MADHWA · ranganatha · sulaadhi · Vijaya dasaru

Ranganatha suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ರಂಗರಂಗ ವಿಹಂಗತುರಂಗ ತು |
ರಂಗವದನ ತುರಂಗಖಳರ ಮರ್ದನ |
ರಂಗ ಭಕ್ತರಂಗದೊಡಿಯಾ ಶಾ |
ರಂಗ ಚಾಪಾಪಾಣಿ ಸಂಗೀತಲೋಲ |
ಮಂಗಳಂಗ ಪ್ಲವಂಗ ನಾಯಕ ತಾ |
ರಂಗಮಹಿಮ ಪಾತಂಗ ಕುಲೋದ್ಭವ |
ರಂಗ ನಿಸ್ಸಂಗ ದೋಷಾಸಂಗಾ ಸತತ ದೂರಾ |
ತುಂಗ ವಿಕ್ರಮ ಭುಜಂಗಶಯನಾ, ಮಾ |
ತಂಗ ವರದ ದೈತ್ಯಭಂಗ ಹೃತ್ಸರಸಿಜ |
ಭೃಂಗ ಭಾನುತೇಜ ಗಂಗಾಜನಕ |
ಜಂಗಮ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗುಳೀ ಪರಿಪಾಲ |
ರಂಗ ಮಂದಿರವಾಸರ ರಂಗರಂಗೇಶಾ |
ರಂಗ ಮೂರುತಿ ನೀಲಾಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಡಿಂಗರಿಗೊಲಿದ ತಿರುವೆಂಗಳೇಶಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರಸಿಜಭವನಿಂದ ನಿರುತ ಪೂಜಿಗೊಂಬ |
ವರಶ್ರೀರಂಗದೇವಾ ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಸವಿತರವಂಶಕೆ ಬಂದು |
ಪರಿಪರಿವಿಧದಲಿ ಮೆರೆದು ಪಾರಂಪರೆಯ |
ಅರಸರಸರ ಕೂಡ ಪರಮತೋಷದಲಿದ್ದ |
ಕರುಣಾಂಬುಧಿರಂಗ ವರಮಂದಿರವಾಸ |
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಶರಣರ ಮನಕೆ ಗೋಚರವಾಗುವ ದೈವಾ ||2||

ರೂಪಕತಾಳ
ಅಜರಾಯನುದರದಲಿ ಸೃಜಿಸಿ ದಶರಥರಾಯಾ |
ಭಜಿಸಿ ಪಡದಾನಂದು ತ್ರಿಜಗದ ಒಡಿಯನ್ನ |
ಅಜನ ತಾತನು ಪುಟ್ಟ ರಜನಿ [ಚ]ರನು ಕುಟ್ಟಿ |
ನಿಜಸತಿಯಾ ಕೂಡ ಪರಂಜನೇತ್ರ ಮೆರದಾನು |
ರಜದೂರ ವಿಜಯವಿಠಲ ರಂಗರಾಮಾ |
ಭಜಿಸುವರ ಮನೋವ್ರಜಾವಂಧದೂರ ||3||

