dasara padagalu · jagannatha dasaru · MADHWA · nadee taratamya

Nadhi taratamya by Jagannatha dasaru

ಭಾಗೀರಥ್ಯಾದಿ ನದಿಗಳ ತಾರತಮ್ಯ ನಿಜ
ಭಾಗವತ ತಿಲಕ ನಿಮಿರಾಜಗೊಲಿದು ವಸಿಷ್ಠ
ಯೋಗೀಶ ಪೇಳ್ದ ಸುಕಥಾಕುತೂಹಲವನು
ರಾಗದಲಿ ಕೇಳಿ ಜನರಯ್ಯಾ ||pa||

ಒಂದು ದಿನ ಗೋದಾವರಿಯ ತಟದಿ ನಿಮಿರಾಜ
ಸಂದು ಯಜ್ಞವ ಮಾಡುತಿರಲಾಗ ಪರಮೇಷ್ಠಿ
ನಂದನೆನಿಪ ವಶಿಷ್ಠ ಮಹಮುನಿ ನಡೆತಂದ ಮೇಧಾಗಾರಕೆ
ಬಂದ ಯತಿವರನ ಮಣಿಪೀಠದಲಿ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ
ಮಂದಹಾಸದಲಿ ತನ್ನಯ ಮನೋವಾಂಛಿತವ
ಸುಂದರಾಧಿಪ ಬೆಸಸಿದಾ ||1||

ವ್ರತಿಪತಿ ವಶಿಷ್ಠ ವೈಷ್ಣವಕುಲ ಶಿರೋರತುನ
ಶ್ರುತಿಶಾಸ್ತ್ರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಗಂಗಾದಿ ಪುಣ್ಯತೀ
ರ್ಥ ತಾರತಮ್ಯ ಎನಗರುಪು ಕರುಣದಲೀ
ಮತ್ಪಿತನೆನುತ ಪದಕೆರಗುವಾ
ಕ್ಷಿತಿಪನೋಕ್ತಿಯ ಕೇಳುತಾನಂದ ಶರಧಿಯೊಳು
ಗತನಾಗಿ ರೋಮ ಲಕ್ಷಣ ಕಳೇವರದಿ ಪುಳ
ಕಿತವಾದವನ ಕಾರುಣ್ಯದಲಿ ಯತಿವರನುನ್ನತ
ನೃಪತಿಗಿಂತೆಂದನು ||2||

ಕೇಳು ಜನನಾಥ ಮಹಭಾಗ ನಿನ್ನಯ ಪ್ರಶ್ನ
ದೇಳಿಗೆಗೆ ಎನ್ನ ಸಂತೋಷ ಕಲ್ಪತರು ತ
ತ್ಕಾಲ ಉದಿಸಿ ಫಲೋನ್ಮು ಖವಾಯಿತು
ಶಿಷ್ಯರೊಳು ಮೌಳಿಮಣಿ ನೀನಹುದು
ಮಾಲತಿ ಮೊದಲೊಂಡು ನಿಖಿಳ ನದಿಗೊಳಿಪ್ಪ
ಶ್ರೀಲೋಲನ ಸುಮೂರ್ತಿಗಳು ತಾರತಮ್ಯ ಸುವಿ
ಶಾಲವ ನಿನಗೊರೆವೆ ಮಾನವ ಚಂಚಲಿಸದೆ
ಇದನಾಲಿಪುದು ನೀನೆಂದನು ||3||

ಹರಿಪಾದನಖದ ಸಂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾತ್ರದಿಂದಲಿ
ಸುರತರಂಗಿಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಳೆನಿಸುವಳು ನದಿಗಳೊಳು
ದರರಥಾಂಗನದಾ ವಿಧೃತಪಾಣಿ ಮಾಧವನು
ದೊರೆಮೆನಿಪನಾ ತೀರ್ಥಕೆ
ಸರಿತಾಗಗಣ್ಯ ಗೋದಾವರಿ ನಳಿನಿಗಿಂ
ಕೊರತೆಯೆನಿಪಳೈ ವತ್ತು ಗುಣದಲಿ ಶಂಖ
ಚರಣ ಸುಗದಾಬ್ಜ ಶೋಭಿತ ವೀರನಾರಾಯಣ-
ರಸೆನಿಪನಾ ಸಲಿಲಕೆ ||4||

