Hayagreeva · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Hayagriva suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಯಜಯ ಜಾನ್ಹವಿಜನಕ ಜಗದಾಧಾರ
ಭಯನಿವಾರಣ ಭಕ್ತ ಫಲದಾಯಕ
ದಯಾಪಯೋನಿಧಿ ಧರ್ಮಪಾಲ ದಾನವಕಾಲ
ತ್ರಯ ಹತ್ತೆಂಟು ಮೀರಿದ ತ್ರೈಲೋಕನಾಥ ಆ
ಶ್ರಯ ಸಂತರ ಕಾಮಧೇನು ಧೇನುಕಭಂಜ
ವ್ಯಯದೂರ ವ್ಯಾಧಿಹರಣ ವ್ಯಾಪ್ತ ವ್ಯಾಕುಲಹಾರಿ
ಪ್ರಿಯ ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಪ್ರಾಣ
ಜಯದೇವಿರಮಣ ಜಯಜಯ ಜಯಾಕಾರ
ಸುಯತಿಗಳ ಮನೋಹಾರ ಮಂದಹಾಸ ಚಂದ್ರೋ
ದಯಭಾಸ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತಿ ಸರ್ವರೂಪ
ತ್ರಯಕಾಯ ತತ್ವ ತತ್ವ ತದಾಕಾರ ಮೂರುತಿ
ಕ್ರಿಯ ಗುಣಾನಂತ ರೂಪಾನಂತ ಏಕಾನೇಕ ಸಮಸ್ತ
ಸಯವಾಗಿಪ್ಪ ಸಮಅಸಮ ದೈವಾ
ಹಯಮೊಗಾ ವಾದಿರಾಜಗೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಪಯೋನಿಧಿ ಶಯನ ಸತ್ವನಿಯಾಮಕ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಶಶಿಮಂಡಲ ಮಂದಿರ ಮಧ್ಯದಲಿ ನಿತ್ಯ
ಮಿಸುಣಿಪ ಶುಭಕಾಯಾ ಯೋಗಾಸನನಾಗಿ
ಎಸುಳುಗಂಗಳ ಚೆಲುವ ಹುಂಕರಿಸುವನಾದ
ಬಿಸಜಾಕ್ಷ ಪುಸ್ತಕ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾ
ಎಸೆವ ಚತುರ ಬಾಹು ಕೊರಳ ಕೌಸ್ತುಭ ಮಾಲೆ
ಶಶಿಮುಖಿಯರು ಒಲಿದು ಸೇವೆಮಾಡುತಲಿರೆ
ಅಸುರರ ಕಾಳಗವ ಕೆಣಕುವ ಕಾಲ್ಗೆದರಿ
ದಶದಿಶ ಕಂಪಿಸಲು ಖುರಪುಟದ ರಭಸ
ಪುಸಿಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಪರದೇವತಿ ಇದೇ
ಕುಶಮೊನೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಮಾಡಲಿ ಬೇಕು
ಹಸನಾಗಿಕೇಳಿ ಮುದದಿ ವಾದಿರಾಜಾ
ಮಸಕರಿಗೆವೊಲಿದ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಕುಶಲವ ಕೊಡುವನು ಈ ಪರಿ ಕೊಂಡಾಡೆ ||2||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ನಾಶಿಕ ಪುಟದಿಂದ ಸರ್ವವೇದಾರ್ಥಂಗಳು
ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸದಿಂದ ಪೊರಡುತಿದೆಕೋ
ಏಸುಬಗೆ ನೋಡು ಇದೇ ಸೋಜಿಗವೆಲ್ಲಾ
ಶ್ರೀಶನ್ನ ಸಮಸ್ತ ದೇಹದಿಂದ
ಭಾಸುರವಾಗಿದ್ದ ಸಾಕಲ್ಯ ಶ್ರುತಿತತಿ
ಲೇಶಬಿಡದೆ ಪೊರಟು ಬರುತಿಪ್ಪವು
ಈ ಸಾಮರ್ಥಿಕೆ ನೋಡು ಅನ್ಯದೇವಗೆ ಉಂಟೆ
ಈಶನಯ್ಯಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಳ್ಪ
ದೇಶ ಕಾಲವೆ ಮೀರಿ ತನಗೆ ತಾನೆ ಇಪ್ಪಾ
ಏಸು ಕಲ್ಪಕೆ ಸರ್ವಸ್ವಾತಂತ್ರನೋ
ಮೋಸ ಪೋಗುವನಲ್ಲ ಆರಾರ ಮಾತಿಗೆ
ಕೇಶವ ಕ್ಲೇಶನಾಶನ ಕಾಣಿರೋ
ದ್ವೇಷ ತಾಳಿ ಆಗಮ ವೈದವನನ್ನು
ರೋಷದಿಂದಲಿ ಕೊಂದ ನಿಷ್ಕಪಟಿಯೋ
ಸೂಸುವ ಬಾಯಿಂದ ಸುರಿಯುವ ಜೊಲ್ಲುಪಿ
ಯೂಷಕ್ಕಧೀಶ ಕಾಣೋ, ಸವಿದುಣ್ಣಿರೋ
ವಾಸುದೇವನೆ ಈತನೆ ಆವಲ್ಲಿಪ್ಪನೆಂದು
ಬೇಸರವಗೊಂಡು ಬಳಲದಿರೀ
ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಜೀವಾಂತರ್ಗತನಾಗಿ
ವಾಸವಾಗಿಹ ಅಣುಮಹ ಕಾಣೋ
ಹ್ರಾಸವೃದ್ಧಿಗಳಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಅವಿಶೇಷ
