bheema · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Bheemasena suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಭೀಮಸೇನನೆ ಪೂರ್ಣ ಕಾಮನೆ ಸುರಸಾರ್ವ
ಭೌಮನೆ ಸತತ ಭೂಮಿಭಾರವ ಹರಣಾ
ಸೀಮಾರಹಿತ ಗುಣ ಮಹೋದಧಿಯೇ ನಿ
ಷ್ಕಾಮ ಫಲವನೀವ ಭಾವಿ ಬೊಮ್ಮ
ಭೀಮಾವತಾರ ಸ್ಮರಾನನ ಪ
ರಮ ರಾಜೇಶ್ವರ ರಣರಂಗ ಧೀರ
ಕೋಮಲ ಕಾಯ ಮೂಲಾವತಾರ ಭಿನ್ನ
ಸೋಮ ಕುಲೋದುಭವ ಪಾಂಡವ ಕುವರು
ತ್ತಮಾಂಗ ಮರಕತ ಮಕುಟಧರಾ
ಕಾಮಿನಿಗೆ ಸೌಗಂಧಿಕ ಕುಸುಮವನಿತ್ತ
ಸಾಮ ವಿಖ್ಯಾತರಿಪು ಸಾಮಜ ಬಲವ
ವ್ಯೋಮಕ್ಕೆ ತೆಗಿದಿಟ್ಟ ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಧಿಟ್ಟ
ಶ್ರೀ ಮರುತನೆ ದ್ವಾಪರದ ಚರಿತ
ತಾಮಸ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೆಡಹುವ ವೀರ್ಯಾ
ಕುಮತಿ ಕೀಚಕ ಕಿರ್ಮೀರ ಬಕ ಹಿಡಿಂ
ಬ ಮಣಿಮ ಮಾಗಧ ವೈರಿ
ಮಾಮನೋವಲ್ಲಭ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಷ್ಣನ
ನಾಮವನೆನಿಪ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಮಹಿಮಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಗುರುವೆ ಮೂಲ ಗುರುವೆ, ಗುರುವೆ ಪರಮ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ಜಗದ್ಗುರುವೆ, ಗುರು ವಿಶ್ವ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ನಿತ್ಯ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಲಕ್ಷಣ ಗುರುವೆ
ಗುರುವೆ ಶಾಂತ ಗುರುವೆ ಗುರುವೆ ಎನ್ನ ಗುರುವೆ
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆ ಗುರುರಾಜವರ್ಯಾ
ಗುರುಕುಲೋತ್ತಂಗ ಗುರುಶಿರೋಮಣಿ
ಗುರುದಾತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ
ಗುರುಲಘು ಮೂರ್ತಿಯ ಗುರು ಎಣಿಪ ಗುರುವೇ||2|

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಿಷದ ಲಡ್ಡಗಿ ಸವಿದು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಬಲ ಎನ್ನ
ವಶವೇ ಪೊಗಳಲು ನಿನ್ನ ಅಸಮಶೌರ್ಯ
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ನಿನ್ನ ಪೆಸರೇ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಕ
ರ್ಕಶವಾಗಿದೆ ನೋಡು ಅಸುಗ ದೈವಾ
ಕುಶಲ ಮತಿಯಲಿ ಅರ್ಚಿಸಿದ ಜನಕೆ ಪೀ
ಯೂಷ ಪಾನದಧಿಕ ಸಂತಸವಾಗೋದು
ಬೆಸಸ ಬಲ್ಲೆನೆ ರಕ್ಕಸರೆದೆ ಶೂಲನೇ
ಹಸನಾಗಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ಜೀವೇಶ
ಅಸುರಧ್ವಂಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನಂಘ್ರಿ
ಎಸಳು ಬಿಡದೆ ನೆನೆಸುವ ವೃಕೋದರಾ ||3||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ರೋಷದಿಂದಲಿ ದುಃಶ್ಶಾಸನ್ನ ಸಂಗಡ
ನೀ ಸಮರದಿ ವೀರ ವೇಷವ ಧರಿಸಿ ದು
ಮೋಸದ ಗುಣ ಕುಲನಾಶಿಕ ಕರ್ಮಿಯಾ
ಬೀಸಿ ಗದೆಯಿಂದ ಲೇಸಾಗಿ ಹೊಡೆದಪ್ಪ
ಳಿಸಿ ನೆಲಕೆ ಬೀಳಲೀಸಿದ ಈಗವನ ಭಂ
ಗಿಸಿ ಮುಂದುರವಣಿಸಿ ಅಂದಿನ ಮಾತೆ
ಣಿಸಿ ರೋಷಗಡಿ ಸಂತೋಷದ ಕೇಳಿಕೆ
ಈ ಸಮಸ್ತರು ಒಪ್ಪಿಸಿ ಕೊಟ್ಟರು ನಿನ್ನ
ಬೀಸರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಶೆಯಾಗುವನಲ್ಲ
ದೇಶವೆಲ್ಲಿದೊ ರಾಣಿವಾಸವೆಲ್ಲಿದೊ ಬಹು
ಕೋಶವೆಲ್ಲಿದೊ ವಾದ್ಯ ಘೋಷವೆಲ್ಲಿದೊ ಇಂದು
ದ್ವೇಷಿಗ ಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗು ಪೋಗು
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸುವರಾರೆಂತೊ
ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ದಾಸನು ಅವನ ಆಭಾಸ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ||4||

ಆದಿತಾಳ
ಪದತಳದಿಂದ ಒರೆಸಿ ಕದನದಲ್ಲಿ ವೈರಿಯ
ಬದಿ ಬಗಲನು ತಿವಿದು ವದನದೊಳಗೆ ಉಗಳಿ
ರದನದ ಮುರಿದಿಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿ ಮ್ಯಾಲೊದದು ಅಟ್ಟಹಾಸದಲಿ
ಎದಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದು ಉದರವನ್ನೇ ಬಗೆದು
ಮಿಂದು ಕರುಳ ತೆಗೆದು ಭೂಮಿಗೆ ಈಡಾ
ಡಿದನು ಅರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಸುದತಿ ನೋಡುತಿರೆ
ಅದುಭುತ ಚರಿತ ಅವನ ರುಧಿರವ ಪಿಡಿದು ಸವ
ರಿದ ಸರ್ವರು ನೋಡಲು ಸದಮಲ ದೇವಿಯ
ಹೃದಯ ತಾಪವೆ ಕಳೆದು ಪದೋಪದಿಗಾನಂದ
ಉದಧಿಯೊಳಗೆ ನೋಡೆ ಎದಿರಾರೀತಗೆ
ತ್ರಿದಶರೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಕದನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌ
ನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇರೆ ಹೃದಯನಿರ್ಮಳ
ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲಗರ್ಪಿ
ಸಿದ ತನ್ನ ಸಾಹಸವ ಮುದದಿಂದ ನಲಿಯುತಾ||5||

ಜತೆ
ಅರಿ ಭಯಂಕರ ಭೀಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ನರಹರಿ ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆದಾ ಭೀಮಾವತಾರಾ||6||

dhruvatALa
BImasEnane pUrNa kAmane surasArva
Baumane satata BUmiBArava haraNA
sImArahita guNa mahOdadhiyE ni
ShkAma PalavanIva BAvi bomma
BImAvatAra smarAnana pa
rama rAjESvara raNaranga dhIra
kOmala kAya mUlAvatAra Binna
sOma kulOduBava pAMDava kuvaru
ttamAMga marakata makuTadharA
kAminige saugaMdhika kusumavanitta
sAma viKyAtaripu sAmaja balava
vyOmakke tegidiTTa ellaroLage dhiTTa
SrI marutane dvAparada carita
tAmasa lOkakke keDahuva vIryA
kumati kIcaka kirmIra baka hiDiM
ba maNima mAgadha vairi
mAmanOvallaBa vijaya viThThala kRuShNana
nAmavanenipa pUrNAnaMda mahimA ||1||

maTTatALa
guruve mUla guruve, guruve parama guruve
guruve jagadguruve, guru viSva guruve
guruve nitya guruve guruve lakShaNa guruve
guruve SAnta guruve guruve enna guruve
gurugaLige guruve gururAjavaryA
gurukulOttanga guruSirOmaNi
gurudAta namma vijaya viThThalanna
gurulaGu mUrtiya guru eNipa guruvE||2|

triviDitALa
viShada laDDagi savidu dakkisikonDa mahabala enna
vaSavE pogaLalu ninna asamaSaurya
vasudhiyoLage ninna pesarE anyarige ka
rkaSavAgide nODu asuga daivA
kuSala matiyali arcisida janake pI
yUSha pAnadadhika santasavAgOdu
besasa ballene rakkasarede SUlanE
hasanAgi enna pAlisabEkO jIvESa
asuradhvaMsi namma vijayaviThalananGri
esaLu biDade nenesuva vRukOdarA ||3||

aTTatALa
rOShadindali duHSSAsanna sangaDa
nI samaradi vIra vEShava dharisi du
mOsada guNa kulanASika karmiyA
bIsi gadeyinda lEsAgi hoDedappa
Lisi nelake bILalIsida Igavana Ban
gisi munduravaNisi andina mAte
Nisi rOShagaDi saMtOShada kELike
I samastaru oppisi koTTaru ninna
bIsarakke obba ASeyAguvanalla
dESavellido rANivAsavellido bahu
kOSavellido vAdya GOShavellido iMdu
dvEShiga mArige grAsavAgu pOgu
I samayadalli biDisuvarAreMto
vAsudEva kRuShNa vijaya viThThalanaMGri
dAsanu avana ABAsa mADutalippa||4||

