MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Vamana trivikrama suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ವಾಮನ ವಟು ಇಂದ್ರಾನುಜ ಉಪೇಂದ್ರನೆ
ಭೂಮಿ ಸುರಾಗ್ರಣಿ ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ
ಹೇಮ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಹೇಮ ಮೇಖಳ ಪೋಳವ
ಹೇಮ ಕೌಪೀನಧರ ಕ್ಷೇತ್ರರಮಣಾ
ವ್ಯೋಮಗಂಗಾ ಜನಕ ಹಸ್ತ ಛತ್ರಕಮಂಡುಲ
ಸೋಮ ಸನ್ನಿಭ ಪೂರ್ಣ ಗುಣ ಗಣ ನಿಲಯಾ
ಕಾಮಿತಫಲವೀವ ಕರುಣಾನಿಧಿ
ಸಾಮಗಾಯನ ಪ್ರೀತ ಸುಜನರ ಮನೋರಥ
ಸಮಸ್ತಲೋಕನಾಥ ಗರುಡುವರೂಥ
ಭೀಮದೈತ್ಯಹರಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಿ
ಸ್ಸೀಮ ಮಹಿಮ ಸುರಸ್ತೋಮ ವಿನುತಪಾದ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಬಲಿರಾಯನು ಬಹಳ ಬಲವಂತನಾಗಿ
ಖಳಾರಾತಿ ಮಿಕ್ಕ ಬಿಲಿಷ್ಠರಾದವರ
ಕಲಹದೊಳೋಡಿಸಿ ಛಲದಲ್ಲಿ ಅವರ
ಬಲು ಪದವಿಗಳನು ಕಳೆದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಇಳಿಯೊಳಗಾರಿಗೆ ಅಳುಕದಲಿರುತಿರಲು
ಬಿಲ್ಲುಗಾರರಿಗೆ ವೆಗ್ಗಳನಾಗಿ ಚರಿಸಿ
ಜಲಜ ಮಗನ ಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ತ
ನ್ನೊಳಗೆ ನಿರಂತರ ನಲಿದೊಲಿದು ನೆನೆವಾ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಮನದೊಳು ಬಲಿರಾಯಾ ಮನಸಿಜನಯ್ಯನ
ನೆನೆಸುತ್ತ ಸಕಲ ಲೋಕವನೆ ಗೆದ್ದು
ಎನಗಾರು ಸರಿಯೆಂದು ಬಲುಗರ್ವದಲಿ ಇರೆ
ಅನಿಮಿಷಪತಿ ಪಲಾಯನವಾಗಿ ಪೋಗಲು
ದನುಜ ಬಲ್ಲಿದನೆಂದು ದಕ್ಷನ ತನುಜೆ
ಮನೋವ್ಯಥೆಯಿಂ ಕ್ಲೇಶಬಡುತತ್ತ
ಕಣಿಸಿ ದೈತ್ಯನ ಕೂಡ ಗೆಲುವ ಮನನ ಪಡಿವೆಂ
ದೆನುತ್ತ ರೋಷದಲಿ ಪತಿ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ
ವನಜನಾಭನೆ ಧ್ಯಾನವನೆ ಮಾಡಿದಳು ತನ್ನ
ಮನದ ಬಯಕೆ ಸಲ್ಲಿಸು ಎನುತಲಿ
ಘಣಿಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವಾಮನ ದೇವ
ಮುನಿ ಕಶ್ಯಪ ಅದಿತಿದೇವಿಗೆ ಒಲಿದಾ ||3||

