dasara padagalu · MADHWA · narasimha · Vijaya dasaru

Narasimha vajrasimha

ನರಸಿಂಹ ವಜ್ರಸಿಂಹ
ಸರಸಿಜನಾಭಾ ದಕ್ಷಿಣ ಶರಧಿನಿವಾಸಾ ||pa||

ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದನಾ ಬಾಧಿಸಲು
ಪರಿಯ ದೈವವೆ ಮೊರೆಯೋಗಲೂ
ಹಿರಿದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಹಿತದಲಿ ಬಂದು ಬೊಬ್ಬಿಡಲು
ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭಾದಿಗಳು ಹಿರಿದು ಚಿಂತಿಸಲೂ ||1||

ಭುಗಿಲೆನೆ ಧಿಗಿಲೆನೆ ದಿಕ್ಕಿನೆಲಿ ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದ ಪುಟ್ಟಿತಿರೆ
ಪಗಲಿರಳು ಒಂದೆಂದರು ಸಕಲರೂ
ಝಗಝಗಿಪ ಬೆಳಗು ಕವಿದNarasimha vajrasimha ದು ಮೂರು ಲೋಕಕ್ಕೆ
ಉಗುರು ಕೊನೆ ಪೊಗಳಿ ವೇದಗಳು ಬೆರಗಾಗಿ ||2||

ರಕ್ಕಸ ನೋಡಲು ಬಗೆದು ಕರುಳು ಕೊರಳಿಗೆ ಮಾಲೆ
ಇಕ್ಕಿ ಭಕ್ತಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ವರವನಿತ್ತಾ
ಕಕ್ಕಸದ ದೈವ ಅನಂತ ಪದುಮನಾಭ
ಮುಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ಮಹದಾ||3||
Sarasijanaba dakshina saradhinivasa ||pa||

Hiranyakasyapu ta prahladana badhisalu
Pariya daivave moreyogalu
Hiridagi keli hitadali bandu bobbidalu
Hiranyagarbadigalu hiridu chintisalu ||1||

Bugilene dhigilene dikkineli prati Sabda puttitire
Pagaliralu ondendaru sakalaru
Jagajagipa belagu kavidadu muru lokakke
Uguru kone pogali vedagalu beragagi ||2||

Rakkasa nodalu bagedu karulu koralige male
Ikki Baktage mecci varavanitta
Kakkasada daiva ananta padumanaba
Muktidayaka vijayaviththala mahada||3||

MADHWA · narasimha · sani

Narasimha Sthuthi by Sanaischara

ಸುಲಭೋ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ದುರ್ದರ್ಶೋ ದುಷ್ಟಚೇತಸಾಮ್ |
ಅನನ್ಯಗತಿಕಾನಾಂ ಚ ಪ್ರಭುರ್ಭಕ್ತೈಕವತ್ಸಲಃ ||

ಶನೈಶ್ಚರಸ್ತತ್ರ ನೃಸಿಂಹದೇವಸ್ತುತಿಂ ಚಕಾರಾಽಮಲಚಿತ್ತವೃತ್ತಿಃ |
ಪ್ರಣಮ್ಯ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಮಶೇಷಲೋಕಕಿರೀಟನೀರಾಜಿತಪಾದಪದ್ಮಮ್ ||

ಶ್ರೀಶನಿರುವಾಚ –

ಯತ್ಪಾದಪಂಕಜರಜಃ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸಂಸೇವಿತಂ ಸಕಲಕಲ್ಮಷರಾಶಿನಾಶಮ್ |
ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಕಮಶೇಷನಿಜಾನುಗಾನಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೧ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಚಂಚಲತಯಾ ಸ್ಥಿತಯಾ ಹಿ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯಾ
ಬ್ರಹ್ಮಾದಿವಂದ್ಯಪದಯಾ ಸ್ಥಿರಯಾ ನ್ಯಸೇವಿ |
ಪಾದಾರವಿಂದಯುಗಲಂ ಪರಮಾದರೇಣ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೨ ||

ಯದ್ರೂಪಮಾಗಮಶಿರಃಪ್ರತಿಪಾದ್ಯಮಾದ್ಯ-
ಮಾಧ್ಯಾತ್ಮಿಕಾದಿಪರಿತಾಪಹರಂ ವಿಚಿಂತ್ಯಮ್ |
ಯೋಗೀಶ್ವರೈರಪಗತಾಽಖಿಲದೋಷಸಂಘೈಃ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೩ ||

ಪ್ರಹ್ಲಾದಭಕ್ತವಚಸಾ ಹರಿರಾವಿರಾಸ
ಸ್ತಂಭೇ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುಂ ಯ ಉದಾರಭಾವಃ |
ಊರ್ವೋರ್ನಿಧಾಯ ತದುದರೋ ನಖರೈರ್ದದಾರ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೪ ||

ಯೋ ನೈಜಭಕ್ತಮನಲಾಂಬುಧಿಭೂಧರೋಗ್ರ-
ಶೃಂಗಪ್ರಪಾತವಿಷದಂತಿಸರೀಸೃಪೇಭ್ಯಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಪರಮಕಾರುಣಿಕೋ ರರಕ್ಷ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೫ ||

ಯನ್ನಿರ್ವಿಕಾರಪರರೂಪವಿಚಿಂತನೇನ
ಯೋಗೀಶ್ವರಾ ವಿಷಯವೀತಸಮಸ್ತರಾಗಾಃ |
ವಿಶ್ರಾಂತಿಮಾಪುರವಿನಾಶವತೀಂ ಪರಾಖ್ಯಾಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೬ ||