ಝಂಪೆತಾಳ
ಭಕ್ತ ವಿಭೀಷಣನ ಭಯವನ್ನೆ ಪರಿಹರಿಸಿ |
ಉತ್ತರೋತ್ತರಿರುವಂತೆ ಅಭಯವಿತ್ತು |
ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಲಿದು ತಿರುಗಿ ಪೋಗು ಎಂದೆನಲು |
ಉತ್ತರಕೆ ತಲೆವಾಗಿ ಬಿನ್ನೈಸಿದಾ |
ಚಿತ್ತದೊಡಿಯಾ ರಾಮಾ ನಿನ್ನಗಲಿ ಕಾಲಕಳ |
ವುತ್ತ ಇರಬಹುದೆ ನಂಬಿದ ದಾಸರೂ |
ಭೃತ್ಯ ನುಡಿವುದನು ಲಾಲಿಸಿದಾ ಸವೋತ್ತುಮಾ |
ಇತ್ತಾನು ವರಮೂರ್ತಿಯನು ಪಾಲಿಸೀ |
ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪರಾಮ ರಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಹತ್ತಾವತಾರದ ಪುರುಷ ಸಿರಿ ಅರಸಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪೊದವಿಗಿ[ಳು]ಹದಲೆ ನಿನ್ನ ಪುರಕೆ ವೈದು |
ಕಡುಪೂಜೆ ಮಾಡೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿ |
ಪೊಡವಟ್ಟು ವಿಭೀಷಣ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿಕೊಂಡು |
ನಡೆದು ಬರುತಿರಲು ಹರಿ ಮಾಯದಿಂದ |
ತಡಧಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಾಗದಂತಾಗಲು |
ಒಡನೆ ಸಾಹಸಮೀರಿ ಕೀಳಾಲೇಳಾದಿರೆ |
ದೃಢಾಗುಂದಿ ವಿಭೀಷಣನಿಂದಿರಲೂ |
ಒಡಿಯಾ ಪುಷ್ಕರಣಿಯವಾಸಾ ರಂಗರಾಯಾ |
ಬಡವರದಾಸ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಸಡಗರದ ಮಹಿಮಾ ಮೆರದಾನಂದು ಮೊದಲು ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಭಕುತಿಗೆ ವರವಿತ್ತು ಸುಖ ಸಾಂದ್ರರದೇವ |
ವಿಕಳಾನಾಗಾದೆ ನೀ ಸಕಲ ಕಾಲಾದಾಲಿ [ಅರ್ಚಕ]ನಾಗಿರು ಎಂದು |
ಕಕುಲಾತಿ ಬಿಡಿಸಿ ಸಾರೆ ಕರೆದು ಪೇಳಿದ |
ರಕ್ಕಸರ ಪುರವಾಸಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಾ ಎನಗಿರತಕ್ಕದಲ್ಲಾವೆಂದೂ |
ಲಕ್ಕುಮಿ ರಮಣ ಪೇಳೆ |
ಅಕಳಂಕ ರಂಗೇಶಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಾ |
ರಕವಾ ವಿಮಾನದಲಿ ಮುಕುತಾರ್ಥನಲಿವಾ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ತೇಜೋಮಯನು ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಿಸುತ ಪವಡಿಸಿದ |
ರಾಜಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾ ರಾಜಾರಂಗರಾಜಾ |
ರಾಜಶೇಖರ ಬೊಮ್ಮಾಸುರರಾಜ ಗಂಧರ್ವಾದಿಯಿಂದ |
ಪೂಜೆಗೊಳುತ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿ |
ಕೂಜಿದವರ ಪೊರವುತ್ತಾ |
ಮೂಜ್ಜಗದೊಡಿಯಾ ರಂಗರಾಜಾರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ಯೋಜನಪಾರಕ್ಕೆ ನೆನಿಯಮಾಜಾದೆ ಸತ್ಪುಣ್ಯವನೀವಾ ||7||

ಜತೆ
ಉಭಯಾ ಕಾವೇರಿಯಾ ವಾಸಾ ಅನಿಮಿಷಾಧೀಶಾ |
ವಿಭುವೆ ರಂಗರಾಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ||8||

dhruvatALa
rangaranga vihangaturanga tu |
rangavadana turangaKaLara mardana |
ranga BaktarangadoDiyA SA |
ranga cApApANi sangItalOla |
mangaLanga plavanga nAyaka tA |
rangamahima pAtanga kulOdBava |
ranga nissanga dOShAsangA satata dUrA |
tunga vikrama BujangaSayanA, mA |
tanga varada daityaBanga hRutsarasija |
BRuMga BAnutEja gangAjanaka |
jaMgama sthAvara janguLI paripAla |
raMga mandiravAsara rangarangESA |
raMga mUruti nIlAnga vijayaviThala |
DiMgarigolida tiruvengaLESA ||1||

maTTatALa
sarasijaBavaninda niruta pUjigoMba |
varaSrIrangadEvA dharaNiyoLage savitaravaMSake bandu |
pariparividhadali meredu pAraMpareya |
arasarasara kUDa paramatOShadalidda |
karuNAMbudhiranga varamandiravAsa |
vijayaviThalarEyA |
SaraNara manake gOcaravAguva daivA ||2||

rUpakatALa
ajarAyanudaradali sRujisi daSaratharAyA |
Bajisi paDadAnanndu trijagada oDiyanna |
ajana tAtanu puTTa rajani [ca]ranu kuTTi |
nijasatiyA kUDa paranjanEtra meradAnu |
rajadUra vijayaviThala rangarAmA |
Bajisuvara manOvrajAvaMdhadUra ||3||