AditALa
padataLadinda oresi kadanadalli vairiya
badi bagalanu tividu vadanadoLage ugaLi
radanada muridiTTu kuTTi myAlodadu aTTahAsadali
ediya mEle kuNidu udaravannE bagedu
miMdu karuLa tegedu BUmige IDA
Didanu arthiyalli sudati nODutire
aduButa carita avana rudhirava piDidu sava
rida sarvaru nODalu sadamala dEviya
hRudaya tApave kaLedu padOpadigAnanda
udadhiyoLage nODe edirArItage
tridaSaroLage illa kadana madhyadalli mau
nadalli ellarU ire hRudayanirmaLa
namma vijayaviThThalagarpi
sida tanna sAhasava mudadinda naliyutA||5||

jate
ari Bayankara BIma vijayaviThThala
narahari manamecci naDedA BImAvatArA||6||

 

bheema · dasara padagalu · MADHWA · Vijaya dasaru

bheema shaama kaminiyadhanu

ಭೀಮ ಶಾಮ ಕಾಮಿನಿಯಾದನು ||pa||

ಭೀಮ ಶಾಮ ಕಾಮಿನಿಯಾಗಲು
ಕಾಮನ ಪತಿ ಪುಲೋಮ ಜಿತುವಿನ
ಕಾಮಿನಿ ಸಕಲ ವಾಮ ಲೋಚನೆಯ-
ರಾಮೌಳಿ ಕೂಗುತಲೊಮ್ಮನದಿ ಪಾಡೆ||a.pa||

ದಾಯವಾಡಿ ಸೋತು ರಾಯ ಪಾಂಡವರು
ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಯ ಸೇವೆಯೆಂದು
ಕಾಯದೊಳಗೆ ಅಸೂಯೆಪಡದಲೆ
ಮಾಯದಲ್ಲಿ ವನವಾಯಿತೆಂದು
ರಾಯ ಮತ್ಸ್ಯನಾಲಯದೊಳು ತಮ್ಮ
ಕಾಜು ವಡಗಿಸಿ ಅಯೋನಿಜೆ ದ್ರೌಪ-
ದೀಯ ವಡಗೂಡಿ ಆಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ
ಅಯ್ವರು ಬಿಡದೆ ತಾವಿರಲು ||1||

ಬಾಚಿ ಹಿಕ್ಕುವ ಪರಿಚಾರತನದಲಾ
ಪಾಂಚಾಲಿಗೆ ಮತ್ಸ್ಯನಾ ಚದುರೆಯಲ್ಲಿ
ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಯಾಚಕರಂದದಿ
ವಾಚವಾಡಿ ಕಾಲೋಚಿತಕೆ
ನೀಚರಲ್ಲಿಗೆ ಕೀಚಕನಲ್ಲಿಗೆ
ಸೂಚಿಸಲು ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಲಿ
ನಾಚಿಕೆ ತೋರುತಲಾ ಚೆನ್ನೆ ಪೋಗಲು
ನೀಚ ಖೂಳ ಕರ ಚಾಚಿದನು||2||

ಎಲೆಗೆ ಹೆಣ್ಣೆ ನಿನ್ನೊಲುಮೆಗೆ ಕಾಮನು
ಕಳವಳಿಸಿದ ನಾ ಗೆಲಲಾರೆನಿಂದು
ವಲಿಸಿಕೊ ಎನ್ನ ಲಲನೆಯ ಕರುಣಾ-
ಜಲಧಿಯೆ ನಾರೀ ಕುಲಮಣಿಯೆ
ಬಳಲಿಸದಲೆ ನೀ ಸಲಹಿದಡೇ ವೆ-
ಗ್ಗಳೆಯಳ ಮಾಡಿಪೆನಿಳೆಯೊಳೆನ್ನೆ-ಆ-
ಖಳನಾ ಮಾತಿಗೆ ತಲೆದೂಗುತಲಿ ಅ-
ನಿಳಜನೆನ್ನ ನೀ ಸಲಹೆಂದ ||3||

ಮೌನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ
ಹೀನನಾಡಿದಾ ಊನ ಪೂರ್ಣಗಳು
ಮನೋಭಾವವ ಧೇನಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ
ಹೀನಕೆ ತಿಳಿದಳು ಮನದಲಿ
ದೀನವತ್ಸಲ ಕರುಣವು ಮೀರಿತು
ಕಾನನದೊಳ್ಕಣ್ಣು ಕಾಣದಂತಾಯಿತು
ಏನು ಮಾಡಲೆಂದು ಜಾಣೆಯು ಚಿಂತಿಸಿ
ಅನಿಲಗೆ ಬಂದು ಮ-ಣಿದಳು||4||

ಚೆಲ್ವೆ ಕಂಗಳೇ ನಿಲ್ಲೆ ನೀ ಘಳಿಗೆ
ಸಲ್ಲದೆ ಆತನ ಹಲ್ಲನು ಮುರಿದು
ಹಲ್ಲಣವ ಹಾಕಿ ಕೊಲ್ಲುವೆ ನಾನೀಗ
ತಲ್ಲಣಿಸದಿರೇ ಗೆಲ್ಲುವೆನೆ
ಪುಲ್ಲನಾಭ ಸಿರಿನಲ್ಲನ ದಯವಿ-
ದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ
ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೊಡುವನು ಬಲ್ಲಿದ ನಮಗೆ
ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಯಾ ವಲ್ಲಭಳೆ ||5||

ಎಂದ ಮಾತಿಗಾನಂದ ಮಯಳಾಗಿ
ಬಂದಳಾ ಖಳನ ಮಂದಿರದೊಳು ನೀ-
ನೆಂದ ಮಾತಿಗೆ ನಾನೊಂದನು ಮೀರೆನು
ಎಂದು ಕಪಟ ಸೈರಂಧಿರಿಯೂ
ಕುಂದಧಾಭರಣವ ತಂದು ಕೊಡಲು ಆ-
ನಂದದಿಂ ಪತಿಯ ಮುಂದೆ ತಂದಿಟ್ಟಳು
ಮಂದರೋದ್ಧರನ ಚಂದದಿ ಪೊಗಳುತ
ಇಂದು ಸುದಿನವೆಂದ ಭೀಮ||6||

ಉಟ್ಟ ಪೀತಾಂಬರ ತೊಟ್ಟ ಕುಪ್ಪಸವು
ಇಟ್ಟತಿ ಸಾದಿನ ಬಟ್ಟು ಫಣಿಯಲ್ಲಿ
ಕಟ್ಟಿದ ಮುತ್ತಿನ ಪಟ್ಟಿಸ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ
ಇಟ್ಟೋಲೆ ತೂಗಲು ಬಟ್ಟ ಕುಚ
ಘಟ್ಟಿ ಕಂಕಣ ರ್ಯಾಗಟೆ ಚೌರಿ ಅ-
ದಿಟ್ಟಂಥ ಈರೈದು ಬೆಟ್ಟುಗಳುಂಗರ
ಮುಟ್ಟೆ ಮಾನೆರಿ ದಟ್ಟಡಿವೊಪ್ಪತಿ
ಕಟ್ಟುಗ್ರದ ಜಗ ಜಟ್ಟಿಗನು ||7||

ತೋರ ಮೌಕ್ತಿಕದ ಹಾರ ಸರಿಗೆ ಕೇ
ಯೂರ ಪದಕ ಭಂಗಾರ ಕಾಳಿಸರ
ವೀರ ವಿದ್ರುಮದ ಭಾಪುರಿ ಉ-
ತ್ತಾರಿಗೆ ವರ ಭುಜಕೀರುತಿಯು
ಮೂರೇಖೆಯುಳ್ಳ ಉದಾರ ನಾಭಿವರ
ನಾರಿ ನಡು ಉಡುಧಾರ ಕಿಂಕಿಣಿ ಕ-
ಸ್ತೂರಿ ಬೆರಸಿದ ಗೀರುಗಂಧವು ಗಂ-
ಬೂರ ಲೇಪ ಶೃಂಗಾರದಲಿ||8||