ಯದ್ರೂಪಮುಗ್ರಪರಿಮರ್ದನಭಾವಶಾಲಿ
ಸಂಚಿಂತನೇನ ಸಕಲಾಘವಿನಾಶಕಾರಿ |
ಭೂತಜ್ವರಗ್ರಹಸಮುದ್ಭವಭೀತಿನಾಶಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೭ ||

ಯಸ್ಯೋತ್ತಮಂ ಯಶ ಉಮಾಪತಿಪದ್ಮಜನ್ಮ-
ಶಕ್ರಾದಿದೈವತಸಭಾಸು ಸಮಸ್ತಗೀತಮ್ |
ಶಕ್ತ್ಯೈವ ಸರ್ವಶಮಲಪ್ರಶಮೈಕದಕ್ಷಂ
ಸ ತ್ವಂ ನೃಸಿಂಹ ಮಯಿ ಧೇಹಿ ಕೃಪಾವಲೋಕಮ್ || ೮ ||

ಇತ್ಥಂ ಶ್ರುತ್ವಾ ಸ್ತುತಿಂ ದೇವಃ ಶನಿನಾ ಕಲ್ಪಿತಾಂ ಹರಿಃ |
ಉವಾಚ ಬ್ರಹ್ಮವೃಂದಸ್ಥಂ ಶನಿಂ ತಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಃ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ –

ಪ್ರಸನ್ನೋಽಹಂ ಶನೇ ತುಭ್ಯಂ ವರಂ ವರಯ ಶೋಭನಮ್ |
ಯಂ ವಾಂಛಸಿ ತಮೇವ ತ್ವಂ ಸರ್ವಲೋಕಹಿತಾವಹಮ್ ||

ಶ್ರಿಶನಿರುವಾಚ –

ನೃಸಿಂಹ ತ್ವಂ ಮಯಿ ಕೃಪಾಂ ಕುರು ದೇವ ದಯಾನಿಧೇ |
ಮದ್ವಾಸರಸ್ತವ ಪ್ರೀತಿಕರಸ್ಸ್ಯಾದ್ದೇವತಾಪತೇ ||

ಮತ್-ಕೃತಂ ತ್ವತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಶೃಣ್ವಂತಿ ಚ ಪಠಂತಿ ಚ |
ಸರ್ವಾನ ಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯೇಥಾಃ ತೇಷಾಂ ತ್ವಂ ಲೋಕಭಾವನ ||

ಶ್ರೀನೃಸಿಂಹ ಉವಾಚ –

ತಥೈವಾಸ್ತು ಶನೇಽಹಂ ವೈ ರಕ್ಷೋಭುವನಸಂಸ್ಥಿತಃ |
ಭಕ್ತಕಾಮಾನ್ ಪೂರಯಿಷ್ಯೇ ತ್ವಂ ಮಮೈಕಂ ವಚಃ ಶೃಣು ||

ತ್ವತ್-ಕೃತಂ ಮತ್ಪರಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಶೃಣುಯಾಚ್ಚ ಯಃ |
ದ್ವಾದಶಾಷ್ಟಮಜನ್ಮಸ್ಥಾತ್-ತ್ವದ್ಭಯಂ ಮಾಸ್ತು ತಸ್ಯ ವೈ ||

ಶನಿರ್ನರಹರಿಂ ದೇವಂ ತಥೇತಿ ಪ್ರತ್ಯುವಾಚ ಹ |
ತತಃ ಪರಮಸಂತುಷ್ಟಾಃ ಜಯೇತಿ ಮುನಯೋಽವದನ್ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಉವಾಚ –

ಇತ್ಥಂ ಶನೈಶ್ಚರಸ್ಯಾಥ ನೃಸಿಂಹದೇವ-
ಸಂವಾದಮೇತತ್-ಸ್ತವವನಂ ಚ ಮಾನವಃ |
ಶೃಣೋತಿ ಯಃ ಶ್ರಾವಯತೇ ಚ ಭಕ್ತ್ಯಾ
ಸರ್ವಾಣ್ಯಭೀಷ್ಟಾನಿ ಚ ವಿಂದತೇ ಧ್ರುವಮ್ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಭವಿಷ್ಯೋತ್ತರಪುರಾಣೇ ರಕ್ಷೋಭುವನಮಾಹಾತ್ಮ್ಯೇ ಶನೈಶ್ಚರಕೃತಂ ನೃಸಿಂಹಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

 

Sulabho bhakthi yukthanam  dur daso dushta chethasam
Ananya gatkanaam cha Prabhu baktha vathsala
Sanischara thathra nrisimha deva chakra mala chitha vruthi
Pranamyam sashtangam asesha loka kireeta nirajitha pada padmam||1||

Yad pada pankaja raja paramadharena
Samsevitham sakala kalamsa rasi nasam
Kalyana karakam asesha nijanu gunam
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||2||

Sarvathra chanchalathaya sthithyaspi lakshmyah
Brahmadi vandhya padaya stiryanya sevi
Padaravinda yugalam paramadharena
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||3||

Yad rupam agama shirah pathipadhya Madhya
Adhyathmikadhi parithapa haram vichinthyam
Yogeeswarair apthagakila dosha sangai
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||4||

Prahladha bhaktha vachasa harir avirasa
Sthambhe Hiranyakasipum ya udarbhava
Urayau nidhaya udharam nakharai dadhara
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||5||

