hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

varnaprakriya sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಹರಿಯೆ ಪಂಚಾಶದ್ವರ್ಣ ಸುಸ್ವರವು ಉದಾತ್ತಾನುದಾತ್ತ ಪ್ರಚಯ
ಸ್ವರಿತ ಸಂಧಿ ವಿಸರ್ಗ ಬಿಂದುಗಳೊಳಗೆ ತದ್ವಾಚ್ಯ ಇರುವ
ತನ್ನಾಮ ರೂಪಗಳರಿತು ಉಪಾಸನೆಗೈವರು ಇಳೆಯೊಳು
ಸುರರೆ ಸರಿ ನರರಲ್ಲ ಅವರು ಆಡುವುದೇ ವೇದಾರ್ಥ||1||

ಈಶನಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಭಗವದ್ದಾಸರಲಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿಷಯ ನಿರಾಶೆ
ಮಿಥ್ಯಾ ವಾದದಲಿ ಪ್ರದ್ವೇಷ ನಿತ್ಯದಲಿ ಈ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲಿ
ರಮೇಶನು ಇಹನೆಂದು ಅರಿದು ಅವರ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುವುದೆ
ಮಹಾಯಜ್ಞೆ ಹರಿಪೂಜೆ||2||

ತ್ರಿದಶ ಏಕಾತ್ಮಕನು ಎನಿಸಿ ಭೂ ಉದಕ ಶಿಖಿಯೊಳು ಹತ್ತು ಕರಣದಿ
ಅಧಿಪರು ಎನಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಆದಿತ್ಯರೊಳು ನೆಲೆಸಿ
ವಿದಿತನಾಗಿದ್ದು ಅನವರತ ನಿರವಧಿಕ ಮಹಿಮನು
ಸಕಲ ವಿಷಯವ ನಿಧನ ನಾಮಕ ಸಂಕರುಷಣ ಅಹ್ವಯನು ಸ್ವೀಕರಿಪ||3||

ದೈಹಿಕ ದೈಶಿಕ ಕಾಲಿಕತ್ರಯ ಗಹನ ಕರ್ಮಗಳುಂಟು
ಇದರೊಳು ವಿಹಿತ ಕರ್ಮಗಳರಿತು ನಿಷ್ಕಾಮಕನು ನೀನಾಗಿ
ಬೃಹತಿ ನಾಮಕ ಭಾರತೀಶನ ಮಹಿತರೂಪವ ನೆನೆದು ಮನದಲಿ
ಅಹರ್ ಅಹರ್ ಭಗವಂತಗರ್ಪಿಸು ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||4||

ಮೂರುವಿಧ ಕರ್ಮಗಳ ಒಳಗೆ ಕಂಸಾರಿ ಭಾರ್ಗವ ಹಯವದನ
ಸಂಪ್ರೇರಕನು ತಾನಾಗಿ ನವರೂಪಂಗಳನು ಧರಿಸಿ
ಸೂರಿ ಮಾನವ ದಾನವರೊಳು ವಿಕಾರ ಶೂನ್ಯನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಸಾರಭೋಕ್ತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೊಡುತ ಇಪ್ಪ ಜೀವರಿಗೆ||5||

ಅನಳ ಪಕ್ವವ ಗೈಸಿದ ಅನ್ನವ ಅನಳನೊಳು ಹೋಮಿಸುವ ತೆರದಂತೆ
ಅನಿಮಿಶೇಷನು ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿದಖಿಳ ಕರ್ಮಗಳ ಮನವಚನ ಕಾಯದಲಿ ತಿಳಿದು
ಅನುದಿನದಿ ಕೊಡು ಶಂಕಿಸದೆ ವೃಜಿನ ಅರ್ದನ
ಸದಾ ಕೈಕೊಂಡು ಸಂತೈಸುವನು ತನ್ನವರ||6||

ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಕೊನೆಯ ಕೂದಲು ತುದಿ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಶತವಿಧವು
ಅದರೊಳೊಂದನು ನೂರು ಭಾಗವ ಮಾಡಲು ಎಂತಿಹುದೋ
ವಿಧಿ ಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದಿವಿಜರ ಮೊದಲು ಮಾಡಿ
ತೃಣಾಂತ ಜೀವರೊಳಧಿಕ ನ್ಯೂನತೆಯಿಲ್ಲವು ಎಂದಿಗೂ ಜೀವ ಪರಮಾಣು||7||

ಜೀವನ ಅಂಗುಷ್ಠ ಆಗ್ರಾ ಮೂರುತಿ ಜೀವನ ಅಂಗುಟ ಮಾತ್ರ ಮೂರುತಿ
ಜೀವನ ಪ್ರಾದೇಶ ಜೀವಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಎವಮಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪದಿ ಯಾವತ್ ಅವಯವಗಳೊಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕಾವ
ಕರುಣಾಳುಗಳ ದೇವನು ಈ ಜಗತ್ರಯವ||8||

ಬಿಂಬ ಜೀವ ಅಂಗುಷ್ಠ ಮಾತ್ರದಿ ಇಂಬುಗೊಂಡಿಹ ಸರ್ವರೊಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಂಬರದಿ
ಹೃತ್ಕಮಲ ಮಧ್ಯ ನಿವಾಸಿಯೆಂದೆನಿಸಿ
ಎಂಬರು ಈತಗೆ ಕೋವಿದರು ವಿಶ್ವಂಭರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಾಜ್ಞ
ಭಟಕ ಕುಟುಂಬಿ ಸಂತೈಸುವನು ಈ ಪರಿ ಬಲ್ಲ ಭಜಕರನು||9||

ಪುರುಷನಾಮಕ ಸರ್ವ ಜೀವರೊಳಿರುವ ದೇಹ ಆಕಾರ ರೂಪದಿ
ಕರುಣ ನಿಯಾಮಕ ಹೃಷೀಕಪನು ಇಂದ್ರಿಯಂಗಳಲಿ
ತುರಿಯ ನಾಮಕ ವಿಶ್ವ ತಾ ಹನ್ನೆರಡು ಬೆರಳುಳಿದು ಉತ್ತಮಾಂಗದಿ
ಎರಡಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವರಿಯಾ ನಾಡಿಯೊಳಗಿಪ್ಪ||10||

ವ್ಯಾಪಕನು ತಾನಾಗಿ ಜೀವ ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದ ಒಳಹೊರಗೆ ನಿರ್ಲೇಪನು ಆಗಿಹ
ಜೀವಕೃತ ಕರ್ಮಗಳನು ಆಚರಿಸಿ
ಶ್ರೀ ಪಯೋಜಭವ ಈರರಿಂದ ಪ್ರದೀಪವರ್ಣ ಸ್ವಮೂರ್ತಿ ಮಧ್ಯಗ ತಾ ಪೊಳೆವ
ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಿ ಸೇವೆ ಕೈಕೊಳುತ||11||

ಗರುಡ ಶೇಷ ಭವಾದಿ ನಾಮವ ಧರಿಸಿ ಪವನ
ಸ್ವರೂಪ ದೇಹದಿ ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನು ತಾನಾಗಿಪ್ಪ ಹರಿಯಂತೆ
ಸರಸಿಜಾಸನ ವಾಣಿ ಭಾರತಿ ಭರತನಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ
ಲಿಂಗದಿ ಇರುತಿಹನು ಮಿಕ್ಕ ಆದಿತೇಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲವು ಆಸ್ಥಾನ||12||

ಜೀವನಕೆ ತುಷದಂತೆ ಲಿಂಗವು ಸಾವಕಾಶದಿ ಪೊಂದಿ ಸುತ್ತಲು
ಪ್ರಾವರಣ ರೂಪದಲಿ ಇಪ್ಪುದು ಭಗವದಿಚ್ಚೆಯಲಿ
ಕೇವಲ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಯಿದಕೆ ಅಧಿದೇವತೆಯು ಮಹಾಲಕುಮಿಯೆನಿಪಳು
ಆ ವಿರಜೆಯ ಸ್ನಾನ ಪರಿಯಂತರದಿ ಹತ್ತಿಹುದು||13||

ಆರಧಿಕ ದಶಕಳೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಶರೀರವು ಅನಿರುದ್ಧಗಳ ಮಧ್ಯದಿ ಸೇರಿ ಇಪ್ಪದು
ಜೀವ ಪರಮಾಚ್ಚಾದಿಕ ದ್ವಯವು
ಬಾರದಂದದಿ ದಾನವರನು ಅತಿ ದೂರಗೈಸುತ ಶ್ರೀಜನಾರ್ಧನ
ಮೂರು ಗುಣದೊಳಗಿಪ್ಪನು ಎಂದಿಗು ತ್ರಿವೃತುಯೆಂದೆನಿಸಿ||14||

ರುದ್ರ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರಿಗೆ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇಹವೆ ಮನೆಯೆನಿಸುವುದು
ಇದ್ದು ಕೆಲಸವ ಮಾಡರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಇತ್ತ ಸ್ಥೂಲದಲಿ ಕ್ರುದ್ಧ ಅಖಿಲ ದಿವಿಜರು
ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದಲಿ ದ್ವಂದ್ವ ಕರ್ಮ ಸಮೃದ್ಧಿಗಳನು
ಆಚರಿಸುವರು ಪ್ರಾಣೇಶನ ಆಜ್ಞೆಯಲಿ||15||

ಮಹಿಯೊಳಗೆ ಸುಕ್ಷೇತ್ರ ತೀರ್ಥವು ತುಹಿನ ವರುಷ ವಸಂತಕಾಲದಿ
ದಹಿಕ ದೈಶಿಕ ಕಾಲಿಕ ತ್ರಯ ಧರ್ಮಕರ್ಮಗಳ
ದ್ರುಹಿಣ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರು ಎಲ್ಲರ ವಹಿಸಿಸ್ ಗುಣಗಳನು ಅನುಸರಿಸಿ
ಸನ್ನಿಹಿತರು ಆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳು ಮಾಡುವರು ವ್ಯಾಪಾರ||16||

ಕೇಶ ಸಾಸಿರ ವಿಧ ವಿಭಾಗವಗೈಸಲು ಎನತು ಅನಿತಿಹ ಸುಷುಮ್ನವು
ಆ ಶಿರಾಂತದಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹುದು ಈ ದೇಹಮಧ್ಯದಲಿ
ಆ ಸುಷುಮ್ನಕೆ ವಜ್ರಕಾರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ ವೈದ್ಯುತಿಗಳಿಹವು
ಪ್ರದೇಶದಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕೆ ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣಕೆ||17||

ಆ ನಳಿನ ಭವ ನಾಡಿಯೊಳಗೆ ತ್ರಿಕೋಣ ಚಕ್ರವು ಇಪ್ಪುದು
ಅಲ್ಲಿ ಕೃಶಾನು ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಗನು ಸಂಕರುಷಣ ಆಹ್ವಯನು
ಹೀನ ಪಾಪಾತ್ಮಕ ಪುರುಷನ ದಹಾನ ಗೈಸುತ ದಿನದಿನದಿ
ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವನ ಐದಿಸುವ ಕರುಣಿ||18||

ಮಧ್ಯ ನಾಡಿಯ ಮಧ್ಯದಲಿ ಹೃತ್ಪದ್ಮ ಮೂಲದಿ ಮೂಲಪತಿ ಪದಪದ್ಮ
ಮೂಲದಲಿ ಇಪ್ಪ ಪವನನ ಪಾದಮೂಲದಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿಹ ಜೀವ
ಲಿಂಗಾನಿರುದ್ಧ ದೇಹ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ
ಕಪರ್ದಿ ಮೊದಲಾದ ಅಮರರು ಎಲ್ಲರು ಕಾದುಕೊಂಡಿಹರು||19||

ನಾಳ ಮಧ್ಯದಲಿ ಇಪ್ಪ ಹೃತ್ಕೀಲಾಲಜದೊಳಿಪ್ಪ ಅಷ್ಟದಳದಿ
ಕುಲಾಲ ಚಕ್ರದ ತೆರದಿ ಚರಿಸುತ ಹಂಸನಾಮಕನು
ಕಾಲ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಣ್ದೆಸೆ ಪಾಲಕರ ಕೈಸೇವೆಗೊಳುತ ಕೃಪಾಳು
ಅವರಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸಿ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ||20||

ವಾಸವಾನುಜ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ದಾಶರಥಿ ವೃಜಿನ ಅರ್ದನ ಅಮಲ ಜಲಾಶಯ ಆಲಯ
ಹಯವದನ ಶ್ರೀಕಪಿಲ ನರಸಿಂಹ
ಈ ಸುರೂಪದಿ ಅವರವರ ಸಂತೋಷ ಬಡಿಸುತ ನಿತ್ಯ ಸುಖಮಯ
ವಾಸವಾಗಿಹ ಹೃತ್ಕಮಲದೊಳು ಬಿಂಬನು ಎಂದೆನಿಸಿ||21||

ಸುರಪನ ಆಲಯಕೆ ಐದಿದರೆ ಮನವು ಎರಗುವುದು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಮಾರ್ಗದಿ
ಬರಲು ವಹ್ನಿಯ ಮನೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಲಸ್ಯ ಹಸಿ ತೃಷೆಯು
ತರಣಿ ತನಯ ನಿಕೇತನದಿ ಸಂಭರಿತ ಕೋಪಾಟೋಪ ತೋರುವುದು
ಅರವಿದೂರನು ನಿರ್ಋತಿಯಲಿರೆ ಪಾಪಗಳ ಮಾಳ್ಪ||22||

ವರುಣನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ ಹಾಸ್ಯವು ಮರುತನೊಳು ಗಮನಾಗಮನ
ಹಿಮಕರ ಧನಾಧಿಪರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಜನಿಸುವುದು
ಹರನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಗೋ ಧನ ಧರಣಿ ಕನ್ಯಾದಾನಗಳು
ಒಂದರಘಳಿಗೆ ತಡೆಯದಲೇ ಕೊಡುತಿಹ ಚಿತ್ತ ಪುಟ್ಟುವುದು||23||

ಹೃದಯದೊಳಗೆ ವಿರಕ್ತಿ ಕೇಸರಕೆ ಒದಗೆ ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಲಿಂಗದಿ
ಮಧುಹ ಕರ್ಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರೆ ಜಾಗ್ರತೆಯು ಪುಟ್ಟುವುದು
ಸುದರುಶನ ಮೊದಲಾದ ಅಷ್ಟ ಆಯುಧವ ಪಿಡಿದು
ದಿಶಾಧಿಪತಿಗಳ ಸದನದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಈಪರಿ ಬುದ್ಧಿಗಳ ಕೊಡುವ||24||

ಸೂತ್ರನಾಮಕ ಪ್ರಾಣಪತಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಸಂಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನು ಆಗಿ ಈ ಗಾತ್ರದೊಳು ನೆಲೆಸಿರಲು
ತಿಳಿಯದೆ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ ಧಾತ್ರಿಯೊಳು ಸಂಚರಿಸಿ
ಪುತ್ರ ಕಳತ್ರ ಸಹಿತ ಅನುದಿನದಿ
ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾಡಿದೆವು ಎಂದೆನುತ ಹಿಗ್ಗುವರು||25||

ನಾರಸಿಂಹ ಸ್ವರೂಪದೊಳಗೆ ಶರೀರ ನಾಮದಿ ಕರೆಸುವನು
ಹದಿನಾರು ಕಳೆಗಳು ಉಳ್ಳ ಲಿಂಗದಿ ಪುರುಷ ನಾಮಕನು
ತೋರುವನು ಅನಿರುದ್ಧದೊಳು ಶಾಂತೀರಮಣ ಅನಿರುದ್ಧ ರೂಪದಿ
ಪ್ರೇರಿಸುವ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸ್ಥೂಲ ಕಳೇವರದೊಳಿದ್ದು||26||

ಮೊದಲು ತ್ವಕ್ಚರ್ಮಗಳು ಮಾಂಸವು ರುಧಿರ ಮೇದೋ ಮಜ್ಜನವು ಅಸ್ಥಿಗಳು
ಇದರೊಳಗೆ ಏಕ ಊನ ಪಂಚಾಶತ್ ಮರುದ್ಗಣವು
ನಿಧನ ಹಿಂಕಾರಾದಿ ಸಾಮಗ ಅದರ ನಾಮದಿ ಕರೆಸುತ
ಒಂಭತ್ತಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತು ಎನಿಪ ರೂಪದಿ ಧಾತುಗಳೊಳಿಪ್ಪ||27||

ಸಪ್ತಧಾತುಗಳ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಸಂತಪ್ತ ಲೋಹಗತ ಅಗ್ನಿಯಂದದಿ
ಸಪ್ತ ಸಾಮಗನು ಇಪ್ಪ ಅನ್ನಮಯಾದಿ ಕೋಶದೊಳು
ಲಿಪ್ತನಾಗದೆ ತತ್ತತ್ತಾಹ್ವಯ ಕ್ಲುಪ್ತಭೋಗವ ಕೊಡುತ
ಸ್ವಪ್ನ ಸುಷುಪ್ತಿ ಜಾಗ್ರತೆಯೀವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯ||28||

ತೀವಿಕೊಂಡಿಹವು ಅಲ್ಲಿ ಮಜ್ಜ ಕಳೇವರದಿ ಅಂಗುಳಿಯ ಪರ್ವದ ಟಾವಿನಲಿ
ಮುನ್ನೂರು ಅರವತ್ತು ಎನಿಪ ತ್ರಿಸ್ಥಳದಿ
ಸಾವಿರದ ಎಂಭತ್ತು ರೂಪವ ಕೋವಿದರು ಪೇಳುವರು ದೇಹದಿ
ದೇವತೆಗಳ ಒಡಗೂಡಿ ಕ್ರೀಡಿಸುವನು ರಮಾರಮಣ||29||

ಕೀಟ ಪೇಶಸ್ಕಾರ ನೆನವಿಲಿ ಕೀಟ ಭಾವವ ತೊರೆದು ತದ್ವತ್
ಖೇಟ ರೂಪವನು ಐದಿಯಾಡುವ ತೆರದಿ
ಭಕುತಿಯಲಿ ಕೈಟಭಾರಿಯ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಭವಾಟವಿಯನು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಿಂದಲಿ ದಾಟಿ
ಸಾರೂಪ್ಯವನು ಐದುವರು ಅಲ್ಪ ಜೀವಿಗಳು||30||

ಈ ಪರೀ ದೇಹದೊಳು ಭಗವದ್ರೂಪಗಳ ಮರೆಯದಲೆ ಮನದಿ
ಪದೊಪದೇ ಭಕುತಿಯಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತಲಿಪ್ಪ ಭಕುತರನಾ
ಗೋಪತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಸಮೀಪಗನು ತಾನಾಗಿ
ಸಂತತ ಸಾಪರೋಕ್ಷಿಯ ಮಾಡಿ ಪೊರೆವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||31||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

hariye pancASadvarNa susvaravu udAttAnudAtta pracaya
svarita sandhi visarga bindugaLoLage tadvAcya iruva
tannAma rUpagaLaritu upAsanegaivaru iLeyoLu
surare sari nararalla avaru ADuvudE vEdArtha||1||

ISanali vij~jAna BagavaddAsarali sadBakti viShaya nirASe
mithyA vAdadali pradvESha nityadali I samasta prANigaLali
ramESanu ihanendu aridu avara aBilAShegaLa pUraisuvude
mahAyaj~je haripUje||2||

tridaSa EkAtmakanu enisi BU udaka SiKiyoLu hattu karaNadi
adhiparu enisuva muKya prANa AdityaroLu nelesi
viditanAgiddu anavarata niravadhika mahimanu
sakala viShayava nidhana nAmaka sankaruShaNa ahvayanu svIkaripa||3||

daihika daiSika kAlikatraya gahana karmagaLunTu
idaroLu vihita karmagaLaritu niShkAmakanu nInAgi
bRuhati nAmaka BAratISana mahitarUpava nenedu manadali
ahar ahar Bagavantagarpisu parama Bakutiyali||4||

mUruvidha karmagaLa oLage kaMsAri BArgava hayavadana
saMprErakanu tAnAgi navarUpangaLanu dharisi
sUri mAnava dAnavaroLu vikAra SUnyanu mADi mADisi
sAraBOktanu svIkarisi koDuta ippa jIvarige||5||

anaLa pakvava gaisida annava anaLanoLu hOmisuva teradante
animiSEShanu mADi mADisidaKiLa karmagaLa manavacana kAyadali tiLidu
anudinadi koDu Sankisade vRujina ardana
sadA kaikoMDu santaisuvanu tannavara||6||

kudure bAlada koneya kUdalu tudi viBAgava mADi Satavidhavu
adaroLondanu nUru BAgava mADalu entihudO
vidhi BavAdi samasta divijara modalu mADi
tRuNAnta jIvaroLadhika nyUnateyillavu endigU jIva paramANu||7||

jIvana aMguShTha AgrA mUruti jIvana aMguTa mAtra mUruti
jIvana prAdESa jIvAkAra mUrtigaLu
evamAdi anaMta rUpadi yAvat avayavagaLoLu vyApisi kAva
karuNALugaLa dEvanu I jagatrayava||8||

biMba jIva anguShTha mAtradi iMbugoMDiha sarvaroLu sUkShma aMbaradi
hRutkamala madhya nivAsiyendenisi
eMbaru Itage kOvidaru viSvaMBarAtmaka prAj~ja
BaTaka kuTuMbi santaisuvanu I pari balla Bajakaranu||9||

puruShanAmaka sarva jIvaroLiruva dEha AkAra rUpadi
karuNa niyAmaka hRuShIkapanu indriyangaLali
turiya nAmaka viSva tA hanneraDu beraLuLidu uttamAngadi
eraDadhika eppattu sAvariyA nADiyoLagippa||10||

vyApakanu tAnAgi jIva svarUpa dEhada oLahorage nirlEpanu Agiha
jIvakRuta karmagaLanu Acarisi
SrI payOjaBava Irarinda pradIpavarNa svamUrti madhyaga tA poLeva
viSvAdi rUpadi sEve kaikoLuta||11||

garuDa SESha BavAdi nAmava dharisi pavana
svarUpa dEhadi karaNa niyAmakanu tAnAgippa hariyante
sarasijAsana vANi BArati Barataninda oDagUDi
lingadi irutihanu mikka AditEyarige illavu AsthAna||12||

jIvanake tuShadante lingavu sAvakASadi pondi suttalu
prAvaraNa rUpadali ippudu Bagavadicceyali
kEvala jaDa prakRutiyidake adhidEvateyu mahAlakumiyenipaLu
A virajeya snAna pariyantaradi hattihudu||13||

Aradhika daSakaLegaLu uLLa SarIravu aniruddhagaLa madhyadi sEri ippadu
jIva paramAccAdika dvayavu
bAradandadi dAnavaranu ati dUragaisuta SrIjanArdhana
mUru guNadoLagippanu endigu trivRutuyendenisi||14||

rudra modalAda amararige aniruddha dEhave maneyenisuvudu
iddu kelasava mADaru allinda itta sthUladali kruddha aKila divijaru
paraspara spardheyiMdali dvandva karma samRuddhigaLanu
Acarisuvaru prANESana Aj~jeyali||15||

mahiyoLage sukShEtra tIrthavu tuhina varuSha vasantakAladi
dahika daiSika kAlika traya dharmakarmagaLa
druhiNa modalAda amararu ellara vahisis guNagaLanu anusarisi
sannihitaru Agiddu ellaroLu mADuvaru vyApAra||16||

kESa sAsira vidha viBAgavagaisalu enatu anitiha suShumnavu
A SirAntadi vyApisihudu I dEhamadhyadali
A suShumnake vajrakArya prakASinI vaidyutigaLihavu
pradESadali paScimake uttara pUrva dakShiNake||17||

A naLina Bava nADiyoLage trikONa cakravu ippudu
alli kRuSAnu maMDala madhyaganu saMkaruShaNa Ahvayanu
hIna pApAtmaka puruShana dahAna gaisuta dinadinadi
vij~jAnamaya SrIvAsudEvana aidisuva karuNi||18||

madhya nADiya madhyadali hRutpadma mUladi mUlapati padapadma
mUladali ippa pavanana pAdamUladali hondikonDiha jIva
lingAniruddha dEha viSiShTanAgi
kapardi modalAda amararu ellaru kAdukonDiharu||19||

nALa madhyadali ippa hRutkIlAlajadoLippa aShTadaLadi
kulAla cakrada teradi carisuta haMsanAmakanu
kAla kAlagaLalli yeNdese pAlakara kaisEvegoLuta kRupALu
avaraBilAShegaLa pUraisi koDutippa||20||

vAsavAnuja rENukAtmaja dASarathi vRujina ardana amala jalASaya Alaya
hayavadana SrIkapila narasiMha
I surUpadi avaravara santOSha baDisuta nitya suKamaya
vAsavAgiha hRutkamaladoLu biMbanu endenisi||21||

surapana Alayake aididare manavu eraguvudu satpuNya mArgadi
baralu vahniya manege nidre Alasya hasi tRuSheyu
taraNi tanaya nikEtanadi saMBarita kOpATOpa tOruvudu
aravidUranu nir^^Rutiyalire pApagaLa mALpa||22||

varuNanalli vinOda hAsyavu marutanoLu gamanAgamana
himakara dhanAdhiparalli dharmada janisuvudu
harana mandiradalli gO dhana dharaNi kanyAdAnagaLu
oMdaraGaLige taDeyadalE koDutiha citta puTTuvudu||23||

hRudayadoLage virakti kEsarake odage svapna suShupti lingadi
madhuha karNikeyalli bAre jAgrateyu puTTuvudu
sudaruSana modalAda aShTa Ayudhava piDidu
diSAdhipatigaLa sadanadali sancarisuta Ipari buddhigaLa koDuva||24||

sUtranAmaka prANapati gAyatri sampratipAdyanu Agi I gAtradoLu nelesiralu
tiLiyade kanDa kanDalli dhAtriyoLu sancarisi
putra kaLatra sahita anudinadi
tIrthakShEtra yAtreya mADidevu endenuta higguvaru||25||

nArasiMha svarUpadoLage SarIra nAmadi karesuvanu
hadinAru kaLegaLu uLLa lingadi puruSha nAmakanu
tOruvanu aniruddhadoLu SAntIramaNa aniruddha rUpadi
prErisuva pradyumna sthUla kaLEvaradoLiddu||26||

modalu tvakcarmagaLu mAMsavu rudhira mEdO majjanavu asthigaLu
idaroLage Eka Una pancASat marudgaNavu
nidhana hiMkArAdi sAmaga adara nAmadi karesuta
oMBattadhika nAlvattu enipa rUpadi dhAtugaLoLippa||27||

saptadhAtugaLa oLa horage santapta lOhagata agniyandadi
sapta sAmaganu ippa annamayAdi kOSadoLu
liptanAgade tattattAhvaya kluptaBOgava koDuta
svapna suShupti jAgrateyIva taijasa prAj~ja viSvAKya||28||

tIvikonDihavu alli majja kaLEvaradi anguLiya parvada TAvinali
munnUru aravattu enipa tristhaLadi
sAvirada eMBattu rUpava kOvidaru pELuvaru dEhadi
dEvategaLa oDagUDi krIDisuvanu ramAramaNa||29||

kITa pESaskAra nenavili kITa BAvava toredu tadvat
KETa rUpavanu aidiyADuva teradi
Bakutiyali kaiTaBAriya dhyAnadinda BavATaviyanu ati SIGradindali dATi
sArUpyavanu aiduvaru alpa jIvigaLu||30||

I parI dEhadoLu BagavadrUpagaLa mareyadale manadi
padopadE Bakutiyali smarisutalippa BakutaranA
gOpati jagannAtha viThala samIpaganu tAnAgi
santata sAparOkShiya mADi porevanu ella kAladali||31||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Mathruka sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಪಾದಮಾನಿ ಜಯಂತನ ಒಳಗೆ ಸುಮೇಧ ನಾಯಕನು ಇಪ್ಪ
ದಕ್ಷಿಣ ಪಾದದ ಅಂಗುಟದಲ್ಲಿ ಪವನನು ಭಾರಭೃದ್ರೂಪ
ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ ಟಂಕಿತರ ಮೊದಲಾದ ನಾಮದಿ
ಸಂಧಿಗಳಲಿ ಈರೈದು ರೂಪದಲಿ ಇಪ್ಪ ಸಂತತ ನಡೆದು ನಡೆಸುತಲಿ||1||

ಕಪಿಲ ಚಾರ್ವಾಂಗ ಆದಿ ರೂಪದಿ ವಪುಗಳೊಳು ಹಸ್ತಗಳ ಸಂಧಿಯೊಳು
ಅಪರಿಮಿತ ಕರ್ಮಗಳ ಮಾಡುತಲಿಪ್ಪ ದಿನದಿನದಿ
ಕೃಪಣ ವತ್ಸಲ ಪಾರ್ಶ್ವದೊಳು ಪರ ಸುಫಲಿಯೆನಿಸುವ
ಗುದುಪಸ್ಥದಿ ವಿಪುಳ ಬಲಿಭಗ ಮನವೆನಿಸಿ ತುಂದಿಯೊಳಗೆ ಇರುತಿಹನು||2||

