MADHWA · Mukhya praana · sulaadhi · Vijaya dasaru

Vaayu devara mooru avathara Charana & varnane suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ಅಂದಿಗೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆ ಬಿರುದಿನ ಕಾಲ್ಪೆಂಡೆ
ಯಿಂದ ಝಗ ಝಗಿಸುವ ಅರುಣಾಕಾಂತಿಯ ಚರಣ
ಇಂದುವಿನ ಸೋಲಿಸುವ ಪ್ರಕಾಶಪೂರ್ಣಮಯ
ದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಬೆಳುಗುತಿಪ್ಪ ಚರಣ
ತಂದನ್ನ ತಾನ ಎಂದು ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರಿ ಧರಿಸಿ
ಅಂದವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಹರಿಯ ಮುಂದೆ ಕುಣಿವ ಚರಣ
ಇಂದು ಮೌಳಿ ಮುಖ್ಯ ಸುರರಾದ್ಯರಿಂದ ಆ
ನಂದವಾಗಿ ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಗೊಂಬ ಚರಣ
ಅಂದಿಗೆ ಪೊಂಗೆಜ್ಜೆಯನಿಟ್ಟಚರಣ
ಮಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಡಿಸಿ ಸುಖ
ಸಿಂಧುವಿನೊಳಗಿಟ್ಟು ದಯ ಮಾಳ್ಪುದೀ ಚರಣ
ಸಂದೇಹ ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನ ಜೀವರಿಗೆ ನಿ
ರ್ಬಂಧನದೊಳು ಪೋಗಿಸಿ ಕಷ್ಟಬಡಿಸುವ ಚರಣ
ಮುಂದೆ ಬೊಮ್ಮನಾಗಿ ಸತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೃ
ಗೇಂದ್ರನ ಗದ್ದುಗಿ ಮೇಲೆ ವಾಲಗಗೊಂಬುವ ಚರಣ
ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಗುಣ ಕ್ರಿಯ ಸಮೂಹಗಳು ಅ
ತೀಂದ್ರಿಯವಾಗಿ ಮನಕೆ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಸುಂದರ ಭಾರತಿ ದೇವಿ ಏಕಾಂತದಲಿ ನೋಡಿ
ಗಂಧ ಪರಿಮಳ ಪೂಸಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಬುವ ಚರಣ
ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಂತೆ ತಪ್ಪದೆ ಅನುದಿನ
ಅಂದದಭಿಲಾಷೆ ಕೊಡುವ ಕಮನೀಯ ಚರಣ
ಅಂದಿಗಂದಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿ
ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಲಿವ ಚರಣ
ಪೊಂದಿದವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರ
ಬಂಧನ ಪರಿಹರಿಸಿ ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಇಂದು ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ
ನಿಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಮಂಗಳ ಚರಣ
ಕಂದರ್ಪ ಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಗೆ ಶರ
ಣೆಂದು ಬಾಗುವ ಸೂತ್ರ ಪ್ರಾಣನ ಪರಮ ಚರಣ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಅಂಜನೆ ದೇವಿಯಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿ ಬಂದು
ಕಂಜಸಖನೆಡೆಗೆ ಹಾರಿದುದೀ ಚರಣ
ಕಂಜ ಮಿತ್ರನ ಸುತನ ಕರೆದು ಮನ್ನಿಸಿ ಅವನ
ಅಂಜಿಕೆಯನು ಬಿಡಿಸಿ ಎರಗಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಣ
ಕಂಜನಾಭನ ಕಂಡು ಪರವಶದಲಿ ಹಾ ಹಾ
ರಂಜಿಸುತಲಿ ವೇಗ ಜಿಗದ್ಹಾರಿದ ಚರಣ
ಕುಂಜರನಾಥನ ಮಗನ ಮಹಾಗರ್ವ
ಭಂಜನೆ ಮಾಳ್ಪುದಕೆ ನಡೆದಾಡಿದ ಚರಣ
ಮಂಜುಭಾಷಣ ರಾಮ ಪೇಳ್ದಾಕ್ಷಣ ಕಪಿ
ಪುಂಜರರೊಳಗೊಂಡು ತೆರಳಿದುದೀ ಚರಣ
ನಂಜುಸವಿದ ಧೀರ ಗಿರಿಯ ಜಿಗಿದು ನೋಡಿ
ಅಂಜಿದ ಜಲನಿಧಿಯ ಲಂಘಿಸಿದ ಚರಣ
ಝಂಝೂನಿಳನಂತೆ ದೈತ್ಯ ಪಟ್ಟಣಪೊಕ್ಕು
ಕಂಜಮುಖಿಗೋಸುಗ ಸಂಚರಿಸಿದ ಚರಣ
ಗುಂಜಿ ತೂಕದಿನಿತು ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಪುರ
ನಂಜಯಗೆಡೆಣಿಸುತ ಓಡ್ಯಾಡಿದ ಚರಣ
