bheema · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Bheemasena suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಭೀಮಸೇನನೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನೆ ಸುರಸಾರ್ವ
ಭೌಮನೆ ಸತತ ಭೂಮಿಭಾರವ ಹರಣಾ
ಸೀಮಾರಹಿತ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯೇ ನಿ
ಷ್ಕಾಮ ಫಲವನೀವ ಭಾವಿ ಬೊಮ್ಮ
ಭೀಮಾವತಾರ ಸ್ಮರಾನನ ಪ
ರಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಣರಂಗ ಧೀರ
ಕೋಮಲ ಕಾಯ ಮೂಲಾವತಾರ ಭಿನ್ನ
ಸೋಮ ಕುಲೋದುಭವ ಪಾಂಡವ ಕುವರು
ತ್ತಮಾಂಗ ಮರಕತ ಮಕುಟಧರಾ
ಕಾಮಿನಿಗೆ ಸೌಗಂಧಿಕ ಕುಸುಮವನಿತ್ತ
ಸಾಮ ವಿಖ್ಯಾತರಿಪು ಸಾಮಜ ಬಲವ
ವ್ಯೋಮಕ್ಕೆ ತೆಗಿದಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಧಿಟ್ಟ
ಶ್ರೀ ಮರುತನೆ ದ್ವಾಪರದ ಚರಿತ
ತಾಮಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಡಹುವ ವೀರ್ಯಾ
ಕುಮತಿ ಕೀಚಕ ಕಿರ್ಮೀರ ಬಕ ಹಿಡಿಂ
ಬ ಮಣಿಮ ಮಾಗಧ ವೈರಿ
ಮಾಮನೋವಲ್ಲಭ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣನ
ನಾಮವನೆನಿಪ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮಹಿಮಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಗುರುವೆ ಮೂಲ ಗುರುವೆ, ಗುರುವೆ ಪರಮ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ಜಗದ್ಗುರುವೆ, ಗುರು ವಿಶ್ವ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ನಿತ್ಯ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಲಕ್ಷಣ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ಶಾಂತ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಎನ್ನ ಗುರುವೆ
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆ ಗುರುರಾಜವರ್ಯಾ
ಗುರುಕುಲೋತ್ತಂಗ ಗುರುಶಿರೋಮಣಿ
ಗುರುದಾತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಗುರುಲಘು ಮೂರ್ತಿಯ ಗುರು ಎಣಿಪ ಗುರುವೇ||2|

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿಷದ ಲಡ್ಡಗಿ ಸವಿದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಬಲ ಎನ್ನ
ವಶವೇ ಪೊಗಳಲು ನಿನ್ನ ಅಸಮಶೌರ್ಯ
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಪೆಸರೇ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕ
ರ್ಕಶವಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಸುಗ ದೈವಾ
ಕುಶಲ ಮತಿಯಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದ ಜನಕೆ ಪೀ
ಯೂಷ ಪಾನದಧಿಕ ಸಂತಸವಾಗೋದು
ಬೆಸಸ ಬಲ್ಲೆನೆ ರಕ್ಕಸರೆದೆ ಶೂಲನೇ
ಹಸನಾಗಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಜೀವೇಶ
ಅಸುರಧ್ವಂಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂಘ್ರಿ
ಎಸಳು ಬಿಡದೆ ನೆನೆಸುವ ವೃಕೋದರಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರೋಷದಿಂದಲಿ ದುಃಶ್ಶಾಸನ್ನ ಸಂಗಡ
ನೀ ಸಮರದಿ ವೀರ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ದು
ಮೋಸದ ಗುಣ ಕುಲನಾಶಿಕ ಕರ್ಮಿಯಾ
ಬೀಸಿ ಗದೆಯಿಂದ ಲೇಸಾಗಿ ಹೊಡೆದಪ್ಪ
ಳಿಸಿ ನೆಲಕೆ ಬೀಳಲೀಸಿದ ಈಗವನ ಭಂ
ಗಿಸಿ ಮುಂದುರವಣಿಸಿ ಅಂದಿನ ಮಾತೆ
ಣಿಸಿ ರೋಷಗಡಿ ಸಂತೋಷದ ಕೇಳಿಕೆ
ಈ ಸಮಸ್ತರು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನ
ಬೀಸರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಶೆಯಾಗುವನಲ್ಲ
ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೊ ರಾಣಿವಾಸವೆಲ್ಲಿದೊ ಬಹು
ಕೋಶವೆಲ್ಲಿದೊ ವಾದ್ಯ ಘೋಷವೆಲ್ಲಿದೊ ಇಂದು
ದ್ವೇಷಿಗ ಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗು ಪೋಗು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವರಾರೆಂತೊ
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ದಾಸನು ಅವನ ಆಭಾಸ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಪದತಳದಿಂದ ಒರೆಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವೈರಿಯ
ಬದಿ ಬಗಲನು ತಿವಿದು ವದನದೊಳಗೆ ಉಗಳಿ
ರದನದ ಮುರಿದಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲೊದದು ಅಟ್ಟಹಾಸದಲಿ
ಎದಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಉದರವನ್ನೇ ಬಗೆದು
ಮಿಂದು ಕರುಳ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಈಡಾ
ಡಿದನು ಅರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸುದತಿ ನೋಡುತಿರೆ
ಅದುಭುತ ಚರಿತ ಅವನ ರುಧಿರವ ಪಿಡಿದು ಸವ
ರಿದ ಸರ್ವರು ನೋಡಲು ಸದಮಲ ದೇವಿಯ
ಹೃದಯ ತಾಪವೆ ಕಳೆದು ಪದೋಪದಿಗಾನಂದ
ಉದಧಿಯೊಳಗೆ ನೋಡೆ ಎದಿರಾರೀತಗೆ
ತ್ರಿದಶರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಕದನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌ
ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೆ ಹೃದಯನಿರ್ಮಳ
ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಗರ್ಪಿ
ಸಿದ ತನ್ನ ಸಾಹಸವ ಮುದದಿಂದ ನಲಿಯುತಾ||5||