Yo naija bhaktham analambudhi bhudhar ugra
Sringa prapatha visha dhamthi sarisupebhya
Sarvathmaka parama karuniko raraksha
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||6||

Yan nirvikara para roopa vichinthanena
Yogeeswara vishaya sagara veetha raga
Vishnranthim apura vunasa vathim parakhyaam
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||7||

Yad roopam ugra parimardhana bhaya shaali
Sanchinthanena sakalagha vinasa kari
Bhootha jwara graham samudbhava bheethi nasam
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||8||

Yasyo thamam yasha uma pathim Padma janma
Shankaradhi daivatha sabhasu samastha geetham
Shaktaiva sravasa mala prasamaika daksham
Sa twam nrisimha mayi dehi kripavalokam||9||

Yevam sruthwa sthuthir deva
Saninaam kalpitham Hari
Uvacha brhama vrundastha
Sanim tham Bhktha vathsala||10||

Prasannoham sane Thubhyam
Varam varaya shobhanam
Yam vanchasi thameva thwam
Sarva loka hithavaham||11||

Sri shanir Uvacha:-

Nrusimha thwam mayi kripaam
Kuru deva dayanidhe
Mad vasras thava preethi
Kara syath devatha pathe ||12||

Math kritham thvat param stotram
Shrunvanthi cha patanthi cha
Sarvaan kamaan prayetas
Thesham thwam loka bhavana||13||

Sri Nrusimha Uvacha:-

Thathaivasthu shane aham vai
Raksho bhuvana samsthitha
Bhaktha kaaman poorayishye
Thwam mamaika vacha srunu
Thwat kritham math param stotram
Ya pdaeth srunu vacha yah
Dwadasa ashama janmasthaad
Bhayam nasthu thasya vai ||14||

Sani naraharim devam
Thathethi prathyuvacha
Thatha parama santhushto
Jayethi munayo vadan||15||

Sri Krishna Uvacha:-

Itham sanaicharasyatha nrusimha deva
Samvadam yethat sthavanam manava
Srunyothi ya shravanyathe cha bhakthya
Sarva abeeshtani cha vindathe dhruvam

Ithi Sri Bhavishyothara purane raksho bhuvana mahatmye
Sri Sanaischara kritha Sri Nrusimha Sthuthi sampoornam

dasara padagalu · helavanakatte giriyamma · MADHWA · narasimha

Sri narasimhadeva saranagata

Sri narasimhadeva saranagata rakshakane |
Danavari subaktadhina murutiye || pallavi ||

Hari tanna daivavendu smarisutiralu bala |
Nirava kanade dushta hiranyakasuranu |
Pari pari himsise moredu kopadoleddu |
Taralagolide bahu karunanidhiye || 1 ||

Citicitilendarbatisi kambavu sidiye |
Katikati masedagni nittusirinim halgala |
Katakata kadivutubbana tori ninda |
Kathina murutiye || 2 ||

Kobbida hiranyakanobba murivenendu |
Hebbagilolu sanje mabbinali danujana |
Garbava nakadinda ibbagavanu madi |
Hebbida karulanu harushadi dhariside || 3 ||

Bitarada suravrata prarthise bahu |
Pritiya Baktana matanu mannisi | ati |
Santanagi santosha padisida | A |
Natha rakshakane kataravalide || 4 ||

Kalana mardisi bahu ileya paliside |
Nalina sambavage balu harushavanitte |
Helavanakatte sri ranga dyaginagatte |
Nelevasa kambada narasimhadeva || 5 ||

MADHWA

Chinthalavadi Narasimha Temple

Sri YogaNarasimhaswamy temple is situated at Chinthalavadi village,between Trichy and karur,at the banks of river Cauvery.

Sri Gopalakrishna Deity is also there by the side of  Sri YogaNarasimha Sanctum

Very near to the temple There is a Mrithika brindhavana of Raghavendra Swamy

The temple environment is serene and greenery.

History:

 Once Srimushnam Ariachar was residing at Thirukkambuliur, about 7 km from Chinthalavadi  towards karur. One day Sri Narasimha appeared in his dream and told him, that in the Cauvery shore at Karuppathur,  a laundry man is washing clothes on the back of his sculpture,and asked him   to bring and install it. As directed Aachar went to Karuppathur.To his surprise the laundrymen also had a dream, Sri Narasimha devaru was asking him to handover the stone to Ariayachar. Ariachar carried the stone towards thirukkambuliur.

When he reached Chinthalavadi the stone was weighing too much and   he could not carry it further anymore.

At Chinthalavadi, Vyasarayaru had already installed Mukhyaprana devaru.  Ariachar and others went and consulted Vyasarayaru and he instructed them to install Sri Narasimha at chinthalavadi itself. Aftertwards Vyasarayaru came to Chinthalavadi for darshan of Yoga Narasimha and installed SriGopalakrishna also.

People from various parts of India visit yoga Narasimha swamy every year and he is the family deity for thousands of Madhwa community all over India

Transportation

Though The temple is located on the Trichy Highway, Bus transportation is limited and time based. If going by bus, Get down at Lalapet and Avail the local bus facility to reach temple. It is better to choose private transportation to visit this temple

Address:

13-108, CHINTALAVADI,KRISHNARAYAPURAM TALUK
KARUR DIST..  TAMILNADU-635109

For Poojas and Thirtha prasada Contact :

  1. Mr.Jagannath, Treasurer – 09341241350 & 08762600292
  2. N.Raghavendran,  Secretary – 9448076313

Timings

Morning: 8 am to 1 pm
Evening: 6 pm to 8 pm

As this village is remote, Atleast advance one day intimation is required to arrange theertha prasada or for any special pooja arrangement

There are rooms available for stay at an affordable costs.