ಐದು ಮೇಲೊಂದಧಿಕದಳವುಳ್ಳ ಐದು ಪದ್ಮವು ನಾಭಿ ಮೂಲದಿ
ಐದು ಮೂರ್ತಿಗಳಿಹವು ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ನಾಮದಲಿ
ಐದಿಸುತ ಗರ್ಭವನು ಜೀವರ ಅನಾದಿ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಗುಣಗಳ
ಹಾದಿ ತಪ್ಪಲುಗೊಡದೆ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಮಾಡುತಿಹ||3||

ನಾಭಿಯಲಿ ಷಟ್ಕೋನ ಮಂಡಲದ ಈ ಭವಿಷ್ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮನೊಳು
ಮುಕ್ತಾಭ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನು ಇಪ್ಪನು ವಿಬುಧ ಗಣಸೇವ್ಯ
ಶೋಭಿಸುವ ಕೌಸ್ತುಭವೆ ಮೊದಲಾದ ಆಭರಣ ಆಯುಧಗಳಿಂದ
ಮಹಾ ಭಯಂಕರ ಪಾಪ ಪುರುಷನ ಶೋಷಿಸುವ ನಿತ್ಯ||4||

ದ್ವಾದಶ ಅರ್ಕರ ಮಂಡಲವು ಮಧ್ಯ ಉದರದೊಳು ಸುಷುಮ್ನದೊಳಗಿಹದು
ಐದು ರೂಪಾತ್ಮಕನು ಅರವತ್ತಧಿಕ ಮುನ್ನೂರು
ಈ ದಿವಾರಾತ್ರಿಗಳ ಮಾನಿಗಳು ಆದ ದಿವಿಜರ ಸಂತಯಿಸುತ
ನಿಷಾದ ರೂಪಕ ದೈತ್ಯರನು ಸಂಹರಿಪ ನಿತ್ಯದಲಿ||5||

ಹೃದಯದೊಳಗಿಹದು ಅಷ್ಟದಳ ಕಮಲ ಅದರೊಳಗೆ
ಪ್ರಾದೇಶ ನಾಮಕನುದಿತ ಭಾಸ್ಕರನಂತೆ ತೋರ್ಪನು ಬಿಂಬನೆಂದೆನಿಸಿ
ಪದುಮಚಕ್ರ ಸುಶಂಖ ಸುಗದಾಂಗದ ಕಟಕ ಮುಕುಟ ಅಂಗುಳೀಯಕ
ಪದಕ ಕೌಸ್ತುಭ ಹಾರ ಗ್ರೈವೇಯ ಆದಿ ಭೂಷಿತನು||6||

ದ್ವಿದಳ ಪದ್ಮವು ಶೋಭಿಪುದು ಕಂಠದಲಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ
ತನ್ನಯ ಸುದತಿಯಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ ಹಂಸ ಉಪಾಸನೆಯ ಮಾಳ್ಪ
ಉದಕವು ಅನ್ನಾದಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶದನು ತಾನಾಗಿದ್ದು
ಉದಾನ ಅಭಿಧನು ಶಬ್ಧವ ನುಡಿದು ನುಡಿಸುವ ಸರ್ವಜೀವರೊಳು||7||

ನಾಸಿಕದಿ ನಾಸತ್ಯ ದಸ್ರರು ಶ್ವಾಸಮಾನೀ ಪ್ರಾಣ ಭಾರತಿ
ಹಂಸ ಧನ್ವಂತ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪರು ಅವರೊಳಗೆ
ಭೇಶ ಭಾಸ್ಕರರು ಅಕ್ಷಿ ಯುಗಳಕೆ ಅಧೀಶರೆನಿಪರು
ಅವರೊಳಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶದಧಿ ವಾಮನರು ನೀಯಾಮಿಸುತಲಿ ಇರುತಿಹರು||8||

ಸ್ತಂಭ ರೂಪದಲಿ ಇಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣ ಅಂಬಕದಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಗುಣ ರೂಪ ಅಂಭ್ರಣಿಯು ತಾನಾಗಿ ಇಪ್ಪಳು
ವತ್ಸರೂಪದಲಿ ಪೊಂಬಸಿರ ಪದಯೋಗ್ಯ ಪವನ
ತ್ರಿಯಂಬಕಾದಿ ಸಮಸ್ತ ದಿವಿಜ ಕದಂಬ ಸೇವಿತನಾಗಿ ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ತೋರ್ಪ||9||

ನೇತ್ರಗಳಲಿ ವಸಿಷ್ಠ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೌತಮ ಅತ್ರಿ
ಆ ಜಮದಗ್ನಿ ನಾಮಗಳಿಂದ ಕರೆಸುತಲಿ
ಪತ್ರತಾಪಕ ಶಕ್ರ ಸೂರ್ಯ ಧರಿತ್ರಿ ಪರ್ಜನ್ಯಾದಿ ಸುರರು
ಜಗತ್ರಯ ಈಶನ ಭಜಿಪರು ಅನುದಿನ ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||10||

ಜ್ಯೋತಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪನು ಕಪಿಲ ಪುರುಹೂತ ಮುಖ ದಿಕ್ಪತಿಗಳಿಂದ ಸಮೇತನಾಗಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಅಕ್ಷಿಯ ಮುಖದೊಳಿಹ ವಿಶ್ವ
ಶ್ವೇತವರ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜನು ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ
ಸ್ಥೂಲ ವಿಷಯವ ಚೇತನರಿಗೆ ಉಂಡು ಉಣಿಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿತ್ತು ನೃಗಜಾಸ್ಯ||11||

ನೆಲೆಸಿಹರು ದಿಕ್ದೇವತೆಗಳು ಇಕ್ಕರದ ಕರ್ಣಂಗಳಲಿ
ತೀರ್ಥಂಗಳಿಗೆ ಮಾನಿಗಳಾದ ಸುರನದಿ ಮುಖ್ಯ ನಿರ್ಜನರು
ಬಲದ ಕಿವಿಯಲಿ ಇರುತಿಹರು ಬಾಂಬೊಳೆಯ ಜನಕ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು
ನಿರ್ಮಲಿನರನು ಮಾಡುವನು ಈಪರಿ ಚಿಂತಿಸುವ ಜನರ||12||

ಚಿತ್ತಜ ಇಂದ್ರರು ಮನದೊಳು ಇಪ್ಪರು ಕೃತ್ತಿವಾಸನು ಅಹಂಕಾರದಿ
ಚಿತ್ತ ಚೇತನಮಾನಿಗಳು ವಿಹಗ ಇಂದ್ರ ಫಣಿಪರೊಳು ನಿತ್ಯದಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು
ಹತ್ತೊಂಭತ್ತು ಮೊಗ ತೈಜಸನು
ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯೈದಿಸಿ ಜೀವರನು ಪ್ರವಿಭಕ್ತ ಭುಕುವೆನಿಪ||13||

ಜ್ಞಾನಮಯ ತೈಜಸನು ಹೃದಯ ಸ್ಥಾನವ ಐದಿಸಿ
ಪ್ರಾಜ್ಞನೆಂಬ ಅಭಿಧಾನದಿಂ ಕರೆಸುತ್ತ ಚಿತ್ಸುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯನೆ ಕೊಡುತ
ಆನತೆಷ್ಟ ಪ್ರದನು ಅನುಸಂಧಾನವೀಯದೆ ಸುಪ್ತಿಯೈದಿಸಿ
ತಾನೆ ಪುನರಪಿ ಸ್ವಪ್ನ ಜಾಗ್ರತೆಯೀವ ಚೇತನಕೆ||14||

ನಾಲಿಗೆಯೊಳಿಹ ವರುಣ ಮತ್ಸ್ಯ ಅಣುನಾಲಿಗೆಯೊಳು ಉಪೇಂದ್ರ ಇಂದ್ರರು
ತಾಲು ಪರ್ಜನ್ಯಾಖ್ಯ ಸೂರ್ಯನು ಅರ್ಧಗರ್ಭನಿಹ
ಅಲೆಯೊಳು ವಾಮನ ಸುಭಾಮನ ಫಾಲದೊಳು ಶಿವ ಕೇಶವನು
ಸುಕಪೋಲದೊಳಗೆ ರತೀಶ ಕಾಮನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ||15||

ರೋಮಗಳಲಿ ವಸಂತ ತ್ರಿಕಕುದ್ಧಾಮ ಮುಖದೊಳಗೆ ಅಗ್ನಿ ಭಾರ್ಗವ
ತಾಮರಸ ಭವ ವಾಸುದೇವರು ಮಸ್ತಕದೊಳಿಹರು
ಈ ಮನದೊಳಿಹ ವಿಷ್ಣು ಶಿಖದೊಳು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ನಾರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ತನ್ನ ಅನುದಿನದಿ ನೆನೆವರ ಮೃತ್ಯು ಪರಿಹರಿಪ||16||

ಮೌಳಿಯಲ್ಲಿಹ ವಾಸುದೇವನು ಏಳು ಅಧಿಕ ನವ ಜಾತಿ ರೂಪವ ತಾಳಿ
ಮುಖದೊಳು ಶ್ರವಣ ನಯನಾದಿ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಆಳರಸು ತಾನಾಗಿ
ಸತತ ಸುಲೀಲೆಗೈಯುತಲಿ ಇಪ್ಪ
ಸುಖಮಯ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಸಿ ನೋಡಿ ನೋಡಿಸಿ ನುಡಿದು ನುಡಿಸುವನು||17||

ಎರಡಧಿಕವು ಎಪ್ಪತ್ತು ಎನಿಪ ಸಾವಿರದ ನಾಡಿಗೆ
ಮುಖ್ಯವು ಏಕ ಉತ್ತರ ಶತಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಹವು ನೂರಾ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಅರಿದು ದೇಹದಿ ಕಲಶ ನಾಮಕ ಹರಿಗೆ ಕಳೆಗಳು ಇವು ಎಂದು
ನೈರಂತರದಿ ಪೂಜಿಸುತಿಹರು ಪರಮಾದರದಿ ಭೂಸುರರು||18||

ಇದಕೆ ಕಾರಣವೆನಿಸುವವು ಎರಡಧಿಕ ದಶ ನಾಡಿಗಳ ಒಳಗೆ
ಸುರಾ ನದಿಯೆ ಮೊದಲಾದ ಅಮಲ ತೀರ್ಥಗಳು ಇಹವು ಕರಣದಲಿ
ಪದುಮನಾಭನು ಕೇಶವಾದಿ ದ್ವಿದಶ ರೂಪದಲಿ ಇಪ್ಪನಲ್ಲಿ
ಅತಿ ಮೃದುಳವಾದ ಸುಷುಮ್ನದೊಳಗೆ ಏಕಾತ್ಮನೆನಿಸುವನು||19||
ಆಮ್ನಯ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಶ್ರೀ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದೇವಾನು ದೇಹದೊಳಗೆ
ಸುಷುಮ್ನದಿ ಈಡಾ ಪಿಂಗಳದಿ ವಿಶ್ವಾದಿ ರೂಪದಲಿ
ನಿರ್ಮಲಾತ್ಮನು ವಾಣಿ ವಾಯು ಚತುರ್ಮುಖರೊಳಿದ್ದು ಅಖಿಳ ಜೀವರ
ಕರ್ಮ ಗುಣವ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆವನು ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು||20||

ಅಬ್ದ ಅಯನ ಋತು ಮಾಸ ಪಕ್ಷ ಸುಶಬ್ಧದಿಂದಲಿ ಕರೆಸುತಲಿ
ನೀಲಾಬ್ಧ ವರ್ಣ ಅನಿರುದ್ಧನೆ ಮೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪದಲಿ
ಹಬ್ಬಿಹನು ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ಕರುಣಾಬ್ಧಿ ನಾಲ್ವತ್ತೈದು ರೂಪದಿ
ಲಭ್ಯನಾಗುವನೀ ಪರಿ ಧೇನಿಸುವ ಭಕುತರಿಗೆ||21||

ಐದು ರೂಪಾತ್ಮಕನು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪದಲಿಪ್ಪ
ಮತ್ತೆ ಹದಿನೈದು ತಿಥಿ ಇಪ್ಪತ್ತನಾಲ್ಕರಿಂದ ಪೆಚ್ಚಿಸಲು
ಐದುವದು ಅರವತ್ತಧಿಕ ಆರೈದು ದಿವಸ ಆಹ್ವಯನೊಳಗೆ
ಮನ ತೋಯ್ದವಗೆ ತಾಪತ್ರಯದ ಮಹದೋಷವೆಲ್ಲಿಹುದೋ||22||

ದಿವಸ ಯಾಮ ಮಹೂರ್ತ ಘಟಿಕಾದಿ ಅವಯವಗಳೊಳಗಿದ್ದು
ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಂದದಿ ಕಾಲನಾಮಕ ಪ್ರವಹಿಸುತಲಿಪ್ಪ
ಇವನ ಗುಣ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಂಗಳ ನಿವಹದೊಳು ಮುಳುಗಿ ಆಡುತಲಿ
ಭಾರ್ಗವಿ ಸದಾನಂದಾತ್ಮಳು ಆಗಿಹಳು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||23||

ವೇದತತಿಗಳ ಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧರಾಧರನ ಗುಣ ರೂಪ ಕ್ರಿಯೆಗಳ
ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತವನು ಕಾಣದೆ ಮನದಿಯೋಚಿಸುತ
ಆದಪನೆ ಈತನಿಗೆ ಪತ್ನಿ? ಕೃಪೋದಧಿಯು ಸ್ವೀಕರಿಸುದನು
ಲೋಕಾಧಿಪನು ಭಿಕ್ಷುಕನ ಮನೆಯ ಔತಣವ ಕೊಂಬಂತೆ||24||

ಕೋವಿದರು ಚಿತ್ತೈಸುವದು ಶ್ರೀದೇವಿಯೊಳಗಿಹ ನಿಖಿಲ ಗುಣ
ತೃಣ ಜೀವರಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಯುಕುತಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಮದಿಂದ
ದೇವ ದೇವಕಿಯಿಪ್ಪಳು ಎಂದರಿದು ಆ ವಿರಿಂಚನ ಜನನಿ
ಈತನ ಆವಕಾಲಕು ಅರಿಯಳು ಅಂತವ ನರರ ಪಾಡೇನು||25||

ಕ್ಷೀರ ದಧಿ ನವನೀತ ಘೃತದೊಳು ಸೌರಭ ರಸಾಹ್ವಯನೆನಿಸಿ ಶಾಂತೀರಮಣ
ಜ್ಞಾನ ಇಚ್ಚಾ ಕ್ರಿಯಾ ಶಕ್ತಿಯೆಂದೆಂಬ ಈರೆರೆಡು ನಾಮದಲಿ ಕರೆಸುತ
ಭಾರತೀ ವಾಗ್ದೇವಿ ವಾಯು ಸರೋರುಹ ಆಸನರು
ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿಹರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||26||

ವಸುಗಳೆಂಟು ನವ ಪ್ರಜ ಈಶರು ಶ್ವಸನ ಗುಣ ಐವತ್ತು
ಏಕಾದಶ ದಿವಾಕರರು ಅನಿತೆ ರುದ್ರರು ಅಶ್ವಿನಿಗಳೆರಡು
ದಶ ವಿಹೀನ ಶತಾಖ್ಯ ಈ ಸುಮನಸರೊಳಗೆ

ಚತುರಾತ್ಮ ನೀಯಾಮಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀರ ಖಗ ಫಣೀಂದ್ರರ ಒಳಗಿದ್ದು||27||

ತೋರುತಿಪ್ಪನು ಚಕ್ರದಲಿ ಹಿಂಕಾರ ನಾಮಕ ಶಂಖದಲಿ ಪ್ರತಿಹಾರ
ಗದೆಯಲಿ ನಿಧನ ಪದ್ಮದಲಿ ಇಪ್ಪ ಪ್ರಸ್ಥಾನ
ಕಾರುಣಿಕನು ಉದ್ಗೀಥನಾಮದಿ ಮಾರಮಣನ ಐ ರೂಪಗಳ
ಶಂಖಾರಿ ಮೊದಲಾದ ಆಯುಧಗಳೊಳು ಸ್ಮರಿಸಿ ಧರಿಸುತಿರು||28||

ತನುವೆ ರಥ ವಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಯೆ ಗುಣವೆನಿಸುವಳು
ಶ್ರೋತ್ರದೊಳು ರೋಹಿಣಿ ಶಶಾಂಕರು ಪಾಶ ಪಾಣಿಗಳು ಅಶ್ವವೆಂದೆನಿಸಿ
ಇನನು ಸಂಜ್ಞಾ ದೇವಿಯರು ಇಹರ ಅನಲ ಲೋಚನ
ಸೂತನೆನಿಸುವ ಪ್ರಣವ ಪಾದ್ಯ ಪ್ರಾಣ ನಾಮಕ ರಥಿಕನೆನಿಸುವನು||29||

ಅಮಿತ ಮಹಿಮನ ಅಪಾರ ಗುಣಗಳ ಸಮಿತ ವರ್ಣಾತ್ಮಕ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಗಮಿಸಲಾಪವೆ
ತದಭಿಮಾನಿಗಳು ಎಂದೆನಿಸಿಕೊಂಬ
ಕಮಲಾ ಸಂಭವ ಭವ ಸುರ ಇಂದ್ರಾದಿ ಅಮರರು ಅನುದಿನ ತಿಳಿಯಲು ಅರಿಯರು
ಸ್ವಮಹಿಮೆಗಳ ಆದಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯಗಳು ಅರಿವ ಸರ್ವಜ್ಞ||30||

ವಿತ್ತ ದೇಹಾಗಾರ ದಾರಾ ಪತ್ಯ ಮಿತ್ರಾದಿಗಳೊಳಗೆ
ಹರಿ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನು ಎಂದೆನಿಸಿ ನೆಲೆಸಿಪ್ಪನೆಂದರಿದು
ನಿತ್ಯದಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಬಡಿಸುತ ಉತ್ತಮ ಅಧಮ ಮಧ್ಯಮರ
ಕೃತ ಕೃತ್ಯನಾಗು ಉನ್ಮತ್ತನು ಆಗದೆ ಭೃತ್ಯ ನಾನೆಂದು||31||

ದೇವ ದೇವೇಶನ ಸುಮೂರ್ತಿ ಕಳೇವರಗಳೊಳಗೆ ಅನವರತ ಸಂಭಾವಿಸುತ
ಪೂಜಿಸುತ ನೋಡುತ ಸುಖಿಸುತಿರು ಬಿಡದೆ
ಶ್ರೀವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ತಾ ಒಲಿದು ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ
ಭವ ನೋವ ಪರಿಹರಿಸುವನು ಪ್ರವಿತತ ಪತಿತ ಪಾವನನು||32||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

pAdamAni jayantana oLage sumEdha nAyakanu ippa
dakShiNa pAdada anguTadalli pavananu BAraBRudrUpa
kAdukonDiha Tankitara modalAda nAmadi
sandhigaLali Iraidu rUpadali ippa santata naDedu naDesutali||1||

kapila cArvAnga Adi rUpadi vapugaLoLu hastagaLa sandhiyoLu
aparimita karmagaLa mADutalippa dinadinadi
kRupaNa vatsala pArSvadoLu para suPaliyenisuva
gudupasthadi vipuLa baliBaga manavenisi tundiyoLage irutihanu||2||

aidu mEloMdadhikadaLavuLLa aidu padmavu nABi mUladi
aidu mUrtigaLihavu aniruddhAdi nAmadali
aidisuta garBavanu jIvara anAdi karma prakRuti guNagaLa
hAdi tappalugoDade vyApAragaLa mADutiha||3||

nABiyali ShaTkOna manDalada I BaviShyad brahmanoLu
muktABa SrI pradyumnanu ippanu vibudha gaNasEvya
SOBisuva kaustuBave modalAda ABaraNa AyudhagaLinda
mahA Bayankara pApa puruShana SOShisuva nitya||4||

dvAdaSa arkara manDalavu madhya udaradoLu suShumnadoLagihadu
aidu rUpAtmakanu aravattadhika munnUru
I divArAtrigaLa mAnigaLu Ada divijara santayisuta
niShAda rUpaka daityaranu saMharipa nityadali||5||

hRudayadoLagihadu aShTadaLa kamala adaroLage
prAdESa nAmakanudita BAskaranante tOrpanu biMbanendenisi
padumacakra suSanKa sugadAngada kaTaka mukuTa anguLIyaka
padaka kaustuBa hAra graivEya Adi BUShitanu||6||

dvidaLa padmavu SOBipudu kanThadali muKyaprANa
tannaya sudatiyinda oDagUDi haMsa upAsaneya mALpa
udakavu annAdigaLige avakASadanu tAnAgiddu
udAna aBidhanu Sabdhava nuDidu nuDisuva sarvajIvaroLu||7||

nAsikadi nAsatya dasraru SvAsamAnI prANa BArati
haMsa dhanvantrigaLu allalli ipparu avaroLage
BESa BAskararu akShi yugaLake adhISareniparu
avaroLage lakShmISadadhi vAmanaru nIyAmisutali irutiharu||8||

staMBa rUpadali ippa dakShiNa aMbakadi pradyumna
guNa rUpa aMBraNiyu tAnAgi ippaLu
vatsarUpadali poMbasira padayOgya pavana
triyaMbakAdi samasta divija kadaMba sEvitanAgi sarva padArthagaLa tOrpa||9||

nEtragaLali vasiShTha viSvAmitra BAradvAja gautama atri
A jamadagni nAmagaLiMda karesutali
patratApaka Sakra sUrya dharitri parjanyAdi suraru
jagatraya ISana Bajiparu anudina parama Bakutiyali||10||

jyOtiyoLage ippanu kapila puruhUta muKa dikpatigaLiMda samEtanAgi
dakShiNa akShiya muKadoLiha viSva
SvEtavarNa caturBujanu saMprItiyiMdali
sthUla viShayava cEtanarige uMDu uNipa jAgrateyittu nRugajAsya||11||

nelesiharu dikdEvategaLu ikkarada karNangaLali
tIrthaMgaLige mAnigaLAda suranadi muKya nirjanaru
balada kiviyali irutiharu bAMboLeya janaka trivikramanu
nirmalinaranu mADuvanu Ipari cintisuva janara||12||

cittaja indraru manadoLu ipparu kRuttivAsanu ahankAradi
citta cEtanamAnigaLu vihaga indra PaNiparoLu nityadali nelegonDu
hattoMBattu moga taijasanu
svapnAvastheyaidisi jIvaranu praviBakta Bukuvenipa||13||

j~jAnamaya taijasanu hRudaya sthAnava aidisi
prAj~janeMba aBidhAnadiM karesutta citsuKa vyaktiyane koDuta
AnateShTa pradanu anusandhAnavIyade suptiyaidisi
tAne punarapi svapna jAgrateyIva cEtanake||14||

nAligeyoLiha varuNa matsya aNunAligeyoLu upEndra indraru
tAlu parjanyAKya sUryanu ardhagarBaniha
aleyoLu vAmana suBAmana PAladoLu Siva kESavanu
sukapOladoLage ratISa kAmanu alli pradyumna||15||

rOmagaLali vasanta trikakuddhAma muKadoLage agni BArgava
tAmarasa Bava vAsudEvaru mastakadoLiharu
I manadoLiha viShNu SiKadoLu umAmahESvara nArasiMhasvAmi
tanna anudinadi nenevara mRutyu pariharipa||16||

mauLiyalliha vAsudEvanu ELu adhika nava jAti rUpava tALi
muKadoLu SravaNa nayanAdi avayavagaLige ALarasu tAnAgi
satata sulIlegaiyutali ippa
suKamaya kELi kELisi nODi nODisi nuDidu nuDisuvanu||17||

eraDadhikavu eppattu enipa sAvirada nADige
muKyavu Eka uttara SatagaLu alli ihavu nUrA ondu mUrtigaLu
aridu dEhadi kalaSa nAmaka harige kaLegaLu ivu endu
nairantaradi pUjisutiharu paramAdaradi BUsuraru||18||

idake kAraNavenisuvavu eraDadhika daSa nADigaLa oLage
surA nadiye modalAda amala tIrthagaLu ihavu karaNadali
padumanABanu kESavAdi dvidaSa rUpadali ippanalli
ati mRuduLavAda suShumnadoLage EkAtmanenisuvanu||19||

Amnaya pratipAdya SrI pradyumna dEvAnu dEhadoLage
suShumnadi IDA pingaLadi viSvAdi rUpadali
nirmalAtmanu vANi vAyu caturmuKaroLiddu aKiLa jIvara
karma guNava anusarisi naDevanu viSva vyApakanu||20||

abda ayana Rutu mAsa pakSha suSabdhadindali karesutali
nIlAbdha varNa aniruddhane modalAda aidu rUpadali
habbihanu sarvatradali karuNAbdhi nAlvattaidu rUpadi
laByanAguvanI pari dhEnisuva Bakutarige||21||

aidu rUpAtmakanu ippattaidu rUpadalippa
matte hadinaidu tithi ippattanAlkarinda peccisalu
aiduvadu aravattadhika Araidu divasa AhvayanoLage
mana tOydavage tApatrayada mahadOShavellihudO||22||

divasa yAma mahUrta GaTikAdi avayavagaLoLagiddu
gangA pravAhadandadi kAlanAmaka pravahisutalippa
ivana guNa rUpa kriyangaLa nivahadoLu muLugi ADutali
BArgavi sadAnandAtmaLu AgihaLu ella kAladali||23||

vEdatatigaLa mAni lakShmI dharAdharana guNa rUpa kriyegaLa
Adi madhya antavanu kANade manadiyOcisuta
Adapane Itanige patni? kRupOdadhiyu svIkarisudanu
lOkAdhipanu BikShukana maneya autaNava koMbante||24||

kOvidaru cittaisuvadu SrIdEviyoLagiha niKila guNa
tRuNa jIvarali kalpisi yukutiyali mattu kramadiMda
dEva dEvakiyippaLu endaridu A virincana janani
Itana AvakAlaku ariyaLu antava narara pADEnu||25||

kShIra dadhi navanIta GRutadoLu sauraBa rasAhvayanenisi SAntIramaNa
j~jAna iccA kriyA SaktiyendeMba IrereDu nAmadali karesuta
BAratI vAgdEvi vAyu sarOruha Asanaru
alli nelesiharu ella kAladali||26||

vasugaLenTu nava praja ISaru Svasana guNa aivattu
EkAdaSa divAkararu anite rudraru aSvinigaLeraDu
daSa vihIna SatAKya I sumanasaroLage
caturAtma nIyAmisuva brahma samIra Kaga PaNIMdrara oLagiddu||27||

tOrutippanu cakradali hinkAra nAmaka SanKadali pratihAra
gadeyali nidhana padmadali ippa prasthAna
kAruNikanu udgIthanAmadi mAramaNana ai rUpagaLa
SanKAri modalAda AyudhagaLoLu smarisi dharisutiru||28||

tanuve ratha vAk aBimAniye guNavenisuvaLu
SrOtradoLu rOhiNi SaSAMkaru pASa pANigaLu aSvavendenisi
inanu saMj~jA dEviyaru ihara anala lOcana
sUtanenisuva praNava pAdya prANa nAmaka rathikanenisuvanu||29||

amita mahimana apAra guNagaLa samita varNAtmaka Sruti smRuti gamisalApave
tadaBimAnigaLu endenisikoMba
kamalA saMBava Bava sura indrAdi amararu anudina tiLiyalu ariyaru
svamahimegaLa Adi anta madhyagaLu ariva sarvaj~ja||30||

vitta dEhAgAra dArA patya mitrAdigaLoLage
hari pratyagAtmanu endenisi nelesippanendaridu
nityadali saMtRupti baDisuta uttama adhama madhyamara
kRuta kRutyanAgu unmattanu Agade BRutya nAnendu||31||

dEva dEvESana sumUrti kaLEvaragaLoLage anavarata saMBAvisuta
pUjisuta nODuta suKisutiru biDade
SrIvara jagannAtha viThala tA olidu kAruNyadali
Bava nOva pariharisuvanu pravitata patita pAvananu||32||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Panchamahayagna Sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಜನನಿಪಿತಭೂವಾರಿದಾಂಬರವೆನಿಪ ಪಂಚಾಗ್ನಿಯಲಿ
ನಾರಾಯಣನ ತ್ರಿಂಶತಿ ಮೂರ್ತಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳ ನೆನೆದು
ದಿವಸಾಳು ಎಂಬ ಸಮಿಧೆಗಳು ನಿರಂತರ ಹೋಮಿಸುತ
ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನು ಎನಿಪ ಪರಮನ ಬೇಡು ಪರಮಸುಖ||1||

