kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕದರಿ / Kadari

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗದೊಳಗಿದಕೆಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆನೊ ಸರ್ವ |
ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಇದರ ಅಗಲಾ ಸುತ್ತಯೋಜನ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರೆಗಳ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ |
ಹಗಲೊಂದು ಕ್ಷಣವಿಲ್ಲಿ ಸುಗುಣನಾಗಿ ಇರಲು |
ಅಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವದೂ |
ನಿಗಮಾಸನ್ನ ಹರಿ ಮೊಗನ ಹಗೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ |
ಖಗರಾಜಾನಿಲ್ಲಿ ತಪಸಿನಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ |
ಹೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊತ್ತು [ಮಿ]ರುಗುವ ವರವನ್ನು ಪಡೆದು |
ಪೊಗಳಿದ ಜನ[ದ] ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಳಿವ ಸುಲಭಾ ನರ |
ಮೃಗರೂಪ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಕದರಿನಿವಾಸ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಚನ್ನಿ[ಗ]ನಾಗಿ ಮೆರೆವ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಪ್ರಲ್ಹಾದಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಉದಭವಿಸಿ |
ಅಹಿತದಿತಿಸುತ [ಆ]ವಹದೊಳು ಕೊಂದು |
ಸಾಹವುಳ್ಳ ಸುರರ ದಾನಮಾಡುವೇನೆಂದು |
ಅಹೋಬಲದಿಂದ ಈಮ್ಮಡಿಯೊಳಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಮಹಿಧರಕೆ ಬಂದು ವಹಿಲದಲ್ಲಿ ಕೆಡಹಿಖಳಕೊಂದೂ |
ಗಹಗಹಿಸಲು ವಾರಿರುಹ ಭವಬಂದು ಬಿ |
ನ್ನಾಹ ಮಾಡುತಿರಲು ಬಹುಮಹಿಮನಾದ
ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಹಸಂತೋಷದಲಿ ಬಾಹುಬಲದಿ ಮೆರೆದಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಈ ತೆರದಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನರಹರಿ ಇರುತಿರೆ |
ಶ್ವೇತ ಮುನೇಶ್ವರ ಬಂದು ವೇಗ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬೆತ್ತ ನಿರ್ಮ್ಗಳದಲ್ಲಿ |
ಖ್ಯಾ[ತಿ] ಪಡೆದ ವರವಿನಿಂದ |
ಭೂತಳದೊಳಗಿದ್ದು ಅಂದಾರಭ್ಯವಾಗಿ |
ಶ್ವೇತಾರಣ್ಯಕಾಣೊ ನಾಮದಲ್ಲೀ |
ಭೀತಿಯಿಂದಲಿ ಭೃಗನು ಇಲ್ಲಿ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ |
ಪಾತಕ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ |
ಶ್ವೇತವಾಹನನಂದು ಯಾತ್ರಿಮಾಡುವಾಗ |
ನೀತಿನಿಂದಲಿ ಇಲ್ಲೆ ಶುದ್ಧನಾದ |
ಭೂತಾಧಿಪನೆ ಬಲ್ಲ ಇದರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ನಾರದ ಗರುಹೀದ |
ಮಾತುಳ ವೈರಿ ಸಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಮಾಂ |
ಧಾತಾನಿಂದಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ವರವನಿತ್ತ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಕರಣಿಯು ಭವನಾಶಿ ಭೃಗುತೀರ್ಥ |
ಶ್ವೇತವಾಹನ ವಶಿಷ್ಟ ನಾರದತೀರ್ಥ |
ಧಾತಾ ನರಸಿಂಗ ಇಂದ್ರಾದ್ಯಷ್ಟತೀರ್ಥ |
ಪಾಲಕಹರ ಋಣಮೋಚನತೀರ್ಥ ಮ |
ಹಾತಿಶಯವುಳ್ಳ ರಾಮ ಶಂಖಾಚಕ್ರ |
ಶ್ವೇತ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಶು |
ದ್ಧಾತುಮಾ ಬಂದೊಂದು ಮಜ್ಜನಮಾಡಲು |
e್ಞÁತಿಗಳ ಕೂಡ ಸದ್ಗತಿ ಐದುವ |
ವಾತಾವಿನುತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಮಾತುಮಾತಿಗೆ ನೆನಿಸೆ ಒಲಿದು ಸಂಗಡ ಬಪ್ಪ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಅರ್ಜುನನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಕೂಡ |
ಮಜ್ಜನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆ[ಗೆ] ನಿ |
ರ್ಲಜ್ಯರಾಗಿ ಹರಿಯಾ ಗರ್ಜನೆಯಲಿ ನುಡಿದು |
ಮೂರ್ಜಗದೊಳು ಬಲು ಪೂಜ್ಯವಂತರಾಗಿ |
ಅರ್ಜುನ ಮರದೆಡಿಯಾ ಇಪ್ಪ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ನಿರ್ಜರಾಗಣದೊಡನೆ ಪಾಲಿಸುವಾ ಫಲವರಿತು ||5||
ಜತೆ
ಖಾದ್ರಿ ಪುರಾನಿಲಯಾ ನರಶಿಂಗಾ ಭವಭಂಗ |
ಭದ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಜನಾರ್ಧನ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||

Rāga:Bhairavi
dhruvatāḷa
jagadoḷagidakelli migilugāṇeno sarva |
nagara pradēśa idara agalā suttayōjana |
yugayugadalli yātregaḷa māḍida puṇya |
hagalondu kṣaṇavilli suguṇanāgi iralu |
agaṇitadalli bhaktarige tandu koḍuvadū |
nigamāsanna hari mogana hagegaḷigilla |
khagarājānilli tapasināgi kr̥ṣṇana |
hegalalli pottu [mi]ruguva varavannu paḍedu |
pogaḷida jana[da] kaṇṇige suḷiva sulabhā nara |
mr̥garūpa vijayaviṭhalā kadarinivāsa |
bagebageyinda canni[ga]nāgi mereva||1||
maṭṭatāḷa
pral’hādage mecci śrīhari udabhavisi |
ahitaditisuta [ā]vahadoḷu kondu |
sāhavuḷḷa surara dānamāḍuvēnendu |
ahōbaladinda īm’maḍiyoḷage stōtra |
mahidharake bandu vahiladalli keḍahikhaḷakondū |
gahagahisalu vāriruha bhavabandu bi |
nnāha māḍutiralu bahumahimanāda
vijayaviṭhalarēyā |
mahasantōṣadali bāhubaladi meredā ||2||
triviḍitāḷa
ī teradali illi narahari irutire |
śvēta munēśvara bandu vēga |
tā tapavane māḍi betta nirmgaḷadalli |
khyā[ti] paḍeda varavininda |
bhūtaḷadoḷagiddu andārabhyavāgi |
śvētāraṇyakāṇo nāmadallī |
bhītiyindali bhr̥ganu illi tapavane māḍi |
pātaka parihāra māḍikoṇḍa |
śvētavāhananandu yātrimāḍuvāga |
nītinindali ille śud’dhanāda |
bhūtādhipane balla idara mahimeyannu |
prītiyindali nārada garuhīda |
mātuḷa vairi siri vijayaviṭhalā māṁ |
dhātānindali pūjegoṇḍu varavanitta 3
aṭṭatāḷa
śvēta puṣkaraṇiyu bhavanāśi bhr̥gutīrtha |
śvētavāhana vaśiṣṭa nāradatīrtha |
dhātā narasiṅga indrādyaṣṭatīrtha |
pālakahara r̥ṇamōcanatīrtha ma |
hātiśayavuḷḷa rāma śaṅkhācakra |
śvēta nānā tīrthagaḷalli uṇṭu śu |
d’dhātumā bandondu majjanamāḍalu |
eñaÁtigaḷa kūḍa sadgati aiduva |
vātāvinuta svāmi vijayaviṭhalarēyā |
mātumātige nenise olidu saṅgaḍa bappa ||4||
āditāḷa
arjunanadiyalli sajjanakūḍa |
majjanavannu māḍi hejjehejje[ge] ni |
rlajyarāgi hariyā garjaneyali nuḍidu |
mūrjagadoḷu balu pūjyavantarāgi |
arjuna maradeḍiyā ippa vijayaviṭhala |
nirjarāgaṇadoḍane pālisuvā phalavaritu ||5||
jate
khādri purānilayā naraśiṅgā bhavabhaṅga |
bhadrā mūruti janārdhana vijayaviṭhalā ||||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಗಯಾ / Gaya

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಜಗವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಬಲು ಅತೀಂದ್ರಿಯಪಾದ |
ಪಗೆಗಳ ಮಸ್ತಕಾದ್ರಿಗೆ ವಜ್ರಪ್ರಹರಪಾದ |
ಝಗಝಗಿಸುವ ಪರಮಮಂಗಳ ಖಣಿಯ ಪಾದ |
ನಿಗಮಾವಳಿಗೆ ಇದು ನಿಲುಕದ ಪಾದ |
ಅಗಣಿತಗುಣಪೂರ್ಣ ಸೌಮ್ಯಪಾದ |
ತ್ರಿಗುಣಾತೀತವಾದ ಶೃಂಗಾರನಿಧಿಪಾದ |
ಗಗನ ನದಿಯ ಪೆತ್ತ ಗಂಭೀರ ಪಾದ |
ಖಗರಾಜನ ದಿವ್ಯ ಪೆಗಲಲ್ಲಿ ಪೊಳೆವ ಪಾದ |
ಯುಗಯುಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಬುವ ಪಾದ |
ಬಗೆ ಬಗೆ ವರಗಳ ಕೊಡುವ ಪಾದ |
ಮಿಗೆ [ಸಾಹ]ಸವುಳ್ಳ ಮಿ[ಸು]ಣಿಯಾಭರಣ ಪಾದ |
ಅಘದೂರ ಪಾದ ಅತಿ ಚಿತ್ರ ಪಾದ |
ನಗವೈರಿನುತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪ |
ನ್ನಗ ಶಾಯಿಯ ಪಾದ ವಿಷ್ಣುಪಾದ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಧರ್ಮಶಿಲಿಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆವ ಮಣಿಯ ಪಾದ |
ಕರ್ಮ ಖಂಡನೆ ಮಾಳ್ಪ ಕಲುಷವಿಗತಪಾದ |
ಕರ್ಮವರ್ಮ ಮರ್ಮ ಕರ್ಮ ಸಂಗದ ಪಾದ |
[ಪ]ರ್ಮೆಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರೇಮ (ಪ್ರಮೆ) ಭರಿತ ಪಾದ |
ಕೂರ್ಮರೂಪ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಧರ್ಮ ಮೂರುತಿಯ ಪಾದ ಸಿರಿಪಾದ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ದಹರಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುವ ಘನಪಾದ |
ಬಹು ಗಮನವಾಗಿದ್ದ ಭಾಗ್ಯಪಾದ |
ಅಹೋರಾತ್ರಿಯಲಿ ಬಿಡದೆ ಆನಂದದ ಪಾದ |
ಮಹಪುಣ್ಯತಂದೀವ ಮಂತ್ರಪಾದ |
ದ್ರೋಹಿ ಮಾನವರಿಗೆ ದೂರವಾದ ಪಾದ |
ಗಹನವಾದಪಾದ ಗುಪ್ತಪಾದ |
ಸ್ನೇಹಭಾವದಿಂದ ಸಾಕುವ ನಿಧಿಪಾದ |
ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಜಪಿಸುವ ಪಾದ |
ತ್ರಾಹಿತಾವರೆನಯನ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸರಸಿ |
ರೂಹ ಪೋಲುವಪಾದ ಆರ್ಜವಪಾದ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಅಸುರಗಯನ ಶಿರದಲ್ಲಿನಿಂದ ಪಾದ |
ಎಸೆವ ಹದಿನೆಂಟು ಪಾದದೊಳಿಪ್ಪ ಪಾದ |
ಶಶಿಮುಖಿ ಗೋಪೇರಮನಕೆ ಮೋಹನಪಾದ |
ವಶವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ಬಳೀಯಲಿಪ್ಪ ಪಾದ |
ವಿಷವರ್ಜಿತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಪಾದ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಲಾಲನೆಮಾಡುವ ಪಾದ |
ಅಸಮದೈವ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪೆಸರಾದ ಪಾದ ಪರಮಸೌಖ್ಯಪಾದ 4
ಆದಿತಾಳ
ಎಲ್ಲರಿಂದಲಿ ಪಿಂಡ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಬ ಪಾದ |
ಮಲ್ಲ ಮೊದಲಾದವರ ಖಳರ ಜೈಸಿದ ಪಾದ |
ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಶುದ್ಧಸ್ತೋತ್ರ ಕೈಕೊಂಬ ಪಾದ |
ಸಲ್ಲಲಿತ ಪಾದ ಸರ್ವ ಸೌಕಾರ್ಯ ಪಾದ |
ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ಪಾದ |
ಬಲ್ಲಿದ ಹರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯ |
ವಲ್ಲಭನ ಪಾದ ವಜ್ರಾಂಕಿತಪಾದ 5
ಜತೆ
ಫಲ್ಗುಣಿ ತೀರದಲಿ ಮೆರೆವವ ಹತ್ತು ಪಾದ |
ಪಲುಗಣ ಸಾರಥಿ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪಾದ 6

rAga:Bairavi
dhruvatALa
jagavella vyApisida balu atIMdriyapAda |
pagegaLa mastakAdrige vajrapraharapAda |
JagaJagisuva paramamaMgaLa KaNiya pAda |
nigamAvaLige idu nilukada pAda |
agaNitaguNapUrNa saumyapAda |
triguNAtItavAda SRuMgAranidhipAda |
gagana nadiya petta gaMBIra pAda |
KagarAjana divya pegalalli poLeva pAda |
yugayugadalli illi pUjegoMbuva pAda |
bage bage varagaLa koDuva pAda |
mige [sAha]savuLLa mi[su]NiyABaraNa pAda |
aGadUra pAda ati citra pAda |
nagavairinuta namma vijayaviThala pa |
nnaga SAyiya pAda viShNupAda 1
maTTatALa
dharmaSiliya mEle mereva maNiya pAda |
karma KaMDane mALpa kaluShavigatapAda |
karmavarma marma karma saMgada pAda |
[pa]rmeyunnatavAda prEma (prame) Barita pAda |
kUrmarUpa namma vijayaviThalarEyana |
dharma mUrutiya pAda siripAda 2
triviDitALa
daharAkASadalli miMcuva GanapAda |
bahu gamanavAgidda BAgyapAda |
ahOrAtriyali biDade AnaMdada pAda |
mahapuNyataMdIva maMtrapAda |
drOhi mAnavarige dUravAda pAda |
gahanavAdapAda guptapAda |
snEhaBAvadiMda sAkuva nidhipAda |
rahasyavAgi japisuva pAda |
trAhitAvarenayana vijayaviThala sarasi |
rUha pOluvapAda ArjavapAda 3
aTTatALa
asuragayana SiradalliniMda pAda |
eseva hadineMTu pAdadoLippa pAda |
SaSimuKi gOpEramanake mOhanapAda |
vaSavAgi Baktara baLIyalippa pAda |
viShavarjita vilakShaNa pAda |
besanelAlisi lAlanemADuva pAda |
asamadaiva namma vijayaviThalarEyA |
pesarAda pAda paramasauKyapAda 4
AditALa
ellariMdali piMDa hAkisikoMba pAda |
malla modalAdavara KaLara jaisida pAda |
mellamellane SuddhastOtra kaikoMba pAda |
sallalita pAda sarva saukArya pAda |
ellelli nODidarU vyaktavAda pAda |
ballida hari namma vijayaviThalarEya |
vallaBana pAda vajrAMkitapAda 5
jate
PalguNi tIradali merevava hattu pAda |
palugaNa sArathi vijayaviThalana pAda 6