 

 

 

hari kathamrutha sara · jagannatha dasaru · MADHWA · narasimha

Hari Kathamruta sara kanda Narasimha

narsimha-in-hari-kathamruta-saara(Kannada)

Harikathamrutasara gurugala
karuna dindapanitu peluve
parama bhaghavadbhaktaridanadaradi keluvudu

Mangalacharana sandhi
1. Shriramani kara kamala pujita
charu charana saroja brahma sa- |
mira vani phanindra vimdra bhavendra mukha vinuta ||
niraja bhavandodaya sthiti|
karanane kaivalya dayaka |
narasimhane namipe karunipudemage mangalava || 01-01||

Karuna sandhi
2. Mina kurma varaha nara pan- |
chananatula shaurya vamana |
renukatmaja ravanadi nishacara dhvamsi |
dhenukasura mathana tripurava |
hanigaisida nipuna kalimukha danavara samharisi dharmadi kayda sujanaranu|| 02-30||

Vyapti sandhi
3. Ellarolu tanippa tannola- |
gellaranu dharisihanu aprati- |
malla manmatha janaka jagadadyanta madhyagala |
balla bahu guna bharita danava – |
dallana jagannatha viththala |
solla lalisi stambhadindali banda bhakutanige || 03-32 ||

Bhojana rasa vibhaga sandhi
4. Kapila narahari bhargava traya |
vapusha netradi nasikasyadi |
shaphara namaka jihveyali dantadali hamsakhya ||
tripadi padya hayasya vachya do – |
Laparimita sukha purna samtata |
krupanarola giddavaravara rasa svikarisi koduva || 04-07 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
5. Yuga chatushtayagalali tani – |
dyuga pravartaka dharma karma ga – |
Lige pravartaka vasudevadireradu rupa ||
tegedu kondu yugadi krutu ta ||
yuga pravartakanenisi dharma – |
praghatakanu tanagi bhakutarigiva sampadava || 06-15 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
6. Neladolippanu krushnarupadi |
jaladolippanu hariyenisi shikhi- |
yolage ippanu parashurama upendranendenisi ||
yalarolippanu janardhananu ban – |
daladolachyuta gandha narahari |
polevadhokshaja rasagalolu rasarupa tanagi || 06-20 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
7. Manadolahankaradolu chin – |
taneya malpudu antaratmana |
ghana sutattvadi paramanavyaktadali j~janatma ||
initu panchashadvarna ve – |
dyana ajadyaivattu murtiga – |
Lanu sada sarvatra dehagalalli pujipudu || 06-26 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
8. Keshavadi sumurti dvadasha- |
masa pundragalalli veda – |
vyasa aniruddhadi rupagalaru rutugalali
vasavagihanendu trimshati – | vasaradi satkarma dharma
ni –
rasheyindali madu karunava bedu kondadu || 06-28 ||

Pancha mahayaj~ja sandhi
9. Mula rupanu manadoliha shrava – |
naliyolagiha matsya kurmanu |
kolarupanu | tvagrasanadolagippa narasimha ||
balavatu vamananu nasika – |
naladolu vadanadali bhargava |
vali bhanjana hastadali padadali shrikrushna || 06-34 ||

Pancha tanmatra sandhi
10. Pranava pratipadya trinamadi |
tanuvinolu tristhanaganiru – |
ddhanu tripanchaka ekavimshati chaturavimsatiga | enisi eppatteradu savira |
initu nadigalolu niyamisu – |
tinaga bhastiga lokadolu sarvatra belaguvanu || 07-02 ||

Pancha tanmatra sandhi
11. Matte chiddehada olage em – |
Battu saviradelu nuri – |
ppatta aidu nrusimha rupadallidu jivarige ||
nityadali hagalirulu bappapa mrutyuvige ta mrutyuvenisuva bhrutyuvatsala bhaya vinasana bhagya sampanna || 07-15 ||

Pancha tanmatra sandhi
12. Jvaranolippattelu haranola – |
giruvanippattentu rupadi |
eradu saviradentu nurippattareladhika ||
jvara harahvaya narasimhana smarane matradi durita rasiga – |
Lirade popavu tarani bimbava kanda himadante || 07-16 ||

Pancha tanmatra sandhi
13. Masa pariyamtaravu bidade nru -|
kesariya shubha nama mantra ji – |
tasanadalekagra cittadi nishkapatadinda ||
besarade japisalu vrujanagala – |
nasagaisi manorathagala pa – |
resa purtiya madikoduvanu kadege paragatiya ||07-17 ||

Pancha tanmatra sandhi
14. Varija bhavandadolu lakumi – |
narasimhana rupa gunagalu |
varidhiyoliha teregalamdadi sandanisi ihavu ||
karanamsha vesha vyaptava – |
tara karya vyakta vyaktavu | Iraidu vibhuti antaryami rupagalu || 07-27 ||

Matruka sandhi
15. Romagalali vasanta trikaku – |
ddama mukhadolagagni bhargava |
tamarasa bhava vasudevaru mastaka doliharu ||
manadoliha vishnu shikhadolu -|
mamahesvara narasimha |
svami tannanudinadi nenevara mrutyu pariharipa || 08-16 ||

