಳಾದಿಗಳು by Vijaya Dasaru

 1. Vijayadasaru’s Pancha rathna suladhi
 2. Neivedhya Suladhi
 3. Kankanaa kaara suladhi
 4. Vysarayara suladhi
 5. Rama suladhi
 6. vedavyasa suladhi
 7. srinivasa suladi
 8. Sri man madhwa matha mahima sulaadhi
 9. Sadhana suladi
 10. Madi suladi
 11. Habba suladi
 12. Hastha mahima suladhi
 13. Haridasa lakshana suladi
 14. Annadana Mahima sulaadhi
 15. Sankhya Shasthra suladhi
 16. Yanthrodharaka hanumanta suladhi by Vijaya dasaru
 17. Vadiraja Suladhi by Vijaya dasa
 18. Srinivasa suladhi – 2(Vijaya dasaru)
 19. Moola Raama devaru suladhi(Rayar mutt by Vijaya dasaru)
 20. Bakthyathmaka sulaadhi
 21. Suladhi on Purandara dasaru by Vijaya Dasaru
 22. Sripadarajara suladhi by Vijaya dasaru
 23. Sri Jayarayaru suladhi by Vijaya dasaru
 24. Appattu pariharaka Suladi
 25. Apmrutyu Nivarana Suladi
 26. Runa vimochana Suladi
 27. Krishna avatara katha suladhi
 28. Ananta vrata suladhi
 29. Sri Raama suladhi(Ramayana story)
 30. Varaha avatara suladhi
 31. Vamana trivikrama suladhi
 32. Datthathreya sulaadhi
 33. Hayagriva suladhi
 34. Ranganatha suladhi
 35. Bheemasena suladhi
 36. Narasimha avatara suladhi
 37. Sri Madhwacharyaru suladhi (Vijaya dasaru)
 38. Vaayu devara mooru avathara Charana & varnane suladhi
 39. Thathvabhimani suladhi
 40. Subhramanya suladhi
 41. Hanumanta suladhi(Vijaya dasaru)
 42. Tirupathi darshana sampradaya suladhi

 

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Srinivasa suladhi – 2(Vijaya dasaru)

ಧ್ರುವ ತಾಳ| ಕಾಂಬೊಡಿ ರಾಗ|

ಆದಿ ದೈವನೆ ನಿನ್ನ ಪಾದವನೆ ನೆರೆನಂಬಿದೆನೊ ಬಿಡದಲೆ |
ಆದರಿಸಿ ಕಾಡುವ ಖಳರು ವಾಮದಲಿ ಹುರಿಗೂಡಿ |
ಬಾಧೆ ಬಾಡೆಸುವದು ನಾ ಯಾರಿಗೆ ದೂರಲಿ |
ಪೊದವನೇಕ ಜನನವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ |
ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸುಖ ವಾದದ್ದು ಕಾಣೆನೋ |
ವೇದಾರಿಸಿ ಕಾಣದ ಬಲು ಮಹಿಮಾನೆ |
ಯಾದವ ಶಿರೋಮಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ನಿನ್ನ |
ಮಾಧುರ್ಯ ನಾಮವ ಉಣಿಸಿ ಬೀದಿ ಬಸವನ್ನ ಮಾಡೋ ||

ಮಟ್ಟ ತಾಳ

ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪಾನೇ ಗಿರಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ |
ಸರ್ಪನ ತಲ್ಪಾನೇ ಸರ್ವಾರೋಳಿಪ್ಪನೇ |
ಇಪ್ಪಲು ತಪ್ಪಾನೇ ಕರೆದಾರೆ ಬಪ್ಪ್ಪನೆ |
ದರ್ಪಣ ರೂಪನೆ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ನಿನ್ನ ಕಪ್ಪನೆ ಚರಣದಲಿ |
ಧೊಪ್ಪನೆ ಹೊರಹೊರಳುವೆನೋ || ೨ ||

ತ್ರಿವಿಡ ತಾಳ

ಕಟುಕನ ಕೈಯ್ಯ ಸಿಲುಕಿದ ಗೌ ಒಂದು ಸಂ –
ಕಟ ಬಡುವಂತೆ ನನ್ನೊಳಗೆ ನಾನೇ ಬೀಳುವೆ ಅ –
ಕಟಾಕಟಾ ನಿನಗಿನ್ನು ಕರುಣ ಬಾರದೆ ಸುರ –
ಕಟಕ ದೊಡೆಯನೆ ನಿರಾಕರಿಸಿ ಎನ್ನನು ಇರಾ –
ಕಟಕ ದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಎಳಸುವರೆ ಅ –
ಕಟಕಟಾ ನಾನಾರಿಗಾಲ್ಪರಿಯಲಿ ಮರ –
ಕಟ ಕುಣಿವಂತೆ ಮನಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ವ –
ಕ್ಕಟ ವಾಗಿ ಕುಣಿದು ಕಂಗೆಡಿಸುತಿದೆ ವೆಂ –
ಕಟಾಚಲವಾಸಾ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ಚೊ –
ಕ್ಕಟ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ವಿಕಟಮತಿ ಕಳೆಯೋ || ೩ ||

ಅಟ್ಟ ತಾಳ

ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಪೊತ್ತವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆಯೆಂಜಲೆಲೆ ತೆಗೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರುಂಡದ್ದು ಉಂಡು ಬೆಳೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಜಾಗರ ನಾನು |
ದಾಸರ ಪಂಚಿಲಿ ದಿನ ಕಳೆದವ ನಾನು |
ದಾಸರ ನಂಬಿದ ದಾಸನು ನಾನು |
ದೋಷಿ ನಾನಾದೆಡೇ ದೋಷ ರಹಿತ ಪುಣ್ಯ –
ರಾಶಿ ಪುರಂದರದಾಸರ ಮ್ಯಾಲೆ ದಯಶರಧಿಇಟ್ಟು |
ನೀ ಸಲಹೋ ಯೆನ್ನ ಪಾಶವ ಬಿಡಿಸುತ್ತ |
ಲೇಸು ಪಾಲಿಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲರೇಯ |
ಬೀಸಿ ಬೀಸಾಟದಿರೋ ಬಿಂಕದ ದೈವ || ೪ ||

ಆದಿ ತಾಳ

ನಿನ್ನನೆ ಪೊಂದಿದೆ ನಿನ್ನನೆ ಸೇರಿದೆ |
ನಿನ್ನನೆ ಪಾಡಿದೆ ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಿದೆ |
ನಿನ್ನಂಘ್ರಿ ಯುಗಳವನ್ನು ನಂಬಿದೆ ಪಾ –
ವನ್ನ ಚರಿತ ರಂಗ ಎನ್ನ ಸಲಹದಿರೆ |
ನಿನ್ನಾರು ಒಪ್ಪುವರು ಪನ್ನಗಾರಿ ವಾಹನ್ನ ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ |
ಎನ್ನ ಬಿಡದೆ ಕಾಯೋ ಅನಾಥರೊಡೆಯಾ | || ೫ ||

ಜತ್ತೆ

ದುರುಳ ನೆನದೆ ದುರ್ಜನರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸದೆ |
ಪರಿಪಾಲಿಸಿ ಸಾಕು ವಿಜಯವಿಟ್ಠಲ ರೇಯ || ೬ ||

dhruva tALa| kAMboDi rAga|

Adi daivane ninna pAdavane nerenaMbideno biDadale |
Adarisi kADuva KaLaru vAmadali hurigUDi |
bAdhe bADesuvadu nA yArige dUrali |
podavanEka jananavAda kAladalli |
I dEhakke suKa vAdaddu kANenO |
vEdArisi kANada balu mahimAne |
yAdava SirOmaNi vijayaviThala ninna |
mAdhurya nAmava uNisi bIdi basavanna mADO ||

maTTa tALa

appana appAnE giriya timmappanE |
sarpana talpAnE sarvArOLippanE |
ippalu tappAnE karedAre bapppane |
darpaNa rUpane vijayaviTThala ninna kappane caraNadali |
dhoppane horahoraLuvenO || 2 ||

triviDa tALa

kaTukana kaiyya silukida gau ondu san –
kaTa baDuvaMte nannoLage nAnE bILuve a –
kaTAkaTA ninaginnu karuNa bArade sura –
kaTaka doDeyane nirAkarisi ennanu irA –
kaTaka doLage iTTu eLasuvare a –
kaTakaTA nAnArigAlpariyali mara –
kaTa kuNivante manasu indriyagaLu va –
kkaTa vAgi kuNidu kangeDisutide veM –
kaTAcalavAsA vijayaviTThala co –
kkaTa mArgava tOri vikaTamati kaLeyO || 3 ||

aTTa tALa

dAsara maneyalli vAsavAgiddava nAnu |
dAsara baLiyalli sErikonDava nAnu |
dAsara maneyalli nIru pottava nAnu |
dAsara maneyeMjalele tegedava nAnu |
dAsaruMDaddu unDu beLedava nAnu |
dAsara mane munde rAtri jAgara nAnu |
dAsara pancili dina kaLedava nAnu |
dAsara naMbida dAsanu nAnu |
dOShi nAnAdeDE dOSha rahita puNya –
rASi puraMdaradAsara myAle dayaSaradhi^^iTTu |
nI salahO yenna pASava biDisutta |
lEsu pAlipa namma vijayaviTThalarEya |
bIsi bIsATadirO binkada daiva || 4 ||

Adi tALa

ninnane pondide ninnane sEride |
ninnane pADide ninna koMDADide |
ninnanGri yugaLavannu naMbide pA –
vanna carita ranga enna salahadire |
ninnAru oppuvaru pannagAri vAhanna vijayaviTThala |
enna biDade kAyO anAtharoDeyA | || 5 ||

jatte

duruLa nenade durjanarige oppisade |
paripAlisi sAku vijayaviTThala rEya || 6 ||

 

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Sri Madhwacharyaru suladhi (Vijaya dasaru)