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕುಂಭಕೋಣ / Kumbakona

ಧ್ರುವತಾಳ
ಗೆಲ್ಲೋದರÀಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲಿ ಎದುರು ಇಲ್ಲ|
ಕೊಲ್ಲೋದರಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಾದೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲಿದಾರೊಳಗೆ ನೀನಲ್ಲಾದೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ |
ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರೊಳು ನೀನಲ್ಲಾದಿನ್ನಾರಿಲ್ಲ |
ಬಲ್ಲೂರಾ ದೈವವೆ ಬಿಲ್ಲು ಕರದಲ್ಲಿ ಪಿಡಿದು |
ಇಲ್ಲಿ ಪವಳಿಸಿಪ್ಪ ಉಲ್ಲಾಸವೇನಯ್ಯಾ |
ಮಲ್ಲರಾ ಎದೆದಲ್ಲಾಣ ವಿಜಯವಿಠಲಶಾರಂಗಪಾಣಿ |
ಬಲ್ಲಗಾರರಸೆ ಎಲ್ಲೆ ವೈಕುಂಠ ನಿನ್ನಗೆಲ್ಲೆ ಈ ಪರವೊ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಹೇಮಗಿರಿಯಂಥ ಹೇಮ ವಿಮಾನದೊಳು ಹೇಮಪುಟಿವಾಗಿ |
ಹೇಮಮಯದ ಮಕುಟಾ ಹೇಮಕುಂಡಲ ಕರ್ನಾ |
ಹೇಮಹಾರ ಕೊರಳಾ ಹೇಮಕಟಿಸೂತ್ರಾ |
ಹೇಮಾಂಬರ ಚಿತ್ರ ಹೇಮನೂಪುರ ಗೆಜ್ಜೆ |
ಹೇ ಮಹಾಮಹಿಮಾನೆ ಹೇ ಮಲಗಿಪ್ಪನೆ |
ಹೇಮಮುನಿಗೆ ಒಲಿದ ಹೇಮತೀರಥವಾಸ |
ಹೇಮಪುರಿ ನಿಲಯಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕೋಮಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾ ಕೋಮಲಾಂಗನೆ ರಂಗ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಕಾಡುವರಿಲ್ಲೆಂದು ಕೈದುಇಳಹಿಕೊಂಡು |
ಮೇದಿನಿಯೊಳಗಿಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಕಾದಾಲಾರಿನೆಂದು ಕೈಯಾಸೋತವನೆಂತೊ |
ಪಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಕಾದುವದರಿದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಕ್ರೋಧರಬಡಿವೆನೆಂದು |
ಮೇದಿನಿ ಪತಿಯಿಂದ ದಾನವಾ ಬೇಡಿದ ಕರದಲಿ |
ಕೈದು ಪಿಡಿಯೆನೆಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಸಾಧುಗಳಿಗೆ [ಬಾಧೆ] ಬರಲಾಡಗಿ ಬಿಲ್ಲೂ |
ಸೇದಿ ಬಾಣವನೆಸಿದನೆಂದು ಮಲಗಿದ್ದಿಯಾ |
ವೇದಾತೀತನೆ ಕಲಿಗಿತ್ತಭಾಷಿಗೆ ಅವನ |
ಹಾದಿ ಪೋಗೆನು ಎಂದು ಮಲಿಗಿದ್ದಿಯಾ |
ಶ್ರೀದರಮಣ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಶಾರಂ |
ಗಾ ಧನಸ್ಸು ಪಿಡಿದು ನಗುತಾ ಮಲಿಗಿದ ದೇವಾ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಕುಂಭಿಣಿಯೊಳಗೊಬ್ಬಾ ಕುಂಭಾ ಮುನೇಶ್ವರ |
ನೆಂಬೊ ಮಹಾತುಮಾ ಶಂಭುವಿನೊಲಿಸಾಲು |
ಸಾಂಬಾನು ಬಂದು ನೀಲಾಂಬುದನೆ ದೈವ |
ವೆಂಬೋದೆ ಸರಿ ಎಂದೂ |
ಕುಂಭಾಗೆ ಪೇಳಲಾಗಂಬುಜಾಕ್ಷನ ಚ[ರ] |
ಣಾಂಬುಜವರ್ಚಿಸಿ ಇಂಬಾದನರಿಪಾಣಿ (?)
ಎಂಬೋ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕುಂಭಜನಾ ನಿಜರಂಭೆ ತೀರದಲ್ಲಿ |
ಸಂಭ್ರಮದೀ ಶತಕುಂಭ ರಥಾದೊಳು |
ಗಂಭೀರ ಕರತಲೆಗಿಂಬಾದ ದೈವಾವೆ |
ಕುಂಭಾಗೆ ಒಲಿದು ಗುಂಭಾದಿಂದ ವರವಿತ್ತೆ |
ಜಂಭಾಭೇದಿ ಪಾಲಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಕುಂಭಕೋಣಿ ಪುರವೆಂಬ ನಿವಾಸ 4
ಆದಿತಾಳ
ಮುನಿ ಭಗವಾನೆಂಬಾತನ ಗುರುವಿನ ಅಸ್ತಿ |
ಯನು ಸುರನದಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಸಹಿತಾ ಪೋಗುತಲಿ |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ವಸ್ತಿಯನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾ |
ತನ ಶಿಷ್ಯನು ಹಸಿದು ಗಂಟನು ಬಿಚ್ಚಲಾಗಲಾ |
ವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕುಸುಮವಾಗೆ |
ಘನನದಿ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನ ತೋರಲಾಗಿ |
ಮುನಿಗೆ ನಿಡಿಯಲಂದಾ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮರುಳೆ ಬಂದಾ |
ತನು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮಾಡೆ ಮನಕೆ ಸುಖವಾಗಲು |
ಮುನಿ ಸಕಲಾ ಪುಣ್ಯನಿಧಿಗೆ |
ಮಣಿ ಎಂದದನು ಪೊಗಳಾ |
ಲ[ನಿ]ಮಿಷಾರೊಲಿದು ಮನ |
ದಣಿಯಾ ಕೊಂಡಾಡಿದರು |
ಘನ ಶಾರಂಗಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಫಣಿ ಪರಿಯಂತ ಕುಂಭಕೋಣಪುರದಲ್ಲಿ ಮೆರೆವಾ 5
ಜತೆ
ಗಂಗಾಜನಕ ಶಾರಂಗ ಸಾಯಕ ಹಸ್ತಾ |ರಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ವಿಕಸಿತಾಂಬುಜ ಚರಣಾ 6

Dhruvatāḷa
gellōdaraÀlli ninagelli eduru illa|
kollōdaralli nīnallāde obbarilla |
ballidāroḷage nīnallāde obbarilla |
ellā bhaktaroḷu nīnallādinnārilla |
ballūrā daivave billu karadalli piḍidu |
illi pavaḷisippa ullāsavēnayyā |
mallarā ededallāṇa vijayaviṭhalaśāraṅgapāṇi |
ballagārarase elle vaikuṇṭha ninnagelle ī paravo 1
maṭṭatāḷa
hēmagiriyantha hēma vimānadoḷu hēmapuṭivāgi |
hēmamayada makuṭā hēmakuṇḍala karnā |
hēmahāra koraḷā hēmakaṭisūtrā |
hēmāmbara citra hēmanūpura gejje |
hē mahāmahimāne hē malagippane |
hēmamunige olida hēmatīrathavāsa |
hēmapuri nilayā vijayaviṭhalarēyā |
kōmaladalli priyā kōmalāṅgane raṅga 2
triviḍitāḷa
kāḍuvarillendu kaidu’iḷahikoṇḍu |
mēdiniyoḷagilli malagiddiyā |
kādālārinendu kaiyāsōtavanento |
pādiyalli bandu maligiddiyā |
kāduvadaridalli idda sthānadinda krōdharabaḍivenendu |
mēdini patiyinda dānavā bēḍida karadali |
kaidu piḍiyenendu maligiddiyā |
sādhugaḷige [bādhe] baralāḍagi billū |
sēdi bāṇavanesidanendu malagiddiyā |
vēdātītane kaligittabhāṣige avana |
hādi pōgenu endu maligiddiyā |
śrīdaramaṇa śrī vijayaviṭhalā śāraṁ |
gā dhanas’su piḍidu nagutā maligida dēvā 3
aṭṭatāḷa
kumbhiṇiyoḷagobbā kumbhā munēśvara |
nembo mahātumā śambhuvinolisālu |
sāmbānu bandu nīlāmbudane daiva |
vembōde sari endū |
kumbhāge pēḷalāgambujākṣana ca[ra] |
ṇāmbujavarcisi imbādanaripāṇi (?)
Embō nāmadalli kumbhajanā nijarambhe tīradalli |
sambhramadī śatakumbha rathādoḷu |
gambhīra karatalegimbāda daivāve |
kumbhāge olidu gumbhādinda varavitte |
jambhābhēdi pālā vijayaviṭhalarēyā |
kumbhakōṇi puravemba nivāsa 4
āditāḷa
muni bhagavānembātana guruvina asti |
yanu suranadige śiṣyana sahitā pōgutali |
vinayadindali vastiyanu illi māḍalā |
tana śiṣyanu hasidu gaṇṭanu biccalāgalā |
vana kaṇṇige kusumavāge |
ghananadi baḷiyalli anumāna tōralāgi |
munige niḍiyalandā kṣaṇadalli maruḷe bandā |
tanu parīkṣeya māḍe manake sukhavāgalu |
muni sakalā puṇyanidhige |
maṇi endadanu pogaḷā |
la[ni]miṣārolidu mana |
daṇiyā koṇḍāḍidaru |
ghana śāraṅgapāṇi vijayaviṭhalarēyā |
phaṇi pariyanta kumbhakōṇapuradalli merevā 5
jate
gaṅgājanaka śāraṅga sāyaka hastā |raṅga vijayaviṭhalā vikasitāmbuja caraṇā 6

kshetra suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಹಂಪೆ / Hampe

ರಾಗ:ಅಭೇರಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ದಕ್ಷಿಣ ವಾರಣಾಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನಿಸುವದು |
ಯಕ್ಷೇಶನಾಪ್ತ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸವಯ್ಯಾ |
ಅಕ್ಷರ ಒಂದು ನುಡಿವ ಹೊತ್ತು ಮನುಜಾ ಬಂದು |
ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಫಲಕೆ ಇಲ್ಲಿ |
ನೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಲು ಎಣಿಸಲಿನ್ನಾರಳವೆ |
ನಿಕ್ಷೇಪವೆನ್ನಿಸದಾ ವಂಶಾವಳಿಗೇ |
ನಕ್ಷತ್ರ ಮಳಲು ಮಳಿಯ ಹನಿಕಡಲ ತೆರೆ |
ವೃಕ್ಷ ಜಾತಿಗಳೆಲೆ ಎಣಿಸಬಹುದು |
ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ಪುಣ್ಯಗಣನೆ ಮಾಡುವರಾರು |
ಅಕ್ಷಯವಾಗುತಿಪ್ಪದು ದಿನದಿನಕೇ |
ಕುಕ್ಷಿಗೋಸುಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲವಿದ್ದರೂ |
ಮೋಕ್ಷಸಾಧನವಲ್ಲ ದುರುಳರಿಗೆ |
ದಕ್ಷಿಣಾಧೀಶ ಈ ಪರಿ ಇದ್ದವರವೈದು |
ಶಿಕ್ಷಿಸುವನು ಜನುಮಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಚಕ್ಷುಶ್ರವಣಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲನಂಘ್ರಿ |
ರಕ್ಷೆಯಿಂದ ದಾಸನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ಉಮೇಶ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಕುಂದನು ತನ್ನಯ |
ಮಂದಗಮನೆ ಸಹಿತಾನಂದದಲ್ಲಿ ಖಗೇಂದ್ರವಾಹನನಾಗಿ |
ಬಂದನು ಸಕಲ ವಸುಂಧರೆ ಚರಿಸುತಲಿ |
ಅಂದವಾದೀ ಧರೆಯ ಅಂದು ನೋಡಿದನಲ |
ವಿಂದ ಶಿರಿಯೊಡನೆ ನಿಂದನು ಕರಕಮಲ |
ದಿಂದ ಗುಲಗುಂಜಿ ಒಂದು ಪಿಡಿದು ಕಾಶಿ |
ಗಿಂದಧಿಕ ಫಲವುತಂದುಕೊಡುವೆನೆನುತ |
ನಂದನಗೊಲಿದ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲ ಮಾಧವ |
ನೆಂದೆಂಬೋ ನಾಮದಲಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರು ಪೊಗಳೆ 2
ರೂಪಕತಾಳ
ಶ್ರೀ ತರುಣೇಶನು ವಿನಯದಿಂದಲೀ ಬಂದೀ |
ಭೂತಳದಲಿ ನಿಂದ ವಾರ್ತಿಯನ್ನು |
ಭೂತಾಧಿಪನು ನಾರದನಿಂದಲಿ ಕೇಳಿ |
ಕೌತುಕವಹುದೆಂದು ತಲೆಯದೂಗಿ |
ಕಾತುರದಲಿ ಹರಿಯಸೇವೆ ಮುಟ್ಟಿಪೆನೆಂದು |
ಪಾತಾಳೇಶ್ವರನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನಿಂದ |
ಈ ತೆರದಲಿ ಇತ್ತಲಿರುತಿರೆ ಆಪರ್ನಾ |
ಭೂತಳಗೋಸುಗ ಹರಿ ವರಹನಾಗೇ |
ಆತನಾ ದಾಡಿಂದ ಬಂದ ತುಂಗೆ ಇರಲು |
ಆ ತೀರದಲಿ ಪೋಪನಾಮದಿಂದ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡತೊಡಗಲಾಕ್ಷಣ ಅತ್ತ |
ಜಾತವೇದಸನೇತ್ರ ಪ್ರತಿರೂಪದೀ |
ಚಾತುರ್ಯದಲಿ ಬಲು ಬ್ಯಾಟಿಮಾರ್ಗದಲಿ |
ಕಿರಾತನಂದದಿ ಬಂದ ಹಂಪನೆನಿಸೀ |
ಗೋತುರ ಜಾತಿಯ ಕಂಡು ಮಾನವನಂತೆ |
ಸೋತು ನೀನಾರೆಂದು ಮಾತಾಡಿಸೇ |
ನೀತವಲ್ಲೆಂದು ಆ ಪಂಪನಾಮಕ ಗಿರಿಜೆ |
ಭೀತಿ ತೋರಿದಳು ಅನ್ಯರೋಪಾದಿಲಿ |
ಯಾತಕೆ ಸಂಶಯ ಎನ್ನಲ್ಲಿವುಳ್ಳ ಮಹ |
ಭೂತಿ ನಿನ್ನದು ಎಂದು ಸತಿಯಾಮದನಾ |
ರಾತಿ ಒಡಂಬಡಿಸಿ ಪಾಣಿಗ್ರಹಣವ ಮಾಡೆ |
ಭೂತ ಪ್ರಮಥಗಣ ಪೊಗಳುತಿರೆ |
ಜೋತಿರ್ಮಯಾರೂಪ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ನೆನಿಸಿ ಪುಳಕೋತ್ಸದಲ್ಲಿದೆ 3
ಝಂಪೆತಾಳ
ಹರಿಯ ನಿರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಮೇಷ್ಟಿಸುರನಿಕರ |
ಪರಮ ಹರುಷದಲಿ ನಿಂದಿರದೆ ಬಂದು |
ನೆರೆದು ಸಕಲರು ವೇದ ಹಿರಿದು ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ |
ಚಿರವಕ್ಕುಮಾಮಹೇಶ್ವರಗೆ ಕಾಶಿಯ ದಳಿದು [?]
ಮೊರಗಿದವು ಭೇರಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ನಾನಾ ವಾದ್ಯ |
ಸುರರು ಕುಸುಮ ವರುಷ ಗರಿಯೆ ಮಹೋತ್ಸಹ ದಲ್ಲಿ |
ಕರಿಸಿಕೊಂಡನು ಪುರಹರನಂದಿನಾರಭ್ಯ |
ವರ ಪೊಂಪಾರಮಣ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ |
ಮೆರೆದುದೀಭೂಮಿ ವಿಸ್ತರದಿಂದ ಪೊಂಪಾಕ್ಷೇ |
ತುರು ಆದಿಯುಗವಿಡಿದು ಕರಿಸಿತಿದೆಕೊ |
ಸರಿ ಇಲ್ಲವೆಂದಿದರ ಅರಿದು ಶಂಖಶಕಟ |
ಶರಭ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯ ದೇವರತಿ ಕಪಿಲಾ |
ಪರಿ ಪರಿ ಮುನಿಗಳು ಪರಮ ಸಮಾಧಿಯಲಿ |
ಹರಿಹರರ ಪೂಜಿಸಿದರು ಗುಣಗಳ ತಿಳಿದು |
ಸುರಪಾಲ ವಿಜಯವಿಠಲನೆ ಸರ್ವೊತ್ತಮಾ |
ಅರಿದವಗೆ ಕೈವಲ್ಯ ಸರಿಸದಲೆ ಉಂಟು 4
ತ್ರಿವಿಡಿ ತಾಳ
ಪಿತ ಮಹದೇವನು ಅತಿಶಯದಲಿ ಇಲ್ಲಿ |
ಕೃತವ ಮಾಡಿದನು ಅಮಿತಬಗೆಯಲ್ಲಿ |
ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಿ ಐವರು ಪರ್ವತದೆಡೆಯಲಿ ರಚಿಸಿ |
ಚತುರಾಸ್ಯ ಪೋಗೆ ಕಾಲತೀತವಾಗಲು ಬಹು |
ಕ್ಷಿತಿ ಪರಾಳಿದರು ಉನ್ನಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು |
ಗತವಾದ ತರುವಾಯ ಶತ ಮೋದನಂದನನು |
ಪ್ರತಿವಿಲ್ಲವೆನಿಸಿ ಸುಪುತದ್ವೀಪದೊಳು ಮೆರಿಯೆ |
ದಿತಿಸುತ ನಿಂದರ್ಕಸುತರೊಡನೆ ವಾಲಿ |
ಹಿತತಪ್ಪಿ ನಡೆದು ದುರ್ಮತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸೆ |
ಪತಿತರಾವಣ ವಿಬುಧತತಿಗಳಟ್ಟಲು ಅವರ |
ಸ್ತುತಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿದ ಸಿರಿಪತಿ ದಶರಥನಲ್ಲಿ |
ಚತುರ ಮಾರುತ ತನ್ನ ಪತಿಸೇವೆ ಗೋಸುಗ |
ಸುತನಾದಂಜನಿಗೆ ಸಂಗತಿಯೆಲ್ಲ ತಿಳಿದು |
ಸತಿಪೋದ ವ್ಯಾಜದಲಿ ಕ್ಷಿತಿಪನಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು |
ನತವಾಗಿ ಭಾಸ್ಕರನಾ ಸುತನ ನೆರಹೆ ವಾಲಿಯ |
ಹತವಮಾಡಿ ರಘುಪತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆದ ಪ |
ರ್ವತ ಮೂಲ್ಯವಂತದಲ್ಲಿ ವ್ರತತೊಟ್ಟ ನರನಂತೆ |
ನುತಿಸಿ ವರವಬೇಡಿ ಮತಿ ತಾರ ತಮ್ಯದಲಿ |
ಮತವನ್ನೆ ಬಿಡದೆ ಶಾಶ್ವತ ಫಲವನುದಿನ |
ಯತಿಗಳ ಮನೋಹರ ವಿಜಯವಿಠಲ ಹರಿಯ |
ಕೃತದ್ವಂಶಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಕಾಲ ಜಪಿಸುವ 5
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮನುಮಥ ಕೊಂಡು ವಶಿಷ್ಟ ಲೋಕ ಪಾ |
ವನೆ ಅಗಸ್ತ್ಯ ತೀರ್ಥ ಪೊಂಪಾಸಾಗರ ಸೀತಾ |
ಋಣ ಮೋಚನ ತೀರ್ಥಪೊಳೆವುದು ಸುದರು |
ಶನ ತೀರ್ಥಕೋಟಿ ಕಪಿಲತೀರ್ಥ ಮಾರ್ಕಾಂಡೇಯಾ |
ಮುನಿತೀರ್ಥ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು |
ಅನುಮಾನ ಬಿಡಿ ಸಾಧನ ಮಾನವರೆಲ್ಲ |
ಮನಶುಚಿಯಾಗಿ ನಾನು ನೀನೆಂಬ ಮಾ |
ತನು ಪೇಳಲಾಗದು ಹಣ ಮಣ್ಣು ಒಂದೆ ಯಾದರೆ ಅಂಗಡಿ[ಗ]ಮ |
ಣ್ಣನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಉದರಕೆ ತರಬಾರದೇ ಧಾನ್ಯ |
ನಿನಗೆ ಅವಗೆ ಭೇದಾ ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಿನ್ನಾ |
ವನಿತೆಯಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹಿಡಿದು ವೈದರೇನು |
ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣವ ಬೊಮ್ಮಗೆ ಪೇಳಿನಿ |
ರ್ಗುಣನೆಂದು ನುಡಿವುದು ಅಪಸಿದ್ಧಾಂತವು |
ಜನನಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಗರ್ತಿಯೆಂದು ಪೇಳಿ |
ಜನರ ಮುಂದೆ ಹಾದರಗಿತ್ತಿ ಎಂದಂತೆ |
ಗುಣವುಂಟು ಗುಣವಿಲ್ಲಾವೆಂದು ಯಮನ ಯಾ |
ತನೆಯಿಂದ ಬಹುಕ್ಷೇಶವನು ಬಡುವದು ಸಲ್ಲಾ |
ಕನಸು ಎಂದರೆ ಇದು ಮನಕೆ ತಾರ ಕಾಂಣ್ಯಾ |
ಕಣಿ ತಂದು ಬಿತ್ತಲು ಜನಿಸುವದೆ ಸಸಿ |
ಬಿನಗು ಮಾರ್ಗವ ಬಿಟ್ಟು ಗುಣವಂತ ನಾಗಿ ಭ |
ಜನೆ ಮಾಡು ಸರ್ವತೀರ್ಥವನೆ ಮಿಂದು ವಟತರು |
ವಿನಲಿ ಗೋತ್ರ ಏಳನು ಉದ್ಧರಿಪದು |
ಅನಲಾಕ್ಷಗೆ ಬಂದನು ತಂದು ಅಭಿಷೇಕ |
ವನೆ ಮಾಡಲವನೆ ಧನ್ಯನುಕಾಣೊ ಜಗದೊಳು |
ಎಣಿಸಲು ಸುತ್ತಯೋಜನ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಹನುಮವಂದಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಶ |
ರಣಗಲ್ಲದೆ ಪುಣ್ಯ ಭಣಗುಗಳಿಗುಂಟೆ 6
ಆದಿತಾಳ
ನರಗೊಂದು ಸೌರಿ ಇಹಪರದಲ್ಲಿ ಹರಿಗೆ ಕೆಂ |
ಕರನೆನಿಸಿ ಕೊಂಡವ ಹರಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು |
ಗಿರಿಸುತ ರಮಣನ್ನ ದರುಶನವನು ಮಾಡಿ |
ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ತರಗೈದು ಮತಿಯಲ್ಲಿ |
ವರ ಪೊಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಅರಸು ಗುಲಗಂಜಿ |
ಧರ ಮಾಧವಂಗೆ ನೀರೆರದು ಸಮರ್ಪಿಸೆ |
ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವನು ಮಾಡಿ |
ಪೊರೆವನು ಯಾತ್ರಿಯ ಚರಿಸದೆ ಮಾನವನು |
ಹರನು ಪರಮ ಲೌಕಿಕ ಗುರುವೆಂಬೋದೆ ಸಿದ್ಧಾ |
ಅರಿತವಂಗೆ ಮನಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ |
ಧರೆಯೊಳಗಿದು ಭಾಸ್ಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ ವೆನಿಸೋದು |
ಸುರರು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಪರು ವಾಸರ ಒಂದು ಬಿಡದಲೆ |
ಪರಮ ಪುರುಷ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ಹರಿಯ |
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುತ ಈ ಕ್ಷೇತುರ ಮಹಿಮೆ ತಿಳಿವುದು 7
ಜತೆ
ಜನುಮದೊಳಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪಂಪಾಕ್ಷೇತ್ರದ ಯಾತ್ರಿ |
ಮನಮೆಚ್ಚಿ ಚರಿಸಲು ವಿಜಯವಿಠಲ ಒಲಿವಾ 8