ವಂಕಿ ದೋರ್ಯವು ಕಂಕಣ ಒಮ್ಮೆಯೀ-
ನಾಂಕ ಚಾಪ ಭ್ರೂ ಅಲಂಕಾರ ಭಾವ
ಪಂಕಜಮಾಲೆ ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದಲೆ
ಸಂಕಟ ಕಳೆವ ಪಂಕಜಾಂಘ್ರಿ
ಝಂಕಾರಕೆ ಲೋಕ ಶಂಕಿಸೆ ನಾನಾ-
ಲಂಕಾರದ ಹೊಸ ಅಂಕುರ ವೀರ-
ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿದ ಬಿಂಕದಿಂದಲಾ-
ತಂಕವಿಲ್ಲದೆಲೆ ಕಂಕಾನುಜ||9||

ಕಂಬು ಕೊರಳು ದಾಳಿಂಬ ಬೀಜ ದಂತ
ದುಂಬಿಗುರುಳು ನೀಲಾಂಬುದ ಮಿಂಚೆಂ-
ದೆಂಬ ತೆರದಲಾ ಅಂಬಕದ ನೋಟ
ತುಂಬಿರೆ ಪವಳ ಬಿಂಬಾಧರ
ಜಂಬೀರ ವರ್ಣದ ಬೊಂಬೆಯಂತೆಸೆವ
ತಾಂಬೂಲ ಗಿಳಿಯೆಂಬ ಗಂಭೀರ ಪುರುಷನು
ಹಂಬಲಿಸಿದ ತಾ ಸಂಭ್ರಮದಿ||10||

ಸಂಧ್ಯಾದೇವಿಯೊ ಇಂದ್ರನ ರಾಣಿಯೊ
ಚಂದ್ರನ ಸತಿಯೋ ಕಂದರ್ಪನಾಕರ-
ದಿಂದ ಬಂದ ಅರವಿಂದದ ಮೊಗ್ಗೆಯೊ
ಅಂದ ವರ್ಣಿಪರಾರಿಂದಿನಲಿ
ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಇದೆ ಎಂದಮರಮುನಿ
ಸಂದೋಹ ಕೊಂಡಾಡೆ ಇಂದುಮುಖಿಯೊಡ
ನಂದು ತಾ ನಾಟ್ಯದ ಮಂದಿರಕೆ ನಗೆ-
ಯಿಂದ ಬಂದ ಕುಂತಿನಂದನನು||11||

ಭಂಡ ಉಡಿಯಲಿ ಕೆಂಡವೊ ಪರರ
ಹೆಂಡರ ಸಂಗ ಭೂಮಂಡಲದೊಳೆನ್ನ
ಗಂಡರು ಬಲು ಉದ್ದಂಡರು ನಿನ್ನನು
ಕಂಡರೆ ಬಿಡರೋ ಹಂಡಿಪರೋ
ಲಂಡ ಬಾಯೆಂದು ಮುಕೊಂಡು ಕೈದುಡುಕಿ
ಅಂಡಿಗೆಳೆದು ಅಖಂಡಲನ ಭಾಗ್ಯ
ಉಂಡು ತೀರಿಸೆನ್ನೆ ಮಂಡೆ ಮೊಗ ಗಲ್ಲ
ಡುಂಡು ಕುಚ ಮುಟ್ಟಿ ಬೆಂಡಾದನು ||12||

ಸಾರಿಯಲ್ಲ ಮಕಮಾರಿಯಿದೆನುತ ಶ-
ರೀರ ವತಿ ಕಠೋರವ ಕಂಡು ಜ-
ಝಾರಿತನಾಗಿ ನೀನಾರು ಪೇಳೆಂದು ವಿ-
ಕಾರದ್ಯಬ್ಬರಿಸಿ ಕೂರ್ರನಾಗಿ
ತೋರು ಕೈಯೆಂದು ಸಮೀರನು ಎದ್ದು ವಿ
ಚಾರಿಸಿಕೋ ಎನ್ನ ನಾರಿತನವೆಂದು
ವೀರ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ್ಹಾರಿ ಹೊಡೆಯಲು
ಕ್ರೂರನು ರಕ್ತವ ಕಾರಿದನು ||13||

ಹಾರಿ ಹೊಯ್ಯತಲೆ ಮೋರೆಲಿದ್ದ ಕಳೆ-
ಸೂರೆಯಾಯಿತು ಪರನಾರೇರ ಮೋಹಿಸಿ
ಪಾರಗಂಡವರುಂಟೆ ಶರೀರದೊಳಿದ್ದ
ಮಾರುತೇಶ ಹೊರಸಾರಿ ಬರೆ
ಧೀರ ಭೀಮರಾಯ ಭೋರಿಡುತ ಹಾರಿ
ಕೋರ ಮೀಸೆಯನೇರಿಸಿ ಹುರಿಮಾಡಿ
ನಾರಿಮಣಿ ಯಿತ್ತ ಬಾರೆಂದು ಕರೆದು
ಸಾರಿದನು ನಿಜಾಗಾರವನು ||14||

ಸರಸವು ನಿನಗೆ ವಿರಸವು ಆಯಿತು
ಕರೆಸೆಲೊ ಈ ಪುರದರಸಾ ಕಳ್ಳನ
ನರಸಿಂಹನ ನಿಜ ಅರಸಿಗೆ ಮನವನು
ವೆರೆಸಿದ್ಯೋ ಮಂದರ ಅರಸನೆ
ಅರಸಿ ನೋಡುತಿರೆ ವರೆಸಿದನಾ ಜೀವ
ದೊರಸೆಯ ಖೂಳನ ಬೆರೆಸಿ ಸವಾಂಗ
ವಿರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯೆ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ
ಅರಸಿನ ಲೀಲೆಯ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿ ||15||

Bima sama kaminiyadanu ||pa||

Bima sama kaminiyagalu
Kamana pati puloma jituvina
Kamini sakala vama locaneya-
Ramauli kugutalommanadi pade||a.pa||

Dayavadi sotu raya pandavaru
Nyayadimda svamiya seveyendu
Kayadolage asuyepadadale
Mayadalli vanavayitendu
Raya matsyanalayadolu tamma
Kaju vadagisi ayonije draupa-
Diya vadagudi ayasavillade
Ayvaru bidade taviralu ||1||

Baci hikkuva paricaratanadala
Pancalige matsyana cadureyalli
Acaraneyinda yacakarandadi
Vacavadi kalocitake
Nicarallige kicakanallige
Sucisalu alocaneyindali
Nacike torutala cenne pogalu
Nica kula kara cacidanu||2||

Elege henne ninnolumege kamanu
Kalavalisida na gelalarenindu
Valisiko enna lalaneya karuna-
Jaladhiye nari kulamaniye
Balalisadale ni salahidade ve-
Ggaleyala madipenileyolenne-A-
Kalana matige taledugutali a-
Nilajanenna ni salahemda ||3||

Mauni draupadi maunadalli
Hinanadida Una purnagalu
Manobavava dhenisi nodutta
Hinake tilidalu manadali
Dinavatsala karunavu miritu
Kananadolkannu kanadantayitu
Enu madalendu janeyu cintisi
Anilage bandu ma-nidalu||4||

Celve kangale nille ni galige
Sallade Atana hallanu muridu
Hallanava haki kolluve naniga
Tallanisadire gelluvene
Pullanaba sirinallana dayavi-
Ddallige banditu ella karyagala
Sallisi koduvanu ballida namage
Mallige mudiya vallabale ||5||

Enda matigananda mayalagi
Bandala kalana mandiradolu ni-
Nenda matige nanondanu mirenu
Endu kapata sairandhiriyu
Kundadhabaranava tandu kodalu A-
Nandadim patiya munde tandittalu
Mandaroddharana candadi pogaluta
Indu sudinavenda bima||6||

Utta pitambara totta kuppasavu
Ittati sadina battu paniyalli
Kattida muttina pattisa kiviyalli
Ittole tugalu batta kuca
Gatti kankana ryagate cauri a-
Dittantha Iraidu bettugalungara
Mutte maneri dattadivoppati
Kattugrada jaga jattiganu ||7||

Tora mauktikada hara sarige ke
Yura padaka bangara kalisara
Vira vidrumada bapuri u-
Ttarige vara bujakirutiyu
Murekeyulla udara nabivara
Nari nadu ududhara kimkini ka-
Sturi berasida girugandhavu gam-
Bura lepa srungaradali||8||

Vanki doryavu kankana ommeyi-
Nanka capa bru alankara bava
Pankajamale kalankavilladale
Sankata kaleva pankajangri
Jankarake loka Sankise nana-
Lankarada hosa ankura vira-
Kankana kattida binkadindala-
Tankavilladele kankanuja||9||

Kambu koralu dalimba bija danta
Dumbigurulu nilambuda mincem-
Demba teradala ambakada nota
Tumbire pavala bimbadhara
Jambira varnada bombeyanteseva
Tambula giliyemba gambira purushanu
Hambalisida ta sambramadi||10||

Sandhyadeviyo indrana raniyo
Chandrana satiyo kandarpanakara-
Dinda banda aravindada moggeyo
Anda varnipararindinali
Indu ratri ide endamaramuni
Sandoha kondade indumukiyoda
Nandu ta natyada mandirake nage-
Yinda banda kuntinandananu||11||