ಹರಜಟೋದ್ಭವ ಕುಶಾವರ್ತಿಗೆ ಸಹಸ್ರಗುಣ
ವರಳೆನಿಪ ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯಾಸ್ಲಂದನದಿ ಚಾರು ಕಂ
ಬುರಲಿ ವಾರುಚಿ ಧನುರ್ಧಾರಿ ಯಮನಂದನಲಿ
ವಿಹರಿಸುತಿಹನಾಜಲದೊಳು
ತುರುಗಾಯ್ದ ದೇವನಂಗಜ ನದಿಗೆ ಈರೈದು
ನೆರೆ ಗುಣವಿರುವ ಹೀನ ವಾಗ್ದೇವಿ ಶರಧಿಯೊಳು ಪು
ಷ್ಕರನಾಭ ಆ ಸರಸ್ವತಿ ಸಮಳು ಕಾವೇರಿ
ಗೋದ ರಂಗನಾಥನೆನಿಪ ||5||

ಆ ಯಮಳನದಿಗಳಿಗೆರಡು ಗುಣಾಧಮ ಸರಯು
ತೋಯಾಧಿಪತಿ ರಾಮ ಸರಯು ನೀರೆಂದು ಗುಣ
ದಿ ಯಮುನೆ ಕಡಿಮೆನಿಪಳಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ
ವಿಹಾಯ ಸಮಮಣಿತನಯಳೆ
ಸ್ಥಾಯಕೆ ಚತುರ್ಬಾಹು ವಿಷ್ಣು ಕಾವೇರಿಗೆ
ರಾಯಕೇಳ್ವರಾಹಿನೂರೊಂದುಗುಣ ಕಡಿಮೆ
ನಾಯಕ ವರಾಹದೇವಾ||6||

ಸಿಂಧು ಭವನಾಶಿಗೀರ್ವರು ಸಮರು ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ
ಮಂದಿರ ನೃಸಿಂಹರಲ್ಲಿಹರು ಭವನಾಶನಿಗೆ
ಸುಂದರ ಕುಮುದ್ವತಿಯ ಕಿಂಚಿತ್ಗುಣಾಧಮಳು
ತಂದೆಯೆನಿಪ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ
ಒಂದೆನಿಸುವುವು ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ಗುಣಗಳಿಂದ
ಮುಂದಿಹ ಪದದಿ ಪೇಳ್ವೆ ಪೆಸರು ಹರಿರೂಪ ನೆಲ
ದಿಂದಲಿ ಶ್ರೀಮಂತನೆನುತ ಕರುಣದಲಿ
ತಮ್ಮಿಂದೀರಗಿಂತೆಂದನೂ ||7||

ವಾಜಿವದನು ಮಂಝರಾನದಿಯೊಳಿಹನು ನವ
ರಾಜೀವನಯನ ಶ್ರೀಧರ ಭೀಮರಥಿಯೊಳಿಹ
ರಾಜಶಯನಾನಂತ ತಾಮ್ರಪರ್ಣಿಯೊಳಗೆ
ವಿರಾಜಿಪ ಮಲಾಪಹಾರಿ
ಭಾಜನದೊಳಿಪ್ಪ ದುಷ್ಟ ಜನರನು ಮರ್ದಿಸುವ
ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ದನ ನಾಲ್ಕು ನದಿಗಳು ದ್ವಿಗುಣದಿಂದಾ
ಈ ಜಗತಿಯೊಳಧಮರೆನಿಸುತಿಪ್ಪರು ನಿತ್ಯ
ನೈಜಭಕ್ತಿ ಸುಜ್ಞಾನದಿ ||8||

ಭೀಮರಥಿ ಸಮ ಪಿನಾಕಿನಿಯೊಳಗೆ ಕೇಶವನು
ಭೂಮಿಯೊಳು ಪೃಥಕು ಪೃಥಕು
ಸಮಾನವೆನಿಪವು ಪಿನಾಕಿನಿಗೆ ತಮೊಳಸಮವೊಪ್ಪುತ
ಸುಖ ಸುಜ್ಞಾನದಿ
ಶ್ರೀ ಮನೋರಮ ಕೇಶವಾದಿ ರೂಪಗಳಿಂದ
ಸ್ವಾಮಿಯೆನಿಸುವನಲ್ಲ ಸ್ನಾನಾದಿ ಸತ್ಕರ್ಮ
ಧೀಮಂತರಾಚರಿತೆ ಪ್ರತಿದಿನದಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ
ಮೋಕ್ಷ ಗಳೀವನೊ||9||

