MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Datthathreya sulaadhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ದತ್ತಾ ಯೋಗೀಶ ಯೋಗಿ ಯೋಗಶಕ್ತಿಪ್ರದ
ದತ್ತಾ ಪ್ರಣತರಿಗೆ ಪ್ರಣವಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ
ದತ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಜಗಕೆ ಸತ್ಕರ್ಮ ಪ್ರ
ದತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ದೀಪ್ತಾ ಚೂಡಾ
ದತ್ತಾ ಚೀರಾಂಬರಗೇಯಾ ವಲ್ಕಲವಾಸ
ದತ್ತಾ ದುರ್ವಾಸ ಚಂದ್ರ ಸಹಭವ ಭವ್ಯಹಂಸಾ
ನಿತ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣಾ ಮೂಲಮೂರ್ತಿ
ಅತ್ರಿನಂದನ ಕೃಷ್ಣಾಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಪ
ವಿತ್ರ ಧಾರಣದೇವಾ ದೇವವಂದ್ಯಾ
ಸತ್ಯಕ್ರಿಯಾ ಸತತ ಸಾವಿರ ಹಸ್ತವರದ
ದೈತ್ಯ ಮೋಹಕ ರೂಪಾಘನ ಪ್ರತಾಪಾ
ಅತ್ಯಂತ ಜಗದ್ಭರಿತಾ ಜನನಾದಿ ಶೂನ್ಯ ಸ
ರ್ವೋತ್ತಮ ಮಹಾ ಪ್ರಭುವೆ ಸ್ವಪ್ರಭಾವಾ
ಕೀರ್ತಿ ಪಾವನವಪುಷ ವೈಕುಂಠವಾಸ ತಪೋ
ವಿತ್ತ ಸುಚಿತ್ತಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಾ ಉತ್ತುಂಗ
ವ್ಯಾಪ್ತ ಗೋಪ್ತಾ ಪ್ರಾಪ್ತಾ ಸಂತೃಪ್ತಾ
ತಪ್ತ ಕಾಂಚನಗಾತ್ರಾ ನಿರ್ಜರಾಪ್ತಾ
ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕರ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದತ್ತಾವತಾರ ಭಗದತ್ತಾಯುಧದಾರಿ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ದತ್ತ ಜ್ಞಾನದತ್ತಾ ದತ್ತ ಭಕುತಿದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಶ್ರವಣದತ್ತಾ ದತ್ತ ಮನನದತ್ತಾ
ದತ್ತ ದಾನದತ್ತಾ ದತ್ತಾ ಸಾಧನದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಚಿತ್ತದತ್ತಾ ದತ್ತಾವಿರಕ್ತಿ ದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಮಾರ್ಗದತ್ತಾ ದತ್ತಾ ದತ್ತಾ ಇಷ್ಟದತ್ತಾ
ದತ್ತ ಸರ್ವದತ್ತಾ ದತ್ತ ಭೋಗದತ್ತಾ
ದತ್ತಾ ನಂದದತ್ತಾ ದತ್ತ ತನ್ನನೆದತ್ತಾ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ
ದತ್ತ ಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ದತ್ತನೆಂದನಿಗೆ ದತ್ತ ಮಗನಾಹಾ|| 2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಎಣಿಸಿ ಪೇಳುವನಾರು ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವವಾ
ಅನುಸೂಯ ವರಸೂನು ಕರ್ದಮ ದೌಹಿಣಜಿಡಿ
ಗುಣಸಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿ ಕರ್ಮಾ
ಜನಿಸುವ ಬಗೆಯಿಲ್ಲ ಇಳಿಯೊಳಗೆ
ನೆನೆಸಿದವರ ಮಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸುಳಿವ
ಮನಸಿಜ ಜನಕ ಜಗನ್ಮೋಹನಾ
ಕನಸಿನೊಳಾದರೂ ಕಳವಳಿಕಿಯಿಂದಾಡೆ
ಮನ ಸೂರೆಗೊಡುವಾನು ಮಂದಹಾಸಾ
ಅನುಸರಿಸಿ ತಿರುಗುವ ಭಕ್ತರೊಡನೆ ದತ್ತಾ
ಘನ ಶುದ್ದಾತ್ಮನು ಕಾಣೊ ಗೌರವರ್ಣಾ
ಉಣಿಸುವ ತನ್ನಯ ನಾಮಾಮೃತವ ಒ
ಕ್ಕಣಿಸುವಂತೆ ನಿತ್ಯ ಪ್ರೇರಿಸುವಾ
ಜನ ಸುಮ್ಮನಿರದಲೆ ಜಪಿಸಿ ಈತನ ನಾಮಾ
ಮಣಿಸಾರಿಸಾರಿಗೆಲಿ ಎಣಿಕೆ ಗೈಯೊ
ಗುಣ ಸಾರಾತರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಮನಸಿನೊಳಗೆ ನಿಲುವಾ ನಂಬಿದವಗೆ ದತ್ತಾ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಯೋಗಾಸನಾ ಅಕ್ಷಮಾಲಾ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರ
ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಕರ್ತ ವರ್ತಮಾನಕಾಲ
ಭೂಗೋಲ ಚರಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಧಾರ್ಯಾ
ಶ್ರೀಗುರು ಅಜಗುರು ಸರ್ವಜಗದ್ಗುರು
ಭಾಗೀರಥಿ ತೀರ ಬದರಿನಿವಾಸ ಆ
ಯೋಗ ಕರ್ಮಹಾರಿ ದತ್ತ ದಾನವರಿಗೆ
ಭೋಗ ಶಾಯಿ ಮುಕ್ತಾಭೋಗ ಭಾಗಾಧೇಯಾ
ಭಾಗ ತ್ರಯಗುಣ ನಾಶ ಗುಣಾಂಬುಧಿ
ರಾಗವಿದೂರ ಸರಾಗ ಮಣಿ ನಖಾ
ಪೂಗರ್ಭನೆನಿಸುವ ಈ ತನ್ನ ತಾತನ್ನ
ಆಗಸದಲಿ ನೋಡಿ ತಾತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ
ಯಾಗಾ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರಿ ನಾನಾ ಪುಣ್ಯ ಸಂ
ಯೋಗದಿಂದಧಿಕ ದತ್ತನ ಸ್ಮರಣೆ ಒಮ್ಮೆ
ಜಾಗು ಮಾಡದೆ ಮಾಡೆ ಮುದದಿ ಬಂದೊದಗೋದು
ಜಾಗರತನದಿಂದ ಮಹಪುಣ್ಯ ಪ್ರತಿದಿನ
ಸಾಗರ ಮಂದಿರ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಭವ
ರೋಗದ ವೈದ್ಯ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಜಯ ಜಯವೆಂದು ದತ್ತಮಂತ್ರವ
ನಯಮತಿಯಿಂದ ಜಪಿಸಲು
ತ್ರಯ ಪರಿಚ್ಛೇದಕ ಛೇದನಾ
ಭಯಪರ್ವತ ವಿಭೇದನಾ
ಅಯುತದುರಿತ ರೋದನಾ
ಕ್ಷಯರಹಿತ ಸನ್ಮೋದನಾ
ಜಯಜಯವೆಂದು ದತ್ತ ಮಂತ್ರಾ
ಪ್ರಿಯವಾಗಿಪ್ಪದು ಪ್ರಾರಭ್ಧಾ
ಜಯಜಯವೆನ್ನನೊ ಬಲುಲಬ್ಧಾ
ತ್ರಯ ಜಗದೊಳವನೆ ತಬ್ಧಾ
ಸುಯತಿಗಳು ನುಡಿದ ಶಬ್ದಾ
ದಯಪೂರ್ಣ ನಮಗೆ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ದತ್ತ
ಬಯಕೆ ಕೊಡುವುದು ಒಲಿದು ಬಿಡಬ್ಧ ಅಬ್ಧಾ ||5||