Banda udiyali kendavo parara
Hendara sanga bumandaladolenna
Gandaru balu uddandaru ninnanu
Kandare bidaro handiparo
Landa bayendu mukondu kaiduduki
Andigeledu akandalana bagya
Undu tirisenne mande moga galla
Dundu kuca mutti bendadanu ||12||

Sariyalla makamariyidenuta Sa-
Rira vati kathorava kandu ja-
Jaritanagi ninaru pelendu vi-
Karadyabbarisi kurranagi
Toru kaiyendu samiranu eddu vi
Carisiko enna naritanavendu
Vira mushtiyind~hari hodeyalu
Kruranu raktava karidanu ||13||

Hari hoyyatale morelidda kale-
Sureyayitu paranarera mohisi
Paragandavarunte sariradolidda
Marutesa horasari bare
Dhira bimaraya boriduta hari
Kora miseyanerisi hurimadi
Narimani yitta barendu karedu
Saridanu nijagaravanu ||14||

Sarasavu ninage virasavu Ayitu
Kareselo I puradarasa kallana
Narasimhana nija arasige manavanu
Veresidyo mandara arasane
Arasi nodutire varesidana jiva
Doraseya kulana beresi savanga
Virisi alliye siri vijayaviththala
Arasina lileya smarisutali ||15||

bheema · dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Binyaipe ninaganu bimasena |

ಬಿನ್ಯೈಪೆ ನಿನಗಾನು ಭೀಮಸೇನ ||pa||

ಬನ್ನಬಡುತಿಹ ಜನರ ಭಯವ ಪರಿಹರಿಸೆಂದು ||a.pa||

ನೀಚರಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಯಗಳಿಂದಲಿ ಜನರು
ಯೋಚಿಸುವರೆಮಗಾರು ಗತಿಯೆನುತಲಿ
ಕೀಚಕಾಂತಕ ನಿನ್ನ ಕೀರ್ತಿ ಬಹುವಿಧ ಕೇಳಿ
ಯಾಚಿಸುವೆ ನಿನಗಾನು ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹೆಂದು ||1||

ಭವ ವಿಮೋಚಕನು ನೀನೆ ಸಚ
ರಾಚರಕೆ ಸಂತತ ಪುರೋಚನಾರಿ
ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮಾಬ್ಧಿ ವೀಚಿಯೊಳು ಮುಳುಗಿಹ
ಖೇಚರೇಂದ್ರಾಹಿಪ ತ್ರಿಲೋಚನರ ಗುರುವೆ ||2||

ಖಚರೋತ್ತಮನೆ ನಿನ್ನ ಸುಚರಿತೆಗಳನು ಕೇಳಿ
ರಚನೆಗೈಯ ಬಲ್ಲೆನೆ ಅಚಲ ಸತ್ವ
ಪ್ರಚಲಿಸುತಿಹ ಮನೋವಚನ ಕಾಯುವ ಘಟೋ
ಪ್ರಚಯ ಮಾಡುವುದೆಂದು ||3||

ಈ ಚತುರ್ದಶ ಭುವನದಾಚಾರ್ಯ ದೇಶ ಕಾ
ಲೋಚಿತದ ಧರ್ಮಗಳ ಸೂಚಿಸೆಮಗೆ
ಪಾಚಕನೆ ನಿನ್ನಡಿಗೆ ಚಾಚುವೆನು ಶಿರ ಸವ್ಯ
ಸಾಚಿ ಸೋದರನೆ ದಯದಿ ಗೋಚರಿಸಿ ಸಲಹೆಂದು ||4||

ವಾಚಾಮಗೋಚರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನ
ಶ್ರೀ ಚರಣ ಭಜಕನೆ ನಿಶಾಚರಾರಿ
ಮೈಚರ್ಮ ಸುಲಿದು ದುಶ್ಯಾಸನನ ರಕುತ ಪರಿ
ಷೇಚನೆಯ ಮಾಡಿದೆ ಮಹೋಚಿತವಿದೆಂದರಿದು||5||

Binyaipe ninaganu bimasena ||pa||

Bannabadutiha janara Bayava pariharisendu ||a.pa||

Nicarimdali banda bayagalindali janaru
Yocisuvaremagaru gatiyenutali
Kicakamtaka ninna kirti bahuvidha keli
Yacisuve ninaganu ellaranu salahendu ||1||

Bava vimocakanu nine saca
Racarake santata purocanari
Pracina karmabdhi viciyolu mulugiha
Kecarendrahipa trilocanara guruve ||2||

Kacarottamane ninna sucaritegalanu keli
Racanegaiya ballene acala satva
Pracalisutiha manovacana kayuva gato
Pracaya maduvudendu ||3||

I caturdasa buvanadacarya desa ka
Locitada dharmagala sucisemage
Pacakane ninnadige cacuvenu Sira savya
Saci sodarane dayadi gocarisi salahendu ||4||

Vacamagocara jagannatha viththalana
Sri carana Bajakane nisacarari
Maicarma sulidu dusyasanana rakuta pari
Shecaneya madide mahocitavidendaridu||5||

bheema · dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA

Kichakantaka bimasenaraya

ಕೀಚಕಾಂತಕ ಭೀಮಸೇನರಾಯ
ಯಾಚಿಸುವೆ ನಿನಗಾನು ಎಲ್ಲರನು ಸಲಹೆಂದು ||pa||

ಕುಂತಿ ಜಠರೋದ್ಭವನೆ ಕುವಲಯದೊಳಗಿಪ್ಪಮ
ಹಂತರಿಗೆ ಬಪ್ಪ ಜನ್ಮಾದಿರೋಗ
ಚಿಂತೆಗಳ ಕಳೆದ ನಿಶ್ಚಿಂತರನು ಮಾಡು ಸ
ರ್ವಾಂತರಾತ್ಮಕ ಸುಖದ ಸರ್ವೇಶ ಶಕ್ರಾದಿ ನುತ ||1||

ದ್ರೌಪದೀರಮಣ e್ಞÁತಾe್ಞÁತ ಕರ್ಮಜ ಮ
ಹಾಪರಾಧಗಲೆಸದನು ದಿನದಲಿ
ನೀ ಪೊರೆಯಬೇಕುಪೇಕ್ಷಿಸದೆ ನಿನ್ನವರ ವಿ
e್ಞÁಪನವ ಕೈಕೊಂಡು ವಿಶ್ವ ಚೇಷ್ಟಕನೆ ||2||

ಕೌರವಾಂತಕನೆ ಕಾಶ್ಯಪಿಸುತರ ಸಂತೈಪ
ಭಾರ ನಿನ್ನದು ಭವದಿ ಭಕ್ತಬಂಧೋ
ಪ್ರೇರಕ ಪ್ರೇರ್ಯ ರೂಪಗಳಿಂದ ಸರ್ವರ ಶ
ರೀರದೊಳಗಾಡುವೆ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ||3|\

ಪವಮಾನತನಯ ಪಾಪಿಷ್ಠರೊಳಗಿದ್ದು ನಿ
ನ್ನವರನೀಪರಿ ದಣಿಸಿ ನೋಡುತಿಹುದು
ಭುವನತ್ರಯೇಶ ಭೂಷಣವೇನೋ ನಿನಗೆ ಸ
ತ್ಕವಿ ಕುಲೋತ್ತಂಸ ಕಾವರ ಕಾಣೆ ನಿನ್ನುಳಿದು ||4||

ವನುಜಾಂತಕನೆ ನಿನ್ನ ದಯವೊಂದಿರಲು ಮನೆ
ಧನಧಾನ್ಯ ಪಶುಪತ್ನಿ e್ಞÁನಭಕುತಿ
ತನಗೆ ತಾನೊದಗಿ ಬಪ್ಪುದು ಸುನಿಶ್ಚಯ ಸನಾ
ತನ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲನೊಲುಮೆ ಪಾತ್ರ ||5||

Kicakantaka bimasenaraya
Yacisuve ninaganu ellaranu salahendu ||pa||

Kunti jatharodbavane kuvalayadolagippama
Hantarige bappa janmadiroga
Cintegala kaleda niscintaranu madu sa
Rvantaratmaka sukada sarvesa sakradi nuta ||1||

Draupadiramana gnanajaáta karmaja ma
Haparadhagalesadanu dinadali
Ni poreyabekupekshisade ninnavara vi
Gnanajaápanava kaikondu visva ceshtakane ||2||

Kauravantakane kasyapisutara santaipa
Bara ninnadu Bavadi baktabandho
Preraka prerya rupagalinda sarvara Sa
Riradolagaduve devategalodane ||3||

Pavamanatanaya papishtharolagiddu ni
Nnavaranipari danisi nodutihudu
Buvanatrayesa bushanaveno ninage sa
Tkavi kulottamsa kavara kane ninnulidu ||4||