ಗಗನ ಪಾವಕ ಸಮಿಧೆ ರವಿ ರಶ್ಮಿಗಳೇ ಧೂಮವು ಅರ್ಚಿಯೆನಿಪುದು ಹಗಲು
ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಿಡಿಗಳು ಚಂದ್ರಮ ಅಂಗಾರ
ಮೃಗವರ ಉದರನೊಳಗೆ ಐದು ರೂಪಗಳ ಚಿಂತಿಸಿ
ಭಕ್ತಿರಸ ಮಾತುಗಳೆ ಮಂತ್ರವ ಮಾಡಿ ಹೋಮಿಸುವರು ವಿಪಶ್ಚಿತರು||2||

ಪಾವಕನು ಪರ್ಜನ್ಯ ಸಮಿಧೆಯು ಪ್ರಾವಹೀಪತಿ ಧೂಮಗಳು ಮೇಘಾವಳಿಗಳು
ಅರ್ಚಿ ಕ್ಷಣಪ್ರಭೆ ಗರ್ಜನವೆ ಕಿಡಿಯು ಭಾವಿಸುವುದು ಅಂಗಾರ ಸಿಡಿಲೆಂದು
ಈ ವಿಧ ಅಗ್ನಿಯೊಳು ಅಬ್ಧಿ ಜಾತನ ಕೋವಿದರು ಹೋಮಿಸುವರು ಅನುದಿನ
ಪರಮ ಭಕುತಿಯಲಿ||3||

ಧರಣಿಯೆಂಬುದೇ ಅಗ್ನಿ ಸಂವತ್ಸರವೇ ಸಮಿಧೆ ವಿಹಾಯಸವೇ ಪೊಗೆ
ಇರಳು ಉರಿ ದಿಶ ಅಂಗಾರ ಅವಾಂತರ ದಿಗ್ವಲಯ ಕಿಡಿಯು
ವರುಷವೆಂಬ ಆಹುತಿಗಳಿಂದಲಿ ಹರಿಯ ಮೆಚ್ಚಿಸಿ
ಸಕಲರೊಳಗೆ ಅಧ್ವರಿಯನಾಗಿರು ಸರ್ವ ರೂಪಾತ್ಮಕನ ಚಿಂತಿಸುತ||4||

ಪುರುಷ ಶಿಖಿ ವಾಕ್ಸಮಿಧೆ ಧೂಮವು ಪರಣ ಅರ್ಚಿಯು ಜಿಹ್ವೆ ಶ್ರೋತ್ರಗಳು ಎರಡು ಕಿಡಿಗಳು
ಲೋಚನಗಳು ಅಂಗಾರವೆನಿಸುವುವು
ನಿರುತ ಭುಂಜಿಸುವನ್ನ ಯದುಕುಲವರನಿಗೆ ಅವದಾನಗಳೆಂದು
ಈ ಪರಿ ಸಮರ್ಪಣೆಗೈಯೆ ಕೈಗೊಂಡು ಅನುದಿನದಿ ಪೊರೆವ||5||

ಮತ್ತೆ ಯೋಷ ಅಗ್ನಿಯೊಳು ತಿಳಿವುದು ಉಪಸ್ಥ ತತ್ತ್ವವೆ ಸಮಿಧೆ
ಕಾಮೋತ್ಪತ್ತಿ ಪರಮಾತುಗಳು ಧೂಮವು ಯೋನಿ ಮಹದರ್ಚಿ
ತತ್ಪ್ರವೇಶ ಅಂಗಾರ ಕಿಡಿಗಳು ಉತ್ಸಹ ಉತ್ಸರ್ಜನವೆ
ಪುರುಷೋತ್ತಮನಿಗೆ ಅವದಾನವನೆ ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ನಿಸುವ||6||

ಐದಗ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮರೆಯದೆ ಐದು ರೂಪಾತ್ಮಕನ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಗಳ
ಅನುದಿನದಿ ನೆನೆವರಿಗೆ ಜನ್ಮಗಳ ಐದಿಸನು ನಳಿನಾಕ್ಷ
ರಣದೊಳು ಮೈದುನನ ಕಾಯ್ದಂತೆ ಸಲಹುವ
ಬೈದವಗೆ ಗತಿಯಿತ್ತ ಭಯಹರ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನು||7||

ಪಂಚನಾರೀ ತುರಗದಂದದಿ ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನು ತಾ ಷಟ್ಪoಚ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ
ತತ್ತನ್ನಾಮದಿಂ ಕರೆಸಿ
ಪಂಚ ಪಾವಕ ಮುಖದಿ ಗುಣಮಯ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕ ಶರೀರವ
ಪಂಚ ವಿಧ ಜೀವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಲ್ಲೆ ರಮಿಸುವನು||8||

ವಿಧಿ ಭವಾದಿ ಸಮಸ್ತ ಜೀವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಏಕಾತ್ಮನೆನಿಸುವ ಪದುಮನಾಭನು
ಅಚ್ಯುತಾನಂತಾದಿರೂಪದಲಿ
ಅಧಿಸುಭೂತಾಧ್ಯಾತ್ಮವ ಅಧಿದೈವದೊಳು ಕರೆಸುವ
ಪ್ರಾಣನಾಗಾಭಿದನು ದಶರೂಪದಲಿ ದಶವಿಧ ಪ್ರಾಣರೊಳಗಿದ್ದು||9||

ಈರೈದು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಆರಧಿಕ ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಗಳ
ಈರೆರೆಡು ಸ್ಥಾನದಲಿ ಚಿಂತಿಪುದು ಅನುದಿನದಿ ಬುಧರು
ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೇಳು ಅಧಿಕ ಮೂರಾರುಸಾವಿರ ರೂಪದಿಂ
ದಶ ಮಾರುತರೊಳಿದ್ದು ಅವರವರ ಪೆಸರಿಂದ ಕರೆಸುವನು||10||

ಚಿತ್ತೈಸುವುದು ಎಂಟಧಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಶತದ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು
ಅಹವಲ್ಲೇ ಪರಿಯಂತ
ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ರೂಪಗಳ ನೆರೆಬಿತ್ತವರೀಪರಿ ತಿಳಿದು
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡು ಕೊಂಡಾಡು||11||

ಈರೆರೆಡು ಶತದ್ವಿಷ್ಟ ಅಧಿಕ ಹದಿನಾರು ಸಾವಿರ ರೂಪ ಸರ್ವ ಶರೀರದೊಳು
ಶಬ್ಧಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ
ಮಾರುತನು ನಾಗಾದಿ ರೂಪದಿ
ಮೂರನೇ ಗುಣಮಾನಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾರಮಣ ವಿದ್ಯಾಕುಮೋಹವ ಕೊಡುವ ಕರಣಕ್ಕೆ||12||

ಐದವಿದ್ಯೆಗಳೊಳಗೆ ಇಹ ನಾಗಾದಿಗಳ ಅಧಿಷ್ಠಾನದಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವನು
ಕೃದ್ಧೋಲ್ಕ ಮೊದಲಾದ ಐದು ರೂಪಗಳ ತಾ ಧರಿಸಿ
ಸಜ್ಜನರ ಅವಿದ್ಯವ ಛೇದಿಸುವ ತಾಮಸರಿಗೆ ಅಜ್ಞಾನಾದಿಗಳ ಕೊಟ್ಟು
ಅವರವರ ಸಾಧನವ ಮಾಡಿಸುವ||13||

ಗೋವುಗಳೊಳು ಉದ್ಗೀಥನಿಹ ಪ್ರಸ್ಥಾವ ಹಿಂಕಾರ ಎರಡೂ ರೂಪದಿ ಅವ್ಯಾಜಗಳೊಳಿಹನು
ಪ್ರತಿಹಾರಾಹ್ವ ಹಯಗಳೊಳು
ಜೀವನಪ್ರದ ನಿಧನ ಮನುಜರೊಳು ಈ ವಿಧದೊಳಿಹ ಪಂಚ ಸಾಮವ
ಝಾವ ಝಾವಕೆ ನೆನೆವರಿಗೆ ಐದಿಸನು ಜನ್ಮಗಳ||14||

ಯುಗ ಚತುಷ್ಟಯಗಳಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕ ಧರ್ಮ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರವರ್ತಕ
ವಾಸುದೇವಾದಿ ಈರೆರೆಡು ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಯುಗಾದಿ ಕೃತು ತಾ ಯುಗ ಪ್ರವರ್ತಕಯೆನಿಸಿ
ಧರ್ಮ ಪ್ರಘಟಕನು ತಾನಾಗಿ ಭಕುತರಿಗೀವ ಸಂಪದವ||15||

ತಲೆಯೊಳಿಹ ನಾರಾಯಣನು ಗಂಟಲಡಿ ಒಡಲೊಳು ವಾಸುದೇವನು
ಬಲದಲಿಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಎಡ ಭಾಗದಲಿ ಅನಿರುದ್ಧ
ಕೆಳಗಿನ ಅಂಗದಿ ಸಂಕರುಷಣನ ತಿಳಿದು
ಈ ಪರಿ ಸಕಲ ದೇಹಗಳೊಳಗೆ ಪಂಚಾತ್ಮಕನ ರೂಪವ ನೋಡು ಕೊಂಡಾಡು||16||

ತನು ವಿಶಿಷ್ಟದಿ ಇಪ್ಪ ನಾರಾಯಣನು ಕಟಿ ಪಾದ ಅಂತ ಸಂಕರುಷಣನು
ಶಿರ ಜಘನ ಅಂತವಾಗಿಹ ವಾಸುದೇವಾಖ್ಯ
ಅನಿಮಿಷ ಈಷ ಅನಿರುದ್ಧ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನ್ನು ಎಡದಿ ಬಲ ಭಾಗದಿ
ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ ಉಂಟೆ ಮೈಲಿಗೆ ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಗಳು||17||

ಪದುಮನಾಭನು ಪಾಣಿಯೊಳಗಿಹ ವದನದಲಿ ಹೃಷಿಕೇಶ
ನಾಸಿಕ ಸದನದಲಿ ಶ್ರೀಧರನು ಜಿಹ್ವೆಯೊಳು ಇಪ್ಪ ವಾಮನನು
ವಿದಿತ ನೇತ್ರದಿ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮನು ತ್ವಕ್ದೇಶದೊಳಗಿಹ
ಕರ್ಣದಲಿ ಇಪ್ಪನು ವಿಷ್ಣುನಾಮಕ ಶ್ರವಣನೆಂದೆನಿಸಿ||18||

ಮನದೊಳಿಹ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಧನಪ ಸಖ ತತ್ವದೊಳು
ನಾರಾಯಣ ಮಹತ್ತತ್ವದೊಳು ಅವ್ಯಕ್ತದೊಳು ಕೇಶವನು
ಇನಿತು ರೂಪವ ದೇಹದೊಳು ಚಿಂತನೆಯ ಗೈವ ಮಹಾತ್ಮರು
ಇಳೆಯೊಳು ಮನುಜರು ಅವರಲ್ಲ ಅಮರರೇ ಸರಿ ಹರಿಕೃಪಾಬಲದಿ||19||

ನೆಲದೊಳು ಇಪ್ಪನು ಕೃಷ್ಣ ರೂಪದಿ ಜಲದೊಳು ಇಪ್ಪನು ಹರಿಯೆನಿಸಿ
ಶಿಖಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪನು ಪರಶುರಾಮ ಉಪೆನ್ದ್ರನು ಎಂದೆನಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಳು ಇಪ್ಪನು ಜನಾರ್ಧನನು
ಬಾಂದಲದೊಳು ಅಚ್ಯುತ ಗಂಧ ನರಹರಿ
ಪೊಳೆವ ಅಧೋಕ್ಷಜ ರಸಗಳೊಳು ರಸರೂಪ ತಾನಾಗಿ||20||

ರೂಪ ಪುರುಷೋತ್ತಮನು ಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಾಪಕನು ಅನಿರುದ್ಧ
ಶಬ್ಧದಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಉಪಸ್ಥದಿ ವಾಸುದೇವನಿಹ
ತಾ ಪೊಳೆವ ಪಾಯುಸ್ಥನಾಗಿ ಜಯಾಪತಿಯು ಸಂಕರುಷಣನು
ಸುಸ್ಥಾಪಕನೆನಿಸಿ ಪಾದದೊಳು ದಾಮೋದರನು ಪೊಳೆವ||21||

ಚತುರ ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವದೊಳು ಶ್ರೀಪತಿಯೆ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪದಿ
ವಿದಿತನಾಗಿದ್ದು ಅಖಿಲ ಜೀವರ ಸಂಹನನದೊಳಗೆ
ಪ್ರತತಿಯಂದದಿ ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುತ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡು
ಅತುಳ ಮಹಿಮನು ಷಣ್ಣವತಿ ನಾಮದಲಿ ನೆಲೆಸಿಹನು||22||

ಚತುರ ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವದೊಳು ತತ್ಪತಿಗಳೆನಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ದೇವತೆಗಳೊಳು
ಹನ್ನೊಂದು ನೂರೈವತ್ತೆರಡು ರೂಪ
ವಿತತನಾಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಜೀವರ ಜತನ ಮಾಡುವ ಗೋಸುಗ
ಜಗತ್ಪತಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲವಿದರಿಂದ||23||

ಇಂದಿರಾಧವ ಶಕ್ತಿ ಮೊದಲಾದ ಒಂದಧಿಕದಶ ರೂಪದಿಂದಲಿ
ಪೊಂದಿಹನು ಸಕಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷನಾಮಕನು
ಸುಂದರಪ್ರದ ಪೂರ್ಣಜ್ಞಾನಾನಂದಮಯ
ಚಿತ್ದೇಹದೊಳು ತಾನೊಂದರೆಕ್ಷಣ ವಗಲದಲೆ ಪರಮಾಪ್ತನು ಆಗಿಪ್ಪ||24||

ಆರಧಿಕ ದಶ ರೂಪದಿಂದಲಿ ತೋರುತ ಇಪ್ಪನು ವಿಶ್ವ
ಲಿಂಗಶರೀರದೊಳು ತೈಜಸನು ಪ್ರಾಜ್ಞನು ತುರ್ಯನಾಮಕನು
ಮೂರೈದು ರೂಪಗಳ ಧರಿಸುತಲಿ ಈರೈದು ಕರಣದೊಳು ಮಾತ್ರದಿ
ಖೈರ ಶಿಖಿ ಜಲ ಭೂಮಿಯೊಳಗಿಹನು ಆತ್ಮನಾಮದಲಿ||25||

ಮನದೊಳು ಅಹಂಕಾರದೊಳು ಚಿಂತನೆಯ ಮಾಳ್ಪುದು ಅಂತರಾತ್ಮನ
ಘನ ಸುತತ್ತ್ವದಿ ಪರಮನ ಅವ್ಯಕ್ತದಲಿ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮ
ಇನಿತು ಪಂಚಾಶಯ್ವರಣ ವೇದ್ಯನ ಅಜಾದ್ಯೈವತ್ತು ಮೂರ್ತಿಗಳನು
ಸದಾ ಸರ್ವತ್ರ ದೇಹಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಪುದು||26||

ಚತುರ ವಿಂಶತಿ ತತ್ತ್ವದೊಳು ತತ್ಪತಿಗಳೆನಿಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಖ ದೇವತೆಗಳೊಳು
ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನೂರಧಿಕ ಚತುರ ವಿಂಶತಿ ರೂಪದಿಂದಲಿ
ವಿತತನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೊಳು
ಪ್ರಾಕೃತ ಪುರುಷನಂದದಲಿ ಪಂಚಾತ್ಮಕನು ರಮಿಸುವನು||27||

ಕೇಶವಾದಿ ಸುಮೂರ್ತಿ ದ್ವಾದಶ ಮಾಸ ಪುಂಡ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ವೇದವ್ಯಾಸ ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪಗಳು ಆರು ಋತುಗಳಲಿ
ವಾಸವಾಗಿಹನೆಂದು ತ್ರಿಂಶತಿ ವಾಸರದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ ಧರ್ಮ ನಿರಾಶೆಯಿಂದಲಿ ಮಾಡು
ಕರುಣವ ಬೇಡು ಕೊಂಡಾಡು||28||

ಲೋಷ್ಠ ಕಾಂಚನ ಲೋಹ ಶೈಲಜ ಕಾಷ್ಠ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ಜಡ
ಪರಮೇಷ್ಠಿ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಳ ಚೇತನರೊಳಗೆ ಅನುದಿನವು
ಚೇಷ್ಟೆಗಳ ಮಾಡಿಸುತ ತಿಳಿಸದೆ ಪ್ರೇಷ್ಟನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಸರ್ವೇಷ್ಟ ಆದಾಯಕ ಸಂತೈಸುವನು ಸರ್ವ ಜೀವರನು||29||

ವಾಸುದೇವಾನಿರುದ್ಧ ರೂಪದಿ ಪುಂ ಶರೀರದೊಳಿಹನು ಸರ್ವದ
ಸ್ತ್ರೀ ಶರೀರದೊಳಿಹನು ಸಂಕರುಷಣನು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಶ್ರುತಿ ವಿನುತ ಸರ್ವಸುನಿಲ ನಾರಾಯಣನ
ಸದುಪಾಸನೆಯ ಗೈವರರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತರು ಎನಿಸುವರು||30||

ತನ್ನನಂತ ಅನಂತ ರೂಪ ಹಿರಣ್ಯ ಗರ್ಭಾದಿಗಳೊಳಗೆ
ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರ ಹರಹಿ ಅವರವರ ಅಖಿಳ ವ್ಯಾಪಾರ
ಬನ್ನಬಡದಲೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಧನ್ಯರೆನಿಸಿ
ಸಮಸ್ತ ದಿವಿಜರ ಪುಣ್ಯಕರ್ಮವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಸುಖವಿತ್ತು ಪಾಲಿಸುವ||31||

ಸಾಗರದೊಳಿಹ ನದಿಯ ಜಲ ಭೇದ ಆಗಸದೊಳು ಇಪ್ಪ ಅಬ್ದ ಬಲ್ಲವು
ಕಾಗೆ ಗುಬ್ಬಿಗಳು ಅರಿಯ ಬಲ್ಲವೇ ನದಿಯ ಜಲಸ್ಥಿತಿಯ
ಭೋಗಿವರ ಪರಿಯಂಕ ಶಯನನೊಳು ಈ ಗುಣತ್ರಯ ಬದ್ಧ ಜಗವಿಹುದು
ಆಗಮಜ್ಞರು ತಿಳಿವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಅಳವಡದು||32||

ಕರಣ ಗುಣ ಭೂತಗಳೊಳಗೆ ತದ್ವರನೆನಿಪ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದಿವಿಜರೊಳರಿತು
ರೂಪ ಚತುಷ್ಟಯಗಳ ಅನುದಿನದಿ ಸರ್ವತ್ರ ಸ್ಮರಿಸುತ ಅನುಮೋದಿಸುತ ಹಿಗ್ಗುತ
ಪರವಶದಿ ಪಾಡುವರಿಗೆ ತನ್ನಿರವ ತೋರಿಸಿ
ಭವವಿಮುಕ್ತರ ಮಾಡಿ ಪೋಷಿಸುವ||33||

ಮೂಲರೂಪನು ಮನದೊಳಿಹ ಶ್ರವಣ ಆಲಿಯೊಳಗಿಹ ಮತ್ಸ್ಯ
ಕೂರ್ಮನು ಕೋಲರೂಪನು ತ್ವಕ್ರಸನದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ನರಸಿಂಹ
ಬಾಲವಟು ವಾಮನನು ನಾಸಿಕ ನಾಳದೊಳು ವದನದಲಿ ಭಾರ್ಗವ
ವಾಲಿಭಂಜನ ಹಸ್ತದೊಳು ಪಾದ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ||34||

ಜಿನ ವಿಮೋಹಕ ಬುದ್ಧ ಪಾಯುಗ ದನುಜ ಭಂಜನ ಕಲ್ಕಿ ಮೇಡ್ರದಿ
ಇನಿತು ದಶ ರೂಪಗಳ ದಶ ಕರಣಂಗಳಲಿ ತಿಳಿದು
ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯಂಗಳು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನಲು ಕೈಕೊಂಬ
ವೃಜಿನ ಅರ್ದನ ವರ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ವಿಶ್ವ ವ್ಯಾಪಕನು||35||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

jananipitaBUvAridAMbaravenipa pancAgniyali
nArAyaNana trimSati mUrtigaLa vyApAra vyAptigaLa nenedu
divasALu eMba samidhegaLu nirantara hOmisuta
pAvanake pAvananu enipa paramana bEDu paramasuKa||1||

gagana pAvaka samidhe ravi raSmigaLE dhUmavu arciyenipudu hagalu
nakShatragaLu kiDigaLu candrama angAra
mRugavara udaranoLage aidu rUpagaLa cintisi
Baktirasa mAtugaLe mantrava mADi hOmisuvaru vipaScitaru||2||

pAvakanu parjanya samidheyu prAvahIpati dhUmagaLu mEGAvaLigaLu
arci kShaNapraBe garjanave kiDiyu BAvisuvudu angAra siDilendu
I vidha agniyoLu abdhi jAtana kOvidaru hOmisuvaru anudina
parama Bakutiyali||3||

dharaNiyeMbudE agni saMvatsaravE samidhe vihAyasavE poge
iraLu uri diSa aMgAra avAntara digvalaya kiDiyu
varuShaveMba AhutigaLindali hariya meccisi
sakalaroLage adhvariyanAgiru sarva rUpAtmakana cintisuta||4||

puruSha SiKi vAksamidhe dhUmavu paraNa arciyu jihve SrOtragaLu eraDu kiDigaLu
lOcanagaLu angAravenisuvuvu
niruta Bunjisuvanna yadukulavaranige avadAnagaLendu
I pari samarpaNegaiye kaigonDu anudinadi poreva||5||

matte yOSha agniyoLu tiLivudu upastha tattvave samidhe
kAmOtpatti paramAtugaLu dhUmavu yOni mahadarci
tatpravESa angAra kiDigaLu utsaha utsarjanave
puruShOttamanige avadAnavane kaikonDu mannisuva||6||

aidagnigaLalli mareyade aidu rUpAtmakana ippattaidu rUpagaLa
anudinadi nenevarige janmagaLa aidisanu naLinAkSha
raNadoLu maidunana kAydante salahuva
baidavage gatiyitta Bayahara Baktavatsalanu||7||

pancanArI turagadaMdadi pancarUpAtmakanu tA ShaTpaoca rUpava dharisi
tattannAmadiM karesi
panca pAvaka muKadi guNamaya pancaBUtAtmaka SarIrava
panca vidha jIvarige koTTu allalle ramisuvanu||8||

vidhi BavAdi samasta jIvara hRudayadoLage EkAtmanenisuva padumanABanu
acyutAnantAdirUpadali
adhisuBUtAdhyAtmava adhidaivadoLu karesuva
prANanAgABidanu daSarUpadali daSavidha prANaroLagiddu||9||

Iraidu sAvirada ippattu Aradhika munnUru rUpagaLa
IrereDu sthAnadali cintipudu anudinadi budharu
nUrippattELu adhika mUrArusAvira rUpadiM
daSa mArutaroLiddu avaravara pesariMda karesuvanu||10||

cittaisuvudu enTadhika ippattu sAvira nAlku Satada ippattamUru sumUrtigaLu
ahavallE pariyanta
hattu nAlku rUpagaLa nerebittavarIpari tiLidu
puruShOttamana sarvatra pUjeya mADu konDADu||11||

IrereDu SatadviShTa adhika hadinAru sAvira rUpa sarva SarIradoLu
SabdhAdigaLa adhiShThAnadoLage ippa
mArutanu nAgAdi rUpadi
mUranE guNamAni SrI durgAramaNa vidyAkumOhava koDuva karaNakke||12||

aidavidyegaLoLage iha nAgAdigaLa adhiShThAnadali lakShmIdhavanu
kRuddhOlka modalAda aidu rUpagaLa tA dharisi
sajjanara avidyava CEdisuva tAmasarige aj~jAnAdigaLa koTTu
avaravara sAdhanava mADisuva||13||

gOvugaLoLu udgIthaniha prasthAva hiMkAra eraDU rUpadi avyAjagaLoLihanu
pratihArAhva hayagaLoLu
jIvanaprada nidhana manujaroLu I vidhadoLiha panca sAmava
JAva JAvake nenevarige aidisanu janmagaLa||14||

yuga catuShTayagaLali tAniddu yuga pravartaka dharma karmagaLige pravartaka
vAsudEvAdi IrereDu rUpa tegedukonDu
yugAdi kRutu tA yuga pravartakayenisi
dharma praGaTakanu tAnAgi BakutarigIva saMpadava||15||

taleyoLiha nArAyaNanu ganTalaDi oDaloLu vAsudEvanu
baladaliha pradyumna eDa BAgadali aniruddha
keLagina angadi sankaruShaNana tiLidu
I pari sakala dEhagaLoLage pancAtmakana rUpava nODu konDADu||16||

tanu viSiShTadi ippa nArAyaNanu kaTi pAda anta sankaruShaNanu
Sira jaGana antavAgiha vAsudEvAKya
animiSha ISha aniruddha pradyumnannu eDadi bala BAgadi
cintaneya mALparige unTe mailige vidhi niShEdhagaLu||17||

padumanABanu pANiyoLagiha vadanadali hRuShikESa
nAsika sadanadali SrIdharanu jihveyoLu ippa vAmananu
vidita nEtradi trivikramanu tvakdESadoLagiha
karNadali ippanu viShNunAmaka SravaNanendenisi||18||

manadoLiha gOvinda mAdhava dhanapa saKa tatvadoLu
nArAyaNa mahattatvadoLu avyaktadoLu kESavanu
initu rUpava dEhadoLu cintaneya gaiva mahAtmaru
iLeyoLu manujaru avaralla amararE sari harikRupAbaladi||19||

neladoLu ippanu kRuShNa rUpadi jaladoLu ippanu hariyenisi
SiKiyoLage ippanu paraSurAma upendranu endenisi ellaroLu ippanu janArdhananu
bAndaladoLu acyuta gandha narahari
poLeva adhOkShaja rasagaLoLu rasarUpa tAnAgi||20||

rUpa puruShOttamanu sparSa prApakanu aniruddha
Sabdhadi vyApisiha pradyumna upasthadi vAsudEvaniha
tA poLeva pAyusthanAgi jayApatiyu sankaruShaNanu
susthApakanenisi pAdadoLu dAmOdaranu poLeva||21||

catura viMSati tattvadoLu SrIpatiye aniruddhAdi rUpadi
viditanAgiddu aKila jIvara saMhananadoLage
pratatiyandadi suttu suttuta pitRugaLige tarpakanenisikonDu
atuLa mahimanu ShaNNavati nAmadali nelesihanu||22||

catura viMSati tattvadoLu tatpatigaLenisuva brahma muKa dEvategaLoLu
hannondu nUraivatteraDu rUpa
vitatanAgiddella jIvara jatana mADuva gOsuga
jagatpatige EnAdarU prayOjanavillavidarinda||23||

indirAdhava Sakti modalAda oMdadhikadaSa rUpadindali
poMdihanu sakala indriyagaLalli puruShanAmakanu
suMdaraprada pUrNaj~jAnAnandamaya
citdEhadoLu tAnondarekShaNa vagaladale paramAptanu Agippa||24||