ಧ್ರುವತಾಳ
ಶ್ರೀಮಧ್ವಿಠಲ ಪಾದಾಂಬುಜ ಮಧುಪ ರಾಜಾ
ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಯೋಗ ಧುರ್ಯಾ
ಕಾಮವರ್ಜಿತ ಕೃಪಾಸಾಗರ ಯತಿರೂಪಾ
ರೋಮ ರೋಮ ಗುಣಪೂರ್ಣ ಪರಣಾ
ಸಾಮ ವಿಖ್ಯಾತ ಸಿದ್ಧ ಸುರರೊಳಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ
ಸೀಮರಹಿತ ಮಹಿಮ ಭುವನ ಪ್ರೇಮ
ತಾಮಸಜನದೂರ ದಂಡಕಮಂಡಲಧರ
ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಮುನಿರಾಯ ಶೋಭನ ಕಾಯ
ಆ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನದಾತ ಅನುಮಾನ ತೀರಥ
ಕೋಮಲಮತಿಧಾರ್ಯ ವೈಷ್ಣವಾರ್ಯ
ಕಾಮ ಸುತ್ರಾಮ ಶರ್ವ ಸುರನುತ ಗುರುಸಾರ್ವ
ಭೌಮಾತಿ ಭಯನಾಶ ಭಾರತೀಶಾ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವ್ಯಾಸ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ ಹೃದಯ
ಧಾಮದೊಳಗಿಟ್ಟ ಸತತ ಧಿಟ್ಟಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿಯೆ ಗುಣಶೂನ್ಯ ಹರಿಯ ನಿರಾಕಾರ
ಹರಿಯು ದೊರೆಯು ಅಲ್ಲ ಹರಿ ಪರತಂತ್ರ
ಹರಿಯು ದುರ್ಬಲನು ಹರಿಗೆ ಎಂಟುಗುಣ
ಹರಿಯು ತಾನೆಂದು ತಾರತಮ್ಯವೆನದೆ
ಧರೆಗೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯಾ ಪರಿ ಪರಿ ಕರ್ಮಗಳು
ಹರಿತಾನೇ ಪುಟ್ಟಿ ಚರಿಸುವ ಲೀಲೆಯಲಿ
ನರ ನಾನಾ ಜನ್ಮ ಧರಿಸಿ ತೋರುವನೆಂದು
ದುರುಳ ದುರ್ಮತದವರು ಸರಿ ಸರಿ ಬಂದಂತೆ
ಒರಲಿ ಸಜ್ಜನರನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರವನೆ ಮಾಡಿ
ತಿರುಗುತಿರೆ ಇತ್ತ ಸುರರು ಕಳವಳಿಸಿ
ಪರಮೇಷ್ಠಿಗೆ ಪೇಳೆ ಹರಿಗೆ ಬಿನ್ನೈಸಲು
ಮರುತ ದೇವನೆ ಅವತರಿಸಿದ ಹರುಷದಲ್ಲಿ
ಕರುಣಾಕರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಪರನೆಂದು ಸಾರಿ ಧರೆಯೊಳಗೆ ಮೆರೆದಾ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಶೂನ್ಯವಾದ ಮಿಕ್ಕ ದುರ್ಮತದವರೆಲ್ಲ
ಸನ್ಯಾಯವಿಲ್ಲದ ವಚನದಿಂದ
ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೆಂಬೊ ಗರ್ವವಲ್ಲದೆ ವೇದ
ಸನ್ಮತವಾಗದ ದುರ್ಲಕ್ಷಣ
ವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಶುಧ್ಧ ಆಚಾರವನೆ ಕೆಡಿಸಿ
ಭಿನ್ನವಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿರುಗುತಿರೆ
ಪುಣ್ಯಶ್ಲೋಕ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ
ಸನ್ನುತಿಸದೆ ದ್ವೇಷವ ತಾಳಿರೆ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇಪ್ಪತ್ತು ಒಂದು ಕುಭಾಷ್ಯವ ರಚಿಸಿರೆ
ಒಪ್ಪದಿಂದಲಿ ಗೆದ್ದು ಅವರವರ ಮಹಾ
ದರ್ಪವ ತಗ್ಗಿಸಿ ದಶದಿಕ್ಕು ಪೊಗಿಸಿ ಕಂ
ದರ್ಪ ಜನಕನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಅಪ್ಪಾರ ಮಹಿಮನು ಸಾಕಾರ ಸತ್ಪುರುಷ
ತಪ್ಪದೆ ತ್ರಿಲೋಕಕ್ಕೊಡೆಯ ಜಗಜೀವ
ನಪ್ಪನು ಸರ್ವಾಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಬಿಡ
ದಿಪ್ಪ ವಿಶ್ವಮೂರುತಿ ವಿಲಕ್ಷಣ ರೂಪ
ಸರ್ಪಶಯನ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ಮುಪ್ಪಿಲ್ಲದ ದೈವ ಅಜಭವ ಸುರವಂದ್ಯಾ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ದರುಶನ ಗ್ರಂಥವ ರಚಿಸಿ ಸುಜನರಪಾಲಿಸಿ
ಮರುತಮತದ ಬಿರಿದೆತ್ತಿದೆ ಮಹಾಯತಿ
ಸರಿಗಾಣೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪರ್ಣಿಸಲೆನ್ನಳವೆ
ದುರುಳರ ಗಂಟಲಗಾಣ ವಿದ್ಯಾಪ್ರವೀಣಾ
ನೆರೆನಂಬಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮನೋವ್ಯಥೆಗಳ ಬಿಡಿಸಿ
ಹರಸು ಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ ವಿರಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿಸಿ
ಪೊರೆವ ತತ್ವದ ವನಧಿ ಪೊಡವಿಯೊಳಗೆ
ಸುರನರೋರಗಾದಿಗೆ ಗುರುವೆ ಪರಮಗುರುವೆ
ಸರಸ ಸದ್ಗುಣ ಸಾಂದ್ರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಚರಣವ ನಂಬಿದ ಪ್ರಧಾನ ವಾಯುದೇವಾ ||5||

ಜತೆ
ಅದ್ವೈತ ಮತಾರಣ್ಯ ದಾವಾ ವ್ಯಾಸಶಿಷ್ಯ
ಮಧ್ವಮುನಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ ನಿಜದಾಸಾ ||6||

dhruvatALa
SrImadhviThala pAdAMbuja madhupa rAjA
SrImadAcArya dhairya yOga dhuryA
kAmavarjita kRupAsAgara yatirUpA
rOma rOma guNapUrNa paraNA
sAma viKyAta siddha suraroLage prasiddha
sImarahita mahima Buvana prEma
tAmasajanadUra daMDakamaMDaladhara
SrI madhva munirAya SOBana kAya
A mahA ~jnanadAta anumAna tIratha
kOmalamatidhArya vaiShNavArya
kAma sutrAma Sarva suranuta gurusArva
BaumAti BayanASa BAratISA
rAmakRuShNa vyAsa vijaya viThThalana hRudaya
dhAmadoLagiTTa satata dhiTTA ||1||

maTTatALa
hariye guNaSUnya hariya nirAkAra
hariyu doreyu alla hari paratantra
hariyu durbalanu harige enTuguNa
hariyu tAnendu tAratamyavenade
dharegella mithyA pari pari karmagaLu
haritAnE puTTi carisuva lIleyali
nara nAnA janma dharisi tOruvanendu
duruLa durmatadavaru sari sari bandante
orali sajjanarannu tiraskAravane mADi
tirugutire itta suraru kaLavaLisi
paramEShThige pELe harige binnaisalu
maruta dEvane avatarisida haruShadalli
karuNAkara mUrti vijaya viThThalarEya
paranendu sAri dhareyoLage meredA ||2||

triviDitALa
SUnyavAda mikka durmatadavarella
sanyAyavillada vacanadiMda
sanyAsigaLeMbo garvavallade vEda
sanmatavAgada durlakShaNa
vannu kalpisi Sudhdha AcAravane keDisi
Binnavillavendu tirugutire
puNyaSlOka namma vijayaviThThalana
sannutisade dvEShava tALire ||3||

aTTatALa
ippattu ondu kuBAShyava racisire
oppadindali geddu avaravara mahA
darpava taggisi daSadikku pogisi kan
darpa janakanu svatantra guNapUrNa
appAra mahimanu sAkAra satpuruSha
tappade trilOkakkoDeya jagajIva
nappanu sarvAntarangadoLage biDa
dippa viSvamUruti vilakShaNa rUpa
sarpaSayana namma vijayaviThThalarEya
muppillada daiva ajaBava suravaMdyA ||4||

AditALa
daruSana granthava racisi sujanarapAlisi
marutamatada biridettide mahAyati
sarigANe nimagella parNisalennaLave
duruLara ganTalagANa vidyApravINA
nerenaMbidavarigella manOvyathegaLa biDisi
harasu j~jAna Bakuti virakti mArgava tOrisi
poreva tatvada vanadhi poDaviyoLage
suranarOragAdige guruve paramaguruve
sarasa sadguNa sAndra vijaya viThThalarEyana
caraNava naMbida pradhAna vAyudEvA ||5||

jate
advaita matAraNya dAvA vyAsaSiShya
madhvamuni vijaya viThThalana nijadAsA ||6||

 

 

MADHWA · narasimha · narasimha suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