Udattanudatta sandhi
16. Vasavanuja renukatmaja |
dasharathi vrujinardanamala ja – |
lashayalaya hayavadana shri kapila narasimha ||
Isu rupadalavaravara san – |
toshabadisuta nitya sukhamaya|
vasavagiha hrutkamaladolu bimbanendenisi || 09-21 ||

Udattanudatta sandhi
17. Narasimha svarupadolage sha – |
rira namadi karesuvanu hadi – |
naru kalegala ulla lingadi purusha namakanu
toruvanu anirudadolu shan – |
tiramana aniruddha rupadi | prerisuva pradyumna sthula kalevaradoliddu || 09-26 ||

Sarva pratika sandhi
18. Vanacharadri dharadharane jaya – |
manuja mrugavaravesha jaya va -|
mana trivikramadeva jaya bhrugurama bhuma jaya – ||
janakaja vallabhane jaya ru – |
gmini manoratha siddhidayaka jina vimohaka kali vidarana jaya jaya ramana || 10-24 ||

Nama smarana sandhi
19. Aparimita sanmahima narahari |
vipinadolu samtaisuvana ka – |
shyapiyanaledava sthalagalali sarvatra kesavanu ||
Kapati gaganadi jalagalali maha – |
shaphara namaka bhaktaranu ni – |
shkapatadimdali salahuvanu karunalu dinadinadi || 13-26 ||

Pitrugana sandhi
20. Muru yugadali mula rupanu |
surugala samtaisi ditiya ku – |
marakara samharisi dharmavanuluhabekendu ||
karunika bhumiyolu nijapari – |
vara sahitavatarisi bahuvidha toridanu naravatpravruttiya sakala chetanake || 14-19 ||

Pitrugana sandhi
21. Nalina mitrage indradhanu prati – |
phalisuvamte jagatrayavu kanm – ||
golipadanupadhiyali pratibimbahvayadi harige
tiliye trikakuddhamanati man – |
gala surupava sarva thavili
poleva hrudayake priti divasa prahlada poshakanu || 14-27 ||

Shvasa sandhi
22. Padavenipavu va~gmanomaya – |
padarupa dvayagadolu pra – |
hlada poshaka sankarushanahvayadi nelesiddu ||
veda shastra puranagala sam – |
vada rupadi mananagaivuta |
modamaya sukhavittu salahuva sarva sajjanara || 15-14 ||

Bhaktaparadhasahishnu sandhi
23. Shrilakumivallabhage sama karu – |
nalugala na kanenelli ku -|
chelanavalige mechchi kottanu sakala sampadava ||
kelidakshana vastragala pan – |
chaligittanu daityanudarava |
sili santaisidanu prahladana krupasandra || 22 – 1 ||

Bhaktaparadhasahishnu sandhi
24. Shri virinchadyamaranuta na |
navatarava madi salahida
devategalanu rushigalanu kshitiparanu manavara
sevegala kaikondu phalagala – |
niva nityanandamaya su – |
griva dhruva modalada bhaktarigitta purushartha || 22-10 ||

Bruhattaratamya/aveshavatara sandhi
25. Mina kurma kroda narahari manavaka brugurama dasaratha |
sunu yadava buddha kalki kapila vaikuntha ||
srinivasa vyasa rushaba ha – |
yanana narayani ham – |
saniruddha trivikrama sridhara hrushikesa ||23-01 ||

Bruhattaratamya/ aveshavatara sandhi
26. Narahariravesha samyuta – |
nara purandara gadhi kusha man -|
daradyumna vikukshi vali indranavatara ||
bharata brahma vishta samba su – |
darusana pradyumna sanaka – |
dyarolagippa sanatkumaranu shanmukhanu kama || 23 -14 ||

Kalpasadhana sandhi
27. Apacaya galillumdada darin – |
dupapunaravaracaya galilla amara ganadola – |
gupamarenisuvarilla janmadigalu modalilla ||
aparimita sanmahima narahari |taranu maduva
krupana vatsala svapada saukhyavanittu sharanarige || 24-52 ||

Arohana taratamya sandhi
28. Taratamyarohanava bare – |
daru pathisuvaravara lakshmi – |
narasimha samasta deva ganantaratmakanu |
purayisuva manorathamgala |
karunika kaivalyadayaka duragaiva samasta duritava vigata bhaya shokha || 25-16 ||

Naivedya samarpana sandhi
29. Naligindali svikaripa rasa |
palu modaladudarolage ghruta |
taila pakva padarthadolagiha chamdranamdanana ||
palisuvadhokshajana chimtisu |
sthulakushmanda tilamashaja I lalita bhakshyadolu dakshanu lakshminarasimha || 31-19 ||

Kaksha taratamya sandhi
30. Shriramana sarvesha sarvaga |
sarabhokta svatamtra dosha vi – ||
dura j~janananda bala aishvarya gunapurna ||
muru guna varjita saguna sa – |
kara vishvasthiti layodaya – |
karana krupasandra narahare salaho sajjanara || 32-01 ||

Kaksha taratamya sandhi
31. Odisuva gurugalanu jaridu sa- |
hodararigupadesisida maha – |
dadi karana sarvaguna sampurna hariyendu ||
vadisuva tvatpatiya torem – |
da danuja besagolalu stambadi |
shridanakshana torisida prahlada salahemma || 32-34 ||