ಈ ನದಿಗಳೆರಡು ಗುಣ ಪುಷ್ಕರಣಿನಿಚಯ
ನ್ಯೂನವೆನಿಪವು ಮುಕ್ತಿ ದತ್ತಾತ್ರಯನು ಕೃಷ್ಣ
ವೇಣಿಗೆ ಸಮಾನ ಚಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಣಿ
ಮಾನಸ ಸರೋವರದೊಳು
ಸುಜ್ಞಾನಾತ್ಮ ವಾಮನನ ಶ್ರೀ ಭೂ ಸಹಿತ ಪ್ರಸ
ನ್ನಾನನಾಬ್ಜದಿದರೆ ಜಘನಸ್ಥಿತಾಭಯ ಸು
ಪಾಣಿ ವೆಂಕಟನ ಮಧುಸೂದÀನನ ತ್ರಿಸ್ಥಳದಿ
ಧೇನಿಪುದು ಎಂದಾ ||10||

ದೇವಖಾತಗಳು ಶತಗುಣಕಡಿಮೆ ಮಾನಸ ಸ
ರೋವರಕೆ ಇತರ ಪುಷ್ಕರಣಿಗಳಿಗಲ್ಪಗುಣ
ಭಾವಿಸುವುದಲ್ಲ ಸುಗಧಾಧರನ ಪಾಪಿಗಳ
ಪಾವನವಗೈವ ಕ್ಷುದ್ರಾ
ಪ್ರಾವಹಿಗಳೀರೈದು ಗುಣದಿ ಕಡಿಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ
ದೇವಿಪತಿ ನಾರಾಯಣನ ಚಿಂತಿಸೆಂದು ನೃಪ
ಗಾ ವಶಿಷ್ಠ ಮುನೀಶ ಪೇಳ್ದ ಶ್ರೀಘ್ರದಲಿ
ಭವನೋವ ಪರಿಹರಿಪುದೆಂದು ||11||

ಈ ಸಲಿಲತೀರ್ಥಂಗಳೆರಡು ಗುಣದಿ ತಟಾಕ
ಶೇಷಪರ್ಯಂಕ ಅಚ್ಯುತನಿಹನು ಸಜ್ಜನರ
ದೋಷಗಳ ಕಳೆವ ವಾಪಿಗಳೆರಡು ಕಡಿಮೆ
ವಾಸವಾಗಿಹನು ಚಕ್ರಿ
ಘೋಷಗೈವ ಧರಾಂತಕೂಪಗಳೊಳಿರುತಿಹ ನಾ
ಕೇಶನದಿಗಳ ತಾರÀತಮ್ಯ ರೂಪಗಳನುಪ
ದೇಶಿಸದೆ ಸರ್ವವು ನಿನಗೆ ಮಹಾರಹಸ್ಯವಿದು
ಪಾಸನಗೈವುದೆದೆಂದು ||12||

ಈ ತೆರದಿ ನಿಮಿರಾಜಗೋಸುಗ ವಶಿಷ್ಠಮುನಿ
ತಾ ತಿಳಿದ ಕಥಾತಿಶಯ ಪರಮ ವಿಬುಧರು ಧ
ರಾತಳದೊಳಿಪ್ಪ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಜಪ
ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಾಚರಿಸಲು
ಶೀತಾಂಶು ಕಮಲಾಪ್ತರುಳ್ಳನಕ ಸುರಪತಿ ನಿ
ಕೇತನದಿ ವಿವಿಧ ಭೋಗಗಳಿತ್ತು ಶ್ರೀ ಜಗ
ನ್ನಾಥ ವಿಠ್ಠಲ ಪಾಲಿಸುವನು ತನ್ನವರ
ಸಂಪ್ರೀತಿಯಿಂದನುರಾಗದೀ ||13||

BAgIrathyAdi nadigaLa tAratamya nija
BAgavata tilaka nimirAjagolidu vasiShTha
yOgISa pELda sukathAkutUhalavanu
rAgadali kELi janarayyA ||pa||

ondu dina gOdAvariya taTadi nimirAja
sandu yaj~java mADutiralAga paramEShThi
nandanenipa vaSiShTha
mahamuni naDetanda mEdhAgArake
banda yativarana maNipIThadali kuLLirisi
mandahAsadali tannaya manOvAnChitava
sundarAdhipa besasidA ||1||