Narasimha avatara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಯ ಜಯವೆಂದು ಜಗದೋತ್ಪಾದಕ ವಾಯು
ವಯನಾಯಕಾದ್ಯರು ತುತಿಸೆ ಮಾತಾಡದಿಪ್ಪೆ
ಭಯ ಬಿಟ್ಟವನಂದದಿ ಘನ್ನತನವನ್ನೆ ಬಿಟ್ಟು
ತ್ರಯಲೋಕ ನಗುವಂತೆ ಬಾಯಿ ತೆರೆದೆನೊ
ನಯನಂಗಳು ನೋಡಿದರೆ ವಿಶಾಲಾಯತ ಸೀತಳಾ
ದಯರಸ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಒಪ್ಪುತಲಿವೆ
ವ್ಯಯರಹಿತವಿದೇನೆಂಬೆನೊ ಅಖಿಳರ ಓಡಿಸುವ
ಲಯಕಾರಿಯಂತೆ ಕಿಡಿ ಉದುರಿಪ ಬಗೆ ಏನು
ನಯವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಪಾದಗಾಯನ ಗತಿಗೆ ನಿ
ರ್ಣಯ ಮಾಡಲಾರದೆ ಸುರರು ಮರುಳಾಗುತಿಹ್ಯರು
ಅಯುತಾಯುತಾ ನಿಯತಾ ಸಿಡಿಲುಗರ್ಜನೆ ಮಿಗಿಲು
ಸಯವಾಗಿ ಭೋ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಕೆಂಗೆಡಿಪದೇನು
ಹುಯಲಿಟ್ಟು ಜಗವೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕರೆದರೆ
ಪಯೋಬಿಂದಿನಷ್ಟು ದೂರ ಪೀಠಾ ಬಿಡದು ಮಹಿಮಾ
ಪಯಣಗತಿ ಇಲ್ಲದಲೆ ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದುವು
ದಯವಾದೆ ಸ್ತಂಭದಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವೇನು
ಬಯಸಿದವರಾಪತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ನಿಲ್ಲದೆ
ಬಯಲಾಗಿ ಪೋಪವೆಂದು ಸುರರು ಕೊಂಡಾಡೆ ನಿತ್ಯ
ಪ್ರಾಯಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ ಬಾಲನ ಮೊರೆಗೆ ವಿ
ಜಯವನೀವಗೋಸುಗ ನೀನೆ ಒದಗಿದ್ದೇನೊ
ಪಯೋನಿಧಿಸುತೆ ನಿನ್ನ ಲಕ್ಷಣೋಪೇತ ಚಲುವಿ
ಕಿಯ ನೋಡಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಿಗ್ಗಿ ಹಾರೈಸುತಿರೆ
ಪ್ರಿಯನೆ ಪರಮಾನಂದ ಸಂಪೂರ್ಣೈಶ್ವರ್ಯ ಚಿ
ನ್ಮಯ ಮೂರುತಿಯೇ ಇಂಥ ಅಂಗವಿಕಾರವೇನು
ಜಯದೇವಿನಾಥ ದೀನನಾಥ ದುರ್ಜಯ ವಿ
ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಹ ನಿನ್ನ ಲೀಲೆಗೆ ನಮೋ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅರಿದರ ಮೊದಲಾದ ನಾನಾಕೈದುಗಳಿರಲು
ಅರಿಯ ಉದರ ನಖದಿ ಸೀಳಿದ ಪರಿ ಏನೋ
ಸರುವ ಕಾಲರೂಪ ನಿನಗೆ ಮೀರಿದವಿಲ್ಲಾ
ಅರಸದೆ ಸಮಯಾನುಸಾರ ಸಾಕಲ್ಯವೇನೋ
ಇರುಳು ಹಗಲುದೇವಿ ಸಾರುವ ತೊಡಿಮ್ಯಾಲೆ
ದುರುಳಾ ನಿರ್ಜೀವಿಯ ಇಟ್ಟ ಸಂಭ್ರಮವೇನೋ
ಶರಣಾಗತ ವತ್ಸಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯ
ನರಕೇಸರಿ ನಿನ್ನ ಚರಿತೆಗೆ ಸೋಜಿಗವೋ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪರದೇವತಿ ನಿನ್ನ ಗುಣರೂಪ ಕ್ರಿಯಗಳು
ಪರಮ ಶಾಂತವೆಂದು ಸಮಸ್ತರೊಲಿಸೆ
ಭರದಿಂದ ಘುಡಿಘುಡಿಸುತ ಬಂದ ಕಾಲಕ್ಕೆ
ಉರಿ ಮಾರಿ ದೈವವೆಂದೆಲ್ಲಾರೋಡಿದ್ದೇನೋ
ವರಮಣಿ ನಾನಾ ಹಾರಗಳಿರೆ ಕೊರಳಲ್ಲಿ
ಸುರಿವ ಶೋಣಿತ ಹಸಿಗರಳಾ ಹಾಕಿದುದೇನು
ಸಿರೋರಹ ಮಿಗಿಲಾದ ಅವಯವಂಗಳೂ ಮೃದು
ತರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮಹಾಕಠಿಣ ತೋರಿದುದೇನೊ
ನರವಲ್ಲ ಮೃಗವಲ್ಲ ಜಗದ್ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ
ಶರೀರವ ತೆತ್ತು ಅದ್ಬುತ ಬಿರಿದಾದ್ದೇನೊ
ಪರಮೇಷ್ಟಿ ಶಿವಪುರಂದರ ಸುರರಾದ್ಯರು
ನಿರುತ ನಿನಗೆ ನಿಜಕಿಂಕರರಾಗಿರೆ
ಸುರ ವೈರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪರಿಪರಿ
ವರ ಪಾಲಿಸಿದ್ದು ಮನ್ನಿಸಿದಾ ಘನವೇನೊ
ದುರಿತ ಕುಠಾರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಘೋರ
ತರ ರೂಪವತಾಳಿದೆ ಸೌಮ್ಯತನವೆ ತೊರದು ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸಂತತ ನಿನ್ನ ಪಾದೈಕಾಶ್ರಯಾ ಏ
ಕಾಂತಿಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಸುಮ್ಮನಾಗದ ದೈವ
ಎಂತು ಪೇಳಲಿ, ನೋಡಿ ತರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದ
ಮುಂತೆ ನಿಲ್ಲಲು ಸೋತ ಮುಗುಳುನಗಿ ಏನು
ಕಿಂತುಯಿಲ್ಲದ ಸ್ವಾಮಿ ಶುದ್ಧಾತ್ಮಾ ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿ
ಕಾಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಕರುಣಾಳು
ಚಿಂತಿತ ಫಲದಾಯಾ ದೈತ್ಯಾವಳಿಗೆ ಮಹಾ
ಭ್ರಾಂತೆಗೊಳಿಪ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಸ್ವಾ
ತಂತ್ರ ಸರ್ವೋತ್ತಮಾ ನಿನ್ನಾ ಮರಿಯದೆ ಎಂತೊ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಕುಟಿಲ ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಕರುಳವಕ್ತ ಕರವಾಳಪಾಣಿ
ಕಠಿಣ ಕೋಪಾಟೋಪಪಾಗ್ನಿ ಛಟ ಛಟರಭಸ ಚಂಡಪ್ರತಾಪ
ಕಠೋರಶಬ್ದ ಹಾಹಾಕಾರ ತೀಕ್ಷಣನಖ ವಜ್ರನಾಗೋಪವೀತ
ಝಟಶಠರೋಮ ಕುಚಿತಕರ್ನದಂತೋಷ್ಟ್ರ ಮಿಳಿತವು
ತಟ ಶ್ವಾಸೋಶ್ವಾಸ ನಾಶಿಕ ಪುಟಹುಂಕಾರ ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಾ
ಕಣಕಣ ಪ್ರವಾಹ ಭೃಕುಟಿ ತಟಿ
ತಟಿತ್ಕಾಂತಿ ವೀರಾವೇಶ ಕೋಲಾಹಲ ಸಿಂಹ
ಪಟುತರ ಲಂಘಣೆ ಭುಜತೊಡೆ ತಟಕೆ
ಲಟಲಟ ಜಿಹ್ವಾಗ್ರ ಉಗ್ರಾದಿಟ ಅಧಟ ಅಚ್ಚಟ ನಿಚ್ಚಟವು
ತ್ಕøಷ್ಟ ಅಟ್ಟಹಾಸಾ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ಮಿಟಿ ನೋಟ
ನಟ ನಟ ನಟಣೆ ಅಬ್ಬರ ಉಲ್ಬಣ
ನಿಬ್ಬರ ಅರ್ಭಾಟ ಬೊಬ್ಬಾಟ
ಕಟ ಕಟ ಕಾರ್ಬೊಗೆ ಹಬ್ಬಿಗೆ ಮೊಬ್ಬಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಗೆ
ಇದತಬ್ಬಿಬ್ಬಿಗೆ ಜಬ್ಬಿಗೆಲುಬ್ದ
ಭಟರೆದೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಇಬ್ಬಗೆ ಆರಾಟಾ
ತುಟಿ ಕದಪು ಭುಜಕಂಧರ ಉರಬಾಹು
ಜಠರ ನಾಭಿ ಜಘನಾ ಕಟಿ ಊರು ಜಾನುಜಂಘೆಗುಲ್ಫಾಂ
ಗುಟ ಪದಕುಣಿಯೇ ಅನುಕಂಪ
ಪುಟಿ ಪುಟಿದಾಡುವ ಅಡಿಗಳು ಬೊಮ್ಮಾಂಡ
ಕಟಹದಲ್ಲಣವು ಭಟ ಸುರಮುನಿ
ಕಟಕ ನೆರೆದುಘೇ ಉಘೇ ಭಳಿರೆ
ಪೂತರೆ ಭಲ್ಲ ಭಲ್ಲರೆ ಸಿಂಗಾ
ಘಟಿತಾಘಟಿತ ಸಮರ್ಥ ನಿಜೈಶ್ವರ್ಯ ಗುಣಪೂರ್ಣ
ಚಟುಲ ನಿರ್ಜರರ ಕಟಕ ಪೂಜಿತ ಸಕಲ ಕ್ರಿಯಾನಂದ
ಹಟ ನಾನಾಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅದ್ಬುತ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಣುಮಹತ್ತು
ತ್ಕಟ ಗುರುಲಘು ಪರಿಮಿತ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಾ
ದ್ಧಟ ಅಗೋಚರ ಘೋರ ಯುಗಪದಿ ಪೂರ್ಣನಿರ್ಭೇದದ
ದುರ್ಲಭ ಸುಲಭಾ ಅಲೋಭಾ ಅವಿರುದ್ಧಾಸುವಿರುದ್ಧಾ
ಕರ್ಮವಿಕರ್ಮ ವಿದೂರನೆ
ಸಟಿಯಲ್ಲ ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧ ಇಬ್ಬಗೆ ಅಸುರಾರಿ
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಂಠೀರವ
ಪಠಿಸಿ ಪುಟಾಂಜುಳಿಯಾದವಗೆ
ತೃಟಿಯೊಳು ಪೊಳೆವ, ಪತಿತ ಪಾವನನೇ ||5||

