hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · narasimha

Hari Kathamruta sara kanda Narasimha

narsimha-in-hari-kathamruta-saara(Kannada)

Harikathamrutasara gurugala
karuna dindapanitu peluve
parama bhaghavadbhaktaridanadaradi keluvudu

Mangalacharana sandhi
1. Shriramani kara kamala pujita
charu charana saroja brahma sa- |
mira vani phanindra vimdra bhavendra mukha vinuta ||
niraja bhavandodaya sthiti|
karanane kaivalya dayaka |
narasimhane namipe karunipudemage mangalava || 01-01||

Karuna sandhi
2. Mina kurma varaha nara pan- |
chananatula shaurya vamana |
renukatmaja ravanadi nishacara dhvamsi |
dhenukasura mathana tripurava |
hanigaisida nipuna kalimukha danavara samharisi dharmadi kayda sujanaranu|| 02-30||

Vyapti sandhi
3. Ellarolu tanippa tannola- |
gellaranu dharisihanu aprati- |
malla manmatha janaka jagadadyanta madhyagala |
balla bahu guna bharita danava – |
dallana jagannatha viththala |
solla lalisi stambhadindali banda bhakutanige || 03-32 ||

Bhojana rasa vibhaga sandhi
4. Kapila narahari bhargava traya |
vapusha netradi nasikasyadi |
shaphara namaka jihveyali dantadali hamsakhya ||
tripadi padya hayasya vachya do – |
Laparimita sukha purna samtata |
krupanarola giddavaravara rasa svikarisi koduva || 04-07 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
5. Yuga chatushtayagalali tani – |
dyuga pravartaka dharma karma ga – |
Lige pravartaka vasudevadireradu rupa ||
tegedu kondu yugadi krutu ta ||
yuga pravartakanenisi dharma – |
praghatakanu tanagi bhakutarigiva sampadava || 06-15 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
6. Neladolippanu krushnarupadi |
jaladolippanu hariyenisi shikhi- |
yolage ippanu parashurama upendranendenisi ||
yalarolippanu janardhananu ban – |
daladolachyuta gandha narahari |
polevadhokshaja rasagalolu rasarupa tanagi || 06-20 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
7. Manadolahankaradolu chin – |
taneya malpudu antaratmana |
ghana sutattvadi paramanavyaktadali j~janatma ||
initu panchashadvarna ve – |
dyana ajadyaivattu murtiga – |
Lanu sada sarvatra dehagalalli pujipudu || 06-26 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
8. Keshavadi sumurti dvadasha- |
masa pundragalalli veda – |
vyasa aniruddhadi rupagalaru rutugalali
vasavagihanendu trimshati – | vasaradi satkarma dharma
ni –
rasheyindali madu karunava bedu kondadu || 06-28 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
9. Mula rupanu manadoliha shrava – |
naliyolagiha matsya kurmanu |
kolarupanu | tvagrasanadolagippa narasimha ||
balavatu vamananu nasika – |
naladolu vadanadali bhargava |
vali bhanjana hastadali padadali shrikrushna || 06-34 ||

Pancha tanmatra sandhi
10. Pranava pratipadya trinamadi |
tanuvinolu tristhanaganiru – |
ddhanu tripanchaka ekavimshati chaturavimsatiga | enisi eppatteradu savira |
initu nadigalolu niyamisu – |
tinaga bhastiga lokadolu sarvatra belaguvanu || 07-02 ||

Pancha tanmatra sandhi
11. Matte chiddehada olage em – |
Battu saviradelu nuri – |
ppatta aidu nrusimha rupadallidu jivarige ||
nityadali hagalirulu bappapa mrutyuvige ta mrutyuvenisuva bhrutyuvatsala bhaya vinasana bhagya sampanna || 07-15 ||

Pancha tanmatra sandhi
12. Jvaranolippattelu haranola – |
giruvanippattentu rupadi |
eradu saviradentu nurippattareladhika ||
jvara harahvaya narasimhana smarane matradi durita rasiga – |
Lirade popavu tarani bimbava kanda himadante || 07-16 ||

Pancha tanmatra sandhi
13. Masa pariyamtaravu bidade nru -|
kesariya shubha nama mantra ji – |
tasanadalekagra cittadi nishkapatadinda ||
besarade japisalu vrujanagala – |
nasagaisi manorathagala pa – |
resa purtiya madikoduvanu kadege paragatiya ||07-17 ||

Pancha tanmatra sandhi
14. Varija bhavandadolu lakumi – |
narasimhana rupa gunagalu |
varidhiyoliha teregalamdadi sandanisi ihavu ||
karanamsha vesha vyaptava – |
tara karya vyakta vyaktavu | Iraidu vibhuti antaryami rupagalu || 07-27 ||

Matruka sandhi
15. Romagalali vasanta trikaku – |
ddama mukhadolagagni bhargava |
tamarasa bhava vasudevaru mastaka doliharu ||
manadoliha vishnu shikhadolu -|
mamahesvara narasimha |
svami tannanudinadi nenevara mrutyu pariharipa || 08-16 ||

Udattanudatta sandhi
16. Vasavanuja renukatmaja |
dasharathi vrujinardanamala ja – |
lashayalaya hayavadana shri kapila narasimha ||
Isu rupadalavaravara san – |
toshabadisuta nitya sukhamaya|
vasavagiha hrutkamaladolu bimbanendenisi || 09-21 ||