Aradhika daSa rUpadindali tOruta ippanu viSva
liMgaSarIradoLu taijasanu prAj~janu turyanAmakanu
mUraidu rUpagaLa dharisutali Iraidu karaNadoLu mAtradi
Kaira SiKi jala BUmiyoLagihanu AtmanAmadali||25||

manadoLu ahaMkAradoLu cintaneya mALpudu antarAtmana
Gana sutattvadi paramana avyaktadali j~jAnAtma
initu pancASayvaraNa vEdyana ajAdyaivattu mUrtigaLanu
sadA sarvatra dEhagaLalli pUjipudu||26||

catura viMSati tattvadoLu tatpatigaLenisuva brahma muKa dEvategaLoLu
hadimUru sAvirada enTu nUradhika catura viMSati rUpadindali
vitatanAgiddu ellaroLu
prAkRuta puruShanaMdadali pancAtmakanu ramisuvanu||27||

kESavAdi sumUrti dvAdaSa mAsa punDragaLalli
vEdavyAsa aniruddhAdi rUpagaLu Aru RutugaLali
vAsavAgihanendu triMSati vAsaradi satkarma dharma nirASeyindali mADu
karuNava bEDu konDADu||28||

lOShTha kAncana lOha Sailaja kAShTha modalAda aKiLa jaDa
paramEShThi modalAda aKiLa cEtanaroLage anudinavu
cEShTegaLa mADisuta tiLisade prEShTanAgiddu ellarige
sarvEShTa AdAyaka santaisuvanu sarva jIvaranu||29||

vAsudEvAniruddha rUpadi puM SarIradoLihanu sarvada
strI SarIradoLihanu sankaruShaNanu pradyumna
dvAsuparNa Sruti vinuta sarvasunila nArAyaNana
sadupAsaneya gaivararu jIvanmuktaru enisuvaru||30||

tannananta ananta rUpa hiraNya garBAdigaLoLage
kAruNya sAgara harahi avaravara aKiLa vyApAra
bannabaDadale mADi mADisi dhanyarenisi
samasta divijara puNyakarmava svIkarisi suKavittu pAlisuva||31||

sAgaradoLiha nadiya jala BEda AgasadoLu ippa abda ballavu
kAge gubbigaLu ariya ballavE nadiya jalasthitiya
BOgivara pariyanka SayananoLu I guNatraya baddha jagavihudu
Agamaj~jaru tiLivaru aj~jAnigaLige aLavaDadu||32||

karaNa guNa BUtagaLoLage tadvaranenipa brahmAdi divijaroLaritu
rUpa catuShTayagaLa anudinadi sarvatra smarisuta anumOdisuta higguta
paravaSadi pADuvarige tannirava tOrisi
Bavavimuktara mADi pOShisuva||33||

mUlarUpanu manadoLiha SravaNa AliyoLagiha matsya
kUrmanu kOlarUpanu tvakrasanadoLage ippa narasiMha
bAlavaTu vAmananu nAsika nALadoLu vadanadali BArgava
vAliBanjana hastadoLu pAda SrI kRuShNa||34||

jina vimOhaka buddha pAyuga danuja Banjana kalki mEDradi
initu daSa rUpagaLa daSa karaNangaLali tiLidu
anuBavipa viShayangaLu kRuShNArpaNavenalu kaikoMba
vRujina ardana vara jagannAtha viThala viSva vyApakanu||35||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Vibhoothi sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀ ತರುಣಿ ವಲ್ಲಭನ ಪರಮ ವಿಭೂತಿ ರೂಪ ಕಂಡ ಕಂಡಲ್ಲಿ
ಈ ತೆರದಿ ಚಿಂತಿಸುತ ನೋಡು ಸಂಭ್ರಮದಿ
ನೀತ ಸಾಧಾರಣ ವಿಶೇಷ ಸಜಾತಿ ನೈಜ ಅಹಿತವು ವಿಜಾತಿ ಖಂಡಾಖಂಡ
ಬಗೆಗಳನು ಅರಿತು ಬುಧರಿಂದ||1||

ಜಲಧರಾಗಸದೊಳಗೆ ಚರಿಸುವ ಹಲವು ಜೀವರ ನಿರ್ಮಿಸಿಹನು
ಅದರೊಳು ಸಜಾತಿ ವಿಜಾತಿ ಸಧಾರಣ ವಿಶೇಷಗಳ ತಿಳಿದು
ತತ್ತತ್ ಸ್ಥಾನದಲಿ ವೆಗ್ಗಳಿಸಿ
ಹಬ್ಬಿದ ಮನದಿ ಪೂಜಿಸುತಲಿ ಅವನ ವ್ಯಾಪ್ತ ರೂಪಗಳ ನೋಡುತಲಿ ಹಿಗ್ಗುವುದು||2||

ಪ್ರತಿಮೆ ಶಾಲಗ್ರಾಮ ಗೋ ಅಭ್ಯಾಗತನು ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀತುಳಸಿ ಪಿಪ್ಪಲ ಯತಿವನಸ್ಥ
ಗೃಹಸ್ಥ ವಟು ಯಜಮಾನ ಸ್ವಪರ ಜನ
ಪೃಥಿವಿ ಜಲ ಶಿಖಿ ಪವನ ತಾರಾಪಥ ನವಗ್ರಹ ಓಗ ಕರಣ ಭತಿಥಿ
ಸಿತ ಅಸಿತ ಪಕ್ಷ ಸಂಕ್ರಮಣ ಅವನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ||3||

ಕಾದ ಕಾಂಚನದೊಳಗೆ ಶೋಭಿಪ ಆದಿತೇಯಾಸ್ಯನ ತೆರದಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧವನು ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಶಾಲಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ
ಐದು ಸಾವಿರ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತು ಐದಧಿಕ ಐನೂರು ರೂಪದಿ
ಭೂಧರಗಳಾಭಿಮಾನಿ ದಿವಿಜರೊಳು ಇಪ್ಪನು ಅನವರತ||4||

ಶ್ರೀರಮಣ ಪ್ರತಿಮೆಗಳೊಳಗೆ ಹದಿಮೂರಧಿಕವಾಗಿಪ್ಪ ಮೇಲೆ
ಐನೂರು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ ಇಪ್ಪನು ಆಹಿತ ಅಚಲದಿ
ದಾರುಮಥನವ ಗೈಯೈ ಪಾವಕ ತೋರುವಂತೆ
ಪ್ರತೀಕ ಸುರರೊಳು ತೋರುತಿಪ್ಪನು ತತ್ತದಾ ಕಾಲದಲಿ ನೋಳ್ಪರಿಗೆ||5||

ಕರಣ ನಿಯಾಮಕನು ತಾನು ಉಪಕರಣದೊಳಗೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ
ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಧಿಕ ಶತ ರೂಪಗಳನು ಧರಿಸಿ
ಇರುತಿಹನು ತದ್ರೂಪ ನಾಮಗಳ ಅರಿತು ಪೂಜಿಸುತಿಹರ ಪೂಜೆಯ ನಿರುತ ಕೈಕೊಂಬ
ತೃಷಾರ್ತನು ಜಲವ ಕೊಂಬಂತೆ||6||

ಬಿಂಬರೂಪನು ಈ ತೆರದಿ ಜಡಪೊಂಬಸಿರ ಮೊದಲಾದ ಸುರರೊಳಗೆ ಇಂಬುಗೊಂಡಿಹನೆಂದು
ಅರಿದು ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳ ಹಂಬಲಿಸದೆ ಅನುದಿನದಿ
ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿ ಕೊಟ್ಟ ಕಣ ಅನ್ನಕುತ್ಸಿತ ಕಂಬಳಿಯೇ
ಸೌಭಾಗ್ಯವೆಂದು ಅವನ ಅಂಘ್ರಿಗಳ ಭಜಿಸು||7||

ವಾರಿಯೊಳಗಿಪ್ಪತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೂರೆರೆಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರು ಹದಿನೇಳು ಎನಿಪ
ರೂಪವು ಶ್ರೀತುಳಸಿದಳದಿ
ನೂರು ಅರವತ್ತೊಂದು ಪುಷ್ಪದಿ ಮೂರಧಿಕ ದಶ ದೀಪದೊಳು
ನಾನೂರು ಮೂರು ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ಗಂಧದೊಳಗೆ ಇರುತಿಹವು||8||

ಅಷ್ಟದಳ ಸದ್ಹೃದಯ ಕಮಲ ಅಧಿಷ್ಠಿತನು ತಾನಾಗಿ ಸರ್ವ ಉತ್ಕ್ರುಷ್ಟಮಹಿಮನು
ದಳಗಳಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ ಒಳಗಿದ್ದು
ದುಷ್ಟರಿಗೆ ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಕರ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸುಜ್ಞಾನ ಧರ್ಮ
ಸುಪುಷ್ಟಿಗೈಸುತ ಸಂತೈಪ ನಿರ್ದುಷ್ಟ ಸುಖಪೂರ್ಣ||9||

ವಿತ್ತದೇಹಾಗಾರ ದಾರಾಪತ್ಯ ಮಿತ್ರಾದಿಗಳೊಳಗೆ
ಗುಣಚಿತ್ತಬುದ್ಧಿ ಆದಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳು ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮದೊಳು
ತತ್ತದಾಹ್ವಯನಾಗಿ ಕರೆಸುತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅನುಸಾರದಿ
ನಿತ್ಯದಲಿ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಪನು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸುತಿರು||10||

ಭಾವದ್ರವ್ಯಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎನಿಸುವ ಈ ವಿಧ ಅದ್ವೈತ ತ್ರಯಂಗಳ
ಭಾವಿಸುತ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಸರ್ವತ್ರ ಮರೆಯದಲೆ
ತಾವಕನು ತಾನೆಂದು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ
ತನ್ನನೀವ ಕಾವ ಕೃಪಾಳು ಕರಿವರಗೊಲಿದ ತೆರದಂತೆ||11||

ಬಾಂದಳವೆ ಮೊದಲಾದುದರೊಳು ಒಂದೊಂದರಲಿ ಪೂಜಾ ಸುಸಾಧನವೆಂದೆನಿಸುವ
ಪದಾರ್ಥಗಳು ಬಗೆಬಗೆಯ ನೂತನದಿ ಸಂದಣಿಸಿ ಕೊಂಡಿಹವು
ಧ್ಯಾನಕೆ ತಂದಿನಿತು ಚಿಂತಿಸಿ ಸದಾ ಗೋವಿಂದನ ಅರ್ಚಿಸಿ
ನೋಡು ನಲಿನಲಿದಾಡು ಕೊಂಡಾಡು||12||

ಜಲಜನಾಭನ ಮೂರ್ತಿ ಮನದಲಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕುತಿಯಲಿ
ಚಳಿ ಬಿಸಿಲು ಮಳೆ ಗಾಳಿಗಳ ನಿಂದಿಸದೆ ನಿತ್ಯದಲಿ
ನೆಲೆದೊಳಿಹ ಗಂಧವೇ ಸುಗಂಧವು ಜಲವೆ ರಸ ರೂಪವೆ ಸುದೀಪವು
ಎಲರು ಚಾಮರ ಶಭ್ಧ ವಾದ್ಯಗಳು ಅರ್ಪಿಸಲು ಒಲಿವ||13||

ಗೋಳಕಗಳು ರಮಾ ರಮಣನ ನಿಜ ಆಲಯಗಳು
ಅನುದಿನದಿ ಸಂಪ್ರಕ್ಷಾಲನೆಯೆ ಸಮ್ಮಾರ್ಜನವು ಕರುಣಗಳೆ ದೀಪಗಳು
ಸಾಲು ತತ್ತತ್ ವಿಷಯಗಳ ಸಮ್ಮೇಳನವೇ ಪರಿಯಂಕ
ತತ್ಸುಖದ ಏಳಿಗೆಯೆ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆ ವಸನ||14||

ಪಾಪಕರ್ಮವು ಪಾದುಕೆಗಳ ಅನುಲೇಪನವು ಸತ್ಪುಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆಲಾಪನವೆ ಶ್ರೀತುಳಸಿ
ಸುಮನೋವೃತ್ತಿಗಳೆ ಸುಮನ
ಕೋಪಧೂಪವು ಭಕ್ತಿ ಭೂಷಣ

ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಛತ್ರವು ದೀಪವೇ ಸುಜ್ಞಾನ ಆರಾರ್ತಿಗಳೆ ಗುಣಕಥನ||15||

ಮನ ವಚನ ಕಾಯಿಕ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಅನುದಿನದಿ ಸರ್ವತ್ರ ವ್ಯಾಪಕ ವನರುಹೇಕ್ಷಣಗೆ
ಅರ್ಪಿಸುತ ಮೋದಿಸುತಲಿರು ಸತತ
ಅನುಭವಕೆ ತಂದುಕೋ ಸಕಲ ಸಾಧನಗಳೊಳಗೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯ
ಪಾಮರ ಮನುಜರಿಗೆ ಪೇಳಿದರೆ ತಿಳಿಯದು ಬುಧರಿಗೆ ಅಲ್ಲದಲೆ||16||

ಚತುರ ವಿಧ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಪಡೆವರೆ ಚತುರದಶಲೋಕಗಳ ಮಧ್ಯದೊಳು
ಇತರ ಉಪಾಯಗಳು ನೋಡಲು ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರದಲಿ
ಸತತ ವಿಷಯ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ ಪ್ರವಿತತನೆನಿಸಿ ರಾಜಿಸುವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ
ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣೆಯೇ ಮಹಾಪೂಜೆ ಸದುಪಾಯ||17||

ಗೋಳಕವೇ ಕುಂಡ ಅಗ್ನಿ ಕರಣವು ಮೇಲೊದಗಿ ಬಹುವಿಷಯ ಸಮಿಧೆಯು
ಗಾಳಿ ಯತ್ನವು ಕಾಮ ಧೂಪವು ಸನ್ನಿಧಾನ ಅರ್ಚಿ
ಮೇಳನವೇ ಪ್ರಜ್ವಾಲೆ ಕಿಡಿಗಳು ತೂಳಿದ ಆನಂದಗಳು
ತತ್ತತ್ಕಾಲ ಮಾತುಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಯಜ್ಞವಿದು||18||

ಮಧು ವಿರೋಧಿಯ ಪಟ್ಟಣಕೆ ಪೂರ್ವದ ಕವಾಟಗಳು ಅಕ್ಷಿನಾಸಿಕವದನ
ಶ್ರೋತೃಗಳು ಎರಡು ದಕ್ಷಿಣ ಉತ್ತರದ್ವಾರ
ಗುದೋಪಸ್ಥಗಳು ಎರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಕದಗಳು ಎನಿಪವು
ಷಟ್ ಸರೋಜವೆ ಸದನ ಹೃದಯವೇ ಮಂಟಪ ತ್ರಿಗುಣoಗಳೆ ಕಲಶ||19||

ಧಾತುಗಳೇ ಸಪ್ತ ಆವರಣ ಉಪವೀಧಿಗಳೇ ನಾಡಿಗಳು ಮದಗಳು ಯೂಥಪಗಳು
ಸುಷುಮ್ನನಾಡಿಯೇ ರಾಜಪಂಥಾನ
ಈ ತನೂರುಹಗಳೇ ವನಂಗಳು ಮಾತರಿಶ್ವನು ಪಂಚರೂಪದಿ
ಪಾತಕಿಗಳೆಂಬ ಅರಿಗಳನು ಸಂಹರಿಪ ತಳವಾರ||20||

ಇನ ಶಶಾಂಕಾದಿಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀವನಿತೆ ಅರಸನ ದ್ವಾರ ಪಾಲಕರೆನಿಸುತ ಇಪ್ಪರು
ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳೇ ಪದಾತಿಗಳು
ಅನುಭವಿಪ ವಿಷಯoಗಳೇ ಪಟ್ಟಣಕೆ ಬಪ್ಪ ಪಸಾರಗಳು
ಜೀವನೇ ಸುವರ್ತಕ ಕಷ್ಟಗಳ ಕೈಕೊಂಬ ಹರಿ ತಾನು||21||

ಉರುಪರಾಕ್ರಮನ ಅರಮನಿಗೆ ದಶಕರಣಗಳೆ ಕನ್ನಡಿಯ ಸಾಲುಗಳು
ಅರವಿದೂರನ ಸದ್ವಿಹಾರಕೆ ಚಿತ್ತ ಮಂಟಪವು
ಮರಳಿ ಬೀಸುವ ಶ್ವಾಸಗಳು ಚಾಮರ ವಿಲಾಸಿನಿ ಬುದ್ಧಿ
ದಾಮೋದರಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳೇ ಸುಶಯನಗಳು||22||

ಮಾರಮಣನ ಅರಮನೆಗೆ ಸುಮಹಾ ದ್ವಾರವೆನಿಸುವ ವದನಕೆ
ಒಪ್ಪುವ ತೋರಣ ಸ್ಮಶ್ರುಗಳು ಕೇಶಗಳೇ ಪತಾಕೆಗಳು
ಊರಿ ನಡೆವ ಅಂಘ್ರಿಗಳು ಜಂಘೆಗಳು ಊರು ಮಧ್ಯ ಉದರ ಶಿರಗಳು
ಆಗಾರದ ಉಪ್ಪರಿಗೆಗಳು ಕೋಶಗಳು ಐದು ಕೋಣೆಗಳು||23||

ಈ ಶರೀರವೇ ರಥ ಪಟಾಕ ಸುವಾಸಗಳು ಪುಂಡ್ರಗಳು ಧ್ವಜ
ಸಿಂಹಾಸನವು ಚಿತ್ತವು ಸುಬುದ್ಧಿಯು ಕಲಶ ಸನ್ಮನವು ಪಾಶ
ಗುಣ ದಂಡತ್ರಯಗಳು ಶುಭಾಶುಭದ್ವಯ ಕರ್ಮ ಚಕ್ರ
ಮಹಾಸಮರ್ಥ ಅಶ್ವಗಳು ದಶಕರಣoಗಳು ಎನಿಸುವುವು||24||

ಮಾತರಿಶ್ವನು ದೇಹರಥದೊಳು ಸೂತನಾಗಿಹ ಸರ್ವಕಾಲದಿ
ಶ್ರೀತರುಣಿ ವಲ್ಲಭ ರಥಿಕನು ಎಂದರಿದು ನಿತ್ಯದಲಿ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲಿ ಪೋಷಿಸುತ ವಾತಾತಪ ಆದಿಗಳಿಂದ ಅವಿರತ
ಈ ತನುವಿನೊಳು ಮಮತೆ ಬಿಟ್ಟವನೇ ಮಹಾಯೋಗಿ||25||

ಭವವೆನಿಪ ವನಧಿಯೊಳು ಕರ್ಮ ಪ್ರವಹದೊಳು ಸಂಚರಿಸುತಿಹ
ದೇಹವೆ ಸುನಾವೆಯ ಮಾಡಿ ತನ್ನವರಿಂದ ಒಡಗೂಡಿ
ದಿವಸ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಧವನು ಕ್ರೀಡಿಪನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸೆ
ಪವನನಯ್ಯ ಭವಾಬ್ಧಿ ದಾಟಿಸಿ ಪರಮಸುಖವ ಈವ||26||

ಆಪಣಾಲಯಗಳ ಪದಾರ್ಥವು ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲಿ
ದೀಪ ಪಾವಕರೊಳಗೆ ಇದುವ ತೈಲಾದಿ ದ್ರವ್ಯಗಳ
ಆ ಪರಮಗೆ ಅವದಾನವು ಎಂದು ಪದೇಪದೇ ಮರೆಯದಲೆ ಸ್ಮರಿಸುತ
ಭೂಪನಂದದಿ ಸಂಚರಿಸು ನಿರ್ಭಯದಿ ಸರ್ವತ್ರ||27||

ವಾರಿಜ ಭವಾಂಡವೆ ಸುಮಂಟಪ ಮೇರುಗಿರಿ ಸಿಂಹಾಸನವು ಭಾಗೀರಥಿಯೇ ಮಜ್ಜನವು
ದಿಕ್ವಸ್ತ್ರಗಳು ನುಡಿ ಮಂತ್ರ
ಭೂರುಹಜ ಫಲಪುಷ್ಪ ಗಂಧ ಸಮೀರ ಶಶಿ ರವಿ ದೀಪ
ಭೂಷಣ ತಾರಕಗಳು ಎಂದು ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೈಕೊಂಡು ಮನ್ನಿಸುವ||28||

ಭೂಸುರರೊಳು ಇಪ್ಪ ಅಬ್ಜಭವನನೊಳು ವಾಸುದೇವನು
ವಾಯುಖಗಪ ಸದಾಶಿವ ಅಹಿಪ ಇಂದ್ರನು ವಿವಸ್ವಾನ್ ನಾಮಕ ಸೂರ್ಯ
ಭೇಶಕಾಮ ಅಮರಾಸ್ಯ ವರುಣಾದಿ ಸುರರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರೊಳು ಇಪ್ಪರು
ವಾಸವಾಗಿಹ ಸಂಕರುಷಣನ ನೋಡಿ ಮೋದಿಪರು||29||

ಮೀನ ಕೇತನ ತನಯ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ವ್ಯಾನೋದಾನ ಮುಖ್ಯ ಏಕ ಊನ ಪಂಚಾಶತ್
ಮರುದ್ಗಣ ರುದ್ರ ವಸುಗಣರು
ಮೇನಕಾತ್ಮಜ ಕುವರ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಧನಪಾದಿ ಅನಿಮಿಷರನು
ಸದಾನುರಾಗದಿ ಧೇನಿಪುದು ವೈಶ್ಯರೊಳು ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ||30||

ಇರುತಿಹರು ನಾಸತ್ಯ ದಸ್ರರು ನಿರಋತಿಯು ಯಮಧರ್ಮ ಕಿಂಕರರು ಮೇದಿನಿ
ಕಾಲಮೃತ್ಯು ಶನೈಶ್ಚರಾದಿಗಳು
ಕರೆಸಿಕೊಂಬರು ಶೂದ್ರರೆಂದು ಅನವರತ
ಶೂದ್ರರೊಳಿಪ್ಪರು ಇವರೊಳಗೆ ಅರವಿದೂರ ಅನಿರುದ್ಧನು ಇಹನೆಂದರಿದು ಮನ್ನಿಪುದು||31||

ವೀತಭಯ ನಾರಾಯಣ ಚತುಷ್ಪಾತು ತಾನು ಎಂದೆನಿಸಿ
ತತ್ತತ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಸುಕರ್ಮಗಳ ತಾ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುತ
ಚೇತನರ ಒಳಹೊರಗೆ ಓತಪ್ರೋತನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೆ
ಸಂಪ್ರೀತಿಯಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಾದಿಗಳ ಕೊಡುತಿಹನು||32||

ನಿಧನ ಧನದ ವಿಧಾತ ವಿಗತಾಭ್ಯಧಿಕ ಸಮಸಮವರ್ತಿ ಸಾಮಗ
ತ್ರಿದಶ ಗಣಸಂಪೂಜ್ಯ ತ್ರಿಕಕುತ್ ಧಾಮ ಶುಭನಾಮ
ಮಧುಮಥನ ಭೃಗುರಾಮ ಘೋಟಕ ವದನ
ಸರ್ವ ಪದಾರ್ಥದೊಳು ತುದಿ ಮೊದಲು ತುಂಬಿಹನು ಎಂದು ಚಿಂತಿಸು ಬಿಂಬರೂಪದಲಿ||33||

ಕನ್ನಡಿಯ ಕೈವಿಡಿದು ನೋಡಲು ತನ್ನ ಇರವು ಸವ್ಯಾಪಸವ್ಯದಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ತೆರದಿ
ಅನಿರುದ್ಧನಿಗೆ ಈ ಜಗವು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೆ ತೋರುತಿಪ್ಪುದು
ಜನ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಬಿಂಬನ್ನ
ಮಯಗಾನು ಎಂದರಿದು ಪೂಜಿಸಲು ಕೈಕೊಂಬ||34||

ಬಿಂಬರೆನಿಪರು ಸ್ವೋತ್ತಮರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬರೆನಿಪರು ಸ್ವ ಅವರರು
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಬಿಂಬಗಳೊಳಗೆ ಕೇವಲ ಬಿಂಬ ಹರಿಯೆಂದು
ಸಂಭ್ರಮದಿ ಪಾಡುತಲಿ ನೋಡುತ ಉಂಬುದು ಉಡುವುದು ಇಡುವುದು ಕೊಡುವುದು ಎಲ್ಲ
ಅಂಬುಜಾoಬುಕನ ಅಂಘ್ರಿ ಪೂಜೆಗಳು ಎಂದು ನಲಿದಾಡು||35||

ನದಿಯ ಜಲ ನದಿಗೆ ಎರೆವ ತೆರೆದಂದದಲಿ
ಭಗವತ್ ದತ್ತ ಧರ್ಮಗಳು ಉದಧಿಶಯನನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ ವ್ಯಾವೃತ್ತ ನೀನಾಗಿ
ವಿಧಿ ನಿಷೇಧಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದಲೆ ನೋಡುತ
ದರ್ವಿಯಂದದಿ ಪದುಮನಾಭನ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳಲಿ ನೆನೆವುತಿರು||36||

ಅರಿಯದಿರ್ದರು ಎಮ್ಮೊಳಿದ್ದು ಅನವರತ ವಿಷಯಗಳ ಉಂಬ
ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತರದಿ ತನಗರ್ಪಿಸಲು ಚಿತ್ಸುಖವಿತ್ತು ಸಂತೈಪ
ಸರಿತು ಕಾಲಪ್ರವಹಗಳು ಕಂಡರೆಯು ಸರಿ ಕಾಣದಿರೆ ಪರಿವವು
ಮರಳಿ ಮಜ್ಜನ ಪಾನ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ಸುಖವಿಹವು||37||

ಏನು ಮಾಡುವ ಕರ್ಮಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸು
ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕದಿಂದ ಸಂದೇಹಿಸದೆ ದಿನದಿನದಿ
ಮಾನನಿಧಿ ಕೈಕೊಂಡು ಸುಖವಿತ್ತು ಅನತರ ಸಂತೈಪ
ತೃಣ ಜಲ ಧೇನು ತಾನುಂಡು ಅನವರತ ಪಾಲ್ಗರೆವ ತೆರದಂತೆ||38||

ಪೂರ್ವ ದಕ್ಷಿಣ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರ ಪಾರ್ವತೀಪತಿ ಅಗ್ನಿವಾಯು ಸುಶಾರ್ವರೀಚರ
ದಿಗ್ವಲಯದೊಳು ಹಂಸನಾಮಕನು
ಸರ್ವಕಾಲದಿ ಸರ್ವರೊಳು ಸುರ ಸಾರ್ವಭೌಮನು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಲಿ
ಮತ್ತೋರ್ವರಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಅವ್ಯಕ್ತ ಆತ್ಮನು ಎಂದೆನಿಪ||39||

ಪರಿ ಇಡಾವತ್ಸರನು ಸಂವತ್ಸರದೊಳು ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪವ ಧರಿಸಿ
ಬಾರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಸೌರಭ ಚಾಂದ್ರಮನು ಎನಿಸಿ
ಇರುತಿಹ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ ಸ್ಮರಿಸುವವರನು ಸಂತೈಪನು ಎಂದು
ಉರುಪರಾಕ್ರಮ ಉಚಿತಸಾಧನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನರಿತು||40||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SrI taruNi vallaBana parama viBUti rUpa kanDa kanDalli
I teradi cintisuta nODu saMBramadi
nIta sAdhAraNa viSESha sajAti naija ahitavu vijAti KanDAKanDa
bagegaLanu aritu budharinda||1||

jaladharAgasadoLage carisuva halavu jIvara nirmisihanu
adaroLu sajAti vijAti sadhAraNa viSEShagaLa tiLidu
tattat sthAnadali veggaLisi
habbida manadi pUjisutali avana vyApta rUpagaLa nODutali higguvudu||2||

pratime SAlagrAma gO aByAgatanu atithi SrItuLasi pippala yativanastha
gRuhastha vaTu yajamAna svapara jana
pRuthivi jala SiKi pavana tArApatha navagraha Oga karaNa Batithi
sita asita pakSha sankramaNa avana adhiShThAna||3||

kAda kAncanadoLage SOBipa AditEyAsyana teradi
lakShmI dhavanu pratidinadi SAlagrAmadoLage ippa
aidu sAvira mEle mUvattu aidadhika ainUru rUpadi
BUdharagaLABimAni divijaroLu ippanu anavarata||4||

SrIramaNa pratimegaLoLage hadimUradhikavAgippa mEle
ainUru rUpava dharisi ippanu Ahita acaladi
dArumathanava gaiyai pAvaka tOruvante
pratIka suraroLu tOrutippanu tattadA kAladali nOLparige||5||

karaNa niyAmakanu tAnu upakaraNadoLage aivatteraDu sAvirada
hadinAlku adhika Sata rUpagaLanu dharisi
irutihanu tadrUpa nAmagaLa aritu pUjisutihara pUjeya niruta kaikoMba
tRuShArtanu jalava koMbante||6||

biMbarUpanu I teradi jaDapoMbasira modalAda suraroLage iMbugonDihanendu
aridu dharmArtha kAmagaLa haMbalisade anudinadi
viSvakuTuMbi koTTa kaNa annakutsita kaMbaLiyE
sauBAgyavendu avana anGrigaLa Bajisu||7||

vAriyoLagippattu nAlku mUrereDu sAvirada mEle munnUru hadinELu enipa
rUpavu SrItuLasidaLadi
nUru aravattoMdu puShpadi mUradhika daSa dIpadoLu
nAnUru mUru sumUrtigaLu gandhadoLage irutihavu||8||

aShTadaLa sad~hRudaya kamala adhiShThitanu tAnAgi sarva utkruShTamahimanu
daLagaLali sancarisuta oLagiddu
duShTarige durbuddhi karma viSiShTarige suj~jAna dharma
supuShTigaisuta santaipa nirduShTa suKapUrNa||9||

vittadEhAgAra dArApatya mitrAdigaLoLage
guNacittabuddhi Adi indriyagaLoLu j~jAna karmadoLu
tattadAhvayanAgi karesuta sankalpa anusAradi
nityadali tA mADi mADipanu endu smarisutiru||10||