ಜತೆ
ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ನಿನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ನಮೋನಮೋ
ದೈತ್ಯಮರ್ದನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕಟಿತರುವಾಯಾ||6||

dhruvatALa
jaya jayavendu jagadOtpAdaka vAyu
vayanAyakAdyaru tutise mAtADadippe
Baya biTTavanaMdadi Gannatanavanne biTTu
trayalOka naguvaMte bAyi teredeno
nayanangaLu nODidare viSAlAyata sItaLA
dayarasa pUrNavAgi nitya opputalive
vyayarahitavidEneMbeno aKiLara ODisuva
layakAriyaMte kiDi uduripa bage Enu
nayavAgi ninna pAdagAyana gatige ni
rNaya mADalArade suraru maruLAgutihyaru
ayutAyutA niyatA siDilugarjane migilu
sayavAgi BO eMdu kUgi keMgeDipadEnu
huyaliTTu jagavella oMdAgi karedare
payObiMdinaShTu dUra pIThA biDadu mahimA
payaNagati illadale ommindomme baMduvu
dayavAde staMBadinda vicitravEnu
bayasidavarApattu elliddaru nillade
bayalAgi pOpavendu suraru konDADe nitya
prAyake sikkidante bAlana morege vi
jayavanIvagOsuga nIne odagiddEno
payOnidhisute ninna lakShaNOpEta caluvi
kiya nODi higgi higgi higgi hAraisutire
priyane paramAnaMda saMpUrNaiSvarya ci
nmaya mUrutiyE iMtha aMgavikAravEnu
jayadEvinAtha dInanAtha durjaya vi
jaya viThThala narasiMha ninna lIlege namO ||1||

maTTatALa
aridara modalAda nAnAkaidugaLiralu
ariya udara naKadi sILida pari EnO
saruva kAlarUpa ninage mIridavillA
arasade samayAnusAra sAkalyavEnO
iruLu hagaludEvi sAruva toDimyAle
duruLA nirjIviya iTTa saMBramavEnO
SaraNAgata vatsala vijaya viThThalarEya
narakEsari ninna caritege sOjigavO ||2||

triviDitALa
paradEvati ninna guNarUpa kriyagaLu
parama SAMtavendu samastarolise
BaradiMda GuDiGuDisuta banda kAlakke
uri mAri daivaveMdellArODiddEnO
varamaNi nAnA hAragaLire koraLalli
suriva SONita hasigaraLA hAkidudEnu
sirOraha migilAda avayavangaLU mRudu
taravAgiddare mahAkaThiNa tOridudEno
naravalla mRugavalla jagadvilakShaNavAda
SarIrava tettu adbuta biridAddEno
paramEShTi Sivapurandara surarAdyaru
niruta ninage nijakiMkararAgire
sura vairigaLige ondondu paripari
vara pAlisiddu mannisidA GanavEno
durita kuThAri vijaya viThThala GOra
tara rUpavatALide saumyatanave toradu ||3||

aTTatALa
santata ninna pAdaikASrayA E
kAntigaLige mecci summanAgada daiva
entu pELali, nODi taraLa prahlAda
munte nillalu sOta muguLunagi Enu
kintuyillada svAmi SuddhAtmA SrI lakumi
kAnta sarvAntaryAmi karuNALu
cintita PaladAyA daityAvaLige mahA
BrAntegoLipa nammA vijaya viThThala svA
tantra sarvOttamA ninnA mariyade eMto||4||

AditALa
kuTila niTilalOcana karuLavakta karavALapANi
kaThiNa kOpATOpapAgni CaTa CaTaraBasa canDapratApa
kaThOraSabda hAhAkAra tIkShaNanaKa vajranAgOpavIta
JaTaSaTharOma kucitakarnadantOShTra miLitavu
taTa SvAsOSvAsa nASika puTahuMkAra jvAlAmAlA
kaNakaNa pravAha BRukuTi taTi
taTitkAMti vIrAvESa kOlAhala siMha
paTutara laMGaNe BujatoDe taTake
laTalaTa jihvAgra ugrAdiTa adhaTa accaTa niccaTavu
tkaøShTa aTTahAsA miTi miTi miTi miTi miTi nOTa
naTa naTa naTaNe abbara ulbaNa
nibbara arBATa bobbATa
kaTa kaTa kArboge habbige mobbige ubbige
idatabbibbige jabbigelubda
BaTarede ibbage ibbage ArATA
tuTi kadapu BujakaMdhara urabAhu
jaThara nABi jaGanA kaTi Uru jAnujanGegulPAn
guTa padakuNiyE anukaMpa
puTi puTidADuva aDigaLu bommAnDa
kaTahadallaNavu BaTa suramuni
kaTaka nereduGE uGE BaLire
pUtare Balla Ballare singA
GaTitAGaTita samartha nijaiSvarya guNapUrNa
caTula nirjarara kaTaka pUjita sakala kriyAnanda
haTa nAnAcitra vicitra adbuta aiSvarya aNumahattu
tkaTa gurulaGu parimita vyaktAvyaktA
ddhaTa agOcara GOra yugapadi pUrNanirBEdada
durlaBa sulaBA alOBA aviruddhAsuviruddhA
karmavikarma vidUrane
saTiyalla anAdi siddha ibbage asurAri
vaTapatraSAyi siri vijaya viThThala kaMThIrava
paThisi puTAnjuLiyAdavage
tRuTiyoLu poLeva, patita pAvananE ||5||

jate
BRutyavatsala ninna rUpakke namOnamO
daityamardana vijaya viThThala kaTitaruvAyA||6||

 

bheema · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Bheemasena suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಭೀಮಸೇನನೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನೆ ಸುರಸಾರ್ವ
ಭೌಮನೆ ಸತತ ಭೂಮಿಭಾರವ ಹರಣಾ
ಸೀಮಾರಹಿತ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯೇ ನಿ
ಷ್ಕಾಮ ಫಲವನೀವ ಭಾವಿ ಬೊಮ್ಮ
ಭೀಮಾವತಾರ ಸ್ಮರಾನನ ಪ
ರಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಣರಂಗ ಧೀರ
ಕೋಮಲ ಕಾಯ ಮೂಲಾವತಾರ ಭಿನ್ನ
ಸೋಮ ಕುಲೋದುಭವ ಪಾಂಡವ ಕುವರು
ತ್ತಮಾಂಗ ಮರಕತ ಮಕುಟಧರಾ
ಕಾಮಿನಿಗೆ ಸೌಗಂಧಿಕ ಕುಸುಮವನಿತ್ತ
ಸಾಮ ವಿಖ್ಯಾತರಿಪು ಸಾಮಜ ಬಲವ
ವ್ಯೋಮಕ್ಕೆ ತೆಗಿದಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಧಿಟ್ಟ
ಶ್ರೀ ಮರುತನೆ ದ್ವಾಪರದ ಚರಿತ
ತಾಮಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಡಹುವ ವೀರ್ಯಾ
ಕುಮತಿ ಕೀಚಕ ಕಿರ್ಮೀರ ಬಕ ಹಿಡಿಂ
ಬ ಮಣಿಮ ಮಾಗಧ ವೈರಿ
ಮಾಮನೋವಲ್ಲಭ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣನ
ನಾಮವನೆನಿಪ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮಹಿಮಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಗುರುವೆ ಮೂಲ ಗುರುವೆ, ಗುರುವೆ ಪರಮ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ಜಗದ್ಗುರುವೆ, ಗುರು ವಿಶ್ವ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ನಿತ್ಯ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಲಕ್ಷಣ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ಶಾಂತ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಎನ್ನ ಗುರುವೆ
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆ ಗುರುರಾಜವರ್ಯಾ
ಗುರುಕುಲೋತ್ತಂಗ ಗುರುಶಿರೋಮಣಿ
ಗುರುದಾತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಗುರುಲಘು ಮೂರ್ತಿಯ ಗುರು ಎಣಿಪ ಗುರುವೇ||2|