Rāga:Abhēri
dhruvatāḷa
dakṣiṇa vāraṇāsi kṣētravenisuvadu |
yakṣēśanāpta illi vāsavayyā |
akṣara ondu nuḍiva hottu manujā bandu |
ī kṣētradalli idda phalake illi |
nīkṣisi nōḍalu eṇisalinnāraḷave |
nikṣēpavennisadā vanśāvaḷigē |
nakṣatra maḷalu maḷiya hanikaḍala tere |
vr̥kṣa jātigaḷele eṇisabahudu |
lakṣaṇavuḷḷa puṇyagaṇane māḍuvarāru |
akṣayavāgutippadu dinadinakē |
kukṣigōsuga illi bahukālaviddarū |
mōkṣasādhanavalla duruḷarige |
dakṣiṇādhīśa ī pari iddavaravaidu |
śikṣisuvanu janumajanumadalli |
cakṣuśravaṇaśāyi vijayaviṭhalanaṅghri |
rakṣeyinda dāsanna rakṣisuva umēśa 1
maṭṭatāḷa
ondu divasa mukundanu tannaya |
mandagamane sahitānandadalli khagēndravāhananāgi |
bandanu sakala vasundhare carisutali |
andavādī dhareya andu nōḍidanala |
vinda śiriyoḍane nindanu karakamala |
dinda gulagun̄ji ondu piḍidu kāśi |
gindadhika phalavutandukoḍuvenenuta |
nandanagolida śrī vijayaviṭhala mādhava |
nendembō nāmadali indrādyaru pogaḷe 2
rūpakatāḷa
śrī taruṇēśanu vinayadindalī bandī |
bhūtaḷadali ninda vārtiyannu |
bhūtādhipanu nāradanindali kēḷi |
kautukavahudendu taleyadūgi |
kāturadali hariyasēve muṭṭipenendu |
pātāḷēśvaranāgi illininda |
ī teradali ittalirutire āparnā |
bhūtaḷagōsuga hari varahanāgē |
ātanā dāḍinda banda tuṅge iralu |
ā tīradali pōpanāmadinda |
tā tapavane māḍatoḍagalākṣaṇa atta |
jātavēdasanētra pratirūpadī |
cāturyadali balu byāṭimārgadali |
kirātanandadi banda hampanenisī |
gōtura jātiya kaṇḍu mānavanante |
sōtu nīnārendu mātāḍisē |
nītavallendu ā pampanāmaka girije |
bhīti tōridaḷu an’yarōpādili |
yātake sanśaya ennallivuḷḷa maha |
bhūti ninnadu endu satiyāmadanā |
rāti oḍambaḍisi pāṇigrahaṇava māḍe |
bhūta pramathagaṇa pogaḷutire |
jōtirmayārūpa vijayaviṭhalarēyana |
mātu mātige nenisi puḷakōtsadallide 3
jhampetāḷa
hariya nirūpadalli paramēṣṭisuranikara |
parama haruṣadali nindirade bandu |
neredu sakalaru vēda hiridu mantragaḷinda |
ciravakkumāmahēśvarage kāśiya daḷidu [?]
Moragidavu bhēri abbarisi nānā vādya |
suraru kusuma varuṣa gariye mahōtsaha dalli |
karisikoṇḍanu puraharanandinārabhya |
vara pompāramaṇa pesarinindali |
meredudībhūmi vistaradinda pompākṣē |
turu ādiyugaviḍidu karisitideko |
sari illavendidara aridu śaṅkhaśakaṭa |
śarabha mārkāṇḍēya dēvarati kapilā |
pari pari munigaḷu parama samādhiyali |
hariharara pūjisidaru guṇagaḷa tiḷidu |
surapāla vijayaviṭhalane sarvottamā |
aridavage kaivalya sarisadale uṇṭu 4
triviḍi tāḷa
pita mahadēvanu atiśayadali illi |
kr̥tava māḍidanu amitabageyalli |
kṣitiyoḷi aivaru parvatadeḍeyali racisi |
caturāsya pōge kālatītavāgalu bahu |
kṣiti parāḷidaru unnalīleyalli avaru |
gatavāda taruvāya śata mōdanandananu |
prativillavenisi suputadvīpadoḷu meriye |
ditisuta nindarkasutaroḍane vāli |
hitatappi naḍedu durmatiyalli san̄carise |
patitarāvaṇa vibudhatatigaḷaṭṭalu avara |
stutige puṭṭida siripati daśarathanalli |
catura māruta tanna patisēve gōsuga |
sutanādan̄janige saṅgatiyella tiḷidu |
satipōda vyājadali kṣitipanallige baralu |
natavāgi bhāskaranā sutana nerahe vāliya |
hatavamāḍi raghupati illi mereda pa |
rvata mūlyavantadalli vratatoṭṭa naranante |
nutisi varavabēḍi mati tāra tamyadali |
matavanne biḍade śāśvata phalavanudina |
yatigaḷa manōhara vijayaviṭhala hariya |
kr̥tadvanśi tannoḷage pratikāla japisuva 5
aṭṭatāḷa
manumatha koṇḍu vaśiṣṭa lōka pā |
vane agastya tīrtha pompāsāgara sītā |
r̥ṇa mōcana tīrthapoḷevudu sudaru |
śana tīrthakōṭi kapilatīrtha mārkāṇḍēyā |
munitīrtha nānā tīrthaṅgaḷu illi uṇṭu |
anumāna biḍi sādhana mānavarella |
manaśuciyāgi nānu nīnemba mā |
tanu pēḷalāgadu haṇa maṇṇu onde yādare aṅgaḍi[ga]ma |
ṇṇannu koṭṭu udarake tarabāradē dhān’ya |
ninage avage bhēdā illavādare ninnā |
vaniteyā mattobba hiḍidu vaidarēnu |
guṇa paripūrṇava bom’mage pēḷini |
rguṇanendu nuḍivudu apasid’dhāntavu |
jananiya baḷiyalli gartiyendu pēḷi |
janara munde hādaragitti endante |
guṇavuṇṭu guṇavillāvendu yamana yā |
taneyinda bahukṣēśavanu baḍuvadu sallā |
kanasu endare idu manake tāra kāṇṇyā |
kaṇi tandu bittalu janisuvade sasi |
binagu mārgava biṭṭu guṇavanta nāgi bha |
jane māḍu sarvatīrthavane mindu vaṭataru |
vinali gōtra ēḷanu ud’dharipadu |
analākṣage bandanu tandu abhiṣēka |
vane māḍalavane dhan’yanukāṇo jagadoḷu |
eṇisalu suttayōjana kṣētravenni |
hanumavandita nam’ma vijayaviṭhalana śa |
raṇagallade puṇya bhaṇagugaḷiguṇṭe 6
āditāḷa
naragondu sauri ihaparadalli harige keṁ |
karanenisi koṇḍava haridu illige bandu |
girisuta ramaṇanna daruśanavanu māḍi |
karaṇa śud’dhiyalli stōttaragaidu matiyalli |
vara pompākṣētrada arasu gulagan̄ji |
dhara mādhavaṅge nīreradu samarpise |
korateyāgadante paripūrṇavanu māḍi |
porevanu yātriya carisade mānavanu |
haranu parama laukika guruvembōde sid’dhā |
aritavaṅge manasthiravāgi nillisuva |
dhareyoḷagidu bhāskara kṣētra venisōdu |
suraru illi pparu vāsara ondu biḍadale |
parama puruṣa nam’ma vijayaviṭhala hariya |
smaraṇe māḍuta ī kṣētura mahime tiḷivudu 7
jate
janumadoḷage om’me pampākṣētrada yātri |
manamecci carisalu vijayaviṭhala olivā 8

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

Madurai / ಮಧುರೆ (ಅಳಗಿರಿ)