BAvadravyakriyegaLu enisuva I vidha advaita trayangaLa
BAvisuta sadBaktiyali sarvatra mareyadale
tAvakanu tAnendu pratidina sEvisuva Baktarige
tannanIva kAva kRupALu karivaragolida teradante||11||

bAndaLave modalAdudaroLu ondondarali pUjA susAdhanavendenisuva
padArthagaLu bagebageya nUtanadi sandaNisi koMDihavu
dhyAnake tandinitu cintisi sadA gOvindana arcisi
nODu nalinalidADu konDADu||12||

jalajanABana mUrti manadali nelegoLisi niScala Bakutiyali
caLi bisilu maLe gALigaLa nindisade nityadali
neledoLiha gandhavE sugandhavu jalave rasa rUpave sudIpavu
elaru cAmara SaBdha vAdyagaLu arpisalu oliva||13||

gOLakagaLu ramA ramaNana nija AlayagaLu
anudinadi saMprakShAlaneye sammArjanavu karuNagaLe dIpagaLu
sAlu tattat viShayagaLa sammELanavE pariyanka
tatsuKada ELigeye suppattige AtmanivEdane vasana||14||

pApakarmavu pAdukegaLa anulEpanavu satpuNya SAstra AlApanave SrItuLasi
sumanOvRuttigaLe sumana
kOpadhUpavu Bakti BUShaNa
vyApisida sadbuddhi Catravu dIpavE suj~jAna ArArtigaLe guNakathana||15||

mana vacana kAyika pradakShiNe anudinadi sarvatra vyApaka vanaruhEkShaNage
arpisuta mOdisutaliru satata
anuBavake tandukO sakala sAdhanagaLoLage ide muKya
pAmara manujarige pELidare tiLiyadu budharige alladale||16||

catura vidha puruShArtha paDevare caturadaSalOkagaLa madhyadoLu
itara upAyagaLu nODalu sakala SAstradali
satata viShaya iMdriyagaLali pravitatanenisi rAjisuva lakShmIpatige
sarva samarpaNeyE mahApUje sadupAya||17||

gOLakavE kuMDa agni karaNavu mElodagi bahuviShaya samidheyu
gALi yatnavu kAma dhUpavu sannidhAna arci
mELanavE prajvAle kiDigaLu tULida AnaMdagaLu
tattatkAla mAtugaLu ella mantra adhyAtma yaj~javidu||18||

madhu virOdhiya paTTaNake pUrvada kavATagaLu akShinAsikavadana
SrOtRugaLu eraDu dakShiNa uttaradvAra
gudOpasthagaLu eraDu paScima kadagaLu enipavu
ShaT sarOjave sadana hRudayavE manTapa triguNaogaLe kalaSa||19||

dhAtugaLE sapta AvaraNa upavIdhigaLE nADigaLu madagaLu yUthapagaLu
suShumnanADiyE rAjapanthAna
I tanUruhagaLE vanaMgaLu mAtariSvanu pancarUpadi
pAtakigaLeMba arigaLanu saMharipa taLavAra||20||

ina SaSAnkAdigaLu lakShmIvanite arasana dvAra pAlakarenisuta ipparu
manada vRuttigaLE padAtigaLu
anuBavipa viShayaogaLE paTTaNake bappa pasAragaLu
jIvanE suvartaka kaShTagaLa kaikoMba hari tAnu||21||

uruparAkramana aramanige daSakaraNagaLe kannaDiya sAlugaLu
aravidUrana sadvihArake citta manTapavu
maraLi bIsuva SvAsagaLu cAmara vilAsini buddhi
dAmOdarage sAShTAnga praNAmagaLE suSayanagaLu||22||

mAramaNana aramanege sumahA dvAravenisuva vadanake
oppuva tOraNa smaSrugaLu kESagaLE patAkegaLu
Uri naDeva anGrigaLu janGegaLu Uru madhya udara SiragaLu
AgArada upparigegaLu kOSagaLu aidu kONegaLu||23||

I SarIravE ratha paTAka suvAsagaLu punDragaLu dhvaja
siMhAsanavu cittavu subuddhiyu kalaSa sanmanavu pASa
guNa danDatrayagaLu SuBASuBadvaya karma cakra
mahAsamartha aSvagaLu daSakaraNaogaLu enisuvuvu||24||

mAtariSvanu dEharathadoLu sUtanAgiha sarvakAladi
SrItaruNi vallaBa rathikanu endaridu nityadali
prItiyindali pOShisuta vAtAtapa AdigaLiMda avirata
I tanuvinoLu mamate biTTavanE mahAyOgi||25||

Bavavenipa vanadhiyoLu karma pravahadoLu sancarisutiha
dEhave sunAveya mADi tannavarinda oDagUDi
divasa divasagaLalli lakShmIdhavanu krIDipanu endu cintise
pavananayya BavAbdhi dATisi paramasuKava Iva||26||

ApaNAlayagaLa padArthavu strIpuruShara iMdriyagaLali
dIpa pAvakaroLage iduva tailAdi dravyagaLa
A paramage avadAnavu eMdu padEpadE mareyadale smarisuta
BUpanaMdadi saMcarisu nirBayadi sarvatra||27||

vArija BavAnDave sumanTapa mErugiri siMhAsanavu BAgIrathiyE majjanavu
dikvastragaLu nuDi mantra
BUruhaja PalapuShpa gandha samIra SaSi ravi dIpa
BUShaNa tArakagaLu endu arpisalu kaikonDu mannisuva||28||

BUsuraroLu ippa abjaBavananoLu vAsudEvanu
vAyuKagapa sadASiva ahipa indranu vivasvAn nAmaka sUrya
BESakAma amarAsya varuNAdi suraru kShatriyaroLu ipparu
vAsavAgiha sankaruShaNana nODi mOdiparu||29||

mIna kEtana tanaya prANApAna vyAnOdAna muKya Eka Una pancASat
marudgaNa rudra vasugaNaru
mEnakAtmaja kuvara viSvaksEna dhanapAdi animiSharanu
sadAnurAgadi dhEnipudu vaiSyaroLu pradyumna||30||

irutiharu nAsatya dasraru nira^^Rutiyu yamadharma kiMkararu mEdini
kAlamRutyu SanaiScarAdigaLu
karesikoMbaru SUdrarendu anavarata
SUdraroLipparu ivaroLage aravidUra aniruddhanu ihanendaridu mannipudu||31||

vItaBaya nArAyaNa catuShpAtu tAnu endenisi
tattat jAti dharma sukarmagaLa tA mADi mADisuta
cEtanara oLahorage OtaprOtanAgiddu ellarige
saMprItiyali dharmArtha kAmAdigaLa koDutihanu||32||

nidhana dhanada vidhAta vigatAByadhika samasamavarti sAmaga
tridaSa gaNasaMpUjya trikakut dhAma SuBanAma
madhumathana BRugurAma GOTaka vadana
sarva padArthadoLu tudi modalu tuMbihanu endu cintisu biMbarUpadali||33||

kannaDiya kaiviDidu nODalu tanna iravu savyApasavyadi kaNNige oppuva teradi
aniruddhanige I jagavu Binna Binnave tOrutippudu
janyavAdudarinda pratibiMbanna
mayagAnu endaridu pUjisalu kaikoMba||34||

biMbareniparu svOttamaru pratibiMbareniparu sva avararu
pratibiMba biMbagaLoLage kEvala biMba hariyendu
saMBramadi pADutali nODuta uMbudu uDuvudu iDuvudu koDuvudu ella
aMbujAobukana anGri pUjegaLu endu nalidADu||35||

nadiya jala nadige ereva teredandadali
Bagavat datta dharmagaLu udadhiSayananige arpisuta vyAvRutta nInAgi
vidhi niShEdhAdigaLige oLagAgadale nODuta
darviyandadi padumanABana sakala karmagaLali nenevutiru||36||

ariyadirdaru emmoLiddu anavarata viShayagaLa uMba
j~jAna uttaradi tanagarpisalu citsuKavittu santaipa
saritu kAlapravahagaLu kanDareyu sari kANadire parivavu
maraLi majjana pAna karmagaLinda suKavihavu||37||

Enu mADuva karmagaLu lakShmI nivAsanige arpisu
anusandhAna pUrvakadinda sandEhisade dinadinadi
mAnanidhi kaikonDu suKavittu anatara santaipa
tRuNa jala dhEnu tAnunDu anavarata pAlgareva teradante||38||

pUrva dakShiNa paScima uttara pArvatIpati agnivAyu suSArvarIcara
digvalayadoLu haMsanAmakanu
sarvakAladi sarvaroLu sura sArvaBaumanu svEcCeyali
mattOrvarige gOcarisada avyakta Atmanu endenipa||39||

pari iDAvatsaranu saMvatsaradoLu aniruddhAdi rUpava dharisi
bArhaspatya sauraBa cAndramanu enisi
irutiha jagannAtha viThala smarisuvavaranu santaipanu endu
uruparAkrama ucitasAdhana yOgyateyanaritu||40||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Bhojana sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ವನಜಾಂಡದೊಳು ಉಳ್ಳ ಅಖಿಳ ಚೇತನರು ಭುಂಜಿಪ
ಚತುರವಿಧ ಭೋಜನಪದಾರ್ಥದಿ ಚತುರವಿಧ ರಸರೂಪ ತಾನಾಗಿ
ಮನಕೆ ಬಂದಂತೆ ಉಂಡು ಉಣಿಸಿ ಸಂಹನನಕೆ ಉಪಚಯ
ಕರುಣಕೆ ಆನಂದ ಅನಿಮಿಷರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸುಖವನೀವ ಹರಿ||1||

ನೀಡದಂದದಲೆ ಇಪ್ಪ ಲಿಂಗಕೆ ಷೋಡಶ ಆತ್ಮಕ ರಸ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ
ಷೋಡಶ ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಚಯಗಳನೆ ಕೊಡುತ
ಕ್ರೋಡ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ನಾಡಿಗತ ದೇವತೆಗಳೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಡುತ ಆನಂದಾತ್ಮ
ಚರಿಸುವ ಲೋಕದೊಳು ತಾನು||2||

ವಾರಿವಾಚ್ಯನು ವಾರಿಯೊಳಗಿದ್ದು ಆರು ರಸವೆಂದೆನಿಸಿ
ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷನಾಡಿಯಲಿ ತದ್ರೂಪ ಧಾರಕನು ತಾನಾಗಿ
ಸರ್ವ ಶರೀರಗಳಲಿ ಅಹಶ್ಚರಾತ್ರಿ ವಿಹಾರ ಮಾಳ್ಪನು
ಬೃಹತಿಯೆಂಬ ಸುನಾಮದಿಂ ಕರೆಸಿ||3||

ಆರುರಸ ಸತ್ವಾದಿ ಭೇದದಿ ಆರು ಮೂರಾಗಿ ಇಹವು
ಸಾರಾಸಾರನೀತ ಪ್ರಚುರ ಖಂಡಾಖಂಡ ಚಿತ್ಪ್ರಚುರ
ಈರು ಅಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಮಾರಮಣನ ರಸಾಖ್ಯರೂಪ
ಶರೀರದೊಳು ಭೋಜ್ಯ ಸುಪದಾರ್ಥದಿ ತಿಳಿದು ಭುಂಜಿಪುದು||4||

ಕ್ಷೀರಗತ ರಸ ರೂಪಗಳು ಮುನ್ನೂರು ಮೇಲೆ ಐವತ್ತು ನಾಲ್ಕು
ಚಾರು ಘೃತಗತ ರೂಪಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತರ ಒಂಭತ್ತು
ಸಾರ ಗುಡದೊಳಗೆ ಐದು ಸಾವಿರ ನೂರಾವೊಂದು
ಸುರೂಪ ದ್ವಿಸಹಸ್ರ ಆರೆರಡು ಶತ ಪಂಚ ವಿಂಶತಿ ರೂಪ ಫಲಗಳಲಿ||5||

ವಿಶದ ಸ್ಥಿರತೀಕ್ಷಣವು ನಿರ್ಹರ ರಸಗಳೊಳು
ಮೂರೈದುಸಾವಿರ ತ್ರಿಶತ ನವರೂಪಗಳ ಚಿಂತಿಸಿ ಭುಂಜಿಪುದು ವಿಷಯ
ಶ್ವಸನ ತತ್ತ್ವೇಶರೊಳಗಿದ್ದು ಈ ಪೆಸರಿನಿಂದಲಿ ಕರೆಸುವನು
ಧೇನಿಸಿದರೀ ಪರಿ ಮನಕೆ ಪೊಳೆವನು ಬಲ್ಲ ವಿಬುಧರಿಗೆ||6||

ಕಪಿಲ ನರಹರಿ ಭಾರ್ಗವತ್ರಯ ವಪುಷ ನೇತ್ರದಿ ನಾಸಿಕಾಸ್ಯದಿ
ಶಫರನಾಮಕ ಜಿಹ್ವೆಯಲಿ ದಂತದಲಿ ಹಂಸಾಖ್ಯ
ತ್ರಿಪದಿಪಾದ್ಯ ಹಯಾಸ್ಯ ವಾಚ್ಯದೊಳು ಅಪರಿಮಿತ ಸುಖಪೂರ್ಣ ಸಂತತ ಕೃಪಣರೊಳಗಿದ್ದು
ಅವರವರ ರಸ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕೊಡುವ||7||

ನಿರುಪಮಾನಂದಾತ್ಮ ಹರಿ ಸಂಕರುಷಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನರೂಪದಿ ಇರುತಿಹನು ಭೋಕ್ತ್ರುಗಳೊಳಗೆ
ತತ್ಶಕ್ತಿದನುಯೆನಿಸಿ ಕರೆಸುವನು
ನಾರಾಯಣ ಅನಿರುದ್ಧ ಎರಡುನಾಮದಿ ಭೋಜ್ಯವಸ್ತುಗನಿರುತ
ತರ್ಪಕನಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಯನೀವ ಚೇತನಕೆ||8||

ವಾಸುದೇವನು ಒಳ ಹೊರಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವ ನಭಸ್ಥನಾಗಿ
ರಮಾಸಮೇತ ವಿಹಾರ ಮಾಳ್ಪನು ಪಂಚರೂಪದಲಿ
ಆ ಸರೋರುಹ ಸಂಭವಭವವಾಸವಾದಿ ಅಮರಾದಿ ಚೇತನ ರಾಶಿಯೊಳಗೆ
ಇಹನು ಎಂದರಿತವನು ಅವನೇ ಕೋವಿದನು||9||
ವಾಸುದೇವನು ಅನ್ನದೊಳು ನಾನಾ ಸುಭಕ್ಷ್ಯದಿ ಸಂಕರುಷಣ
ಕೃತೀಶ ಪರಮಾನ್ನದೊಳು ಘೃತದೊಳಗೆ ಇಪ್ಪ ಅನಿರುದ್ಧ
ಆ ಸುಪರ್ಣ ಅಂಸಗನು ಸೂಪದಿ ವಾಸವ ಅನುಜ ಶಾಕದೊಳು
ಮೂಲೇಶ ನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವತ್ರದಲಿ ನೆಲೆಸಿಹನು||10||

ಅಗಣಿತ ಆತ್ಮ ಸುಭೋಜನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಒಳಗೆ
ಅಖಂಡ ವಾದ ಒಂದು ಅಗಳಿನೊಳು ಅನಂತ ಅಂಶದಲಿ ಖಂಡನೆಂದೆನಿಸಿ
ಜಗದಿ ಜೀವರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುವ ಸ್ವಗತ ಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತನ
ಈರ್ಬಗೆಯ ರೂಪವನರಿತು ಭುಂಜಿಸಿ ಅರ್ಪಿಸು ಅವನಡಿಗೆ||11||

ಈ ಪರಿಯಲಿ ಅರಿತು ಉಂಬ ನರ ನಿತ್ಯ ಉಪವಾಸಿ ನಿರಾಮಯನು ನಿಷ್ಪಾಪಿ
ನಿತ್ಯ ಮಹಾ ಸುಯಜ್ಞಗಳು ಆಚರಿಸಿದವನು
ಪೋಪದು ಇಪ್ಪದು ಬಪ್ಪುದು ಎಲ್ಲ ರಮಾಪತಿಗೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೆನ್ನು
ಕೃಪಾಪಯೋನಿಧಿ ಮಾತಲಾಲಿಸುವನು ಜನನಿಯಂತೆ||12||

ಆರೆರೆಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂರ ಐವತ್ತೊಂದು ರೂಪದಿ
ಸಾರಭೋಕ್ತ ಅನಿರುದ್ಧ ದೇವನು ಅನ್ನಮಯನೆನಿಪ
ಮೂರೆರೆಡುವರೆ ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮೂರಧಿಕ ನಾಲ್ವತ್ತು ರೂಪದಿ
ತೋರುತಿಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಜಗದೊಳು ಪ್ರಾಣಮಯನಾಗಿ||13||

ಎರಡು ಕೋಶಗಳ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಸಂಕರುಷಣ ಇದು ಸುಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತೆರೆಡು ಸಾವಿರದ
ಏಳಧಿಕ ಶತ ರೂಪಗಳ ಧರಿಸಿ ಕರೆಸಿಕೊಂಬ ಮನೋಮಯ ಎಂದು
ಅರವಿದೂರನು ಈರೆರೆಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು
ಅದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕಧಿಕ ಎಪ್ಪತ್ತು||14||

ರೂಪದಿಂ ವಿಜ್ಞಾನಮಯನು ಎಂಬೀ ಪೆಸರಿನಿಂ ವಾಸುದೇವನು
ವ್ಯಾಪಿಸಿಹ ಮಹದಾದಿ ತತ್ತ್ವದಿ ತತ್ಪತಿಗಳೊಳಗೆ
ಈ ಪುರುಷ ನಾಮಕನ ಶುಭ ಸ್ವೇದಾಪಳು ಎನಿಸಿದ ರಮಾಂಬ
ತಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಪರೋಕ್ಷಿಗಳು ಆದವರ ಲಿಂಗಾಂಗ ಕೆಡಿಸುವಳು||15||

ಐದು ಸಾವಿರ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ನಾರಾಯಣ ರೂಪವ ತಾ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು
ಅನುದಿನದಿ ಆನಂದಮಯನೆನಿಪ
ಐದು ಲಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಎಂಭತ್ತೈದುಸಾವಿರ ನಾಲ್ಕು ಶತಗಳ
ಐದು ಕೋಶಾತ್ಮಕ ವಿರಿಂಚಾಡದೊಳು ತುಂಬಿಹನು||16||

ನೂರಾವೊಂದು ಸುರೂಪದಿಂ ಶಾಂತೀರಮಣ ತಾನು ಅನ್ನನೆನಿಪ
ಐನೂರ ಮೇಲೆ ಮೂರಧಿಕ ದಶ ಪ್ರಾಣಾಖ್ಯ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ತೋರುತಿಹನು ಐವತ್ತೈದುಸಾವಿರ ವಿಕಾರ ಮನದೊಳು ಸಂಕರುಷಣ
ಐನೂರ ಚತುರಾಶೀತಿ ವಿಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಖ್ಯ||17||

ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಅರ್ಧಶತ ಮೇಲೆ ಈರು ಅಧಿಕ ರೂಪಗಳ ಧರಿಸಿ
ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆನಂದಮಯ ನಾಯಾಯಣಾಹ್ವಯನು
ಈರೆರೆಡು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನೂರ ಐದು ಸುರೂಪದಿಂದಲಿ
ಭಾರತೀಶನೊಳು ಇಪ್ಪ ನವನೀತಸ್ಥ ಘೃತದಂತೆ||18||

ಮೂರಧಿಕ ಐವತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಅನಿರುದ್ಧನು ಇಪ್ಪ
ಐನೂರು ಹನ್ನೊಂದು ಅಧಿಕ ಅಪಾನನೊಳು ಇಪ್ಪ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ
ಮೂರನೇ ವ್ಯಾನನೊಳಗೆ ಐದರೆ ನೂರು ರೂಪದಿ ಸಂಕರುಷಣ
ಐನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಉದಾನನೊಳು ಇಪ್ಪ ಮಾಯೇಶ||19||

ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನು ಐವತ್ತೇಳಧಿಕ ಐನೂರು ರೂಪವ ತಾಳಿ
ಸರ್ವತ್ರದಿ ಸಮಾನನೊಳಿಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಲೀಲೆಗೈವನು ಸಾವಿರದ ಮೇಲೆ ಏಳು ನೂರು ಹನ್ನೊಂದು ರೂಪವ ತಾಳಿ
ಪಂಚಪ್ರಾಣರೊಳು ಲೋಕಗಳ ಸಲಹುವನು||20||

ತ್ರಿನವತಿ ಸುರೂಪಾತ್ಮಕ ಅನಿರುದ್ಧನು ಸದಾ ಯಜಮಾನನಾಗಿದ್ದು
ಅನಲ ಯಮ ಸೋಮಾದಿ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ನನು ಎನಿಪನು
ಆ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಸಂಕರುಷಣ ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಉಂಡುಣಿಪ
ನಿತ್ಯಾನಂದ ಭೋಜನದಾಯಿ ತುರ್ಯಾಹ್ವ||21||

ಷಣ್ಣವತಿ ನಾಮಕನು ವಸು ಮೂಗಣ್ಣ ಭಾಸ್ಕರರ ಒಳಗೆ ನಿಂತು
ಪ್ರಾಪನ್ನರು ಅನುದಿನ ನಿಷ್ಕಪಟ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯಲಿ ಮಾಳ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮವ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಕಾರುಣ್ಯ ಸಾಗರನು ಆ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ
ಅಗಣ್ಯ ಸುಖವಿತ್ತು ಅವರ ಪೊರೆವನು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ||22||

ಸುತಪ ಏಕ ಉತ್ತರ ಸುಪಂಚಾಶತ ವರಣ ಕರಣದಿ ಚತುರ ವಿಂಶತಿ ಸುತತ್ವದಿ
ಧಾತುಗಳೊಳು ಇದ್ದು ಅವಿರತ ಅನಿರುದ್ಧ
ಜತನ ಮಾಳ್ಪನು ಜಗದಿ ಜೀವ ಪ್ರತತಿಗಳ
ಷಣ್ಣವತಿ ನಾಮಕ ಚತುರ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಅರ್ಚಿಸುವರು ಅದರಿಂದ ಬಲ್ಲವರು||23||

ಅಬುಜಾಂಡ ಉದರನು ವಿಪಿನದಿ ಶಬರಿ ಯಂಜಲನುಂಡ ಗೋಕುಲದ ಅಬಲೆಯರನು
ಓಲಿಸಿದನು ಋಷಿಪತ್ನಿಯರು ಕೊಟ್ಟನ್ನ ಸುಭುಜ ತಾ ಭುಂಜಿಸಿದ
ಸ್ವರಮಣ ಕುಬುಜಗಂಧಕೊಲಿದ ಮುನಿಗಣ ವಿಬುಧ ಸೇವಿತ
ಬಿಡುವನೆ ನಾವು ಇತ್ತ ಕರ್ಮಫಲ||24||

ಗಣನೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಮಸುಖ ಸುದ್ಗುಣ ಗಣಂಗಳ ಲೇಶ ಲೇಶಕೆ ಎಣೆಯೆನಿಸದು
ರಮಾಬ್ಜಭವ ಶಕ್ರಾದಿಗಳ ಸುಖವು
ಉಣುತ ಉಣುತ ಮೈಮರೆದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣವೆನಲು
ಕೈಕೊಂಬನು ಅರ್ಭಕ ಜನನಿ ಭೋಜನ ಸಮಯದಲಿ ಕೈವಡ್ದು ವಂದದಲಿ||25||

ಜೀವಕೃತ ಕರ್ಮಗಳ ಬಿಡದೆ ರಮಾವರನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ
ಫಲಗಳನು ಈವನು ಅಧಿಕಾರಾನುಸಾರದಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅನವರತ
ಪಾವಕನು ಸರ್ವಸ್ವ ಭುಂಜಿಸಿ ತಾ ವಿಕಾರವನು ಐದನು ಒಮ್ಮೆಗೆ
ಪಾವನಕೆ ಪಾವನನೆನಿಪ ಹರಿಯುಂಬುದು ಎನರಿದು||26||

ಕಳುಷಜಿಹ್ವೆಗೆ ಸುಷ್ಟುಭೋಜನ ಜಲ ಮೊದಲು ವಿಷತೋರುವುದು
ನಿಷ್ಕಲುಷ ಜಿಹ್ವೆಗೆ ಸುರಸ ತೋರುವುದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲಿ
ಸುಲಲಿತಾಂಗಗೆ ಸಕಲ ರಸ ಮಂಗಳವೆನಿಸುತಿಹುದು
ಅನ್ನಮಯ ಕೈಕೊಳದೆ ಬಿಡುವನೆ ಪೂತನಿಯ ವಿಷ ಮೊಲೆಯನು ಉಂಡವನು||27||

ಪೇಳಲಿ ಏನು ಸಮೀರ ದೇವನು ಕಾಳಕೂಟವನು ಉಂಡು ಲೋಕವ ಪಾಲಿಸಿದ
ತದ್ದಾಸನು ಓರ್ವನು ಅಮೃತನೆನಿಸಿದನು
ಶ್ರೀ ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭ ಶುಭಾಶುಭ ಜಾಲ ಕರ್ಮಗಳ ಉಂಬನು
ಉಪಚಯದ ಏಳಿಗೆಗಳು ಇವಗಿಲ್ಲವೆಂದಿಗು ಸ್ವರಸಗಳ ಬಿಟ್ಟು||28||

ಈ ಪರಿಯಲಿ ಅಚ್ಯುತನ ತತ್ತದ್ರೂಪ ತನ್ನಾಮಗಳ ಸಲೆ
ನಾನಾ ಪದಾರ್ಥದಿ ನೆನೆನೆನೆದು ಭುಂಜಿಸುತಲಿ ಇರು ವಿಷಯ
ಪ್ರಾಪಕ ಸ್ಥಾಪಕ ನಿಯಾಮಕ ವ್ಯಾಪಕನು ಎಂದರಿದು
ನೀ ನಿರ್ಲೇಪನು ಆಗಿರು ಪುಣ್ಯ ಪಾಪಗಳ ಅರ್ಪಿಸು ಅವನ ಅಡಿಗೆ||29||

ಐದು ಲಕ್ಷ ಎಂಭತ್ತರ ಒಂಭತ್ತು ಆದ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರರ ಐದು ರೂಪವ ಧರಿಸಿ
ಭೋಕ್ತ್ರುಗ ಭೋಜ್ಯನೆಂದೆನಿಸಿ
ಶ್ರೀಧರಾದುರ್ಗಾರಮಣ ಪಾದಾದಿ ಶಿರ ಪರ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಕಾದು ಕೊಂಡಿಹ
ಸಂತತ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು||30||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

vanajAnDadoLu uLLa aKiLa cEtanaru Bunjipa
caturavidha BOjanapadArthadi caturavidha rasarUpa tAnAgi
manake bandante unDu uNisi saMhananake upacaya
karuNake Ananda animiSharige Atma pradarSana suKavanIva hari||1||

nIDadandadale ippa liMgake ShODaSa Atmaka rasa viBAgava mADi
ShODaSa kalegaLige upacayagaLane koDuta
krODa eppatteraDu sAvira nADigata dEvategaLoLage iddADuta AnaMdAtma
carisuva lOkadoLu tAnu||2||

vArivAcyanu vAriyoLagiddu Aru rasavendenisi
mUvattAru sAvira strI puruShanADiyali tadrUpa dhArakanu tAnAgi
sarva SarIragaLali ahaScarAtri vihAra mALpanu
bRuhatiyeMba sunAmadiM karesi||3||