ವ್ಯಂಜಕೆ ತಾನಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃ
ತ್ಯುಂಜಯ ಶಿಷ್ಯರ ಸವರಿಸಿದ ಬಲು ಚರಣಾ
ಭುಂಜಿಪ ಎಡೆಗೊಂಡು ದೇವನಲ್ಲಿ ಇಡಲು
ಎಂಜಲವೈದೊಂದು ಮರವೇರಿದ ಚರಣ
ಅಂಜಲಿಪುಟಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಂಕದಲಿ ಧ
ನಂಜಯನ ರಥಕ್ಕೆ ಬಂದೇರಿದ ಚರಣ
ಕಿಂಜಲ್ಕವಾಸ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನಂಘ್ರಿ
ಕಂಜ ಪೂಜಿಪ ಹನುಮನ ನಾನಾ ವರ್ಣವಾದ ಚರಣ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ಜಿಗುಳಿ ಒದ್ದಾಡಿದ್ದ ಚರಣ
ಗಿರಿಯ ಮಧ್ಯದಿ ದ್ವಿಜ ಗೂಳೆ ಒದ್ದ ಚರಣ
ಮರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದವರ ಕೆಡಹಿದಾ ಚರಣ
ಸುರನದಿಯೊಳು ಬಿದ್ದ ಅಹಿಗಳ ಕುಟ್ಟಿದ ಚರಣ
ನಿರುತ ಪರಿಪರಿಯಿಂದ ನಲಿದಾಡಿದ ಚರಣ
ಅರಗಿನ ಮನೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದು ರಾತ್ರೆ ಹಿಡಿಂಬನ
ವರಿಸಿ ಸತಿಯಳಿಂದ ಅರ್ಚನೆಗೊಂಡ ಚರಣ
ಪುರದೊಳು ಭಿಕ್ಷವ ಬೇಡುತ ತಿರುಗಿದ ಚರಣ
ದುರುಳ ಬಕನ ಒದ್ದ ದುಸ್ತರದಾ ಚರಣ
ಅರಸಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹುಂಕರಿಸಿ
ಹರುಷದಲಿ ನೆನೆದು ದ್ರೌಪದಿ ಬಂದು ಕಂಡ ಚರಣ
ನರನಾಥ ರಾಜಸುಯಾಗವ ಮಾಡಲು ಪೋಗಿ
ಧರೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ವಂದಿಸಿಕೊಂಡ ಚರಣ
ಸುರರೊಳು ಅಧಿ ಕಾದಾ ಭೀಮನ ಚರಣ
ತೆರಳಿವನದಲ್ಲಿ ಕುಸುಮ, ಘೋಷಯಾತ್ರೆ ಮತ್ಸ್ಯನ
ಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಮಂದಾರ ಚರಣ
ಧುರದೊಳು ನಿಂದು ಬಲ್ಲಿದ ಅನ್ಯೋ
ನ್ಯರನ್ನು ನೆಲಕಿಕ್ಕಿ ದುರುಳ ಸೈನ್ಯವೆಲ್ಲ
ಪರಿಹರಿಸಿದ ಚರಣ ಅಪ್ರತಿ ಚರಣ
ತರುಣಿ ಪಾಂಚಾಲಿಯ ಎಳೆದ ಖಳನ ಭಂಗಿಸಿ
ಉರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಕುಣಿದಾಡಿದ ಚರಣ
ದುರ್ಯೋಧನನು ಬಂದು ತರುಬಲಾ ಕ್ಷಣಕೆ ಅವನ
ತರಿದು ಬಿಸಾಟಿ ಶಿರವ ಮೆಟ್ಟಿದ ಮಹಾ ಚರಣ
ಹರಿಗೆ ಸಮ್ಮೊಗವಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಲಿ ನಿಂದಿರದೆ
ನಿದಾನದಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದ ಚರಣ
ಹರನ ಕಡಿಯಿಂದ ಹರಿಯ ಅಸ್ತ್ರ ಬರಲು
ಶಿರವ ಬಾಗದೆ ಧರಣಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಣಿದ ಚರಣ
ವರ ವೃಕೋದರನ ಚರಣ ಶರಣ ಪಾಲಕ ಚರಣ
ಪರಮ ಪುರುಷ ಕೃಷ್ಣ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲರೇಯನ
ಶರಣರೊಳಧಿಕನಾದ ಭೀಮಸೇನನ ಚರಣ ಅಪ್ರತಿ ಚರಣ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ವಿಪ್ರನ ಮನೆಯನ್ನು ಪಾವನ ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಸ್ವಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪೊಳೆವುದೀ ಶಿರಿ ಚರಣ
ಸುಪ್ರೇಮದಿಂದ ಜನನಿಯು ಕರೆಯಲು
ಕ್ಷಿ ಪ್ರತನದಲ್ಲಿ ಧುಮುಕಿದ ಚರಣ
ಸರ್ಪನ ವರಿಸಿದ ಚರಣ ದಿವ್ಯ ಚರಣ
ತಪ್ಪದೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿ ಕೂಡ ಚರಿಸಿದ ಚರಣ
ಅಪ್ಪನ ಮಾತಿಗೆ ಯತಿಯಾಗಿ ಮುನಿಯಾಗಿ ಲೇಸಾಗಿ
ಒಪ್ಪದಿಂದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಗುಪ್ತಮಾರ್ಗದಿಂದ ನದಿಯ ದಾಟಿದ ಚರಣ
ತೃಪ್ತಿಯ ಕೊಡುವುದು ನಮಗೆ ಇದೇ ಚರಣ
ದರ್ಪವುಳ್ಳ ಮಹಾಮಯಿ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ
ಚಪ್ಪಗೊಡಲಿಯಾಗಿ ಇರುತಿಪ್ಪದೀ ಚರಣ
ಪುಷ್ಪದೋಪಾದೇಲಿ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ
ಸುಪ್ರೇಮದಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬ ಚರಣ
ತುಪ್ಪಸಕ್ಕರಿ ಪಾಲು ಉಣಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಕಪ್ಪು ಕಲುಷವಿಲ್ಲ ರಾತ್ರಿಲಿ ಓದುವ
ಅಪ್ಪಾರ ಜನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕು ಮಾಡಿದ ಚರಣ
ಮುಪ್ಪು ಇಲ್ಲದೆ ಜೀವನ ಸಾಧನಗಳ
ದರ್ಪಣದಂತೆ ತೋರಿಕೊಡುವುದೀ ಚರಣ
ಒಪ್ಪ ಪೋಗುವ ಶಕುತಿ ಏನು ಪೇಳಲಿ ಕಂ
ದರ್ಪ ಎಣಿಸಲಾಗಿ ನೆಲೆದೋರದಾ ಚರಣ ಕಂ
ದರ್ಪನಯ್ಯನ ನೆನಸಲಾಗಿ ನೆಲೆದೋರುವುದೀ ಚರಣ
ಕಪ್ಪುಗೊರಳನಂದ ವಂದಿತ ಚರಣ
ಸುಪ್ತಭುವನೇಶ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲಗೆ
ಆಪ್ತವಾದ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ಚರಣ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಚತುರಯುಗದೊಳು ಮಹಿಮೆ ತೋರಿದ
ಚತುರವಿಂಶತಿ ತತ್ವವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇದ್ದ ಚರಣ
ಸ್ತುತಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಭೇದ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟು
ಗತಿಗೆ ಸತ್ಪಂಥಕ್ಕೆ ತೋರುವ ಶ್ರೀ ಚರಣ
ಪತಿತನಾದರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಎಂತೆಂದೆನಲು ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಸತತ ಈತನೆ ಮುಖ್ಯ ಗುರುವೆಂದು ತಿಳಿದು ಅನವ
ರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ವಜ್ರ ಪಂಜರ ಈ ಚರಣ
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಎನಗಿದು ಸುರಧೇನು ಈ ಚರಣ
ಪ್ರತಿಗಾಣಿನೊ ಎನಗಿದೆ ಇದೇ ಸುರತರು ಚರಣ
ಮತ್ತೊಂದೆನಗಿಲ್ಲ ಇದೇ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಚರಣ
ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಜನ್ಮ ಬರಲಿ ಬಂದಿರಲಿ ಶಾ
ಶ್ವತವಹುದೋ ಲೇಶಮಾತ್ರ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ ವಿ
ಹಿತವಾಗಿ ನಂಬಿದೆ ಈ ಚರಣ ಈ ಚರಣ
ಅತಿಶಯದಿ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿಂದ ನಂಬಿದದೀ ಚರಣ
ಅರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಂತೆ ಪೊರೆದು ಸ
ದ್ಗತಿಯನಿತ್ತು ನಿಜಸುಖ ಉಣಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಆರ್ತಜನರ ಸಂತಾಪ ಕಳೆವುದೀ ಚರಣ
ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕನ ಉತ್ತಮನ ಮಾಡುವುದೀ ಚರಣ
ಕತ್ತಲೆ ಹರಿಸಿ ಅರ್ತಿಯಿಂದಲಿ ಸುಜ್ಞಾನ ಭಕುತಿ
ಇತ್ತು ಸುಖ ಬಡಿಸುವದೀ ಚರಣ
ಭೃತ್ಯರೆನಿಸಿ ಸತತ ಪಾಲಿಸುವುದೀ ಚರಣ
ಚ್ಯುತ ದೂರ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲನ ರ
ಜತ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತಿಪ್ಪ
ಮಧ್ವಮುನಿಯ ಮುದ್ದು ಚರಣ||5||
ಜತೆ
ಚಿತ್ತದಲ್ಲೀ ಚರಣ ಭಜಿಸಿದ ಜೀವಿಗೆ
ನಿತ್ಯಾಯು ಉತ್ಸಹ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲ ಕೊಡುವ ||6||

dhruvatALa
andige poMgejje birudina kAlpeMDe
yiMda Jaga Jagisuva aruNAkAMtiya caraNa
iMduvina sOlisuva prakASapUrNamaya
diMda brahmAMDavannu beLugutippa caraNa
taMdanna tAna eMdu kaiyyalli kinnari dharisi
aMdavAgi SrI hariya muMde kuNiva caraNa
iMdu mauLi muKya surarAdyariMda A
naMdavAgi nitya pUje goMba caraNa