ಝಂಪಿತಾಳ
ಶಕ್ರನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಇಂದ್ರಸೇನನು ಬಿಡದೆ
ಆಕ್ರಮಿಸಿ ತ್ರಿಲೋಕ ಮಧ್ಯದಲಿ ಬಲು ಪ
ರಾಕ್ರಮನಾಗಿ ತಾನಲ್ಲದಲೆ ಮತ್ತೋರ್ವ
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹಿಗ್ಗೀ
ಶುಕ್ರನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿರೆ ಯಾಗದಲ್ಲಿಗೆ ಉ
ರುಕ್ರಮನೇ ಉಪೇಂದ್ರನಾಗಿ ಬಂದು
ತಾ ಕ್ರೀಡೆಯಾಡಿದಂತೆ ಬಾಲಕನಾಗಿ
ಆಕ್ರಮಮಾಡಿ ಒಲಿಯೆ ಮೆಚ್ಚಿಸೀ
ಸಕ್ರಿಯ ಸಕಲೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನು ತ್ರಿ
ವಿಕ್ರಮಾವತಾರ ಧರಿಸಿದನು ಸುರರೊಲಿಯೊ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಾನವನಲ್ಲಿಗೆ ಮುದ್ದು ಮೋಹನ ಪೋಗಿ
ದಾನವ ಬೇಡಿದ ಮೂರುಪಾದಾ
ಕ್ಷೋಣಿಯಕೊಡು ಎಂದು ಕಪಟವೇಷದಲ್ಲಿ
ಏನೆಂಬೆ ವಟುವಿನ ಮಹಾಮಹಿಮೆ
ಮಾನವನಂತೆ ಲೀಲೆ ತೋರಿ ಕರಒಡ್ಡಿ
ದಾನೊ ಪಿತಾಮಹನಯ್ಯಾ ನಮ್ಮಯ್ಯ
ಕಾಣುವರಾರು ಈತನ ಮಹತ್ತಣು ರೂಪಾ
ಎಣಿಸಲಳವೇ ಲಕುಮಿಗಾದರೂ
ಬಾಣಸುರನ ಜನಕ ಮಾತುಕೇಳುತ ವಿಪ್ರ
ಏನು ಬೇಡಿದನೆಂದು ನಸುನಗುತ್ತ
ತಾ ನೀರಿನಲಿ ತನ್ನ ಸತಿಯಸಹಿತನಾಗಿ
ಕ್ಷೋಣಿಯ ತ್ರಿಪಾದಾ ಧಾರಿ ಎರಿಯೇ
ಧೇನು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ತಾನೆ
ಆನಂದದಲಿ ಕೈಕೊಂಡಾಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ಒಂದು ಚರಣ ಬೊಮ್ಮಾಂಡ ಖರ್ಪರದಲ್ಲಿ
ಒಂದು ಚರಣ ಪಾತಾಳಲೋಕದಲ್ಲಿ
ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿದವು ಮ
ತ್ತೊಂದು ಪಾದಕೆ ಭೂಮಿ ಸಾಲದಾಯಿತೆಂದು
ಇಂದ್ರಸೇನಗೆ ವಾಮನದೇವ ನುಡಿಯಿಂದ
ಬಂಧಿಸಿ ಸಮಯಬದ್ಧಮಾಡಲು ಬಲಿ
ಇಂದಿರಾಪತಿ ಈತನೆಂದು ತಿಳಿದು ವೇಗ
ವಂದಿಸಿ ತನ್ನಯ ಶಿರವನು ನೀಡಲು
ಅಂದು ಗೋವಿಂದನು ಅರಸನು ತಲೆಮೆಟ್ಟಿ
ಒಂದು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪಾತಾಳಕಟ್ಟಿದ
ಮುಂದೆ ನಖದಿಂದ ಬೊಮ್ಮಾಂಡ ಭೇದಿಸಿ
ಮಂದಾಕಿನಿ ಪೆತ್ತಾ ನಿರುತ ನಿರ್ಭೀತಾ
ಇಂದ್ರವಂದಿತ ಸಿರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೃಪಾ
ಸಿಂಧು ಸಿಂಧುರ ಪಾಲಾ ಸಿಂಧುತನುಜೆ ಪತಿ|| 6||

ಆದಿತಾಳ
ಕಾಯವನಿತ್ತವಗೆ ನಾರಾಯಣನು ಒಲಿದು ಕಲ್ಪ
ಆಯುವನಿತ್ತು ಸರ್ವದ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು
ಕಾಯಿದಾ ತಾನವನ ಮನಿಯ
ಸ್ಥಾಯವಾಗಿ ಬಾಗಿಲೊಳು ಈಯಬಲ್ಲಿ ದೇವ ತನ್ನ
ಮಾಯಾದಿಂದ ಜನರ ಮೋಹಿಸಿ ಶ್ರೀಯರಸ ವಿ
ಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ನಾಯಕ ಶಿರೋಮಣಿ
ಶ್ರೇಯಸ್ಸನೀವ ತನ್ನ ಗಾಯನ ಮಾಡುವರಿಗೆ ||7||

ಜತೆ
ಇಂದ್ರಂಗೆ ಸುರ ಪದವಿ ಕೊಡಿಸಿ ಬಲಿಗೆ ಒಲಿದಾ
ಕಂದರ್ಪಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲವಟು||8||