Arurasa satvAdi BEdadi Aru mUrAgi ihavu
sArAsAranIta pracura KanDAKanDa citpracura
Iru adhika eppattu sAvira mAramaNana rasAKyarUpa
SarIradoLu BOjya supadArthadi tiLidu Bunjipudu||4||

kShIragata rasa rUpagaLu munnUru mEle aivattu nAlku
cAru GRutagata rUpagaLu ippattara oMBattu
sAra guDadoLage aidu sAvira nUrAvondu
surUpa dvisahasra AreraDu Sata panca viMSati rUpa PalagaLali||5||

viSada sthiratIkShaNavu nirhara rasagaLoLu
mUraidusAvira triSata navarUpagaLa ciMtisi Bunjipudu viShaya
Svasana tattvESaroLagiddu I pesarinindali karesuvanu
dhEnisidarI pari manake poLevanu balla vibudharige||6||

kapila narahari BArgavatraya vapuSha nEtradi nAsikAsyadi
SaParanAmaka jihveyali daMtadali haMsAKya
tripadipAdya hayAsya vAcyadoLu aparimita suKapUrNa santata kRupaNaroLagiddu
avaravara rasa svIkarisi koDuva||7||

nirupamAnandAtma hari sankaruShaNa pradyumnarUpadi irutihanu BOktrugaLoLage
tatSaktidanuyenisi karesuvanu
nArAyaNa aniruddha eraDunAmadi BOjyavastuganiruta
tarpakanAgi tRuptiyanIva cEtanake||8||

vAsudEvanu oLa horage avakASa koDuva naBasthanAgi
ramAsamEta vihAra mALpanu pancarUpadali
A sarOruha saMBavaBavavAsavAdi amarAdi cEtana rASiyoLage
ihanu endaritavanu avanE kOvidanu||9||
vAsudEvanu annadoLu nAnA suBakShyadi sankaruShaNa
kRutISa paramAnnadoLu GRutadoLage ippa aniruddha
A suparNa aMsaganu sUpadi vAsava anuja SAkadoLu
mUlESa nArAyaNanu sarvatradali nelesihanu||10||

agaNita Atma suBOjana padArthagaLa oLage
aKanDa vAda oMdu agaLinoLu ananta aMSadali KanDanendenisi
jagadi jIvara tRupti paDisuva svagata BEda vivarjitana
Irbageya rUpavanaritu Bunjisi arpisu avanaDige||11||

I pariyali aritu uMba nara nitya upavAsi nirAmayanu niShpApi
nitya mahA suyaj~jagaLu Acarisidavanu
pOpadu ippadu bappudu ella ramApatige adhiShThAnavennu
kRupApayOnidhi mAtalAlisuvanu jananiyaMte||12||

ArereDu sAvirada mEle innUra aivattoMdu rUpadi
sAraBOkta aniruddha dEvanu annamayanenipa
mUrereDuvare sAvirada mEle mUradhika nAlvattu rUpadi
tOrutiha pradyumna jagadoLu prANamayanAgi||13||

eraDu kOSagaLa oLa horage sankaruShaNa idu sulakShada aravattereDu sAvirada
ELadhika Sata rUpagaLa dharisi karesikoMba manOmaya endu
aravidUranu IrereDu sAvirada munnUru
ada mEle nAlkadhika eppattu||14||

rUpadiM vij~jAnamayanu eMbI pesariniM vAsudEvanu
vyApisiha mahadAdi tattvadi tatpatigaLoLage
I puruSha nAmakana SuBa svEdApaLu enisida ramAMba
tA brahmAparOkShigaLu Adavara lingAMga keDisuvaLu||15||

aidu sAvira nUrippattaidu nArAyaNa rUpava tA dharisikonDu
anudinadi Anandamayanenipa
aidu lakShada mEle eMBattaidusAvira nAlku SatagaLa
aidu kOSAtmaka virincADadoLu tuMbihanu||16||

nUrAvondu surUpadiM SAntIramaNa tAnu annanenipa
ainUra mEle mUradhika daSa prANAKya pradyumna
tOrutihanu aivattaidusAvira vikAra manadoLu sankaruShaNa
ainUra caturASIti vij~jAnAtma viSvAKya||17||

mUru sAvirada ardhaSata mEle Iru adhika rUpagaLa dharisi
SarIradoLage Anandamaya nAyAyaNAhvayanu
IrereDu sAvirada mEle munnUra aidu surUpadindali
BAratISanoLu ippa navanItastha GRutadante||18||

mUradhika aivattu prANa SarIradoLage aniruddhanu ippa
ainUru hannondu adhika apAnanoLu ippa pradyumna
mUranE vyAnanoLage aidare nUru rUpadi sankaruShaNa
ainUra mUvattaidu udAnanoLu ippa mAyESa||19||

mUla nArAyaNanu aivattELadhika ainUru rUpava tALi
sarvatradi samAnanoLippa sarvaj~ja
lIlegaivanu sAvirada mEle ELu nUru hannoMdu rUpava tALi
paMcaprANaroLu lOkagaLa salahuvanu||20||

trinavati surUpAtmaka aniruddhanu sadA yajamAnanAgiddu
anala yama sOmAdi pitRudEvategaLige annanu enipanu
A pradyumna sankaruShaNa viBAgava mADikoTTu unDuNipa
nityAnaMda BOjanadAyi turyAhva||21||

ShaNNavati nAmakanu vasu mUgaNNa BAskarara oLage nintu
prApannaru anudina niShkapaTa sadBaktiyali mALpa puNya karmava svIkarisi
kAruNya sAgaranu A pitRugaLige
agaNya suKavittu avara porevanu ella kAladali||22||

sutapa Eka uttara supaMcASata varaNa karaNadi catura viMSati sutatvadi
dhAtugaLoLu iddu avirata aniruddha
jatana mALpanu jagadi jIva pratatigaLa
ShaNNavati nAmaka catura mUrtigaLa arcisuvaru adarinda ballavaru||23||

abujAnDa udaranu vipinadi Sabari yanjalanunDa gOkulada abaleyaranu
Olisidanu RuShipatniyaru koTTanna suBuja tA Bunjisida
svaramaNa kubujagaMdhakolida munigaNa vibudha sEvita
biDuvane nAvu itta karmaPala||24||

gaNaneyillada paramasuKa sudguNa gaNangaLa lESa lESake eNeyenisadu
ramAbjaBava SakrAdigaLa suKavu
uNuta uNuta maimaredu kRuShNArpaNavenalu
kaikoMbanu arBaka janani BOjana samayadali kaivaDdu vaMdadali||25||

jIvakRuta karmagaLa biDade ramAvaranu svIkarisi
PalagaLanu Ivanu adhikArAnusAradali avarige anavarata
pAvakanu sarvasva Bunjisi tA vikAravanu aidanu ommege
pAvanake pAvananenipa hariyuMbudu enaridu||26||

kaLuShajihvege suShTuBOjana jala modalu viShatOruvudu
niShkaluSha jihvege surasa tOruvudu ella kAladali
sulalitAngage sakala rasa mangaLavenisutihudu
annamaya kaikoLade biDuvane pUtaniya viSha moleyanu unDavanu||27||

pELali Enu samIra dEvanu kALakUTavanu unDu lOkava pAlisida
taddAsanu Orvanu amRutanenisidanu
SrI lakumivallaBa SuBASuBa jAla karmagaLa uMbanu
upacayada ELigegaLu ivagillaveMdigu svarasagaLa biTTu||28||

I pariyali acyutana tattadrUpa tannAmagaLa sale
nAnA padArthadi nenenenedu Bunjisutali iru viShaya
prApaka sthApaka niyAmaka vyApakanu endaridu
nI nirlEpanu Agiru puNya pApagaLa arpisu avana aDige||29||

aidu lakSha eMBattara oMBattu Ada sAvirada ELunUrara aidu rUpava dharisi
BOktruga BOjyanendenisi
SrIdharAdurgAramaNa pAdAdi Sira paryanta vyApisi kAdu konDiha
santata jagannAtha viThalanu||30||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Vyapthi sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಪುರುಷರೂಪತ್ರಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ
ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಪೂಜಿತ ಪಾದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಜ್ಞಾನಮಯ
ಪುರುಷಸೂಕ್ತ ಸುಮೇಯ ತತ್ತತ್ ಪುರುಷ ಹೃತ್ಪುಷ್ಕರ ನಿಲಯ
ಮಹಾಪುರುಷ ಅಜಾಂಡ ಅಂತರದಿ ಬಹಿರದಿ ವ್ಯಾಪ್ತ ನಿರ್ಲಿಪ್ತ||1||

ಸ್ತ್ರೀ ನಪುಂಸಕ ಪುರುಷ ಭೂ ಸಲಿಲ ಅನಲ ಗಗನ ಮನ ಶಶಿ
ಭಾನು ಕಾಲ ಗುಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ತಾನಲ್ಲ
ಏನು ಇವನ ಮಹಾಮಹಿಮೆ ಕಡೆಗಾಣರು ಅಜಭವ ಶಕ್ರ ಮುಖರು
ನಿಧಾನಿಸಲು ಮಾನವರಿಗೆ ಅಳವಡುವುದೇ ವಿಚಾರಿಸಲು||2||

ಗಂಧ ರಸರೂಪ ಸ್ಪರ್ಶ ಶಬ್ದ ಒಂದು ತಾನಲ್ಲ
ಅದರದರ ಪೆಸರಿಂದ ಕರೆಸುತ ಜೀವರಿಗೆ ತರ್ಪಕನು ತಾನಾಗಿ
ಪೊಂದಿಕೊಂಡಿಹ ಪರಮ ಕರುಣಾಸಿಂಧು ಶಾಶ್ವತ
ಮನವೆ ಮೊದಲಾದ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಭೋಗಿಸುತಿಹನು ವಿಷಯಗಳ||3||

ಶ್ರವಣ ನಯನ ಘ್ರಾಣ ತ್ವಗ್ರಸನ ಇವುಗಳೊಳು
ವಾಕ್ಪಾಣಿ ಪಾದಾದಿ ಅವಯವಗಳೊಳು ತದ್ಗುಣಗಳೊಳು ತತ್ಪತಿಗಳೊಳಗೆ
ಪ್ರವಿತತನು ತಾನಾಗಿ ಕೃತಿಪತಿ ವಿವಿಧ ಕರ್ಮವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸಿ
ಭವಕೆ ಕಾರಣನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತಿಹನು ತಿಳಿಸದಲೆ||4||

ಗುಣಿಗುಣಗಳೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಗುಣಿಗುಣನು ಎನಿಸುವನು ಗುಣಬದ್ಧನಾಗದೆ
ಗುಣಜ ಪುಣ್ಯಾಪುಣ್ಯ ಫಲ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಚೇತನಕೆ ಉಣಿಸುತ ಅವರೊಳಗಿದ್ದು
ವೃಜಿನ ಅರ್ದನ ಚಿದಾನಂದೈಕ ದೇಹವನು
ಕೊನೆಗೆ ಸಚರಾಚಾರ ಜಗದ್ಭುಕುವೆನಿಪನು ಅವ್ಯಯನು||5||

ವಿದ್ಯೆ ತಾನೆನೆಸಿಕೊಂಬ ಅನಿರುದ್ಧದೇವನು
ಸರ್ವಜೀವರ ಬುದ್ಧಿಯಲಿ ತಾನಿದ್ದು ಕೃತಿಪತಿ ಬುದ್ಧಿಯೆನಿಸುವನು
ಸಿದ್ಧಿಯೆನಿಸುವ ಸಂಕರುಷನ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಮಕ ವಾಸುದೇವ
ಅನವದ್ಯ ರೂಪ ಚತುಷ್ಟಯಗಳ ಅರಿತವನೆ ಪಂಡಿತನು||6||

ತನುಚತುಷ್ಟಯಗಳೊಳು ನಾರಾಯಣನು ಹೃತ್ಕಮಲಾಖ್ಯ ಸಿಂಹಾಸನದೊಳು
ಅನಿರುದ್ಧಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ
ತನಗೆ ತಾನೇ ಸೇವ್ಯ ಸೇವಕನೆನೆಸಿ ಸೇವಾಸಕ್ತ ಸುರರೊಳಗೆ
ಅನವರತ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಸೇವೆಯ ಕೊಂಬನವರಂತೆ||7||

ಜಾಗರ ಸ್ವಪ್ನಂಗಳೊಳು ವರಭೋಗೀಶಯನನು ಬಹು ಪ್ರಕಾರ ವಿಭಾಗಗೈಸಿ
ನಿರಂಶಜೀವರ ಚಿತ್ಶರೀರವನು ಭೋಗವಿತ್ತು
ಸುಷುಪ್ತಿಕಾಲದಿ ಸಾಗರವ ನದಿ ಕೂಡುವಂತೆ
ವಿಯೋಗರಹಿತನು ಅಂಶಗಳನು ಏಕತ್ರವೈದಿಸುವ||8||

ಭಾರ್ಯರಿಂದೊಡಗೂಡಿ ಕಾರಣಕಾರ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ
ಪ್ರೆರಕಪ್ರೇರ್ಯ ರೂಪಗಳಿಂದ ಪಟತಂತುಗಳವೊಳಿದ್ದು
ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣಗಳಂತೆ ತನ್ನಯ ವೀರ್ಯದಿಂದಲಿ ಕೊಡುತ ಕೊಳುತಿಹ
ಅನಾರ್ಯರಿಗೆ ಈತನ ವಿಹಾರವು ಗೋಚರಿಪುದೇನೋ||9||

ಜನಕ ತನ್ನ ಆತ್ಮಜಗೆ ವರ ಭೂಷಣದುಕೂಲವ ತೊಡಿಸಿ
ತಾ ವಂದನೆಯ ಕೈಕೊಳುತ ಹರಸುತ ಹರುಷಬಡುವಂತೆ
ವನರುಹೇಕ್ಷಣ ಪೂಜ್ಯ ಪೂಜಕನು ಎನಿಸಿ ಪೂಜಾಸಾಧನ
ಪದಾರ್ಥವನು ತನಗೆ ತಾನಾಗಿ ಫಲಗಳನೀವ ಭಜಕರಿಗೆ||10||

ತಂದೆ ಬಹು ಸಂಭ್ರಮದಿ ತನ್ನಯ ಬಂಧು ಬಳಗವ ನೆರಹಿ
ಮದುವೆಯ ನಂದನಗೆ ತಾ ಮಾಡಿ ಮನೆಯೊಳಗಿಡುವ ತೆರದಂತೆ
ಇಂದಿರಾಧವ ತನ್ನ ಇಚ್ಚಯಲಿಂದ ಗುಣಗಳ ಚೇತನಕೆ ಸಂಬಂಧಗೈಸಿ
ಸುಖಾಸುಖಾತ್ಮಕ ಸಂಸೃತಿಯೊಳು ಇಡುವ||11||

ತೃಣ ಕೃತ ಆಲಯದೊಳಗೆ ಪೋಗೆ ಸಂದಣಿಸಿ ಪ್ರತಿ ಛಿದ್ರದಲಿ ಪೊರಮಟ್ಟು
ಅನಳ ನಿರವನು ತೋರಿ ತೋರದಲಿಪ್ಪ ತೆರದಂತೆ
ವನಜಾಂಡದೊಳು ಅಖಿಳ ಜೀವರ ತನುವಿನ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಇದ್ದು
ಕಾಣಿಸದೆ ಅನಿಮಿಶೇಷನು ಸಕಲ ಕರ್ಮವ ಮಾಳ್ಪನು ಅವರಂತೆ||12||

ಪಾದಪಗಳ ಅಡಿಗೆ ಎರೆಯೆ ಸಲಿಲವು ತೋದು ಕಂಬಿಗಳು ಉಬ್ಬಿ
ಪುಷ್ಪ ಸ್ವಾದು ಫಲವ ಈವಂದದಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು
ಜನರ ಆರಾಧನೆಯ ಕೈಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಭವಾದಿಗಳ ನಾಮದಲಿ ಫಲವಿತ್ತು
ಆದರಿಸುವನು ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯ ತೋರಗೊಡ ಜನಕೆ||13||

ಶೃತಿತತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ ಅಪ್ರತಿಮ ಅಜಾನಂದಾತ್ಮನು ಅಚ್ಯುತ ವಿತತ
ವಿಶ್ವಾಧಾರ ವಿದ್ಯಾಧೀಶ ವಿಧಿ ಜನಕ
ಪ್ರತಿದಿವಸ ಚೇತನರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಕೃತ ಪುರುಷನಂದದಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ
ನಿಯಮ್ಯ ನಿಯಾಮಕನು ತಾನಾಗಿ ಸಂತೈಪ||14||

ಮನ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಇರಿಸಿ ವಿಷಯವ ಮನದೊಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಿ
ಬಲು ನೂತನವು ಸುಸಮೀಚೀನವಿದು ಉಪಾದೇಯವೆಂದೆನಿಸಿ
ಕನಸಿಲಾದರು ತನ್ನ ಪಾದದ ನೆನೆವನು ಈಯದೆ
ಸರ್ವರೊಳಗಿದ್ದು ಅನುಭವಿಸುವನು ಸ್ಥೂಲ ವಿಷಯವ ವಿಶ್ವನೆಂದೆನಿಸಿ||15||

ತೋದಕನು ತಾನಾಗಿ ಮನ ಮೊದಲಾದ ಕರಣದೊಳು ಇದ್ದು ವಿಷಯವ ನೈದುವನು
ನಿಜಪೂರ್ಣ ಸುಖಮಯ ಗ್ರಾಹ್ಯ ಗ್ರಾಹಕನು
ವೇದ ವೇದ್ಯನು ತಿಳಿಯದವನೋಪಾದಿ ಭುಂಜಿಸುತ
ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಆಹ್ಲಾದ ಪಡುವನು ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಭಾಗ್ಯಸಂಪನ್ನ||16||

ನಿತ್ಯನಿಗಮಾತೀತ ನಿರ್ಗುಣ ಭೃತ್ಯವತ್ಸಲ ಭಯವಿನಾಶನ
ಸತ್ಯಕಾಮ ಶರಣ್ಯ ಶ್ಯಾಮಲ ಕೋಮಲಾಂಗ ಸುಖಿ
ಮತ್ತನಂದದಿ ಮರ್ತ್ಯರ ಒಳ ಹೊರಗೆ ಎತ್ತ ನೋಡಲು ಸುತ್ತುತ ಇಪ್ಪನು
ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂತೃಪ್ತ ತ್ರಿಜಗದ್ವ್ಯಾಪ್ತ ಪರಮಾಪ್ತ||17||

ಪವಿ ಹರಿನ್ಮಣಿ ವಿದ್ರುಮದ ಸಚ್ಛವಿಗಳ ಅಂದದಿ
ರಾಜಿಸುತ ಮಾಧವ ನಿರಂತರ ಮಾನವ ದಾನವರೊಳು ಇದ್ದು
ತ್ರಿವಿಧ ಗುಣ ಕರ್ಮ ಸ್ವಭಾವವ ಪವನಮುಖ ದೇವಾಂತರಾತ್ಮಕ
ದಿವಸ ದಿವಸದಿ ವ್ಯಕ್ತಮಾಡುತಲಿ ಅವರೊಳಿದ್ದು ಉಣಿಪ||18||

ಅಣು ಮಹತ್ತಿನೊಳು ಇಪ್ಪ ಘನ ಪರಮಣುವಿನೊಳು ಅಡಗಿಸುವ
ಸೂಕ್ಷ್ಮವ ಮುಣುಗಿಸುವ ತೇಲಿಸುವ ಸ್ಥೂಲಗಳ ಅವನ ಮಾಯವಿದು
ದನುಜ ರಾಕ್ಷಸರು ಎಲ್ಲರು ಇವನೊಳು ಮುನಿದು ಮಾಡುವುದೇನು
ಉಲೂಖಲ ಒನಕೆಗಳು ಧಾನ್ಯಗಳ ಹಣಿವಂದದಲಿ ಸಂಹರಿಪ||19||

ದೇವ ಮಾನವ ದಾನವರು ಎಂದು ಈ ವಿಧದಲಿ ಆವಾಗಲಿ ಇಪ್ಪರು
ಮೂವರೊಳಗೆ ಇವಗೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ನೇಹ ಉದಾಸೀನ ದ್ವೇಷ
ಜೀವರ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಸಾರದಲಿ ಈವ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ದುಃಖವ
ತಾ ಉಣದಲೆ ಅವರವರಿಗೆ ಉಣಿಸುವ ನಿರ್ಗತಾಶನನು||20||

ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀಡಿದರೆ
ಎಲ್ಲಿ ಓಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತಿಹನು
ಬಲ್ಲಿದರಿಗೆ ಅತಿ ಬಲ್ಲಿದನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಇವಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಲು
ಖುಲ್ಲಮಾನವರೊಲ್ಲನು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಜಗಕೆಲ್ಲ||21||

ತಪ್ತ ಲೋಹವು ನೋಳ್ಪ ಜನರಿಗೆ ಸಪ್ತ ಜಿಹ್ವವ ತೆರದಿ ತೋರ್ಪದು
ಲುಪ್ತ ಪಾವಕ ಲೋಹ ಕಾಂಬುದು ಪೂರ್ವದೋಪಾದಿ
ಸಪ್ತವಾಹನ ನಿಖಿಳ ಜನರೊಳು ವ್ಯಾಪ್ತನು ಆದುದರಿಂದ
ಸರ್ವರೂ ಆಪ್ತರು ಆಗಿಹರು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿ ಕೈಕೊಂಡು||22||

ವಾರಿದನು ಮಳೆಗರೆಯೆ ಬೆಳೆದಿಹ ಭೂರುಹಂಗಳು ಚಿತ್ರ ಫಲರಸ
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಪ್ಪಂತೆ ಬಹುವಿಧ ಜೀವರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಮಾರಮಣನು
ಅವರವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮೀರದಲೆ ಗುಣಕರ್ಮಗಳ ಅನುಸಾರ ನಡೆಸುವ
ದೇವನಿಗೆ ವೈಷಮ್ಯವೆಲ್ಲಿಹುದೋ||23||

ವಾರಿಜಾಪ್ತನ ಕಿರಣ ಮಣಿಗಳ ಸೇರಿ ತತ್ತತ್ ವರ್ಣಗಳನು
ವಿಕಾರಗೈಸದೆ ನೋಳ್ಪರಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂದದಲಿ
ಮಾರಮಣ ಲೋಕತ್ರಯದೊಳು ಇಹ ಮೂರುವಿಧ ಜೀವರೊಳಗೆ
ಇದ್ದು ವಿಹಾರಮಾಡುವನು ಅವರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕರ್ಮವ ಅನುಸರಿಸಿ||24||

ಜಲವನು ಅಪಹರಿಸುವ ಘಳಿಗೆ ಬಟ್ಟಲನು ಉಳಿದು
ಜಯಘಂಟೆ ಕೈಪಿಡಿದು ಎಳೆದು ಹೊಡೆವಂದದಲಿ
ಸಂತತ ಕರ್ತೃ ತಾನಾಗಿ ಹಲಧರಾನುಜ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪದ ಫಲಗಳನು
ದೇವಾಸುರರ ಗಣದೊಳು ವಿಭಾಗವ ಮಾಡಿ ಉಣಿಸುತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿಪ್ಪ||25||

ಪೊಂದಿಕೊಂಡಿಹ ಸರ್ವರೊಳು ಸಂಬಂಧವಾಗದೆ
ಸಕಲಕರ್ಮವ ಅರಂದದಲಿ ತಾ ಮಾಡಿಮಾಡಿಪ ತತ್ಫಲಗಳುಣದೆ
ಕುಂದದೆ ಅಣುಮಾಹತ್ತು ಎನಿಪ ಘಟಮಂದಿರದಿ ಸರ್ವತ್ರ ತುಂಬಿಹ
ಬಾಂದಳದ ತೆರೆದಂತೆ ಇರುತಿಪ್ಪನು ರಮಾರಮಣ||26||

ಕಾದ ಕಬ್ಬಿಣ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಯಲು ವೇದನೆಯು ಲೋಹಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲವೆ
ಆದುದೇನೈ ಅನಳಗಾ ವ್ಯಥೆ ಏನು ಮಾಡಿದರು
ಆದಿದೇವನು ಸರ್ವ ಜೀವರ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹನು ಒಳಹೊರಗೆ
ದುಃಖಾದಿಗಳು ಸಂಬಂಧವಾಗುವವೇನೋ ಚಿನ್ಮಯಗೆ||27||

ಮಳಲ ಮನೆಗಳ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಲದಲಾಡಿ ಮೋದದಿ ತುಳಿದು ಕೆಡಿಸುವ ತೆರದಿ
ಲಕ್ಷ್ಮೀರಮಣ ಲೋಕಗಳ ಹಲವು ಬಗೆಯಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ
ನಿಶ್ಚಲನು ತಾನಾಗಿದ್ದು ಸಲಹುವ
ಎಲರುಣಿಯವೋಳ್ ನುಂಗುವಗೆ ಎಲ್ಲಿಹುದೋ ಸುಖ ದುಃಖ||28||

ವೇಷಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಜನರ ಪ್ರಮೋಷಗೈಸುವ ನಟಪುರುಷನೋಳ್
ದೋಷದೂರನು ಲೋಕದೊಳು ಬಹುರೂಪ ಮಾತಿನಲಿ ತೋಷಿಸುವನು
ಅವರವರ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆಗಳ ಪೂರೈಸುತ ಅನುದಿನ ಪೋಷಿಸುವ
ಪೂತಾತ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಜ್ಞಾನಮಯ||29||

ಅಧಮ ಮಾನವನು ಓರ್ವ ಮಂತ್ರೌಷಧಗಳನು ತಾನರಿತು
ಪಾವಕೋದಕಗಳ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದಲಿಪ್ಪನು ಅದರೊಳಗೆ
ಪದುಮಜ ಅಂಡ ಉದರನು ಸರ್ವರ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಇರೆ
ಕಾಲಗುಣಕರ್ಮದ ಕಲುಷ ಸಂಬಂಧವಾಗುವುದೇ ನಿರಂಜನಗೆ||30||

ಒಂದು ಗುಣದೊಳು ಅನಂತ ಗುಣಗಳು ಒಂದು ರೂಪದೊಳು ಇಹವು
ಲೋಕಗಳ ಒಂದೇ ರೂಪದಿ ಧರಿಸಿ ತದ್ಗತ ಪದಾರ್ಥದ ಒಳ ಹೊರಗೆ
ಬಾಂದಳದೊಳಿದ್ದು ಬಹು ಪೆಸರಿಂದ ಕರೆಸುತ
ಪೂರ್ಣ ಜ್ನಾನಾನಂದಮಯ ಪರಿಪರಿ ವಿಹಾರವ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸುವ||31||

ಎಲ್ಲರೊಳು ತಾನಿಪ್ಪ ತನ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರನು ಧರಿಸಿಹನು
ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಮನ್ಮಥಜನಕ ಜಗದ ಆದಿ ಅಂತ ಮಧ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲ
ಬಹುಗುಣ ಭರಿತ ದಾನವ ದಲ್ಲಣ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲ
ಸೊಲ್ಲು ಲಾಲಿಸಿ ಸ್ತಂಭದಿಂದಲಿ ಬಂದ ಭಕುತನಿಗೆ||32||
harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

puruSharUpatraya purANa puruSha puruShOttama
kSharAkShara puruSha pUjita pAda pUrNAnaMda j~jAnamaya
puruShasUkta sumEya tattat puruSha hRutpuShkara nilaya
mahApuruSha ajAnDa antaradi bahiradi vyApta nirlipta||1||

strI napuMsaka puruSha BU salila anala gagana mana SaSi
BAnu kAla guNa prakRutiyoLage ondu tAnalla
Enu ivana mahAmahime kaDegANaru ajaBava Sakra muKaru
nidhAnisalu mAnavarige aLavaDuvudE vicArisalu||2||

gandha rasarUpa sparSa Sabda ondu tAnalla
adaradara pesarinda karesuta jIvarige tarpakanu tAnAgi
pondikonDiha parama karuNAsindhu SASvata
manave modalAda iMdriyagaLoLage iddu BOgisutihanu viShayagaLa||3||

SravaNa nayana GrANa tvagrasana ivugaLoLu
vAkpANi pAdAdi avayavagaLoLu tadguNagaLoLu tatpatigaLoLage
pravitatanu tAnAgi kRutipati vividha karmava mADi mADisi
Bavake kAraNanAgi tirugisutihanu tiLisadale||4||

guNiguNagaLoLage iddu guNiguNanu enisuvanu guNabaddhanAgade
guNaja puNyApuNya Pala brahmAdicEtanake uNisuta avaroLagiddu
vRujina ardana cidAnandaika dEhavanu
konege sacarAcAra jagadBukuvenipanu avyayanu||5||

vidye tAnenesikoMba aniruddhadEvanu
sarvajIvara buddhiyali tAniddu kRutipati buddhiyenisuvanu
siddhiyenisuva sankaruShana prasiddhanAmaka vAsudEva
anavadya rUpa catuShTayagaLa aritavane panDitanu||6||

tanucatuShTayagaLoLu nArAyaNanu hRutkamalAKya siMhAsanadoLu
aniruddhAdi rUpagaLinda SOBisuta
tanage tAnE sEvya sEvakanenesi sEvAsakta suraroLage
anavarata nelesiddu sEveya koMbanavaraMte||7||

jAgara svapnangaLoLu varaBOgISayananu bahu prakAra viBAgagaisi
niraMSajIvara citSarIravanu BOgavittu
suShuptikAladi sAgarava nadi kUDuvaMte
viyOgarahitanu aMSagaLanu Ekatravaidisuva||8||

