MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Thathvabhimani suladhi

ಧ್ರುವತಾಳ
ನಮೋನಮೋ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ
ನಿಮಗೆ ಹಸ್ತವ ಮುಗಿದು ಕೊಂಡಾಡುವೆ
ಕ್ರಮದಿಂದ ಬಿನ್ನಪವ ಲಾಲಿಸಿ ಕೇಳುವುದು
ಅಮರ ನಿಮ್ನಗ ಮಜ್ಜನ ಗೋಸುಗ
ಅಮಲಮತಿ ಇತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ
ರಮೆಯರಸನ್ನ ನೋಳ್ಪಸಾಧನ ತೋರಿ
ಗಮನಾದಿ ಮೊದಲಾದ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮಾಧೀನ
ಶ್ರಮ ಸಾದ್ಯವಾಗದಂತೆ ಪೈಣವಿತ್ತು
ತಮೊರಜಗುಣದವರ ಬಾಧಿಯ ತಪ್ಪಿಸಿ ಉ
ತ್ತವi ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಸುವುದು ತ್ರಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ
ಕುಮತ ಪೊಂದಿದ ನಿತ್ಯ ಕುಮತಿ ಜನರ ಸಂಗ
ನಿಮಿಷವಾದರೆ ಕೊಡದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕು
ಯಮನೇಮ ಮಿಗಿಲಾದ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚಾರದಿಂದ
ಸಮಚಿತ್ತ ಭೇದದಿಂದ ಇರಲಿ ಎನಗೆ
ನಮೊನಮೊ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಿರಾ
ಕುಮತಿಯ ಬಿಡಿಸುವದು ನಾನೆಂಬೊ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ
ಭ್ರಮಣವಲ್ಲದೆ ಲೇಸ ಲೇಸು ಕಾಣೆ
ರಮೆಯರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಟಲನಂಘ್ರಿ
ಕಮಲ ಹೃತ್ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಪೊಳೆವಂತೆ ಕೃಪೆ ಮಾಡು ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ತನುವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ತನುವೆನ್ನದಲ್ಲ
ಮನವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ಮನವೆನ್ನದಲ್ಲ
ಧನವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ಧನವೆನ್ನದಲ್ಲ
ಜನವೆನ್ನದೆಂಬೆನೆ ಜನವೆನ್ನದಲ್ಲ
ತನು ಮನ ಧನ ಜನವು ಅನುದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡೆ
ವನಜಭವಾದಿಗಳೆ ಎಣಿಸಿ ಪೇಳುವುದೇನು
ಕೊನೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮಾಧೀನವಯ್ಯಾ ಬಿಡದೆ
ಇನಿತು ಪೊಂದಿರಲಿಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಹೇಳುವ ಮಾ
ತಿನ ಉಪಚಾರ್ಯಾಕೆ ಘನಮೂರುತಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠ್ಠಲನ್ನ ಪ್ರೇ
ರಣೆಯಿಂದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ಚೇಷ್ಟಾಪ್ರದವೊ ||||2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಭೀತಿಪ್ರದ ಜೀವಜಡಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ
ಚಾತುರ್ಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿದ್ದವಾಗಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಭೂತಳದೊಳು ನಾನಾಯಾತ್ರಿ ಚರಿಸುವಾಗ
ಭೀತಿ ಬಡಲ್ಯಾಕೆ ತಾತ್ವಿಕರೆ ದೈತ್ಯರ ಗಣದಿಂದ ಇಂತಾಗುವುದಲ್ಲ
ಪ್ರೀತಿವಂತರು ನೀವು ನಾನನ್ಯನೇ
ಜಾತಕರ್ಮಾರಭ್ಯ ಅಂದಿನ ಪರಿಯಂತ
ಯಾತಕಾಲೋಚನೆ ಸರ್ವರಿರಲು
ಆತುಮದೊಳಗೆ ಸತ್ವ ರಾಜಸ ತಾಮಸ
ಗಾತುರ ಗೋಳಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ
ಈ ತೆರದಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ಸಮಸ್ತ
ಭೂತದೊಳಗೆ ನೀವು ಪೊಂದಿರಲು
ಭೀತಿ ಎನಗೆ ಉಂಟೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದರು ಕೇಳಿ
ಮಾತ್ರಕಾಲವಾಗಿ ಬಲು ಸೌಖ್ಯವೆ
ಗೋತುರತರು ಗುಹವನಾರಣ್ಯ ಪೊದೆಮಿಕ್ಕ
ಭೀತಿಗಳಿರಲೇನು ನಿಮ್ಮ ಒಲವು
ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಪುರುಷ ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ
ದೂತನಾದವನಿಗೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಭಯವಿಲ್ಲ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದೇಶ ಕಾಲ ಕರ್ಮಗುಣ ವಿಚಾರಾಚಾರ
ಭಾಷೆ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಭೇದವಾದರೇನು
ದೋಷದೂರರೆ ನೀವು ತತ್ತತ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ
ವಾಸವಾಗಿದ್ದು ನಂಬಿದ ಜನರ ಮನೋ
ಪಾಸನೆ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲೀ ಸುತಿರಲಿಕ್ಕೆ
ಏಸುಬಗೆಯಿಂದ ಚಿಂತಿಸೆ ಸಲ್ಲದು
ಈ ಶರೀರವೇ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ
ದಾಸದಾಸನೆಂದು ತಲೆವಾಗಿ ಕೊಂಡಿಪ್ಪೆ
ಲೇಸು ಹೊಲ್ಲೆಗಳೆಲ್ಲ ನೀವಿತ್ತದಹುದು
ದೇಶ ಕಾಲಾದಿಯ ಗೊಡಿವೆ ಎನಗೆ ಯಾಕೆ
ಭಾಸುರ ಕೀರ್ತಿ ಅಪಕೀರ್ತಿ ನಿಮ್ಮದೆ ಸರಿ
ಈಸು ದಿವಸ ನಾನು ಬದುಕಿದಕೆ ಎ
ನ್ನಾಶೆ ಸಿದ್ಧಿಸಲಿ ಉತ್ತಮರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ
ಕೋಶ ಭಂಡಾರಾದಿ ಐಹಿಕ ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ
ಸಾಸಿರಕೆÀ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಲಿ
ಸಾಸಿವೆ ಕಾಳಷ್ಟು ನಿಮ್ಮವಿನಾವಾಗಿ
ದ್ವೇಷ ದೂಷಣೆ ಸ್ನೇಹಮಾಡುವರೆ ಇಲ್ಲಾ
ಲೇಶ ಕಾಲದಿಂದ ಮಹಕಾಲ ಪರ್ಯಂತ
ಈಶನೊಬ್ಬನು ಕಾಣೊ ಸರ್ವರ ಪ್ರೇರಕ
ಕಾಶಿಪುರಾಧೀಶ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಸ
ರ್ವೇಶನ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ಸರ್ವದಾ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಶರಣು ಜಯಂತ ಮಿತ್ರ ಮನು ಪ್ರಾಣ
ಧರುಣಿ ವರುಣ ಮರುತ ಬಾಂಧವ ವಾಯು ಗಣಪ ಪಂಚ
ಮರುತ ತರಣಿ ದಿಗ್ದೇವ ದಕ್ಷ ಅಶ್ವಿನಿಯರು ಇಂದ್ರ
ಹರ ಶೇಷ ಗರುಡ ವಾಯು ಬ್ರಹ್ಮ ಲಕುಮಿ ದೇವಿ
ಪರಮ ಕರುಣದಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ
ಪೊರೆವುತ್ತ ಬರುವುದು ಭಕ್ತಗೆ ಒಲಿದು ಎಲ್ಲ
ಚಿರಕಾಲದಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ಪಾಲಿಸಿ ಪುಣ್ಯ ಶರಧಿಯೊಳಿಡುವುದು
ಹರಿ ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಎನ್ನ
ಕರಚರಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮದು
ಹಿರಿದಾಗಿ ಪೇಳುವುದೇನು ತಾತ್ವಿಕ ಜನರೆ
ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಮನೋವಾಚ ಕಾಯದಲಿ
ತ್ವರಿತದಲಿ ಎನ್ನ ಮನೋಭಿಷ್ಟೆಯಾಗಲಿ
ಪುರಂದರನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯ ವಿಠಲರೇಯನ
ಚರಣ ಕಾಣುವ ಯೋಗ ತೋರಿಸಿಕೊಡುವುದು ||5||
ಜತೆ
ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ನಿಮ್ಮಿಂದಾಗುವುದು ಪ
ನ್ನಗಶಾಯಿ ವಿಜಯ ವಿಠಲನಲ್ಲಿ ಮನವಿರಲಿ ||6||

dhruvatALa
namOnamO samasta tatvABimAnigaLirA
nimage hastava mugidu koMDADuve
kramadiMda binnapava lAlisi kELuvudu
amara nimnaga majjana gOsuga
amalamati ittu j~jAna BaktiyiMda
rameyarasanna nOLpasAdhana tOri
gamanAdi modalAda vyApAra nimmAdhIna
Srama sAdyavAgadaMte paiNavittu
tamorajaguNadavara bAdhiya tappisi u
ttavai yAtri mADisuvudu traya kShEtrada
kumata poMdida nitya kumati janara saMga
nimiShavAdare koDade pAlisabEku
yamanEma migilAda satkarmAcAradiMda
samacitta BEdadiMda irali enage