Dhruvatāḷa
vāmana vaṭu indrānuja upēndrane
bhūmi surāgraṇi bāla brahmacāri
hēma yajñōpavīta hēma mēkhaḷa pōḷava
hēma kaupīnadhara kṣētraramaṇā
vyōmagaṅgā janaka hasta chatrakamaṇḍula
sōma sannibha pūrṇa guṇa gaṇa nilayā
kāmitaphalavīva karuṇānidhi
sāmagāyana prīta sujanara manōratha
samastalōkanātha garuḍuvarūtha
bhīmadaityaharaṇa vijaya viṭhṭhala ni
s’sīma mahima surastōma vinutapāda ||1||

maṭṭatāḷa
balirāyanu bahaḷa balavantanāgi
khaḷārāti mikka biliṣṭharādavara
kalahadoḷōḍisi chaladalli avara
balu padavigaḷanu kaḷedu tegedukoṇḍu
iḷiyoḷagārige aḷukadalirutiralu
billugārarige veggaḷanāgi carisi
jalaja magana janaka vijaya viṭhṭhala ta
nnoḷage nirantara nalidolidu nenevā||2||

rūpaka tāḷa
manadoḷu balirāyā manasijanayyana
nenesutta sakala lōkavane geddu
enagāru sariyendu balugarvadali ire
animiṣapati palāyanavāgi pōgalu
danuja ballidanendu dakṣana tanuje
manōvyatheyiṁ klēśabaḍutatta
kaṇisi daityana kūḍa geluva manana paḍiveṁ
denutta rōṣadali pati ajñānadalli
vanajanābhane dhyānavane māḍidaḷu tanna
manada bayake sallisu enutali
ghaṇiśāyi vijayaviṭhala vāmana dēva
muni kaśyapa aditidēvige olidā ||3||

jhampitāḷa
śakrana saubhāgya indrasēnanu biḍade
ākramisi trilōka madhyadali balu pa
rākramanāgi tānalladale mattōrva
cakravartiyē illavendu higgī
śukranna śiṣyanire yāgadallige u
rukramanē upēndranāgi bandu
tā krīḍeyāḍidante bālakanāgi
ākramamāḍi oliye meccisī
sakriya sakalēśa vijaya viṭhṭhalanu tri
vikramāvatāra dharisidanu suraroliyo ||4||

triviḍitāḷa
dānavanallige muddu mōhana pōgi
dānava bēḍida mūrupādā
kṣōṇiyakoḍu endu kapaṭavēṣadalli
ēnembe vaṭuvina mahāmahime
mānavanante līle tōri kara’oḍḍi
dāno pitāmahanayyā nam’mayya
kāṇuvarāru ītana mahattaṇu rūpā
eṇisalaḷavē lakumigādarū
bāṇasurana janaka mātukēḷuta vipra
ēnu bēḍidanendu nasunagutta
tā nīrinali tanna satiyasahitanāgi
kṣōṇiya tripādā dhāri eriyē
dhēnu bhaktarigella vijaya viṭhṭhala tāne
ānandadali kaikoṇḍābhaktige mecci ||5||

aṭṭatāḷa
ondu caraṇa bom’māṇḍa kharparadalli
ondu caraṇa pātāḷalōkadalli
sandēhavillade vyāpisidavu ma
ttondu pādake bhūmi sāladāyitendu
indrasēnage vāmanadēva nuḍiyinda
bandhisi samayabad’dhamāḍalu bali
indirāpati ītanendu tiḷidu vēga
vandisi tannaya śiravanu nīḍalu
andu gōvindanu arasanu talemeṭṭi
ondu caraṇadalli pātāḷakaṭṭida
munde nakhadinda bom’māṇḍa bhēdisi
mandākini pettā niruta nirbhītā
indravandita siri vijaya viṭhṭhala kr̥pā
sindhu sindhura pālā sindhutanuje pati|| 6||

āditāḷa
kāyavanittavage nārāyaṇanu olidu kalpa
āyuvanittu sarvada aiśvaryadalli iṭṭu
kāyidā tānavana maniya
sthāyavāgi bāgiloḷu īyaballi dēva tanna
māyādinda janara mōhisi śrīyarasa vi
jaya viṭhṭhala nāyaka śirōmaṇi
śrēyas’sanīva tanna gāyana māḍuvarige ||7||

jate
indraṅge sura padavi koḍisi balige olidā
kandarpapita nam’ma vijaya viṭhṭhalavaṭu||8||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s