Vanujantakane ninna dayavomdiralu mane
Dhanadhanya pasupatni gnanjaána Bakuti
Tanage tanodagi bappudu suniscaya sana
Tana jagannatha viththalanolume patra ||5||

bheema · dasara padagalu · MADHWA

Bimarayana nambi bimasenana

ಭೀಮರಾಯನ ನಂಬಿ ಭೀಮಸೇನನಭೀಮಭವವಾರಿಧಿಯ ಬೇಗದಾಟುವರೆ ನಮ್ಮ ||pa||

ಬಕ ಮೊದಲಾದ ಹಿಡಿಂಬಕ ದುರ್ಜನರ ಕೊಂದುಸುಖಪಡಿಸಿದನಂದು ದ್ವಿಜಕುಲಜರಾಗ ಕೂಡ||1||

ಜರಾಸಂಧನ ಕೂಡೆ ವರ ಯುದ್ಧವನ್ನೆ ಮಾಡಿಸರಕು ಮಾಡದೆ ಕೊಂದ ಧಾರುಣಿಯೊಳಗೆ ನಿಂದ ||2||

ಅಸುರ ಕೀಚಕನೆಂಬುವ ಸತಿ ಕೃಷ್ಣೆಯಬಾಧಿಸೆ ಘಾಸಿಮಾಡಲು ವಂದ್ಯರ ಹೇಸದೆ ಮೋಸದಿ ಕೊಂದ||3||

ಕಡುತೃಷೆಗೆ ದುಶ್ಶಾಸನನೊಡಲ ಬಗಿದು ರಕ್ತಕುಡಿದಂತೆ ತೋರ್ದ ನಮ್ಮೊಡೆಯ ದ್ರೌಪದಿಪ್ರಿಯ ||4||

ಭೀಮ ತನ್ನ ಮರೆಹೊಕ್ಕ ಸುಜನರ ಕಾವಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಹಯವದನ ರಾಮನಾಣೆ ಸತ್ಯವಿದು ||5||

Bimarayana nambi bimasenanabimabavavaridhiya begadatuvare namma ||pa||

Baka modalada hidimbaka durjanara kondusukapadisidanandu dvijakulajaraga kuda||1||

Jarasandhana kude vara yuddhavanne madisaraku madade konda dharuniyolage ninda ||2||

Asura kicakanembuva sati krushneyabadhise gasimadalu vandyara hesade mosadi konda||3||

Kadutrushege dussasananodala bagidu raktakudidante torda nammodeya draupadipriya ||4||

Bima tanna marehokka sujanara kavasvami srihayavadana ramanane satyavidu ||5||

bheema · dasara padagalu · MADHWA

Bima paripurna kama somakulabdhi

ಭೀಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕಾಮ ಸೋಮಕುಲಾಬ್ಧಿ
ಸೋಮ ರಣರಂಗ ಭೀಮಾ ಆ ಮಹಾದುರಿತ
ರಾಮರಾಸಿಗೆ ದೇವಾ ಮೊಗನೆನಿಸುವ ಭೂಮಿ ಭಾರ ಹರ ||pa||

ಧರ್ಮನಂದನನೊಡನೆ ಜನಿಸಿ ಬಂದು
ದುರ್ಮತಿಗಳಾ ಕೂಡ ನಿರ್ಮತ್ಸರಾದಲ್ಲಿರದೆ ನಿರುತ ಛಾತ್ರಾ
ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮರೆದೆ ಧರ್ಮಕ ಹಿತರೊಂದು ನಿರ್ಮಿತದರಗಿನ
ಅರ್ಮನೆ ಮಾಡಿರೆ ಮರ್ಮ ತಿಳಿದು ದಾಟಿ
ಮಾರ್ಮಲೆತ ಅಸುರನ ನಿರ್ನಾಮಗೈಸಿದ
ನಿರ್ಮಳಾ ಮನೋಹರಾ ಪೇರ್ಮಿವುಳ್ಳವನೆ||1||

ಬಕನ ಸರ್ರನೆ ಸೀಳಿ ಬಿಸಾಟಿ ಪಾಂಚಾಲಕನ ಸಭಾದÀ ಮೌಳಿ
ಅಕಟ ತೊಲಗಿಸಿ ಗೆಲಿದು ನೆರೆದ ಕಾ
ಮುಕರ ಬಿಂಕವ ಹಳಿದು
ಬಕ ವಿರೋಧಿಯ ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಬಲು ಸುಖ ಬಡಿಸುತ ಕು
ಹಕ ಮಾಗಧÀನ ರಣಮುಖಕಾಹುತಿಯಿತ್ತು
ವಿಕಳತನದ ಕೀಚರ ಕಿಮ್ಮೀರ ಲಿಕಿಲಿಕಿ ಮಾಡಿದ||2||

ಗುರುವಿನ ರಥವೆ ತೆಗೆದು ಗಗನಕ್ಕೆ ಭರದಿಂದಲಿ ಬಗೆದು
ಹರಿದಾಡಿ ಕುಣಿಕುಣಿದು ನೆರದ ಸುತ್ತುವದ ರಥಿಕರ ಹಣಿದು
ಅರಿಗಳ ಶಿರಗಳ ತರಿ ತರಿದವನಿಗೆ
ಹರಪಿದೆ ಗುರುಸುತ ಧುರ ಧರದೊಳು
ಹರಿಶರ ಬಿಡಲಂಜದೆ ಎರಗದಲಿಪ್ಪ ಭ
ಳಿರೆ ಪರಾಕ್ರಮ ವರ ವೃಕೋದರ||3||

ಕೊಬ್ಬಿದ ದುಃಶಾಸನ್ನ ಉರವಣಿಸಿ ಮಬ್ಬಾದ ಕರಿ ತೀಕ್ಷಣ
ಕಬ್ಬು ತುಡಕಿದಂದದಿ ಪಿಡಿದವನ
ಇಬ್ಬಗದು ಉದರದ ಕೊಬ್ಬು ಹರಿಸಿ ಕರು
ಳಬ್ಬರದಲಿ ಸತಿಗೆ ಉಬ್ಬಿಗೆ ತೀರಿಸಿ
ಇಬ್ಬಲದವರನ ಯೆಬ್ಬಟಲು ಸುರರಭ್ಬೆಭ್ಬೆನುತಿರೆ
ಬೊಬ್ಬಾಟಕೆ ಜಗ ಸುಬ್ಬನ ಸೂರೆ ||4||

ಕುರುಪ ಜಲದೊಳಗೆ ಅಡಗಿರಲು
ಬಿರಖು ನುಡಿಯ ಕೆಳಗೆ ಪೊರಡಿಸಿ ಗದೆಯಿಂದಲಿ
ವೈರಿಯ ತೊಡೆ ಮುರಿದು ನಿರ್ಭಯದಿಂದಲಿ
ತುರಗಧ್ವರದಲಿ ಮೆರೆದೆ ದೋಷರಾಶಿ
ವಿರಹಿತ ಕಾಮನೆ ಸುರಮಣಿ ಜಗದಂ
ತರಿಯಾಮಿ ಪರಮಗುರುವೆ ವಿಜಯ
ವಿಠ್ಠಲರಿವ ಭಾರತ ಮಲ್ಲ ಮರುತಾವತಾರ ||5||

Bima paripurna kama somakulabdhi
Soma ranaranga bima A mahadurita
Ramarasige deva moganenisuva bumi bara hara ||pa||

Dharmanandananodane janisi bandu
Durmatigala kuda nirmatsaradallirade niruta catra
Karmadalli marede dharmaka hitarondu nirmitadaragina
Armane madire marma tilidu dati
Marmaleta asurana nirnamagaisida
Nirmala manohara permivullavane||1||

Bakana sarrane sili bisati pancalakana sabadaà mauli
Akata tolagisi gelidu nereda ka
Mukara binkava halidu
Baka virodhiya Bakutiyindali balu suka badisuta ku
Haka magadhaàna ranamukakahutiyittu
Vikalatanada kicara kimmira likiliki madida||2||

Guruvina rathave tegedu gaganakke Baradindali bagedu
Haridadi kunikunidu nerada suttuvada rathikara hanidu
Arigala siragala tari taridavanige
Harapide gurusuta dhura dharadolu
Harisara bidalanjade eragadalippa Ba
Lire parakrama vara vrukodara||3||

Kobbida duhsasanna uravanisi mabbada kari tikshana
Kabbu tudakidandadi pididavana
Ibbagadu udarada kobbu harisi karu
Labbaradali satige ubbige tirisi
Ibbaladavarana yebbatalu surarabbebbenutire
Bobbatake jaga subbana sure ||4||

Kurupa jaladolage adagiralu
Biraku nudiya kelage poradisi gadeyindali
Vairiya tode muridu nirbayadimdali
Turagadhvaradali merede dosharasi
Virahita kamane suramani jagadan
Tariyami paramaguruve vijaya
Viththalariva barata malla marutavatara ||5||

bheema · MADHWA · Vadirajaru

Keechaka vadha

ಭೀಮಸೇನ ಭಾಮಿನಿಯಾದನು ||pa||

ಭೀಮಸೇನ ಭಾಮಿನಿಯಾಗಲುಪ್ರೇಮದ ಸತಿಯ ಕಾಮಿಸಿದವನ
ಝಾಮರಾತ್ರಿಗೆ ಸೀಳುವೆನೆನ್ನುತಸಾಮಜವರದನ ಪಾಡುತಲಿ ||a.pa||