BAryarindoDagUDi kAraNakArya vastugaLalli
prerakaprErya rUpagaLinda paTatantugaLavoLiddu
sUrya kiraNagaLante tannaya vIryadindali koDuta koLutiha
anAryarige Itana vihAravu gOcaripudEnO||9||

janaka tanna Atmajage vara BUShaNadukUlava toDisi
tA vaMdaneya kaikoLuta harasuta haruShabaDuvante
vanaruhEkShaNa pUjya pUjakanu enisi pUjAsAdhana
padArthavanu tanage tAnAgi PalagaLanIva Bajakarige||10||

tande bahu saMBramadi tannaya baMdhu baLagava nerahi
maduveya nandanage tA mADi maneyoLagiDuva teradante
indirAdhava tanna iccayalinda guNagaLa cEtanake saMbandhagaisi
suKAsuKAtmaka saMsRutiyoLu iDuva||11||

tRuNa kRuta AlayadoLage pOge saMdaNisi prati Cidradali poramaTTu
anaLa niravanu tOri tOradalippa teradaMte
vanajAnDadoLu aKiLa jIvara tanuvina oLa horage iddu
kANisade animiSEShanu sakala karmava mALpanu avarante||12||

pAdapagaLa aDige ereye salilavu tOdu kaMbigaLu ubbi
puShpa svAdu Palava Ivandadali sarvESvaranu
janara ArAdhaneya kaikonDu brahma BavAdigaLa nAmadali Palavittu
Adarisuvanu tanna mahimeya tOragoDa janake||13||

SRutitatigaLige gOcarisada apratima ajAnandAtmanu acyuta vitata
viSvAdhAra vidyAdhISa vidhi janaka
pratidivasa cEtanaroLage prAkRuta puruShanandadali sancarisuta
niyamya niyAmakanu tAnAgi saMtaipa||14||

mana viShayadoLage irisi viShayava manadoLage nelegoLisi
balu nUtanavu susamIcInavidu upAdEyavendenisi
kanasilAdaru tanna pAdada nenevanu Iyade
sarvaroLagiddu anuBavisuvanu sthUla viShayava viSvanendenisi||15||

tOdakanu tAnAgi mana modalAda karaNadoLu iddu viShayava naiduvanu
nijapUrNa suKamaya grAhya grAhakanu
vEda vEdyanu tiLiyadavanOpAdi Bunjisuta
ellaroLage AhlAda paDuvanu Baktavatsala BAgyasaMpanna||16||

nityanigamAtIta nirguNa BRutyavatsala BayavinASana
satyakAma SaraNya SyAmala kOmalAMga suKi
mattanandadi martyara oLa horage etta nODalu suttuta ippanu
atyadhika saMtRupta trijagadvyApta paramApta||17||

pavi harinmaNi vidrumada sacCavigaLa andadi
rAjisuta mAdhava nirantara mAnava dAnavaroLu iddu
trividha guNa karma svaBAvava pavanamuKa dEvAntarAtmaka
divasa divasadi vyaktamADutali avaroLiddu uNipa||18||

aNu mahattinoLu ippa Gana paramaNuvinoLu aDagisuva
sUkShmava muNugisuva tElisuva sthUlagaLa avana mAyavidu
danuja rAkShasaru ellaru ivanoLu munidu mADuvudEnu
ulUKala onakegaLu dhAnyagaLa haNivandadali saMharipa||19||

dEva mAnava dAnavaru eMdu I vidhadali AvAgali ipparu
mUvaroLage ivage illa snEha udAsIna dvESha
jIvara adhikAra anusAradali Iva suKa saMsAra duHKava
tA uNadale avaravarige uNisuva nirgatASananu||20||

elli kELidare elli nODidare elli bEDidare elli nIDidare
elli ODidare elli ADidare allE irutihanu
ballidarige ati ballidanu sariyilla ivage alli nODalu
KullamAnavarollanu apratimalla jagakella||21||

tapta lOhavu nOLpa janarige sapta jihvava teradi tOrpadu
lupta pAvaka lOha kAMbudu pUrvadOpAdi
saptavAhana niKiLa janaroLu vyAptanu AdudariMda
sarvarU Aptaru Agiharu ella kAladi kaikonDu||22||

vAridanu maLegareye beLediha BUruhangaLu citra Palarasa
bEre bEre ippante bahuvidha jIvaroLage iddu mAramaNanu
avaravara yOgyate mIradale guNakarmagaLa anusAra naDesuva
dEvanige vaiShamyavellihudO||23||

vArijAptana kiraNa maNigaLa sEri tattat varNagaLanu
vikAragaisade nOLparige kangoLisuvandadali
mAramaNa lOkatrayadoLu iha mUruvidha jIvaroLage
iddu vihAramADuvanu avara yOgyate karmava anusarisi||24||

jalavanu apaharisuva GaLige baTTalanu uLidu
jayaGanTe kaipiDidu eLedu hoDevandadali
saMtata kartRu tAnAgi haladharAnuja puNya pApada PalagaLanu
dEvAsurara gaNadoLu viBAgava mADi uNisuta sAkShiyAgippa||25||

pondikonDiha sarvaroLu saMbandhavAgade
sakalakarmava araMdadali tA mADimADipa tatPalagaLuNade
kundade aNumAhattu enipa GaTamandiradi sarvatra tuMbiha
bAndaLada teredante irutippanu ramAramaNa||26||

kAda kabbiNa hiDidu baDiyalu vEdaneyu lOhagaLige allave
AdudEnai anaLagA vyathe Enu mADidaru
AdidEvanu sarva jIvara kAdukoMDihanu oLahorage
duHKAdigaLu saMbaMdhavAguvavEnO cinmayage||27||

maLala manegaLa mADi makkaLu kAladalADi mOdadi tuLidu keDisuva teradi
lakShmIramaNa lOkagaLa halavu bageyali nirmisuva
niScalanu tAnAgiddu salahuva
elaruNiyavOL nunguvage ellihudO suKa duHKa||28||

vEShaBAShegaLinda janara pramOShagaisuva naTapuruShanOL
dOShadUranu lOkadoLu bahurUpa mAtinali tOShisuvanu
avaravara manada aBilAShegaLa pUraisuta anudina pOShisuva
pUtAtma pUrNa Ananda j~jAnamaya||29||

adhama mAnavanu Orva mantrauShadhagaLanu tAnaritu
pAvakOdakagaLa saMbandhavilladalippanu adaroLage
padumaja anDa udaranu sarvara hRudayadoLage ire
kAlaguNakarmada kaluSha saMbandhavAguvudE niranjanage||30||

ondu guNadoLu ananta guNagaLu ondu rUpadoLu ihavu
lOkagaLa oMdE rUpadi dharisi tadgata padArthada oLa horage
bAMdaLadoLiddu bahu pesarinda karesuta
pUrNa jnAnAnandamaya paripari vihArava mADi mADisuva||31||

ellaroLu tAnippa tannoLage ellaranu dharisihanu
apratimalla manmathajanaka jagada Adi anta madhyagaLa balla
bahuguNa Barita dAnava dallaNa jagannAtha viThala
sollu lAlisi staMBadindali banda Bakutanige||32||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA

Karuna sandhi

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರವಣ ಮನಕಾನಂದವೀವುದು ಭವಜನಿತ ದುಃಖಗಳ ಕಳೆವುದು
ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳು ಇಹಪರಂಗಳಲಿ ಇತ್ತು ಸಲಹುವುದು
ಭುವನ ಪಾವನವೆನಿಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಧವನ ಮಂಗಳ ಕಥೆಯ
ಪರಮ ಉತ್ಸವದಿ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಆಲಿಪುದು ಭೂಸುರರು ದಿನದಿನದಿ||1||

ಮಳೆಯ ನೀರು ಓಣಿಯೊಳು ಪರಿಯಲು, ಬಳಸರು ಊರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ಜನರು
ಆ ಜಲವು ಹೆದ್ದೊರೆಗೂಡೆ ಮಜ್ಜನಪಾನ ಗೈದಪರು
ಕಲುಷ ವಚನಗಳ ಆದಡೆಯು, ಬಾಂಬೊಳೆಯ ಪೆತ್ತನ ಪಾದ ಮಹಿಮ
ಆ ಜಲದಿ ಪೊಕ್ಕದರಿಂದ ಮಾಣ್ದಪರೆ ಮಹೀಸುರರು||2||

ಶೃತಿತತಿಗಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸದ
ಅಪ್ರತಿಹತ ಮಹೈಶ್ವರ್ಯಾದಿ ಅಖಿಲ ಸದ್ಗುಣ ಗಣಾಂಭೋಧಿ
ಪ್ರತಿದಿವಸ ತನ್ನಂಘ್ರಿ ಸೇವಾರತ ಮಹಾತ್ಮರು ಮಾಡುತಿಹ
ಸಂಸ್ತುತಿಗೆವಶನಾಗುವೆನು ಇವನ ಕಾರುಣ್ಯಕೆ ಏನೆಂಬೆ||3||

ಮನವಚನಕೆ ಅತಿದೂರ ನೆನೆವರನು ಅನುಸರಿಸಿ ತಿರುಗುವನು ಜಾಹ್ನವಿ ಜನಕ
ಜನರೊಳಗಿದ್ದು ಜನಿಸುವ ಜಗದುದರ ತಾನು
ಘನಮಹಿಮ ಗಾಂಗೇಯನುತ ಗಾಯನವ ಕೇಳುತ
ಗಗನಚರ ವಾಹನ ದಿವೌಕಸರೊಡನೆ ಚರಿಸುವ ಮನೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ||4||

ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ
ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ನಿಂತರೆ ನಲಿವ ನಲಿದರೆ ಒಲಿವ ನಿಮಗೆಂಬ
ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರನು ಅರಘಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು
ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ||5||

ಮನದೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಮನವೆಂದು ಎನಿಸಿಕೊಂಬನು
ಮನದ ವೃತ್ತಿಗಳ ಅನುಸರಿಸಿ ಭೋಗಂಗಳೀವನು ತ್ರಿವಿಧ ಚೇತನಕೆ
ಮನವಿತ್ತರೆ ತನ್ನನೀವನು ತನುವ ದಂಡಿಸಿ ದಿನದಿನದಿ ಸಾಧನವ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ
ಇತ್ತಪನು ಸ್ವರ್ಗಾದಿ ಭೋಗಗಳ||6||

ಪರಮ ಸತ್ಪುರುಷಾರ್ಥರೂಪವನು ಹರಿಯು ಲೋಕಕೆ ಎಂದು
ಪರಮಾದರದಿ ಸದುಪಾಸನೆಯ ಗೈವರಿಗೆ ಇತ್ತಪನು ತನ್ನ
ಮರೆದು ಧರ್ಮಾರ್ಥಗಳ ಕಾಮಿಸುವರಿಗೆ ನಗುತ ಅತಿಶೀಘ್ರದಿಂದಲಿ
ಸುರಪತನಯ ಸುಯೋಧನರಿಗೆ ಇತ್ತಂತೆ ಕೊಡುತಿಪ್ಪ ||7||

ಜಗವನೆಲ್ಲವ ನಿರ್ಮಿಸುವ ನಾಲ್ಮೊಗನೊಳಗೆ ತಾನಿದ್ದು ಸಲಹುವ
ಗಗನಕೇಶನೊಳಿದ್ದು ಸಂಹರಿಸುವನು ಲೋಕಗಳ
ಸ್ವಗತಭೇದ ವಿವರ್ಜಿತನು ಸರ್ವಗ ಸದಾನಂದೈಕ ದೇಹನು
ಬಗೆಬಗೆಯ ನಾಮದಲಿ ಕರೆಸುವ ಭಕುತರನು ಪೊರೆವ||8||

ಒಬ್ಬನಲಿ ನಿಂದಾಡುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಲಿ ನೋಡುವನು
ಬೇಡುವನು ಒಬ್ಬನಲಿ ನೀಡುವನು ಮಾತಾಡುವನು ಬೆರಗಾಗಿ
ಅಬ್ಬರದ ಹೆದ್ದೈವನು ಇವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ ಲೆಕ್ಕಿಸನು
ಲೋಕದೊಳು ಒಬ್ಬನೇ ತಾ ಬಾಧ್ಯ ಬಾಧಕನಾಹ ನಿರ್ಭೀತ||9||
ಶರಣಜನ ಮಂದಾರ ಶಾಶ್ವತ ಕರುಣಿ ಕಮಲಾಕಾಂತ ಕಾಮದ
ಪರಮ ಪಾವನತರ ಸುಮಂಗಳ ಚರಿತ ಪಾರ್ಥಸಖ
ನಿರುಪಮಾನಂದಾತ್ಮ ನಿರ್ಗತ ದುರಿತ ದೇವವರೇಣ್ಯನೆಂದು
ಆದರದಿ ಕರೆಯಲು ಬಂದೊದಗುವನು ತನ್ನವರ ಬಳಿಗೆ||10||

ಜನನಿಯನು ಕಾಣದಿಹ ಬಾಲಕ ನೆನೆನೆನದು ಹಲುಬುತಿರೆ
ಕತ್ತಲೆ ಮನೆಯೊಳು ಅಡಗಿದ್ದು ಅವನ ನೋಡುತ ನಗುತ ಹರುಷದಲಿ
ತನಯನಂ ಬಿಗಿದಪ್ಪಿ ರಂಬಿಸಿ ಕನಲಿಕೆಯ ಕಳೆವಂತೆ
ಮಧುಸೂದನನು ತನ್ನವರು ಇದ್ದೆಡೆಗೆ ಬಂದೊದಗಿ ಸಲಹುವನು||11||

ಇಟ್ಟಿಕಲ್ಲನು ಭಕುತಿಯಿಂದಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಭಕುತಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತಣ್ಣನೆ ಕೊಟ್ಟ
ಬಡಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಒಪ್ಪಿಡಿಯವಲಿಗೆ ಅಖಿಳಾರ್ಥ
ಕೆಟ್ಟ ಮಾತುಗಳೆಂದ ಚೈದ್ಯನ ಪೊಟ್ಟೆಯೊಳಗಿಂಬಿಟ್ಟ
ಬಾಣದಲಿಟ್ಟ ಭೀಷ್ಮನ ಅವಗುಣಗಳೆಣಿಸಿದನೆ ಕರುಣಾಳು||12||

ಧನವ ಸಂರಕ್ಷಿಸುವ ಫಣಿ ತಾನುಣದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡದೆ
ಅನುದಿನದಿ ನೋಡುತ ಸುಖಿಸುವಂದದಿ
ಲಕುಮಿವಲ್ಲಭನು ಪ್ರಣತರನು ಕಾಯ್ದಿಹನು ನಿಷ್ಕಾಮನದಿ
ನಿತ್ಯಾನಂದಮಯ ದುರ್ಜನರ ಸೇವೆಯನು ಒಲ್ಲನು ಅಪ್ರತಿಮಲ್ಲ ಜಗಕೆಲ್ಲ||13||

ಬಾಲಕನ ಕಲಭಾಷೆ ಜನನಿ ಕೇಳಿ ಸುಖಪಡುವಂತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಲೋಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಡುತಿಹ ಸಂಸ್ತುತಿಗೆ ಹಿಗ್ಗುವನು
ತಾಳ ತನ್ನವರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ವ ಅವಹೇಳನವ
ಹೆದ್ದೈವ ವಿದುರನ ಆಲಯದಿ ಪಾಲುಂಡು ಕುರುಪನ ಮಾನವನೆ ಕೊಂಡ||14||

ಸ್ಮರಿಸುವವರ ಅಪರಾಧಗಳ ತಾಸ್ಮರಿಸ ಸಕಲ ಇಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಕ
ಮರಳಿ ತನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲು ಕೊಟ್ಟುದ ಅನಂತಮಡಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಪರಿಯಲಿಂದ ಉಣಿಸಿ
ಸುಖ ಸಾಗರದಿ ಲೋಲಾಡಿಸುವ ಮಂಗಳಚರಿತ
ಚಿನ್ಮಯಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ||15||

ಏನು ಕರುಣನಿಧಿಯೋ ಹರಿ ಮತ್ತೇನು ಭಕ್ತಾಧೀನನೋ
ಇನ್ನೇನು ಈತನ ಲೀಲೆ ಇಚ್ಚಾಮಾತ್ರದಲಿ ಜಗವ ತಾನೇ ಸೃಜಿಸುವ ಪಾಲಿಸುವ
ನಿರ್ವಾಣ ಮೊದಲಾದ ಅಖಿಲ ಲೋಕಸ್ಥಾನದಲಿ
ಮತ್ತೆ ಅವರನು ಇಟ್ಟು ಆನಂದ ಬಡಿಸುವನು||16||

ಜನಪ ಮೆಚ್ಚಿದರೆ ಈವ ಧನವಾಹನ ವಿಭೂಷಣ ವಸನಭೂಮಿ
ತನುಮನಗಳ ಇತ್ತು ಆದರಿಪರು ಉಂಟೇನೋ ಲೋಕದೊಳು
ಅನವರತ ನೆನೆವವರ ಅನಂತಾಸನವೆ ಮೊದಲಾದ ಆಲಯದೊಳಿಟ್ಟು
ಅಣುಗನಂದದಲಿ ಅವರ ವಶನಾಗುವ ಮಹಾಮಹಿಮ||17||

ಭುವನ ಪಾವನ ಚರಿತ ಪುಣ್ಯಶ್ರವಣಕೀರ್ತನ ಪಾಪನಾಶನ
ಕವಿಭಿರೀಡಿತ ಕೈರವದಳಶ್ಯಾಮ ನಿಸ್ಸೀಮ
ಯುವತಿವೇಷದಿ ಹಿಂದೆ ಗೌರೀಧವನ ಮೋಹಿನಿ ಕೆಡಿಸಿ ಉಳಿಸಿದ
ಇವನ ಮಾಯವ ಗೆಲುವನಾವನು ಈ ಜಗತ್ರಯದಿ||18||

ಪಾಪಕರ್ಮವ ಸಹಿಸುವಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಗೆ ಸಮರಾದ ದಿವಿಜರನು
ಈ ಪಯೋಜಭವಾಂಡದೊಳಗೆ ಆವಲ್ಲಿ ನಾ ಕಾಣೆ
ಗೊಪಗುರುವಿನ ಮಡದಿಭೃಗುನಗಚಾಪ ಮೊದಲಾದವರು ಮಾಡ್ದ
ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ಎಣಿಸಿದನೆ ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ ಹರಿ||19||

ಅಂಗುಟಾಗ್ರದಿ ಜನಿಸಿದ ಅಮರತರಂಗಿಣಿಯು ಲೋಕತ್ರಯಗಳ ಅಘಹಿಂಗಿಸುವಳು
ಅವ್ಯಾಕೃತಾಶಾಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಇಂಗಡಲ ಮಗಳ ಒಡೆಯನ
ಅಂಗೋಪಾಂಗಗಳಲಿ ಇಪ್ಪ
ಅಮಲಾನಂತ ಸುಮಂಗಳಪ್ರದ ನಾಮ ಪಾವನಮಾಳ್ಪದೇನರಿದು||20||
ಕಾಮಧೇನು ಸುಕಲ್ಪತರು ಚಿಂತಾಮಣಿಗಳು
ಅಮರೇಂದ್ರ ಲೋಕದಿ ಕಾಮಿತಾರ್ಥಗಳು ಈವವಲ್ಲದೆ ಸೇವೆ ಮಾಳ್ಪರಿಗೆ
ಶ್ರೀಮುಕುಂದನ ಪರಮ ಮಂಗಳನಾಮ ನರಕಸ್ಥರನು ಸಲಹಿತು
ಪಾಮರರ ಪಂಡಿತರೆನಿಸಿ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಕೊಡುತಿಹುದು||21||

ಮನದೊಳಗೆ ಸುಂದರ ಪದಾರ್ಥವ ನೆನೆದು ಕೊಡೆ ಕೈಕೊಂಡು
ಬಲು ನೂತನ ಸುಶೋಭಿತ ಗಂಧ ಸುರಸೋಪೇತ ಫಲರಾಶಿ
ದ್ಯುನದಿ ನಿವಹಗಳಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನು ಸದಾ ಸಂತೈಸುವನು
ಸದ್ಗುಣವ ಕದ್ದವರ ಅಘವ ಕದಿವನು ಅನಘನೆಂದೆನಿಸಿ||22||

ಚೇತನಾ ಚೇತನ ವಿಲಕ್ಷಣ ನೂತನ ಪದಾರ್ಥಗಳೊಳಗೆ ಬಲುನೂತನ
ಅತಿಸುಂದರಕೆ ಸುಂದರ ರಸಕೆ ರಸರೂಪ
ಜಾತರೂಪೋದರ ಭವ ಆದ್ಯರೊಳು ಆತತ ಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ
ಧರಾತಳದೊಳು ಎಮ್ಮೊಡನೆ ಆಡುತಲಿಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪ||23||

ತಂದೆ ತಾಯ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಶುವಿಗೆ ಬಂದ ಭಯಗಳ ಪರಿಹರಿಸಿ
ನಿಜ ಮಂದಿರದಿ ಬೇಡಿದುದನು ಇತ್ತು ಆದರಿಸುವಂದದಲಿ
ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಎಡಬಲದಿ ಒಳಹೊರಗೆ ಇಂದಿರೇಶನು ತನ್ನವರನು
ಎಂದೆಂದು ಸಲಹುವನು ಆಗಸದೊಳ್ ಎತ್ತ ನೋಡಿದರು||24||

ಒಡಲ ನೆಳಲಂದದಲಿ ಹರಿ ನಮ್ಮೊಡನೆ ತಿರುಗುವನು
ಒಂದರೆಕ್ಷಣ ಬಿಡದೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಭಕ್ತಾದೀನನೆಂದೆನಿಸಿ
ತಡೆವ ದುರಿತೌಘಗಳ ಕಾಮದ ಕೊಡುವ ಸಕಲೇಷ್ಟಗಳ
ಸಂತತ ನಡೆವ ನಮ್ಮಂದದಲಿ ನವಿಸು ವಿಶೇಷ ಸನ್ಮಹಿಮ||25||

ಬಿಟ್ಟವರ ಭವಪಾಶದಿಂದಲಿ ಕಟ್ಟುವನು ಬಹುಕಠಿಣನಿವ
ಶಿಷ್ಟೇಷ್ಟನೆಂದರಿದು ಅನವರತ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಪಾಶದಲಿ ಕಟ್ಟುವರ
ಭವಕಟ್ಟು ಬಿಡಿಸುವ ಸಿಟ್ಟಿನವನು ಇವನಲ್ಲ
ಕಾಮದ ಕೊಟ್ಟುಕಾವನು ಸಕಲ ಸೌಖ್ಯವನು ಇಹಪರಂಗಗಳಲಿ ||26||

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎವೆಯಂದದಲಿ ಕೈ ಮೈ ತಿಣ್ಣಿಗೊದಗುವ ತೆರದಿ
ಪಲ್ಗಳು ಪಣ್ಣು ಫಲಗಳನಗಿದು ಜಿಹ್ವೆಗೆ ರಸವನೀವಂತೆ
ಪುಣ್ಯ ಫಲವ ಈವಂದದಲಿ ನುಡಿವೆಣ್ಣಿ ನಾಣ್ಮಾoಡದೊಳು
ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಅಣ್ಣನು ಒದಗುವ ಭಕ್ತರ ಅವಸರಕೆ ಅಮರಗಣ ಸಹಿತ||27||

ಕೊಟ್ಟದನು ಕೈಕೊಂಬ ಅರೆಕ್ಷಣಬಿಟ್ಟಗಲ ತನ್ನವರ
ದುರಿತಗಳ ಅಟ್ಟುವನು ದೂರದಲಿ ದುರಿತಾರಣ್ಯ ಪಾವಕನು
ಬೆಟ್ಟ ಬೆನ್ನಿಲಿ ಹೊರಿಸಿದವರೊಳು ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದನೇನೋ ಹರಿ
ಕಂಗೆಟ್ಟ ಸುರರಿಗೆ ಸುಧೆಯನು ಉಣಿಸಿದ ಮುರಿದನಹಿತರನಾ||28||

ಖೇದ ಮೋದ ಜಯಾಪಾಜಯ ಮೊದಲಾದ ದೋಷಗಳಿಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಸಾದರದಿ
ತನ್ನಂಘ್ರಿಕಮಲವ ನಂಬಿ ಸ್ತುತಿಸುವರ ಕಾದುಕೊಂಡಿಹ
ಪರಮಕರುಣ ಮಹೋದಧಿಯು ತನ್ನವರು ಮಾಡ್ದ
ಮಹಾಪರಾಧಗಳ ನೋಡದಲೆ ಸಲಹುವ ಸರ್ವಕಾಮದನು||29||

ಮೀನಕೂರ್ಮ ವರಾಹ ನರಪಂಚಾನನ ಅತುಳ ಶೌರ್ಯ
ವಾಮನ ರೇಣುಕಾತ್ಮಜ ರಾವಣಾದಿನಿಶಾಚರಧ್ವಂಸಿ
ಧೇನುಕಾಸುರಮಥನ ತ್ರಿಪುರವ ಹಾನಿಗೈನಿಸಿದ ನಿಪುಣ
ಕಲಿಮುಖ ದಾನವರ ಸಂಹರಿಸಿ ಧರ್ಮದಿ ಕಾಯ್ದ ಸುಜನರನಾ||30||

ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಶಮಲ ವರ್ಜಿತ ಕಾಮಿತಪ್ರದ
ಕೈರವದಳ ಶ್ಯಾಮ ಶಬಲ ಶರಣ್ಯ ಶಾಶ್ವತ ಶರ್ಕರಾಕ್ಷ ಸಖ
ಸಾಮಸನ್ನುತ ಸಕಲ ಗುಣಗಣಧಾಮ
ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನು ಈ ಮಹಿಯೊಳು ಅವತರಿಸಿ ಸಲಹಿದ ಸಕಲ ಸುಜನರನಾ||31||

harikathAmRutasAra gurugaLa karuNadindApanitu kELuve
parama BagavadBaktaru idanAdaradi kELuvudu||

SravaNa manakAnandavIvudu Bavajanita duHKagaLa kaLevudu
vividha BOgagaLu ihaparangaLali ittu salahuvudu
Buvana pAvanavenipa lakShmI dhavana mangaLa katheya
parama utsavadi kivigoTTu Alipudu BUsuraru dinadinadi||1||

maLeya nIru ONiyoLu pariyalu, baLasaru UroLage idda janaru
A jalavu heddoregUDe majjanapAna gaidaparu
kaluSha vacanagaLa AdaDeyu, bAMboLeya pettana pAda mahima
A jaladi pokkadarinda mANdapare mahIsuraru||2||

SRutitatigaLa aBimAni lakShmIstutigaLige gOcarisada
apratihata mahaiSvaryAdi aKila sadguNa gaNAMBOdhi
pratidivasa tannanGri sEvArata mahAtmaru mADutiha
saMstutigevaSanAguvenu ivana kAruNyake EneMbe||3||

manavacanake atidUra nenevaranu anusarisi tiruguvanu jAhnavi janaka
janaroLagiddu janisuva jagadudara tAnu
Ganamahima gAngEyanuta gAyanava kELuta
gaganacara vAhana divaukasaroDane carisuva manemanegaLalli||4||

malagi paramAdaradi pADalu kuLitu kELuva
kuLitu pADalu niluva niMtare naliva nalidare oliva nimageMba
sulaBanO hari tannavaranu araGaLige biTTagalanu
ramAdhavana olisalariyade pAmararu baLaluvaru BavadoLage||5||

manadoLage tAniddu manavendu enisikoMbanu
manada vRuttigaLa anusarisi BOgaMgaLIvanu trividha cEtanake
manavittare tannanIvanu tanuva daMDisi dinadinadi sAdhanava mALparige
ittapanu svargAdi BOgagaLa||6||

parama satpuruShArtharUpavanu hariyu lOkake endu
paramAdaradi sadupAsaneya gaivarige ittapanu tanna
maredu dharmArthagaLa kAmisuvarige naguta atiSIGradindali
surapatanaya suyOdhanarige ittante koDutippa ||7||

jagavanellava nirmisuva nAlmoganoLage tAniddu salahuva
gaganakESanoLiddu saMharisuvanu lOkagaLa
svagataBEda vivarjitanu sarvaga sadAnandaika dEhanu
bagebageya nAmadali karesuva Bakutaranu poreva||8||

obbanali nindADuvanu mattobbanali nODuvanu
bEDuvanu obbanali nIDuvanu mAtADuvanu beragAgi
abbarada heddaivanu iva mattobbarana lekkisanu
lOkadoLu obbanE tA bAdhya bAdhakanAha nirBIta||9||
SaraNajana maMdAra SASvata karuNi kamalAkAMta kAmada
parama pAvanatara sumangaLa carita pArthasaKa
nirupamAnandAtma nirgata durita dEvavarENyaneMdu
Adaradi kareyalu bandodaguvanu tannavara baLige||10||

jananiyanu kANadiha bAlaka nenenenadu halubutire
kattale maneyoLu aDagiddu avana nODuta naguta haruShadali
tanayanaM bigidappi raMbisi kanalikeya kaLevaMte
madhusUdananu tannavaru iddeDege baMdodagi salahuvanu||11||

iTTikallanu Bakutiyindali koTTa Bakutage mecci taNNane koTTa
baDabrAhmaNana oppiDiyavalige aKiLArtha
keTTa mAtugaLenda caidyana poTTeyoLagiMbiTTa
bANadaliTTa BIShmana avaguNagaLeNisidane karuNALu||12||

dhanava saMrakShisuva PaNi tAnuNade mattobbarige koDade
anudinadi nODuta suKisuvandadi
lakumivallaBanu praNataranu kAydihanu niShkAmanadi
nityAnaMdamaya durjanara sEveyanu ollanu apratimalla jagakella||13||

bAlakana kalaBAShe janani kELi suKapaDuvante
lakShmIlOla Baktaru mADutiha saMstutige higguvanu
tALa tannavaralli mADva avahELanava
heddaiva vidurana Alayadi pAluMDu kurupana mAnavane konDa||14||

smarisuvavara aparAdhagaLa tAsmarisa sakala iShTa pradAyaka
maraLi tanage arpisalu koTTuda anantamaDi mADi paripariyalinda uNisi
suKa sAgaradi lOlADisuva maMgaLacarita
cinmayagAtra lOkapavitra sucaritra||15||