JaMpetALa
Bakta viBIShaNana Bayavanne pariharisi |
uttarOttariruvante aBayavittu |
Baktige olidu tirugi pOgu endenalu |
uttarake talevAgi binnaisidA |
cittadoDiyA rAmA ninnagali kAlakaLa |
vutta irabahude naMbida dAsarU |
BRutya nuDivudanu lAlisidA savOttumA |
ittAnu varamUrtiyanu pAlisI |
satyasankalparAma ranga vijayaviThala |
hattAvatArada puruSha siri arasA ||4||

triviDitALa
podavigi[Lu]hadale ninna purake vaidu |
kaDupUje mADendu hELalAgi |
poDavaTTu viBIShaNa SirasAvahisikonDu |
naDedu barutiralu hari mAyadinda |
taDadhAdiyalli bandu sAgadantAgalu |
oDane sAhasamIri kILAlELAdire |
dRuDhAgundi viBIShaNanindiralU |
oDiyA puShkaraNiyavAsA rangarAyA |
baDavaradAsa SrI vijayaviThalarEyA |
saDagarada mahimA meradAnandu modalu ||5||

aTTatALa
Bakutige varavittu suKa sAMdraradEva |
vikaLAnAgAde nI sakala kAlAdAli [arcaka]nAgiru endu |
kakulAti biDisi sAre karedu pELida |
rakkasara puravAsakke sallA enagiratakkadallAvendU |
lakkumi ramaNa pELe |
akaLanka rangESA vijayaviThala tA |
rakavA vimAnadali mukutArthanalivA ||6||

AditALa
tEjOmayanu illi rAjisuta pavaDisida |
rAjA sarOvaradalli rAjA rAjAraMgarAjA |
rAjaSEKara bommAsurarAja gaMdharvAdiyinda |
pUjegoLuta pUrNavAgi ni |
kUjidavara poravuttA |
mUjjagadoDiyA rangarAjArAmA vijayaviThala |
yOjanapArakke neniyamAjAde satpuNyavanIvA ||7||

jate
uBayA kAvEriyA vAsA animiShAdhISA |
viBuve rangarAmA vijayaviThalarEyA ||8||

 

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · ranganatha

Sriranga syamala komalanga

Sriranga syamala komalanga |
Krura rakkasa kula nivarana |
Naradadi vandyane || pa ||

Manikya mauktika hara dhira |
Vanipati pita vanaja netrane |
Vani bahottandadi ||
Canura mardana cidananda |
Venunada priya devane |
Ina kulambudhi chandrane || 1 ||

Akrura ambarisha varada |
Nakra bandhana nagastri rakshaka |
Chakradhara mukundane ||
Rukmini vallaba vasudeva |
Sakra sasidhara sesha sannuta |
Sakala lokotpatyane || 2 ||

Nityanandane nigamagocarane |
Satyabame sri manohara |
Madana sri gopalane ||
Baktavatsala Baya nivarana |
Kartu helavanakatte
Ramgane krupangane || 3 ||

dasara padagalu · MADHWA · ranganatha · sripadarajaru

Kangalidyaatako kaaveri rangana nodada

ಕಂಗಳಿದ್ಯಾತಕೋ ಕಾವೇರಿ ರಂಗನ ನೋಡದ ಜ || ಪ ||

ಗಂಗಳೊಳಗೆ ಮಂಗಳ ಮೂರುತಿ
ರಂಗನ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳ ನೋಡದ || ಅ ಪ ||

ಎಂದಿಗಾದರೊಮ್ಮೆ ಜನರು
ಬಂದು ಭೂಮಿಯಲಿ ನಿಂದು
ಚಂದ್ರಪುಷ್ಕರಣಿ ಸಾನವ ಮಾಡಿ ಆ
ನಂದದಿಂದಲಿ ರಂಗನ ನೋಡದ || ೧ ||