ಧ್ರುವತಾಳ
ನೀಲಾ ಮಾಣಿಕಾ ವಜ್ರಾರತ್ನ ಪಚ್ಚೆ ವೈಡೂರ್ಯ ಪ್ರ |
ವಾಳ ಗೋಮೇಧ ಮೌಕ್ತಿಕ ಪುಷ್ಯರಾಗದಿಂ |
ಕೀಲಿಸಿದ ಮಲಕು ಝಳ ಝಳ ಥಳ ಥಳಾಯಮಾನ |
ಮೌಳಿಯಾ ಕಂಡೆನಾ ಕಣ್ಣಿಲಿ ತಿಮ್ಮನಾ |
ಘಾಲ ಮೃಗ ನಾಭಿ ಸುತ್ತಿವ ಪಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಪೂ |
ಮಾಲೆಗಳು ತೂಗುತಿರೆ ನವಪರಿಮಳವೂ ಕ |
ಪೋಲಾ ಚಿತ್ರಾ ಬರದಾ ಕದಪು ಪಚ್ಚಿದಾ ಕಪ್ಪು |
ನೀಲಾ ಕುಂತಳ ಕೇಶ ಮೃದ ಕೋಮಲಾ ಕಾಂತಿ |
ಭ್ರೂಲಲಿತಾ ಬಾಲಾ ಲತೆ ಚಿಗುವಾರುಯೊ ಕಂಡೆ |
ಮೇಲು ಕುಂಡಲಾ ಮಕರ ಕರ್ನಂತ್ತಾದಿಪ್ಪಾವಿ |
ಶಾಲಾಯುತ ಸೀತಳ ಕರುಣರಸ ಪೂರ್ಣ |
ಥಾಳಿಸುವ ನಯನಾ ಕಾಂಚಾನ ನಾಸಾನನ ಕಂಡೆ |
ಸಾಲು ದಂತ ಪಂಙÂ್ತ ಬಿಗಿ ಮುಗುಳನಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾ |
ಏಳೇಳು ಲೋಕವನು ಮುಸುಕಿರಲಾ ಬಿಂಬೋಷ್ಟ್ರ |
ಲಾಯ ರವಿ ಚಂದ್ರ ವಂದೆಶೆಯಲ್ಲಿ ದ್ದಂತೆ |
ಪೋಲುತಿದೆ ಸ್ವರ ಎಳೆ ವತ್ಸರನ ಸೋಲಿಸೆ |
ಬಾಳೆ ತಿಳಕ್ಯೆಳಸಾಗೆ ಬೆನ್ನು ಒಪ್ಪಾಲು ಕಂಡೆ |
ನೀಲ ಲೋಹಿತ ವರದ ವಿಜಯ ವಿಠಲಾವೃಷಭ |
ಶೈಲವಾಸಾ ಅಳಗಿರಿ ರಾಯನ ಕಂಡೆ 1
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಚತುರಭುಜ ಬಾಹು ಹಸ್ತಾಂಗುಲಿ ಮುದ್ರೆ |
ರತುನ ಕಂಕಣ ಕಡಗ ಕೇಯೂರ |
ಸತತ ಧರಿಸಿದ ಶಂಖಾರಿಗದ |
ಶತಪತ್ರಾಯುಧಾ ಶೋಭಿಸುತಿರೆ ಕಂಡೆ |
ಶತ ಧೃತಿ ಜನಕ ಶಿರಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ವೃಷಭ |
ಕ್ಷಿತಿಧರ ನಿವಾಸಾ ನಿಗಮವಂದ್ಯನ ಕಂಡೆ 2
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಉರ ಉದರಾ ಸುನಾಭಿ ಕಂಬುಕಂದರ ದಿವ್ಯ |
ಶಿರಿ ವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭ ತುಲಸೀ ದಾಮಾಹಾರ |
ಸರಿಗೆ ನ್ಯಾವಳ ವನಮಾಲೆ ವೈಜಯಂತಿ |
ಹಾರ ಹೀರ ಪಚ್ಚ ಪದಕಾ ಮುತ್ತಿನಹಾರ |
ಧರಿಸಿದವನ ಕಂಡೆ ನಾನಾ ಪುಷ್ಪವ ಕಂಡೆ |
ಕಿರಿ ಘಂಟೆಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಂಚಿ ಬಡ್ಯಾಣಾ ವಸನ |
ಕಿರಿಬಟ್ಟಿನಾ ಕೆಳಗೆ ಒಪ್ಪುತಿರಲಾ |
ಮರುಗುವಾ ಕಠಾರಿ ನಡುವಿನಲಿ ಕಿಕ್ಕಿರಲು |
ಬರಿದು ಮಲ್ಲರ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಾಗಂಟೂ |
ಭರದಾ ಉಡಿಗೆ ತೊಡಪು ವುಲಿವಾಬಾವಲಿ ಧೀರಾ |
ಪುರುಷ[ಪ]ರಾಕ್ರಮನ ಕಂಡೆ ಮನದಿ |
ಅರೆರೆ ಚೋರರಗುರು ವಿಜಯ ವಿಠಲ ವೃಷಭಾ |
ಗಿರಿವಾಸಾ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಳಿಗಿರಿರಾಯಾ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಊರು ಜಾನು ಜಂಘ ಗುಲ್ಫ ಪ್ರಪದ ಪಾದ |
ತೋರುವಾ ನಖಕಾಂತಿ ಸುರಗಣ ಶಿರದಲ್ಲಿ |
ಭಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಕುಟ ಪ್ರಕಾಶವ |
ಮೀರಿ ತಿರೋಭಾವ ಗೈಸಲು ಸಂದಣಿ |
ತಾರು ದಟ್ಟಡಿಯಾಗೆ ಉದರಿದರವೆ ವಿಸ್ತಾರುವೇಗಾ |
ತಿರಮಳಲಂತೆ ಶೋಭಿಸಿ |
ಚಾರು ಮುತ್ತಿನ ಪಿಂಡೆ ನೂಪುರಾ ಕಡಗಾ ಬಂ |
ಗಾರದ ಗೆಜ್ಜೆ ಸರಪಳಿ ಪದ ತಳ |
ವಾರಿ ಜಾದಿ ರೇಖೆ ಪರಿಪರಿ ಬಗೆಯಿಂದ |
ಸಾರ ಸುಂದರ ನಿತ್ಯ ಬೇಡಿದಾರ್ಥವನೀವ |
ಆರಾಧಿ ಪರಿಗೆ ಅನುಗಾಲಾ ತಪ್ಪದೆ |
ಕಾರುಣ್ಯ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲದೇವ |
ವರೇಣ್ಯ ವೃಷಭಾದ್ರಿ ನಿಲಯಾ ಶುಭಕಾಯಾ 4
ಆದಿತಾಳ
ಸುಂದರಾ ರಾಜಾ ರಾಜತೇ ಜಾ |
ಇಂದಿರಾ ನಾಥಾ ಪಾವನ ಪಥಾ |
ಅಂದಿಗೆ ಇಂದಾಲಿ ಆನಂದದಲಿ |
ಅಂದು ಪಡದನಾ ಕಂಡೆ |
ಸುಂದರ ರಾಜರಾಜತೇಜಾ |
ಇಂದು ತುರಗ ವಾಹನ ನಾಗಿ |
ಅಂದಾ ವಿಮಾನದಾ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ಚಂದಾದಿ ಮೆರೆಯುತ ಬರುವನ ಕಂಡೆ |
ಮುಂದೆ ಉರಗ ವಾಹನ ನಾಗಿ |
ಬಂದನು ಪೂಜಿಯಗೊಳು ತಾಲಿ ಅಲ್ಲಿಂ |
ದಾಂಪದದೊಳು ಕುಳಿತದು ಕಂಡೆ |
ವೃಂದಾವನ ಪ್ರೀಯ ವಿಜಯವಿಠಲ ದೀನಾ |
ಬಂದು ವೃಷಭಾದ್ರಿ ವಾಸನ ಕಂಡೆ 5
ಜತೆ
ಋಷಿ ಮಂಡೂಕ ವರದ ವಿಜಯವಿಠಲ ತಿಮ್ಮಾ |
ವೃಷಭಾದ್ರಿ ನಿಲಯ ಅಳಗಿರಿರಾಯನ ಕಂಡೆ 6

Dhruvatāḷa
nīlā māṇikā vajrāratna pacce vaiḍūrya pra |
vāḷa gōmēdha mauktika puṣyarāgadiṁ |
kīlisida malaku jhaḷa jhaḷa thaḷa thaḷāyamāna |
mauḷiyā kaṇḍenā kaṇṇili tim’manā |
ghāla mr̥ga nābhi suttiva paṭṭisuttā pū |
mālegaḷu tūgutire navaparimaḷavū ka |
pōlā citrā baradā kadapu paccidā kappu |
nīlā kuntaḷa kēśa mr̥da kōmalā kānti |
bhrūlalitā bālā late ciguvāruyo kaṇḍe |
mēlu kuṇḍalā makara karnanttādippāvi |
śālāyuta sītaḷa karuṇarasa pūrṇa |
thāḷisuva nayanā kān̄cāna nāsānana kaṇḍe |
sālu danta paṅṅaÂta bigi muguḷanage candrikā |
ēḷēḷu lōkavanu musukiralā bimbōṣṭra |
lāya ravi candra vandeśeyalli ddante |
pōlutide svara eḷe vatsarana sōlise |
bāḷe tiḷakyeḷasāge bennu oppālu kaṇḍe |
nīla lōhita varada vijaya viṭhalāvr̥ṣabha |
śailavāsā aḷagiri rāyana kaṇḍe 1
maṭṭatāḷa
caturabhuja bāhu hastāṅguli mudre |
ratuna kaṅkaṇa kaḍaga kēyūra |
satata dharisida śaṅkhārigada |
śatapatrāyudhā śōbhisutire kaṇḍe |
śata dhr̥ti janaka śiri vijayaviṭhala vr̥ṣabha |
kṣitidhara nivāsā nigamavandyana kaṇḍe 2
triviḍitāḷa
ura udarā sunābhi kambukandara divya |
śiri vatsa kaustubha tulasī dāmāhāra |
sarige n’yāvaḷa vanamāle vaijayanti |
hāra hīra pacca padakā muttinahāra |
dharisidavana kaṇḍe nānā puṣpava kaṇḍe |
kiri ghaṇṭegejje kān̄ci baḍyāṇā vasana |
kiribaṭṭinā keḷage opputiralā |
maruguvā kaṭhāri naḍuvinali kikkiralu |
baridu mallara gaṇḍa mallāgaṇṭū |
bharadā uḍige toḍapu vulivābāvali dhīrā |
puruṣa[pa]rākramana kaṇḍe manadi |
arere cōraraguru vijaya viṭhala vr̥ṣabhā |
girivāsā tim’mayya aḷigirirāyā 3
aṭṭatāḷa
ūru jānu jaṅgha gulpha prapada pāda |
tōruvā nakhakānti suragaṇa śiradalli |
bhāraṇeyāgidda makuṭa prakāśava |
mīri tirōbhāva gaisalu sandaṇi |
tāru daṭṭaḍiyāge udaridarave vistāruvēgā |
tiramaḷalante śōbhisi |
cāru muttina piṇḍe nūpurā kaḍagā baṁ |
gārada gejje sarapaḷi pada taḷa |
vāri jādi rēkhe paripari bageyinda |
sāra sundara nitya bēḍidārthavanīva |
ārādhi parige anugālā tappade |
kāruṇya mūruti vijayaviṭhaladēva |
varēṇya vr̥ṣabhādri nilayā śubhakāyā 4
āditāḷa
sundarā rājā rājatē jā |
indirā nāthā pāvana pathā |
andige indāli ānandadali |
andu paḍadanā kaṇḍe |
sundara rājarājatējā |
indu turaga vāhana nāgi |
andā vimānadā madhyadalli |
candādi mereyuta baruvana kaṇḍe |
munde uraga vāhana nāgi |
bandanu pūjiyagoḷu tāli alliṁ |
dāmpadadoḷu kuḷitadu kaṇḍe |
vr̥ndāvana prīya vijayaviṭhala dīnā |
bandu vr̥ṣabhādri vāsana kaṇḍe 5
jate
r̥ṣi maṇḍūka varada vijayaviṭhala tim’mā |
vr̥ṣabhādri nilaya aḷagirirāyana kaṇḍe 6

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಪ್ರಯಾಗ / Prayaga

ರಾಗ:ಭೈರವಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆರ್ಯಾವರ್ತಾಂತರ್ಗತ |
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ವೈವರ್ತಕ ದೇಶಾವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಅಂತರಂಗ ವೇದಿ ಘ[ಟುಲಾ] ಮಧ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವರ ರಾಜಾತಿತೀರ್ಥ (ಕಮಲಾ) ಪ್ರಯಾಗವೊ |
ಇದು ತ್ರಿವೇಣಿ ಎನಿಸುವಾದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧವರಾಯಾ |
ಇದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ಗಂಗಾ ಸರಸತಿಯ ಯಮುನಾತೀರವೆನ್ನಿ |
ಇದು ವೇದ ಸ್ಮøತಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ |
ಇದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕವಿಲ್ಲಾ ಸಾಮ್ಯವಿಲ್ಲಾ |
ಇದೆ ಮಸ್ತಕ ಸ್ಥಾನ ನಾಭಿ ವಾರಣಾಸಿ |
ಪದಸ್ಥಾನ ಗಯಾವೆನ್ನಿ ಸರ್ವದಲ್ಲಿ |
ಇದೆ ಇದೆ ಪ್ರಣವಾಕಾರ ತ್ರಯಾಕ್ಷೇತ್ರ ಕೂಡಿದರೆ |
ಇದೆ ಪೂರ್ಣಯಾತ್ರೆಯೆನ್ನಿ e್ಞÁನಿಗಳಿಗೇ |
ತ್ರಿದಶಗಣಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿನಿ ಕರರೆ ಕಾಶಿ |
ಮುದದಿಂದಾ ಮನುಜೋತ್ತಮಕೆ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾ |
ಇದೆ ಒಂದೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ |
ಅಧಿಕಾರಿಗಳುಂಟು ತರತಮ್ಯದಿ |
ಇದೆ ಭಕ್ತಿ e್ಞÁನಾ ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಜನರೊಂದಾಗಿ |
ವಿಧಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಿಳಿದು ಪೂಜಿಸುವರೂ |
ಪದುಮೆ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ ಇಂದ್ರ ಮಿಕ್ಕಾದ ದೇವತೆಗಳು |
ಸದಮಲವಾಗಿ ವರವ ಪಡದಿಪ್ಪರೂ |
ಉದಧಿ ಸಪುತ ಮಿಕ್ಕ ನದನದಿ ಸರೋವರ |
ಹೃದ ನಾನಾ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ತ್ರಿಲೋಕದಿ |
ಇದರ ತರುವಾಯಾ ಪೆಸರಾಗಿ ಮೆರವುತ್ತಿವೆ |
ಪದೋಪಗೆ ತೀರ್ಥರಾಜನ ಆಜ್ಞದಿಂದ |
ಮಧುರಾ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಪ್ತಪುರಿ ಉದ್ಭವಿ |
ಸಿದವು ಏಳುಧಾತುವಿನಿಂದ ದ್ವಾರಾವೆನಿಸಿ |
ಇದೆ ಪುಣ್ಯಾನಿಧಿಸುತ್ತಾ ಏಳು ಪ್ರಾಕಾರ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮರಿಯಾದಿ ವಲಿಯಾಕಾರಾ |
ಇದೆ ಪಂಚಕ್ರೋಶಾವಿಡಿದು ಅಯೋಧ್ಯಾದಿಗಣಿತಾ |
ಮದಮತ್ಸರವಳಿದು ಗುಣಿಸಬೇಕೂ |
ಬದುಕಿದ ದಿವಸದೊಳಗೆ ಲೇಶವಾದರು ಬಿಂದು |
ಉದಕ ಸ್ಪರ್ಶವಾದಾ ಸುe್ಞÁನಿಯಾ |
ಪದ ಪರಾಗವನ್ನು ಆವಾವನ ಮೇಲೆ ಬೀಳೆ |
ಸದಮಲವಾಗುವದು ಅವನದೇಶಾ |
ವದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಗ ವರತೀರ್ಥ ರಾಜಾರಾಜಾ |
ಉದಯಾದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ನೆನದಡಾಗೇ |
ಎದಿರಾರು ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಾಪವರ್ಗನಿತ್ಯ |
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪದು ಸತ್ಯವೆನ್ನಿ |
ಮಧುವೈರಿ ಮಾಧವ ವಿಜಯವಿಠಲ ಸ |
ನ್ನಿಧಿಯಾಗಿಪ್ಪನು ದೇವಾದಿ ದೇವಿಗಳಿಗೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಸರ್ವಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಶಿರೋಮಣಿಯಾಗಿಪ್ಪದು |
ಧರಣಿಯೊಳಗೆ ಇದೆ ವರರಾಜಾ ತೀರ್ಥ |
ತರುತಳಿತವಟಾ ಪರಮ ಮುಖ್ಯಾವೆನ್ನಿ |
ಚಿರಕಾಲಾ ಬಿಡದೆ ಮೆರವು ತಲಿಪ್ಪಾದಯ್ಯಾ |
ಎರಡೇಳು ಭುವನಾ ಭರಿತವಾಗಿಪ್ಪದು |
ಸ್ಮರಣೆ ದರುಶನ ಸಂಸ್ಮರಿಶ ಪ್ರಣಮ ಸ್ತೋತ್ರ |
ಅರಘಳಗೆ ಮಾಡೆ ಪರಿಪರಿ ಜನ್ಮಂಗಳ |
ದುರಿತ ದುರ್ಗತಿನಿಕರ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಯ್ಯಾ |
ಪುರಹರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಸುರಗಣದವರಿಲ್ಲಿ |
ಹರಿಯ ಒಲಿಸಿ ಉತ್ತಮ ವರವಾ ಪಡೆದು ಸುಖದಿ |
ಇರುತಿಪ್ಪರು ಕೇಳಿ ಕರುಣಾ |
ಕರಮೂರ್ತಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಶರಣಜನಕೆ ಇದೆ ದೊರಕುವದೆ ಸಿದ್ಧ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇಲ್ಲಿ ತಪಸು ಮಾಡಿದ ರುದ್ರ ಕಾಶಿಪುರ |
ದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದ ಪಿರಿಯನೆನಿಸಿ |
ಎಲ್ಲಾ ಪುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚತ್ವಾ ಐದಾಡೆ |
ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕ್ತಿಕಾಣೋ |
ಇಲ್ಲಾವಿಲ್ಲಾ ಮೋಕ್ಷಾ ಎಂದಿಗಾದರು ಕೇಳಿ |
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ ಜನರು ಸಿದ್ಧಾಂತದಾ |
ಬಲ್ಲಿದಾ ಕ್ಷೇತ್ರರಾಜನ ಮಹಿಮೆ ಸೋಜಿಗಾ |
ಎಲ್ಲಿಂದಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರದತನಕಾ |
ಸಲಾರೈ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಮಾತು ನಿಶ್ಚಯಾ ಗೌರಿ |
ವಲ್ಲಭಾ ಕಾಶಿಲಿ ಉಪದೇಶವ |
ನಿಲ್ಲಾದೆ ಮಾಡುವ ಇನಿತು ತಿಳಿದು ಸರ್ವ |
ದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡುವದು e್ಞÁನಿಗಳೂ |
ಚಿಲ್ಲರಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆವಾವಾ ಸತ್ಕರ್ಮ |
ಎಳ್ಳನಿತು ಬಿಡದಲೆ ಮಾಡಲಾಗೇ |
ಇಲ್ಲಿಲೇಶ ಚರಿಸೆ ಯಾವತ್ತು ಬಲು ಜನ್ಮ |
ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದದಕ್ಕೆ ಬಲುವೆಗ್ಗಳ |
ಸಲ್ಲುವಾದೆ ಸರಿ ಪುಶಿಯಿಂದ ಮನುಜರಿಗೆ |
ಹಲ್ಲು [ಕೀ]ಳುವ ನರಕವಾಗುವದೂ |
ಕ್ಷುಲ್ಲಕಮತಿ ಬಿಟ್ಟು ವೈಷ್ಣವ ವ್ರತದಿಂದಾ |
ಮೆಲ್ಲಾಮೆಲ್ಲಾನೆ ಕರ್ಮ[ವೆ]ಸಗಲಾಗೇ |
ಮಲ್ಲಾಮರ್ದನ ನಮ್ಮಾ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಬಾ ಮಾಧವರೂಪದಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ದಶತುರಗ ಮೇಧವಾಸುಕಿ ಹಂಸ, ಮಾ |
ನಸ ಚಕ್ರಾ ಗರುಡೇಂದ್ರಾ ಶಂಖ ಲಕುಮಿ ಊ |
ರ್ವಸಿ ರುದ್ರಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಗ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿ ವರುಣಾರ್ಕ |
ಬಿಸಿಜ ಚಂದ್ರಮ ಸರಸ್ವತಿ ಭೋಗಾವತಿ ಧರ್ಮಾ |
ವಿಷಹರ ಪಾಪ ವಿನಾಶನ ಕೋಟಿಯು |
ಮಸೆವ ಗದಾ ಋಣ ಮೋಚನ, ಗೋಗುಣ |
ವಸು ವಾಯು ಕುಬೇರ ನೈರುತ್ಯ ಮಧು ಘೃತಾ |
ಕುಶ ರಾಮ ಲಕ್ಷಣ ಸೀತಾ, ಶನೇಶ್ವರಾ |
ರಸ ದೇವಗಣ ಕಾಮಾ ಭೈರವ, ವಿಘ್ನೇಶಾ |
ವಸುಮತಿ ದುರ್ಗ ತಕ್ಷಕ ಭಾರ್ಗವ ನಾನಾ |
ಋಷಿಗಳ ತೀರ್ಥ ತುಂಬಿಹವು ಬಲುಪರಿ |
ಪೆಸರುಗೊಂಡು ಸ್ನಾನಾ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಜಪ |
ಮಿಸುಣಿ ಸುಯಜ್ಞದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಸದ್ಧರ್ಮ |
ಪೆಸರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ತುತಿ ಸಂಕೀರ್ತನೆ |
ವಸತಿಯಾಗಿಲೇಶ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದವಗೆ |
ಪಶು e್ಞÁನಿಗಾದರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ನಾಹ |
ಹಸನಾಗಿ ಬದುಕಿ ಸಮಸ್ತಸುಖದಿಂದ |
ನಿಶಿ ಇಲ್ಲದ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬಾಳೂವ |
ಅಸುರ ಸಂಹಾರಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಬೆಸನೆಲಾಲಿಸಿ ಬೇಗ ಮನೋಭೀಷ್ಠೆಕೊಡುವ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವಟಕಟ ಛಾಯಾದಲ್ಲಿ ಓರ್ವಮಾನವ ಬಂದು |
ಶಠನ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಭಾಸಮಾಡಿ ನಿಂದು |
ವಟವಟವೆಂದು ಕೂಗಿ ಕರೆದರೆ ಅವನಿಗೆ |
ಸಟೆಯಲ್ಲಾ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಅನಂತ ಜನುಮದಲ್ಲಿ |
ಪಠಿಸಿದದಕ್ಕೆ e್ಞÁನ ಬರುವದಧಿಕವಾಗಿ |
ಭಟನಾಗಿ ಇಪ್ಪನು ಮಾಧವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ |
ತುಟಿ ಮಿಸಕಲು ಮುಕ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲಿ ಉಂಟು |
ನಿಟಿಲಲೋಚನ ಬಲ್ಲ ಬರಿದೆ ಉತ್ತರವಲ್ಲಾ |
ವಟಪತ್ರಶಾಯಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ ಬಂದು |
ತೃಟಿಯಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಗೆ ಲಾಭವೀವ ||5||
ಜತೆ
ತೀರ್ಥರಾಜನ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದವಗೆ ಪುರು |
ಷಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ವಿಜಯವಿಠಲನೊಲಿವ ||6||