Kaksha taratamya sandhi
32. Jaya jayatu trijagadvilakshana
jaya jayatu jagadeka karana
jaya jayatu janakiramana nirgata jaramarana ||
jayajayatu jahnavi janaka jaya – |
jayatu daitya kulantaka bhava – |
mayahara jagannathaviththala pahi mam satata || 32-56 ||

Phala shruti (dhira vittala)
Guru madhvaru tantrasaradhi
eradadhika muvattu akshara
narasimhana mantra sarare aritu guruvaryara
iruruvudashte sandhi namava
harikathamrutadali unisire

dasara padagalu · MADHWA · narasimha · purandara dasaru

Mahadadi deva namo

ಮಹಾದಾದಿದೇವ ನಮೋ
ಮಹಾಮಹಿಮನೆ ನಮೋಪ್ರಹಲ್ಲಾದವರದ ಅಹೋಬಲ ನರಸಿಂಹ ||

.ತರಣಿಗುಬ್ಬಸವಾಗೆ ತಾರಾಪತಿಯು ನಡುಗೆಸುರರು ಕಂಗೆಟ್ಟೋಡೆ ನಭವ ಬಿಟ್ಟು ||
ತರುಗಿರಿಗಳಲ್ಲಾಡೆ ಶರಧಿಗಳು ಕುದಿದುಕ್ಕೆಉರಿಯನುಗುಳುತ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆಯೊ ನರಸಿಂಹ ||

ಸಿಡಿಲಂತೆ ಗರ್ಜಿಸುತೆ ಕುಡಿಯ ನಾಲಗೆ ಚಾಚಿಅಡಿಗಡಿಗೆ ಹುಂಕರಿಸಿ ಕಡುಕೋಪದಿಂದ ||
ಮುಡಿವಿಡಿದು ರಕ್ಕಸನ ಕೆಡವಿ ನಖದಿಂದೊತ್ತಿಬಿಡದೊಡಲ ಬಗೆದ ಕಡುಗಲಿ ನಾರಸಿಂಹ||

ಸರಸಿಜೋದ್ಭವ ಹರ ಪುರಂದರಾದಿ ಸಮಸ್ತಸುರರು ಅಂಬರದಿ ಪೂಮಳೆಗರೆಯಲು
ಸಿರಿಸಹಿತ ಗರುಡಾದ್ರಿಯಲಿ ನಿಂತು ಭಕುತರನುಕರುಣಿಸುವ ಪುರಂದರವಿಠಲ ನಾರಸಿಂಹ ||

Mahadadi deva namo || mahadadi deva namo || pa ||

Mahamahimane namo |prahladavarada ahobala narasimha||a||

Dharanigubbasavage tarapathavu naduge |
Suraru kangettode nabava bittu |
Tarugirigalallade saradhigalu kudidukke |
Uriyanuguluta udbaviside narasimha | 1 |

Sidilante garjisuta kudiyanalage caci |
Adigadige lamgisuta kadukopadinda |
Mudipididu rakkasana kedahi nakadindotti |
Kadu udara bagede kadugali narasimha || 2 ||

Sarasijodbava hara purandaradi samasta |
Suraru ambaradi humaleya kareye |
Sirisahita garudadriyali nintu Bajakara |
Karuniside purandaravithala narasimha || 3 ||

dasara padagalu · kanakadasaru · MADHWA · narasimha

Kande na uddanda narasimhana

ಕಂಡೆ ನಾ ತಂಡ ತಂಡದ ಹಿಂಡು ಹಿಂಡು ದೈವ ಪ್ರಚಂಡ –
ರಿಪುಗಂಡ ಉದ್ದಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಕಂಡೆನಯ್ಯ ||pa||

ಘುಡುಘುಡಿಸಿ ಕಂಬದಲಿ ಧಡಧಡ ಸಿಡಿಲು ಸಿಡಿಯೆ
ಕಿಡಿಕಿಡಿಸೆ ನುಡಿಯಡಗಲೊಡನೆ ಮುಡಿವಿಡಿದು
ಘಡಘಡನೆ ನಡುನಡುಗೆ ಘುಡುಘುಡಿಸಿ ಸಭೆ ಬೆದರೆ
ಹಿಡಿ ಹಿಡಿದು ಹಿರಣ್ಯಕನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೆಡಹಿದನ||1||

ಉರದೊಳಪ್ಪಳಿಸಿ ಅರಿ ಬಸಿರ ಸರಸರನೆ ಸೀಳಿ
ಪರಿಪರಿಯಲಿ ಚರ್ಮ ಎಳೆದೆಳೆದು ಎಲುಬು
ನರನರವನು ತೆಗೆದು ನಿರ್ಗಳಿತ ಶೋಣಿತ
ಸುರಿಯೆಹರಿಹರಿದು ಕರುಳ ಕೊರಳೊಳಿಟ್ಟವನ||2||

ಪುರಜನರು ಹಾಯೆನಲು ಸುರರು ಹೂಮಳೆ
ಗರೆಯೆತರತರದ ವಾದ್ಯ ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ
ಹರಿಹರಿ ಶರಣೆಂದು ಸ್ತುತಿಸಿ ಶಿಶು ಮೊರೆಯಿಡುವ
ಕರುಣಾಳು ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿಕೇಶವನ||3||

Kande na uddanda narasimhana
Kande na tanda tandada hindu hindu daiva pracanda
Ripuganda uddanda narasimhana kandenayya || pa ||