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿಷದ ಲಡ್ಡಗಿ ಸವಿದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಬಲ ಎನ್ನ
ವಶವೇ ಪೊಗಳಲು ನಿನ್ನ ಅಸಮಶೌರ್ಯ
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಪೆಸರೇ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕ
ರ್ಕಶವಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಸುಗ ದೈವಾ
ಕುಶಲ ಮತಿಯಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದ ಜನಕೆ ಪೀ
ಯೂಷ ಪಾನದಧಿಕ ಸಂತಸವಾಗೋದು
ಬೆಸಸ ಬಲ್ಲೆನೆ ರಕ್ಕಸರೆದೆ ಶೂಲನೇ
ಹಸನಾಗಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಜೀವೇಶ
ಅಸುರಧ್ವಂಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂಘ್ರಿ
ಎಸಳು ಬಿಡದೆ ನೆನೆಸುವ ವೃಕೋದರಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರೋಷದಿಂದಲಿ ದುಃಶ್ಶಾಸನ್ನ ಸಂಗಡ
ನೀ ಸಮರದಿ ವೀರ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ದು
ಮೋಸದ ಗುಣ ಕುಲನಾಶಿಕ ಕರ್ಮಿಯಾ
ಬೀಸಿ ಗದೆಯಿಂದ ಲೇಸಾಗಿ ಹೊಡೆದಪ್ಪ
ಳಿಸಿ ನೆಲಕೆ ಬೀಳಲೀಸಿದ ಈಗವನ ಭಂ
ಗಿಸಿ ಮುಂದುರವಣಿಸಿ ಅಂದಿನ ಮಾತೆ
ಣಿಸಿ ರೋಷಗಡಿ ಸಂತೋಷದ ಕೇಳಿಕೆ
ಈ ಸಮಸ್ತರು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನ
ಬೀಸರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಶೆಯಾಗುವನಲ್ಲ
ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೊ ರಾಣಿವಾಸವೆಲ್ಲಿದೊ ಬಹು
ಕೋಶವೆಲ್ಲಿದೊ ವಾದ್ಯ ಘೋಷವೆಲ್ಲಿದೊ ಇಂದು
ದ್ವೇಷಿಗ ಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗು ಪೋಗು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವರಾರೆಂತೊ
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ದಾಸನು ಅವನ ಆಭಾಸ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಪದತಳದಿಂದ ಒರೆಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವೈರಿಯ
ಬದಿ ಬಗಲನು ತಿವಿದು ವದನದೊಳಗೆ ಉಗಳಿ
ರದನದ ಮುರಿದಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲೊದದು ಅಟ್ಟಹಾಸದಲಿ
ಎದಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಉದರವನ್ನೇ ಬಗೆದು
ಮಿಂದು ಕರುಳ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಈಡಾ
ಡಿದನು ಅರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸುದತಿ ನೋಡುತಿರೆ
ಅದುಭುತ ಚರಿತ ಅವನ ರುಧಿರವ ಪಿಡಿದು ಸವ
ರಿದ ಸರ್ವರು ನೋಡಲು ಸದಮಲ ದೇವಿಯ
ಹೃದಯ ತಾಪವೆ ಕಳೆದು ಪದೋಪದಿಗಾನಂದ
ಉದಧಿಯೊಳಗೆ ನೋಡೆ ಎದಿರಾರೀತಗೆ
ತ್ರಿದಶರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಕದನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌ
ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೆ ಹೃದಯನಿರ್ಮಳ
ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಗರ್ಪಿ
ಸಿದ ತನ್ನ ಸಾಹಸವ ಮುದದಿಂದ ನಲಿಯುತಾ||5||

ಜತೆ
ಅರಿ ಭಯಂಕರ ಭೀಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ನರಹರಿ ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆದಾ ಭೀಮಾವತಾರಾ||6||

dhruvatALa
BImasEnane pUrNa kAmane surasArva
Baumane satata BUmiBArava haraNA
sImArahita guNa mahOdadhiyE ni
ShkAma PalavanIva BAvi bomma
BImAvatAra smarAnana pa
rama rAjESvara raNaranga dhIra
kOmala kAya mUlAvatAra Binna
sOma kulOduBava pAMDava kuvaru
ttamAMga marakata makuTadharA
kAminige saugaMdhika kusumavanitta
sAma viKyAtaripu sAmaja balava
vyOmakke tegidiTTa ellaroLage dhiTTa
SrI marutane dvAparada carita
tAmasa lOkakke keDahuva vIryA
kumati kIcaka kirmIra baka hiDiM
ba maNima mAgadha vairi
mAmanOvallaBa vijaya viThThala kRuShNana
nAmavanenipa pUrNAnaMda mahimA ||1||

maTTatALa
guruve mUla guruve, guruve parama guruve
guruve jagadguruve, guru viSva guruve
guruve nitya guruve guruve lakShaNa guruve
guruve SAnta guruve guruve enna guruve
gurugaLige guruve gururAjavaryA
gurukulOttanga guruSirOmaNi
gurudAta namma vijaya viThThalanna
gurulaGu mUrtiya guru eNipa guruvE||2|

triviDitALa
viShada laDDagi savidu dakkisikonDa mahabala enna
vaSavE pogaLalu ninna asamaSaurya
vasudhiyoLage ninna pesarE anyarige ka
rkaSavAgide nODu asuga daivA
kuSala matiyali arcisida janake pI
yUSha pAnadadhika santasavAgOdu
besasa ballene rakkasarede SUlanE
hasanAgi enna pAlisabEkO jIvESa
asuradhvaMsi namma vijayaviThalananGri
esaLu biDade nenesuva vRukOdarA ||3||

aTTatALa
rOShadindali duHSSAsanna sangaDa
nI samaradi vIra vEShava dharisi du
mOsada guNa kulanASika karmiyA
bIsi gadeyinda lEsAgi hoDedappa
Lisi nelake bILalIsida Igavana Ban
gisi munduravaNisi andina mAte
Nisi rOShagaDi saMtOShada kELike
I samastaru oppisi koTTaru ninna
bIsarakke obba ASeyAguvanalla
dESavellido rANivAsavellido bahu
kOSavellido vAdya GOShavellido iMdu
dvEShiga mArige grAsavAgu pOgu
I samayadalli biDisuvarAreMto
vAsudEva kRuShNa vijaya viThThalanaMGri
dAsanu avana ABAsa mADutalippa||4||

AditALa
padataLadinda oresi kadanadalli vairiya
badi bagalanu tividu vadanadoLage ugaLi
radanada muridiTTu kuTTi myAlodadu aTTahAsadali
ediya mEle kuNidu udaravannE bagedu
miMdu karuLa tegedu BUmige IDA
Didanu arthiyalli sudati nODutire
aduButa carita avana rudhirava piDidu sava
rida sarvaru nODalu sadamala dEviya
hRudaya tApave kaLedu padOpadigAnanda
udadhiyoLage nODe edirArItage
tridaSaroLage illa kadana madhyadalli mau
nadalli ellarU ire hRudayanirmaLa
namma vijayaviThThalagarpi
sida tanna sAhasava mudadinda naliyutA||5||

jate
ari Bayankara BIma vijayaviThThala
narahari manamecci naDedA BImAvatArA||6||

 

MADHWA · ranganatha · sulaadhi · Vijaya dasaru

Ranganatha suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಂಗರಂಗ ವಿಹಂಗತುರಂಗ ತು |
ರಂಗವದನ ತುರಂಗಖಳರ ಮರ್ದನ |
ರಂಗ ಭಕ್ತರಂಗದೊಡಿಯಾ ಶಾ |
ರಂಗ ಚಾಪಾಪಾಣಿ ಸಂಗೀತಲೋಲ |
ಮಂಗಳಂಗ ಪ್ಲವಂಗ ನಾಯಕ ತಾ |
ರಂಗಮಹಿಮ ಪಾತಂಗ ಕುಲೋದ್ಭವ |
ರಂಗ ನಿಸ್ಸಂಗ ದೋಷಾಸಂಗಾ ಸತತ ದೂರಾ |
ತುಂಗ ವಿಕ್ರಮ ಭುಜಂಗಶಯನಾ, ಮಾ |
ತಂಗ ವರದ ದೈತ್ಯಭಂಗ ಹೃತ್ಸರಸಿಜ |
ಭೃಂಗ ಭಾನುತೇಜ ಗಂಗಾಜನಕ |
ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗುಳೀ ಪರಿಪಾಲ |
ರಂಗ ಮಂದಿರವಾಸರ ರಂಗರಂಗೇಶಾ |
ರಂಗ ಮೂರುತಿ ನೀಲಾಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಡಿಂಗರಿಗೊಲಿದ ತಿರುವೆಂಗಳೇಶಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರಸಿಜಭವನಿಂದ ನಿರುತ ಪೂಜಿಗೊಂಬ |
ವರಶ್ರೀರಂಗದೇವಾ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಸವಿತರವಂಶಕೆ ಬಂದು |
ಪರಿಪರಿವಿಧದಲಿ ಮೆರೆದು ಪಾರಂಪರೆಯ |
ಅರಸರಸರ ಕೂಡ ಪರಮತೋಷದಲಿದ್ದ |
ಕರುಣಾಂಬುಧಿರಂಗ ವರಮಂದಿರವಾಸ |
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಶರಣರ ಮನಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ದೈವಾ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಅಜರಾಯನುದರದಲಿ ಸೃಜಿಸಿ ದಶರಥರಾಯಾ |
ಭಜಿಸಿ ಪಡದಾನಂದು ತ್ರಿಜಗದ ಒಡಿಯನ್ನ |
ಅಜನ ತಾತನು ಪುಟ್ಟ ರಜನಿ [ಚ]ರನು ಕುಟ್ಟಿ |
ನಿಜಸತಿಯಾ ಕೂಡ ಪರಂಜನೇತ್ರ ಮೆರದಾನು |
ರಜದೂರ ವಿಜಯವಿಠಲ ರಂಗರಾಮಾ |
ಭಜಿಸುವರ ಮನೋವ್ರಜಾವಂಧದೂರ ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಭಕ್ತ ವಿಭೀಷಣನ ಭಯವನ್ನೆ ಪರಿಹರಿಸಿ |
ಉತ್ತರೋತ್ತರಿರುವಂತೆ ಅಭಯವಿತ್ತು |
ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ತಿರುಗಿ ಪೋಗು ಎಂದೆನಲು |
ಉತ್ತರಕೆ ತಲೆವಾಗಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದಾ |
ಚಿತ್ತದೊಡಿಯಾ ರಾಮಾ ನಿನ್ನಗಲಿ ಕಾಲಕಳ |
ವುತ್ತ ಇರಬಹುದೆ ನಂಬಿದ ದಾಸರೂ |
ಭೃತ್ಯ ನುಡಿವುದನು ಲಾಲಿಸಿದಾ ಸವೋತ್ತುಮಾ |
ಇತ್ತಾನು ವರಮೂರ್ತಿಯನು ಪಾಲಿಸೀ |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪರಾಮ ರಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಹತ್ತಾವತಾರದ ಪುರುಷ ಸಿರಿ ಅರಸಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪೊದವಿಗಿ[ಳು]ಹದಲೆ ನಿನ್ನ ಪುರಕೆ ವೈದು |
ಕಡುಪೂಜೆ ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ |
ಪೊಡವಟ್ಟು ವಿಭೀಷಣ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿಕೊಂಡು |
ನಡೆದು ಬರುತಿರಲು ಹರಿ ಮಾಯದಿಂದ |
ತಡಧಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಗದಂತಾಗಲು |
ಒಡನೆ ಸಾಹಸಮೀರಿ ಕೀಳಾಲೇಳಾದಿರೆ |
ದೃಢಾಗುಂದಿ ವಿಭೀಷಣನಿಂದಿರಲೂ |
ಒಡಿಯಾ ಪುಷ್ಕರಣಿಯವಾಸಾ ರಂಗರಾಯಾ |
ಬಡವರದಾಸ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸಡಗರದ ಮಹಿಮಾ ಮೆರದಾನಂದು ಮೊದಲು ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಭಕುತಿಗೆ ವರವಿತ್ತು ಸುಖ ಸಾಂದ್ರರದೇವ |
ವಿಕಳಾನಾಗಾದೆ ನೀ ಸಕಲ ಕಾಲಾದಾಲಿ [ಅರ್ಚಕ]ನಾಗಿರು ಎಂದು |
ಕಕುಲಾತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾರೆ ಕರೆದು ಪೇಳಿದ |
ರಕ್ಕಸರ ಪುರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಾ ಎನಗಿರತಕ್ಕದಲ್ಲಾವೆಂದೂ |
ಲಕ್ಕುಮಿ ರಮಣ ಪೇಳೆ |
ಅಕಳಂಕ ರಂಗೇಶಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಾ |
ರಕವಾ ವಿಮಾನದಲಿ ಮುಕುತಾರ್ಥನಲಿವಾ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ತೇಜೋಮಯನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುತ ಪವಡಿಸಿದ |
ರಾಜಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಜಾರಂಗರಾಜಾ |
ರಾಜಶೇಖರ ಬೊಮ್ಮಾಸುರರಾಜ ಗಂಧರ್ವಾದಿಯಿಂದ |
ಪೂಜೆಗೊಳುತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿ |
ಕೂಜಿದವರ ಪೊರವುತ್ತಾ |
ಮೂಜ್ಜಗದೊಡಿಯಾ ರಂಗರಾಜಾರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಯೋಜನಪಾರಕ್ಕೆ ನೆನಿಯಮಾಜಾದೆ ಸತ್ಪುಣ್ಯವನೀವಾ ||7||