ಜತೆ
ಅರಿ ಭಯಂಕರ ಭೀಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ನರಹರಿ ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆದಾ ಭೀಮಾವತಾರಾ||6||

dhruvatALa
BImasEnane pUrNa kAmane surasArva
Baumane satata BUmiBArava haraNA
sImArahita guNa mahOdadhiyE ni
ShkAma PalavanIva BAvi bomma
BImAvatAra smarAnana pa
rama rAjESvara raNaranga dhIra
kOmala kAya mUlAvatAra Binna
sOma kulOduBava pAMDava kuvaru
ttamAMga marakata makuTadharA
kAminige saugaMdhika kusumavanitta
sAma viKyAtaripu sAmaja balava
vyOmakke tegidiTTa ellaroLage dhiTTa
SrI marutane dvAparada carita
tAmasa lOkakke keDahuva vIryA
kumati kIcaka kirmIra baka hiDiM
ba maNima mAgadha vairi
mAmanOvallaBa vijaya viThThala kRuShNana
nAmavanenipa pUrNAnaMda mahimA ||1||

maTTatALa
guruve mUla guruve, guruve parama guruve
guruve jagadguruve, guru viSva guruve
guruve nitya guruve guruve lakShaNa guruve
guruve SAnta guruve guruve enna guruve
gurugaLige guruve gururAjavaryA
gurukulOttanga guruSirOmaNi
gurudAta namma vijaya viThThalanna
gurulaGu mUrtiya guru eNipa guruvE||2|

triviDitALa
viShada laDDagi savidu dakkisikonDa mahabala enna
vaSavE pogaLalu ninna asamaSaurya
vasudhiyoLage ninna pesarE anyarige ka
rkaSavAgide nODu asuga daivA
kuSala matiyali arcisida janake pI
yUSha pAnadadhika santasavAgOdu
besasa ballene rakkasarede SUlanE
hasanAgi enna pAlisabEkO jIvESa
asuradhvaMsi namma vijayaviThalananGri
esaLu biDade nenesuva vRukOdarA ||3||

aTTatALa
rOShadindali duHSSAsanna sangaDa
nI samaradi vIra vEShava dharisi du
mOsada guNa kulanASika karmiyA
bIsi gadeyinda lEsAgi hoDedappa
Lisi nelake bILalIsida Igavana Ban
gisi munduravaNisi andina mAte
Nisi rOShagaDi saMtOShada kELike
I samastaru oppisi koTTaru ninna
bIsarakke obba ASeyAguvanalla
dESavellido rANivAsavellido bahu
kOSavellido vAdya GOShavellido iMdu
dvEShiga mArige grAsavAgu pOgu
I samayadalli biDisuvarAreMto
vAsudEva kRuShNa vijaya viThThalanaMGri
dAsanu avana ABAsa mADutalippa||4||

AditALa
padataLadinda oresi kadanadalli vairiya
badi bagalanu tividu vadanadoLage ugaLi
radanada muridiTTu kuTTi myAlodadu aTTahAsadali
ediya mEle kuNidu udaravannE bagedu
miMdu karuLa tegedu BUmige IDA
Didanu arthiyalli sudati nODutire
aduButa carita avana rudhirava piDidu sava
rida sarvaru nODalu sadamala dEviya
hRudaya tApave kaLedu padOpadigAnanda
udadhiyoLage nODe edirArItage
tridaSaroLage illa kadana madhyadalli mau
nadalli ellarU ire hRudayanirmaLa
namma vijayaviThThalagarpi
sida tanna sAhasava mudadinda naliyutA||5||

jate
ari Bayankara BIma vijayaviThThala
narahari manamecci naDedA BImAvatArA||6||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s