Gudugudisi kambadali dhadadhada sidilu sidiye |
Kidikidisi senudiya dagalodane mudi pididu |
Gada gadane nadu naduge gudugudisi sabe bedare |
Hidi hididu hiranyakana todeyolide kedahidane

Uradolappalisi aribasira sarasa sili |
Paripariyali carmaveledeleyalu |
Nara naratane negedu nirgalita sonita suriye ||

Hari haridu karula koralolittavana |
Purajanaru hayendu suraru hu malegareye |
Hari hari saranendu stutisi sisu mereye |
Karunalu kaginele adikesavana ||

 

MADHWA · narasimha · purandara dasaru

Nambide ninna pada narasimha

ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನ ಪಾದ ನರಸಿಂಹ
ಎನ್ನ ಬೆಂಬಿಡದೆ ಸಲಹಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ।।೧।।

ಹಂಬಲಿಸುವೆನು ಬಲು ನರಸಿಂಹ
ಪಾದ ನಂಬಿದವರನು ಕಾಯೋ ನರಸಿಂಹ ।।೨।।

ತುಂಬುರು ನಾರದಪ್ರಿಯ ನರಸಿಂಹ
ಚೆಲ್ವ ಶಂಬರಾರಿಯ ಪಿತನೆ ನರಸಿಂಹ ।।೩।।

ಅಂಬರೀಷನ ಕಾಯ್ದ ನರಸಿಂಹ
ಜಗದಂಬಾರಮಣನೆ ಸಿರಿ ನರಸಿಂಹ ।।೪।।

ಬಾಲ ಕರೆದಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ನರಸಿಂಹ
ಭಕ್ತಪಾಲಿಪ ದಯಾಳು ಸಿರಿ ನರಸಿಂಹ ।।೫।।

ಲೀಲೆಯಿಂದ ಹಿರಣ್ಯನ ನರಸಿಂಹ
ಕೊಂದ ಲೋಲ ಸಿರಿಯರಸನೆ ನರಸಿಂಹ ।।೬।।

ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನರಸಿಂಹ
ಸಿರಿಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಮುಕುಂದ ನರಸಿಂಹ ।।೭।।

ಕಿಚ್ಚಿನಂದದಿ ಬಂದೆ ನರಸಿಂಹ
ಭವ ವಿಚ್ಚೆಯಿಂದ ಬಿಡಿಸಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ।।೮।।

ಕರಿಮೊರೆಯನು ಕೇಳಿ ನರಸಿಂಹ
ಬಲು ಬರದಿಂದೊದಗಿ ಬಂದೆ ನರಸಿಂಹ ।।೯।।

ಗರುಡವಾಹನನಾಗಿ ನರಸಿಂಹ
ಉದ್ಧರಿಸಿ ಕಾಯ್ದೆನಲ್ಲೋ ನರಸಿಂಹ ।।೧೦।।

ದೇವರ ದೇವನು ನೀನು ನರಸಿಂಹ
ಬೇರೆ ಕಾವರನು ಕಾಣೆನಯ್ಯ ನರಸಿಂಹ ।।೧೧।।

ಭಾವಜನಯ್ಯನೆ ಸಿರಿ ನರಸಿಂಹ
ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯ ಪಾಲಿಸಿ ಕಾಯೋ ನರಸಿಂಹ ।।೧೨।।

ತಂದೆ ತಾಯಿ ಗುರು ದೈವ ನರಸಿಂಹ
ಎನ್ನ ಬಂಧುಬಳಗವು ನೇನೆ ನರಸಿಂಹ ।।೧೩।।

ಕುಂದು ಹೆಚ್ಚು ನೋಡಬೇಡ ನರಸಿಂಹ
ಪುರಂದರವಿಠಲ ಕಾಯೋ ನರಸಿಂಹ ।।೧೪।।

Nambide ninna pada narasimha |
Enna bembidade salahayya narasimha ||

Hambalisuvenu balu narasimha |
Pada nambidavaranu kayo narasimha ||

Tumburu naradapriya narasimha |
Celva sambarariya pitane narasimha ||

Ambarisana kayda narasimha |
Jagadambaramanane siri narasimha ||

Bala karedalli bande narasimha |
Baktapalipa dayalu siri narasimha ||

Lileyinda hiranyana narasimha |
Konda lola siriyarasane narasimha ||

Acyutananta govinda narasimha |
Sirisaccidananda mukunda narasimha ||

Kiccinandadi bande narasimha |
Bava vicceyinda bidisayya narasimha ||

Karimoreyanu keli narasimha |
Balu baradindodagi bande narasimha ||

Garudavahananagi narasimha |
Uddharisi kaydenallo narasimha ||

Devara devanu ninu narasimha |
Bere kavaranu kanenayya narasimha ||

Bavajanayyane siri narasimha |
Ninna seveya palisi kayo narasimha ||

Tande tayi guru daiva narasimha |
Enna bandhubalagavu nene narasimha ||

Kundu heccu nodabeda narasimha |
Purandaravithala kayo narasimha ||

dasara padagalu · MADHWA · narasimha · purandara dasaru

Banda simha narasimha

ಬಂದ ಸಿಂಹ ನಾರಸಿಂಹ ಬಂದ ನೋಡೇ
ಇಂದಿರೇಶ ಕಂಬ ಒಡೆದು ಬಂದ ನೋಡೇ
ಅಕೋ ಬಂದ ನೋಡೇ, ಇಕೋ ಬಂದ ನೋಡೇ ।।

ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ನಾರಸಿಂಹ ನೋಡೇ
ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಂಬ ಚೆಲುವ ನೋಡೇ
ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹರಿಗೆ ಎಂದು ದಾನ ಮಾಡೇ ।।೧।।

ಹರಿಯು ಕಂದನ ಕರೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದ ನೋಡೇ
ಧರಿಸಲಿಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಸಿಂಹ ವೇಷ ನೋಡೇ
ಹರಿಯ ಪಾದಕೆ ನಮಿಸಿದಂದದಿ ಭಿಕ್ಷೆ ನೋಡೇ ।।೨।।

ಚರಣ ಸುಧೆಯ ಕಮಲನೀತ ಚಂದ್ರ ನೋಡೇ
ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಬಂದ ನೋಡೇ
ಮುಕ್ತಿ ಕೊಡುವ ದಾತ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ನೋಡೇ ।।೩।।

Banda simha narasimha banda node
Indiresa kamba odedu banda node

Ako banda node | iko banda node ||
Elli nodidaralli narasimha node

Ellaralli mele emba celuva node
Ellarannu harige endu dana made || 1 ||

Hariyu kandana karege odi banda node
Dharisalilla purna simha vesha node || 2 ||

Hariya padake namisidandadi bikshe node
Charana sudheya kamalanita chandra node || 3 ||

Baktavatsala purandaravithala banda node |
Mukti koduva datha manege banda node || 4 ||

 

dasara padagalu · MADHWA · narasimha · Vijaya dasaru

Balire balire narasimha

ಭಳಿರೆ ಭಳಿರೆ ನರಸಿಂಹ ಮಹಾಸಿಂಹ |
ಮಲಮಲಾ ಮಲತವರ ವೈರಿ ಉರಿಮಾರಿ||pa||

ನಗನಗಾ ನಗನಗಗಳಲ್ಲಾಡೆ ಚತುರ್ದಶ |
ಜಗಜಗ ಜಗವೆಲ್ಲ ಕಂಪಿಸಿ ಕಂಬನಾಗೆ ||
ಹಗೆ ಹಗೆ ಹಗೆ ಹಗೆ ಬಲವ ದೆಶೆಗೆಡಿಸಿ ರೋಷಗಿಡಿ |
ಉಗು ಉಗು ಉಗುಳುತ್ತ ಬಂದ ನರಸಿಂಹ ||1||

ಬಿಗಿ ಬಿಗಿ ಬಿಗಿದು ಹುಬ್ಬುಗಂಟನೆ ಹಾಕಿ |
ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಹೊಗೆ ಸುತ್ತಿ ಸರ್ವರಂಜೆ ||
ನೆಗ ನೆಗ ನೆಗ ನೆಗದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ಅಸುರನ್ನ |
ಮಗು ಮಗು ಮಗು ಮಗು ಬೇಡಿಕೊಂಡ ನರಸಿಂಹಾ ||2||

ಉಗು ಉಗು ಉಗು ಉಗರಿಂದ ಕ್ರೂರನ್ನ ಹೇರೊಡಲ |
ಬಗ ಬಗ ಬಗ ಬಗದು ರಕುತವನ್ನು |
ಉಗಿ ಉಗೀ ಉಗೀ ಉಗಿದು ಚಲ್ಲಿ ಕೊರಳಿಗೆ ಕರುಳ |
ತೆಗೆ ತೆಗೆ ತೆಗೆ ತೆಗೆದು ಇಟ್ಟ ನರಸಿಂಹಾ ||3||

ಯುಗ ಯುಗ ಯುಗ ಯುಗದೊಳಗೆ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿ ಹರನೆಂದು |
ಝಗ ಝಗಾ ಝಗಝಗಿಪ ಮಕುಟ ತೂಗೆ |
ನಗು ನಗು ನಗು ನಗುತ ಸುರರು ಗಗನದಿ ನೆರೆದು |
ಮಿಗಿ ಮಿಗಿ ಮಿಗಿ ಮಿಗಿಲೆನೆ ನರಸಿಂಹಾ ||4||

ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಮುನಿಗಳಿಗೊಲಿದು |
ಅಂದಂದಂದಂದದೀಗಾಯತ ವೊಲಿದು |
ಅಂದಂದಂದವ ಕಾವ ಚೊಳಂಗಿರಿ |
ಮಂದಿರನೆ ವಿಜಯವಿಠ್ಠಲ ನರಸಿಂಹಾ ||5||

Balire balire narasimha mahasimha
Malamala malatavara vairi uri mari | pa ||

Naga naga nagagalallade chaturda
Jagajaga jagavella kampisi kempage
Hage hage hage balava desegedesi roshakidi
Ugu ugu ugulutta banda narasimha || 1 ||

Bigi bigi bigidu hubbu gantane haki
Hoge hoge hogesutti sarvaranje
Nege nege nege negedu kuppalisi asuranna
Magu magu magu bedikonda narasimha || 2 ||

Ugu ugu ugurinda kruranna herodala
Bage bage bage bagedu rakutavannu
Ugi ugi ugi ugidu celli koralige karula
Tege tege tege tegedu itta narasimha || 3 ||

Juga Juga jugadolage pranatartiharanendu
Juga Juga Juga Jugipa mukuta toge
Nagu nagu nagu naguta suraru gaganadi neredu
Migi migi migi migilene narasimha || 4 ||

Ondondondondu munigalige olidu
Andandandandagayuta olidu
Anandandavakasa cholangiri
Mandirane vijaya vithala narasimha || 5 ||