namonamo samasta tatvABimAnigaLirA
kumatiya biDisuvadu nAneMbo mAtinalli
BramaNavallade lEsa lEsu kANe
rameyarasa namma vijaya viThTalanaMGri
kamala hRutkamaladalli poLevaMte kRupe mADu ||1||
maTTatALa
tanuvennadeMbene tanuvennadalla
manavennadeMbene manavennadalla
dhanavennadeMbene dhanavennadalla
janavennadeMbene janavennadalla
tanu mana dhana janavu anudinadalli nODe
vanajaBavAdigaLe eNisi pELuvudEnu
kone modalu nimmAdhInavayyA biDade
initu poMdiralikke maNidu hELuva mA
tina upacAryAke GanamUruti namma vijaya viThThalanna prE
raNeyiMdali nimma sakala cEShTApradavo ||||2
triviDitALa
BItiprada jIvajaDagaLella nimma
cAturya prEraNe siddavAgiralikke
BUtaLadoLu nAnAyAtri carisuvAga
BIti baDalyAke tAtvikare daityara gaNadiMda iMtAguvudalla
prItivaMtaru nIvu nAnanyanE
jAtakarmAraBya aMdina pariyaMta
yAtakAlOcane sarvariralu
AtumadoLage satva rAjasa tAmasa
gAtura gOLaka nimma dEha
I teradali mUru vidhavAgi samasta
BUtadoLage nIvu poMdiralu
BIti enage uMTe elliddaru kELi
mAtrakAlavAgi balu sauKyave
gOturataru guhavanAraNya podemikka
BItigaLiralEnu nimma olavu
svAtaMtra puruSha SrI vijaya viThalarEyana
dUtanAdavanige Bayavilla Bayavilla||3||
aTTatALa
dESa kAla karmaguNa vicArAcAra
BAShe rUpa kriyABEdavAdarEnu
dOShadUrare nIvu tattat sthAnadalli
vAsavAgiddu naMbida janara manO
pAsane prakAradallI sutiralikke
EsubageyiMda ciMtise salladu
I SarIravE nimma caraNakke arpisi
dAsadAsaneMdu talevAgi koMDippe
lEsu hollegaLella nIvittadahudu
dESa kAlAdiya goDive enage yAke
BAsura kIrti apakIrti nimmade sari
Isu divasa nAnu badukidake e
nnASe siddhisali uttamara saMgatiyiMda
kOSa BaMDArAdi aihika bEDuvudilla
sAsirakeÀ nimma prasAdavAgali
sAsive kALaShTu nimmavinAvAgi
dvESha dUShaNe snEhamADuvare illA
lESa kAladiMda mahakAla paryaMta
ISanobbanu kANo sarvara prEraka
kASipurAdhISa vijaya viThala sa
rvESana tOrisi koDuvudu sarvadA ||4||
AditALa
SaraNu jayaMta mitra manu prANa
dharuNi varuNa maruta bAMdhava vAyu gaNapa paMca
maruta taraNi digdEva dakSha aSviniyaru iMdra
hara SESha garuDa vAyu brahma lakumi dEvi
parama karuNadiMda prati prati dinadalli
porevutta baruvudu Baktage olidu ella
cirakAladali nimma smaraNe pAlisi puNya SaradhiyoLiDuvudu
hari meccuvaMte enna
karacaraNAdigaLalli vyApAra nimmadu
hiridAgi pELuvudEnu tAtvika janare
more hokki nimma pAdamanOvAca kAyadali
tvaritadali enna manOBiShTeyAgali
puraMdaranuta namma vijaya viThalarEyana
caraNa kANuva yOga tOrisikoDuvudu ||5||
jate
jagattina vyApAra nimmiMdAguvudu pa
nnagaSAyi vijaya viThalanalli manavirali ||6||

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s