rAga:Bairavi
dhruvatALa
idu puNyaBUmi AryAvartAMtargata |
idu brahma vaivartaka dESAvenni |
idu aMtaraMga vEdi Ga[TulA] madhyavenni |
idu vara rAjAtitIrtha (kamalA) prayAgavo |
idu trivENi enisuvAdu illi mAdhavarAyA |
idu viShNu prajApati kShEtravenni |
idu gaMgA sarasatiya yamunAtIravenni |
idu vEda smaøti pratipAdyavenni |
ide ide Adiyalli hariyiMda nirmANa |
idakkiMta adhikavillA sAmyavillA |
ide mastaka sthAna nABi vAraNAsi |
padasthAna gayAvenni sarvadalli |
ide ide praNavAkAra trayAkShEtra kUDidare |
ide pUrNayAtreyenni e#0CCD;~jaÁnigaLigE |
tridaSagaNake illi munini karare kASi |
mudadiMdA manujOttamake viShNupAdA |
ide oMderaDu kShEtra pratyEka pratyEka |
adhikArigaLuMTu taratamyadi |
ide Bakti e#0CCD;~jaÁnA karmayOgya janaroMdAgi |
vidhi mArgavannu tiLidu pUjisuvarU |
padume brahmESa iMdra mikkAda dEvategaLu |
sadamalavAgi varava paDadipparU |
udadhi saputa mikka nadanadi sarOvara |
hRuda nAnA tIrthakShEtra trilOkadi |
idara taruvAyA pesarAgi meravuttive |
padOpage tIrtharAjana Aj~jadiMda |
madhurA migilAda saptapuri udBavi |
sidavu ELudhAtuviniMda dvArAvenisi |
ide puNyAnidhisuttA ELu prAkAra saM |
padavige mariyAdi valiyAkArA |
ide paMcakrOSAviDidu ayOdhyAdigaNitA |
madamatsaravaLidu guNisabEkU |
badukida divasadoLage lESavAdaru biMdu |
udaka sparSavAdA sue#0CCD;~jaÁniyA |
pada parAgavannu AvAvana mEle bILe |
sadamalavAguvadu avanadESA |
vadanadalli prayAga varatIrtha rAjArAjA |
udayAdalli omme nenadaDAgE |
edirAru avanige svargApavarganitya |
sadanadalli ippadu satyavenni |
madhuvairi mAdhava vijayaviThala sa |
nnidhiyAgippanu dEvAdi dEvigaLige ||1||
maTTatALa
sarvakShEtragaLige SirOmaNiyAgippadu |
dharaNiyoLage ide vararAjA tIrtha |
tarutaLitavaTA parama muKyAvenni |
cirakAlA biDade meravu talippAdayyA |
eraDELu BuvanA BaritavAgippadu |
smaraNe daruSana saMsmariSa praNama stOtra |
araGaLage mADe paripari janmaMgaLa |
durita durgatinikara parihAravAguvadayyA |
purahara mikkAda suragaNadavarilli |
hariya olisi uttama varavA paDedu suKadi |
irutipparu kELi karuNA |
karamUrti vijayaviThalarEyana |
SaraNajanake ide dorakuvade siddha ||2||
triviDitALa
illi tapasu mADida rudra kASipura |
dalli vAsavAda piriyanenisi |
ellA purigaLalli paMcatvA aidADe |
alli pApadiMda muktikANO |
illAvillA mOkShA eMdigAdaru kELi |
sollu lAlisi janaru siddhAMtadA |
ballidA kShEtrarAjana mahime sOjigA |
elliMdAdarU illige bAradatanakA |
salArai sadgatige mAtu niScayA gauri |
vallaBA kASili upadESava |
nillAde mADuva initu tiLidu sarva |
dalli koMDADuvadu e#0CCD;~jaÁnigaLU |
cillarakShEtradalli AvAvA satkarma |
eLLanitu biDadale mADalAgE |
illilESa carise yAvattu balu janma |
dalli mADidadakke baluveggaLa |
salluvAde sari puSiyiMda manujarige |
hallu [kI]Luva narakavAguvadU |
kShullakamati biTTu vaiShNava vratadiMdA |
mellAmellAne karma[ve]sagalAgE |
mallAmardana nammA vijayaviThalarEyA |
illi kANisikoMbA mAdhavarUpadali ||3||
aTTatALa
daSaturaga mEdhavAsuki haMsa, mA |
nasa cakrA garuDEMdrA SaMKa lakumi U |
rvasi rudrA brahmAgni pArvati varuNArka |
bisija caMdrama sarasvati BOgAvati dharmA |
viShahara pApa vinASana kOTiyu |
maseva gadA RuNa mOcana, gOguNa |
vasu vAyu kubEra nairutya madhu GRutA |
kuSa rAma lakShaNa sItA, SanESvarA |
rasa dEvagaNa kAmA Bairava, viGnESA |
vasumati durga takShaka BArgava nAnA |
RuShigaLa tIrtha tuMbihavu balupari |
pesarugoMDu snAnA saMdhyAvaMdane japa |
misuNi suyaj~jadi satkarma saddharma |
pesara namaskAra stuti saMkIrtane |
vasatiyAgilESa mAtra mADidavage |
paSu e#0CCD;~jaÁnigAdaru vidyAvaMta nAha |
hasanAgi baduki samastasuKadiMda |
niSi illada lOkadalli bALUva |
asura saMhAri vijayaviThalarEyA |
besanelAlisi bEga manOBIShThekoDuva ||4||
AditALa
vaTakaTa CAyAdalli OrvamAnava baMdu |
SaThana buddhiyiMda ABAsamADi niMdu |
vaTavaTaveMdu kUgi karedare avanige |
saTeyallA sarvaSAstra anaMta janumadalli |
paThisidadakke e#0CCD;~jaÁna baruvadadhikavAgi |
BaTanAgi ippanu mAdhavana maneyalli |
tuTi misakalu mukti I kShEtradali uMTu |
niTilalOcana balla baride uttaravallA |
vaTapatraSAyi vijayaviThalarEyA baMdu |
tRuTiyAdaru illi iddavage lABavIva ||5||
jate
tIrtharAjana yAtri mADidavage puru |
ShArtha siddhisuvudu vijayaviThalanoliva ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಘಟಿಕಾಚಲ / Gatikachala

ರಾಗ:ನಾಟಿ
ಝಂಪೆತಾಳ
ಜಯಜಯಾ ಜಯಜಯತು ಜಯದೇವಿ ಸಂಭವನೆ |
ಜಯಜಯಾಜಯ ಧನಂಜಯನ ನಿಜಬಾಂಧವನೆ |
ಜಯ ಧನಂಜಯನ ರಥಾಗ್ರದಲಿ ನಿಂದವನೆ |
ಜಯ ಜಯಾ ಜಯಾ ರೋಮಕೋಟಿ ಭವನ |
ಜಯ ಜಯಾ ಜಯಾ ಜಯ ಗುಣನಿಧಿ ಶೀಲಪ್ರಭಾವನೆ |
ಜಯ ಜಯಾ ಜಯ ಜಯನೆ ವಿರೋಧಿಜವನೆ |
ಜಯ ಪವಮಾನ ಜಯಾಪತಿತಪಾವನ ಜಯಾ |
ಜಯವತ್ಸ ಭೂತರಹಿತ ಜಯವೇದ ವಿಖ್ಯಾತ ವಿ |
ಜಯವಿಠಲನ ಭಯ ಭಕುತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಪ |
ಭಯದೂರ ಭವ[ಹ]ರ ಭಕ್ತರಾಧಾರ ಜಯತು ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಮುನಿಸಪ್ತರು ಎಲ್ಲ ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹನ |
ಧ್ಯಾನಮಾಡುತ್ತ ಆನಂದದಲಿ ಸಾ |
ಮಾನವಿಲ್ಲದ ಸ್ಥಳವನು ಮನಕೆ ತಂದು |
ಮನದಲಿ ಗಿರಿಸಾನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿರೆ |
e್ಞÁನಾಂಬುಧಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಕಾಣುವ ತವಕದಲಿ ಧ್ಯಾನಾದಲ್ಲಿ ಒಲಿಕೆ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಮುದದಿಂದ ಮುನಿಗಳು [ಒಂದಾ]ಗಿ ತಪಸುಮಾಡೆ |
ವಿಧಿಯಿಂದ ವರವ ಪಡದು ಪರಮ ಗರ್ವದಲಿ |
ಮಧುವನ ಭುವನರೆಂಬೊ ತ್ರಿದಶ ವೈರಿಗಳೀರ್ವರು |
ಎದುರಾದವರ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ನಾನಾ ಪರಿಯಲ್ಲಿ |
ಮದಮತ್ಸರದಿ ಸಾರಹೃದಯದ ಸಾಧನ |
ಉದಯಾಸ್ತಮಾನ ನಿಲ್ಲಾದೆ ಕೆಡಿಸುತಿರಲೂ |
ಉದಧಿ ಶಯನನಾದ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಪದವನ್ನು ನೆನಿಸಿ ಸಾರಿದರು ಮೊರೆ ಇಡುತಲಿ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಮುನಿಗಳು ಒಂದು ಘಟಕೆ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ |
ಮನದೊಳು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಧೃಡವಾಗಿ |
ಮನುಜ ಕೇಸರಿಯಾ ನೆನಿಸಲು ತಡಿಯದೆ |
ಚಿನುಮಯರೂಪ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾ |
ಸನನಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವನು ಆಗಿ ಬಂದನು |
ದನುಜರ ಉಪಹತಿಯನು ಕಳವೆನೆನು ತಾಲಿ |
ಅನಿಮಿಷರೊಡಗೂಡಿ ವಿಜಯವಿಠಲ ಪಂಚಾ |
ನನದೇವ ಸುರರ ಬೆಸನಕೇಳಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸೆ ||4||
ಆದಿತಾಳ
ಮುಕ್ಕಣ್ಣ ಮಿಕ್ಕಾದವರು ರಕ್ಕಸನೆದುರಿಗೆ |
ತಕ್ಕವರಾಗಾರಿದಿರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಕರೆದು |
ಚಕ್ರವ ಕೊಡಲಾಗ ಸೊಕ್ಕಿದ ದೈತ್ಯರನ |
ಪಕ್ಕಿಯ ತಿವಿದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿ ಅವರ |
ಕುಕ್ಕರ ಹಾಕಿ ನರಕಕ್ಕ ಸಾಗೀಸಿ ಪವನ |
ನಕ್ಕು ಹರಿ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವಾ ತಂದಿಡಲು |
ಭಕ್ತನ ಭ[ಕ್ತಿ]ಗೊಲಿದು ಅಕ್ಕರದಿಂದಲಿ ಮೆಚ್ಚಿ |
ಚಕ್ರವ ಧರಿಸೆಂದು ಚಕ್ಕಾನೆ ದಯದಿ ಪೇಳೆ |
ಮುಕ್ತರ ಪ್ರಿಯನಾದ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪಾ |
ದಕ್ಕೆರಗಿ ನಿಂದ ದಿಕ್ಕಿನೊಳು ಮೆರವುತ್ತ ||5||
ಜತೆ
ಕರಚತುಷ್ಟಯ[ದಿಂ]ದ ಮೆರೆವ ಹನುಮಾಘಟಿಕಾ |
ಗಿರಿವಾಸ ವಿಜಯವಿಠಲನ ಪರಮದಾಸ ||6||