ರಾಜಾಧಿರಾಜನು ಗಜಪುರದಲ್ಲಿ
ಜೂಜಾಡಿ ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನು ಸೋತು
ವಿಜಯಮುಖ್ಯ ಅನುಜರೊಡಗೂಡಿ
ಭುಜಂಗಶಾಯಿಯ ಭಜಿಸುತ್ತ
ಸೂಜಿಮೊನೆಯಷ್ಟು ಗೋಜಿಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ವ್ಯಾಜದಿಂದ ರೂಪಮಾಜಿಕೊಂಡು ಪೋಗೆ
ರಾಜ ಮತ್ಸ್ಯನೊಳು ಭೋಜನ ಮಾಡುತ್ತ
ಪೂಜಿಸಿಕೊಂಬೋ ಸೋಜಿಗವೇನಿದು||1||

ಮಾನಿನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಶ್ರೇಣಿಯೊಳು ಬರುತ
ತ್ರಾಣಿ ವಿರಾಟನ ರಾಣಿಯು ಕಾಣುತ
ಧ್ಯಾನಿಸಿ ಯಾರೆಂದು ಮನ್ನಿಸಿ ಕೇಳಲು
ಮುನ್ನಿನ ಸಂಗತಿ ಪೇಳಿದಳು
ಆಣಿಮುತ್ತಿನಂಥಾ ವಾಣಿಯ ಕೇಳಲು
ಕ್ಷೋಣಿಲಿ ನಿನ್ನಂಥ ಜಾಣೆಯ ಕಾಣೆನು
ಪ್ರಾಣ ನೀನೆನಗೆ ವೇಣಿ ಹಾಕೆನುತ
ಪಾಣಿ ಪಿಡಿದು ಕರೆತಂದಳಾಗ||2||

ಈಶ ಕೇಳೊ ಪರದೇಶದಿಂದೊಬ್ಬಳು
ಕೇಶಕಟ್ಟುವಂಥ ವೇಷದಿ ಬಂದಳು
ಸಾಸಿರಮುಖದ ಶೇಷನೀರೂಪವ
ಲೇಶವು ತಾ ವರ್ಣಿಸಲರಿ
ಯನುವಾಸಮಾಡುವೆನು ಮಾಸಯೀರಾರು
ಗ್ರಾಸವ ಕೊಟ್ಟೆನ್ನ ಪೋಷಿಸೆಂದಾ ನುಡಿ
ದೋಸನು ಪೇಳಲು ಮೀಸೆಯ ತಿರುವುತ
ಮೀಸಲೆನಗೆಂದು ತೋಷಿಸಿದ ||3||

ನಾರಿ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಹಳು
ಮೋರೆಯ ನೋಡಲು ಭಾರಿ ಗುಣವಂತೆ
ತೋರುತಲಿದೆ ಎನ್ನ ಸೇರಿದ ಮೇಲನು-
ಚಾರಿ ಎನಿಸುವೆ ಮೀರಿದ್ದಕ್ಕೆ
ವಾರೆಗಣ್ಣಿಲೊಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ಯಾಳೆಂದು
ಬಾರಿ ಬಾರಿಯಾಕೆ ಮೋರೆ ನೋಡುತಿರೆ
ನೀರೆ ಆ ಕ್ರೂರನ್ನ ಘೋರರೂಪಕಂಜಿ
ಮೋರೆ ತೋರದೆ ಗಂಭೀರದಿಂದಿರೆ ||4||

ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಬಾಚಿ ಹಿಕ್ಕುವ ಸೇವೆಗೆ
ಪುಕ್ಕಟೆ ಅನ್ನಕೆ ಸಿಕ್ಕುವರೆ ನೀನು
ಚಿಕ್ಕಪ್ರಾಯಕೆನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ
ಸಕ್ಕರೆದುಟಿಸವಿ ದಕ್ಕಿಸುವೆ
ರಕ್ಕಸ ನಿನಗೆ ದಕ್ಕುವಳೆ ನಾನು
ಮುಕ್ಕಣ್ಣನಾದರು ಲೆಕ್ಕಿಸದಾ ಪತಿ
ಗಕ್ಕನೆ ಬಂದರೆ ತಿಕ್ಕಿ ನಿನ್ನ ಕಾಯ
ದಿಕ್ಕು ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬಲಿಯಿಕ್ಕುವರೊ ||5||

ಭಂಡಕೀಚಕನುದ್ದಂಡತನ ಕೇಳು
ಮಂಡೆ ಹಿಕ್ಕುವಳೆಂದು ಕಂಡಕಂಡ
ಬಳಿಪುಂಡು ಮಾಡುವನು ಗಂಡಕಂಡರೆ
ತಲೆಚಂಡನಾಡುವನು ಖಂಡಿತದಿ
ಮಂಡಲಾಧಿಪನ ಹೆಂಡತಿ ನೀನಮ್ಮ
ಉಂಡಮನೆಗೆ ಹಗೆಗೊಂಡಳೆನ್ನದಿರು
ಲಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ದಂಡಿಸಿ ಪೇಳದೆ
ಹಿಂಡಿಕೊಳ್ಳದಿರು ದುಂಡುಮುಖ ||6||

ತರಳ ನಿನ್ನಯ ದುರುಳತನದ
ಬೆರಳ ಸನ್ನೆಯು ಗರಳವಾಯಿತೆ
ಸರಳ ಗುರಿಗೆ ಕೊರಳ ಕೊಡದೆ
ಪುರದೊಳಿರದೆ ತೆರಳೊ
ನೀಅರಳಮೊಗ್ಗೆಯ ಹೆರಳಿಗ್ಹಾ ಕುತ
ಕುರುಳು ತಿದ್ದುವ ತರಳೆಯ ಕಂಡು
ಇರಳು ಹಗಲು ಬಾರಳು ಎನ್ನುತ
ಮರುಳುಗೊಂಡರೆ ಬರುವಳೆ ||7||

ನಿಷ್ಠೆ ಸೈರಂಧ್ರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಸಿ ನೋಡಲು
ನಷ್ಟವಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯವು
ಭ್ರಷ್ಟ ನಿನಗೆ ನಾನೆಷ್ಟು ಪೇಳಲಿನ್ನು
ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ನೀನು ಕೆಟ್ಟಿಕಂಡ್ಯಾ
ಸೃಷ್ಟಿಲಿ ನನ್ನಂಥ ಗಟ್ಟಿಗನ್ಯಾರಕ್ಕ
ದುಷ್ಟರ ಎದೆಯ ಮೆಟ್ಟಿ ಸೀಳುವೆನು
ಗುಟ್ಟಿಂದ ನಾರಿಯ ಕೊಟ್ಟುಕಳುಹಲು
ಪಟ್ಟದ ರಾಣಿಯೊಳಿಟ್ಟುಕೊಂಬೆ ||8||

ಕೀಚಕನಾಡಿದ ನೀಚನುಡಿ ಕೇಳಿ
ನಾಚಿ ಪತಿಯೊಳು ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು
ಯೋಚಿಸಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಚೆ ಬರುತಿರೆ ನಿ
ಶಾಚರ ಕರವ ಬಾಚಿದನುಬಾಚಿ
ಹಿಕ್ಕುವಂಥ ಪ್ರಾಚೀನವೇನಿದು
ವಾಚನಾಡು ಮೀನಲೋಚನೆ ಎನ್ನಲು
ಆಚರಿಸಿ ಮುಂದುತೋಚದೆ ಖಳನ
ವಿಚಾರಿಸಿಕೊ ಶ್ರೀಚಕ್ರಪಾಣಿ ||9|

ಪೊಡವಿಪತಿಗಳ ಮಡದಿ ನಾನಾಗಿ
ಬಡತನವು ಬಂದೊಡಲಿಗಿಲ್ಲದೆ
ನಾಡದೊರೆಗಳ ಬೇಡುವುದಾಯಿತು
ಮಾಡುವುದೇನೆಂದು ನುಡಿದಳು
ಕೇಡಿಗ ಕೀಚಕ ಮಾಡಿದ ಚೇಷ್ಟೆಗೆ
ಕಡಲಶಾಯಿ ಕಾಪಾಡಿದ
ಎನ್ನನುಆಡಲಂಜಿಕೇನು ಷಡುರಸಾನ್ನದ
ಅಡುಗೆ ರುಚಿಯ ನೋಡುವರೇ ||10||

ನಡುಗುವೊ ಧ್ವನಿ ಬಿಡುತ ಕಣ್ಣೀರಿಂ-
ದಾಡುವ ಮಾತನು ಬಾಡಿದ ಮುಖವನೋ
ಡಿದನಾಕ್ಷಣ ತೊಡೆದು ನೇತ್ರವ
ಬಿಡುಬಿಡು ದುಃಖ ಮಾಡದಿರು
ಪುಡುಕಿ ನಿನ್ನನು ಹಿಡಿದವನನ್ನು
ಬಡಿದು ಯಮಗೆ ಕೊಡುವೆ ನೋಡೀಗ
ತಡವ ಮಾಡದೆ ಗಾಢದಿ ಪೋಗು
ನೀಮಾಡಿದ ಚಿಂತೆ ಕೈಗೊಡಿತೆಂದು ||11||