vratipati vaSiShTha vaiShNavakula SirOratuna
SrutiSAstra sarvaj~ja gangAdi puNyatI
rtha tAratamya enagarupu karuNadalI
matpitanenuta padakeraguvA
kShitipanOktiya kELutAnanda SaradhiyoLu
gatanAgi rOma lakShaNa kaLEvaradi puLa
kitavAdavana kAruNyadali yativaranunnata
nRupatigiMteMdanu ||2||

kELu jananAtha mahaBAga ninnaya praSna
dELigege enna santOSha kalpataru ta
tkAla udisi PalOnmu KavAyitu
SiShyaroLu mauLimaNi nInahudu
mAlati modalonDu niKiLa nadigoLippa
SrIlOlana sumUrtigaLu tAratamya suvi
SAlava ninagoreve mAnava chancalisade
idanAlipudu nInendanu ||3||

haripAdanaKada saMsparSa mAtradiMdali
suratarangiNi SrEShThaLenisuvaLu nadigaLoLu
dararathAnganadA vidhRutapANi mAdhavanu
doremenipanA tIrthake
saritAgagaNya gOdAvari naLinigiM
korateyenipaLai vattu guNadali SanKa
caraNa sugadAbja SOBita vIranArAyaNa-
rasenipanA salilake ||4||

harajaTOdBava kuSAvartige sahasraguNa
varaLenipa kRuShNAKyAslaMdanadi cAru kaM
burali vAruci dhanurdhAri yamanaMdanali
viharisutihanAjaladoLu
turugAyda dEvanangaja nadige Iraidu
nere guNaviruva hIna vAgdEvi SaradhiyoLu pu
ShkaranABa A sarasvati samaLu kAvEri
gOda raMganAthanenipa ||5||

A yamaLanadigaLigeraDu guNAdhama sarayu
tOyAdhipati rAma sarayu nIrendu guNa
di yamune kaDimenipaLalli dAmOdara
vihAya samamaNitanayaLe
sthAyake chaturbAhu viShNu kAvErige
rAya kELvarAhinUronduguNa kaDime
nAyaka varAhadEvA||6||

sindhu BavanASigIrvaru samaru kShIrAbdhi
mandira nRusiMharalliharu BavanASanige
sundara kumudvatiya kincitguNAdhamaLu
tandeyenipa trivikrama
ondenisuvuvu nAlku nadigaLu guNagaLinda
mundiha padadi pELve pesaru harirUpa nela
dindali SrImantanenuta karuNadali
tammindIragintendanU ||7||

vAjivadanu manJarAnadiyoLihanu nava
rAjIvanayana SrIdhara BImarathiyoLiha
rAjaSayanAnanta tAmraparNiyoLage
virAjipa malApahAri
BAjanadoLippa duShTa janaranu mardisuva
SrI janArdana nAlku nadigaLu dviguNadindA
I jagatiyoLadhamarenisutipparu nitya
naijaBakti suj~jAnadi ||8||

BImarathi sama pinAkiniyoLage kESavanu
BUmiyoLu pRuthaku pRuthaku
samAnavenipavu pinAkinige tamoLasamavopputa
suKa suj~jAnadi
SrI manOrama kESavAdi rUpagaLinda
svAmiyenisuvanalla snAnAdi satkarma
dhImantarAcarite pratidinadi dharmArtha kAma
mOkSha gaLIvano||9||

I nadigaLeraDu guNa puShkaraNinicaya
nyUnavenipavu mukti dattAtrayanu kRuShNa
vENige samAna chandra svAmi puShkaraNi
mAnasa sarOvaradoLu
suj~jAnAtma vAmanana SrI BU sahita prasa
nnAnanAbjadidare jaGanasthitABaya su
pANi venkaTana madhusUdaÀnana tristhaLadi
dhEnipudu endA ||10||

dEvaKAtagaLu SataguNakaDime mAnasa sa
rOvarake itara puShkaraNigaLigalpaguNa
BAvisuvudalla sugadhAdharana pApigaLa
pAvanavagaiva kShudrA
prAvahigaLIraidu guNadi kaDime lakShmI
dEvipati nArAyaNana cintisendu nRupa
gA vaSiShTha munISa pELda SrIGradali
BavanOva pariharipudendu ||11||

I salilatIrthangaLeraDu guNadi taTAka
SEShaparyanka acyutanihanu sajjanara
dOShagaLa kaLeva vApigaLeraDu kaDime
vAsavAgihanu cakri
GOShagaiva dharAntakUpagaLoLirutiha nA
kESanadigaLa tAraÀtamya rUpagaLanupa
dESisade sarvavu ninage mahArahasyavidu
pAsanagaivudedendu ||12||