ಹರಿಪಾದೋದಕ ಸಮ ಕಾವೇರಿ
ವಿರಜಾನದಿ ಸಾನವ ಮಾಡಿ
ಪರಮ ವೈಕುಂಠ ರಂಗಮಂದಿರ
ಪರವಾಸುದೇವನ ನೋಡದ || ೨ ||

ಹಾರ ಹೀರ ವೈಜಯಂತಿ
ತೋರ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವ ಧರಿಸಿ
ತೇರನೇರಿ ಬೀದಿಲಿ
ಮೆರೆವ ರಂಗವಿಠಲನ ನೋಡದ || ೩ ||

Kangalidyaatako kaaveri rangana nodadaa ||pa ||

Jagangalolage mangala mooruti |
Rangana shreepaadangala nodada || a. Pa. ||

Endigaadaromme janaru |
Bandu bhoomiyalli nintu |
Chandra pushkarani snaanava maadi |
Aanandadindali rangana nodada || 1 ||

Hari paadodaka sama kaaveri |
Virajaa nadiya snaanava maadi |
Parama vaikuntha ranga mandira |
Para vaasudevana nodada || 2 ||

Haara heera vaijayanti |
Tora muttina haara padaka |
Teraneri beedili mereva |
Shreerangaviththala raayana nodada || 3 ||

dasara padagalu · MADHWA

Kaayo kaveri ranga karunya

ಕಾಯೋ ಕಾವೇರಿರಂಗ | ಕಾರುಣ್ಯಪಾಂಗಾ ||pa||

ಕಾಯೊ ಕಾಯೊ ಕಾವೇರಿ ನಿಲಯನೆ
ಕಾಯೊ ವಾಙ್ಮನ ಪೂರ್ವಕದಿ ತವ
ತೋಯಜಾಂಘ್ರಿಯ ನಂಬಿದೆನುಭವ
ಮಾಯಗೆಲುವ ಉಪಾಯ ತೋರಿ ||a.pa||

ದೇವಾಧಿದೇವ ನೀನು | ಪ್ರಣತ ಜನರಿಗೆ
ದೇವತರು ಮಣಿಧೇನು | ಎಂದರಿತು ನಿಷ್ಟಿಲಿ
ಧಾವಿಸಿ ಬಂದೆ ನಾನು | ರಘುವಂಶ ಭಾನು
ಕಾವನಯ್ಯ ನೀನೊಲಿದು ಕರುಣದಿ
ಪಾವಮಾನಿಯ ಶಾಸ್ತ್ರವರಿತು
ಭಾವ ಭಕ್ತಿಲಿ ನಿನ್ನ ಪಾಡುವ
ಕೋವಿದರ ಸೇವಕನ ಮಾಡಿ ||1||

ಪನ್ನಂಗಪತಿಶಯನ | ಶಿರಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆ
ಪನ್ನಂಗರಿಪುವಾಹನ | ಎನ್ನಪರಾಧವ
ಮನ್ನಿಸೊ ಹಯವದನ | ವೈಕುಂಠ ಸದನ
ನಿನ್ನನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ಣಪಡೆದು ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ
ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂ ಬಂದೆ ತಂದೆ ||2||

ನೇಸರ ಕುಲಜಾತ | ವೇದೋಕ್ತಕ್ರಮದಿಂ
ಭೂಸುರ ಕರಪೂಜಿತ | ಕೌಶಿಕನ ಯಜ್ಷವ
ಪೋಷಕ ಪವನಪಿತ | ಪಾವನ್ನ ಚರಿತ
ವಾಸುದೇವಾನಂತ ಮಹಿಮೆ | ವಿಭೀಷಣಪ್ರಿಯ
ದೋಷಕಳೆಯುವ | ಭೇಷಪುಷ್ಕರಣೀಶ
ಕೇಶವ ದಾಶರಧಿ ಶ್ರೀ ಶಾಮಸುಂದರ ||3||

Kayo kaveri ranga karunya panga ||pa.||

Kayo kayo kaveri nilayane kaya va~gmanapurnadallindu
Toyajanghriya nambideno bhava maya geluva upaya tori ||a.pa.||