rAga:nATi
JaMpetALa
jayajayA jayajayatu jayadEvi saMBavane |
jayajayAjaya dhanaMjayana nijabAMdhavane |
jaya dhanaMjayana rathAgradali niMdavane |
jaya jayA jayA rOmakOTi Bavana |
jaya jayA jayA jaya guNanidhi SIlapraBAvane |
jaya jayA jaya jayane virOdhijavane |
jaya pavamAna jayApatitapAvana jayA |
jayavatsa BUtarahita jayavEda viKyAta vi |
jayaviThalana Baya BakutiyiMda pUjipa |
BayadUra Bava[ha]ra BaktarAdhAra jayatu ||1||
maTTatALa
munisaptaru ella SrI narasiMhana |
dhyAnamADutta AnaMdadali sA |
mAnavillada sthaLavanu manake taMdu |
manadali girisAnu baLiyallire |
e#0CCD;~jaÁnAMbudhi namma vijayaviThalarEyana |
kANuva tavakadali dhyAnAdalli olike ||2||
triviDitALa
mudadiMda munigaLu [oMdA]gi tapasumADe |
vidhiyiMda varava paDadu parama garvadali |
madhuvana BuvanareMbo tridaSa vairigaLIrvaru |
edurAdavara lekkisade nAnA pariyalli |
madamatsaradi sArahRudayada sAdhana |
udayAstamAna nillAde keDisutiralU |
udadhi SayananAda vijayaviThalarEyana |
padavannu nenisi sAridaru more iDutali ||3||
aTTatALa
munigaLu oMdu GaTake kuLitu tamma |
manadoLu EkAMtadalli dhRuDavAgi |
manuja kEsariyA nenisalu taDiyade |
cinumayarUpa kShaNadalli yOgA |
sananAgi pratyakShavanu Agi baMdanu |
danujara upahatiyanu kaLavenenu tAli |
animiSharoDagUDi vijayaviThala paMcA |
nanadEva surara besanakELi parIkShise ||4||
AditALa
mukkaNNa mikkAdavaru rakkasanedurige |
takkavarAgAridire muKyaprANana karedu |
cakrava koDalAga sokkida daityarana |
pakkiya tividu mElakke hArisi avara |
kukkara hAki narakakka sAgIsi pavana |
nakku hari sammuKakke cakravA taMdiDalu |
Baktana Ba[kti]golidu akkaradiMdali mecci |
cakrava dhariseMdu cakkAne dayadi pELe |
muktara priyanAda vijayaviThalana pA |
dakkeragi niMda dikkinoLu meravutta ||5||
jate
karacatuShTaya[diM]da mereva hanumAGaTikA |
girivAsa vijayaviThalana paramadAsa ||6||

kshetra suladhi · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಶ್ರೀಮುಷ್ಣ / Srimushnam

ಧ್ರುವತಾಳ
ಜೀವನ್ನ ಭಿನ್ನ ಗಗನಾವನ್ನಾ ಜನಕಾ ತ್ರಿ |
ಭುವನ್ನ ಸಂಜೀವನ್ನ ಕಾವನಯ್ಯಾ |
ಪಾವನ್ನ ಕಾಯ ಕಂಬುಗ್ರೀವನ್ನ ವರವಾ |
ನೀವನ್ನ ಅಘವನ ದಾವನ್ನ ಧರುಣಿ |
ಧಾವನ್ನ ಸುರತತಿ ಕಾವನ್ನ ಸರಸಿಜಾ |
ಭಾವನ್ನ ನಾಸದುದು ಭಾವನ್ನಾ ನಮಿತರ |
ನೋವನ್ನ ಕಾವನ್ನ ಶ್ರೀ ವನ್ನಜಾ-ನಯ |
ನಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ದೇವನ್ನ ಪಾದ |
ರಾಜೀವನ್ನವಾ ನಂಬಲು |
ಜೀವನ್ನಾದ್ಯಾರೊಪ್ಪುವರೂ |
ಈವನ್ನಾ ನುತಿಸೆ ಮತ್ತಾವನ್ನ ವಶವೆ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಕನಕಾಕ್ಷನ ಮಡುಹಿ ಅನಿಮಿಷ ಗಣದವರ |
ಕ್ಷಣದೊಳು ಪಾಲಿಸಿ ಮನದಿಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ |
ಮನಸುಖಿರಾಯನು ಜನರಗೋಸುಗಡುಳ್ಳಿ |
ವನದ ಮಧ್ಯದಲಿ ಮನೋಹರವಾಗುತ್ತ ತನಗೆ ತಾನೆ ನಿಂದಾ |
ಘನ ಹರುಷದಲಿ ಪುತ್ತನು ಒಪ್ಪುತಿರಲು |
ಅನಿಲಾವಂದಿತ ವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲರಾಜಾ |
ನನ ಮಂಡಲದಂತೆ ಮಿನುಗುತ ಮುದದಿಂದ ||2||
ರೂಪಕತಾಳ
ಪದಜಾ ಸುಶರ್ಮನೂ ಸದರಾವಿಲ್ಲದೆ ಧಾನ್ಯ |
ಒದಗಿ ಬೆಳಿಸುತಿರೆ ಅದನರಿದು ಲಕುಮೀಶ |
ಮದವಾದಾ ರೋಮ ಶಾಬದದಂತೆ ಪ್ರತಿದಿನ |
ಮದದು ಪೋಗುತಲಿರಾಲದ ನೋಡಿ ಅವನಂದು |
ಕದನಾ ಮಾಳಿಪೆನೆಂದು ಹುದಗಿಕೊಂಡಿರಲಾಗಿ |
ತ್ರಿದಶಾವಂದಿತ ಶ್ವೇತವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ |
ಪದಜಾಗೆ ಒಲಿದು ತೋರಿದನು ಆನಂದವಾ ||3||
ಝಂಪೆತಾಳ
ಪೆಸರಾದನಂದು ಮೊದಲಾಗಿ ಸೂಕರನು ಈ |
ವಸುಧಿಯೊಳಗೆ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಕ್ತನೆಂದೂ |
ಹಸನಾಗಿ ತೋರಿದನು ಅಬುಜಭವಾದ್ಯರಿಗೆ |
ಮಿಸುನಿಪ ಕಾಂತಿಯಲಿ ಶೋಭಿಸುತಲೀ |
ಪಸರಿಸಿದವು ಬೀದಿ ಪ್ರಾಕಾರಗೋಪುರ, ಗ |
ಳೂಸುರಲಳವೆ ಉರಗಾಧಿಪಗಾದರೂ |
ಶ್ವಸನ ದೇವರು ತನ್ನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪೂ |
ಜಿಸಿದ ಶ್ವೇತವರಹ ವಿಗ್ರಹವನೂ |
ನಸುನಗುತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಸುರರುಘೆ ಎಂದೆಚ್ಚ |
ಕುಸುಮ ವರುಷಾಗರಿಯೆ ಗಮಕದಲ್ಲೀ |
ಅಸುರಾರಿ ಶ್ರೀಮುಷ್ಟವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲ |
ವಸತಿಯಾದನು ಬಿಡದೆ ಕಲ್ಪಕಲ್ಪಾದಲ್ಲಿ ||4||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಪಾವನ್ನಾ ವಿಮಾನಾ ಪವನಾ ಸಂಬಂಧವೆನ್ನಿ |
ದೇವನಂಗದಾ ಬೆವರೇ ತೀರ್ಥಾವೆನ್ನಿ |
ಪಾವನವಾದಾ ವೃಕ್ಷವೆ ಎಡಗಣ್ಣಿಂದ |
ತಾ ಉದುಭವಾವಾದಶ್ವತ್ಥವೆನ್ನಿ |
ಪಾವನಕ್ಷೇತ್ರವಿದು ಪರಮ ಪವಿತ್ರವೆನ್ನಿ |
ಜೀವನಮುಕ್ತರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಾವೆನ್ನಿ |
ದೇವರದೇವ ವಿಜಯವಿಠಲ ವರಹಾ |
ಪೋವೊಂದೇರಿಸಿದರು ಗತಿಯಾ ಪಾಲಿಪಾನೂ ||5||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ತ್ರಯಯೋಜನ ಸುತ್ತ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಕಾಣೊ |
ಭಯಭಕುತಿಲಿಂದ ಆವನಾದರು ಬಂದು |
ತ್ರಯದಿನದಲ್ಲಿ ನುತಿಸಿ ಪಾಡಲು ಜಗ |
ತ್ರಯದೊಳಗಾವನು ಶುದ್ಧಾತ್ಮನೆನಿಸುವ |
ಗಯ ಪ್ರಯಾಗ ಕಾಶಿ ಮಾಡಿದ ಫಲಗಳು |
ಕ್ರಯಕೆ ಕೊಂಬುವದು ಕೊಂಬುವದು ಶತಸಿದ್ಧಾ |
ಲಯ ವಿವರ್ಜಿತ ಪಂಚಸೂಕರ ದೇವ ವಿ |
ಜಯವಿಠಲನ್ನ ನಿಜಯಾತ್ರಿಗೈಯಾಲು |
ಅಯೋ ನಿಜನಾಗಿ ಅರ್ಚಿಸುವಾ ಹರಿಯಾ||6||
ಆದಿತಾಳ
ನೀತಿಯಿಂದ ಮಣಿಮುಕ್ತ ಶ್ವೇತಸಂಗಮದ ಸ್ನಾನ |
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಷೋಡಶನದಿ ತೀರಥವನು ಮಾಡಿ |
ಶ್ವೇತವರಹ ದರುಶನ ವಾತನಂತರ್ಗತವೆಂದು |
ಮಾತು ಪೇಳುವಪಿತರೊಳು ಪಾತಕವೆ ಪರಿಹಾರಾ |
ನೇತುರ ವದನ ನಾಸಾ ಶೋತುರಹಸ್ತಾಸರುವ |
ಗಾತುರ ಪವಿತೂರವೂ ಯಾತರ ದುಶ್ಚಿತ್ತಾವಣಿ |
ಮಾತುರ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಗೋತುರಕ್ಕೆ ಗತಿ ಉಂಟು |
ಶ್ವೇತದ್ವೀಪದ ರಾಶಿವರಹ ವಿಜಯವಿಠಲನು ಈ |
ಕ್ಷೇತುರ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಲು ಕಾತುರವ ಬಿಡಿಸುವ ||7||
ಜತೆ
ನಿತ್ಯ ಪುಷ್ಕರಣಿಯಾ ವಾಸಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ |
ಭೃತ್ಯವರ್ಗವ ಪಾಲಾ ವರಹಾ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ||8||

dhruvatALa
jIvanna Binna gaganAvannA janakA tri |
Buvanna saMjIvanna kAvanayyA |
pAvanna kAya kaMbugrIvanna varavA |
nIvanna aGavana dAvanna dharuNi |
dhAvanna suratati kAvanna sarasijA |
BAvanna nAsadudu BAvannA namitara |
nOvanna kAvanna SrI vannajA-naya |
nA vijayaviThalA dEvanna pAda |
rAjIvannavA naMbalu |
jIvannAdyAroppuvarU |
IvannA nutise mattAvanna vaSave ||1||
maTTatALa
kanakAkShana maDuhi animiSha gaNadavara |
kShaNadoLu pAlisi manadicCeyalli |
manasuKirAyanu janaragOsugaDuLLi |
vanada madhyadali manOharavAgutta tanage tAne niMdA |
Gana haruShadali puttanu opputiralu |
anilAvaMdita varahA vijayaviThalarAjA |
nana maMDaladaMte minuguta mudadiMda ||2||
rUpakatALa
padajA suSarmanU sadarAvillade dhAnya |
odagi beLisutire adanaridu lakumISa |
madavAdA rOma SAbadadaMte pratidina |
madadu pOgutalirAlada nODi avanaMdu |
kadanA mALipeneMdu hudagikoMDiralAgi |
tridaSAvaMdita SvEtavarahA vijayaviThalA |
padajAge olidu tOridanu AnaMdavA ||3||
JaMpetALa
pesarAdanaMdu modalAgi sUkaranu I |
vasudhiyoLage svayaM vyaktaneMdU |
hasanAgi tOridanu abujaBavAdyarige |
misunipa kAMtiyali SOBisutalI |
pasarisidavu bIdi prAkAragOpura, ga |
LUsuralaLave uragAdhipagAdarU |
Svasana dEvaru tanna maMdiradalli pU |
jisida SvEtavaraha vigrahavanU |
nasunaguta nillisida suraruGe eMdecca |
kusuma varuShAgariye gamakadallI |
asurAri SrImuShTavarahA vijayaviThala |
vasatiyAdanu biDade kalpakalpAdalli ||4||
triviDitALa
pAvannA vimAnA pavanA saMbaMdhavenni |
dEvanaMgadA bevarE tIrthAvenni |
pAvanavAdA vRukShave eDagaNNiMda |
tA uduBavAvAdaSvatthavenni |
pAvanakShEtravidu parama pavitravenni |
jIvanamuktarige siddhAvenni |
dEvaradEva vijayaviThala varahA |
pOvoMdErisidaru gatiyA pAlipAnU ||5||
aTTatALa
trayayOjana sutta puNyaBUmi kANo |
BayaBakutiliMda AvanAdaru baMdu |
trayadinadalli nutisi pADalu jaga |
trayadoLagAvanu SuddhAtmanenisuva |
gaya prayAga kASi mADida PalagaLu |
krayake koMbuvadu koMbuvadu SatasiddhA |
laya vivarjita paMcasUkara dEva vi |
jayaviThalanna nijayAtrigaiyAlu |
ayO nijanAgi arcisuvA hariyA||6||
AditALa
nItiyiMda maNimukta SvEtasaMgamada snAna |
prItiyiMda ShODaSanadi tIrathavanu mADi |
SvEtavaraha daruSana vAtanaMtargataveMdu |
mAtu pELuvapitaroLu pAtakave parihArA |
nEtura vadana nAsA SOturahastAsaruva |
gAtura pavitUravU yAtara duScittAvaNi |
mAtura saMSayavilla gOturakke gati uMTu |
SvEtadvIpada rASivaraha vijayaviThalanu I |
kShEtura omme nODalu kAturava biDisuva ||7||
jate
nitya puShkaraNiyA vAsA SrInivAsa |
BRutyavargava pAlA varahA vijayaviThalA ||8||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಕಾಶಿ / kashi