ಜತೆ
ಉಭಯಾ ಕಾವೇರಿಯಾ ವಾಸಾ ಅನಿಮಿಷಾಧೀಶಾ |
ವಿಭುವೆ ರಂಗರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ||8||

dhruvatALa
rangaranga vihangaturanga tu |
rangavadana turangaKaLara mardana |
ranga BaktarangadoDiyA SA |
ranga cApApANi sangItalOla |
mangaLanga plavanga nAyaka tA |
rangamahima pAtanga kulOdBava |
ranga nissanga dOShAsangA satata dUrA |
tunga vikrama BujangaSayanA, mA |
tanga varada daityaBanga hRutsarasija |
BRuMga BAnutEja gangAjanaka |
jaMgama sthAvara janguLI paripAla |
raMga mandiravAsara rangarangESA |
raMga mUruti nIlAnga vijayaviThala |
DiMgarigolida tiruvengaLESA ||1||

maTTatALa
sarasijaBavaninda niruta pUjigoMba |
varaSrIrangadEvA dharaNiyoLage savitaravaMSake bandu |
pariparividhadali meredu pAraMpareya |
arasarasara kUDa paramatOShadalidda |
karuNAMbudhiranga varamandiravAsa |
vijayaviThalarEyA |
SaraNara manake gOcaravAguva daivA ||2||

rUpakatALa
ajarAyanudaradali sRujisi daSaratharAyA |
Bajisi paDadAnanndu trijagada oDiyanna |
ajana tAtanu puTTa rajani [ca]ranu kuTTi |
nijasatiyA kUDa paranjanEtra meradAnu |
rajadUra vijayaviThala rangarAmA |
Bajisuvara manOvrajAvaMdhadUra ||3||

JaMpetALa
Bakta viBIShaNana Bayavanne pariharisi |
uttarOttariruvante aBayavittu |
Baktige olidu tirugi pOgu endenalu |
uttarake talevAgi binnaisidA |
cittadoDiyA rAmA ninnagali kAlakaLa |
vutta irabahude naMbida dAsarU |
BRutya nuDivudanu lAlisidA savOttumA |
ittAnu varamUrtiyanu pAlisI |
satyasankalparAma ranga vijayaviThala |
hattAvatArada puruSha siri arasA ||4||

triviDitALa
podavigi[Lu]hadale ninna purake vaidu |
kaDupUje mADendu hELalAgi |
poDavaTTu viBIShaNa SirasAvahisikonDu |
naDedu barutiralu hari mAyadinda |
taDadhAdiyalli bandu sAgadantAgalu |
oDane sAhasamIri kILAlELAdire |
dRuDhAgundi viBIShaNanindiralU |
oDiyA puShkaraNiyavAsA rangarAyA |
baDavaradAsa SrI vijayaviThalarEyA |
saDagarada mahimA meradAnandu modalu ||5||

aTTatALa
Bakutige varavittu suKa sAMdraradEva |
vikaLAnAgAde nI sakala kAlAdAli [arcaka]nAgiru endu |
kakulAti biDisi sAre karedu pELida |
rakkasara puravAsakke sallA enagiratakkadallAvendU |
lakkumi ramaNa pELe |
akaLanka rangESA vijayaviThala tA |
rakavA vimAnadali mukutArthanalivA ||6||

AditALa
tEjOmayanu illi rAjisuta pavaDisida |
rAjA sarOvaradalli rAjA rAjAraMgarAjA |
rAjaSEKara bommAsurarAja gaMdharvAdiyinda |
pUjegoLuta pUrNavAgi ni |
kUjidavara poravuttA |
mUjjagadoDiyA rangarAjArAmA vijayaviThala |
yOjanapArakke neniyamAjAde satpuNyavanIvA ||7||

jate
uBayA kAvEriyA vAsA animiShAdhISA |
viBuve rangarAmA vijayaviThalarEyA ||8||

 

Hayagreeva · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Hayagriva suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಯಜಯ ಜಾನ್ಹವಿಜನಕ ಜಗದಾಧಾರ
ಭಯನಿವಾರಣ ಭಕ್ತ ಫಲದಾಯಕ
ದಯಾಪಯೋನಿಧಿ ಧರ್ಮಪಾಲ ದಾನವಕಾಲ
ತ್ರಯ ಹತ್ತೆಂಟು ಮೀರಿದ ತ್ರೈಲೋಕನಾಥ ಆ
ಶ್ರಯ ಸಂತರ ಕಾಮಧೇನು ಧೇನುಕಭಂಜ
ವ್ಯಯದೂರ ವ್ಯಾಧಿಹರಣ ವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ಯಾಕುಲಹಾರಿ
ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಣ
ಜಯದೇವಿರಮಣ ಜಯಜಯ ಜಯಾಕಾರ
ಸುಯತಿಗಳ ಮನೋಹಾರ ಮಂದಹಾಸ ಚಂದ್ರೋ
ದಯಭಾಸ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸರ್ವರೂಪ
ತ್ರಯಕಾಯ ತತ್ವ ತತ್ವ ತದಾಕಾರ ಮೂರುತಿ
ಕ್ರಿಯ ಗುಣಾನಂತ ರೂಪಾನಂತ ಏಕಾನೇಕ ಸಮಸ್ತ
ಸಯವಾಗಿಪ್ಪ ಸಮಅಸಮ ದೈವಾ
ಹಯಮೊಗಾ ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಯೋನಿಧಿ ಶಯನ ಸತ್ವನಿಯಾಮಕ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯದಲಿ ನಿತ್ಯ
ಮಿಸುಣಿಪ ಶುಭಕಾಯಾ ಯೋಗಾಸನನಾಗಿ
ಎಸುಳುಗಂಗಳ ಚೆಲುವ ಹುಂಕರಿಸುವನಾದ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ
ಎಸೆವ ಚತುರ ಬಾಹು ಕೊರಳ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಾಲೆ
ಶಶಿಮುಖಿಯರು ಒಲಿದು ಸೇವೆಮಾಡುತಲಿರೆ
ಅಸುರರ ಕಾಳಗವ ಕೆಣಕುವ ಕಾಲ್ಗೆದರಿ
ದಶದಿಶ ಕಂಪಿಸಲು ಖುರಪುಟದ ರಭಸ
ಪುಸಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರದೇವತಿ ಇದೇ
ಕುಶಮೊನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಲಿ ಬೇಕು
ಹಸನಾಗಿಕೇಳಿ ಮುದದಿ ವಾದಿರಾಜಾ
ಮಸಕರಿಗೆವೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಕುಶಲವ ಕೊಡುವನು ಈ ಪರಿ ಕೊಂಡಾಡೆ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನಾಶಿಕ ಪುಟದಿಂದ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಂಗಳು
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದ ಪೊರಡುತಿದೆಕೋ
ಏಸುಬಗೆ ನೋಡು ಇದೇ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲಾ
ಶ್ರೀಶನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದೇಹದಿಂದ
ಭಾಸುರವಾಗಿದ್ದ ಸಾಕಲ್ಯ ಶ್ರುತಿತತಿ
ಲೇಶಬಿಡದೆ ಪೊರಟು ಬರುತಿಪ್ಪವು
ಈ ಸಾಮರ್ಥಿಕೆ ನೋಡು ಅನ್ಯದೇವಗೆ ಉಂಟೆ
ಈಶನಯ್ಯಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಳ್ಪ
ದೇಶ ಕಾಲವೆ ಮೀರಿ ತನಗೆ ತಾನೆ ಇಪ್ಪಾ
ಏಸು ಕಲ್ಪಕೆ ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರನೋ
ಮೋಸ ಪೋಗುವನಲ್ಲ ಆರಾರ ಮಾತಿಗೆ
ಕೇಶವ ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ಕಾಣಿರೋ
ದ್ವೇಷ ತಾಳಿ ಆಗಮ ವೈದವನನ್ನು
ರೋಷದಿಂದಲಿ ಕೊಂದ ನಿಷ್ಕಪಟಿಯೋ
ಸೂಸುವ ಬಾಯಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಜೊಲ್ಲುಪಿ
ಯೂಷಕ್ಕಧೀಶ ಕಾಣೋ, ಸವಿದುಣ್ಣಿರೋ
ವಾಸುದೇವನೆ ಈತನೆ ಆವಲ್ಲಿಪ್ಪನೆಂದು
ಬೇಸರವಗೊಂಡು ಬಳಲದಿರೀ
ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ
ವಾಸವಾಗಿಹ ಅಣುಮಹ ಕಾಣೋ
ಹ್ರಾಸವೃದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅವಿಶೇಷ
ಈಸು ಬಗೆಯುಳ್ಳವೆ ಸ್ವರೂಪ ಭೂತ
ದೋಷರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಙÁ್ಞನಾನಂದ ಕಾರ್ಯ
ದಾಸರಿಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಮಾಡುವ
ಆಶಾಬದ್ಧನು ಅಲ್ಲ ಆಪ್ತಕಾಮನು ಕಮ
ಲಾಸನ್ನ ಜನಕ ಸರ್ವಭೂಷಿತಾ
ಲೇಸು ವಾದಿರಾಜ ವಂದ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸಾಸಿರನಾ ಒಡಿಯ ಹಯವದನಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸುರರಿಗೆ ಹಯವಾಗಿ ಗೆಲಿಸುವನು ಗಂಥ
ರ್ವರಿಗೆ ವಾಜಿಯಾಗಿ ಪೋಗುವ ಮುಂಚಾಗಿ
ದುರುಳದಾನವರಿಗೆ ಅರ್ವನಾಗಿ ತಾನು
ಇರದೆ ಪರಾಭವನಾಗುವ ಸಿಗದಲೆ
ನರರಿಗೆ ಅಶ್ವನೆಂದೆನಿಸಿ ಮಹಾಭಾರ
ಹೊರುವ ದಣಿವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ
ಪರಮ ಪುರುಷನ್ನ ಅದ್ಭುತಚರಿತೆ ಕೇಳಿ
ಅರಿವುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವಿಗಳೊಳು
ಇರಳು ಹಗಲು ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಮರಿಯಾದೆ ಇಪ್ಪದು ಮರೆಯಾದೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪಾ
ಮರ ಬುದ್ದಿ ಪೋಗಾಡಿ ತುರಿಯಾಶ್ರಮ ಮಣಿ ವಾ
ದಿರಾಜಯತಿ ಕರದಿಂದರ್ಚನೆಗೊಂಡ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ
ಲರೇಯಾ ತುರಗಾಸ್ಯನು ಕಾಣೋ ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊಡುವನು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಶಿತವರ್ನದಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ
ಜಾತ ವೇದಸಂಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ
ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಆತುಮದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳನ
ಪಾತಕ ಪೋಗುವೆಲ್ಲ ವಂಜರ ನದಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ ವೇದ ಓದುವ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತು ಪೂರ್ವರಂಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ
ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮನಿಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ
ನೇತುರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಿಕ ಪುಟದಲ್ಲಿ
ದಾತನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಾ
ನೀತವಾಗಿ ಎಣಿಸು ನಿರ್ಣೈಸುವುದಕ್ಕೆ
ಶ್ರೀ ತರುಣಿಗಾದರೂ ಗೋಚರಿಸದು ಕಾಣೋ
ಈತನ ನೆನೆದರೆ ಬೇಡಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಸರ್ವದಾ
ಆತುಮದೊಳಗಿದ್ದು ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಪ
ಶೇತಾಂಗು ಮಂಡಲವದನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪಾ ವಾದಿರಾಜಗೆ ಹಯವದನಾ ||5||