ಮೋಸಮಾಡಿ ಪೋದಳಾ ಶಶಿಮುಖಿ ಯೆಂ-
ದಾಸೆ ಬಿಡದೆ ತಾ ವ್ಯಸನಗೊಳ್ಳುತ
ಪೂಶರತಾಪಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಗÀಂಧವ
ದಾಸಿಯರಿಂದ ಪೂಸಿಕೊಂಡು
ಹಾಸುಮಂಚದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿ ಕೊಳುತಲಿ
ಗಾಸಿ ಪಡುತಿರೆ ಆ ಸಮಯದಲಿ
ಲೇಸಾಗಿ ನಿನ್ನಭಿಲಾಷೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆ
ಈಸು ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಭಾಷೆ ಕೊಟ್ಟೆ ||12||

ನಳಿನಮುಖಿಯು ಪೇಳಿದ ಮಾತನು
ಕೇಳಿ ಹರುಷವ ತಾಳಿದನಾಕ್ಷಣ
ಖಳನು ಹೊನ್ನಿನ ಜಾಳಿಗೆಯ
ತೊಟ್ಟಿನ್ನುಳಿಯದಲೆ ರತಿಕೇಳಿಗಿನ್ನು
ಕಾಳಗದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬಾರೆಂದು
ಪೇಳಿದ ಸುಳುವು ಪೇಳಲು ಭೀಮಗೆ
ಖಳನ ಕಾಯವ ಸೀಳುವವೇಳೆ
ಬಂತೆನ್ನುತ ತೋಳ ಹೊಯಿದ||13||

ನಾರಿಯಿನ್ಯಾವಾಗ ಬರುವಳೋಯೆಂದು
ದಾರಿಯ ನೋಡುವ ಚೋರ ಕೀಚಕನು
ತೋರಿದ ಠಾವಿಲಿ ಸೇರುವ ಬೇಗನೆ
ಊರೊಳಗಾರು ಅರಿಯದಂತೆ
ಕ್ರೂರನು ಮೋಹಿಪತೆರದಿ ಎನಗೆನಾರಿಯ
ರೂಪ ಶೃಂಗರಿಸು ನೀನೆಂದು
ವಾರಿಜಮುಖಿಯ ಮೋರೆಯ ನೋಡಲು
ನೀರೆ ದ್ರೌಪದಿ ತಾ ನಾಚಿದಳು||14||

ಬಟ್ಟ ಮುಖಕೆ ತಾನಿಟ್ಟಳು ಸಾದಿನ
ಬಟ್ಟು ಫಣೆಯಲಿ ಇಟ್ಟು ಕಣ್ಣ
ಕಪ್ಪಪಟ್ಟ್ಟೆಪೀತಾಂಬರ ಉಟ್ಟುಕೋ
ನೀನೆಂದುಪುಟ್ಟಾಣಿ ಕುಪ್ಪಸ ಕೊಟ್ಟಳಾಗ
ಕಟ್ಟಾಣಿ ಮುತ್ತು ತಾಕಟ್ಟಿ ಕೊರಳಿಗೆ
ಗಟ್ಟ್ಯಾಗಿ ಚಿನ್ನದಪಟ್ಟಿಯುಡುದಾರದಿಟ್ಟನ
ಬೆರಳಿಗಿಟ್ಟಳು ಉಂಗುರ
ವಿಟಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿತಾಕುವಂತೆ||15||

ಮುತ್ತಿನ ಮೂಗುತಿ ಕೆತ್ತಿದ ವಾಲೆಯು
ಇತ್ತೆರÀ ಬುಗುಡಿಯು ನೆತ್ತೀಗರಳೆಲೆ
ಚಿತ್ರದ ರಾಕಟೆ ಉತ್ತಮಕ್ಯಾದಿಗೆ
ಒತ್ತೀಲಿ ಶ್ಯಾಮಂತಿಗ್ಹ್ಹೂವು ಗೊಂಡ್ಯಾ
ಹಸ್ತದ ಕಡಗವು ಮತ್ತೆ ಚೂಡ್ಯ ವಂಕಿ
ಮುತ್ತಿನ ಹಾರವು ರತ್ನದ ಪದಕವು
ಅರ್ತಿಲಿ ನಾರಿಯು ಕುತ್ತಿಗ್ಗ್ಯೆಹಾಕಲು
ಹಸ್ತಿನಿಯೋ ಈಕೆ ಚಿತ್ತಿನಿಯೊ||16||

ಮುಡಿಗೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮುಡಿಸಿ ಸುಗಂಧ
ತೊಡೆದು ತಾಂಬೂಲ ಮಡಿಸಿಕೊಡು
ತಪ್ರೌಢನ ಸ್ತ್ರೀರೂಪ ನೋಡಲು ಖಳನು
ಕೊಡದೆ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಡನೆಂದಳು
ಮಾಡಿದ್ಯೋಚನೆ ಕೈಗೂಡಿತು ಇಂದಿಗೆ
ನೋಡು ಆ ಕೃಷ್ಣನು ಹೂಡಿದ ಆಟವ
ಮಡದಿ ನೀನೆನ್ನ ಒಡನೆ ಬಾರೆಂದು
ನಡೆದ ಖಳನ ಬಿಡಾರಕೆ ||17||

ಇಂದುಮುಖಿ ಅರವಿಂದನಯನದ
ಮಂದಗಮನೆಯು ಬಂದಳು ಎನ್ನುತ
ನಂದನತನಯನ ಕಂದನ ಬಾಧೆಗೆ
ಕಂದಿ ಕುಂದಿ ಬಹು ನೊಂದೆನೆಂದ
ಹಿಂದಿನ ಸುಕೃತದಿಂದಲಿ ನಿನ್ನೊಳಾ-
ನಂದವಾಗಿಹುದು ಇಂದಿಗೆ ಕೂಡಿತು
ಕುಂದದಾಭರಣ ತಂದೆ ನಾ ನಿನಗೆ
ಚಂದದಿಂದಿಟ್ಟು ನೀನಂದವಾಗೆ||18||

ಗುಲ್ಲುಮಾಡದಿರೊ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಮಾತಾಡೊ
ವಲಭರ್ತಾಕಂಡರೆ ಹಲ್ಲು ಮುರಿವರೊ
ಬಲ್ಲವ ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲದು ಈ ಕಾರ್ಯ
ಗೆಲ್ಲಲರಿಯೆ ನೀ ಕೊಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಬೆ
ಚೆಲ್ವೆ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಹುಲ್ಲೆಗಣ್ಣ ನೋಟ
ಕೊಲ್ವಬಗೆ ಗೆಲ್ಲಲಾರೆನೆಂದು
ಗಲ್ಲವ ಮುದ್ದಿಟ್ಟು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಲು
ಕಲ್ಲೆದೆಯಲ್ಲ್ಲಿರೆ ಖೂಳ ನೊಂದ ||19||

ನಾರಿಯೊ ನೀನೇನು ಮಾರಿಯೊ ಇನ್ನೊಂದು
ಬಾರಿ ನೀ ಎನಗೆ ಮೋರೆ ತೋರಿಸೆಂದ
ಧೀರನ ಸಮೀಪಬಾರದೆ ಓಡುವ
ದಾರಿಯ ನೋಡುತಿರಲಾಗ
ಬಾರದಂಥಾ ಪರದಾರರ ಮೋಹಿಪ
ಕ್ರೂರಗೆ ಈ ರೂಪ ಘೋರವಾಗಿಹುದು
ಸಾರದ ಮಾತಿದು ಯಾರಾದರೇನೀಗ
ಮಾರನ ತಾಪವ ಪರಿಹರಿಸುವೆ ||20||

ಶುದ್ಧಹೆಣ್ಣೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿಹ ಎನ್ನ
ವಿದ್ಯವ ನಿನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರುವೆ
ನಿದ್ರೆಯಗೆಡುವೊ ಬುದ್ಧಿಯು ನಿನ್ನದು
ಸದ್ದು ಮಾಡದೆ ಬಂದು ಮುದ್ದಿಸೆನ್ನ
ಬದ್ಧವೊ ಏನೆಂದು ಬದ್ದಿಗೆ ಹೋಗಲು
ಎದ್ದು  ಸಮೀರಜ ಗುದ್ದಲು
ಕೀಚಕಬಿದ್ದನು ಭೂಮಿಲಿ ಗೆದ್ದೆನೆನುತ
ಅನಿ-ರುದ್ಧನ ಸ್ಮರಿಸುತಲೆದ್ದ ಭೀಮ ||21||