ಈಸು ಬಗೆಯುಳ್ಳವೆ ಸ್ವರೂಪ ಭೂತ
ದೋಷರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಙÁ್ಞನಾನಂದ ಕಾರ್ಯ
ದಾಸರಿಗಾಗಿ ಈ ಪರಿಮಾಡುವ
ಆಶಾಬದ್ಧನು ಅಲ್ಲ ಆಪ್ತಕಾಮನು ಕಮ
ಲಾಸನ್ನ ಜನಕ ಸರ್ವಭೂಷಿತಾ
ಲೇಸು ವಾದಿರಾಜ ವಂದ್ಯ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ
ಸಾಸಿರನಾ ಒಡಿಯ ಹಯವದನಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಸುರರಿಗೆ ಹಯವಾಗಿ ಗೆಲಿಸುವನು ಗಂಥ
ರ್ವರಿಗೆ ವಾಜಿಯಾಗಿ ಪೋಗುವ ಮುಂಚಾಗಿ
ದುರುಳದಾನವರಿಗೆ ಅರ್ವನಾಗಿ ತಾನು
ಇರದೆ ಪರಾಭವನಾಗುವ ಸಿಗದಲೆ
ನರರಿಗೆ ಅಶ್ವನೆಂದೆನಿಸಿ ಮಹಾಭಾರ
ಹೊರುವ ದಣಿವಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವರ
ಪರಮ ಪುರುಷನ್ನ ಅದ್ಭುತಚರಿತೆ ಕೇಳಿ
ಅರಿವುದು ಮನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವಿಗಳೊಳು
ಇರಳು ಹಗಲು ಈ ಪರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ
ಮರಿಯಾದೆ ಇಪ್ಪದು ಮರೆಯಾದೆ ಸ್ಮರಿಸಿ ಪಾ
ಮರ ಬುದ್ದಿ ಪೋಗಾಡಿ ತುರಿಯಾಶ್ರಮ ಮಣಿ ವಾ
ದಿರಾಜಯತಿ ಕರದಿಂದರ್ಚನೆಗೊಂಡ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠ
ಲರೇಯಾ ತುರಗಾಸ್ಯನು ಕಾಣೋ ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊಡುವನು ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಶಿತವರ್ನದಲಿ ಸತ್ವಗುಣದಲ್ಲಿ
ಜಾತ ವೇದಸಂಗೆ ಆಹುತಿ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ
ಭೂತಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಠರಾಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ
ಆತುಮದಲ್ಲಿ ವಿತ್ತಪತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳನ
ಪಾತಕ ಪೋಗುವೆಲ್ಲ ವಂಜರ ನದಿಯಲ್ಲಿ
ಸ್ವೋತ್ತಮರಲ್ಲಿ ವೇದ ಓದುವ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ
ಮಾತು ಪೂರ್ವರಂಗದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಶ್ವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ
ಜ್ಯೋತಿ ಪ್ರಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮನಿಯದ್ವಾರದಲ್ಲಿ
ನೇತುರ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶಿಕ ಪುಟದಲ್ಲಿ
ದಾತನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜೀವರಲ್ಲಿ ನಿವಾಸಾ
ನೀತವಾಗಿ ಎಣಿಸು ನಿರ್ಣೈಸುವುದಕ್ಕೆ
ಶ್ರೀ ತರುಣಿಗಾದರೂ ಗೋಚರಿಸದು ಕಾಣೋ
ಈತನ ನೆನೆದರೆ ಬೇಡಿದ ಪುರುಷಾರ್ಥ
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ತಂದುಕೊಡುವ ಸರ್ವದಾ
ಆತುಮದೊಳಗಿದ್ದು ಆನಂದ ಕೊಟ್ಟು ಪಾಲಿಪ
ಶೇತಾಂಗು ಮಂಡಲವದನ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಪ್ಪಾ ವಾದಿರಾಜಗೆ ಹಯವದನಾ ||5||

