MADHWA · sulaadhi · varaha · Vijaya dasaru

Varaha avatara suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಭೂವರಾಹ ಅವತಾರ ಶೃಂಗಾರ ಗುಣಾಕಾರಾ
ದೇವರ ದೇವನೆ ಧಾರುಣೀಧರ ದಾ-
ನವರ ವಿಪಿನ ಕುಠಾರ ಕಲುಷಹರಾ
ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ ಜಠರದೊಳಗೆ ಇಟ್ಟ
ಶ್ರೀವರ ಸರ್ವಸಾರಭೋಕ್ತ ಶ್ರೀಮದನಂತ
ಜೀವರಾಖಿಳರಿಗೆ ಬಲು ಭಿನ್ನ ದಯ ಪಾ-
ರಾವಾರ ಮೂರುತಿ ಸುರನರೋರಗ ಪಾ-
ರಾವಾರ ವಿನುತಾ ವಿನುತಜ ಗಮನಾ ಕ್ಷೀರ
ವಾರಿಧಿ ಶಯನಾ ವಾರಿಜನಯನಾ ಇಂ-
ದೀವರ ಶ್ಯಾಮ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ತಾವರೆ ಜಲದೊಳಗಿದ್ದಂತೆನ್ನೊಳಗಿಪ್ಪಾ
ಭೂವರಹಾವತಾರಾ ||1||

ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸುರರನು ಬೆಂಬುತ್ತಿ ಧರಣಿಯನು ಕಿತ್ತಿ
ಸುರುಳಿಯ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಿ
ಭರದಿಂದಲಿ ಎತ್ತಿ ಇರಿಸಿದ ದುರ್ಮತ್ತಿ
ಧರುಣಿಯ ನಿಜಪತ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಮೂರ್ತಿ-
ಮೆರೆದನು ಸತ್ಕೀರ್ತಿ ಧರುಣಿಯ ನಿಜಪತ್ತಿ||2||

ರೂಪಕ ತಾಳ
ಅಸುರ ಕನಕಾಕ್ಷನು ವಸುಧಿಯಾ ಎಳೆದೊಯ್ದು
ರಸಾತಳದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿದನಂದೂ
ರಸಹೀನವಾಗೆ ವೀರಸರಾಗಿ ಪೋಗಿ, ಸುಮ-
ನಸರು ಚಿಂತೆಯಲಿ ಕಾಣಿಸದೆ ಪುಣ್ಯ-
ಬಿಸಜಭವನೆಡೆಗೆ ಅಸುರರಿಪುಗಳು ಪೋಗಿ
ಪುಸಿಯಾದೆ ಬಿನ್ನೈಸಿ ವಸುಧಿಯಾ ಸ್ಥಿತಿಯಾ
ಪಶುಪತಿ ಪಿತ ತಿಳಿದು ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಗೆ
ಹಸುಳೆಯಂದದಲಿ ಉಬ್ಬಸವ ಪೇಳಿದನು3
ಝಂಪಿತಾಳ
ಸೂಕರ ರೂಪವತಾಳಿ ಕೋರಿದಾಡಿಲಿಂದ
ಭೀಕರ ಶಬ್ದದಿ ದಶದಿಶೆಗಳೆಲ್ಲ ಬೀರುತ್ತ
ಭೂಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಘುಡಿಘಡಿಸೆ ಘೋಷವ
ಲೋಕೇಶ ಮುಖ್ಯರು ಸುರರೆಲ್ಲ ಸುಖಬಡಲು
ಶೋಕವಾಯಿತು ದೈತ್ಯಾವಳಿಗೆ ವೇದಗಳು
ವಾಕು ತೊದಲನುಡಿ ಗದಗದನೆ ಕೊಂಡಾಡೆ
ವೈಕುಂಠಪತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನು ವಿ
ವೇಕರನೊಡಗೂಡಿ ನೂಕಿದನು ಬಲವಾ ||4||

ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ಇಳಿಯಾ ಬಗಿದು ರಸಾತಳಕೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಪೋಗಿ
ಪೊಳೆವ ದಾಡಿಲಿಂದ ಖಳನ ಕುಕ್ಕಿರಿದೊ
ಕೋಳಾಹಳವೆಬ್ಬಿಸಿ ನೆಲಕೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ
ಬಲು ಬಲವಂತನಾದವನಾ
ಅಳಿದು ಅಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೆಲಕೆ ಕೆಡಹಿ
ನೆಲನಾ ಪಲುದುದಿಯಲಿ ಪೊತ್ತುಕಿಲಿ
ಕಿಲಿ ನಗುತಾಲಿಪ್ಪ ಹಲವು ಮಾತಿಲಿ
ಜಲಜನಾಭನೆ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ವೊಲವಕಿಟಿದೇವಾನೆ ಇಳಿಯ ಭಾರಹರಣಾ||5||

