MADHWA · madhwacharyaru · narasimha

Narasimha Nakha stuthi

ಶ್ರೀನರಸಿಂಹ-ನಖ-ಸ್ತುತಿಃ

ಪಾಂತ್ವಸ್ಮಾನ್ ಪುರುಹೂತ-ವೈರಿ-ಬಲವನ್-ಮಾತಂಗ-ಮಾದ್ಯದ್-ಘಟಾ-
ಕುಂಭೋಚ್ಚಾದ್ರಿ-ವಿಪಾಟನಾಧಿಕ-ಪಟು-ಪ್ರತ್ಯೇಕ-ವಜ್ರಾಯಿತಾಃ |
ಶ್ರೀಮತ್-ಕಂಠೀರವಾಸ್ಯ-ಪ್ರತತ-ಸು-ನಖರಾ ದಾರಿತಾರಾತಿ-ದೂರ-
ಪ್ರಧ್ವಸ್ತ-ಧ್ವಾಂತ-ಶಾಂತ-ಪ್ರವಿತತ-ಮನಸಾ ಭಾವಿತಾ ನಾಕಿವೃಂದೈಃ (ಭೂರಿ-ಭಾಗೈಃ) || ೧ ||

ಲಕ್ಷ್ಮೀ-ಕಾಂತ ಸಮಂತತೋಽಪಿ ಕಲಯನ್ ನೈವೇಶಿತುಸ್ತೇ ಸಮಂ
ಪಶ್ಯಾಮ್ಯುತ್ತಮ-ವಸ್ತು ದೂರ-ತರತೋಽಪಾಸ್ತಂ ರಸೋ ಯೋಽಷ್ಟಮಃ |
ಯದ್-ರೋಷೋತ್ಕರ-ದಕ್ಷ-ನೇತ್ರ-ಕುಟಿಲ-ಪ್ರಾಂತೋತ್ಥಿತಾಗ್ನಿ-ಸ್ಫುರತ್-
ಖದ್ಯೋತೋಪಮ-ವಿಸ್ಫುಲಿಂಗ-ಭಸಿತಾ ಬ್ರಹ್ಮೇಶ-ಶಕ್ರೋತ್ಕರಾಃ || ೨ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಮದಾನಂದತೀರ್ಥಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀನರಸಿಂಹನಖಸ್ತುತಿಃ ಸಂಪೂರ್ಣಾ ||

SrInarasiMha-naKa-stutiH

pAntvasmAn puruhUta-vairi-balavan-mAtanga-mAdyad-GaTA-
kuMBOccAdri-vipATanAdhika-paTu-pratyEka-vajrAyitAH |
SrImat-kanThIravAsya-pratata-su-naKarA dAritArAti-dUra-
pradhvasta-dhvAnta-SAnta-pravitata-manasA BAvitA nAkivRundaiH (BUri-BAgaiH) || 1 ||

lakShmI-kAnta samantatO&pi kalayan naivESitustE samaM
paSyAmyuttama-vastu dUra-taratO&pAstaM rasO yO&ShTamaH |
yad-rOShOtkara-dakSha-nEtra-kuTila-prAntOtthitAgni-sPurat-
KadyOtOpama-visPulinga-BasitA brahmESa-SakrOtkarAH || 2 ||

|| iti SrImadAnandatIrthaBagavatpAdAcAryaviracitaM SrInarasiMhanaKastutiH saMpUrNA ||

3 thoughts on “Narasimha Nakha stuthi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s