ಜತೆ
ಗುರು ವಾದಿರಾಜಗೆ ಒಲಿದ ಹಯವದನಾ
ಕರುಣಾಕರ ಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ ||6||

Dhruvatāḷa
jayajaya jānhavijanaka jagadādhāra
bhayanivāraṇa bhakta phaladāyaka
dayāpayōnidhi dharmapāla dānavakāla
traya hatteṇṭu mīrida trailōkanātha ā
śraya santara kāmadhēnu dhēnukabhan̄ja
vyayadūra vyādhiharaṇa vyāpta vyākulahāri
priya prēraka prathama prāpti prāṇa
jayadēviramaṇa jayajaya jayākāra
suyatigaḷa manōhāra mandahāsa candrō
dayabhāsa pūrṇaśakti sarvarūpa
trayakāya tatva tatva tadākāra mūruti
kriya guṇānanta rūpānanta ēkānēka samasta
sayavāgippa sama’asama daivā
hayamogā vādirājagolida vijaya viṭhṭhala
payōnidhi śayana satvaniyāmaka ||1||

maṭṭatāḷa
śaśimaṇḍala mandira madhyadali nitya
misuṇipa śubhakāyā yōgāsananāgi
esuḷugaṅgaḷa celuva huṅkarisuvanāda
bisajākṣa pustaka jñāna mudrā
eseva catura bāhu koraḷa kaustubha māle
śaśimukhiyaru olidu sēvemāḍutalire
asurara kāḷagava keṇakuva kālgedari
daśadiśa kampisalu khurapuṭada rabhasa
pusiyalla namage paradēvati idē
kuśamone manadalli dhyānamāḍali bēku
hasanāgikēḷi mudadi vādirājā
masakarigevolida vijaya viṭhṭhalarēyā
kuśalava koḍuvanu ī pari koṇḍāḍe ||2||

triviḍitāḷa
nāśika puṭadinda sarvavēdārthaṅgaḷu
śvāsōcchvāsadinda poraḍutidekō
ēsubage nōḍu idē sōjigavellā
śrīśanna samasta dēhadinda
bhāsuravāgidda sākalya śrutitati
lēśabiḍade poraṭu barutippavu
ī sāmarthike nōḍu an’yadēvage uṇṭe
īśanayyage upadēśa māḷpa
dēśa kālave mīri tanage tāne ippā
ēsu kalpake sarvasvātantranō
mōsa pōguvanalla ārāra mātige
kēśava klēśanāśana kāṇirō
dvēṣa tāḷi āgama vaidavanannu
rōṣadindali konda niṣkapaṭiyō
sūsuva bāyinda suriyuva jollupi
yūṣakkadhīśa kāṇō, saviduṇṇirō
vāsudēvane ītane āvallippanendu
bēsaravagoṇḍu baḷaladirī
ī śarīradalli jīvāntargatanāgi
vāsavāgiha aṇumaha kāṇō
hrāsavr̥d’dhigaḷilla viśēṣa aviśēṣa
īsu bageyuḷḷave svarūpa bhūta
dōṣarūpagaḷalli ṅaÁñanānanda kārya
dāsarigāgi ī parimāḍuva
āśābad’dhanu alla āptakāmanu kama
lāsanna janaka sarvabhūṣitā
lēsu vādirāja vandya vijaya viṭhṭhala
sāsiranā oḍiya hayavadanā ||3||

aṭṭatāḷa
surarige hayavāgi gelisuvanu gantha
rvarige vājiyāgi pōguva mun̄cāgi
duruḷadānavarige arvanāgi tānu
irade parābhavanāguva sigadale
nararige aśvanendenisi mahābhāra
horuva daṇivike illade avara
parama puruṣanna adbhutacarite kēḷi
arivudu manadalli sarvajīvigaḷoḷu
iraḷu hagalu ī pariyāgi māḍuva
mariyāde ippadu mareyāde smarisi pā
mara buddi pōgāḍi turiyāśrama maṇi vā
dirājayati karadindarcanegoṇḍa vijaya viṭhṭha
larēyā turagāsyanu kāṇō tr̥ptiya koḍuvanu ||4||

āditāḷa
śitavarnadali satvaguṇadalli
jāta vēdasaṅge āhuti koḍuvalli
bhūtaḷadalli matte jaṭharāgniyalli
ātumadalli vittapatiyalli hēḷana
pātaka pōguvella van̄jara nadiyalli
svōttamaralli vēda ōduva ṭhāvinalli
mātu pūrvaraṅgadalli bhadrāśva khaṇḍadalli
jyōti prakāśadalli maniyadvāradalli
nētura rēkheyalli nāśika puṭadalli
dātanalli sarvajīvaralli nivāsā
nītavāgi eṇisu nirṇaisuvudakke
śrī taruṇigādarū gōcarisadu kāṇō
ītana nenedare bēḍida puruṣārtha
mātumātige tandukoḍuva sarvadā
ātumadoḷagiddu ānanda koṭṭu pālipa
śētāṅgu maṇḍalavadana vijaya viṭhṭhalarēyā
prītiyāgi ippā vādirājage hayavadanā ||5||

jate
guru vādirājage olida hayavadanā
karuṇākara mūrti vijaya viṭhṭhalarēyā ||6||

4 thoughts on “Hayagriva suladhi

  1. If you have elysstami kathe and Aarathi haadu iddare please forward it and steps to perform pooje and elayastami daara etc, please post it, I now look forward to see the same.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s