Udattanudatta sandhi
17. Narasimha svarupadolage sha – |
rira namadi karesuvanu hadi – |
naru kalegala ulla lingadi purusha namakanu
toruvanu anirudadolu shan – |
tiramana aniruddha rupadi | prerisuva pradyumna sthula kalevaradoliddu || 09-26 ||

Sarva pratika sandhi
18. Vanacharadri dharadharane jaya – |
manuja mrugavaravesha jaya va -|
mana trivikramadeva jaya bhrugurama bhuma jaya – ||
janakaja vallabhane jaya ru – |
gmini manoratha siddhidayaka jina vimohaka kali vidarana jaya jaya ramana || 10-24 ||

Nama smarana sandhi
19. Aparimita sanmahima narahari |
vipinadolu samtaisuvana ka – |
shyapiyanaledava sthalagalali sarvatra kesavanu ||
Kapati gaganadi jalagalali maha – |
shaphara namaka bhaktaranu ni – |
shkapatadimdali salahuvanu karunalu dinadinadi || 13-26 ||

Pitrugana sandhi
20. Muru yugadali mula rupanu |
surugala samtaisi ditiya ku – |
marakara samharisi dharmavanuluhabekendu ||
karunika bhumiyolu nijapari – |
vara sahitavatarisi bahuvidha toridanu naravatpravruttiya sakala chetanake || 14-19 ||

Pitrugana sandhi
21. Nalina mitrage indradhanu prati – |
phalisuvamte jagatrayavu kanm – ||
golipadanupadhiyali pratibimbahvayadi harige
tiliye trikakuddhamanati man – |
gala surupava sarva thavili
poleva hrudayake priti divasa prahlada poshakanu || 14-27 ||

Shvasa sandhi
22. Padavenipavu va~gmanomaya – |
padarupa dvayagadolu pra – |
hlada poshaka sankarushanahvayadi nelesiddu ||
veda shastra puranagala sam – |
vada rupadi mananagaivuta |
modamaya sukhavittu salahuva sarva sajjanara || 15-14 ||

Bhaktaparadhasahishnu sandhi
23. Shrilakumivallabhage sama karu – |
nalugala na kanenelli ku -|
chelanavalige mechchi kottanu sakala sampadava ||
kelidakshana vastragala pan – |
chaligittanu daityanudarava |
sili santaisidanu prahladana krupasandra || 22 – 1 ||

Bhaktaparadhasahishnu sandhi
24. Shri virinchadyamaranuta na |
navatarava madi salahida
devategalanu rushigalanu kshitiparanu manavara
sevegala kaikondu phalagala – |
niva nityanandamaya su – |
griva dhruva modalada bhaktarigitta purushartha || 22-10 ||

Bruhattaratamya/aveshavatara sandhi
25. Mina kurma kroda narahari manavaka brugurama dasaratha |
sunu yadava buddha kalki kapila vaikuntha ||
srinivasa vyasa rushaba ha – |
yanana narayani ham – |
saniruddha trivikrama sridhara hrushikesa ||23-01 ||

Bruhattaratamya/ aveshavatara sandhi
26. Narahariravesha samyuta – |
nara purandara gadhi kusha man -|
daradyumna vikukshi vali indranavatara ||
bharata brahma vishta samba su – |
darusana pradyumna sanaka – |
dyarolagippa sanatkumaranu shanmukhanu kama || 23 -14 ||

Kalpasadhana sandhi
27. Apacaya galillumdada darin – |
dupapunaravaracaya galilla amara ganadola – |
gupamarenisuvarilla janmadigalu modalilla ||
aparimita sanmahima narahari |taranu maduva
krupana vatsala svapada saukhyavanittu sharanarige || 24-52 ||

Arohana taratamya sandhi
28. Taratamyarohanava bare – |
daru pathisuvaravara lakshmi – |
narasimha samasta deva ganantaratmakanu |
purayisuva manorathamgala |
karunika kaivalyadayaka duragaiva samasta duritava vigata bhaya shokha || 25-16 ||

Naivedya samarpana sandhi
29. Naligindali svikaripa rasa |
palu modaladudarolage ghruta |
taila pakva padarthadolagiha chamdranamdanana ||
palisuvadhokshajana chimtisu |
sthulakushmanda tilamashaja I lalita bhakshyadolu dakshanu lakshminarasimha || 31-19 ||

Kaksha taratamya sandhi
30. Shriramana sarvesha sarvaga |
sarabhokta svatamtra dosha vi – ||
dura j~janananda bala aishvarya gunapurna ||
muru guna varjita saguna sa – |
kara vishvasthiti layodaya – |
karana krupasandra narahare salaho sajjanara || 32-01 ||

Kaksha taratamya sandhi
31. Odisuva gurugalanu jaridu sa- |
hodararigupadesisida maha – |
dadi karana sarvaguna sampurna hariyendu ||
vadisuva tvatpatiya torem – |
da danuja besagolalu stambadi |
shridanakshana torisida prahlada salahemma || 32-34 ||

Kaksha taratamya sandhi
32. Jaya jayatu trijagadvilakshana
jaya jayatu jagadeka karana
jaya jayatu janakiramana nirgata jaramarana ||
jayajayatu jahnavi janaka jaya – |
jayatu daitya kulantaka bhava – |
mayahara jagannathaviththala pahi mam satata || 32-56 ||

Phala shruti (dhira vittala)
Guru madhvaru tantrasaradhi
eradadhika muvattu akshara
narasimhana mantra sarare aritu guruvaryara
iruruvudashte sandhi namava
harikathamrutadali unisire

One thought on “Hari Kathamruta sara kanda Narasimha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s