ಅಟ್ಟತಾಳ
ನಾರಾಯಣ ಕೃಷ್ಣ ಅಚ್ಚುತ ಗೋವಿಂದ
ನಾರದ ವರದ, ಗೋವಿಂದಾನಂತಾ
ಶೌರಿ ಮುರಾರಿ ಮುಕುಂದ ಸದಾನಂದಾ
ಶ್ರೀ ರಮಣನೆ ಜ್ಞಾನಪುಂಜಾನೆ ಕುಂಜರ
ದಾರುಣ ದೈತ್ಯಾರಿ ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರುತಿ
ಈ ರೀತಿಯಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಧಾರುಣಿದೇವಿ ಅ
ಪಾರವಾಗಿ ಮಾಡೆ ಮಾರಜನಕ
ಹರಿ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯಾ
ಗೀರವಾಣರ ಪ್ರತಿ ಸಾರವ ಹರಿಸಿದಾ ||6||

ಆದಿತಾಳ
ದುಂದುಭಿ ಮೊರೆಯೆ, ಮೇಲೆ ಮಂದರ ಮೊಗ್ಗೆಗರಿಯೆ
ಗಂಧರ್ವಾದಿಗಳು ನಾರಂದ ತುಂಬುರಾರು ನಿಂದು
ಛಂದಾಗಿ ಪಾಡುತ್ತ ನಂದಾದಿಂದ ನಲಿದಾಡೆ
ಇಂದುವಿನೊಳು ಕಳಂಕ ಪೊಂದಿದಂತೆ ದಾಡೆತುದಿಗೆ
ಸುಂದರ ವಸುಂಧರವು ಛಂದದಿಂದ ಒಪ್ಪುತಿರೆ
ಮಂದಾಕಿನಿಜನಕ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಉರ
ಗೇಂದ್ರ ಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದ ನಿಗಮಗೋಚರ ||7||

ಜತೆ
ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿಯವಾಸಿ ಕ್ರೋಡವೇಷಾ
ಭೂಮಿರಮಣ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ತಿಮ್ಮಾ ||

Dhruvatāḷa
bhūvarāha avatāra śr̥ṅgāra guṇākārā
dēvara dēvane dhāruṇīdhara dā-
navara vipina kuṭhāra kaluṣaharā
sthāvara jaṅgama jaṭharadoḷage iṭṭa
śrīvara sarvasārabhōkta śrīmadananta
jīvarākhiḷarige balu bhinna daya pā-
rāvāra mūruti suranarōraga pā-
rāvāra vinutā vinutaja gamanā kṣīra
vāridhi śayanā vārijanayanā iṁ-
dīvara śyāma śrī vijaya viṭhṭhalarēyā
tāvare jaladoḷagiddantennoḷagippā
bhūvarahāvatārā ||1||

maṭṭatāḷa
suraranu bembutti dharaṇiyanu kitti
suruḷiya māḍi sutti
bharadindali etti irisida durmatti
dharuṇiya nijapatti vijayaviṭhṭhala mūrti-
meredanu satkīrti dharuṇiya nijapatti||2||

rūpaka tāḷa
asura kanakākṣanu vasudhiyā eḷedoydu
rasātaḷadoḷage irisidanandū
rasahīnavāge vīrasarāgi pōgi, suma-
nasaru cinteyali kāṇisade puṇya-
bisajabhavaneḍege asuraripugaḷu pōgi
pusiyāde binnaisi vasudhiyā sthitiyā
paśupati pita tiḷidu vijaya viṭhṭhalarēyage
hasuḷeyandadali ubbasava pēḷidanu3
jhampitāḷa
sūkara rūpavatāḷi kōridāḍilinda
bhīkara śabdadi daśadiśegaḷella bīrutta
bhūkampisuvante ghuḍighaḍise ghōṣava
lōkēśa mukhyaru surarella sukhabaḍalu
śōkavāyitu daityāvaḷige vēdagaḷu
vāku todalanuḍi gadagadane koṇḍāḍe
vaikuṇṭhapati nam’ma vijaya viṭhṭhalanu vi
vēkaranoḍagūḍi nūkidanu balavā ||4||

triviḍi tāḷa
iḷiyā bagidu rasātaḷake nillade pōgi
poḷeva dāḍilinda khaḷana kukkirido
kōḷāhaḷavebbisi nelake appaḷisi
balu balavantanādavanā
aḷidu akṣaṇadalli nelake keḍahi
nelanā palududiyali pottukili
kili nagutālippa halavu mātili
jalajanābhane nam’ma vijaya viṭhṭhalarēyā
volavakiṭidēvāne iḷiya bhāraharaṇā||5||

aṭṭatāḷa
nārāyaṇa kr̥ṣṇa accuta gōvinda
nārada varada, gōvindānantā
śauri murāri mukunda sadānandā
śrī ramaṇane jñānapun̄jāne kun̄jara
dāruṇa daityāri kāruṇya mūruti
ī rītiyali stōtra dhāruṇidēvi a
pāravāgi māḍe mārajanaka
hari vijaya viṭhṭhalarēyā
gīravāṇara prati sārava harisidā ||6||

āditāḷa
dundubhi moreye, mēle mandara moggegariye
gandharvādigaḷu nāranda tumburāru nindu
chandāgi pāḍutta nandādinda nalidāḍe
induvinoḷu kaḷaṅka pondidante dāḍetudige
sundara vasundharavu chandadinda opputire
mandākinijanaka vijaya viṭhṭhala ura
gēndra giriyalli bandu ninda nigamagōcara ||7||

jate
svāmi puṣkaraṇiyavāsi krōḍavēṣā
bhūmiramaṇa nam’ma vijaya viṭhṭhala tim’mā ||

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s