ಜತೆ
ದತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ವಿದ್ಯಾ ಸಪ್ರದಾತಾ ಪಾರ
ತಂತ್ರರಹಿತ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಪ್ರಜ್ಞಾನ||6||

Dhruvatāḷa
dattā yōgīśa yōgi yōgaśaktiprada
dattā praṇatarige praṇavapratipādya
datta svatantradinda jagake satkarma pra
datta māḍikoḍuva dīptā cūḍā
dattā cīrāmbaragēyā valkalavāsa
dattā durvāsa candra sahabhava bhavyahansā
nitya prakr̥ti ramaṇā mūlamūrti
atrinandana kr̥ṣṇān̄jana brahmasūtra pa
vitra dhāraṇadēvā dēvavandyā
satyakriyā satata sāvira hastavarada
daitya mōhaka rūpāghana pratāpā
atyanta jagadbharitā jananādi śūn’ya sa
rvōttama mahā prabhuve svaprabhāvā
kīrti pāvanavapuṣa vaikuṇṭhavāsa tapō
vitta sucittā saccidānandātmā uttuṅga
vyāpta gōptā prāptā santr̥ptā
tapta kān̄canagātrā nirjarāptā
citra vicitra karma vijaya viṭhṭhalarēyā
dattāvatāra bhagadattāyudhadāri ||1||

maṭṭatāḷa
datta jñānadattā datta bhakutidattā
datta śravaṇadattā datta mananadattā
datta dānadattā dattā sādhanadattā
datta cittadattā dattāvirakti dattā
datta mārgadattā dattā dattā iṣṭadattā
datta sarvadattā datta bhōgadattā
dattā nandadattā datta tannanedattā dattātrēya
datta mūruti nam’ma vijayaviṭhṭhalarēyā
dattanendanige datta maganāhā|| 2||

triviḍitāḷa
eṇisi pēḷuvanāru ninna svabhāvavā
anusūya varasūnu kardama dauhiṇajiḍi
guṇasi koṇḍāḍida janarige bhīti karmā
janisuva bageyilla iḷiyoḷage
nenesidavara mastakadalli suḷiva
manasija janaka jaganmōhanā
kanasinoḷādarū kaḷavaḷikiyindāḍe
mana sūregoḍuvānu mandahāsā
anusarisi tiruguva bhaktaroḍane dattā
ghana śuddātmanu kāṇo gauravarṇā
uṇisuva tannaya nāmāmr̥tava o
kkaṇisuvante nitya prērisuvā
jana sum’maniradale japisi ītana nāmā
maṇisārisārigeli eṇike gaiyo
guṇa sārātara nam’ma vijayaviṭhṭhalarēyā
manasinoḷage niluvā nambidavage dattā||3||

aṭṭatāḷa
yōgāsanā akṣamālā jñāna mudra
yōgaśāstra karta vartamānakāla
bhūgōla carisuva brahmacaryadhāryā
śrīguru ajaguru sarvajagadguru
bhāgīrathi tīra badarinivāsa ā
yōga karmahāri datta dānavarige
bhōga śāyi muktābhōga bhāgādhēyā
bhāga trayaguṇa nāśa guṇāmbudhi
rāgavidūra sarāga maṇi nakhā
pūgarbhanenisuva ī tanna tātanna
āgasadali nōḍi tātanna aiśvarya
yāgā tīrthayātri nānā puṇya saṁ
yōgadindadhika dattana smaraṇe om’me
jāgu māḍade māḍe mudadi bandodagōdu
jāgaratanadinda mahapuṇya pratidina
sāgara mandira vijaya viṭhṭhala bhava
rōgada vaidya vailakṣaṇya ||4||

āditāḷa
jaya jayavendu dattamantrava
nayamatiyinda japisalu
traya paricchēdaka chēdanā
bhayaparvata vibhēdanā
ayutadurita rōdanā
kṣayarahita sanmōdanā
jayajayavendu datta mantrā
priyavāgippadu prārabhdhā
jayajayavennano balulabdhā
traya jagadoḷavane tabdhā
suyatigaḷu nuḍida śabdā
dayapūrṇa namage vijaya viṭhṭhala datta
bayake koḍuvudu olidu biḍabdha abdhā ||5||

jate
datta pradhāna vidyā sapradātā pāra
tantrarahita vijaya viṭhṭhala prajñāna||6||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s