ಕೆಟ್ಟ ಕೀಚಕ ತಾ ತೊಟ್ಟ ಛಲದಿಂದ
ಬೆಟ್ಟದಂಥ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟಿನ್ನವನ
ಪಟ್ಟಾಗಿ ತೋರುವೆ ದೃಷ್ಟಿಸು ಎನ್ನಲು
ಭ್ರಷ್ಟನ ನೋಡುವುದೇನೆಂದಳು
ಕೊಟ್ಟ ಭಾಷೆಯು ಈಗ ಮುಟ್ಟಿತು ನಿನಗೆ
ಕೃಷ್ಣನ ದಯದಿ ಕಷ್ಟವು ಹಿಂಗಿತು
ಪಟ್ಟಣಕೀಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟದ ಮುಂಚೆ
ಗುಟ್ಟಲಿ ಪೋಗುವ ಥಟ್ಟನೆಂದ ||22||

ಅರಸಿ ನಿನ್ನೊಳು ಸರಸ ಬೇಕೆಂದ
ಪುರುಷನ ಜೀವ ಒರೆಸಿ ಕೊಂದೆನು
ಹರುಷದೀ ಪುರದರಸು ನಮ್ಮನು
ಇರಿಸಿಕೊಂಡೊಂದೊರುಷವಾಯಿತು
ಬೆರೆಸಿದ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ವಿರಸ ಬಂತೆಂದು
ಸರಸಿಜಾಕ್ಷಿಯು ಕರೆಸಿ ನಿನ್ನೊಳ
ಗಿರಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಯವದನನಸ್ಮರಿಸಿ
ಗದೆಯನು ಧರಿಸುವೆ||23||

Bimasena baminiyadanu ||pa||

Bimasena baminiyagalupremada satiya kamisidavana
Jamaratrige siluvenennutasamajavaradana padutali ||a.pa||

Rajadhirajanu gajapuradalli
Jujadi tamma rajyavanu sotu
Vijayamukya anujarodagudi
Bujangasayiya Bajisutta
Sujimoneyashtu gojillade bere
Vyajadinda rupamajikondu poge
Raja matsyanolu bojana madutta
Pujisikombo sojigavenidu||1||

Manini draupadi sreniyolu baruta
Trani viratana raniyu kanuta
Dhyanisi yarendu mannisi kelalu
Munnina sangati pelidalu
Animuttinantha vaniya kelalu
Kshonili ninnantha janeya kanenu
Prana ninenage veni hakenuta
Pani pididu karetandalaga||2||

Isa kelo paradesadindobbalu
Kesakattuvamtha veshadi bandalu
Sasiramukada seshanirupava
Lesavu ta varnisalari
Yanuvasamaduvenu masayiraru
Grasava kottenna poshisenda nudi
Dosanu pelalu miseya tiruvuta
Misalenagendu toshisida ||3||

Nari akkanalli serikondihalu
Moreya nodalu bari gunavante
Torutalide enna serida melanu-
Cari enisuve miriddakke
Varegannilondu sari nodyalendu
Bari bariyake more nodutire
Nire A kruranna gorarupakanji
More torade gambiradindire ||4||

Akkanige baci hikkuva sevege
Pukkate annake sikkuvare ninu
Cikkaprayakenna pakkakke bandare
Sakkaredutisavi dakkisuve
Rakkasa ninage dakkuvale nanu
Mukkannanadaru lekkisada pati
Gakkane bamdare tikki ninna kaya
Dikku dikkige baliyikkuvaro ||5||

Bandakicakanuddandatana kelu
Mande hikkuvalendu kandakanda
Balipundu maduvanu gandakandare
Talecandanaduvanu kanditadi
Mandaladhipana hendati ninamma
Undamanege hagegondalennadiru
Landanige buddhi dandisi pelade
Hindikolladiru dundumuka ||6||

Tarala ninnaya durulatanada
Berala sanneyu garalavayite
Sarala gurige korala kodade
Puradolirade teralo
Ni^^aralamoggeya heralig~ha kuta
Kurulu tidduva taraleya kandu
Iralu hagalu baralu ennuta
Marulugondare baruvale ||7||

Nishthe sairandhriya drushtisi nodalu
Nashtavaguvudu ashtaisvaryavu
Brashta ninage naneshtu pelalinnu
Kattakadege ninu kettikandya
Srushtili nannamtha gattiganyarakka
Dushtara edeya metti siluvenu
Guttimda nariya kottukaluhalu
Pattada raniyolittukombe ||8||

Kicakanadida nicanudi keli
Naci patiyolu sucisabekendu
Yocisi summane Ice barutire ni
Sacara karava bacidanubaci
Hikkuvantha pracinavenidu
Vacanadu minalocane ennalu
Acarisi mumdutocade kalana
Vicarisiko sricakrapani ||9|

Podavipatigala madadi nanagi
Badatanavu bandodaligillade
Nadadoregala beduvudayitu
Maduvudenendu nudidalu
Kediga kicaka madida ceshtege
Kadalasayi kapadida
Ennanu^^adalanjikenu shadurasannada
Aduge ruciya noduvare ||10||

Naduguvo dhvani biduta kannirin-
Daduva matanu badida mukavano
Didanakshana todedu netrava
Bidubidu duhka madadiru
Puduki ninnanu hididavanannu
Badidu yamage koduve nodiga
Tadava madade gadhadi pogu
Nimadida cimte kaigoditendu ||11||

Mosamadi podala sasimuki yen-
Dase bidade ta vyasanagolluta
Pusaratapakke kesari gaàndhava
Dasiyarinda pusikondu
Hasumancadalli bisi kolutali
Gasi padutire A samayadali
Lesagi ninnabilashe sallisuve
Isu samsaya beda bashe kotte ||12||

Nalinamukiyu pelida matanu
Keli harushava talidanakshana
Kalanu honnina jaligeya
Tottinnuliyadale ratikeliginnu
Kalagada maneyolage barendu
Pelida suluvu pelalu bimage
Kalana kayava siluvavele
Bantennuta tola hoyida||13||

Nariyinyavaga baruvaloyendu
Dariya noduva cora kicakanu
Torida thavili seruva begane
Urolagaru ariyadante
Kruranu mohipateradi enagenariya
Rupa srumgarisu ninendu
Varijamukiya moreya nodalu
Nire draupadi ta nacidalu||14||

Batta mukake tanittalu sadina
Battu paneyali ittu kanna
Kappapatttepitambara uttuko
Ninemduputtani kuppasa kottalaga
Kattani muttu takatti koralige
Gattyagi cinnadapattiyududaradittana
Beraligittalu ungura
Vitapurushara drushtitakuvante||15||

Muttina muguti kettida valeyu
Itteraà bugudiyu nettigaralele
Citrada rakate uttamakyadige
Ottili syamantig~hhuvu gondya
Hastada kadagavu matte cudya vanki
Muttina haravu ratnada padakavu
Artili nariyu kuttiggyehakalu
Hastiniyo Ike cittiniyo||16||

Mudige mallige mudisi sugandha
Todedu tambula madisikodu
Tapraudhana strirupa nodalu kalanu
Kodade pranava bidanendalu
Madidyocane kaiguditu indige
Nodu A krushnanu hudida atava
Madadi ninenna odane barendu
Nadeda kalana bidarake ||17||

Indumuki aravindanayanada
Mandagamaneyu bandalu ennuta
Nandanatanayana kandana badhege
Kandi kundi bahu nondenemda
Hindina sukrutadindali ninnola-
Nandavagihudu indige kuditu
Kundadabarana tande na ninage
Chandadindittu ninandavage||18||

Gullumadadiro mellage matado
Valabartakandare hallu murivaro
Ballava ninage salladu I karya
Gellalariye ni kollisikombe
Celve kelu ninna hulleganna nota
Kolvabage gellalarenendu
Gallava muddittu maiyella hudukalu
Kalledeyalllire kula nonda ||19||

Nariyo ninenu mariyo innondu
Bari ni enage more torisenda
Dhirana samipabarade oduva
Dariya nodutiralaga
Baradantha paradarara mohipa
Krurage I rupa goravagihudu
Sarada matidu yaradareniga
Marana tapava pariharisuve ||20||

Suddhahennendu prasiddhavagiha enna
Vidyava ninage sadyakke toruve
Nidreyageduvo buddhiyu ninnadu
Saddu madade bandu muddisenna
Baddhavo Enendu baddige hogalu
Eddu samiraja guddalu
Kicakabiddanu bumili geddenenuta
Ani-ruddhana smarisutaledda bima ||21||

Ketta kicaka ta totta Caladinda
Bettadantha deha bittinnavana
Pattagi toruve drushtisu ennalu
Brashtana noduvudenendalu
Kotta basheyu Iga muttitu ninage
Krushnana dayadi kashtavu hingitu
Pattanakisuddi muttada munce
Guttali poguva thattanenda ||22||

Arasi ninnolu sarasa bekenda
Purushana jiva oresi kondenu
Harushadi puradarasu nammanu
Irisikondondorushavayitu
Beresida snehakke virasa bantendu
Sarasijakshiyu karesi ninnola
Girisadiddare hayavadananasmarisi
Gadeyanu dharisuve||23||