kalyani devi · laghu vayu sthuthi · MADHWA

Laghu vayu sthuthi

ವಾಸುದೇವಂ ಸದಾನಂದತೀರ್ಥಂ ನಂದ-ಸಂದೋಹ-ಸಂದಾನಶೀಲಮ್ |
ಸ್ವಾಮಿನಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದರೂಪಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಸೂನುಮ್ || ೧ ||

ಶ್ರೀಹನೂಮಂತ-ಮೇಕಾಂತ-ಭಾಜಂ ರಾಘವ-ಶ್ರೀಪದಾಂಭೋಜಭೃಂಗಮ್ |
ಮಾರುತಿಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಪ್ರಾಣಭೂತಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದತೀರ್ಥಮ್ || ೨ ||

ಭೀಮರೂಪಂ ಪರಂ ಪೀವರಾಂಸಂ ಭಾರತಂ ಭಾರತಶ್ರೀಲಲಾಮಮ್ |
ಭೂಭರಧ್ವಂಸನಂ ಭಾರತೀಶಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದತೀರ್ಥಮ್ || ೩ ||

ದೇವಚೂಡಾಮಣಿಂ ಪೂರ್ಣಬೋಧಂ ಕೃಷ್ಣಪಾದಾರವಿಂದೈಕದಾಸಮ್ |
ತತ್ತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿಂ ಪೂರ್ಣರೂಪಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಿತೀರ್ಥಮ್ || ೪ ||

ಮಾಯಿಗೋಮಾಯು-ಮಾಯಾಂಧಕಾರ-ಧ್ವಂಸ-ಮಾರ್ತಾಂಡ-ಮೂರ್ತೀಯಮಾನಮ್ |
ಸಜ್ಜನಾನಂದ-ಸಂದೋಹಧೇನುಂ ನಂದಯಾಮೋ ವಯಂ ನಂದಿತೀರ್ಥಮ್ || ೫ ||

ಇಂದಿರಾನಂದ-ಮಾನಂದ-ಮೂರ್ತಿಂ ಸುಂದರೀ-ಮಿಂದಿರಾ-ಮಿಂದುಕಾಂತಿಮ್ |
ನಂದಿತೀರ್ಥಂ ಚ ವಂದೇ ತದಿಷ್ಟಂ ದಾಸಮೇಕಂ ತಥಾ ತತ್ತ್ವದೀಪಮ್ || ೬ ||

|| ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಯಾಣೀದೇವಿವಿರಚಿತಾ ಲಘುವಾಯುಸ್ತುತಿಃ ||

vAsudEvaM sadAnandatIrthaM nanda-sandOha-sandAnaSIlam |
svAminaM saccidAnandarUpaM nandayAmO vayaM nandasUnum || 1 ||

SrIhanUmanta-mEkAnta-BAjaM rAGava-SrIpadAMBOjaBRuMgam |
mArutiM prANinAM prANaBUtaM nandayAmO vayaM nandatIrtham || 2 ||

BImarUpaM paraM pIvarAMsaM BArataM BArataSrIlalAmam |
BUBaradhvaMsanaM BAratISaM nandayAmO vayaM nandatIrtham || 3 ||

dEvacUDAmaNiM pUrNabOdhaM kRuShNapAdAraviMdaikadAsam |
tattvacintAmaNiM pUrNarUpaM nandayAmO vayaM nanditIrtham || 4 ||

mAyigOmAyu-mAyAndhakAra-dhvaMsa-mArtAnDa-mUrtIyamAnam |
sajjanAnanda-sandOhadhEnuM nandayAmO vayaM nanditIrtham || 5 ||

indirAnanda-mAnanda-mUrtiM sundarI-mindirA-mndukAntim |
nanditIrthaM ca vandE tadiShTaM dAsamEkaM tathA tattvadIpam || 6 ||

|| iti SrIkalyANIdEviviracitA laGuvAyustutiH ||

One thought on “Laghu vayu sthuthi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s