MADHWA · ranganatha · sulaadhi · Vijaya dasaru

Ranganatha suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಂಗರಂಗ ವಿಹಂಗತುರಂಗ ತು |
ರಂಗವದನ ತುರಂಗಖಳರ ಮರ್ದನ |
ರಂಗ ಭಕ್ತರಂಗದೊಡಿಯಾ ಶಾ |
ರಂಗ ಚಾಪಾಪಾಣಿ ಸಂಗೀತಲೋಲ |
ಮಂಗಳಂಗ ಪ್ಲವಂಗ ನಾಯಕ ತಾ |
ರಂಗಮಹಿಮ ಪಾತಂಗ ಕುಲೋದ್ಭವ |
ರಂಗ ನಿಸ್ಸಂಗ ದೋಷಾಸಂಗಾ ಸತತ ದೂರಾ |
ತುಂಗ ವಿಕ್ರಮ ಭುಜಂಗಶಯನಾ, ಮಾ |
ತಂಗ ವರದ ದೈತ್ಯಭಂಗ ಹೃತ್ಸರಸಿಜ |
ಭೃಂಗ ಭಾನುತೇಜ ಗಂಗಾಜನಕ |
ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗುಳೀ ಪರಿಪಾಲ |
ರಂಗ ಮಂದಿರವಾಸರ ರಂಗರಂಗೇಶಾ |
ರಂಗ ಮೂರುತಿ ನೀಲಾಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಡಿಂಗರಿಗೊಲಿದ ತಿರುವೆಂಗಳೇಶಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರಸಿಜಭವನಿಂದ ನಿರುತ ಪೂಜಿಗೊಂಬ |
ವರಶ್ರೀರಂಗದೇವಾ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಸವಿತರವಂಶಕೆ ಬಂದು |
ಪರಿಪರಿವಿಧದಲಿ ಮೆರೆದು ಪಾರಂಪರೆಯ |
ಅರಸರಸರ ಕೂಡ ಪರಮತೋಷದಲಿದ್ದ |
ಕರುಣಾಂಬುಧಿರಂಗ ವರಮಂದಿರವಾಸ |
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಶರಣರ ಮನಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ದೈವಾ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಅಜರಾಯನುದರದಲಿ ಸೃಜಿಸಿ ದಶರಥರಾಯಾ |
ಭಜಿಸಿ ಪಡದಾನಂದು ತ್ರಿಜಗದ ಒಡಿಯನ್ನ |
ಅಜನ ತಾತನು ಪುಟ್ಟ ರಜನಿ [ಚ]ರನು ಕುಟ್ಟಿ |
ನಿಜಸತಿಯಾ ಕೂಡ ಪರಂಜನೇತ್ರ ಮೆರದಾನು |
ರಜದೂರ ವಿಜಯವಿಠಲ ರಂಗರಾಮಾ |
ಭಜಿಸುವರ ಮನೋವ್ರಜಾವಂಧದೂರ ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಭಕ್ತ ವಿಭೀಷಣನ ಭಯವನ್ನೆ ಪರಿಹರಿಸಿ |
ಉತ್ತರೋತ್ತರಿರುವಂತೆ ಅಭಯವಿತ್ತು |
ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ತಿರುಗಿ ಪೋಗು ಎಂದೆನಲು |
ಉತ್ತರಕೆ ತಲೆವಾಗಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದಾ |
ಚಿತ್ತದೊಡಿಯಾ ರಾಮಾ ನಿನ್ನಗಲಿ ಕಾಲಕಳ |
ವುತ್ತ ಇರಬಹುದೆ ನಂಬಿದ ದಾಸರೂ |
ಭೃತ್ಯ ನುಡಿವುದನು ಲಾಲಿಸಿದಾ ಸವೋತ್ತುಮಾ |
ಇತ್ತಾನು ವರಮೂರ್ತಿಯನು ಪಾಲಿಸೀ |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪರಾಮ ರಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಹತ್ತಾವತಾರದ ಪುರುಷ ಸಿರಿ ಅರಸಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪೊದವಿಗಿ[ಳು]ಹದಲೆ ನಿನ್ನ ಪುರಕೆ ವೈದು |
ಕಡುಪೂಜೆ ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ |
ಪೊಡವಟ್ಟು ವಿಭೀಷಣ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿಕೊಂಡು |
ನಡೆದು ಬರುತಿರಲು ಹರಿ ಮಾಯದಿಂದ |
ತಡಧಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಗದಂತಾಗಲು |
ಒಡನೆ ಸಾಹಸಮೀರಿ ಕೀಳಾಲೇಳಾದಿರೆ |
ದೃಢಾಗುಂದಿ ವಿಭೀಷಣನಿಂದಿರಲೂ |
ಒಡಿಯಾ ಪುಷ್ಕರಣಿಯವಾಸಾ ರಂಗರಾಯಾ |
ಬಡವರದಾಸ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸಡಗರದ ಮಹಿಮಾ ಮೆರದಾನಂದು ಮೊದಲು ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಭಕುತಿಗೆ ವರವಿತ್ತು ಸುಖ ಸಾಂದ್ರರದೇವ |
ವಿಕಳಾನಾಗಾದೆ ನೀ ಸಕಲ ಕಾಲಾದಾಲಿ [ಅರ್ಚಕ]ನಾಗಿರು ಎಂದು |
ಕಕುಲಾತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾರೆ ಕರೆದು ಪೇಳಿದ |
ರಕ್ಕಸರ ಪುರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಾ ಎನಗಿರತಕ್ಕದಲ್ಲಾವೆಂದೂ |
ಲಕ್ಕುಮಿ ರಮಣ ಪೇಳೆ |
ಅಕಳಂಕ ರಂಗೇಶಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಾ |
ರಕವಾ ವಿಮಾನದಲಿ ಮುಕುತಾರ್ಥನಲಿವಾ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ತೇಜೋಮಯನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುತ ಪವಡಿಸಿದ |
ರಾಜಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಜಾರಂಗರಾಜಾ |
ರಾಜಶೇಖರ ಬೊಮ್ಮಾಸುರರಾಜ ಗಂಧರ್ವಾದಿಯಿಂದ |
ಪೂಜೆಗೊಳುತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿ |
ಕೂಜಿದವರ ಪೊರವುತ್ತಾ |
ಮೂಜ್ಜಗದೊಡಿಯಾ ರಂಗರಾಜಾರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಯೋಜನಪಾರಕ್ಕೆ ನೆನಿಯಮಾಜಾದೆ ಸತ್ಪುಣ್ಯವನೀವಾ ||7||