Enu karuNanidhiyO hari mattEnu BaktAdhInanO
innEnu Itana lIle iccAmAtradali jagava tAnE sRujisuva pAlisuva
nirvANa modalAda aKila lOkasthAnadali
matte avaranu iTTu AnaMda baDisuvanu||16||

janapa meccidare Iva dhanavAhana viBUShaNa vasanaBUmi
tanumanagaLa ittu Adariparu unTEnO lOkadoLu
anavarata nenevavara anantAsanave modalAda AlayadoLiTTu
aNuganaMdadali avara vaSanAguva mahAmahima||17||

Buvana pAvana carita puNyaSravaNakIrtana pApanASana
kaviBirIDita kairavadaLaSyAma nissIma
yuvativEShadi hiMde gaurIdhavana mOhini keDisi uLisida
ivana mAyava geluvanAvanu I jagatrayadi||18||

pApakarmava sahisuvaDe lakShmIpatige samarAda divijaranu
I payOjaBavAnDadoLage Avalli nA kANe
gopaguruvina maDadiBRugunagacApa modalAdavaru mADda
mahAparAdhagaLa eNisidane karuNA samudra hari||19||

aMguTAgradi janisida amaratarangiNiyu lOkatrayagaLa aGahingisuvaLu
avyAkRutASAnta vyApisida ingaDala magaLa oDeyana
aMgOpAMgagaLali ippa
amalAnaMta sumaMgaLaprada nAma pAvanamALpadEnaridu||20||

kAmadhEnu sukalpataru cintAmaNigaLu
amarEndra lOkadi kAmitArthagaLu Ivavallade sEve mALparige
SrImukundana parama maMgaLanAma narakastharanu salahitu
pAmarara paMDitarenisi puruShArtha koDutihudu||21||

manadoLage sundara padArthava nenedu koDe kaikoMDu
balu nUtana suSOBita gandha surasOpEta PalarASi
dyunadi nivahagaLante koTTu avaranu sadA saMtaisuvanu
sadguNava kaddavara aGava kadivanu anaGaneMdenisi||22||

cEtanA cEtana vilakShaNa nUtana padArthagaLoLage balunUtana
atisuMdarake sundara rasake rasarUpa
jAtarUpOdara Bava AdyaroLu Atata pratima praBAva
dharAtaLadoLu emmoDane ADutalippa nammappa||23||

tande tAygaLu tamma SiSuvige baMda BayagaLa pariharisi
nija mandiradi bEDidudanu ittu Adarisuvandadali
hiMde munde eDabaladi oLahorage indirESanu tannavaranu
endendu salahuvanu AgasadoL etta nODidaru||24||

oDala neLalandadali hari nammoDane tiruguvanu
oMdarekShaNa biDade beMbalavAgi BaktAdInanendenisi
taDeva duritauGagaLa kAmada koDuva sakalEShTagaLa
santata naDeva nammandadali navisu viSESha sanmahima||25||

biTTavara BavapASadindali kaTTuvanu bahukaThiNaniva
SiShTEShTanendaridu anavarata sadBakti pASadali kaTTuvara
BavakaTTu biDisuva siTTinavanu ivanalla
kAmada koTTukAvanu sakala sauKyavanu ihaparangagaLali ||26||

kaNNige eveyandadali kai mai tiNNigodaguva teradi
palgaLu paNNu PalagaLanagidu jihvege rasavanIvante
puNya Palava IvaMdadali nuDiveNNi nANmAoDadoLu
lakShmaNana aNNanu odaguva Baktara avasarake amaragaNa sahita||27||

koTTadanu kaikoMba arekShaNabiTTagala tannavara
duritagaLa aTTuvanu dUradali duritAraNya pAvakanu
beTTa bennili horisidavaroLu siTTu mADidanEnO hari
kangeTTa surarige sudheyanu uNisida muridanahitaranA||28||

KEda mOda jayApAjaya modalAda dOShagaLilla cinmaya sAdaradi
tannaMGrikamalava naMbi stutisuvara kAdukonDiha
paramakaruNa mahOdadhiyu tannavaru mADda
mahAparAdhagaLa nODadale salahuva sarvakAmadanu||29||

mInakUrma varAha narapancAnana atuLa Saurya
vAmana rENukAtmaja rAvaNAdiniSAcaradhvaMsi
dhEnukAsuramathana tripurava hAnigainisida nipuNa
kalimuKa dAnavara saMharisi dharmadi kAyda sujanaranA||30||

SrI manOrama Samala varjita kAmitaprada
kairavadaLa SyAma Sabala SaraNya SASvata SarkarAkSha saKa
sAmasannuta sakala guNagaNadhAma
SrI jagannAtha viThalanu I mahiyoLu avatarisi salahida sakala sujanaranA||31||

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · narasimha

Hari Kathamruta sara kanda Narasimha

narsimha-in-hari-kathamruta-saara(Kannada)

Harikathamrutasara gurugala
karuna dindapanitu peluve
parama bhaghavadbhaktaridanadaradi keluvudu

Mangalacharana sandhi
1. Shriramani kara kamala pujita
charu charana saroja brahma sa- |
mira vani phanindra vimdra bhavendra mukha vinuta ||
niraja bhavandodaya sthiti|
karanane kaivalya dayaka |
narasimhane namipe karunipudemage mangalava || 01-01||

Karuna sandhi
2. Mina kurma varaha nara pan- |
chananatula shaurya vamana |
renukatmaja ravanadi nishacara dhvamsi |
dhenukasura mathana tripurava |
hanigaisida nipuna kalimukha danavara samharisi dharmadi kayda sujanaranu|| 02-30||

Vyapti sandhi
3. Ellarolu tanippa tannola- |
gellaranu dharisihanu aprati- |
malla manmatha janaka jagadadyanta madhyagala |
balla bahu guna bharita danava – |
dallana jagannatha viththala |
solla lalisi stambhadindali banda bhakutanige || 03-32 ||

Bhojana rasa vibhaga sandhi
4. Kapila narahari bhargava traya |
vapusha netradi nasikasyadi |
shaphara namaka jihveyali dantadali hamsakhya ||
tripadi padya hayasya vachya do – |
Laparimita sukha purna samtata |
krupanarola giddavaravara rasa svikarisi koduva || 04-07 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
5. Yuga chatushtayagalali tani – |
dyuga pravartaka dharma karma ga – |
Lige pravartaka vasudevadireradu rupa ||
tegedu kondu yugadi krutu ta ||
yuga pravartakanenisi dharma – |
praghatakanu tanagi bhakutarigiva sampadava || 06-15 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
6. Neladolippanu krushnarupadi |
jaladolippanu hariyenisi shikhi- |
yolage ippanu parashurama upendranendenisi ||
yalarolippanu janardhananu ban – |
daladolachyuta gandha narahari |
polevadhokshaja rasagalolu rasarupa tanagi || 06-20 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
7. Manadolahankaradolu chin – |
taneya malpudu antaratmana |
ghana sutattvadi paramanavyaktadali j~janatma ||
initu panchashadvarna ve – |
dyana ajadyaivattu murtiga – |
Lanu sada sarvatra dehagalalli pujipudu || 06-26 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
8. Keshavadi sumurti dvadasha- |
masa pundragalalli veda – |
vyasa aniruddhadi rupagalaru rutugalali
vasavagihanendu trimshati – | vasaradi satkarma dharma
ni –
rasheyindali madu karunava bedu kondadu || 06-28 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
9. Mula rupanu manadoliha shrava – |
naliyolagiha matsya kurmanu |
kolarupanu | tvagrasanadolagippa narasimha ||
balavatu vamananu nasika – |
naladolu vadanadali bhargava |
vali bhanjana hastadali padadali shrikrushna || 06-34 ||

Pancha tanmatra sandhi
10. Pranava pratipadya trinamadi |
tanuvinolu tristhanaganiru – |
ddhanu tripanchaka ekavimshati chaturavimsatiga | enisi eppatteradu savira |
initu nadigalolu niyamisu – |
tinaga bhastiga lokadolu sarvatra belaguvanu || 07-02 ||

Pancha tanmatra sandhi
11. Matte chiddehada olage em – |
Battu saviradelu nuri – |
ppatta aidu nrusimha rupadallidu jivarige ||
nityadali hagalirulu bappapa mrutyuvige ta mrutyuvenisuva bhrutyuvatsala bhaya vinasana bhagya sampanna || 07-15 ||

Pancha tanmatra sandhi
12. Jvaranolippattelu haranola – |
giruvanippattentu rupadi |
eradu saviradentu nurippattareladhika ||
jvara harahvaya narasimhana smarane matradi durita rasiga – |
Lirade popavu tarani bimbava kanda himadante || 07-16 ||

Pancha tanmatra sandhi
13. Masa pariyamtaravu bidade nru -|
kesariya shubha nama mantra ji – |
tasanadalekagra cittadi nishkapatadinda ||
besarade japisalu vrujanagala – |
nasagaisi manorathagala pa – |
resa purtiya madikoduvanu kadege paragatiya ||07-17 ||

Pancha tanmatra sandhi
14. Varija bhavandadolu lakumi – |
narasimhana rupa gunagalu |
varidhiyoliha teregalamdadi sandanisi ihavu ||
karanamsha vesha vyaptava – |
tara karya vyakta vyaktavu | Iraidu vibhuti antaryami rupagalu || 07-27 ||

Matruka sandhi
15. Romagalali vasanta trikaku – |
ddama mukhadolagagni bhargava |
tamarasa bhava vasudevaru mastaka doliharu ||
manadoliha vishnu shikhadolu -|
mamahesvara narasimha |
svami tannanudinadi nenevara mrutyu pariharipa || 08-16 ||

Udattanudatta sandhi
16. Vasavanuja renukatmaja |
dasharathi vrujinardanamala ja – |
lashayalaya hayavadana shri kapila narasimha ||
Isu rupadalavaravara san – |
toshabadisuta nitya sukhamaya|
vasavagiha hrutkamaladolu bimbanendenisi || 09-21 ||

Udattanudatta sandhi
17. Narasimha svarupadolage sha – |
rira namadi karesuvanu hadi – |
naru kalegala ulla lingadi purusha namakanu
toruvanu anirudadolu shan – |
tiramana aniruddha rupadi | prerisuva pradyumna sthula kalevaradoliddu || 09-26 ||

Sarva pratika sandhi
18. Vanacharadri dharadharane jaya – |
manuja mrugavaravesha jaya va -|
mana trivikramadeva jaya bhrugurama bhuma jaya – ||
janakaja vallabhane jaya ru – |
gmini manoratha siddhidayaka jina vimohaka kali vidarana jaya jaya ramana || 10-24 ||

Nama smarana sandhi
19. Aparimita sanmahima narahari |
vipinadolu samtaisuvana ka – |
shyapiyanaledava sthalagalali sarvatra kesavanu ||
Kapati gaganadi jalagalali maha – |
shaphara namaka bhaktaranu ni – |
shkapatadimdali salahuvanu karunalu dinadinadi || 13-26 ||

Pitrugana sandhi
20. Muru yugadali mula rupanu |
surugala samtaisi ditiya ku – |
marakara samharisi dharmavanuluhabekendu ||
karunika bhumiyolu nijapari – |
vara sahitavatarisi bahuvidha toridanu naravatpravruttiya sakala chetanake || 14-19 ||

Pitrugana sandhi
21. Nalina mitrage indradhanu prati – |
phalisuvamte jagatrayavu kanm – ||
golipadanupadhiyali pratibimbahvayadi harige
tiliye trikakuddhamanati man – |
gala surupava sarva thavili
poleva hrudayake priti divasa prahlada poshakanu || 14-27 ||

Shvasa sandhi
22. Padavenipavu va~gmanomaya – |
padarupa dvayagadolu pra – |
hlada poshaka sankarushanahvayadi nelesiddu ||
veda shastra puranagala sam – |
vada rupadi mananagaivuta |
modamaya sukhavittu salahuva sarva sajjanara || 15-14 ||

Bhaktaparadhasahishnu sandhi
23. Shrilakumivallabhage sama karu – |
nalugala na kanenelli ku -|
chelanavalige mechchi kottanu sakala sampadava ||
kelidakshana vastragala pan – |
chaligittanu daityanudarava |
sili santaisidanu prahladana krupasandra || 22 – 1 ||

Bhaktaparadhasahishnu sandhi
24. Shri virinchadyamaranuta na |
navatarava madi salahida
devategalanu rushigalanu kshitiparanu manavara
sevegala kaikondu phalagala – |
niva nityanandamaya su – |
griva dhruva modalada bhaktarigitta purushartha || 22-10 ||

Bruhattaratamya/aveshavatara sandhi
25. Mina kurma kroda narahari manavaka brugurama dasaratha |
sunu yadava buddha kalki kapila vaikuntha ||
srinivasa vyasa rushaba ha – |
yanana narayani ham – |
saniruddha trivikrama sridhara hrushikesa ||23-01 ||

Bruhattaratamya/ aveshavatara sandhi
26. Narahariravesha samyuta – |
nara purandara gadhi kusha man -|
daradyumna vikukshi vali indranavatara ||
bharata brahma vishta samba su – |
darusana pradyumna sanaka – |
dyarolagippa sanatkumaranu shanmukhanu kama || 23 -14 ||

Kalpasadhana sandhi
27. Apacaya galillumdada darin – |
dupapunaravaracaya galilla amara ganadola – |
gupamarenisuvarilla janmadigalu modalilla ||
aparimita sanmahima narahari |taranu maduva
krupana vatsala svapada saukhyavanittu sharanarige || 24-52 ||

Arohana taratamya sandhi
28. Taratamyarohanava bare – |
daru pathisuvaravara lakshmi – |
narasimha samasta deva ganantaratmakanu |
purayisuva manorathamgala |
karunika kaivalyadayaka duragaiva samasta duritava vigata bhaya shokha || 25-16 ||

Naivedya samarpana sandhi
29. Naligindali svikaripa rasa |
palu modaladudarolage ghruta |
taila pakva padarthadolagiha chamdranamdanana ||
palisuvadhokshajana chimtisu |
sthulakushmanda tilamashaja I lalita bhakshyadolu dakshanu lakshminarasimha || 31-19 ||

Kaksha taratamya sandhi
30. Shriramana sarvesha sarvaga |
sarabhokta svatamtra dosha vi – ||
dura j~janananda bala aishvarya gunapurna ||
muru guna varjita saguna sa – |
kara vishvasthiti layodaya – |
karana krupasandra narahare salaho sajjanara || 32-01 ||

Kaksha taratamya sandhi
31. Odisuva gurugalanu jaridu sa- |
hodararigupadesisida maha – |
dadi karana sarvaguna sampurna hariyendu ||
vadisuva tvatpatiya torem – |
da danuja besagolalu stambadi |
shridanakshana torisida prahlada salahemma || 32-34 ||

Kaksha taratamya sandhi
32. Jaya jayatu trijagadvilakshana
jaya jayatu jagadeka karana
jaya jayatu janakiramana nirgata jaramarana ||
jayajayatu jahnavi janaka jaya – |
jayatu daitya kulantaka bhava – |
mayahara jagannathaviththala pahi mam satata || 32-56 ||

Phala shruti (dhira vittala)
Guru madhvaru tantrasaradhi
eradadhika muvattu akshara
narasimhana mantra sarare aritu guruvaryara
iruruvudashte sandhi namava
harikathamrutadali unisire

dasara padagalu · hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · managala charana sandhi

Mangala charana sandhi – Hari kathamrutha saara

ಹರಿಕಥಾಮೃತಸಾರ ಗುರುಗಳ ಕರುಣದಿಂದಾಪನಿತು ಕೇಳುವೆ
ಪರಮ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರು ಇದನಾದರದಿ ಕೇಳುವುದು||

ಶ್ರೀರಮಣಿ ಕರಕಮಲ ಪೂಜಿತ ಚಾರುಚರಣ ಸರೋಜ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮೀರವಾಣಿ ಫಣೀಂದ್ರವೀಂದ್ರ ಭವ ಇಂದ್ರ ಮುಖ ವಿನುತ
ನೀರಜಭವಾಂಡ ಉದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕಾರಣನೆ ಕೈವಲ್ಯದಾಯಕ
ನಾರಸಿಂಹನೆ ನಮಿಪೆ ಕರುಣಿಪುದು ಎಮಗೆ ಮಂಗಳವ||1||

ಜಗದುದರನ ಅತಿ ವಿಮಲ ಗುಣರೂಪಗಳನು ಆಲೋಚನದಿ
ಭಾರತ ನಿಗಮತತಿಗಳ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಿ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಗಳ
ಬಗೆಬಗೆಯ ನೂತನವ ಕಾಣುತ ಮಿಗೆ ಹರುಷದಿಂ ಪೊಗಳಿ ಹಿಗ್ಗುವ
ತ್ರಿಗುಣಮಾನಿ ಮಹಾಲಕುಮಿ ಸಂತೈಸಲಿ ಅನುದಿನವು||2||

ನಿರುಪಮಾನಂದಾತ್ಮ ಭವ ನಿರ್ಜರ ಸಭಾಸಂಸೇವ್ಯ
ಋಜುಗಣದ ಅರಸೆ ಸತ್ವಪ್ರಚುರ ವಾಣೀಮುಖಸರೋಜೇನ
ಗರುಡ ಶೇಷ ಶಶಾಂಕದಳ ಶೇಖರರ ಜನಕ ಜಗದ್ಗುರುವೇ
ತ್ವಚ್ಚರಣಗಳಿಗೆ ಅಭಿವಂದಿಸುವೆ ಪಾಲಿಪುದು ಸನ್ಮತಿಯ||3||

ಆರುಮೂರೆರೆಡೊoದು ಸಾವಿರ ಮೂರೆರೆಡು ಶತಶ್ವಾಸ ಜಪಗಳ
ಮೂರು ವಿಧ ಜೀವರೊಳಗೆ ಅಬ್ಜಜಕಲ್ಪ ಪರಿಯಂತ ತಾ ರಚಿಸಿ
ಸತ್ವರಿಗೆ ಸುಖ ಸಂಸಾರ ಮಿಶ್ರರಿಗೆ ಅಧಮಜನರಿಗೆ
ಅಪಾರ ದುಃಖಗಳ ಈವ ಗುರು ಪವಮಾನ ಸಲಹೆಮ್ಮ||4||

ಚತುರವದನನ ರಾಣಿ ಅತಿರೋಹಿತ ವಿಮಲಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ
ನಿಗಮ ಪ್ರತತಿಗಳಿಗಭಿಮಾನಿ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಣಿ
ನತಿಸಿ ಬೇಡುವೆ ಜನನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯ ಗುಣಗಳ ತುತಿಪುದಕೆ
ಸನ್ಮತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ ನೆಲೆಸು ನೀ ಮದ್ವದನ ಸದನದಲಿ||5||

ಕೃತಿರಮಣ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನನಂದನೆ ಚತುರವಿಂಶತಿ
ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಗುರುವೆನಿಸುತಿಹ ಮಾರುತನ ನಿಜಪತ್ನಿ
ಸತತ ಹರಿಯಲಿ ಗುರುಗಳಲಿ ಸದ್ಗತಿಯ ಪಾಲಿಸಿ
ಭಾಗವತ ಭಾರತ ಪುರಾಣ ರಹಸ್ಯ ತತ್ವಗಳು ಅರುಪು ಕರುಣದಲಿ ||6||

ವೇದಪೀಠ ವಿರಿಂಚಿ ಭವ ಶುಕ್ರ ಆದಿಸುರ ವಿಜ್ಞಾನದಾಯಕ
ಮೋದ ಚಿನ್ಮಯ ಗಾತ್ರ ಲೋಕಪವಿತ್ರ ಸುಚರಿತ್ರ
ಛೇದ ಭೇದ ವಿಷಾದ ಕುಟಿಲಾಂತಾದಿ ಮಧ್ಯ ವಿದೂರ
ಆದಾನಾದಿ ಕಾರಣ ಬಾದರಾಯಣ ಪಾಹಿ ಸತ್ರಾಣ||7||

ಕ್ಷಿತಿಯೊಳಗೆ ಮಣಿಮಂತ ಮೊದಲಾದ ಅತಿ ದುರಾತ್ಮರು
ಒಂದಧಿಕ ವಿಂಶತಿ ಕುಭಾಷ್ಯವ ರಚಿಸೆ
ನಡುಮನೆಯೆಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಸತಿಯ ಜಠರದೊಳು ಅವತರಿಸಿ ಭಾರತೀರಮಣ
ಮಧ್ವಭಿದಾನದಿ ಚತುರದಶ ಲೋಕದಲಿ ಮೆರೆದ ಅಪ್ರತಿಮಗೆ ವಂದಿಸುವೆ||8||

ಪಂಚಭೇದಾತ್ಮಕ ಪ್ರಪಂಚಕೆ ಪಂಚರೂಪಾತ್ಮಕನೆ ದೈವಕ
ಪಂಚಮುಖ ಶಕ್ರಾದಿಗಳು ಕಿಂಕರರು ಶ್ರೀಹರಿಗೆ
ಪಂಚವಿಂಶತಿ ತತ್ವ ತರತಮ ಪಂಚಿಕೆಗಳನು ಪೇಳ್ದ
ಭಾವೀ ವಿರಿಂಚಿಯೆನಿಪ ಆನಂದತೀರ್ಥರ ನೆನೆವೆನನುದಿನವು||9||

ವಾಮದೇವ ವಿರಿಂಚಿತನಯ ಉಮಾಮನೋಹರ ಉಗ್ರ ಧೂರ್ಜಟಿ
ಸಾಮಜಾಜಿನ ವಸನಭೂಷಣ ಸುಮನಸೋತ್ತಂಸ ಕಾಮಹರ ಕೈಲಾಸ ಮಂದಿರ
ಸೋಮಸೂರ್ಯಾನಲ ವಿಲೋಚನ
ಕಾಮಿತಪ್ರದ ಕರುಣಿಸೆಮಗೆ ಸದಾ ಸುಮಂಗಲವ||10||

ಕೃತ್ತಿವಾಸನೆ ಹಿಂದೆ ನೀ ನಾಲ್ವತ್ತು ಕಲ್ಪಸಮೀರನಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವವಹಿಸಿ
ಅಖಿಳ ಆಗಮಾರ್ಥಗಳೋದಿ ಜಲಧಿಯೊಳು ಹತ್ತು ಕಲ್ಪದಿ ತಪವಗೈದು
ಆದಿತ್ಯರೊಳಗೆ ಉತ್ತಮನೆನಿಸಿ
ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ಪರಿಯಂಕ ಪದವೈದಿದೆಯೋ ಮಹದೇವ||11||

ಪಾಕಶಾಸನ ಮುಖ್ಯ ಸಕಲ ದಿವೌಕಸರಿಗೆ ಅಭಿನಮಿಪೆ
ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಏಕಚಿತ್ತದಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಗಂಧರ್ವ ಕ್ಷಿತಿಪರಿಗೆ
ಆ ಕಮಲನಾಭದಿ ಯತಿಗಳಾನೀಕಕಾನಮಿಸುವೆನು ಬಿಡದೆ
ರಮಾಕಳತ್ರನ ದಾಸವರ್ಗಕೆ ನಮಿಪೆನು ಅನವರತ||12||

ಪರಿಮಳವು ಸುಮನದೊಳಗೆ ಅನಲನು ಅರಣಿಯೊಳಗೆ ಇಪ್ಪಂತೆ
ದಾಮೋದರನು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಮನದಲಿ ತೋರಿತೋರದಲೆ ಇರುತಿಹ
ಜಗನ್ನಾಥ ವಿಠಲನ ಕರುಣ ಪಡೆವ ಮುಮುಕ್ಷುಜೀವರು
ಪರಮ ಭಾಗವತರನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು ಪ್ರತಿದಿನವು||13||

||ಇತಿ ಶ್ರೀ ಮಂಗಳಾಚರಣ ಸಂಧಿ ಸಂಪೂರ್ಣಂ||

managala-charana(Kannada)

Hari kathamruta sara gurugala|
Karunadindapanitu heluve |
Parama bhagavadbhaktaridanadradi keluvadu ||

Shriramanikara kamala poojita |
Charucharana saroja brahma sa |
Meeravani phanendra, vindra, bhavendra mukhavinuta |
Neerajabhavan0dodaya sthiti |
Karanane kaivalyadayaka |
Narasimhane namipe karunipudemage mangalava ||1||

Jagadudaranati vimalagunaru |
Pagalanalochanadi bharata |
Nigamatatigala tikramisi kriya visheshanagala |
Bage bageya nutanava kanuta |
Mige harushadim pogali higguva |
Triguna mani mahalakumi santaisalanudinavu ||2||

Nirupamanandatmabhava ni |
Rjarasabha samsevya rujugana |
Darase sattwaprachura vani mukha sarojena ||
Garuda shesha shashankadalashe |
Karara janaka jagadguruve tva ||
Ccharanagaligabhi vandisuve paalipudu sanmatiya ||3||

Aru mooreradondu savira |
Mooreradu shatashwasa japagala ||
Mooru vidha jeevarolagabjakalpa pariyanta |
Ta rachisi sattvarige sukha sam |
Sara mishrarigadhamajanariga ||
Para dukkhagaleeva guru pavamana saluhemma ||4||

Chaturavadanana rani atiro |
Hita vimala vignani nigama |
Pratatigalagabhimani veenapani brahmani |
Nutisi beduve janani lakshmi |
Patiya gunagala tutipudake sa |
Nmatiya palisi nelesu ni madwadana sadanadali ||5||

Kruti ramana pradyumnanandane |
Chaturavimshati tattwapati de |
Vate galige guruvenisutiha marutana nija patni |
Satata hariyali gurugalali sa|
Dratiya palisi bhagavata bha |
Rata purana rahasya tatwagalarupu karunadali ||6||

Vedapeetha virinchi bhava sha |
Kradi sura vignanana dayaka |
Moda chinmayagatra loka pavitra sucharitra |
Cheda bheda vishada kutilam |
Tadi madhya vidura adya |
Nadi karana badarayana pahi satrana ||7||

Kshitiyolage manimanta modala |
Dati duratmaru bandadhika vim |
Shati kubhashyava rachise nadumaneyemba brahmanana |
Satiya jatharadolavatarisi ba |
Rati ramana madhwabhidha nadi |
Chaturadasha lokadali mereda pratimagondisuve ||8||

Pancha bhedatmaka prapanchake |
Pancharupatmakane daivata |
Panchamukha shakradigalu kimkararu shriharige ||
Pancha vimshati tattwataratama |
Panchikegalanu peldabhavi vi |
Ranchiyenipananda tirthara nenevenanudinavu ||9||

Vamadeva virinchitanaya U|
Ma manohara ugra dhoorjati ||
Samajajinavasana bhooshana sumanasottamsa ||
Kama hara kailasa mandira |
Soma suryanala vilochana |
Kamitaprada karunisemage sada sumamgalava ||10||

Krutti vasane hinde nee na |
Lwattu kalpasameeranali shi|
Shyatwavahisyakhilagamarthagalodi jaladhiyolu |
Hattu kalpadi tapavagaida |
Dityaroluguttamanenisi puru |
Shottamane pariyanka padavaidideyo mahadeva ||11||

Pakashasana mukya sakaladi |
Pakasarigabhinamipa rushigale |
Gekachittadi pitrugalige gamdharva kshitiparige ||
A kamalanabhadi yatigala |
Neekakanamisuvenu bidade ra|
Makalatrana dasavargake namipenanaravarata ||12||

Parimalavu sumanadolaganala |
Naraniyoligippente damo |
Daranu brahmadigala manadalli tori toradale ||
Irutiha jaganatha vithalana |
Karuna padeva mumukshujeevaru |
Parama bhagavataranu kondaduvudu pratidinavu ||13||