ಜತೆ
ಗುರು ವಾದಿರಾಜಗೆ ಒಲಿದ ಹಯವದನಾ
ಕರುಣಾಕರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ||6||

Dhruvatāḷa
jayajaya jānhavijanaka jagadādhāra
bhayanivāraṇa bhakta phaladāyaka
dayāpayōnidhi dharmapāla dānavakāla
traya hatteṇṭu mīrida trailōkanātha ā
śraya santara kāmadhēnu dhēnukabhan̄ja
vyayadūra vyādhiharaṇa vyāpta vyākulahāri
priya prēraka prathama prāpti prāṇa
jayadēviramaṇa jayajaya jayākāra
suyatigaḷa manōhāra mandahāsa candrō
dayabhāsa pūrṇaśakti sarvarūpa
trayakāya tatva tatva tadākāra mūruti
kriya guṇānanta rūpānanta ēkānēka samasta
sayavāgippa sama’asama daivā
hayamogā vādirājagolida vijaya viṭhṭhala
payōnidhi śayana satvaniyāmaka ||1||

maṭṭatāḷa
śaśimaṇḍala mandira madhyadali nitya
misuṇipa śubhakāyā yōgāsananāgi
esuḷugaṅgaḷa celuva huṅkarisuvanāda
bisajākṣa pustaka jñāna mudrā
eseva catura bāhu koraḷa kaustubha māle
śaśimukhiyaru olidu sēvemāḍutalire
asurara kāḷagava keṇakuva kālgedari
daśadiśa kampisalu khurapuṭada rabhasa
pusiyalla namage paradēvati idē
kuśamone manadalli dhyānamāḍali bēku
hasanāgikēḷi mudadi vādirājā
masakarigevolida vijaya viṭhṭhalarēyā
kuśalava koḍuvanu ī pari koṇḍāḍe ||2||

triviḍitāḷa
nāśika puṭadinda sarvavēdārthaṅgaḷu
śvāsōcchvāsadinda poraḍutidekō
ēsubage nōḍu idē sōjigavellā
śrīśanna samasta dēhadinda
bhāsuravāgidda sākalya śrutitati
lēśabiḍade poraṭu barutippavu
ī sāmarthike nōḍu an’yadēvage uṇṭe
īśanayyage upadēśa māḷpa
dēśa kālave mīri tanage tāne ippā
ēsu kalpake sarvasvātantranō
mōsa pōguvanalla ārāra mātige
kēśava klēśanāśana kāṇirō
dvēṣa tāḷi āgama vaidavanannu
rōṣadindali konda niṣkapaṭiyō
sūsuva bāyinda suriyuva jollupi
yūṣakkadhīśa kāṇō, saviduṇṇirō
vāsudēvane ītane āvallippanendu
bēsaravagoṇḍu baḷaladirī
ī śarīradalli jīvāntargatanāgi
vāsavāgiha aṇumaha kāṇō
hrāsavr̥d’dhigaḷilla viśēṣa aviśēṣa
īsu bageyuḷḷave svarūpa bhūta
dōṣarūpagaḷalli ṅaÁñanānanda kārya
dāsarigāgi ī parimāḍuva
āśābad’dhanu alla āptakāmanu kama
lāsanna janaka sarvabhūṣitā
lēsu vādirāja vandya vijaya viṭhṭhala
sāsiranā oḍiya hayavadanā ||3||

aṭṭatāḷa
surarige hayavāgi gelisuvanu gantha
rvarige vājiyāgi pōguva mun̄cāgi
duruḷadānavarige arvanāgi tānu
irade parābhavanāguva sigadale
nararige aśvanendenisi mahābhāra
horuva daṇivike illade avara
parama puruṣanna adbhutacarite kēḷi
arivudu manadalli sarvajīvigaḷoḷu
iraḷu hagalu ī pariyāgi māḍuva
mariyāde ippadu mareyāde smarisi pā
mara buddi pōgāḍi turiyāśrama maṇi vā
dirājayati karadindarcanegoṇḍa vijaya viṭhṭha
larēyā turagāsyanu kāṇō tr̥ptiya koḍuvanu ||4||

āditāḷa
śitavarnadali satvaguṇadalli
jāta vēdasaṅge āhuti koḍuvalli
bhūtaḷadalli matte jaṭharāgniyalli
ātumadalli vittapatiyalli hēḷana
pātaka pōguvella van̄jara nadiyalli
svōttamaralli vēda ōduva ṭhāvinalli
mātu pūrvaraṅgadalli bhadrāśva khaṇḍadalli
jyōti prakāśadalli maniyadvāradalli
nētura rēkheyalli nāśika puṭadalli
dātanalli sarvajīvaralli nivāsā
nītavāgi eṇisu nirṇaisuvudakke
śrī taruṇigādarū gōcarisadu kāṇō
ītana nenedare bēḍida puruṣārtha
mātumātige tandukoḍuva sarvadā
ātumadoḷagiddu ānanda koṭṭu pālipa
śētāṅgu maṇḍalavadana vijaya viṭhṭhalarēyā
prītiyāgi ippā vādirājage hayavadanā ||5||

jate
guru vādirājage olida hayavadanā
karuṇākara mūrti vijaya viṭhṭhalarēyā ||6||

MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Datthathreya sulaadhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ದತ್ತಾ ಯೋಗೀಶ ಯೋಗಿ ಯೋಗಶಕ್ತಿಪ್ರದ
ದತ್ತಾ ಪ್ರಣತರಿಗೆ ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ
ದತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಜಗಕೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಪ್ರ
ದತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದೀಪ್ತಾ ಚೂಡಾ
ದತ್ತಾ ಚೀರಾಂಬರಗೇಯಾ ವಲ್ಕಲವಾಸ
ದತ್ತಾ ದುರ್ವಾಸ ಚಂದ್ರ ಸಹಭವ ಭವ್ಯಹಂಸಾ
ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣಾ ಮೂಲಮೂರ್ತಿ
ಅತ್ರಿನಂದನ ಕೃಷ್ಣಾಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ
ವಿತ್ರ ಧಾರಣದೇವಾ ದೇವವಂದ್ಯಾ
ಸತ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಸತತ ಸಾವಿರ ಹಸ್ತವರದ
ದೈತ್ಯ ಮೋಹಕ ರೂಪಾಘನ ಪ್ರತಾಪಾ
ಅತ್ಯಂತ ಜಗದ್ಭರಿತಾ ಜನನಾದಿ ಶೂನ್ಯ ಸ
ರ್ವೋತ್ತಮ ಮಹಾ ಪ್ರಭುವೆ ಸ್ವಪ್ರಭಾವಾ
ಕೀರ್ತಿ ಪಾವನವಪುಷ ವೈಕುಂಠವಾಸ ತಪೋ
ವಿತ್ತ ಸುಚಿತ್ತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಉತ್ತುಂಗ
ವ್ಯಾಪ್ತ ಗೋಪ್ತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಸಂತೃಪ್ತಾ
ತಪ್ತ ಕಾಂಚನಗಾತ್ರಾ ನಿರ್ಜರಾಪ್ತಾ
ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದತ್ತಾವತಾರ ಭಗದತ್ತಾಯುಧದಾರಿ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ದತ್ತ ಜ್ಞಾನದತ್ತಾ ದತ್ತ ಭಕುತಿದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಶ್ರವಣದತ್ತಾ ದತ್ತ ಮನನದತ್ತಾ
ದತ್ತ ದಾನದತ್ತಾ ದತ್ತಾ ಸಾಧನದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಚಿತ್ತದತ್ತಾ ದತ್ತಾವಿರಕ್ತಿ ದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಮಾರ್ಗದತ್ತಾ ದತ್ತಾ ದತ್ತಾ ಇಷ್ಟದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಸರ್ವದತ್ತಾ ದತ್ತ ಭೋಗದತ್ತಾ
ದತ್ತಾ ನಂದದತ್ತಾ ದತ್ತ ತನ್ನನೆದತ್ತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ
ದತ್ತ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದತ್ತನೆಂದನಿಗೆ ದತ್ತ ಮಗನಾಹಾ|| 2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಎಣಿಸಿ ಪೇಳುವನಾರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಾ
ಅನುಸೂಯ ವರಸೂನು ಕರ್ದಮ ದೌಹಿಣಜಿಡಿ
ಗುಣಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿ ಕರ್ಮಾ
ಜನಿಸುವ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ ಇಳಿಯೊಳಗೆ
ನೆನೆಸಿದವರ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವ
ಮನಸಿಜ ಜನಕ ಜಗನ್ಮೋಹನಾ
ಕನಸಿನೊಳಾದರೂ ಕಳವಳಿಕಿಯಿಂದಾಡೆ
ಮನ ಸೂರೆಗೊಡುವಾನು ಮಂದಹಾಸಾ
ಅನುಸರಿಸಿ ತಿರುಗುವ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ದತ್ತಾ
ಘನ ಶುದ್ದಾತ್ಮನು ಕಾಣೊ ಗೌರವರ್ಣಾ
ಉಣಿಸುವ ತನ್ನಯ ನಾಮಾಮೃತವ ಒ
ಕ್ಕಣಿಸುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಿಸುವಾ
ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರದಲೆ ಜಪಿಸಿ ಈತನ ನಾಮಾ
ಮಣಿಸಾರಿಸಾರಿಗೆಲಿ ಎಣಿಕೆ ಗೈಯೊ
ಗುಣ ಸಾರಾತರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಮನಸಿನೊಳಗೆ ನಿಲುವಾ ನಂಬಿದವಗೆ ದತ್ತಾ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಯೋಗಾಸನಾ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ
ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ತ ವರ್ತಮಾನಕಾಲ
ಭೂಗೋಲ ಚರಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಧಾರ್ಯಾ
ಶ್ರೀಗುರು ಅಜಗುರು ಸರ್ವಜಗದ್ಗುರು
ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರ ಬದರಿನಿವಾಸ ಆ
ಯೋಗ ಕರ್ಮಹಾರಿ ದತ್ತ ದಾನವರಿಗೆ
ಭೋಗ ಶಾಯಿ ಮುಕ್ತಾಭೋಗ ಭಾಗಾಧೇಯಾ
ಭಾಗ ತ್ರಯಗುಣ ನಾಶ ಗುಣಾಂಬುಧಿ
ರಾಗವಿದೂರ ಸರಾಗ ಮಣಿ ನಖಾ
ಪೂಗರ್ಭನೆನಿಸುವ ಈ ತನ್ನ ತಾತನ್ನ
ಆಗಸದಲಿ ನೋಡಿ ತಾತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ
ಯಾಗಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿ ನಾನಾ ಪುಣ್ಯ ಸಂ
ಯೋಗದಿಂದಧಿಕ ದತ್ತನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಮ್ಮೆ
ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಮಾಡೆ ಮುದದಿ ಬಂದೊದಗೋದು
ಜಾಗರತನದಿಂದ ಮಹಪುಣ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ
ಸಾಗರ ಮಂದಿರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಭವ
ರೋಗದ ವೈದ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಜಯ ಜಯವೆಂದು ದತ್ತಮಂತ್ರವ
ನಯಮತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಲು
ತ್ರಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ ಛೇದನಾ
ಭಯಪರ್ವತ ವಿಭೇದನಾ
ಅಯುತದುರಿತ ರೋದನಾ
ಕ್ಷಯರಹಿತ ಸನ್ಮೋದನಾ
ಜಯಜಯವೆಂದು ದತ್ತ ಮಂತ್ರಾ
ಪ್ರಿಯವಾಗಿಪ್ಪದು ಪ್ರಾರಭ್ಧಾ
ಜಯಜಯವೆನ್ನನೊ ಬಲುಲಬ್ಧಾ
ತ್ರಯ ಜಗದೊಳವನೆ ತಬ್ಧಾ
ಸುಯತಿಗಳು ನುಡಿದ ಶಬ್ದಾ
ದಯಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದತ್ತ
ಬಯಕೆ ಕೊಡುವುದು ಒಲಿದು ಬಿಡಬ್ಧ ಅಬ್ಧಾ ||5||

ಜತೆ
ದತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಪ್ರದಾತಾ ಪಾರ
ತಂತ್ರರಹಿತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ||6||

Dhruvatāḷa
dattā yōgīśa yōgi yōgaśaktiprada
dattā praṇatarige praṇavapratipādya
datta svatantradinda jagake satkarma pra
datta māḍikoḍuva dīptā cūḍā
dattā cīrāmbaragēyā valkalavāsa
dattā durvāsa candra sahabhava bhavyahansā
nitya prakr̥ti ramaṇā mūlamūrti
atrinandana kr̥ṣṇān̄jana brahmasūtra pa
vitra dhāraṇadēvā dēvavandyā
satyakriyā satata sāvira hastavarada
daitya mōhaka rūpāghana pratāpā
atyanta jagadbharitā jananādi śūn’ya sa
rvōttama mahā prabhuve svaprabhāvā
kīrti pāvanavapuṣa vaikuṇṭhavāsa tapō
vitta sucittā saccidānandātmā uttuṅga
vyāpta gōptā prāptā santr̥ptā
tapta kān̄canagātrā nirjarāptā
citra vicitra karma vijaya viṭhṭhalarēyā
dattāvatāra bhagadattāyudhadāri ||1||

maṭṭatāḷa
datta jñānadattā datta bhakutidattā
datta śravaṇadattā datta mananadattā
datta dānadattā dattā sādhanadattā
datta cittadattā dattāvirakti dattā
datta mārgadattā dattā dattā iṣṭadattā
datta sarvadattā datta bhōgadattā
dattā nandadattā datta tannanedattā dattātrēya
datta mūruti nam’ma vijayaviṭhṭhalarēyā
dattanendanige datta maganāhā|| 2||

triviḍitāḷa
eṇisi pēḷuvanāru ninna svabhāvavā
anusūya varasūnu kardama dauhiṇajiḍi
guṇasi koṇḍāḍida janarige bhīti karmā
janisuva bageyilla iḷiyoḷage
nenesidavara mastakadalli suḷiva
manasija janaka jaganmōhanā
kanasinoḷādarū kaḷavaḷikiyindāḍe
mana sūregoḍuvānu mandahāsā
anusarisi tiruguva bhaktaroḍane dattā
ghana śuddātmanu kāṇo gauravarṇā
uṇisuva tannaya nāmāmr̥tava o
kkaṇisuvante nitya prērisuvā
jana sum’maniradale japisi ītana nāmā
maṇisārisārigeli eṇike gaiyo
guṇa sārātara nam’ma vijayaviṭhṭhalarēyā
manasinoḷage niluvā nambidavage dattā||3||

aṭṭatāḷa
yōgāsanā akṣamālā jñāna mudra
yōgaśāstra karta vartamānakāla
bhūgōla carisuva brahmacaryadhāryā
śrīguru ajaguru sarvajagadguru
bhāgīrathi tīra badarinivāsa ā
yōga karmahāri datta dānavarige
bhōga śāyi muktābhōga bhāgādhēyā
bhāga trayaguṇa nāśa guṇāmbudhi
rāgavidūra sarāga maṇi nakhā
pūgarbhanenisuva ī tanna tātanna
āgasadali nōḍi tātanna aiśvarya
yāgā tīrthayātri nānā puṇya saṁ
yōgadindadhika dattana smaraṇe om’me
jāgu māḍade māḍe mudadi bandodagōdu
jāgaratanadinda mahapuṇya pratidina
sāgara mandira vijaya viṭhṭhala bhava
rōgada vaidya vailakṣaṇya ||4||

āditāḷa
jaya jayavendu dattamantrava
nayamatiyinda japisalu
traya paricchēdaka chēdanā
bhayaparvata vibhēdanā
ayutadurita rōdanā
kṣayarahita sanmōdanā
jayajayavendu datta mantrā
priyavāgippadu prārabhdhā
jayajayavennano balulabdhā
traya jagadoḷavane tabdhā
suyatigaḷu nuḍida śabdā
dayapūrṇa namage vijaya viṭhṭhala datta
bayake koḍuvudu olidu biḍabdha abdhā ||5||

jate
datta pradhāna vidyā sapradātā pāra
tantrarahita vijaya viṭhṭhala prajñāna||6||