I teradi nimirAjagOsuga vaSiShThamuni
tA tiLida kathAtiSaya parama vibudharu dha
rAtaLadoLippa tIrthagaLalli snAna japa
prItiyindAcarisalu
SItAMSu kamalAptaruLLanaka surapati ni
kEtanadi vividha BOgagaLittu SrI jaga
nnAtha viThThala pAlisuvanu tannavara
saMprItiyindanurAgadI ||13||

dasara padagalu · MADHWA · nadee sthorthram · snana

Nadhi tharathamya By Pranesha dasaru

ಸುವೆನನುದಿನ ಮುದದಿಂದ | ಈಧರಿಯ ಮ್ಯಾಲುಳ್ಳ ಮಹಾ ನದಿಗಳ

ಪಗೌತಮನಘ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ ಗೋದಾ |ಮಾತೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣವೇಣೀ ಸರಸ್ವತೀ ||
ಆ ತರೂವಾಯ ಶ್ರೀ ಕಾವೇರಿ, ಸರಿಯು ಶ್ರೀ ಯಮುನಾ |ಧೌತ ಪಾತಕೆ ಶ್ರೀ ನರ್ಮದ ತುಂಗಾ ||1||

ಸಿಂಧೂ ಭವನಾಶಿನಿ ಕುಮದ್ವತಿ ಶ್ರೀ ವಂಝಾರ |ಸುಂದರ ಭೀಮಾ ತಾಮ್ರಪರಣೀ ಮಲಹಾ ||
ಮಿಂದರೆ ಪಾವನ ಮಾಡುವ ಬಹು ನದಿಗಳ |ಒಂದೇ ಮನಸಿಲಿಂದಾ ಪೊಗಳುವೆ ||2||

ವಾರಣೀ ಫಲ್ಗುಣೀ ಶ್ರೋಣ ಭದ್ರಾ ಗಂಡಕಿಹೇಮ|ಮೂರುವೇಣಿಗಾಯತ್ರಿ ವೇಗವತೀ ||
ಸೂರಿಗಮ್ಯ ಕೌಸಿಕ ಮಣಿಕರಣಿಕ ಗೌತಮಿ ಭಾ |ಗೀರಥಿ ಕಾಗಿನಿ ಶ್ರೀ ವೇತ್ರವತೀ||3||

ಹೇಮವತಿ ನೇತ್ರವತಿ ಪಾಪನಾಶಿ ಶ್ರೀ ಸೀತಾ |ಆ ಮಹಾಳಕನಂದಾ ಹಯಗ್ರೀವ ||
ಹೇಮಮುಖರ ತಾಪಿನಿ ಕಾಳಿ ಸೌಪರಣಿ ಪಿನಾಕೀ |ಶ್ರೀ ಮತ್ಕಪಿಲ ಜಮದಗ್ನಿಪ್ರಣವಸಿದ್ಧ||4||

ಮರುದ್ವತಿ ಮದಿರ ಮೇನುಕಾ ಸೂನಾಸಿ ಚಕ್ರವತಿ |ಗರುಡ ಶಂಖವತೀ ಕುಹು ಮಹೇಶ್ವರೀ ||
ಸರಯು ಜಯ ಮಂಗಳ ಯೋಗಕೃತು ಮಾಲಾ ಗದಾ |ಧರಿ ಮಾಲಿನೀ ಗಾರ್ಗಿಣೀ ದೇವವತಿ||5||

ಸಾವಿತ್ರಿ ಧನ್ಯಮಾಲಾ ಧರ್ಮ ಚಕ್ರತೀರ್ಥಹರಿ|ದ್ರಾವತಿ ಇಂದ್ರಾಣಿ ಪಾತಾಳಗಂಗಾ ||
ಶೈವಕುಂಡ ಕುಂಡಿನಿ ನೀರ ಕುಮಾರ ಧಾರೀ ಶು |ಶಾವರ್ತಿ ಮೌಳೀ ಲೋಕಪಾವನೀ ||6||

ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ ಚಂದ್ರ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ ಮಾನಸ ಪುಷ್ಕರ್ಣಿ |ಶ್ರೀ ಮಧ್ವ ಸರೋವರ ಪದ್ಮ ಸರಾ ||
ಸೋಮಭಾಗಾ ವ್ಯಾಸಸಿಂಧುಶ್ರೀ ಪಂಪಾ ಸರೋವರ |ವಾಮನ ಶ್ರೀ ಮಯೂರ ಸರೋವರ ||7||