aMdige poMgejjeyaniTTacaraNa
maMda mAnavarige prIti baDisi suKa
siMdhuvinoLagiTTu daya mALpudI caraNa
saMdEha viparIta j~jAna jIvarige ni
rbaMdhanadoLu pOgisi kaShTabaDisuva caraNa
muMde bommanAgi satya lOkadalli mRu
gEMdrana gaddugi mEle vAlagagoMbuva caraNa
oMdoMdu rUpa guNa kriya samUhagaLu a
tIMdriyavAgi manake tOruva SrI caraNa
suMdara BArati dEvi EkAMtadali nODi
gaMdha parimaLa pUsi appikoMbuva caraNa
taMde tAyigaLaMte tappade anudina
aMdadaBilAShe koDuva kamanIya caraNa
aMdigaMdige samanAgi sAdhyavAgi
oMdE prakAradalli Baktarige oliva caraNa
poMdidavaralli viSvAsa mADuva janara
baMdhana pariharisi pAlisuvudI caraNa
iMdu hRutkamala madhyadaharAkASadalli
niMdu pUje mADalpaTTa maMgaLa caraNa
kaMdarpa pita namma vijaya viThThalage Sara
NeMdu bAguva sUtra prANana parama caraNa ||1||
maTTatALa
aMjane dEviyali udBavisi baMdu
kaMjasaKaneDege hAridudI caraNa
kaMja mitrana sutana karedu mannisi avana
aMjikeyanu biDisi eragisikoMDa caraNa
kaMjanABana kaMDu paravaSadali hA hA
raMjisutali vEga jigad~hArida caraNa
kuMjaranAthana magana mahAgarva
BaMjane mALpudake naDedADida caraNa
maMjuBAShaNa rAma pELdAkShaNa kapi
puMjararoLagoMDu teraLidudI caraNa
naMjusavida dhIra giriya jigidu nODi
aMjida jalanidhiya laMGisida caraNa
JaMJUniLanaMte daitya paTTaNapokku
kaMjamuKigOsuga saMcarisida caraNa
guMji tUkadinitu Bayavillade pura
naMjayageDeNisuta ODyADida caraNa
vyaMjake tAnAgi svAmi kAryadalli mRu
tyuMjaya SiShyara savarisida balu caraNA
BuMjipa eDegoMDu dEvanalli iDalu
eMjalavaidoMdu maravErida caraNa
aMjalipuTibiTTu biMkadali dha
naMjayana rathakke baMdErida caraNa
kiMjalkavAsa vijayaviThThalanaMGri
kaMja pUjipa hanumana nAnA varNavAda caraNa ||2||
triviDitALa
giriya madhyadi jiguLi oddADidda caraNa
giriya madhyadi dvija gULe odda caraNa
marada mEle iddavara keDahidA caraNa
suranadiyoLu bidda ahigaLa kuTTida caraNa
niruta paripariyiMda nalidADida caraNa
aragina mane geddu baMdu rAtre hiDiMbana
varisi satiyaLiMda arcanegoMDa caraNa
puradoLu BikShava bEDuta tirugida caraNa
duruLa bakana odda dustaradA caraNa
arasina saBeyalli huMkarisi
haruShadali nenedu draupadi baMdu kaMDa caraNa
naranAtha rAjasuyAgava mADalu pOgi
dhareyalli tirugi vaMdisikoMDa caraNa
suraroLu adhi kAdA BImana caraNa
teraLivanadalli kusuma, GOShayAtre matsyana
puradalli mereda maMdAra caraNa
dhuradoLu niMdu ballida anyO
nyarannu nelakikki duruLa sainyavella
pariharisida caraNa aprati caraNa
taruNi pAMcAliya eLeda KaLana BaMgisi