ಆದಿತಾಳ
ಕಾಶಿ ಕೇಶವ ನಿರ್ಮಿತಾ ಕೈವಲ್ಯಾ ಸಿದ್ಧಾ ಸ್ವಪ್ರ |
ಕಾಶವಾಗಿದೆ ಸತ್ವಾಭಾಗದಲ್ಲಿ |
ದೇಶಾಮಧ್ಯದ ಅದಕ್ಕೆ ಎಣೆ ಮಿಗಿಲುಗಾಣೆ |
ಈಶನು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಾ ಹರಿಕೃಪೆಯಿಂದ |
ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಜನಕೆ ರಾಮನಾಮ ಉಪ |
ದೇಶವನ್ನೆ ಮಾಡುವ ಮನದಿ ನೋಡಿ |
ಕ್ಲೇಶವಿದೂರ ಶಂಭು ಇಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ |
ಲೇಸು ಲೇಸು ಎಂದೆನುತ ತಲೆದೂಗುವ |
ರಾಸಿ ಗುಣಗಳಿಂದಾ ಹರಿಯನ್ನೆ ಹಾಡಿಪಾಡಿ |
ದೋಷರಹಿತನಾದ ಜಗವರಿಯೇ |
ಕಾಶಿ ಕೇವಲಾ ವಿಷ್ಣುಕ್ಷೇತ್ರವಾ ಕಾಣೋಗಿ |
ರೀಶಗೆ ದತ್ತಾ ಈ ಪುರದ ಪದವೀ |
ಆ ಸುರವೃತ್ತಿಯಿಂದಾ ಪೇಳುವ ಮಾತು ನಿ |
ಶ್ಚೈಸದಿರಿ ಮನದೊಳು ಮಹಾಧೀರಾರು |
ಕಾಶಿಕೇಶವ ಆದಿಕೇಶವನೆಂದಾ ಮಾ |
ನಿಸನ್ನ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಗಣನೆ ಇಲ್ಲಾ |
ಶೇಷಪೂರಿತ ಕರ್ಮಾ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ |
ತ್ರಿಸಂಬಂಧಾದಿಂದ ಕಡೆ ಬೀಳೂವ |
ಭೂಷಣವಾಗಿಪ್ಪದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರಾ |
ಣಾಸಿ ಆನಂದಾರಣ್ಯಾ ಆ ವಿಮುಕ್ತಿಯು |
ಕಾಶಿ ಮಹಾಸ್ಮಶಾನಾ ರುದ್ರಪುರಿ ಪುಣ್ಯಪಂಚ |
ಕ್ರೋಶ ವಿಸ್ತಾರ ಚತುರ್ದಿಕ್ಕುವಲಯಾ |
ಈ ಸಮಸ್ತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪೆಸರಾಗಿ ಇಪ್ಪಾದಿದುವೊ |
ದಾಸ ಭೂಪಾಲಾನಿಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿ ಮೆರೆದಾ |
ಕಾಶಿರಾಜಾ ಮಿಕ್ಕಾ ಸರ್ವರಾಯರು ಉ |
ಲ್ಲಾಸಾದಿದಾಳಿದಾರು ಹರಿಭಜನೆಯಲ್ಲಿ |
ಅಸುರಕರ್ಮ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪೌಂಡ್ರಿಕಾ |
ವಾಸುದೇವಾನೆಂದೆಂಬವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾ |
ಮೋಸಾವಿಲ್ಲದೆ ಇವನ ಮತದಂತೆ ನಡಿಯಾದಿರಿ |
ಕ್ಲೇಶವಾಹದು ಕಾಣೊ ಎಂದೆಂದಿಗೇ |
ದೋಷವರ್ಜಿತರಾಗಿ ಸುe್ಞÁನದಿಂದ ಮಂದ |
ಹಾಸದಿಂದಾಲಿ ಮುಕ್ತಿಯ ಸೇರಿದಾರೂ |
ಕಾಶಿಯಾತ್ರಿಗೆ ಬಂದಾ ಜನರ ಸಂಗಡ ತನ್ನಾ |
ದೇಶದಲ್ಯಾದರೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜಿ |
ಗ್ರಾಸಾಗೋಸುಗವಾಗಿ ಪೋದವನ ಕುಲದ ಸಂ |
ತೋಷಾ ಪೇಳುವನಾರು ಅಜ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ |
ಕಾಶಿ ನಿವಾಸ ಬಿಂದು ಮಾಧವಾತ್ಮಕ |
ವಿಶೇಷ ಮೂರುತಿ ವಿಜಯವಿಠಲಾ ಪೊಳೆವನಿಲ್ಲಿ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಭಗಿರಥ ತನ್ನವರಾ ಉದ್ಧರಿಸುವದಕ್ಕೆ |
ಹಗಲಿರಳು ಬಿಡದೆ ತಪವನ್ನೆ ಮಾಡಿ |
ಜಗದ ವಲ್ಲಭನಾದಾ ಶ್ರೀಶನ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ |
ಗಗನ ನದಿಯ ತಂದಾ ಶಿವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ |
ನಿಗಮ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಿಂದಲಿ |
ಜಗದೊಳು ಪರಿದು ಈ ಕಾಶಿಯ ಮುಂದೆ |
ಝಗಝಗಿಸುತ ಬಂದು ಯಮುನೆ ಸಂಗಡವಾಗಿ |
ಮಿಗೆ ಶೋಭಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮೆರೆದಾಳೈ ಗಂಗೆ |
ಮಗುಳೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾ ಖ್ಯಾತಿಯಪ್ಪುದೂ |
ಬಗೆಬಗೆಯಿಂದ ಸಾಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲಿ |
ನಗಧರ ನಾರಾಯಣ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಅಗಣಿತ ಗುಣಧಾಮಾ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿಪ್ಪಾ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ಇದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವೊ ತ್ರಿಲೋಕಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ |
ತ್ರಿದಶಗಣ ಮುನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ |
ಪದುಮನಾಭನ ಮೂರುತಿ ಒಂದೊಂದು ಪೆಸರಿಸಿ |
ಪದೊಪದಿಗೆ ಇಪ್ಪುದು ಲಾಲಿಸುವದು |
ಮಧುಸೂದನ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಕೂರ್ಮ, ಪರಶುರಾಮ |
ಮದನಗೋಪಾಲ, ನರಸಿಂಹ, ವರಹ |
ಮುದದಿಂದ ಮಾಧವ, ಕೇಶವ, ವ್ಯಾಸ, ವಾಮನ, ರಾಮ |
ಮೊದಲಾದ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಾಕ್ಷಾದ್ರೂಪ |
ಸದಮಲತನದಿಂದಾ ಭರಿತವಾಗಿಹವು |
ಬುಧರು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಭಕುತಿಯಿಂದ |
ವಿಧಿರುದ್ರಾದಿ ರೂಪಾ ಬಹುವುಂಟು ಸರ್ವದ |
ಹದುಳಕೊಡುತಿಪ್ಪರು ನಂಬಿದವರಿಗೆ |
ಇದೆ ವಾಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಎಂದೆಂದಿಗೆ ಎಂದು |
ತ್ರಿದಶ್ಯಾದರು ನೋಡೆ ಇಚ್ಚೈಪರು |
ಹೃದಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿ ಕಾಶಿಪಟ್ಟಣ ಮಹಾ |
ನಿಧಿಯಾ ತಂದೀವುದು ದಾರಿದ್ರಗೆ |
ಬುಧರಿಗೆ e್ಞÁನವ ಪಾಲಿಸುವುದು ಮುಕ್ತಿ |
ಬದಿಯಲಿ ಉಂಟು ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ |
ಬದಿಯಲಿಪ್ಪ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂ |
ಪದವಿಗೆ ಮಾರ್ಗವ ತೋರಿ ಕೊಡುವ |
ಒದಗಿ ವಂದಡಿಯಿಟ್ಟು ತಿರುಗಿ ಪೋದರಾಗೆ |
ವಿಧಿಕಲ್ಪ ಪರಿಯಂತ ಸುಖಿಸುವನೊ |
ಸುದರುಶನ ಪಾಣಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಎದುರಿಲಿ ಪೊಳೆವ ಗತಿತಪ್ಪದಲೆ ಪಾಡಿ 3
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಹರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಶ್ವೇಶ ಇಂದ್ರ ಕಾಮಾದ್ಯರು |
ಹರಿಪ್ರೀಯ ಸರಸ್ವತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಮಿಗಿಲಾದಾ |
ವರ ನಾರಿಯರು ಉಂಟು ಭೈರವ ಗಣನಾಥ ಸಮಸ್ತಜನವ |
ಸರ ಒಂದು ಬಿಡದಲೆ ಬಹು ರೂಪಗಳಿಂದಾ |
ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇಪ್ಪಾರು ಮಿರಗುತ ಮೆರವುತ್ತಾ |
ವರಗಳ ಕೊಡುತಾ ಭಕ್ತರನಾ ಪಾಲಿಸೂತಲಿ |
ತರಣಿ ಮಧ್ಯಾನ್ಹಕೆ ಬರಲು ಮಜ್ಜನಕೆ ತೀ |
ವರದಿಂದಾ ಮಣಿಕರ್ನಿಕೆ ಸಾರುವರೈ |
ಧರೆಯೊಳು ವರ್ನಿಸಾಲರಿದು ನಾಲ್ಕನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಹರಿದುಪೋಗುವದಲ್ಲಾ ಪ್ರಳಯಕಾಲಕೆ ನಿತ್ಯಾ |
ಹರಿ ಸಂಕರುಷಣಾತ್ಮಕಾ ನರಹರಿರೂಪ |
ಧರಿಸಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯರಾ ಒರೆಡಗೂಡಿ ಕುಣಿವಾನು |
ಪರಮ ಮುಖ್ಯಕಾಣೆ ತಿಳಿದು ಕೊಂಡಾಡುವ |
ನರನೆ ಮುಕ್ತಪ್ರಾಯ ದೇಹಾಂತ ಶುಭಪೂರ್ಣ |
ಸುರಗಂಗಾಪಿತ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲ ತನ್ನ |
ಶರಣಂಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಮಾಡಿಕೊಡುವ ಒಲಿದು ||4||
ಆದಿತಾಳ
ವರುಣ ಸಂಗಮ ಪಂಚಗಂಗೆ ಮಣಿಕರ್ನಿಕೆ |
ತುರಗ ಈರೈದು ಮೇಧಾ ಆಸಿ ಸಂಗಮ ನಾನಾ |
ವರ ತೀರ್ಥ e್ಞÁನಾವಾಪಿ ವೃದ್ಧಾ ಕಾಳಿ ಮಿಗಿಲಾದ |
ಸುರಮುನಿ ಕುಂಡದಲ್ಲಿ ಮಿಂದು ಧನ್ಯರಾಗಿರಿ |
ಪುರದೊಳು ನಿತ್ಯಾಯಾತ್ರಿ ಅಂತರಗ್ರಹಾ, ಉ |
ತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾನಸನಗರಾ ಪ್ರದಕ್ಷಣಾ |
ತರುವಾಯ ಪಂಚಕ್ರೋಶ ಯಾತ್ರಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ವ |
ಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯಿಂದ ದೇವಋಷಿ ಪಿತೃಗಳು |
ಹರುಷಾವಾಗುವಂತೆ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಿಸಿ ಆ |
ರ್ಯರ ಸಹವಾಸದಿಂದಾ ಕಾಲಕ್ರಮಣೆ ಮಾಡು |
ದುರುಳ ಜನಾಹಾರಿ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಪರಿಪರಿ ಸುಖಕೊಡುವಾ ಇಹಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ||5||
ಜತೆ
ಕಾಶಿಯೊಳೊಂದಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋದಡೆ ವೇದ – |
ವ್ಯಾಸರೂಪಾತ್ಮಕಾ ವಿಜಯವಿಠಲ ಬರುವಾ ||6||

AditALa
kASi kESava nirmitA kaivalyA siddhA svapra |
kASavAgide satvABAgadalli |
dESAmadhyada adakke eNe migilugANe |
ISanu illi vAsA harikRupeyiMda |
vAsavAgidda janake rAmanAma upa |
dESavanne mADuva manadi nODi |
klESavidUra SaMBu illi AsaktanAgi |
lEsu lEsu eMdenuta taledUguva |
rAsi guNagaLiMdA hariyanne hADipADi |
dOSharahitanAda jagavariyE |
kASi kEvalA viShNukShEtravA kANOgi |
rISage dattA I purada padavI |
A suravRuttiyiMdA pELuva mAtu ni |
Scaisadiri manadoLu mahAdhIrAru |
kASikESava AdikESavaneMdA mA |
nisanna puNyakke gaNane illA |
SEShapUrita karmA illidda jIvigaLige |
trisaMbaMdhAdiMda kaDe bILUva |
BUShaNavAgippadu I kShEtrakke vArA |
NAsi AnaMdAraNyA A vimuktiyu |
kASi mahAsmaSAnA rudrapuri puNyapaMca |
krOSa vistAra caturdikkuvalayA |
I samastakShEtrakke pesarAgi ippAdiduvo |
dAsa BUpAlAnilli SOBisi meredA |
kASirAjA mikkA sarvarAyaru u |
llAsAdidALidAru hariBajaneyalli |
asurakarma svABAvika pauMDrikA |
vAsudEvAneMdeMbavA illi iddA |
mOsAvillade ivana matadaMte naDiyAdiri |
klESavAhadu kANo eMdeMdigE |
dOShavarjitarAgi sue#0CCD;~jaÁnadiMda maMda |
hAsadiMdAli muktiya sEridArU |
kASiyAtrige baMdA janara saMgaDa tannA |
dESadalyAdarU oMdu hejji |
grAsAgOsugavAgi pOdavana kulada saM |
tOShA pELuvanAru aja saBeyalli |
kASi nivAsa biMdu mAdhavAtmaka |
viSESha mUruti vijayaviThalA poLevanilli ||1||
maTTatALa
Bagiratha tannavarA uddharisuvadakke |
hagaliraLu biDade tapavanne mADi |
jagada vallaBanAdA SrISana meccisi |
gagana nadiya taMdA Sivana prArthaneyiMda |
nigama pratipAdyA stOtragaLiMdali |
jagadoLu paridu I kASiya muMde |
JagaJagisuta baMdu yamune saMgaDavAgi |
mige SOBisuttiddu meredALai gaMge |
maguLe I kShEtra mahA KyAtiyappudU |
bagebageyiMda sAdhanavAguvudilli |
nagadhara nArAyaNa vijayaviThalarEyA |
agaNita guNadhAmA adhipatiyAgippA ||2||
triviDitALa
idu puNyakShEtravo trilOkamadhyadalli |
tridaSagaNa munigaLu illi vAsa |
padumanABana mUruti oMdoMdu pesarisi |
padopadige ippudu lAlisuvadu |
madhusUdana, matsya, kUrma, paraSurAma |
madanagOpAla, narasiMha, varaha |
mudadiMda mAdhava, kESava, vyAsa, vAmana, rAma |
modalAda mUrtigaLu sAkShAdrUpa |
sadamalatanadiMdA BaritavAgihavu |
budharu koMDADuvudu BakutiyiMda |
vidhirudrAdi rUpA bahuvuMTu sarvada |
haduLakoDutipparu naMbidavarige |
ide vAsakke yOgya eMdeMdige eMdu |
tridaSyAdaru nODe iccaiparu |
hRudayAdalli smarisi kASipaTTaNa mahA |
nidhiyA taMdIvudu dAridrage |
budharige e#0CCD;~jaÁnava pAlisuvudu mukti |
badiyali uMTu SrI nArAyaNa |
badiyalippa kAlakAlakke saM |
padavige mArgava tOri koDuva |
odagi vaMdaDiyiTTu tirugi pOdarAge |
vidhikalpa pariyaMta suKisuvano |
sudaruSana pANi vijayaviThalarEyA |
edurili poLeva gatitappadale pADi 3
aTTatALa
hari brahma viSvESa iMdra kAmAdyaru |
hariprIya sarasvati pArvati migilAdA |
vara nAriyaru uMTu Bairava gaNanAtha samastajanava |
sara oMdu biDadale bahu rUpagaLiMdA |
sthiravAgi ippAru miraguta meravuttA |
varagaLa koDutA BaktaranA pAlisUtali |
taraNi madhyAnhake baralu majjanake tI |
varadiMdA maNikarnike sAruvarai |
dhareyoLu varnisAlaridu nAlkane kShEtra |
haridupOguvadallA praLayakAlake nityA |
hari saMkaruShaNAtmakA naraharirUpa |
dharisi brahmAdyarA oreDagUDi kuNivAnu |
parama muKyakANe tiLidu koMDADuva |
narane muktaprAya dEhAMta SuBapUrNa |
suragaMgApita namma vijayaviThala tanna |
SaraNaMge prAptimADikoDuva olidu ||4||
AditALa
varuNa saMgama paMcagaMge maNikarnike |
turaga Iraidu mEdhA Asi saMgama nAnA |
vara tIrtha e#0CCD;~jaÁnAvApi vRuddhA kALi migilAda |
suramuni kuMDadalli miMdu dhanyarAgiri |
puradoLu nityAyAtri aMtaragrahA, u |
ttara dakShiNa mAnasanagarA pradakShaNA |
taruvAya paMcakrOSa yAtri mADi sarva |
karaNa SuddhiyiMda dEva^^RuShi pitRugaLu |
haruShAvAguvaMte satkarmAcarisi A |
ryara sahavAsadiMdA kAlakramaNe mADu |
duruLa janAhAri namma vijayaviThalarEyA |
paripari suKakoDuvA ihaparalOkadalli ||5||
jate
kASiyoLoMdaDi iTTu pOdaDe vEda – |
vyAsarUpAtmakA vijayaviThala baruvA ||6||