ರೋಮ ಹರ್ಷಣ ತೀರ್ಥ ಸೀತಾ ಸರೋವರ ಪುಣ್ಯ |ಧಾಮಾ ಶ್ರೀ ಕಪಿಲತೀರ್ಥ ಧವಳಗಂಗಾ ||
ಭೀಮಸೇನ ತಟಾಕಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನಕನ್ಯಹೃದಯ |ಶ್ರೀ ಮದ್ವಿಶಿಷ್ಟ ತೀರ್ಥ ತಾರಾ ತೀರ್ಥ ||8||

ಈ ತೀರ್ಥಗಳ ದಿವ್ಯನಾಮನಿತ್ಯಪಠಿಸಲು |ಯಾತಕ್ಕಾದರೂ ವಿಘ್ನ ಬಾರದು ||
ಮಾತರಿಶ್ವಪ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣೇಶ ವಿಠಲನು ಬಹು |ಪ್ರೀತನಾಗಿ ಬಿಡದೆ ಪೊರೆವನು ||9||


smarisuvenu anudhina mudhadhinda
ee thariya myal ulla maha nadhigala||

Gowthuma naga parihaara maadida godha
maathe sri krishnaveni saraswathy
AA tharuvaaya Sri KAveri sarayu sri yamuna
thoutha paadhake sri sarvamatha thunga||1||

sindhu bava naasani kumudhvathi sri vanjaara
chandra bheema tamrapaarani malahaa
mindare paavana maaduva bahu nadhigala
onde manasilindha pogaluve||2||

vaaruni palguni sronaa pathra kandige hema
mooru veni gayathri vegavathi
soori kamya kousika manikaranika gowthami ba
geerathi kaagini sri vethraavathi||3||

hemavathi nethraavathi paapanashi sri sutha
aa mahaalakanandha hayagriva
hema mukara daapini kaali sowparani pinagi
sri math kapila jamathagni pranava sidha||4||

murudhvathi mathira menaaka sunaasi chakravarthy
garuda gangavathi kuhu maheshwari
saayu jayamangala yogaa krathu maala
kathadhari maalini kaargini vedavathi||5||

saavithri dhanya mala dharma chakra theertha hari
draavathi indraani padhaala ganga
chaiva kunda kundini neera kumaaradhaari ku
saavarthi mouli loka pavani||6||

swami pushkarani chandra pushkarani manasa pushkarani
sri madhwa sarovara padma saraa
sova baaga vyasa sindhu sri pampaa sarovara
vamana sri mayura sarovara||7||

roma harshana theertha sudhaa sarovara punya dhaama
sri kapila theertha davala ganga
beema sena thadaaka brahma gnana kanya hrudayaa
sri madhvisishta theertha thaara theertha||8||

ee theerthagala divya naama nithya padisalu
yaathakadharu vigna baaradhu
maadharishwa priya praanesha vittala baahu
preethanagi bidadhe porevanu||9||

MADHWA · nadee taratamya · raghavendra · snana

Nadee Taratamya stothra(By Ragahvendraru)

Nadee Taratamya(Kannada)

Vishnupaadaabjasambhootaa gangaa sarvaadhikaa mataa|
tato godaavaree nyoonaa krushnavenee tato~dhamaa||1||

svaamechandraapushkarinyou maanasam cha sarovaram|
krushnavenyaaha samaastaabhyaha kaveri cha saraswatee||2||

heene~nyonyasame taabhyaamoonaa cha sarayu tathaa|
Tungabhadra samaa tasyaaha kalindyoonaa tato~dhame||3||

narmadaa sindhusaritou tatsamaa bhavanaashinee|
tataha kumudavatee neechaa tato neechaa malaapahaa||4||

taamaraparnee bheemarathee manjulaa cha pinaakinee|
pruthak saagaragaaminyo nadyo bheemarateesamaaha||5||

tato~syaa sarito neechaastataakaascha tato~dhamaaha|
tato neechaaha pushkarinyo devakhaataascha tatsamaaha||6||

tato vaapyo~dhamaastaabhyaha koopaaha sarvaadhamaa mataaha|
svottamaarghyam pradaatavyamavaraasu na chaanyathaa||7||

*Raghavendra Yatinaa bramhaandaakhya puraanagaha|
ittyuddhrutaha saarabhaago nadee neechoccha soochakaha||8||