urada mEle niMtu kuNidADida caraNa
duryOdhananu baMdu tarubalA kShaNake avana
taridu bisATi Sirava meTTida mahA caraNa
harige sammogavAgi aTTahAsadali niMdirade
nidAnadali nATyavADida caraNa
harana kaDiyiMda hariya astra baralu
Sirava bAgade dharaNiya mEle kuNida caraNa
vara vRukOdarana caraNa SaraNa pAlaka caraNa
parama puruSha kRuShNa vijaya viThThalarEyana
SaraNaroLadhikanAda BImasEnana caraNa aprati caraNa ||3||
aTTatALa
viprana maneyannu pAvana mADida caraNa
svaprakASadiMda poLevudI Siri caraNa
suprEmadiMda jananiyu kareyalu
kShi pratanadalli dhumukida caraNa
sarpana varisida caraNa divya caraNa
tappade hebbuli kUDa carisida caraNa
appana mAtige yatiyAgi muniyAgi lEsAgi
oppadiMda tIrthayAtre mADida caraNa
guptamArgadiMda nadiya dATida caraNa
tRuptiya koDuvudu namage idE caraNa
darpavuLLa mahAmayi araNyakke
cappagoDaliyAgi irutippadI caraNa
puShpadOpAdEli badarikASramadalli
suprEmadiMdali pUjegoMba caraNa
tuppasakkari pAlu uNisuvudI caraNa
kappu kaluShavilla rAtrili Oduva
appAra janakke beLaku mADida caraNa
muppu illade jIvana sAdhanagaLa
darpaNadaMte tOrikoDuvudI caraNa
oppa pOguva Sakuti Enu pELali kaM
darpa eNisalAgi neledOradA caraNa kaM
darpanayyana nenasalAgi neledOruvudI caraNa
kappugoraLanaMda vaMdita caraNa
suptaBuvanESa vijaya viThThalage
AptavAda AnaMdatIrthara caraNa||4||
AditALa
caturayugadoLu mahime tOrida
caturaviMSati tatvavyApisi idda caraNa
stutisida janarige BEda j~jAna koTTu
gatige satpaMthakke tOruva SrI caraNa
patitanAdare oMdE sAri SrI nArAyaNanige muKya
pratibiMba eMteMdenalu pAlisuvudI caraNa
satata Itane muKya guruveMdu tiLidu anava
ratadalli iddavage vajra paMjara I caraNa
kShitiyoLage enagidu suradhEnu I caraNa
pratigANino enagide idE surataru caraNa
mattoMdenagilla idE ciMtAmaNi caraNa
mitiyillada janma barali baMdirali SA
SvatavahudO lESamAtra anumAnavilla vi
hitavAgi naMbide I caraNa I caraNa
atiSayadi janma janmAMtaradiMda naMbidadI caraNa
artiyiMdali taMde tAyiyaMte poredu sa
dgatiyanittu nijasuKa uNisuvudI caraNa
Artajanara saMtApa kaLevudI caraNa
uttama SlOkana uttamana mADuvudI caraNa
kattale harisi artiyiMdali suj~jAna Bakuti
ittu suKa baDisuvadI caraNa
BRutyarenisi satata pAlisuvudI caraNa
cyuta dUra namma vijayaviThThalana ra
jata pIThadalli dhyAna mADutippa
madhvamuniya muddu caraNa||5||
jate
cittadallI caraNa Bajisida jIvige
nityAyu utsaha vijaya viThThala koDuva ||6||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s