ಜತೆ
ಉಭಯಾ ಕಾವೇರಿಯಾ ವಾಸಾ ಅನಿಮಿಷಾಧೀಶಾ |
ವಿಭುವೆ ರಂಗರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ||8||

dhruvatALa
rangaranga vihangaturanga tu |
rangavadana turangaKaLara mardana |
ranga BaktarangadoDiyA SA |
ranga cApApANi sangItalOla |
mangaLanga plavanga nAyaka tA |
rangamahima pAtanga kulOdBava |
ranga nissanga dOShAsangA satata dUrA |
tunga vikrama BujangaSayanA, mA |
tanga varada daityaBanga hRutsarasija |
BRuMga BAnutEja gangAjanaka |
jaMgama sthAvara janguLI paripAla |
raMga mandiravAsara rangarangESA |
raMga mUruti nIlAnga vijayaviThala |
DiMgarigolida tiruvengaLESA ||1||

maTTatALa
sarasijaBavaninda niruta pUjigoMba |
varaSrIrangadEvA dharaNiyoLage savitaravaMSake bandu |
pariparividhadali meredu pAraMpareya |
arasarasara kUDa paramatOShadalidda |
karuNAMbudhiranga varamandiravAsa |
vijayaviThalarEyA |
SaraNara manake gOcaravAguva daivA ||2||

rUpakatALa
ajarAyanudaradali sRujisi daSaratharAyA |
Bajisi paDadAnanndu trijagada oDiyanna |
ajana tAtanu puTTa rajani [ca]ranu kuTTi |
nijasatiyA kUDa paranjanEtra meradAnu |
rajadUra vijayaviThala rangarAmA |
Bajisuvara manOvrajAvaMdhadUra ||3||

JaMpetALa
Bakta viBIShaNana Bayavanne pariharisi |
uttarOttariruvante aBayavittu |
Baktige olidu tirugi pOgu endenalu |
uttarake talevAgi binnaisidA |
cittadoDiyA rAmA ninnagali kAlakaLa |
vutta irabahude naMbida dAsarU |
BRutya nuDivudanu lAlisidA savOttumA |
ittAnu varamUrtiyanu pAlisI |
satyasankalparAma ranga vijayaviThala |
hattAvatArada puruSha siri arasA ||4||

triviDitALa
podavigi[Lu]hadale ninna purake vaidu |
kaDupUje mADendu hELalAgi |
poDavaTTu viBIShaNa SirasAvahisikonDu |
naDedu barutiralu hari mAyadinda |
taDadhAdiyalli bandu sAgadantAgalu |
oDane sAhasamIri kILAlELAdire |
dRuDhAgundi viBIShaNanindiralU |
oDiyA puShkaraNiyavAsA rangarAyA |
baDavaradAsa SrI vijayaviThalarEyA |
saDagarada mahimA meradAnandu modalu ||5||

aTTatALa
Bakutige varavittu suKa sAMdraradEva |
vikaLAnAgAde nI sakala kAlAdAli [arcaka]nAgiru endu |
kakulAti biDisi sAre karedu pELida |
rakkasara puravAsakke sallA enagiratakkadallAvendU |
lakkumi ramaNa pELe |
akaLanka rangESA vijayaviThala tA |
rakavA vimAnadali mukutArthanalivA ||6||

AditALa
tEjOmayanu illi rAjisuta pavaDisida |
rAjA sarOvaradalli rAjA rAjAraMgarAjA |
rAjaSEKara bommAsurarAja gaMdharvAdiyinda |
pUjegoLuta pUrNavAgi ni |
kUjidavara poravuttA |
mUjjagadoDiyA rangarAjArAmA vijayaviThala |
yOjanapArakke neniyamAjAde satpuNyavanIvA ||7||

jate
uBayA kAvEriyA vAsA animiShAdhISA |
viBuve rangarAmA vijayaviThalarEyA ||8||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s