Devadhideva ninu pranatajanarige devatarumanidhenu
Endaritu nishthili dhavisi bande nanu raghuvamsha bhanu |
Kavanayya ni olidu karunadi pavamaniya shastravaritu
Bhavabhakutili ninna paduva kovidara sevakana madi ||1||

Pannangapati shayana shirabagi prarthipe pannangaripu vahana
Ennaparadhava manniso hayavadana vaikunthasadana |
Ninnanugraha purna padedu dhanyarenisida manya manavi
Ghanna guru jagannathadasara sannidhanadi bande prabhuve ||2||

Nesarakulajata vedokta kramadim bhusurakara pujita
Koushikana yagnava poshaka pavanapita pavanna charita |
Vasudevananta mahima vibhishanapriya dosha kaleyuva
Bhesha pushkaranisha keshava dasharathi shri shyamasundara ||3||

 

dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA · ranganatha

Yaake ninilli pavadisidi

ಯಾಕೆ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದೆ ಹರಿಯೆ – ಜಗ ||pa||

ದೇಕ ವಿಖ್ಯಾತ ಪಶ್ಚಿಮ ರಂಗಧಾಮ ||a.pa||

ತಮನೊಡನೆ ಹೋರಿ ಬೆಟ್ಟವನು ಬೆನ್ನಲಿ ಪೊತ್ತುರಮಣಿ ಭೂಮಿಯನು ತಂದಾಯಾಸವೂ
ಅಮರವೈರಿಯ ಕರುಳ ಕಿತ್ತ ಕಡು ಧಾವತಿಯೊಕ್ಷಮೆಯನಳೆದೀ ಪಾದಕಮಲ ನೊಂದವೊ ||1||

ಪೊಡವಿಪಾಲಕರ ವಂಶವನು ವಪನ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿಯನು ಬಿಸುಟು ಮಲಗಿದ ಭಾವವೊ
ಮಡದಿಯನು ಕದ್ದೊಯ್ದವನ ಶಿರವನೆ ತರಿದುಒಡಲಿನಾಯಾಸದಲಿ ಪವಡಿಸಿದ ಪರಿಯೋ ||2||

ವಾಲಿ ಮೊದಲಾದ ಎದುರಾಂತ ವೀರರ ಕೊಂದುಕಾಳಿಯ ಹೆಡೆಯ ತುಳಿತುಳಿದು ಮೈಯಲಸಿತೊಲೀಲೆಗೋಸುಗ ಬಂದು ನಿರ್ವಾಣದಲಿ ನಿಂದುಆ ಲಜ್ಜೆಗಾಗಿ ತಲೆ ಬಾಗಿ ಮಲಗಿದೆಯೊ ||3||

ನಾಲ್ಕು ಯುಗದಾಧಾರಿ ಕಡೆಗೆ ತುರಗವನೇರಿಸಾಕಾಗಿ ದಣಿದು ನೀನಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆಯೊ
ಸಾಕಾರಿಯಾಗಿ ಗೌತಮ ಮುನೀಶ್ವರನಿಗೆಬೇಕೆಂದು ನೀ ಕೊಟ್ಟ ವರಕೆ ಮಲಗಿದೆಯೊ ||4||

ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಕಾಲ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದರೂನಿನ್ನನೆಬ್ಬಿಸುವವರನೊಬ್ಬರನು ಕಾಣೆ
ಉನ್ನಂತ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವರಾಯಚೆನ್ನ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗಧಾಮ ||5||
Yake ninilli pavadiside hariye jaga
Deka vikyata shri ranganatha||pa||

Tammanodane horadi bettava pottu
Ramani bhumiyanu tandayasavo
Vali modalada virara kondu
Kaliya hedetulidu ayasavo ||1||

Podavipalakara vamshavanu vapana madi
Kodaliyanu bisutu malagida bhavavo
Madadiyanu kaddoyvana shiravane taridu
Odalinayasadali pavadisida pariyo ||2||

Nalku yugadadhari kadege turagavaneri
Sakagi danidu ninnilli malagideyo
Sakariyagi gautama munishvaranige
Bekemdu ni kotta varake malagideyo ||3||

Inneshtu kaladi malagidarilli
Ninnanebbisuvavaranobbaranu kane
Unnata kagineleyadikeshavaraya
Cenna shrirangada rangadhama ||4||