kshetra suladhi · MADHWA · sulaadhi · Vijaya dasaru

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ / Subhramanya

ರಾಗ:ಸಾವೇರಿ
ಧ್ರುವತಾಳ
ಪರಮಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೊರಕುವುದೀ ಯಾತ್ರಿ |
ಹರಿಗುರು ವಿಶ್ವಾಸಾನಿರುತ ಉಳ್ಳವರಿಗೆ |
ಪರದೈವನಾದ ಸಿರಿ ಪರಶುರಾಮನ ಕ್ಷೇತ್ರ |
ಧರೆಯೊಳಗಿದೆ ಕನ್ಯಾಕುವರಿ ಗೋಕರಣಾ |
ಪರಿಯಂತ ಕುರುವಾಹದಿದರ ಮಧ್ಯ |
ಪರಿಮಿತಿ ಉಂಟು ತೌಲ |
ಅರಿಶಿನ ದೇಶ ತು[ಳು ವರಿವ]ರೆಂದು ಕರೆಸುವರು |
ಮರಳೆ ಇದು ಸಿಂಹಗಿರಿ ಎನಿಸುವುದು|
ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಸ್ತರ ಭವಾಂಬುಧಿ ಉ |
ತ್ತರಿಸುವುದಾಕ್ಷಣ ಕರಣಶುದ್ಧನ ಮಾಡಿ |
ಗರುಡನ ಜನನಿಯಾ ಸೆರೆಯಬಿಡಿಸಿ ಪಗೆ |
ಧರಿಸಿ ನಿರ್ದಯದಿಂದ ಉರಗಗಳನ್ನು ಸದೆದು |
ಭರದಿಂದ ವಾಸುಕಿಯಾ ಎರಗಿ ತುಂಡದಿ ಕಚ್ಚಿ |
ತೆರಳೆ ಗಗನಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಪೋಗೆ ಕಶ್ಯಪ |
ಕರೆದು ಬುದ್ಧಿಯ ಪೇಳೆ ಶಿರಿಬಾಗೆ ವೈನತೇಯ |
ಅರಿಯಾ ಬಿಸಾಟು ಕಿರಾತರ ನುಂಗಿದೊಂದೆಶೆಯಲ್ಲಿ |
ನಿರುಪಮ ನಿಸ್ಸಂಗ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ |
ಚರಣ ಪೂಜಿಪ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ವಾಸಕಾಣೊ ||1||
ಮಟ್ಟತಾಳ
ಉರಗವಾಸುಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಕಶ್ಯಪಮುನಿ |
ಕರೆದಿಂದಲಿ ತಡವರಿಸಿ ಮನ್ನಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ |
ಗರುಡ ಕಂಡರೆ (ನಿನ್ನಾ) ತಿರಗಿ ಬಿಡನು
ತೀವರದಿಂದಲಲಿ ಪೋಗಿ |
ಹರನಕುರಿತು ಸಿಂಹಗಿರಿಯ ತೊಪ್ಪಲಲ್ಲಿ |
ವರತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಉರುಕಾಲಭೀತರಹಿತನಾಗೆಂದು |
ಅರುಹಲು ಕೈಕೊಂಡು ಅರಿ ಉಪಟಳ |
ಪರಿಹರ ಮಾಳ್ಪೆನೆಂದು ಪರಮತ್ವರಿತದಲ್ಲಿ |
ಬರುತ ಇದನೆ ಕಂಡ ಉರಗ ವಾಸುಕಿ ಅಂದು |
ಸಿರಿ ಅರಸ ನಮ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ್ನ |
ಹಿರಿಯ ಮಗನ ಕುವರನ ಒಲಿವೆನೆಂದ ||2||
ತ್ರಿವಿಡಿತಾಳ
ವಾತೋದಕ ಪರ್ಣಾಶನದಿಂದ ವಾಸುಕಿ |
ತಾ ತಪವನೆ ಮಾಡಿ ಬಹುಕಾಲಕ್ಕೆ |
ಭೂತನಾಥನ ಒಲಿಸಿ ಚರಣಯುಗ್ಮಕ್ಕೆರಗಿ |
ಶೀತಾ ನಾನಾಭೀತಿ ಬಿಡಿಸೆನಲೂ |
ಆತ ಕೇಳುತ ಶಿರದೂಗಿ ಸರ್ಪನ ಕೂಡ |
ಮಾತನಾಡಿದ ಒಂದು ಕ್ರೋಶದಷ್ಟು |
ಭೀತರಹಿತನಾಗಿ ಇಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪದು ಎನ್ನ |
ಜಾತ[ಬ]ಪ್ಪನು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾಂತರಕ್ಕೆ |
ಆತನ ಒಡಗೂಡಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೂಜಿಯಗೊಂಡು |
ಭೂತಳದೊಳು ಖ್ಯಾತಿಯಾಗೀರೆಂದೂ |
ಭೂತ ಪ್ರಮಥರೊಡನೆ ಅಂತರ್ಧಾನನಾಗಿ |
ಗೋತುರಸುತೆ ಅರಸಾ ತೆರಳಲಿತ್ತ |
ಆತುಮಂತರಾತ್ಮ ವಿಜಯವಿಠಲಹರಿಗೆ |
ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿಪ್ಪಾದೀ ಕ್ಷೇತುರಜಗದೊಳೂ ||3||
ಅಟ್ಟತಾಳ
ಇನಿತಿರೆ ಕಾಲಾಂತರಕೆ ತಾರಕನೆಂಬಾ |
ದನುಜನು ಕ್ರೌಂಚ ಪರ್ವತದೆಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದೂ |
ವನಜ ಸಂಭವನು ಮೆಚ್ಚುವಂತೆ ಮಹಾ ತಪ |
ವನು ಮಾಡಿದನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ವಜ್ರದ |
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವರ್ಷ ವಾಸವಾಗಿ |
ಅನಿಮಿಷನಿಕರ ಮಿಕ್ಕಾದ ಜನರಿಂದ |
ಅಣುಮಾತರ ಸೋಲದಂತೆ ಘೋರವೆಂ |
ದೆನಿಸುವ ವರವನ್ನು ಬೇಡಲು ನಿಲ್ಲದೆ |
ನೆನೆದು ಮಹತತ್ವದ ಅಭಿಮಾನಿ ಈಶನಾ |
ತನುಜಾನಿಂದಲಿ ನಿನಗಪಜಯವಾಗಲಿ |
ಎನಲು ದಾನವನು ಲೋಕೇಶಗೆರಗಿದ |
ಎನಗ್ಯಾರು ಸಮನೆಂದು ಸ್ವರ್ಗಪಾತಾಳದ |
ಜನರಿಗೆ ಮುನಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಉಪಹತಿ |
ಯಾನುಮಾಡೆ ದೇವಾದಿಗಳು ಪೋಗಿ ಕಮಲಾ |
ಸನಗೆ ಬಿನ್ನೈಸಲು ಕೇಳಿಪೋದನು ತನ್ನ |
ಜನಕಗೆ ಪೇಳೆನಗುತ ನುಡಿದನಂದು |
ಮಾನುಮಥನಿಂದ ಪುರಾರಿಯ ಹಿಮವಂತ |
ತನುಜೆಯ ನೆರವಂತೆ ಮಾಳ್ಪದು ಅವರಿಗೆ |
ತನುಜನಾಗಿ ಮನುಮಥ ಪುಟ್ಟಿ ಅ |
ವನ ಸಂಹರಿಸುವೆನೆಂದು ಪೇಳಲು ಅ |
ಪ್ಪಣೆಗೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತ ಸುರರೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ |
ಅನಳಾಕ್ಷನಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಶರನಟ್ಟಲು |
ವಿನಯದಿಂದಲಿ ಪೋಗಿ ಚಾಪವ ಹೂಡಿಸರನೆ |
ಬಾಣ ಎಸೆಯಲು ಪಿನಾಕಿ ಚಂಚಲ |
ಮಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರಿಯಕೂಡಿದ ಇತ್ತಲು |
ಮನಸಿಜ ನೆನಿಸೀದ ಕಾಮನೆಂದಾರಭ್ಯ |
ಜನಸೀದಾ ನಾನಾ ಠಾವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಂತಕ್ಕ |
ಷಣ್ಮೊಗನಾಗಿ ಇಂದ್ರಾದ್ಯರ ಸಹವಾಗಿ |
ದನುಜಾ ತಾರಾಕನೊಳು ಕಾದಿ ಅವನ ಕೊಂದು |
ಅನಿಮಿಷ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕನೆನಿಸಿದ |
ಪಣವದುಂದುಭಿ ಭೇರಿ ಮೆರಿಯಲುಕೊಂಡಾಡೆ |
ಗುಣನಿಧಿ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯನ ಪುತ್ರ |
ಮನು ಮದನವತಾರ ಸ್ಕಂದನು ಕಾಣಿರೊ ||4||
ಆದಿ]ತಾಳ
ದಿತಿಜನ ಕೊಂದು ವೇಗದಿಂದಲಿ ಪಾರ್ವತಿ |
ಸುತನು ತನ್ನ ಪೆತ್ತವನ ಕೇಳಲು ಸಿಂಹ ಪ |
ರ್ವತದಲ್ಲಿ ಪೋಗಿ ತಪವನು ಮಾಡೆನಲು ಹೃ |
ದ್ಗತನಾಗಿದ್ದ ಹರಿಲೀಲೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನಡೆತಂದ |
ಅತಿಶಯದಿಂದಲಿ ತಪವ ಮಾಡೆನಲು ತಾರಾ |
ಪಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ಧವಾಗೆ ಲಕ್ಷ ಭೋಜನ ಸು |
ಘ್ರøತ ಸಮೇತ ಏಕಾಪೋಶನನ ಒಂದೆ ದಿನ |
ಹಿತವಾಗಿಗೈಸಿ ಉಚ್ಚಿಷ್ಠದಲಿ ಹೊರಳಿ ನೀನು |
ಶಿತಮನನಾಗೆನಲು ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗಿದೆ ನಿ |
ರ್ಮಿತವಾಯಿತು ತಿಳಿವುದು |
ಕೃತಭುಜರು ನಲಿದಾಡೆ ಚತುರಾದ್ವಿಮೊಗನು ಇಲ್ಲಿ |
ಪ್ರತಿವಾರ ಬಿಡದಲೆ ಮತಿವಂತನಾಗಿ ಶಾ |
ಶ್ವತ ಕಾಲಾ ನೆಲಸೀದ ಖತಿಗೊಳ್ಳದರಿ ಶೋ |
ಭಿತ ಮತ್ಸ್ಯ ಸುಪಟ ತೀರಥ ರುದ್ರಪಾದ ಮೂರು |
ಪಥದ ಕುಮಾರಧಾರಿ ರತಿವುಳ್ಳ ಶಂಖ ತೀ |
ರಥ ನಾನಾ ಬಗೆ ಉಂಟು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗದೇಪ |
ರ ರೀತಿಯ ತಿಳಿದು ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಮಿಂದು ಅ |
ಮೃತ ಭೋಜನ ದುಚ್ಚಿಷ್ಟಾ ಗತಿ ಎಂದು ಹೊರಳೆ ಪ |
ವಿತ್ರನಾಗುವ, ಭಾಗೀರಥಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು |
ಶತಸಾರೆ ಪೋದಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತತವಾಗುವದು ಕಾಣೊ |
ಶತಸಿದ್ಧವೆನ್ನಿ ಉನ್ನತ ಕುಷ್ಟರೋಗಗಳು |
ಹತವಾಗಿ ಪೋಗುವುದು ಪತಿತನಾದರು ಬಂದು |
ತತುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಯುಚಿತವುದನ್ನು ತಿಳಿಯೆ ಮು |
ಕುತಿವಂತ ಸತತದಲ್ಲಿ |
ನುತಿಸಿದವರಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯವಿಠಲರೇಯಾ |
ಚತುರದವರ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೊಂದಿಸುವ ||5||
ಜತೆ
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯದ ಯಾತ್ರೆ ಎಂಥಾದೊ ತಿಳಿಯಾದು |
ಶುಭ್ರಾವರಣ ವಿಜಯವಿಠಲ ನರಹರಿಬಲ್ಲಾ ||6||

rAga:sAvEri
dhruvatALa
paramAdhikArige dorakuvudI yAtri |
hariguru viSvAsAniruta uLLavarige |
paradaivanAda siri paraSurAmana kShEtra |
dhareyoLagide kanyAkuvari gOkaraNA |
pariyaMta kuruvAhadidara madhya |
parimiti uMTu taula |
ariSina dESa tu[Lu variva]reMdu karesuvaru |
maraLe idu siMhagiri enisuvudu|
smaraNe mADidare dustara BavAMbudhi u |
ttarisuvudAkShaNa karaNaSuddhana mADi |
garuDana jananiyA sereyabiDisi page |
dharisi nirdayadiMda uragagaLannu sadedu |
BaradiMda vAsukiyA eragi tuMDadi kacci |
teraLe gaganAdalli haridu pOge kaSyapa |
karedu buddhiya pELe SiribAge vainatEya |
ariyA bisATu kirAtara nuMgidoMdeSeyalli |
nirupama nissaMga vijayaviThalarEyana |
caraNa pUjipa siddharalli vAsakANo ||1||
maTTatALa
uragavAsukiyannu karedu kaSyapamuni |
karediMdali taDavarisi mannisi nillisi |
garuDa kaMDare (ninnA) tiragi biDanu
tIvaradiMdalali pOgi |
haranakuritu siMhagiriya toppalalli |
varatapavane mADi urukAlaBItarahitanAgeMdu |
aruhalu kaikoMDu ari upaTaLa |
parihara mALpeneMdu paramatvaritadalli |
baruta idane kaMDa uraga vAsuki aMdu |
siri arasa namma vijayaviThalarEyanna |
hiriya magana kuvarana oliveneMda ||2||
triviDitALa
vAtOdaka parNASanadiMda vAsuki |
tA tapavane mADi bahukAlakke |
BUtanAthana olisi caraNayugmakkeragi |
SItA nAnABIti biDisenalU |
Ata kELuta SiradUgi sarpana kUDa |
mAtanADida oMdu krOSadaShTu |
BItarahitanAgi ille ippadu enna |
jAta[ba]ppanu muMde kAlAMtarakke |
Atana oDagUDi illiya pUjiyagoMDu |
BUtaLadoLu KyAtiyAgIreMdU |
BUta pramatharoDane aMtardhAnanAgi |
gOturasute arasA teraLalitta |
AtumaMtarAtma vijayaviThalaharige |
prItiyAgippAdI kShEturajagadoLU ||3||
aTTatALa
initire kAlAMtarake tArakaneMbA |
danujanu krauMca parvatadeDeyalliddU |
vanaja saMBavanu meccuvaMte mahA tapa |
vanu mADidanu talekeLagAgi vajrada |
koneyalli anEka varSha vAsavAgi |
animiShanikara mikkAda janariMda |
aNumAtara sOladaMte GOraveM |
denisuva varavannu bEDalu nillade |
nenedu mahatatvada aBimAni ISanA |
tanujAniMdali ninagapajayavAgali |
enalu dAnavanu lOkESageragida |
enagyAru samaneMdu svargapAtALada |
janarige muni samudAyakke upahati |
yAnumADe dEvAdigaLu pOgi kamalA |
sanage binnaisalu kELipOdanu tanna |
janakage pELenaguta nuDidanaMdu |
mAnumathaniMda purAriya himavaMta |
tanujeya neravaMte mALpadu avarige |
tanujanAgi manumatha puTTi a |
vana saMharisuveneMdu pELalu a |
ppaNegoMDu baMditta surarella oMdAgi |
anaLAkShanallige pUSaranaTTalu |
vinayadiMdali pOgi cApava hUDisarane |
bANa eseyalu pinAki caMcala |
mAnadalli gauriyakUDida ittalu |
manasija nenisIda kAmaneMdAraBya |
janasIdA nAnA ThAvinalli prAMtakka |
ShaNmoganAgi iMdrAdyara sahavAgi |
danujA tArAkanoLu kAdi avana koMdu |
animiSha sainyakke nAyakanenisida |
paNavaduMduBi BEri meriyalukoMDADe |
guNanidhi vijayaviThalarEyana putra |
manu madanavatAra skaMdanu kANiro ||4||
Adi]tALa
ditijana koMdu vEgadiMdali pArvati |
sutanu tanna pettavana kELalu siMha pa |
rvatadalli pOgi tapavanu mADenalu hRu |
dgatanAgidda harilIle smarisuttA naDetaMda |
atiSayadiMdali tapava mADenalu tArA |
pathadalli SabdhavAge lakSha BOjana su |
Graøta samEta EkApOSanana oMde dina |
hitavAgigaisi ucciShThadali horaLi nInu |
SitamananAgenalu kShitiyoLagide ni |
rmitavAyitu tiLivudu |
kRutaBujaru nalidADe caturAdvimoganu illi |
prativAra biDadale mativaMtanAgi SA |
Svata kAlA nelasIda KatigoLLadari SO |
Bita matsya supaTa tIratha rudrapAda mUru |
pathada kumAradhAri rativuLLa SaMKa tI |
ratha nAnA bage uMTu pratikUlavAgadEpa |
ra rItiya tiLidu BakutiyiMdali miMdu a |
mRuta BOjana ducciShTA gati eMdu horaLe pa |
vitranAguva, BAgIrathi snAnakke oMdu |
SatasAre pOdaPala prAptatavAguvadu kANo |
Satasiddhavenni unnata kuShTarOgagaLu |
hatavAgi pOguvudu patitanAdaru baMdu |
tatuva mArgadalyucitavudannu tiLiye mu |
kutivaMta satatadalli |
nutisidavarige SrI vijayaviThalarEyA |
caturadavara saMgatiyalli poMdisuva ||5||
jate
subrahmaNyada yAtre eMthAdo tiLiyAdu |
SuBrAvaraNa vijayaviThala narahariballA ||6||